FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK"

Transkript

1 Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering Lejekontrakter ved kommunalt anviste boliger... 3 Udlevering af forældede ansøgningsskemaer... 3 Ansøgninger fra flygtninge... 3 Midlertidig fejl om vedhæftning af dokumentation for husleje... 3 Pension... 4 Indflytning på plejehjem... 4 Pension samt International pension... 4 Repatriering om at vende hjem... 4 Hvem skal sagen oversendes til i Udbetaling Danmark?... 5 Familieydelser... 6 Efterregulering af børne- og ungeydelsen... 6 Supplerende børnetilskud... 6 Barseldagpenge... 7 Feriekort... 7 Information til skoler, SFO og børneinstitutioner... 8 Opkrævning... 8 Modregning af afdrag på forfaldne beboerindskudslån... 8 Tværgående... 9 Den Fælles Dataenhed Status på overdragelsen af de fem kommunale ydelsesområder til Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark er kommet godt i luften med de fem nye opgaver

2 Boligstøtte Efterregulering 2014 Udbetaling Danmark orienterede tidligere om, at efterreguleringen af boligstøtte gennemføres næsten ligesom sidste år. Vi gennemfører den største del af efterreguleringen i foråret, men venter med en mindre del til eftersommeren, og endelig gennemføres efterreguleringen for selvstændige erhvervsdrivende til efteråret Efterreguleringen foretages en gang om året og har til formål at undersøge, om boligstøttemodtageren har fået det korrekte beløb i boligstøtte året før. Udgangspunktet er, at støttemodtageren i løbet af boligstøtteåret har oplysningspligt med hensyn til ændringer i husstandens forhold, som kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten. Har støttemodtageren opfyldt sin oplysningspligt, og har der på denne baggrund været anledning til at nedsætte ydelsen, vil reguleringen af boligstøtten allerede være foretaget hen over året. Der bliver i så fald ikke tale om efterregulering på nuværende tidspunkt. Har støttemodtageren derimod ikke opfyldt sin oplysningspligt, foretages en efterregulering med tilbagevirkende kraft, og der kan blive tale om at kræve den for meget udbetalte boligstøtte tilbage. I den forbindelse sender Udbetaling Danmark ca breve ud til borgere om efterregulering af deres boligstøtte. Disse breve sendes ud til borgerne enten i form af fysiske breve eller breve i den digitale postkasse eller E-boks. Den første og største del af efterreguleringsbrevene sendes til borgerne i juni via den digitale postkasse eller E-boks, og modtages af borgerne fra fredag den 12. juni De fysiske breve er tilgængelige hos borgerne tidligst dagen efter. De borgere, der har spørgsmål omkring efterreguleringen, kan ringe til Udbetaling Danmark, Boligstøtte, på vores almindelige telefonnummer: Her vil borgerne via en trykknapfunktion blive stillet direkte igennem til en kunderådgiver, der har erfaring med efterregulering af boligstøtte. Vi opfordrer ligeledes kommunerne til at ringe på boligstøttetelefonnummeret, , og benytte trykknapfunktionen, hvis der er spørgsmål om efterregulering af boligstøtte. Har I andre spørgsmål om boligstøtte, kommer I lettest igennem ved at benytte kviklinjen på Udbetaling Danmark gør opmærksom på, at efterreguleringen kan afstedkomme flere henvendelser i kommunernes borgerservice i anden halvdel af juni Det forventes endvidere, at Udbetaling Danmark i en del sager vil have behov for at rekvirere sagsakter fra kommunerne til brug for sagsbehandlingen. 2

3 Udbetaling Danmark vil løbende orientere om, hvornår I kan forvente at få henvendelser som følge af eftersommerens efterregulering, og igen når vi gennemfører den lille efterregulering til efteråret. Kontaktperson: Afdelingschef Kirsten Lycke Thomsen, Lejekontrakter ved kommunalt anviste boliger Borgere, som anvises til kommunale boliger, har typisk den opfattelse, at boligen er en almen bolig, og derfor fremsender de ikke lejekontrakt, når de søger om boligstøtte. Ved almene boliger overføres boligoplysningerne automatisk fra huslejeregisteret, men ikke alle anviste boliger er almene. Nogle kommuner anvender en standardlejekontrakt, hvor der på forsiden er trykt: Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler., hvilket ofte får borgeren til at tro, at det drejer sig om almen bolig. Det ville lette sagsgangen, hvis I ved brug af disse standardkontrakter er opmærksomme på at oplyse borgeren om, at de skal vedhæfte en kopi af deres lejekontrakt, når de sender en ansøgning om boligstøtte. Udlevering af forældede ansøgningsskemaer I skal være opmærksomme på, at det altid er den nyeste udgave af ansøgningsskemaerne, der udleveres. Vi har især oplevet, at flygtninge, der søger om boligstøtte, har fået udleveret et forældet ansøgningsskema. Ansøgninger fra flygtninge Det vil lette sagsbehandlingstiden, hvis kommunerne ved ansøgning om boligstøtte, kunne være behjælpelige med at oplyse om flygtningens indkomster, da disse oplysninger ikke fremgår af eindkomst på ansøgningstidspunktet, fordi de netop er tilflyttet. Midlertidig fejl om vedhæftning af dokumentation for husleje Der er pt. en fejl i selvbetjeningsløsningen, som opstår for de borgere, der bor i en ejendom, der hører under en boligorganisation, som er tilmeldt huslejeregistret, og som ansøger via selvbetjeningsløsningen Søg boligstøtte. Fejlen resulterer i, borgeren bliver bedt om at vedhæfte dokumentation. Da det ikke er et krav at vedhæfte fx lejekontrakt i dette tilfælde, kan borgeren vedhæfte et hvilket som helst dokument, for at ansøgningen modtages i Udbetaling Danmark. Fejlen er kendt, og der arbejdes på at få den løst hurtigst muligt. Kontaktperson: Afdelingschef Janne Hovgaard Kruse, 3

4 Pension Indflytning på plejehjem Følgende omhandler opgaver, der ofte ligger hos visitationen i kommunen, og det vil være dejligt, hvis I vil hjælpe os med at formidle budskabet til de rette medarbejdere hos jer. For at sikre en optimal sagsgang har Udbetaling Danmark brug for at blive informeret, når en ægtefælle/samlever flytter ind i en boform efter 107, 108, 109 og 110 eller 192 i lov om social service eller 5 i lov om almene boliger mv. Det har bl.a. betydning for udbetaling af en eventuel efterlevelsespension i forbindelse med dødsfald. Det vil være en stor hjælp, hvis I giver denne besked til Udbetaling Danmark enten via et tværgående manuelt advis eller digital post med oplysning om borgernes cpr.nr. samt en dato for indflytningen. Der henvises i øvrigt til aftalen om udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Kontaktperson: Afdelingschef Bodil Josefsen, Pension samt International pension Repatriering om at vende hjem Repatrieringsloven giver mulighed for at støtte flygtninge og indvandrere, der ønsker at vende permanent tilbage til deres hjemland. Det er Dansk Flygtningehjælp, som varetager den indledende rådgivning. Der kan læses mere her: Det er borgerens bopælskommune, der har kompetencen til at træffe afgørelse om reintegrationsbistand. Selve administrationen af udbetalingen bliver varetaget af Udbetaling Danmark, International Pension. Hvis borgeren har andre spørgsmål end udbetaling/overførsel af sin bistand, skal borgeren derfor altid rette henvendelse til vedkommendes sidste danske bopælskommune. Hvis borgeren vil have sin pension med til udlandet Hvis borgeren i forvejen modtager førtids- eller folkepension og ønsker at repatriere, skal kommunen, før den tager stilling til reintegrationsbistanden, afklare med Udbetaling Danmark, Pension, om borgeren kan få en allerede tilkendt førtidspension eller folkepension med til hjemlandet. Det er Udbetaling Danmark, Pension, der har kompetencen til at afgøre, om borgeren kan tage sin pension med til udlandet, samt hvilke dele af pensionen borgeren kan få udbetalt i udlandet. 4

5 Hvem skal sagen oversendes til i Udbetaling Danmark? Hvis borger modtager pension fra Danmark Hvis betingelserne for at tage pensionen med til hjemlandet er opfyldt, og borgeren bliver tilkendt reintegrationsbistand, skal kommunen gøre følgende: Give Udbetaling Danmark, Pension, besked om at flytte sagen i KMD til Udbetaling Danmark, International Pension, som herefter vil overtage udbetaling af ydelsen, og Sende sagen og de relevante oplysninger til Udbetaling Danmark, International Pension, i så god tid, at udbetalingen kan iværksættes til tiden. Udbetalingen skal ske månedsvis bagud fra den 1. i måneden, efter borgeren er flyttet til sit hjemland eller tidligere opholdsland. Hvis borger ikke i forvejen modtager pension Hvis borgeren ikke modtager pension i forvejen, skal kommunen kun give Udbetaling Danmark, International Pension, besked, når borgeren flytter til hjemlandet eller til et tidligere opholdsland, og udbetalingen skal sættes i gang. Kommunen skal sende sagen og de relevante oplysninger i så god tid, at udbetalingen kan iværksættes til tiden. Udbetalingen skal ske månedsvis bagud fra den 1. i måneden, efter borgeren er flyttet til sit hjemland eller tidligere opholdsland. I begge situationer skal kommunen sende disse oplysninger til Udbetaling Danmark For at udbetalingen kan sættes i gang, skal kommunen sende følgende oplysninger om borgeren: kopi af afgørelsen navn cpr-nummer civilstand statsborgerskab fuldstændig adresse i det land, borgeren flytter til oplysninger om bankkonto (se detaljer nedenfor) Udbetaling Danmark, International Pension, har ikke mulighed for at se oplysninger om borgerens bankkonto i KMD. Derfor skal kommunen sende præcise oplysninger om den bankkonto, bistanden skal sendes til, det vil sige: registrerings- og kontonummer (hvis bank i Danmark) IBAN-nummer (hvis udenlandsk bank) bankens bic-code (SWIFT-adresse) (hvis udenlandsk bank) bankens navn og adresse (hvis udenlandsk bank) 5

6 Udbetaling Danmark, International Pension, har en blanket, som borgeren kan udfylde med disse data. Kontaktoplysninger for kommuner Udbetaling Danmark, International Pension Sikker post: Tlf Udbetaling Danmark, Pension Sikker post: (skriv Pension i emnefeltet) Tlf (kviklinje) Kontaktperson: Sektionschef Uffe Hermansen, Familieydelser Efterregulering af børne- og ungeydelsen Udbetaling Danmark har primo maj 2015 gennemført genberegningen af børne- og ungeydelsen. I alt borgere modtog brev med resultatet af genberegningen. Godt borgere havde fået godt 28 millioner kroner for lidt i børneydelser i 2014, og de resterende ca havde fået knap 56 millioner kroner for meget. Samlet set var der på baggrund af forskudsopgørelser udbetalt 28 millioner kroner for meget i børneydelse i Vi har haft meget få borgerhenvendelser på baggrund af genberegningen og tillader os derfor at betragte den første efterregulering som succesfuldt gennemført. Den næste efterregulering sker i juli 2015, hvor gruppen af selvstændigt erhvervsdrivende modtager brev med resultatet af deres genberegning. Kontaktperson: Afdelingschef Bodil Josefsen, Supplerende børnetilskud Det supplerende børnetilskud er blevet indført den 1. januar Idéen med det supplerende børnetilskud er, at personer i uddannelse, som berettiger til praktikløn/praktikydelse, får løftet deres indkomstmæssige niveau således, at det svarer til en sammenlignelig sats for SU med forsørgertillæg. Det supplerende børnetilskud udbetales månedsvis bagud. Det månedlige supplerende børnetilskud kan i 2015 maksimalt udgøre: Enlig forsørger på kr ,- En samlevende forsørger på kr. 663,- I henhold til Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetalt børnebidrag 10 g, stk. 3, skal der 6

7 årligt foretages en efterregulering af det udbetalte supplerende børnetilskud, hvis den faktiske indkomst afviger mere end 10 % i forhold til den indkomst, der har været lagt til grund for beregningen af årets supplerende børnetilskud. Der er i 2014 udbetalt supplerende børnetilskud til 322 personer, som alle vil modtage et brev i forbindelse med den årlige regulering, uanset om udfaldet af deres sag er efterbetaling, ingen ændring eller tilbagebetaling. Da brevet endnu ikke er færdigredigeret, kan et eksempel desværre ikke vedlægges. Borger er i tilkendelsesbrevet oplyst om den årlige regulering. Der er vedhæftet et eksempel på et tilkendelsesbrev. Efterreguleringen vil blive foretaget i perioden 8. juni til og med den 24. juni og efterbetalinger vil blive overført til borgerens NemKonto i uge 27. Kontaktperson: Afdelingschef Michael Lund, Barseldagpenge Feriekort Fra 2015 skal lønmodtagere søge om udbetaling af feriepenge digitalt. Folketinget har besluttet, at der skal laves en digital løsning, så lønmodtagere ét sted kan se og søge om deres feriepenge. I dag findes der mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Det kan derfor være svært for lønmodtagere at vide, hvem der udbetaler beløbene, og hvordan de får deres feriepenge udbetalt. Med den nye digitale løsning Feriepengeinfo kan lønmodtagere se og søge om at få feriepenge udbetalt ét sted nemlig på Feriepenge optjent i 2014 til udbetaling i ferieåret 1. maj april 2016 skal søges digitalt og kommer ikke ud på et feriekort. Det vil sige, at feriekort til underskrivelse ebber ud i løbet af sommeren Feriepengeinfo udveksler oplysninger med kommuner m.fl. for kontrol af dobbeltforsørgelse. Dette får lønmodtageren at vide, når hun/han ansøger om udbetaling af feriepenge på feriepengeinfo.dk. Lønmodtageren skal ved ansøgningen afgive en tro og love erklæring om, at oplysningerne er korrekte, og dermed at vedkommende ikke modtager offentlig ydelse. Løsningen er udformet, så lønmodtageren guides, således der kun kan søges om det, som vedkommende har lov til. Fx kan der kun søges om feriehindring efter midten af september og kun 7

8 om 15 dage indtil starten af april. Udbetaling Danmark vil gerne opfordre jer til at sørge for, at denne information kommer ud til alle afdelinger, skoler og institutioner i kommunen. Kontaktperson: Afdelingschef Janne Hovgaard Kruse, Information til skoler, SFO og børneinstitutioner Udbetaling Danmark oplever, at specielt kommunernes skoler og institutioner har svært ved at indberette korrekt, når der ansøges om barseldagpenge. Vi vil derfor anmode om, at der formidles følgende videre til lønkontorer, skoler, SFO og institutioner: Vær opmærksom på kun at søge én gang for en given periode det opleves, at der søges flere gange for samme periode Hvis far søger om orlov 14 uger efter fødslen, oplever Udbetaling Danmark, at der ofte søges om fædreorlov, men det korrekte er at ansøge om forældreorlov Far kan kun søge fædreorlov i 14 dage Der findes gode tekster på borger.dk/barsel om, hvordan orloven afholdes På virk.dk i fanerne med information på forsiden findes ligeledes god information, når virksomheder skal ansøge om refusion af barseldagpenge Vær opmærksom på at fortælle medarbejdere, som skal på barselsorlov, at de skal på borger.dk og bekræfte virksomhedens oplysninger, inden Udbetaling Danmark kan udbetale refusion Oplys jeres medarbejdere om, at siden obligatorisk digital selvbetjening blev indført 1. december 2014, skal ændringer til eksisterende barselsorlov indtastes via selvbetjeningsløsningen på Kontaktperson: Afdelingschef Janne Hovgaard Kruse, Opkrævning Modregning af afdrag på forfaldne beboerindskudslån Processen for modregning af afdrag på forfaldne beboerindskudslån i boligstøtte er i samarbejde med KL blevet redigeret og optimeret. Blanketten (UDK 375) er publiceret i KLs blanketsamling på kl.dk. Kommuner, der ønsker at få modregnet afdrag på beboerindskudslån i boligstøtten, skal fremover benytte denne blanket. Udbetaling Danmarks tidligere blanket udgår. 8

9 Kontaktperson: Afdelingschef Mette Rosenørn, Tværgående Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget lov nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Ændringsforslaget til loven findes her: Udbetaling Danmark får mulighed for at undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse mv., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget af kommunen, hvis Udbetaling Danmark vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening ved kommunal medbetjening. Denne mulighed kan særligt anvendes i de tilfælde, hvor en borger henvender sig telefonisk til Udbetaling Danmark for at bede om hjælp til ansøgning om en ydelse, og hvor Udbetaling Danmark vurderer, at borgeren ikke fysisk kan møde op i kommunen for at få hjælp til digital selvbetjening. Det kan fx være borgere med et handicap, som gør det meget vanskeligt at møde op i kommunen for at få medbetjening, eller borgere, som Udbetaling Danmark vurderer, er helt uden digitale kompetencer, og hvor medbetjening i kommunen ikke forventes at kunne løse borgerens digitale udfordringer. Der kan også være tale om borgere, der befinder sig i udlandet, hvor det ikke er muligt at hjælpe borgeren igennem den digitale løsning over telefonen. Udbetaling Danmark kan i så fald, i forbindelse med den konkrete henvendelse, tilbyde at betjene borgeren på anden vis, ved fx at sende borgeren et ansøgningsskema og efterfølgende undlade at afvise ansøgningen, når den sendes retur af borgeren. Hvis Udbetaling Danmark i en konkret situation anvender muligheden for at se bort fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening, har det alene betydning for borgerens ydelse i Udbetaling Danmark, og medfører derfor ikke krav om, at kommunen skal orienteres. Borgeren kan ikke klage over, at Udbetaling Danmark ikke anvender den foreslåede bestemmelse. Borgeren kan således ikke klage over, at Udbetaling Danmark i den konkrete situation afviser en ansøgning eller meddelelse mv., der indsendes ikke-digitalt, og i stedet henviser borgeren til betjening i kommunen. Kontaktperson: Centerdirektør Lene Hougaard-Enevoldsen, 9

10 Den Fælles Dataenhed Den Fælles Dataenhed er pr. den 1. maj 2015 begyndt at indlæse data for de kommunale ydelsesområder kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. Frem til efteråret 2015 arbejdes der på at teste og tilrette kriterier sammen med udvalgte kommuner i den såkaldte task force. Fremover vil der være korte indlæg i Nyt fra Udbetaling Danmark de måneder, hvor der er nyheder af generel interesse. Ved kommunikation omkring specifikke opgaver til kommunernes kontrolenheder kommunikeres via KL eller via nyhedsbrev fra Udbetaling Danmarks afdeling for helhedsorienteret kontrol. Status på overdragelsen af de fem kommunale ydelsesområder til Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark er kommet godt i luften med de fem nye opgaver Den 1. maj 2015 overtog Udbetaling Danmark myndighedsansvaret for fleksydelse, delpension, begravelseshjælp, efterlevelseshjælp og international sygesikring. Der har i opstartsfasen været mange sager og dokumentation fra kommunerne, der skulle konverteres til de nye systemer. Dette arbejde går fint fremad og fortsætter den kommende tid. Vi har høstet de første erfaringer fra de mange telefonsamtaler, vi har haft med borgerne. Det er indtrykket, at snitfladerne med kommunerne fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Vi skal bede jer om at være særligt opmærksomme på snitfladerne omkring fleksydelse. Blandt de mange opkald har vi oplevet mange borgere og arbejdsgivere, der er blevet henvist til Udbetaling Danmark angående fleksjob og fleksjobtilskud. Udbetaling Danmark administrerer udelukkende fleksydelse, mens administration af fleksjob og fleksjobtilskud fortsat er en kommunal opgave. På International Sygesikring er vi blevet opmærksomme på et uhensigtsmæssigt forhold omkring EU-sygesikringskortene og de særlige sundhedskort. Det står desværre stadig fortrykt på bagsiden af kortene, at borgeren skal henvende sig til kommunen i tilfælde af bortkomne kort (SSK) eller ændringer i persondata (EU). Så kommunerne vil muligvis stadig få nogle henvendelser angående dette. Disse henvendelser ska I selvfølgelig sende videre til Udbetaling Danmark. Teksten på kortene bliver rettet hurtigst muligt. 10

11 Fremover vil der blive informeret om fleksydelse, delpension, begravelseshjælp og efterlevelseshjælp under det faste afsnit om pension i Fagligt Nyt. Informationer om international sygesikring vil fremadrettet blive meldt ud i afsnittet om familieydelser. Hvis kommunen har behov for kontakt til fagmedarbejdere på de nye områder, kan de kontaktes på nedenstående telefonnumre: Fleksydelse og Delpension kviklinje: Begravelseshjælp og Efterlevelseshjælp kviklinje: International Sygesikring kviklinje: Borgere skal fortsat benytte sig af nedenstående numre: Fleksydelse og Delpension borgerlinje: Begravelseshjælp og Efterlevelseshjælp borgerlinje: International Sygesikring borgerlinje:

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014

Evaluering af Udbetaling Danmark. 14. marts 2014 Evaluering af Udbetaling Danmark 14. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LEDELSESRESUMÉ... 3 SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNER OG UDBETALING DANMARK... 3 HELHEDSORIENTERET KONTROL EFTER ETABLERINGEN AF UDBETALING

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Personalehåndbog for vikarer

Personalehåndbog for vikarer Personalehåndbog for vikarer Velkommen til Psykiatriens Vikarcenter. Vi ønsker dig velkommen som vikar i Vikarcentret, og vi glæder os til at arbejde sammen med dig. I psykiatrien arbejder vi ud fra et

Læs mere

NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende

NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende NemID Lær digital selvbetjening på nettet Øvelsessæt 5 Lær det offentliges store portal borger.dk at kende Til denne gang har du læst: Kapitel 7: Krav til pc en for at kunne anvende NemID på siderne 53-58.

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere