ZealandDenmark EU Office Handlingsplan EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZealandDenmark EU Office Handlingsplan 2015-16. EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland"

Transkript

1 ZealandDenmark EU Office Handlingsplan EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland

2 Handlingsplan Region Sjælland og de 17 kommuner har vedtaget tre nye store strategier, der danner retning for ZealandDenmarks arbejde i : Regionens og Vækstforums nye regionale vækst og udviklingsstrategi for , ReVUS, beskriver temaer og mål for udvikling, vækst og beskæftigelse i Region Sjælland. ZealandDenmarks handlingsplan understøtter ReVUS vision om, at: Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe varig beskæftigelse Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner ReVUS stadfæster regionens internationale ambition og sætter mål for indsatser inden for beskæftigelse, erhvervsudvikling, uddannelse, infrastruktur og bæredygtig regional udvikling. Alle disse mål kan understøttes af EU's policy initiativer og de EU-projektmuligheder, der udbydes fra Bruxelles. Sundhedsaftalen for , om et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum, indeholder mange emner, der er centrale i EU's innovationsdagsorden, og som også kan indgå i EUprojektsammenhæng. Den fælles regionale klimastrategi for uddyber klimaindsatsen og grøn omstilling, der er store emner på EU's dagsorden. Det er områder, hvor Region Sjælland har et godt etableret navn i EU og en tradition for EU-projektudvikling. ZealandDenmark EU Office arbejder med EU-interessevaretagelse, EU-projektudvikling og formidling af EU-stof på vegne af Region Sjælland og de 17 kommuner som fastlagt af Styregruppen. 2

3 Klimastrategi ReVUS Sundhedsaftalen Projektudvikling, Interessevaretagelse, Kommunikation Fokus for EU-kontorets arbejde i er: at øge EU-projektdeltagelsen i region, kommuner og virksomheder gennem en videreudvikling af ZealandDenmarks projektservice at fastholde og udvikle ZealandDenmarks service på lobbyisme og interessevaretagelse at fastholde og udvikle den journalistiske og kommunikative indsats for at gøre EU relevant i et kommunalt og regionalt perspektiv I 2014 er et nyt Europa-parlament og en ny Europa-kommission tiltrådt i Bruxelles og har påbegyndt arbejdet. EU-støtteprogrammerne for den ny syvårige projektperiode er skudt i gang, og de første ansøgningsfrister er passeret. Alle EU-programmer og indsatser er nu vækstrettede, og der er stor fokus på at inddrage virksomheder i alle projekter og programmer. Fordi vækst er omdrejningspunktet for både EU's 2020 plan og Region Sjællands udviklingsstrategi hedder ZealandDenmarks handlingsplan for : EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland 3

4 EU som løftestang for vækst og udvikling i Region Sjælland ZealandDenmark EU Office Projektudvikling... 6 ReVUS vision: Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse... 8 ReVUS vision: Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft ReVus vision: Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner Klima, energi og ressourceeffektivitet Sundhedsaftalen Lobbyisme, markedsføring og interessevaretagelse Kommunikation og formidlingsindsats Oversigt over MÅL og aktiviteter i ZealandDenmarks handlingsplan

5 ZealandDenmark EU Office I de følgende afsnit uddybes mål og aktiviteter for ZealandDenmark EU Office indenfor kontorets arbejdsområder: 1. Projektudvikling, med udgangspunkt i ReVUS. Den Fællesregionale Klimastrategi og Sundhedsaftalen. 2. Lobbyisme, markedsføring og interessevaretagelse, samt 3. Kommunikation og formidling Indsatsen på kontoret for at realisere EU- projekter går på tværs af de tre arbejdsområder. Projektudvikling kan ikke ses særskilt fra interessevaretagelse og formidlingsindsatsen som illustreret i nedenstående model. Lobbyisme, markedsføring og interessevaretagelse Sikre at mulige samarbejdspartnere på tværs af EU kender regionens styrker og interesser Sikre at baglandet har kendskab til relevante netværk, kontakter og initiativer/udvikling for samarbejde i EU Kommunikation og formidlingsindsats Formidle EU policy med relvans for kommuner og region Formidle cases om løsninger på kommunale og regionale udfordringer fra andre EU lande Formidle projektmuligheder gennem partnersøgninger Projektudvikling Møder og telekonferencer mellem kontorets konsulenter og aktører i Danmark Projektudviklingsforløb Repræsentation af sjællandske aktører ved projektudviklingsevents i Bruxelles Understøtte sjællandske aktører i at beskrive projektidéen Facilitere kontakt til relevante partnere og etablere samarbejde Sparring i forhold til ansøgningsskrivning 5

6 Projektudvikling Fokus: at øge EU-projektdeltagelsen i region, kommuner og virksomheder gennem en videreudvikling af ZealandDenmarks projektservice På de følgende sider er ZealandDenmarks mål for EU projektudvikling for beskrevet i forhold til de tværgående vækstpotentialer som identificeret i ReVUS og kontorets understøttelse af disse gennem rådgivning, interessevaretagelse og formidling. ZealandDenmark arbejder med EU-projektmuligheder, som understøtter ReVUS mål om etablering af nye virksomheder og investeringer, eksport og internationalisering, ressourceeffektivitet, innovative ICT-løsninger og digital infrastruktur. Region Sjælland har også nogle klare styrkepositioner og brancher med vækstpotentiale, der er beskrevet i ReVUS. Sektorerne er fødevareerhverv, bygge- og anlægsbranchen, logistik og transportbranchen, bioøkonomi og bæredygtig energiforsyning. De typiske krav til projekter støttet af EU-midler er, at der skal være et vist niveau af innovation, projekterne skal målrettes en problemstilling som genkendes på tværs af EU, der skal være udenlandske partnere, og projektet skal have replikeringspotentiale, så andre kan lære og kopiere indsatsen. ZealandDenmark EU Office fokuserer i sin projektudvikling på de identificerede sjællandske vækstpotentialer og på at skabe innovation og samarbejde, som kan nedbryde de barrierer, der eksisterer på forskellige niveauer, og som hindrer den regionale udvikling. Kontorets konsulenter holder jævnligt møder, kurser og telekonferencer med de relevante aktører afhængigt af tema for at sikre kendskab til proces og muligheder og for at hjælpe aktørerne videre i ansøgningsfasen. Det arbejde, der ligger under interessevaretagelse og markedsføring, er væsentligt for at komme med i EU-ansøgninger. For at være på banen i EU skal man være kendt i EU som illustreret af figuren i indledning til handlingsplanen. ZealandDenmark EU Office kan ikke skabe EU-projekter uden et lokalt ejerskab, kontoret er ikke en særskilt institution og kan og skal ikke indsende ansøgninger på egen hånd. Kontorets projektudviklingsarbejde består derfor primært i at understøtte aktører i regionen med at indgå i EUprojektsamarbejde. ZealandDenmark har et godt samarbejde med kommunerne via fagchefer og projektudviklere, såvel som klimanetværket med de kommunale klimakoordinatorer. Ni kommuner har i dag professionelle projektudviklere/fundraisere ansat på fuld tid. Derudover samarbejder ZealandDenmark tæt med CAPNOVA, Væksthus Sjælland, SundhedsInnovation Sjælland, Energiklyngecenter Sjælland, RUC med flere om EU-projektudvikling, ligesom kontoret indgår i de relevante teams hos kollegerne i Regionshuset i Sorø for at sikre fælles sparring og retning på projektudviklingsarbejdet. I efteråret 2014 har ZealandDenmark, på forespørgsel fra K17, arbejdet med en ny projektudviklingsmetode med fokus på partnermatchning-events i Bruxelles. Det genererede en del projektmuligheder både på det grønne og det sunde område. På uddannelsesområdet arbejdes der med en opsøgende indsats hjemmefra via en konsulent. Denne indsats skal evalueres og videreudvikles i 2015 med henblik på at sikre øget kommunalt hjemtag af EU-midler i 2015 og

7 Ligeledes skal der fortsat arbejdes med udvikling af den erhvervsrettede indsats under TIPS-projektet (Tiltrække Innovative Projekter til Sjælland), som overgår til CAPNOVA i løbet af EU-projektudviklingen afgrænser sig ikke til et enkelt mål i én strategi men vil typisk opfylde flere mål og have synergieffekter til andre strategier. Derfor har kontoret samlet sin målbeskrivelse af arbejdet med projektudvikling under de tre overordnede visioner for ReVUS: Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe varig beskæftigelse Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner 7

8 ReVUS vision: Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse. ZealandDenmark arbejder målrettet med at understøtte modernisering af regionen på tværs af arbejdsområder og med særlig fokus på innovative samarbejdsprojekter, som, med udgangspunkt i de kommende anlægsinvesteringer, kan bidrage til varig vækst og beskæftigelse. Særligt interessant for dette område er EU s store fokus på brug af PreCommercialProcurement og PublicPrivate Innovation, hvor det offentlige spiller en rolle for at generere og bringe innovation til markedet i samarbejde med private virksomheder Disse redskaber er ikke brugt meget i Danmark. I 2015 og 2016 vil EU-kontoret derfor rådgive omkring mulighederne for EU-projektsamarbejde indenfor PcP og PPI over for kommuner og regionen. Målet er at: Generere to nye PPI (Public Private Innovation) eller PCP (PreCommercialProcurement) projekter omkring nye udbudsformer Der er flere EU-projektmuligheder i forbindelse med de store anlægsinvesteringer og indsatsen for at modernisere regionen. De er beskrevet under de næste to ReVUS indsatsområder. 8

9 ReVUS vision: Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse. Fokus Aktiviteter Output / Mål Målopfyldelse jævnfør REVUS Interessevaretagelse: 1. Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland. - Femern Bælt - Hospitaler - Infrastruktur til energi - Fængsel -Bygge og anlæg, fødevare, ICT, energiforsyning, logistik og transport Gennemføre en profileringskampagne vedrørende Femern og STRING, samt sikre kendskab i EU til regionens styrker (sektorerne). Diskutere mulighederne med de relevante medarbejdere i regionen. Formidling: Case-eksempler samt analyserende artikler om EU-projekter og politikker. Løbende formidling af partnersøgninger Projektudvikling: Sparring med aktører på Sjælland i forhold til idé, repræsentation, partnerfacilitering og ansøgningsproces Generere to nye PPI (Public Private Innovation) eller PCP (Pre Commercial Procurement) projekter omkring nye udbudsformer 4. Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og beskæftigelse. 5. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst. 9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland. 10. Vækst og udvikling i hele regionen. 9

10 ReVUS vision: Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft. Temaer og indsatsområder med særlig EU-relevans på tværs af de tre strategier, som guider ZealandDenmarks arbejde, er; logistik og transport, klynger, bygge og anlæg, Femern Innovation Region (FIR), bioøkonomi, ressourceeffektivitet, sundhedsinnovation og fødevarer. Gennem øget ressourceeffektivitet og innovation kan disse områder give øget beskæftigelse og udvikling i såvel urbane som yderområderne i regionen. Det er kontorets mål at give adgang til EU-projektmuligheder, der bidrager til at skabe en innovativ og attraktiv region med en arbejdsstyrke med de relevante kompetencer. ZealandDenmark vil, med særligt udgangspunkt i de identificerede vækstpotentialebrancher, arbejde for at placere Region Sjælland i de relevante fora, events og projektnetværk for at sikre adgang til innovation og kompetenceopbygning. Se også specifikke mål for projektudvikling under afsnit om klima, energi og ressourceeffektivitet. Aktivering af virksomheder Der skal i 2015 arbejdes særligt med at inddrage virksomheder i projekter drevet af offentlige myndigheder. Virksomhedsinddragelse er et nyt krav i mange af de offentligt rettede EU-programmer. ZealandDenmark vil fokusere på at inddrage virksomheder individuelt i de projektsammenhænge kontoret er en del af. Den erhvervsrettede TIPS-indsats, der siden 2011 har genereret større virksomhedsdeltagelse i EUprojekter, overgår til CAPNOVA i 2015, men ZealandDenmark vil fortsat være involveret i styregruppen og i arbejdet med at identificere virksomheder til EU-projektudvikling. Samarbejdspartnere er Væksthuset, CAPNOVA, RISØ-DTU, Symbiosecenteret, Business LF, kommunernes erhvervsstøtteorganisationer, Dansk Erhverv, Vækstforum Sjælland, EU-DK support, og Femern Belt Development. Innovation og kompetenceudvikling RUC har ansat en EU-projektudvikler i august 2014, og samarbejdet er påbegyndt. I 2015 vil dette samarbejde blive konkretiseret ved, at ZealandDenmark i stigende grad understøtter RUC i udvikling af EU-projekter og ansøgningsskrivning. Indsatsen vil bidrage til yderligere innovationsløft i regionen og understøtte yderligere samarbejde mellem universiteter og industri. ZealandDenmark vil i 2015 arbejde med at styrke og internationalisere ungdoms- og erhvervsuddannelserne gennem deltagelse i EU-projekter og -programmer. Særlige indsatsområder er: Forandringsvillighed, brug af it, E-læring, håndværkere til Femern Bælt, kompetencer til vedvarende energi- og biomasseprojekter, social innovation/sundheds-it. En konsulent i Danmark udfører det opsøgende arbejde i samarbejde med ZealandDenmark. Andre samarbejdspartnere er skoler og uddannelsesinstitutioner såsom CELF, SELANDIA, SOSU Sjælland, UCSJ (University College Sjælland), ZBC (ZealandBusiness College), RUC, Symbiosecenter Kalundborg og andre. 10

11 Målet er: Facilitere adgang til relevante netværk og events inden for særligt bioøkonomi og logistik- og transportbranchen Dannelse af klynger gennem én ansøgning til EU-finansierede klyngeinitiativer, samt understøtte sølvklynge certificering 12 EU-ansøgninger gennem TIPS-indsats Deltagelse af to virksomheder i ansøgninger på sundhedsinnovation eller ressourceeffektivitet Minimum to samarbejdsforløb, hvor ZealandDenmark har medvirket til at skaffe RUC EUmidler 30 ansøgninger under uddannelsesprogrammerne Fem partnerskabsaftaler mellem skoler 11

12 Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft Fokus Aktiviteter Output/Mål Målopfyldelse jævnfør REVUS Klynger, SMVer, symbiose, grøn energi og ressourceforbrug, kompetenceudvikling, Femern Innovation Region (FIR), Smartcities, Sundhedsinnovation Bygge og anlæg, fødevarer, ICT, logistik og transport, bioøkonomi, energiforsyning Interessevaretagelse: Sikre kendskab i EU til regionens styrker og interesser (temaerne i relation til sektorerne). Diskutere mulighederne med de relevante medarbejdere i regionen. Formidling: Case-eksempler samt analyserende artikler om EUprojekter og politikker. Løbende formidling af partnersøgninger Projektudvikling: Sparring med aktører på Sjælland i forhold til idé, repræsentation, partnerfacilitering og ansøgningsproces En ansøgning inden for bioøkonomi, logistik- eller transportbranchen Dannelse af klynger gennem én ansøgning til EU-finansierede klyngeinitiativer, samt understøtte sølvklynge-certificering 12 EU-ansøgninger gennem TIPSindsats Deltagelse af to virksomheder i ansøgninger på sundhedsinnovation eller ressourceeffektivitet Minimum to samarbejdsforløb, hvor ZealandDenmark har medvirket til at skaffe RUC EU-midler 30 ansøgninger under uddannelsesprogrammerne Fem partnerskabsaftaler mellem skoler 1. Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland. 2. Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne. 3. Regionens energi er grøn. 5. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst. 6. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand. 7. Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland. 10. Vækst og udvikling i hele regionen. 12

13 ReVUS vision: Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner. Virksomheder og organisationer, der arbejder med internationalisering, oplever generelt højere vækst end hvis man kun er orienteret mod hjemmemarkedet. Derfor arbejder ZealandDenmark med at understøtte både rammebetingelser for internationalisering og konkrete tiltag, der kan føre til øget eksport og samarbejde med naboregioner. Lolland, Guldborgsund, Vordingborg og Odsherred blev forhåndsgodkendt slut 2014 under Connecting Communities-faciliteten til at modtage teknisk bistand til udbredelse af bredbånd og skal skrive en endelig ansøgning start ZealandDenmark vil samarbejde med ansøgerkredsen om at opnå finansiering, og ZealandDenmark vil også se på andre muligheder for at integrere innovative forretningsmodeller til udbredelse af digital infrastruktur på tværs af Sjælland. ZealandDenmark har i 2014 sikret aktørerne i STRING-samarbejdet medlemskab af EU's innovationsplatform for Smart Cities and Communities (EIP-SCC) via indgivelse af et formelt commitment. Formålet med EIP-SCC er at fremskynde fuldskala-udbredelse af intelligente løsninger i byerne indenfor særligt tre områder: energi, transport samt informations- og kommunikationsteknologi. Der er etableret seks Action Clusters under EIP-SCC hvor aktører med samme interesser og højt synergi-potentiale indgår i et konkret klyngesamarbejde. STRING medlemmerne har fordelt disse Action Clusters mellem sig i forhold til særlige interesser, og disse skal i gerne generere EUprojektdeltagelse. ZealandDenmark leder arbejdet med STRING aktørernes integration i EIP-SCC på alles vegne. Der vil være muligheder for projektudvikling med det ny Copenhagen EU Office i denne sammenhæng. De nye Interreg-programmer bliver operationelle i 2016, og de første deadlines bliver offentliggjort. Der er gode muligheder i programmerne for at arbejde med innovation, ressourceøkonomi, uddannelse og beskæftigelsesprojekter. Mange af kommunerne i regionen er dygtige til Interreg-projekter, og der er mange nye muligheder. ZealandDenmark vil derfor arbejde særligt med at markedsføring af Interregprogrammerne over for aktører i Region Sjælland i samarbejde med Interreg-sekretariaterne. Mål: Opnå finansiering af teknisk bistand til bredbåndsprojektet Understøtte STRING s CEF-ansøgning om opsætning af ladestandere langs motorvejen Aktører fra STRING-området deltager i én ansøgning genereret af EIP Smart Cities and Communities-netværket Uddannelsesindsatsen tilvejebringer innovative løsninger til uddannelsesadgang i yderområder (se ansøgningsmål på forrige oversigt) Et antal nye ansøgninger til Interreg inden for digital infrastruktur, innovation og beskæftigelse samt uddannelses- og sundhedsområdet 13

14 ReVUS vision: Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner Fokus Aktiviteter Output / Mål Målopfyldelse jævnfør REVUS Uddannelsestilbud, velfærd og sundhedsinnovation, beskæftigelse, digital infrastruktur, Femern Innovation Region (FIR), Smart cities -Bygge og anlæg, fødevare, ICT, transport, Turisme, Energiforsyning Interessevaretagelse: Sikre kendskab i EU til regionens styrker og interesser (temaerne i relation til sektorerne). Diskutere mulighederne med de relevante medarbejdere i regionen. Formidling: Case-eksempler samt analyserende artikler om EUprojekter og politikker. Løbende formidling af partnersøgninger Projektudvikling: Sparring med aktører på Sjælland i forhold til idé, repræsentation, partnerfacilitering og ansøgningsproces - Finansiering af teknisk bistand til bredbåndsprojektet - Aktører fra STRING-området deltager i én ansøgning genereret af EIP Smart Cities and Communitiesnetværket -Understøtte STRING's CEFansøgning om opsætning af ladestandere langs motorvejen - Uddannelsesindsatsen tilvejebringer innovative løsninger til uddannelsesadgang i yderområder (se ansøgningsmål på forrige oversigt) - Et antal nye ansøgninger til Interreg inden for digital infrastruktur, innovation og beskæftigelse samt uddannelses- og sundhedsområdet 1. Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland. 5. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst. 6. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand. 7. Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 8. Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i alle dele af regionen. 9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland. 10. Vækst og udvikling i hele regionen. 14

15 Projektudvikling - Klima, energi og ressourceeffektivitet Den fælles regionale klimastrategi for skal understøtte kommunernes implementering af aktiviteter i forlængelse af klimatilpasningsplanerne, regeringens ressourceplan, arbejdet med strategisk energiplanlægning og Borgmesterpagten. ZealandDenmark understøtter dette arbejde ved at identificere muligheder for EU projektdeltagelse og fastholde regionens brand som en grøn region. Region Sjælland er kendt i Bruxelles som en grøn region på grund af det stærke signal, der blev sendt i 2009 hvor 12 af kommunerne og regionen underskrev Borgmesterpagten. Derfor inviteres regionen og dens aktører ofte til at holde oplæg omkring indsatser på det grønne område og ses som en attraktiv projektpartner. ZealandDenmark har på den baggrund sat et overordnet mål for antal projektansøgninger med grønt fokus. ZealandDenmarks mål: Aktører fra Region Sjælland deltager i 10 projektansøgninger på tværs af Horizon 2020, LIFE og Interreg-programmerne. Aktiviteter: Repræsentere eller supportere repræsentanter fra regionen eller kommunerne ved ti projektudvikling- og/eller matchmaking-arrangementer i Bruxelles Et til to kompetenceudviklingsforløb inden for klima, energi og ressourceeffektivitet per år for kommuner og region med henblik på at producere EU-projektansøgninger Deltagelse i 10 events Indgå i strategiske partnerskaber og initiativer i Bruxelles og vidensdele om disse til sjællandske aktører Temaer vil kunne genfindes i oversigterne under ReVUS og dette afsnit skal derfor ses som en uddybning af særlige indsatser og de synergier, som forefindes mellem ReVUS og klimastrategi. Mange af de grønne indsatser medvirker til, at der skabes lokal blivende beskæftigelse og varig vækst gennem lokal energiproduktion og lokale ressourcer. Med Klimastrategiens fokus på transport og klimatilpasning understøttes ligeledes målsætningerne om en attraktiv region gennem indsatser, som skal sikre bæredygtig kollektiv transport og sikker infrastruktur/beredskab. Der arbejdes især med: symbiosevirksomheder, prioritering af ressourcer til energi eller andet, råmaterialer og råstoffer, erhvervsklynger/forretningsmuligheder/nye produkter, intelligent klimatilpasning samt forebyggelse via reduktion af CO2-udslip i energiproduktion og transport. 15

16 Symbiose og ressourceeffektivitet ZealandDenmark samarbejder med Energiklyngecenter Sjælland og Symbiosecenter Kalundborg samt CAPNOVA for at opfylde Region Sjællands mål om øget ressourceeffektivitet og udbredelse af industrielle symbioser på tværs af regionen. Indsatsen vil i 2015 særligt fokusere på branding af Region Sjælland overfor potentielle projektpartnere med målet om at realisere ansøgninger ultimo 2015 samt Derudover vil ZealandDenmark arbejde for et endnu tættere samarbejde med symbiosecenteret for at varetage nogle af de opgaver, som kræver tilstedeværelse i Bruxelles, efter Kalundborg Symbiosens EU-kontor er blevet nedlagt. Indsatsen understøtter såvel ReVUS-mål som Klimastrategiens fokus på Energi og Ressourcer. Delmål 1. At brande Region Sjælland som foregangsregion i EU i forhold til symbioseindsatser 2. To ansøgninger vedrørende symbiose og/eller ressourceeffektivitet Aktiviteter: Deltage i netværk og events om cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet og symbiose Facilitere deltagelse i projektudviklingsevents eller repræsentere sjællandske aktører Etablere samarbejde, aktiviteter og repræsentation med Symbiosecenteret i Kalundborg Grøn energi og forsyningssikkerhed ZealandDenmark understøtter Energiklyngecenter Sjælland i deres implementeringsindsatser i forhold til det afsluttede Bioenergi Sjælland-projekt samt STEPS (Strategisk Tværkommunal Energiplanlægning Sjælland). Derudover har kontoret direkte kommunekontakt i relation til energiindsatser, som ikke ligger under Energiklyngecenter Sjællands fokusområder. Indsatsen understøtter såvel ReVUS-mål som Klimastrategiens fokus på energi og ressourcer. Delmål: 1. Fire ansøgninger udarbejdes i samspil med Energiklyngecenter Sjælland og kommunerne om implementering af nye metoder og teknologier inden for grøn energi og reduktion af energiforbrug 2. Afklare muligheden for ELENA-assistance til fornyelse, opgradering og udvidelse af fjernvarmenettet og anden energirelateret infrastruktur (ELENA er eet af den Europæiske Investeringsbanks finansieringsredskaber, der ydes støtte til tekniske assistance for at geare klima og energiinvesteringer hos lokale myndigheder) Aktiviteter: Facilitere deltagelse i projektudviklingsevents eller repræsentere sjællandske aktører Promovere Sjællands arbejde med lokal bæredygtig energiforsyning baseret på biomasse Etablere tættere kontakt med fjernvarme og forsyningsselskaberne på tværs af regionen Klimatilpasning Den fælles regionale klimastrategi har klimatilpasning i det åbne land, i byerne og ved kysterne som tredje indsatsområde. Europa-Kommissionen har i det nye naturprogram LIFE lavet en særskilt søjle til 16

17 klimatilpasning og forebyggelse. I andre EU-programmer såsom UrbAct og Interreg er der ligeledes muligheder for at søge støtte til klimatilpasningsindsatser. Delmål: 1. Tre ansøgninger udarbejdes i samspil med kommunerne i relation til klimatilpasning Aktiviteter: Borgmesterpagten Facilitere deltagelse i projektudviklingsevents eller repræsentere sjællandske aktører Analysere fælles udfordringer og prioriteter i de kommunale klimatilpasningsplaner for at facilitere fælles indsatser på tværs af kommunerne Der er behov for en revurdering af Borgmesterpagten som redskab til realisering af klimastrategien samt de grønne ReVUS-mål. Det er vigtigt at leve op til de forpligtelser, der er indgået, men samtidig er det vigtigt, at udbyttet står klart. Borgmesterpagten fokuserer direkte på to af klimastrategiens tre indsatsområder: 1. Energi og Ressourcer: Mere vedvarende energi og bedre udnyttelse af ressourcer 2. Transport: Bæredygtig og pendlervenlig transport og infrastruktur I 2014 har Europa-Kommissionen fremhævet Borgmesterpagten som et af de vigtigste redskaber til at opnå energiforsyningssikkerhed via engagementet og viljen til grøn omstilling på det lokale niveau. De tiltag, der påpeges som resultat af det lokale engagement er netop decentral energiproduktion (biomasse, vind og lignende) samt tiltag for ressourceeffektivitet og mindsket energiforbrug. Det viser, at de mål, som Region Sjælland og de sjællandske kommuner går målrettet efter i ReVUS og klimastrategien, er de samme som EU-Kommissionen har vurderet som udbytte af engagement i Borgmesterpagten. Delmål: 1. At udvikle Borgmesterpagtens strategiske relevans som ramme for indsatser relateret til den fælles regionale klimastrategi samt indsatser for ressourceeffektivitet 2. Med afsæt i netværket understøtte projektudvikling i kommunerne i relation til energi, ressourcer og transportprojekter Aktiviteter: Videreudvikle engagement i Borgmesterpagten for Region Sjælland og kommunerne Vejledning af kommunerne i forhold til Borgmesterpagtens forpligtelser og muligheder Videreføre rollen som sparringspartner til Borgmesterpagtskontoret i Bruxelles i forhold til input til forbedringer samt barrierer for effektiv implementering 17

18 Projektudvikling - Sundhed Sundhedsaftalen for og samarbejdet mellem regionen og kommunerne er udgangspunktet for EU-projektudviklingsarbejdet på sundhedsområdet. Kontoret vil, i overensstemmelse med Sundhedsaftalens mål, fokusere på projekter, der kan skabe et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum gennem styrket dialog og bedre tværgående kommunikationsveje i kommuner og Region Sjælland. Der vil også blive sat fokus på større lighed i sundhed med målrettede indsatser for sårbare og udsatte borgere gennem tidlig opsporing, forebyggelse samt fastholdelse i behandling, pleje og rehabilitering især af borgere, der både har en somatisk (eller er i risiko for at udvikle en somatisk sygdom) og en psykisk sygdom. Mål: 1. Aktører fra Region Sjælland deltager i 15 i Horizon 2020-ansøgninger inden for sundhedsaftalens indsatsområder. Heraf godkendes mindst fire 2. Seks nye Interreg-ansøgninger indsendes. Heraf godkendes tre 3. Region Sjællands aktører deltager i mindst to nye PPI- eller PCP-projekter Aktiviteter: Et til to kompetenceudviklingsforløb inden for sundhed per år for kommune og region med henblik på at producere EU-projektansøgninger Gennem de Bruxelles-baserede ERRIN- og CORAL-netværk formidle partnersøgninger fra EU til region, kommuner, UCSJ og hospitaler i regionen 10 aktører fra region eller kommuner kommer til Bruxelles for at præsentere deres projektidéer per år Fem præsentationer per år i Bruxelles om specifikke styrker inden for sundhed i Region Sjælland markedsføring heraf til CORAL- og ERRIN-events og konferencer Udarbejdelse af engelsksproget brochure. Beskrivelse af særlige danske styrkeområder på sundhedsområdet i samarbejde med de andre danske Bruxelles-kontorer og Danske Regioner. Markedsføring af særlige danske styrker til events Indsatser i forbindelse med projektadministration: o ENGAGED: Afslutning af ENGAGED-projektet i foråret 2015 o Bistå SIS med igangsættelsen og gennemførelse af to EU-projekter, der har fået bevilliget EU-tilskud i Samarbejde med SIS (Sundhedsinnovation Sjælland), VIS (Velfærdsinnovation Sjælland), kommuner, regionen, UCSJ (University College Sjælland), SOSU Sjælland, DaCOB (Danish local and regional cooperation Brussels), Danske Regioner, Copenhagen Capacity, CORAL-netværket (Community of Regions for Assisted Living), ERRIN-netværket (European Regions Research and Innovation Network), EU-DK support, EIP-AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), Broen til Bedre sundhed. 18

19 Lobbyisme, markedsføring og interessevaretagelse Fokus: at fastholde og udvikle ZealandDenmarks service på lobbyisme og interessevaretagelse ReVUS har en målsætning om, at samarbejde med naboregioner skal bidrage til at skabe vækst i Region Sjælland (mål ni). Region Sjælland har de seneste år prioriteret STRING-samarbejdet mellem Hamborg, Schleswig-Holstein, Region Sjælland, Region Hovedstaden/København samt Region Skåne som et middel til at skabe sammenhængende vækst i Femern-korridoren. Femern-forbindelsen er et af EU's dyreste infrastrukturprojekter og ligger i én af de ni prioriterede transportkorridorer i EU: Helsinki- Valetta-korridoren. ZealandDenmark har derfor arbejdet med at profilere STRING og udviklingen i Femern-korridoren i samarbejde med de andre Bruxelles-kontorer fra STRING og også set på muligheder for fælles EU-projektmuligheder. I 2014 er Region Sjælland og de 17 kommuner også indgået i det integrerende vækst og udviklingsarbejde med Region Hovedstaden og de 29 kommuner om fælles markedsføring under brandet Greater Copenhagen. STRING-korridoren, Femern Bælt-forbindelsen samt Greater Copenhagen-samarbejdet er de vigtigste temaer for ZealandDenmarks arbejde med markedsføring og lobbyisme i Bruxelles i Mål: 1. At sikre, at nøgleaktører i Bruxelles er bekendte med udviklingen i STRING-korridoren og i Femern-projektet 2. At sikre, at nøgleaktører i Bruxelles er bekendte med udviklingen i Greater Copenhagen-området Aktiviteter: Gennemføre en profileringskampagne over for Europa-Kommissionen og Europa- Parlamentet på vegne af STRING Arrangere Open Days event og eventuel deltagelse i Energy Week og Green Week med STRING-partnerne Understøtte STRING s arbejde med interessevaretagelse i Helsinki-Valetta-korridoren Medarrangere politisk møde i Bruxelles for STRING den 30. september 2015 Markedsføre Greater Copenhagen i samarbejde med det nye Copenhagen EU Office gennem fælles events og projektudvikling Repræsentanter for kommuner, region og andre nøgleaktører fra Region Sjælland kommer ofte til Bruxelles. ZealandDenmark bistår dem med at sikre muligheder for at tale til konferencer, aftale lobbymøder eller sammensætte målrettede mødeprogrammer med EU-politikere og embedsmænd. Der er også interesse fra udenlandske partnere for bedre kendskab til Region Sjælland. Mål: 3. At sikre, at kerneaktører i Bruxelles har kendskab til lokale udfordringer og ekspertise i Sjælland. 19

20 4. At sikre opmærksomhed hos lokale aktører omkring relevante EU initiativer, lovgivning og opfattelser i EU-institutionerne, som vedrører de lokale fokusområder. 5. At vedligeholde den høje brugertilfredshed med indhold og service efter endt besøg i Bruxelles Aktiviteter: Promovere Region Sjællands styrker indenfor symbiose, bioenergi og ressourceeffektivitet ved events i Bruxelles. Oplæg ved minimum fem events Sikre kendskab i EU til regionens styrker inden for Sundhedsaftalens temaer. Oplæg ved to events årligt. Arrangere i alt fem besøg af udlændinge i Region Sjælland inden udgangen af 2016 med henblik på projektudvikling ZealandDenmark varetager ligeledes rollen som Region Sjællands daglige forlængede arm i Bruxelles. Når kontoret i sit daglige virke målrettet opbygger sin lobby- og interessevaretagelsesindsats i forhold til understøttelse af ReVUS, Sundhedsaftalen samt Klimastrategien, er det vigtigt at sørge for, at relevante fagmedarbejdere i Region Sjælland og/eller kommuner informeres og inddrages i den nyeste viden og udvikling på deres område i Bruxelles. Mål: 6. At sikre at fagmedarbejdere i Region Sjælland inddrages i den nyeste viden og også, ud fra de behov der opstår i de projekter, der arbejdes med i Region Sjælland, er med til at definere, hvilken viden, der skal indsamles, eller hvilke relationer der skal opbygges. Aktiviteter: Minimum én gang om måneden vil vi, for eksempel via Skype, diskutere en faglig udvikling i Bruxelles med den relevante medarbejder i Region Sjælland. Ved møder med aktører på tværs af Sjælland fokusere på vidensdeling omkring europæiske initiativer og lovgivning og særligt muligheder for innovation og udvikling gennem EU-projekter 20

21 Kommunikation og formidlingsindsats Fokus: at fastholde og udvikle den journalistiske og kommunikative indsats for at gøre EU relevant i et kommunalt og regionalt perspektiv Kommunikationsindsatsen via udvides i med henblik på både at arbejde mere i dybden med de politiske EU-nyheder, producere flere artikler om innovative løsninger og policyinitiativer fra andre EU-lande samt raffinere indsatsen for at generere flere EU-projekter. Konkrete indsatsområder i 2015 og 2016: ZealandDenmark vil fortsætte sin formidlingsindsats primært via hjemmesiden Abonnering på nyheder er blevet forbedret med nye underkategorier, der sikrer, at aktører kan registrere sig til kun at modtage den information, de er interesserede i. Derudover bidrager konsulenterne til direkte vidensformidling til kollegaer og aktører inden for specifikke områder gennem besøg i regionen og telekonferencer (se under interessevaretagelse). Samlet er kommunikations- og formidlingsindsatsen med til at skabe forståelse og vidensdeling mellem det lokale og det europæiske niveau samt generere EU-projektdeltagelse. Mål: 1. At skrive EU-artikler og analyser med relevans for aktører og borgere i Region Sjælland og de 17 kommuner 2. At illustrere fordele ved at deltage i internationale projekter og metoder til samarbejde 3. At øge kendskabet til EU projektmuligheder og relevante policyinitiativer i kommuner og region o Cirka 300 flere eller en 20 procents forøgelse af det samlede antal abonnenter. o Cirka ti genoptrykte artikler i lokale medier, nyhedsbreve og lignende årligt 4. At skærpe regionens profil som europæisk projektpartner på styrkeområder 5. At etablere samarbejde om formidling og kommunikation med Copenhagen EU Office Aktiviteter: Skrive artikler, når repræsentanter fra regionen er i Bruxelles Producere tre til fem analyserende artikler om måneden, der forholder det regionale og lokale niveau til europæiske politikker To case-artikler månedligt Løbende formidling af partnersøgninger og EU-støttemuligheder Gennemføre analyse af potentialet for nye abonnenter på nyhedsbrevet og opfølgende, målrettet markedsføringsindsats Tættere samarbejde med lokale og regionale medier Udbygge engelsk version af ZealandDenmarks hjemmeside Samarbejdsaftale om kommunikationsindsatsen med Copenhagen EU Office Der ansættes en journalist i løntilskud i foråret 2015 Efteråret 2015 og forår 2016 deles to journalistpraktikanter med Regionshuset 21

22 Oversigt over MÅL og aktiviteter i ZealandDenmarks handlingsplan Vision Projektudvikling at øge EU-projektdeltagelsen i region, kommuner og virksomheder gennem en videreudvikling af ZealandDenmarks projektservice ReVUS vision Region Sjælland udnytter de store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen til at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse. ReVUS vision Virksomheder i Region Sjælland er de bedste i Europa til at arbejde med ressourceeffektivitet, kompetenceudvikling og innovationsløft ReVUS vision Region Sjælland er i 2020 et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i metropolregionen. Regionens placering giver unikke muligheder for et sammenhængende arbejdsliv og for eksport og internationalisering med naboregioner Mål Generere to nye PPI (Public Private Innovation) eller PCP (Pre Commercial Procurement) projekter En ansøgning til EU-finansierede klyngeinitiativer 12 EU-ansøgninger, gennem TIPSindsats To virksomheder deltager i ansøgninger på sundhedsinnovation eller ressourceeffektivitet To samarbejdsforløb skaffer RUC EU-midler 30 ansøgninger under uddannelsesprogrammerne Fem partnerskabsaftaler mellem skoler Opnå finansiering af teknisk bistand til bredbåndsprojektet En ansøgning genereret af EIP Smart Cities and Communitiesnetværket Understøtte STRING s CEFansøgning om opsætning af ladestandere langs motorvejen Uddannelsesindsatsen understøtter yderområder (mål ovenfor) Et antal nye ansøgninger til Interreg inden for digital infrastruktur, innovation og Aktivitet Interessevaretagelse: Gennemføre en profileringskampagne vedrørende Femern og STRING, samt sikre kendskab i EU til regionens styrker (sektorerne). Diskutere mulighederne med de relevante medarbejdere i regionen. Formidling: case-eksempler samt analyserende artikler om EU-projekter og politikker. Løbende formidling af partnersøgninger Projektudvikling: Sparring med aktører på Sjælland i forhold til idé, repræsentation, partner- facilitering og ansøgningsproces om nye udbudsformer Interessevaretagelse: Sikre kendskab i EU til regionens styrker og interesser (temaerne i relation til sektorerne). Diskutere mulighederne med de relevante medarbejdere i regionen. Formidling: case-eksempler samt analyserende artikler om EU-projekter og politikker. Løbende formidling af partnersøgninger Projektudvikling: Sparring med aktører på Sjælland i forhold til idé, repræsentation, partnerfacilitering og ansøgningsproces Interessevaretagelse: Sikre kendskab i EU til regionens styrker og interesser (temaerne i relation til sektorerne). Diskutere mulighederne med de relevante medarbejdere i regionen. Formidling: Case-eksempler samt analyserende artikler om EU-projekter og politikker. Løbende formidling af partnersøgninger Projektudvikling: Sparring med aktører på Sjælland i forhold til idé, repræsentation, partner- 22

23 beskæftigelse samt uddannelses- & sundhedsområdet facilitering og ansøgningsproces 23

24 Projektudvikling Klima, energi og ressourceeffektivitet Den fælles regionale klimastrategi for Deltagelse i 10 projektansøgninger på tværs af Horizon 2020, LIFE og Interreg-programmerne. Heraf godkendes tre Repræsentere eller supportere repræsentanter fra regionen eller kommunerne ved ti projektudviklingog/eller matchmaking-arrangementer i Bruxelles Et til to EU-projektkompetenceudviklingsforløb per år for kommuner og region Deltagelse i ti events Indgå i strategiske partnerskaber og initiativer i Bruxelles og vidensdele om disse til sjællandske aktører Projektudvikling Sundhed Sundhedsaftalen for Lobbyisme, markedsføring og interessevaretagelse at fastholde og udvikle ZealandDenmarks service på lobbyisme og interessevaretagelse Deltagelse i 15 i Horizon ansøgninger heraf godkendes fire Seks nye Interreg - ansøgninger mindst tre godkendes Deltagelse i mindst to nye PPIeller PCP-projekter Nøgleaktører i Bruxelles er bekendt med udviklingen i STRING korridoren, Femern-projektet og Greater Copenhagen området Kerneaktører i Bruxelles kender udfordringer og ekspertise Sjælland. Lokale aktører kender relevante initiativer, lovgivning og opfattelser i EU-institutionerne Fastholde høj brugertilfredshed Et til to EU-projektkompetenceudviklingsforløb årligt for kommune og region Gennem de Bruxelles-baserede ERRINog CORAL-netværk formidle partnersøgninger fra EU til region, kommuner, UCSJ og hospitaler i regionen. Markedsføring af regionens styrkeområder til CORAL- og ERRINevents og konferencer Ti aktører fra region eller kommuner kommer til Bruxelles for at præsentere deres projektidéer per år Fem generelle eller politiske præsentationer per år. Engelsksproget brochure. Profileringskampagne over for Europa- Kommissionen og Europa-Parlamentet Arrangere Open Days event, eventuelt deltage i Energy Week og Green Week Understøtte STRING's interessevaretagelse i Helsinki-Valetta-korridoren Medarrangere politisk møde i Bruxelles for STRING den 30. september 2015 Samarbejde med Copenhagen EU Office om events og projektudvikling Promovere Region Sjællands styrker inden for særligt symbiose og bioenergi samt ressourceeffektivitet ved events i Bruxelles gennem oplæg fra regionale aktører ved minimum fem events

25 Sikre kendskab i EU til regionens styrker inden for Sundhedsaftalens temaer. Oplæg ved to events årligt. Arrangere i alt fem besøg af udlændinge i Region Sjælland inden udgangen af 2016 med henblik på projektudvikling. Kommunikation og formidlingsindsats at fastholde og udvikle den journalistiske og kommunikative indsats for at gøre EU relevant i et kommunalt og regionalt perspektiv Fagmedarbejdere i Region Sjælland inddrages i den nyeste viden og opbygger relationer i Bruxelles Skype med relevante medarbejdere i Region Sjælland 1 gang månedligt. EU artikler og analyser på med relevans for aktører og borgere i Region Sjælland og de 17 kommuner o 300 flere abonnenter eller 20 procents forøgelse. o ti genoptrykte artikler i lokale medier Beskrivelse af styrkeområder, strategier og projektinteresser på engelsk Samarbejde med Copenhagen EU Office Artikler når repræsentanter fra regionen er i Bruxelles Tre til fem (analyserende) artikler om måneden To case-artikler månedligt Løbende formidling af partnersøgninger og EU-støttemuligheder Øget kontakt til og synlighed i lokale og regionale medier Udbygge engelsk version af ZealandDenmarks hjemmeside Samarbejdsaftale om kommunikation med Copenhagen EU Office Journalist i løntilskud i foråret 2015 Efterår 2015 og forår 2016 deles to journalistpraktikanter med Regionshuset. 25

Særlige opgaver i 2014

Særlige opgaver i 2014 Introduktion ZealandDenmark EU Office har som formål at skabe synergi, vidensoverførsel og samspil mellem EU's aktiviteter, på den ene side, og de regionale og kommunale opgaver på den anden. EU's 2020-strategi

Læs mere

2010 Årsrapport ZealandDenmark EU Office

2010 Årsrapport ZealandDenmark EU Office 2010 Årsrapport ZealandDenmark EU Office IND NDHOLD I. INDLEDNING 5 HANDLINGSPLAN 2010 9 II. MÅL OG RESULTATER 11 A. INFORMATION OG KOMMUNIKATION 13 B. EU-PROJEKTER OG 23 DELTAGELSE I EUROPÆISKE SAMARBEJDER

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland

Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regionalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling, blandt andet med

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2009 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland mandag den 8. december 2014 kl. 10:00 Regionshuset Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder, Borgmester

Læs mere

Regionale vækstpartnerskaber

Regionale vækstpartnerskaber Regionale vækstpartnerskaber Juni 1 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Regeringen og Vækstforum Nordjylland... 5 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden... 17 Regeringen og Bornholms

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015

HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 HANDLEPLAN FOR ERHVERVSSTRATEGI 2013-2015 Læs om hvordan Albertslund Kommune vil udmønte erhvervsstrategien i 10 strategiske og 17 tværgående målbare initiativer www.albertslund.dk/erhvervsstrategi Indledning

Læs mere

Direktionen Dagsorden

Direktionen Dagsorden Direktionen Dagsorden Fredag 12. juni 2015 9.15 Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Mødedeltagere Carsten Sand Nielsen Thisted Kommune Mikael Jentsch Frederikshavn Kommune

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST

Region Hovedstaden. Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Forslag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Region Hovedstaden Copenhagen hele Danmarks hovedstad UDKAST Om den regionale vækstog udviklingsstrategi Region Hovedstadens regionale vækst-og udviklingsstrategi

Læs mere

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering Municipality OutReach Europe MORE EUROPÆISK MERVÆRDI FOR MIDTJYSKE KOMMUNER Central Denmark EU Office (CDEU) går nye veje. I samarbejde med de midtjyske kommuner, vil vi være med til at skabe internationalisering,

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark

Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark Samarbejdsprogram for INTERREG 5ATyskland - Danmark 1 Indhold Indhold... 1 1. Programstrategi... 5 1.1. Fra to INTERREG 4A-Programmer til et stort fælles dansk-tysk INTERREG 5A-Program 5 1.1.1. Programregionens

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere