MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk"

Transkript

1 EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. Bemærk Nærværende publikation indeholder en række grundlæggende oplysninger om momsreglerne i de enkelte medlemsstater og tiltrædelseslandene. Oplysningerne stammer fra de enkelte landes afgiftsmyndigheder. Oplysningerne vedrørende medlemsstaterne er ajourført i juli Oplysningerne fra tiltrædelseslandene er foreløbige. De er baseret på den forventede anvendelse af momsordningerne, når fællesskabslovgivningen er omsat. Kurserne for tiltrædelseslandene er dem, der var gældende pr. 1. oktober 2003, og de er hentet fra Den Europæiske Unions Tidende. Publikationen har udelukkende til formål at tjene som et arbejdsværktøj. Dette dokument afspejler på ingen måde Europa-Kommissionens synspunkter. Det er heller ikke udtryk for godkendelse af den relevante lovgivning. 1

2 FINLAND INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER...3 MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER...3 TÆRSKELBELØB...6 UDENLANDSKE (IKKE-EU) VIRKSOMHEDERS UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER...6 UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER ETABLERET I EU...7 FAKTURERING...9 PERIODISKE MOMSANGIVELSER...10 LISTER...10 ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER...11 ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER...12 FRADRAGSRET...12 BILAG 1 TÆRSKELBELØB...15 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER...17 BILAG 3 FORKORTELSER

3 GENERELLE OPLYSNINGER 1. HVOR KAN EN UDENLANDSK VIRKSOMHED HENVENDE SIG, HVIS DEN ØNSKER OPLYSNINGER OM DET FINSKE MOMSSYSTEM? (ADRESSE, TLF., FAX, E-POST) Uusimaa Regional Tax Office Corporate Tax Office Opastinsilta 12, P.O.Box VEROTUS Tlf.: Fax: HVAD ER ADRESSEN PÅ DEN NATIONALE SKATTEADMINISTRATIONS WEBSIDE? HVILKE FORMER FOR OPLYSNINGER OM MOMSSYSTEMET KAN FINDES PÅ DENNE ADRESSE (GENERELLE OPLYSNINGER, LOVGIVNING, KONTAKTSTEDER, BLANKETTER OSV.)? OG PÅ HVILKE SPROG? Det finske skattevæsens webside er På denne webside findes alle oplysninger, publikationer og blanketter om moms, som skattevæsenet har lagt ind. De findes på finsk og svensk. På websiden kan man også finde generelle oplysninger om moms, kontaktsteder og momsblanketter på engelsk. 3. HVOR KAN MAN FINDE DEN NATIONALE MOMSLOVGIVNING OG BEKENDTGØRELSER? PÅ HVILKE SPROG? Den finske momslov og momsbekendtgørelser findes på svensk og finsk på Finlex Data Banks webside Der findes også en engelsk oversættelse af momsloven på adressen MOMSREGISTRERING AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER 4. HVEM SKAL VÆRE MOMSREGISTRERET? Der beregnes moms af salg af varer og tjenesteydelser i Finland, selv om sælgeren er en udenlandsk momspligtig person og ikke driver salgsvirksomhed fra et fast forretningssted i landet. Udenlandske momspligtige personer med faste forretningssted i Finland er momspligtige i Finland på normal vis. De opføres i momsregisteret på samme måde som finske 3

4 momspligtige, og der gælder samme rettigheder, forpligtelser og andre regler for dem som for finske momspligtige. Af administrative grunde er mindre salgstransaktioner momsfritaget. Grænsen for sådanne transaktioner er fastsat til en omsætning på EUR. Denne beløbsgrænse gælder ikke udenlandske virksomheder med fast forretningssted i Finland. Sådanne virksomheder kan imidlertid anmode om registrering. Som regel er køberen momspligtig af varer og tjenesteydelser solgt i Finland, når sælgeren er en udenlandsk momspligtig uden fast forretningssted i Finland (omvendt momspligt). Sælgeren er altid momspligtig, dvs. at den omvendte momspligt ikke gælder: Køberen er udlænding uden fast forretningssted i Finland og ikke momsregistreret dér køberen er en privatperson. En privatperson er imidlertid momspligtig, når der erhverves et nyt transportmiddel fra en anden medlemsstat når der er tale om fjernsalg af varer fra en anden medlemsstat til privatpersoner eller tilsvarende i Finland når det drejer sig om transportydelser når der præsteres følgende ydelser i Finland: undervisning, videnskabeligt arbejde, kultur- og sportsbegivenheder samt underholdning og andre lignende ydelser tillige med ydelser med direkte relation til tilrettelæggelsen. Udenlandske virksomheder, der foretager EU-interne leverancer eller erhvervelser i Finland, har anmeldelsespligt. Udenlandske virksomheder, der beskæftiger sig med såkaldt nulsats-salg, skal lade sig registrere som momspligtige får at få tilbagebetalt moms på indkøb foretaget i Finland. 5. HVORNÅR ER MOMSREGISTRERING UNØDVENDIG, FORDI MODTAGEREN AF VARERNE ELLER YDELSERNE ER MOMSPLIGTIG? ER DET I EN SÅDAN SITUATION MULIGT FOR DEN UDENLANDSKE VIRKSOMHED AT LADE SIG REGISTRERE FRIVILLIGT? En virksomhed uden fast forretningssted i Finland behøver ikke at lade sig momsregistrere, når proceduren for omvendt momspligt (reverse charge) kan anvendes. Når reglen om omvendt momspligt anvendes, er køberen momspligtig for salget. Se spørgsmål 4, hvor den omvendte momspligt ikke gælder. Det er muligt for den udenlandske virksomhed uden fast forretningssted at lade sig registrere frivilligt. I så fald kræves der en fiskal repræsentant. 4

5 6. HVOR SKAL EN UDENLANDSK VIRKSOMHED HENVENDE SIG FOR AT BLIVE MOMSREGISTRERET? (NÆRMERE OPLYSNINGER, HERUNDER ADRESSE, TLF., FAX, E-POST OSV.) Uusimaa Regional Tax Office Corporate Tax Office Opastinsilta 12, P.O.Box VEROTUS Tlf.: Fax: Registreringen foretages i samarbejde med Patent- og Registerstyrelsen på fællesblanketter. Registreringsblanketterne findes på websiden: De findes kun på finsk og svensk. 7. DER ØNSKES EN NÆRMERE BESKRIVELSE AF GÆLDENDE PROCEDURER (HERUNDER KRÆVEDE DOKUMENTER) FOR UDSTEDELSE AF MOMSREGISTRERINGSNUMRE, ISÆR FOR UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER. Der er ikke noget separat momsnummer for indenlandsk handel i Finland. I stedet skal påtegningen ALV rek. or Moms reg. påføres fakturaer som et tegn på, at sælgeren er momsregistreret. Imidlertid får hver virksomhed tildelt et virksomheds- og organisationsnummer (FO-nummer). En ny virksomhed får et FO-nummer, så snart myndighederne har modtaget blanketten om påbegyndelse af virksomhed og registreret virksomheden i virksomhed- og organisationsdatasystemet (FODS). Virksomheden skal udfylde registreringsblanketten (Y-blanketten). Der er tre forskellige blanketter, og virksomheden skal vælge den rigtige blanket efter virksomhedstype. Y1- blanketten er til selskaber med begrænset ansvar og sammenslutninger, Y2 til kommanditselskaber og Y3 til enkeltmandsfirmaer. Sammen med blanketten skal den udenlandske virksomhed sende, hvad der i virksomhedens eget land svarer til en udskrift af handelsregistret samt en finsk eller svensk oversættelse heraf med angivelse af navn, hjemsted, erhvervsgren, regnskabsperiode og navnene på de personer, der er bemyndigede til at underskrive dokumenter på virksomhedens vegne. Hvis virksomheden er en sammenslutning eller et interessentskab skal stiftelsesoverenskomst, interessentskabsaftale eller andre lignende stiftelsesdokumenter eller en bekræftet kopi heraf samt en finsk eller svensk oversættelse vedlægges. Når det er påkrævet med en fiskal repræsentant, skal den udenlandske virksomhed vedlægge en fuldmagt, hvori den fiskale repræsentant udtrykkeligt får fuldmagt til at handle som virksomhedens repræsentant og i denne egenskab underskrive de efter momsloven krævede dokumenter. Der skal vedlægges en finsk eller svensk oversættelse af denne fuldmagt. Når det er påkrævet med en fiskal repræsentant, og den udenlandske virksomhed selv har underskrevet registreringsblanketten, skal der vedlægges et tilsagn fra den fiskale repræsentant om at handle som repræsentant. 5

6 Virksomheden vil blive informeret om registreringen og få tildelt et FO-nummer. Momsnummeret er nødvendigt for den EU-interne handel. Når virksomheden foretager EU-interne salg eller erhvervelser, laver den sit momsnummer på grundlag af FOnummeret. Landekoden FI tilføjes foran FO-nummeret, og tankestregen fjernes. Eksempel: FO-nummer Momsnummer - FI TÆRSKELBELØB 8. HVILKEN BELØBSGRÆNSE GÆLDER FOR EU-INTERNT FJERNSALG I HENHOLD TIL ARTIKEL 28B, LITRA B, STK. 2, I SJETTE MOMSDIREKTIV? EUR 9. HVILKEN BELØBSGRÆNSE GÆLDER FOR INDKØB FORETAGET AF IKKE- AFGIFTSPLIGTIGE JURIDISKE PERSONER ELLER MOMSFRITAGNE PERSONER I HENHOLD TIL ARTIKEL 28A, STK. 1, LITRA A), I SJETTE MOMSDIREKTIV? EUR UDENLANDSKE (IKKE-EU) VIRKSOMHEDERS UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER 10. HVORNÅR ER UDPEGELSE AF EN FISKAL REPRÆSENTANT OBLIGATORISK? En udenlandsk momspligtig uden fast forretningssted i Finland, som ønsker at ophæve den omvendte momspligt, kan efter ansøgning blive momspligtig for salgsvirksomhed i Finland. For at blive momspligtig skal virksomheden have en fiskal repræsentant med hjemsted i Finland. Den fiskale repræsentant skal godkendes af det regionale skattekontor. 11. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? En udenlandsk momspligtig uden fast forretningssted i Finland, som ønsker at ophæve den omvendte momspligt, kan efter ansøgning blive momspligtig for salgsvirksomhed i Finland. For at blive momspligtig skal virksomheden have en fiskal repræsentant med hjemsted i Finland, og denne skal være godkendt af det lokale momskontor. Det regionale momskontor godkender kun undtagelsesvis en fysisk person som repræsentant. 6

7 Sammen med blanketten om etablering skal der sendes en udskrift af repræsentantens registrering i handelsregistret med angivelse af erhvervsgren og navnene på de personer, der er bemyndigede til at underskrive dokumenter på repræsentantens vegne. Hvis repræsentantens virksomhedsområde er andet end bogføring, skal der vedlægges bevis på, at repræsentanten har kompetence til at løse opgaverne som repræsentant i overensstemmelse med momsloven. Hvis den udenlandske virksomhed har underskrevet registreringsblanketten, skal der vedlægges et tilsagn fra den fiskale repræsentant om at handle som fiskal repræsentant. 12. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? Den fiskale repræsentant skal godkendes af det regionale momskontor. Repræsentanten skal have den fornødne ekspertise til at varetage funktionen som repræsentant. Som regel skal repræsentanten være registreret hos patent- og registerstyrelsen. Repræsentanten er ansvarlige for at varetage de administrative pligter, der opstår i forbindelse en udenlandsk virksomheds momstilsvar. Som regel skal repræsentanten være i stand til selv at varetage bogføringsmæssige og hermed beslægtede opgaver. Han skal føre regnskaber over den udenlandske virksomheds forretninger med henblik på fastlæggelse af momstilsvaret. Disse regnskaber skal i Finland opbevares i mindst fem år efter afslutningen af den relevante regnskabsperiode. Udenlandske momspligtige er selv forpligtede til at sørge for, at de nødvendige erklæringer fremsendes. Denne forpligtelse gælder også for udenlandske momspligtige virksomheders repræsentanter. Repræsentanterne er imidlertid ikke ansvarlige for betaling af moms, der er pålignet udenlandske virksomheder. Desuden skal den fiskale repræsentant efter anmodning fra det regionale momskontor eller skattemyndighederne kunne forelægge regnskaberne til eftersyn. 13- HVILKE MULIGHEDER HAR DE FOR AT SKRIDE IND, HVIS EN VIRKSOMHED ETABLERET I ET ANDET LAND IKKE HAR UDPEGET NOGEN FISKAL REPRÆSENTANT I DERES LAND? Den udenlandske virksomhed vil ikke blive optaget i momsregisteret. 14. ER DET NØDVENDIGT AT STILLE EN BANKGARANTI? Det er muligt for det regionale momskontor at kræve sikkerhedsstillelse. I praksis kræves der imidlertid kun sikkerhedsstillelse i sjældne tilfælde. UDPEGELSE AF FISKALE REPRÆSENTANTER FORETAGET AF UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER ETABLERET I EU 7

8 15. ER DET MULIGT AT UDPEGE EN FISKAL REPRÆSENTANT ELLER AGENT? Ja. 16. HVILKE REGLER GÆLDER FOR UDPEGELSEN AF EN FISKAL REPRÆSENTANT? En udenlandsk momspligtig uden fast forretningssted i Finland, som ønsker at ophæve den omvendte momspligt, kan efter ansøgning blive momspligtig for salgsvirksomhed i Finland. For at blive momspligtig skal virksomheden have en fiskal repræsentant med hjemsted i Finland. Den fiskale repræsentant skal godkendes af det regionale momskontor. Det regionale momskontor godkender kun undtagelsesvis en fysisk person som repræsentant. Sammen med blanketten om etablering skal der sendes en udskrift af repræsentantens registrering i handelsregistret med angivelse af erhvervsgren og navnene på de personer, der er bemyndigede til at underskrive dokumenter på repræsentantens vegne. Hvis repræsentantens virksomhedsområde er andet end bogføring, skal der vedlægges bevis på, at repræsentanten har kompetence til at løse opgaverne som repræsentant i overensstemmelse med momsloven. Hvis den udenlandske virksomhed har underskrevet registreringsblanketten, skal der vedlægges et tilsagn fra den fiskale repræsentant om at handle som fiskal repræsentant. 17. HVILKE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER HAR EN FISKAL REPRÆSENTANT? Den fiskale repræsentant skal godkendes af det regionale momskontor. Repræsentanten skal have den fornødne ekspertise til at varetage funktionen som repræsentant. Som regel skal repræsentanten være registreret hos patent- og registerstyrelsen. Repræsentanten er ansvarlige for at varetage de administrative pligter, der opstår i forbindelse en udenlandsk virksomheds momstilsvar. Som regel skal repræsentanten være i stand til selv at varetage bogføringsmæssige og hermed beslægtede opgaver. Han skal føre regnskaber over den udenlandske virksomheds forretninger med henblik på fastlæggelse af momstilsvaret. Disse regnskaber skal i Finland opbevares i mindst fem år efter afslutningen af den relevante regnskabsperiode. Udenlandske momspligtige er selv forpligtede til at sørge for, at de nødvendige erklæringer fremsendes. Denne forpligtelse gælder også for udenlandske momspligtige virksomheders repræsentanter. Repræsentanterne er imidlertid ikke ansvarlige for betaling af moms, der er pålignet udenlandske virksomheder. Desuden skal den fiskale repræsentant efter anmodning fra det regionale momskontor eller skattemyndighederne kunne forelægge regnskaberne til eftersyn. 18. ER DER SITUATIONER, HVOR DET ER NØDVENDIGT AT STILLE BANKGARANTI? Det er muligt for det regionale momskontor at kræve en bankgaranti. I praksis kræves der imidlertid kun sikkerhedsstillelse i sjældne tilfælde. 8

9 FAKTURERING 19. HVILKE REGLER GÆLDER FOR FAKTURERING? I henhold til regnskabsloven er enhver, der udøver virksomhed eller et liberalt erhverv, forpligtet til at føre regnskaber, ligesom hver regnskabsoptegnelse skal være baseret på et bilag. I henhold til momsloven skal en momspligtig virksomhed udstede fakturaer, når den leverer momspligtige varer og ydelser til andre momspligtige virksomheder eller til ikkemomspligtige juridiske personer. Fakturaerne skal i henhold til regnskabsloven, momsloven og loven om virksomheds- og selskabsoplysninger indeholde følgende oplysninger: dato og nummer sælgers navn og adresse købers navn og adresse beskrivelse af de leverede varer eller tjenesteydelser datoen for varens eller ydelsens levering pris, eksklusive moms, for de leverede varer eller ydelser momsbeløbet for hver momssats, når der anvendes forskellige momssatser ved momsfrie leverancer: en henvisning til fritagelsen ved momsfrie EU-interne leveringer: leverandørens og køberens momsnummer ved EU-interne leveringer af nye transportmidler: en beskrivelse, der godtgør, at det drejer sig om levering af nye transportmidler ved tresidede transaktioner som omhandlet i artikel 28e, punkt E, stk. 3, i sjette direktiv, en henvisning til det tresidede forhold samt leverandørens og den efterfølgende købers momsnummer påtegningen "ALV rek" eller "Moms reg" som tegn på, at sælgeren er momsregistreret FO-nummer 20. FINDES DER UNDTAGELSER FRA FAKTURERINGSPLIGTEN? HVIS JA, FOR HVILKE KATEGORIER AF TRANSAKTIONER GÆLDER DE DA? Ifølge momsloven er det ved kontanthandler tilstrækkeligt at give en kvittering. 9

10 PERIODISKE MOMSANGIVELSER 21. I HVILKE TILFÆLDE HAR VIRKSOMHEDERNE PLIGT TIL AT INDSENDE MOMSANGIVELSER? Hver momsregistreret virksomhed skal indsende en periodisk momsangivelse. 22. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES MOMSANGIVELSE, OG HVORNÅR SKAL BETALING FORETAGES? Momsperioden er normalt en måned. Den skyldige moms skal betales og momsangivelsen indsendes senest den femtende i den anden måned efter momsperiodens udløb. Der skal også indsendes en månedlig momsangivelse, når en momsregistreret virksomhed ikke indbetaler moms for den pågældende måned eller ikke har nogen momspligtige transaktioner. 23. FINDES DER SÆRLIGE ANGIVELSESREGLER FOR SMÅ VIRKSOMHEDER OG/ELLER BESTEMTE VIRKSOMHEDSKATEGORIER? HVIS JA, HVILKE? I SÅ FALD BEDES DE BESKREVET? For producenter af primærprodukter (land- og skovbrug samt fiskeri) er momsperioden et kalenderår. Momsangivelsen skal fremsendes og den skyldige moms betales senest ved udgangen af februar efter det pågældende kalenderår. Disse producenter af primærvarer kan imidlertid vælge at følge den normale momsperiode. 24. ANVENDES DER FORENKLEDE METODER TIL BEREGNING AF MOMSTILSVAR? HVIS JA, HVILKE KRITERIER GÆLDER DA, HVEM ANVENDES DE FOR, OG HVORI BESTÅR FORENKLINGEN? Nej. LISTER 25. HVOR HYPPIGT SKAL DER INDSENDES LISTER? Listerne skal indsendes kvartalsvis senest den 15. i den anden måned efter udgangen af hvert kvartal i kalenderåret. 10

11 26. KRÆVES DER FLERE OPLYSNINGER END DEM, DER ER NÆVNT I ARTIKEL 22, STK. 6, I SJETTE MOMSDIREKTIV, SOM ÆNDRET VED DIREKTIV 91/680/EØF? Nej. 27. FINDES DER FORENKLEDE PROCEDURER (LEMPELSER) MED HENSYN TIL DISSE LISTER, JF. ARTIKEL 22, STK. 12, I SJETTE MOMSDIREKTIV, SOM ÆNDRET VED Nej. DIREKTIV 91/680/EØF? HVIS JA, HVILKE BELØBSGRÆNSER VIL DA BLIVE ANVENDT? ELEKTRONISK FAKTURERING OG ELEKTRONISKE ANGIVELSER 28. ER ELEKTRONISK FAKTURERING TILLADT? HVIS JA, PÅ HVILKE BETINGELSER OG EFTER HVILKE PROCEDURER? Elektronisk fakturering er tilladt. Fakturaen skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i spørgsmål ER DET MULIGT AT INDSENDE MOMSANGIVELSER AD ELEKTRONISK VEJ? HVIS JA, HVORLEDES OG UNDER ANVENDELSE AF HVILKEN TEKNOLOGI? HVORTIL SKAL ANSØGNING SENDES OM ELEKTRONISK OVERFØRELSE AF MOMSANGIVELSER? Det er muligt at indsende momsangivelser ad elektronisk vej ved anvendelse af TYVIsystemet. I TYVI-systemet videresender en operatør de elektronisk overførte angivelser til skattevæsenet. Der er fire operatører (Elma Oy, Sonera Oy, Suomen Posti Oy og Tietoenator Oy). Operatørerne tilbyder fire forskellige tjenester til videresendelse af angivelserne. Der skal betales et vederlag for nogle af de ydelser, som operatørerne tilbyder. Operatørernes navne og links til deres websider kan findes på skattevæsenets webside Den momspligtige skal tage kontakt med en TYVI-operatør, som giver denne et brugernavn og et password til brug ved udfyldelse af angivelserne. Det er ikke nødvendigt at kontakte skattevæsenet, når der indsendes angivelser via TYVI. 11

12 30. ER DET MULIGT AT INDSENDE LISTER AD ELEKTRONISK VEJ? HVIS JA, HVORLEDES OG UNDER ANVENDELSE AF HVILKEN TEKNOLOGI? HVORTIL SKAL ANSØGNING SENDES OM ELEKTRONISK OVERFØRELSE AF LISTER? Det er muligt at indsende lister ad elektronisk vej ved anvendelse af TYVI-systemet. I TYVI-systemet videresender en operatør de elektronisk overførte lister til skattevæsenet. Der er fire operatører (Elma Oy, Sonera Oy, Suomen Posti Oy og Tietoenator Oy), og de tilbyder fire forskellige tjenester i forbindelse med videresendelse af angivelserne. Der skal betales et vederlag for nogle af de ydelser, som operatørerne tilbyder. Operatørernes navne og links til deres websider kan findes på skattevæsenets webside Den momspligtige skal tage kontakt med en TYVI-operatør, som giver denne et brugernavn og et password til brug ved udfyldelse af listerne. Det er ikke nødvendigt at kontakte skattevæsenet, når der indsendes angivelser via TYVI. ADMINISTRATIVE FORPLIGTELSER 31. OPERERER DE MED EN STANDARDSATSORDNING? HVIS JA, HVEM GÆLDER ORDNINGEN FOR? Nej. 32. FINDES DER ANDRE ADMINISTRATIVE LEMPELSER END DE ALLEREDE NÆVNTE? I SÅ FALD BEDES DE BESKREVET? Nej. 33. PÅ HVILKE SPROG FINDES BLANKETTERNE (PERIODISKE MOMSANGIVELSER OG LISTER) Finsk, svensk og engelsk. FRADRAGSRET 34. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER ER DER IKKE FRADRAGSRET? Der kan ikke foretages fradrag for følgende varer og tjenesteydelser: 12

13 Fast ejendom, som den momspligtige eller dennes personale benytter som bolig, børnehave eller til rekreationsformål, samt varer og ydelser, der har forbindelse med den faste ejendom eller dens anvendelse, varer og ydelser i forbindelse med transport af den momspligtige eller dennes personale til og fra arbejde, repræsentationsudgifter, frimærker eller tilsvarende rettigheder, hvis der ikke skal betales moms på salget af en transportydelse, fordi salget sker i udlandet, personbiler, motorcykler, campingvogne og fartøjer beregnet til fritid og sport samt luftfartøjer, hvis maksimalvægt ikke er mere end kg, samt alle varer med tilknytning hertil. Denne fradragsbegrænsning gælder ikke for køretøjer og skibe til salg, leje eller anvendelse i erhvervsmæssig passagerbefordring eller køreskoler samt personbiler, der udelukkende benyttes til formål, der berettiger til fradrag. Rejsebureauer kan ikke fradrage moms på varer og ydelser, som de præsterer over for de rejsende. Der kan ikke foretages fradrag for varer, hvor sælgeren ved salget anvender fortjenstmargenordningen for brugte genstande, samlergenstande eller antikviteter. 35. FOR HVILKE KATEGORIER AF VARER OG TJENESTEYDELSER ER DER DELVIS FRADRAGSRET? HVAD ER PROCENTSATSEN I GIVET FALD? Nej. 13

14

15 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Medlemsstat Loft for anvendelse af særordningen for erhvervelser foretaget af momspligtige personer uden fradragsret og af ikke-momspligtige juridiske personer 1 Loft for anvendelse af særordningen for Fritagelse for små virksomheder 3 fjernsalg 2 National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR National valuta Beløb i EUR Belgien EUR EUR EUR Tjekkiet Danmark DKK DKK DKK Tyskland EUR Estland EEK EEK Grækenland EUR EUR eller EUR Spanien EUR EUR Ingen Frankrig EUR EUR eller EUR Irland EUR EUR eller EUR Italien EUR EUR Ingen Ingen Cypern CYP CY Pounds Letland LVL LVL Litauen LTL LTL Luxembourg EUR EUR EUR Ungarn Se artikel 28a, stk. 1, andet punktum, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 28b, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Se artikel 24, stk. 2, i direktiv 77/388/EØF, med senere ændringer. Denne ordning er forbeholdt momspligtige personer, der er etableret i landet. 15

16 BILAG 1 TÆRSKELBELØB Malta Nederlandene EUR EUR Ingen Ingen Østrig EUR EUR EUR Polen Portugal EUR EUR eller EUR Slovenien Slovakiske Republik Finland EUR EUR EUR Sverige SEK SEK Ingen Ingen Forenede Kongerige GBP GBP GBP EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af varer, EUR, når den økonomiske aktivitet hovedsagelig består af levering af ydelser med lav værditilvækst (højt input) og EUR i andre tilfælde, navnlig ydelser med høj værditilvækst (lavt input). 16

17 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER BE le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée BTW - identificatienummer CZ DK momsregistreringsnummer DE EE EL ES FR IE IT Umsatzsteuer - Identifikationsnummer käibemaksukohustuslasena registreerimise number Αριθµός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ Arithmos Forologikou Mitroou FPA el número de identificación a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée value added tax identification no. il numero di registrazione IVA CY Αριθµός Εγγραφής Φ.Π.Α. Arithmos Egrafis FPA LV LT LU pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas numurs PVM mokėtojo kodas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée HU MT numru ta l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq il-valur miújud value added tax identification number NL AT BTW - identificatienummer Umsatzsteuer - Identifikationsnummer PL PT o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado 17

18 BILAG 2 MOMSREGISTRERINGSNUMMER SI SK FI SE identifikacijska številka za DDV identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) arvonlisãverorekisterõintinumero Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) Mervärdesskatteregistreringsnummer (momsregistreringsnummer) GB value added tax (VAT) registration no. 18

19 BILAG 3 FORKORTELSER LAND VALUTA BELGIEN BE EUR TJEKKISKE CZ CZK REPUBLIK DANMARK DK DKK TYSKLAND DE EUR ESTLAND EE EEK GRÆKENLAND EL EUR SPANIEN ES EUR FRANKRIG FR EUR IRLAND IE EUR ITALIEN IT EUR CYPERN CY CYP LETLAND LV LVL LITAUEN LT LTL LUXEMBOURG LU EUR UNGARN HU HUF MALTA MT MTL NEDER- NL EUR LANDENE ØSTRIG AT EUR POLEN PL PLN PORTUGAL PT EUR SLOVENIEN SI SIT SLOVAKISKE SK SKK REPUBLIK FINLAND FI EUR SVERIGE SE SEK FORENEDE KONGERIGE GB GBP 19

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles TAXUD/D/1 Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE,

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1,

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2013 COM(2013) 289 final Bilag V BILAG Bilag XVI til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0822 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4 oktober 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.5.2003 KOM(2003) 234 endelig 2003/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgift på ydelser

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2013 Travel agents in relation to VAT Lisette Ekvall Antal anslag/antal normalsider: 178.543 / 78,5 Dato for aflevering: 19. april 2013 Vejleder:

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere