FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK"

Transkript

1 Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering Lejekontrakter ved kommunalt anviste boliger... 3 Udlevering af forældede ansøgningsskemaer... 3 Ansøgninger fra flygtninge... 3 Midlertidig fejl om vedhæftning af dokumentation for husleje... 3 Pension... 4 Indflytning på plejehjem... 4 Pension samt International pension... 4 Repatriering om at vende hjem... 4 Hvem skal sagen oversendes til i Udbetaling Danmark?... 5 Familieydelser... 6 Efterregulering af børne- og ungeydelsen... 6 Supplerende børnetilskud... 6 Barseldagpenge... 7 Feriekort... 7 Information til skoler, SFO og børneinstitutioner... 8 Opkrævning... 8 Modregning af afdrag på forfaldne beboerindskudslån... 8 Tværgående... 9 Den Fælles Dataenhed Status på overdragelsen af de fem kommunale ydelsesområder til Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark er kommet godt i luften med de fem nye opgaver

2 Boligstøtte Efterregulering 2014 Udbetaling Danmark orienterede tidligere om, at efterreguleringen af boligstøtte gennemføres næsten ligesom sidste år. Vi gennemfører den største del af efterreguleringen i foråret, men venter med en mindre del til eftersommeren, og endelig gennemføres efterreguleringen for selvstændige erhvervsdrivende til efteråret Efterreguleringen foretages en gang om året og har til formål at undersøge, om boligstøttemodtageren har fået det korrekte beløb i boligstøtte året før. Udgangspunktet er, at støttemodtageren i løbet af boligstøtteåret har oplysningspligt med hensyn til ændringer i husstandens forhold, som kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten. Har støttemodtageren opfyldt sin oplysningspligt, og har der på denne baggrund været anledning til at nedsætte ydelsen, vil reguleringen af boligstøtten allerede være foretaget hen over året. Der bliver i så fald ikke tale om efterregulering på nuværende tidspunkt. Har støttemodtageren derimod ikke opfyldt sin oplysningspligt, foretages en efterregulering med tilbagevirkende kraft, og der kan blive tale om at kræve den for meget udbetalte boligstøtte tilbage. I den forbindelse sender Udbetaling Danmark ca breve ud til borgere om efterregulering af deres boligstøtte. Disse breve sendes ud til borgerne enten i form af fysiske breve eller breve i den digitale postkasse eller E-boks. Den første og største del af efterreguleringsbrevene sendes til borgerne i juni via den digitale postkasse eller E-boks, og modtages af borgerne fra fredag den 12. juni De fysiske breve er tilgængelige hos borgerne tidligst dagen efter. De borgere, der har spørgsmål omkring efterreguleringen, kan ringe til Udbetaling Danmark, Boligstøtte, på vores almindelige telefonnummer: Her vil borgerne via en trykknapfunktion blive stillet direkte igennem til en kunderådgiver, der har erfaring med efterregulering af boligstøtte. Vi opfordrer ligeledes kommunerne til at ringe på boligstøttetelefonnummeret, , og benytte trykknapfunktionen, hvis der er spørgsmål om efterregulering af boligstøtte. Har I andre spørgsmål om boligstøtte, kommer I lettest igennem ved at benytte kviklinjen på Udbetaling Danmark gør opmærksom på, at efterreguleringen kan afstedkomme flere henvendelser i kommunernes borgerservice i anden halvdel af juni Det forventes endvidere, at Udbetaling Danmark i en del sager vil have behov for at rekvirere sagsakter fra kommunerne til brug for sagsbehandlingen. 2

3 Udbetaling Danmark vil løbende orientere om, hvornår I kan forvente at få henvendelser som følge af eftersommerens efterregulering, og igen når vi gennemfører den lille efterregulering til efteråret. Kontaktperson: Afdelingschef Kirsten Lycke Thomsen, Lejekontrakter ved kommunalt anviste boliger Borgere, som anvises til kommunale boliger, har typisk den opfattelse, at boligen er en almen bolig, og derfor fremsender de ikke lejekontrakt, når de søger om boligstøtte. Ved almene boliger overføres boligoplysningerne automatisk fra huslejeregisteret, men ikke alle anviste boliger er almene. Nogle kommuner anvender en standardlejekontrakt, hvor der på forsiden er trykt: Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler., hvilket ofte får borgeren til at tro, at det drejer sig om almen bolig. Det ville lette sagsgangen, hvis I ved brug af disse standardkontrakter er opmærksomme på at oplyse borgeren om, at de skal vedhæfte en kopi af deres lejekontrakt, når de sender en ansøgning om boligstøtte. Udlevering af forældede ansøgningsskemaer I skal være opmærksomme på, at det altid er den nyeste udgave af ansøgningsskemaerne, der udleveres. Vi har især oplevet, at flygtninge, der søger om boligstøtte, har fået udleveret et forældet ansøgningsskema. Ansøgninger fra flygtninge Det vil lette sagsbehandlingstiden, hvis kommunerne ved ansøgning om boligstøtte, kunne være behjælpelige med at oplyse om flygtningens indkomster, da disse oplysninger ikke fremgår af eindkomst på ansøgningstidspunktet, fordi de netop er tilflyttet. Midlertidig fejl om vedhæftning af dokumentation for husleje Der er pt. en fejl i selvbetjeningsløsningen, som opstår for de borgere, der bor i en ejendom, der hører under en boligorganisation, som er tilmeldt huslejeregistret, og som ansøger via selvbetjeningsløsningen Søg boligstøtte. Fejlen resulterer i, borgeren bliver bedt om at vedhæfte dokumentation. Da det ikke er et krav at vedhæfte fx lejekontrakt i dette tilfælde, kan borgeren vedhæfte et hvilket som helst dokument, for at ansøgningen modtages i Udbetaling Danmark. Fejlen er kendt, og der arbejdes på at få den løst hurtigst muligt. Kontaktperson: Afdelingschef Janne Hovgaard Kruse, 3

4 Pension Indflytning på plejehjem Følgende omhandler opgaver, der ofte ligger hos visitationen i kommunen, og det vil være dejligt, hvis I vil hjælpe os med at formidle budskabet til de rette medarbejdere hos jer. For at sikre en optimal sagsgang har Udbetaling Danmark brug for at blive informeret, når en ægtefælle/samlever flytter ind i en boform efter 107, 108, 109 og 110 eller 192 i lov om social service eller 5 i lov om almene boliger mv. Det har bl.a. betydning for udbetaling af en eventuel efterlevelsespension i forbindelse med dødsfald. Det vil være en stor hjælp, hvis I giver denne besked til Udbetaling Danmark enten via et tværgående manuelt advis eller digital post med oplysning om borgernes cpr.nr. samt en dato for indflytningen. Der henvises i øvrigt til aftalen om udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Kontaktperson: Afdelingschef Bodil Josefsen, Pension samt International pension Repatriering om at vende hjem Repatrieringsloven giver mulighed for at støtte flygtninge og indvandrere, der ønsker at vende permanent tilbage til deres hjemland. Det er Dansk Flygtningehjælp, som varetager den indledende rådgivning. Der kan læses mere her: Det er borgerens bopælskommune, der har kompetencen til at træffe afgørelse om reintegrationsbistand. Selve administrationen af udbetalingen bliver varetaget af Udbetaling Danmark, International Pension. Hvis borgeren har andre spørgsmål end udbetaling/overførsel af sin bistand, skal borgeren derfor altid rette henvendelse til vedkommendes sidste danske bopælskommune. Hvis borgeren vil have sin pension med til udlandet Hvis borgeren i forvejen modtager førtids- eller folkepension og ønsker at repatriere, skal kommunen, før den tager stilling til reintegrationsbistanden, afklare med Udbetaling Danmark, Pension, om borgeren kan få en allerede tilkendt førtidspension eller folkepension med til hjemlandet. Det er Udbetaling Danmark, Pension, der har kompetencen til at afgøre, om borgeren kan tage sin pension med til udlandet, samt hvilke dele af pensionen borgeren kan få udbetalt i udlandet. 4

5 Hvem skal sagen oversendes til i Udbetaling Danmark? Hvis borger modtager pension fra Danmark Hvis betingelserne for at tage pensionen med til hjemlandet er opfyldt, og borgeren bliver tilkendt reintegrationsbistand, skal kommunen gøre følgende: Give Udbetaling Danmark, Pension, besked om at flytte sagen i KMD til Udbetaling Danmark, International Pension, som herefter vil overtage udbetaling af ydelsen, og Sende sagen og de relevante oplysninger til Udbetaling Danmark, International Pension, i så god tid, at udbetalingen kan iværksættes til tiden. Udbetalingen skal ske månedsvis bagud fra den 1. i måneden, efter borgeren er flyttet til sit hjemland eller tidligere opholdsland. Hvis borger ikke i forvejen modtager pension Hvis borgeren ikke modtager pension i forvejen, skal kommunen kun give Udbetaling Danmark, International Pension, besked, når borgeren flytter til hjemlandet eller til et tidligere opholdsland, og udbetalingen skal sættes i gang. Kommunen skal sende sagen og de relevante oplysninger i så god tid, at udbetalingen kan iværksættes til tiden. Udbetalingen skal ske månedsvis bagud fra den 1. i måneden, efter borgeren er flyttet til sit hjemland eller tidligere opholdsland. I begge situationer skal kommunen sende disse oplysninger til Udbetaling Danmark For at udbetalingen kan sættes i gang, skal kommunen sende følgende oplysninger om borgeren: kopi af afgørelsen navn cpr-nummer civilstand statsborgerskab fuldstændig adresse i det land, borgeren flytter til oplysninger om bankkonto (se detaljer nedenfor) Udbetaling Danmark, International Pension, har ikke mulighed for at se oplysninger om borgerens bankkonto i KMD. Derfor skal kommunen sende præcise oplysninger om den bankkonto, bistanden skal sendes til, det vil sige: registrerings- og kontonummer (hvis bank i Danmark) IBAN-nummer (hvis udenlandsk bank) bankens bic-code (SWIFT-adresse) (hvis udenlandsk bank) bankens navn og adresse (hvis udenlandsk bank) 5

6 Udbetaling Danmark, International Pension, har en blanket, som borgeren kan udfylde med disse data. Kontaktoplysninger for kommuner Udbetaling Danmark, International Pension Sikker post: Tlf Udbetaling Danmark, Pension Sikker post: (skriv Pension i emnefeltet) Tlf (kviklinje) Kontaktperson: Sektionschef Uffe Hermansen, Familieydelser Efterregulering af børne- og ungeydelsen Udbetaling Danmark har primo maj 2015 gennemført genberegningen af børne- og ungeydelsen. I alt borgere modtog brev med resultatet af genberegningen. Godt borgere havde fået godt 28 millioner kroner for lidt i børneydelser i 2014, og de resterende ca havde fået knap 56 millioner kroner for meget. Samlet set var der på baggrund af forskudsopgørelser udbetalt 28 millioner kroner for meget i børneydelse i Vi har haft meget få borgerhenvendelser på baggrund af genberegningen og tillader os derfor at betragte den første efterregulering som succesfuldt gennemført. Den næste efterregulering sker i juli 2015, hvor gruppen af selvstændigt erhvervsdrivende modtager brev med resultatet af deres genberegning. Kontaktperson: Afdelingschef Bodil Josefsen, Supplerende børnetilskud Det supplerende børnetilskud er blevet indført den 1. januar Idéen med det supplerende børnetilskud er, at personer i uddannelse, som berettiger til praktikløn/praktikydelse, får løftet deres indkomstmæssige niveau således, at det svarer til en sammenlignelig sats for SU med forsørgertillæg. Det supplerende børnetilskud udbetales månedsvis bagud. Det månedlige supplerende børnetilskud kan i 2015 maksimalt udgøre: Enlig forsørger på kr ,- En samlevende forsørger på kr. 663,- I henhold til Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetalt børnebidrag 10 g, stk. 3, skal der 6

7 årligt foretages en efterregulering af det udbetalte supplerende børnetilskud, hvis den faktiske indkomst afviger mere end 10 % i forhold til den indkomst, der har været lagt til grund for beregningen af årets supplerende børnetilskud. Der er i 2014 udbetalt supplerende børnetilskud til 322 personer, som alle vil modtage et brev i forbindelse med den årlige regulering, uanset om udfaldet af deres sag er efterbetaling, ingen ændring eller tilbagebetaling. Da brevet endnu ikke er færdigredigeret, kan et eksempel desværre ikke vedlægges. Borger er i tilkendelsesbrevet oplyst om den årlige regulering. Der er vedhæftet et eksempel på et tilkendelsesbrev. Efterreguleringen vil blive foretaget i perioden 8. juni til og med den 24. juni og efterbetalinger vil blive overført til borgerens NemKonto i uge 27. Kontaktperson: Afdelingschef Michael Lund, Barseldagpenge Feriekort Fra 2015 skal lønmodtagere søge om udbetaling af feriepenge digitalt. Folketinget har besluttet, at der skal laves en digital løsning, så lønmodtagere ét sted kan se og søge om deres feriepenge. I dag findes der mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Det kan derfor være svært for lønmodtagere at vide, hvem der udbetaler beløbene, og hvordan de får deres feriepenge udbetalt. Med den nye digitale løsning Feriepengeinfo kan lønmodtagere se og søge om at få feriepenge udbetalt ét sted nemlig på Feriepenge optjent i 2014 til udbetaling i ferieåret 1. maj april 2016 skal søges digitalt og kommer ikke ud på et feriekort. Det vil sige, at feriekort til underskrivelse ebber ud i løbet af sommeren Feriepengeinfo udveksler oplysninger med kommuner m.fl. for kontrol af dobbeltforsørgelse. Dette får lønmodtageren at vide, når hun/han ansøger om udbetaling af feriepenge på feriepengeinfo.dk. Lønmodtageren skal ved ansøgningen afgive en tro og love erklæring om, at oplysningerne er korrekte, og dermed at vedkommende ikke modtager offentlig ydelse. Løsningen er udformet, så lønmodtageren guides, således der kun kan søges om det, som vedkommende har lov til. Fx kan der kun søges om feriehindring efter midten af september og kun 7

8 om 15 dage indtil starten af april. Udbetaling Danmark vil gerne opfordre jer til at sørge for, at denne information kommer ud til alle afdelinger, skoler og institutioner i kommunen. Kontaktperson: Afdelingschef Janne Hovgaard Kruse, Information til skoler, SFO og børneinstitutioner Udbetaling Danmark oplever, at specielt kommunernes skoler og institutioner har svært ved at indberette korrekt, når der ansøges om barseldagpenge. Vi vil derfor anmode om, at der formidles følgende videre til lønkontorer, skoler, SFO og institutioner: Vær opmærksom på kun at søge én gang for en given periode det opleves, at der søges flere gange for samme periode Hvis far søger om orlov 14 uger efter fødslen, oplever Udbetaling Danmark, at der ofte søges om fædreorlov, men det korrekte er at ansøge om forældreorlov Far kan kun søge fædreorlov i 14 dage Der findes gode tekster på borger.dk/barsel om, hvordan orloven afholdes På virk.dk i fanerne med information på forsiden findes ligeledes god information, når virksomheder skal ansøge om refusion af barseldagpenge Vær opmærksom på at fortælle medarbejdere, som skal på barselsorlov, at de skal på borger.dk og bekræfte virksomhedens oplysninger, inden Udbetaling Danmark kan udbetale refusion Oplys jeres medarbejdere om, at siden obligatorisk digital selvbetjening blev indført 1. december 2014, skal ændringer til eksisterende barselsorlov indtastes via selvbetjeningsløsningen på Kontaktperson: Afdelingschef Janne Hovgaard Kruse, Opkrævning Modregning af afdrag på forfaldne beboerindskudslån Processen for modregning af afdrag på forfaldne beboerindskudslån i boligstøtte er i samarbejde med KL blevet redigeret og optimeret. Blanketten (UDK 375) er publiceret i KLs blanketsamling på kl.dk. Kommuner, der ønsker at få modregnet afdrag på beboerindskudslån i boligstøtten, skal fremover benytte denne blanket. Udbetaling Danmarks tidligere blanket udgår. 8

9 Kontaktperson: Afdelingschef Mette Rosenørn, Tværgående Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget lov nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Ændringsforslaget til loven findes her: Udbetaling Danmark får mulighed for at undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse mv., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget af kommunen, hvis Udbetaling Danmark vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening ved kommunal medbetjening. Denne mulighed kan særligt anvendes i de tilfælde, hvor en borger henvender sig telefonisk til Udbetaling Danmark for at bede om hjælp til ansøgning om en ydelse, og hvor Udbetaling Danmark vurderer, at borgeren ikke fysisk kan møde op i kommunen for at få hjælp til digital selvbetjening. Det kan fx være borgere med et handicap, som gør det meget vanskeligt at møde op i kommunen for at få medbetjening, eller borgere, som Udbetaling Danmark vurderer, er helt uden digitale kompetencer, og hvor medbetjening i kommunen ikke forventes at kunne løse borgerens digitale udfordringer. Der kan også være tale om borgere, der befinder sig i udlandet, hvor det ikke er muligt at hjælpe borgeren igennem den digitale løsning over telefonen. Udbetaling Danmark kan i så fald, i forbindelse med den konkrete henvendelse, tilbyde at betjene borgeren på anden vis, ved fx at sende borgeren et ansøgningsskema og efterfølgende undlade at afvise ansøgningen, når den sendes retur af borgeren. Hvis Udbetaling Danmark i en konkret situation anvender muligheden for at se bort fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening, har det alene betydning for borgerens ydelse i Udbetaling Danmark, og medfører derfor ikke krav om, at kommunen skal orienteres. Borgeren kan ikke klage over, at Udbetaling Danmark ikke anvender den foreslåede bestemmelse. Borgeren kan således ikke klage over, at Udbetaling Danmark i den konkrete situation afviser en ansøgning eller meddelelse mv., der indsendes ikke-digitalt, og i stedet henviser borgeren til betjening i kommunen. Kontaktperson: Centerdirektør Lene Hougaard-Enevoldsen, 9

10 Den Fælles Dataenhed Den Fælles Dataenhed er pr. den 1. maj 2015 begyndt at indlæse data for de kommunale ydelsesområder kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. Frem til efteråret 2015 arbejdes der på at teste og tilrette kriterier sammen med udvalgte kommuner i den såkaldte task force. Fremover vil der være korte indlæg i Nyt fra Udbetaling Danmark de måneder, hvor der er nyheder af generel interesse. Ved kommunikation omkring specifikke opgaver til kommunernes kontrolenheder kommunikeres via KL eller via nyhedsbrev fra Udbetaling Danmarks afdeling for helhedsorienteret kontrol. Status på overdragelsen af de fem kommunale ydelsesområder til Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark er kommet godt i luften med de fem nye opgaver Den 1. maj 2015 overtog Udbetaling Danmark myndighedsansvaret for fleksydelse, delpension, begravelseshjælp, efterlevelseshjælp og international sygesikring. Der har i opstartsfasen været mange sager og dokumentation fra kommunerne, der skulle konverteres til de nye systemer. Dette arbejde går fint fremad og fortsætter den kommende tid. Vi har høstet de første erfaringer fra de mange telefonsamtaler, vi har haft med borgerne. Det er indtrykket, at snitfladerne med kommunerne fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Vi skal bede jer om at være særligt opmærksomme på snitfladerne omkring fleksydelse. Blandt de mange opkald har vi oplevet mange borgere og arbejdsgivere, der er blevet henvist til Udbetaling Danmark angående fleksjob og fleksjobtilskud. Udbetaling Danmark administrerer udelukkende fleksydelse, mens administration af fleksjob og fleksjobtilskud fortsat er en kommunal opgave. På International Sygesikring er vi blevet opmærksomme på et uhensigtsmæssigt forhold omkring EU-sygesikringskortene og de særlige sundhedskort. Det står desværre stadig fortrykt på bagsiden af kortene, at borgeren skal henvende sig til kommunen i tilfælde af bortkomne kort (SSK) eller ændringer i persondata (EU). Så kommunerne vil muligvis stadig få nogle henvendelser angående dette. Disse henvendelser ska I selvfølgelig sende videre til Udbetaling Danmark. Teksten på kortene bliver rettet hurtigst muligt. 10

11 Fremover vil der blive informeret om fleksydelse, delpension, begravelseshjælp og efterlevelseshjælp under det faste afsnit om pension i Fagligt Nyt. Informationer om international sygesikring vil fremadrettet blive meldt ud i afsnittet om familieydelser. Hvis kommunen har behov for kontakt til fagmedarbejdere på de nye områder, kan de kontaktes på nedenstående telefonnumre: Fleksydelse og Delpension kviklinje: Begravelseshjælp og Efterlevelseshjælp kviklinje: International Sygesikring kviklinje: Borgere skal fortsat benytte sig af nedenstående numre: Fleksydelse og Delpension borgerlinje: Begravelseshjælp og Efterlevelseshjælp borgerlinje: International Sygesikring borgerlinje:

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Arbejdsgang ved repatrieringssager

Arbejdsgang ved repatrieringssager Arbejdsgang ved repatrieringssager Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning Udarbejdet af: Katrine Buus Nielsen og Trine Engrob Birkmose Særligt om niveau eller beslutninger : Dansk Flygtningehjælp(DFH)

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af enkeltydelse på beskæftigelsesområdet 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en enkeltydelsessag (LAS Kapitel 10:

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning ansøgning om julehjælp

Vejledning ansøgning om julehjælp Vejledning ansøgning om julehjælp I forbindelse med at du søger julehjælp, skal vi bede dig udfylde og indsende Ansøgningsskema Beskrivelse af din situation og dit behov for hjælp Budgetskema Dokumentation

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Ansøgning om gældssanering Sådan gør du (link til vejledning) Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT

Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT 17. maj 2002 Side 1 Effektiviseringer, serviceløft og ressourcebesparelser med IT Lars Frelle-Petersen Den Digitale Taskforce, Finansministeriet lfp@tforce.dk 17. maj 2002 Side 2 Den digitale udfordring

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015

Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015 Informationsmøde om Feriepengeinfo Januar/Februar 2015 Dagens program Kl. 13.15-14.15 Velkomst Louise Starup / Feriepengeinfo Lovens rammer for feriepenge Louise Starup / Feriepengeinfo Indberetning til

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune Borgerrådgivningen Middelfart Middelfart Kommune Nygade 2 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. februar 2015 Sagsnr.: 2014-001360-29 Helle.Mikkelsen@middelfart.dk

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne.

ABAF NYT 15/2010 november 2010. nye elektroniske feriekort vil gøre administrationen af feriepenge og feriekort væsentlig lettere for virksomhederne. ABAF NYT 15/2010 november 2010 ELEKTRONISKE FERIEKORT FRA 2011 Et nyt elektronisk feriekort afløser fra den 1. januar 2011 de gamle papirblanketter. Skiftet til et elektronisk feriekort skal gøre det lettere

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Start Slut Kvittering Udbetaling Danmark har nu fået din ansøgning. Hvis vi har spørgsmål, kontakter vi dig. Ellers får du et brev, når vi har behandlet din ansøgning.

Læs mere

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd Debatmøde 3 Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd De økonomiske potentialer i at nedbringe fejl og snyd er store 300 mia. kr. 3-5%?, 2-4%?, 1%? 6 mia. kr. 3,6 promille 2 Væsentlige spørgsmål

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere