FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK"

Transkript

1 Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering Lejekontrakter ved kommunalt anviste boliger... 3 Udlevering af forældede ansøgningsskemaer... 3 Ansøgninger fra flygtninge... 3 Midlertidig fejl om vedhæftning af dokumentation for husleje... 3 Pension... 4 Indflytning på plejehjem... 4 Pension samt International pension... 4 Repatriering om at vende hjem... 4 Hvem skal sagen oversendes til i Udbetaling Danmark?... 5 Familieydelser... 6 Efterregulering af børne- og ungeydelsen... 6 Supplerende børnetilskud... 6 Barseldagpenge... 7 Feriekort... 7 Information til skoler, SFO og børneinstitutioner... 8 Opkrævning... 8 Modregning af afdrag på forfaldne beboerindskudslån... 8 Tværgående... 9 Den Fælles Dataenhed Status på overdragelsen af de fem kommunale ydelsesområder til Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark er kommet godt i luften med de fem nye opgaver

2 Boligstøtte Efterregulering 2014 Udbetaling Danmark orienterede tidligere om, at efterreguleringen af boligstøtte gennemføres næsten ligesom sidste år. Vi gennemfører den største del af efterreguleringen i foråret, men venter med en mindre del til eftersommeren, og endelig gennemføres efterreguleringen for selvstændige erhvervsdrivende til efteråret Efterreguleringen foretages en gang om året og har til formål at undersøge, om boligstøttemodtageren har fået det korrekte beløb i boligstøtte året før. Udgangspunktet er, at støttemodtageren i løbet af boligstøtteåret har oplysningspligt med hensyn til ændringer i husstandens forhold, som kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten. Har støttemodtageren opfyldt sin oplysningspligt, og har der på denne baggrund været anledning til at nedsætte ydelsen, vil reguleringen af boligstøtten allerede være foretaget hen over året. Der bliver i så fald ikke tale om efterregulering på nuværende tidspunkt. Har støttemodtageren derimod ikke opfyldt sin oplysningspligt, foretages en efterregulering med tilbagevirkende kraft, og der kan blive tale om at kræve den for meget udbetalte boligstøtte tilbage. I den forbindelse sender Udbetaling Danmark ca breve ud til borgere om efterregulering af deres boligstøtte. Disse breve sendes ud til borgerne enten i form af fysiske breve eller breve i den digitale postkasse eller E-boks. Den første og største del af efterreguleringsbrevene sendes til borgerne i juni via den digitale postkasse eller E-boks, og modtages af borgerne fra fredag den 12. juni De fysiske breve er tilgængelige hos borgerne tidligst dagen efter. De borgere, der har spørgsmål omkring efterreguleringen, kan ringe til Udbetaling Danmark, Boligstøtte, på vores almindelige telefonnummer: Her vil borgerne via en trykknapfunktion blive stillet direkte igennem til en kunderådgiver, der har erfaring med efterregulering af boligstøtte. Vi opfordrer ligeledes kommunerne til at ringe på boligstøttetelefonnummeret, , og benytte trykknapfunktionen, hvis der er spørgsmål om efterregulering af boligstøtte. Har I andre spørgsmål om boligstøtte, kommer I lettest igennem ved at benytte kviklinjen på Udbetaling Danmark gør opmærksom på, at efterreguleringen kan afstedkomme flere henvendelser i kommunernes borgerservice i anden halvdel af juni Det forventes endvidere, at Udbetaling Danmark i en del sager vil have behov for at rekvirere sagsakter fra kommunerne til brug for sagsbehandlingen. 2

3 Udbetaling Danmark vil løbende orientere om, hvornår I kan forvente at få henvendelser som følge af eftersommerens efterregulering, og igen når vi gennemfører den lille efterregulering til efteråret. Kontaktperson: Afdelingschef Kirsten Lycke Thomsen, Lejekontrakter ved kommunalt anviste boliger Borgere, som anvises til kommunale boliger, har typisk den opfattelse, at boligen er en almen bolig, og derfor fremsender de ikke lejekontrakt, når de søger om boligstøtte. Ved almene boliger overføres boligoplysningerne automatisk fra huslejeregisteret, men ikke alle anviste boliger er almene. Nogle kommuner anvender en standardlejekontrakt, hvor der på forsiden er trykt: Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler., hvilket ofte får borgeren til at tro, at det drejer sig om almen bolig. Det ville lette sagsgangen, hvis I ved brug af disse standardkontrakter er opmærksomme på at oplyse borgeren om, at de skal vedhæfte en kopi af deres lejekontrakt, når de sender en ansøgning om boligstøtte. Udlevering af forældede ansøgningsskemaer I skal være opmærksomme på, at det altid er den nyeste udgave af ansøgningsskemaerne, der udleveres. Vi har især oplevet, at flygtninge, der søger om boligstøtte, har fået udleveret et forældet ansøgningsskema. Ansøgninger fra flygtninge Det vil lette sagsbehandlingstiden, hvis kommunerne ved ansøgning om boligstøtte, kunne være behjælpelige med at oplyse om flygtningens indkomster, da disse oplysninger ikke fremgår af eindkomst på ansøgningstidspunktet, fordi de netop er tilflyttet. Midlertidig fejl om vedhæftning af dokumentation for husleje Der er pt. en fejl i selvbetjeningsløsningen, som opstår for de borgere, der bor i en ejendom, der hører under en boligorganisation, som er tilmeldt huslejeregistret, og som ansøger via selvbetjeningsløsningen Søg boligstøtte. Fejlen resulterer i, borgeren bliver bedt om at vedhæfte dokumentation. Da det ikke er et krav at vedhæfte fx lejekontrakt i dette tilfælde, kan borgeren vedhæfte et hvilket som helst dokument, for at ansøgningen modtages i Udbetaling Danmark. Fejlen er kendt, og der arbejdes på at få den løst hurtigst muligt. Kontaktperson: Afdelingschef Janne Hovgaard Kruse, 3

4 Pension Indflytning på plejehjem Følgende omhandler opgaver, der ofte ligger hos visitationen i kommunen, og det vil være dejligt, hvis I vil hjælpe os med at formidle budskabet til de rette medarbejdere hos jer. For at sikre en optimal sagsgang har Udbetaling Danmark brug for at blive informeret, når en ægtefælle/samlever flytter ind i en boform efter 107, 108, 109 og 110 eller 192 i lov om social service eller 5 i lov om almene boliger mv. Det har bl.a. betydning for udbetaling af en eventuel efterlevelsespension i forbindelse med dødsfald. Det vil være en stor hjælp, hvis I giver denne besked til Udbetaling Danmark enten via et tværgående manuelt advis eller digital post med oplysning om borgernes cpr.nr. samt en dato for indflytningen. Der henvises i øvrigt til aftalen om udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Kontaktperson: Afdelingschef Bodil Josefsen, Pension samt International pension Repatriering om at vende hjem Repatrieringsloven giver mulighed for at støtte flygtninge og indvandrere, der ønsker at vende permanent tilbage til deres hjemland. Det er Dansk Flygtningehjælp, som varetager den indledende rådgivning. Der kan læses mere her: Det er borgerens bopælskommune, der har kompetencen til at træffe afgørelse om reintegrationsbistand. Selve administrationen af udbetalingen bliver varetaget af Udbetaling Danmark, International Pension. Hvis borgeren har andre spørgsmål end udbetaling/overførsel af sin bistand, skal borgeren derfor altid rette henvendelse til vedkommendes sidste danske bopælskommune. Hvis borgeren vil have sin pension med til udlandet Hvis borgeren i forvejen modtager førtids- eller folkepension og ønsker at repatriere, skal kommunen, før den tager stilling til reintegrationsbistanden, afklare med Udbetaling Danmark, Pension, om borgeren kan få en allerede tilkendt førtidspension eller folkepension med til hjemlandet. Det er Udbetaling Danmark, Pension, der har kompetencen til at afgøre, om borgeren kan tage sin pension med til udlandet, samt hvilke dele af pensionen borgeren kan få udbetalt i udlandet. 4

5 Hvem skal sagen oversendes til i Udbetaling Danmark? Hvis borger modtager pension fra Danmark Hvis betingelserne for at tage pensionen med til hjemlandet er opfyldt, og borgeren bliver tilkendt reintegrationsbistand, skal kommunen gøre følgende: Give Udbetaling Danmark, Pension, besked om at flytte sagen i KMD til Udbetaling Danmark, International Pension, som herefter vil overtage udbetaling af ydelsen, og Sende sagen og de relevante oplysninger til Udbetaling Danmark, International Pension, i så god tid, at udbetalingen kan iværksættes til tiden. Udbetalingen skal ske månedsvis bagud fra den 1. i måneden, efter borgeren er flyttet til sit hjemland eller tidligere opholdsland. Hvis borger ikke i forvejen modtager pension Hvis borgeren ikke modtager pension i forvejen, skal kommunen kun give Udbetaling Danmark, International Pension, besked, når borgeren flytter til hjemlandet eller til et tidligere opholdsland, og udbetalingen skal sættes i gang. Kommunen skal sende sagen og de relevante oplysninger i så god tid, at udbetalingen kan iværksættes til tiden. Udbetalingen skal ske månedsvis bagud fra den 1. i måneden, efter borgeren er flyttet til sit hjemland eller tidligere opholdsland. I begge situationer skal kommunen sende disse oplysninger til Udbetaling Danmark For at udbetalingen kan sættes i gang, skal kommunen sende følgende oplysninger om borgeren: kopi af afgørelsen navn cpr-nummer civilstand statsborgerskab fuldstændig adresse i det land, borgeren flytter til oplysninger om bankkonto (se detaljer nedenfor) Udbetaling Danmark, International Pension, har ikke mulighed for at se oplysninger om borgerens bankkonto i KMD. Derfor skal kommunen sende præcise oplysninger om den bankkonto, bistanden skal sendes til, det vil sige: registrerings- og kontonummer (hvis bank i Danmark) IBAN-nummer (hvis udenlandsk bank) bankens bic-code (SWIFT-adresse) (hvis udenlandsk bank) bankens navn og adresse (hvis udenlandsk bank) 5

6 Udbetaling Danmark, International Pension, har en blanket, som borgeren kan udfylde med disse data. Kontaktoplysninger for kommuner Udbetaling Danmark, International Pension Sikker post: Tlf Udbetaling Danmark, Pension Sikker post: (skriv Pension i emnefeltet) Tlf (kviklinje) Kontaktperson: Sektionschef Uffe Hermansen, Familieydelser Efterregulering af børne- og ungeydelsen Udbetaling Danmark har primo maj 2015 gennemført genberegningen af børne- og ungeydelsen. I alt borgere modtog brev med resultatet af genberegningen. Godt borgere havde fået godt 28 millioner kroner for lidt i børneydelser i 2014, og de resterende ca havde fået knap 56 millioner kroner for meget. Samlet set var der på baggrund af forskudsopgørelser udbetalt 28 millioner kroner for meget i børneydelse i Vi har haft meget få borgerhenvendelser på baggrund af genberegningen og tillader os derfor at betragte den første efterregulering som succesfuldt gennemført. Den næste efterregulering sker i juli 2015, hvor gruppen af selvstændigt erhvervsdrivende modtager brev med resultatet af deres genberegning. Kontaktperson: Afdelingschef Bodil Josefsen, Supplerende børnetilskud Det supplerende børnetilskud er blevet indført den 1. januar Idéen med det supplerende børnetilskud er, at personer i uddannelse, som berettiger til praktikløn/praktikydelse, får løftet deres indkomstmæssige niveau således, at det svarer til en sammenlignelig sats for SU med forsørgertillæg. Det supplerende børnetilskud udbetales månedsvis bagud. Det månedlige supplerende børnetilskud kan i 2015 maksimalt udgøre: Enlig forsørger på kr ,- En samlevende forsørger på kr. 663,- I henhold til Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetalt børnebidrag 10 g, stk. 3, skal der 6

7 årligt foretages en efterregulering af det udbetalte supplerende børnetilskud, hvis den faktiske indkomst afviger mere end 10 % i forhold til den indkomst, der har været lagt til grund for beregningen af årets supplerende børnetilskud. Der er i 2014 udbetalt supplerende børnetilskud til 322 personer, som alle vil modtage et brev i forbindelse med den årlige regulering, uanset om udfaldet af deres sag er efterbetaling, ingen ændring eller tilbagebetaling. Da brevet endnu ikke er færdigredigeret, kan et eksempel desværre ikke vedlægges. Borger er i tilkendelsesbrevet oplyst om den årlige regulering. Der er vedhæftet et eksempel på et tilkendelsesbrev. Efterreguleringen vil blive foretaget i perioden 8. juni til og med den 24. juni og efterbetalinger vil blive overført til borgerens NemKonto i uge 27. Kontaktperson: Afdelingschef Michael Lund, Barseldagpenge Feriekort Fra 2015 skal lønmodtagere søge om udbetaling af feriepenge digitalt. Folketinget har besluttet, at der skal laves en digital løsning, så lønmodtagere ét sted kan se og søge om deres feriepenge. I dag findes der mange ordninger, som administrerer og udbetaler feriepenge. Det kan derfor være svært for lønmodtagere at vide, hvem der udbetaler beløbene, og hvordan de får deres feriepenge udbetalt. Med den nye digitale løsning Feriepengeinfo kan lønmodtagere se og søge om at få feriepenge udbetalt ét sted nemlig på Feriepenge optjent i 2014 til udbetaling i ferieåret 1. maj april 2016 skal søges digitalt og kommer ikke ud på et feriekort. Det vil sige, at feriekort til underskrivelse ebber ud i løbet af sommeren Feriepengeinfo udveksler oplysninger med kommuner m.fl. for kontrol af dobbeltforsørgelse. Dette får lønmodtageren at vide, når hun/han ansøger om udbetaling af feriepenge på feriepengeinfo.dk. Lønmodtageren skal ved ansøgningen afgive en tro og love erklæring om, at oplysningerne er korrekte, og dermed at vedkommende ikke modtager offentlig ydelse. Løsningen er udformet, så lønmodtageren guides, således der kun kan søges om det, som vedkommende har lov til. Fx kan der kun søges om feriehindring efter midten af september og kun 7

8 om 15 dage indtil starten af april. Udbetaling Danmark vil gerne opfordre jer til at sørge for, at denne information kommer ud til alle afdelinger, skoler og institutioner i kommunen. Kontaktperson: Afdelingschef Janne Hovgaard Kruse, Information til skoler, SFO og børneinstitutioner Udbetaling Danmark oplever, at specielt kommunernes skoler og institutioner har svært ved at indberette korrekt, når der ansøges om barseldagpenge. Vi vil derfor anmode om, at der formidles følgende videre til lønkontorer, skoler, SFO og institutioner: Vær opmærksom på kun at søge én gang for en given periode det opleves, at der søges flere gange for samme periode Hvis far søger om orlov 14 uger efter fødslen, oplever Udbetaling Danmark, at der ofte søges om fædreorlov, men det korrekte er at ansøge om forældreorlov Far kan kun søge fædreorlov i 14 dage Der findes gode tekster på borger.dk/barsel om, hvordan orloven afholdes På virk.dk i fanerne med information på forsiden findes ligeledes god information, når virksomheder skal ansøge om refusion af barseldagpenge Vær opmærksom på at fortælle medarbejdere, som skal på barselsorlov, at de skal på borger.dk og bekræfte virksomhedens oplysninger, inden Udbetaling Danmark kan udbetale refusion Oplys jeres medarbejdere om, at siden obligatorisk digital selvbetjening blev indført 1. december 2014, skal ændringer til eksisterende barselsorlov indtastes via selvbetjeningsløsningen på Kontaktperson: Afdelingschef Janne Hovgaard Kruse, Opkrævning Modregning af afdrag på forfaldne beboerindskudslån Processen for modregning af afdrag på forfaldne beboerindskudslån i boligstøtte er i samarbejde med KL blevet redigeret og optimeret. Blanketten (UDK 375) er publiceret i KLs blanketsamling på kl.dk. Kommuner, der ønsker at få modregnet afdrag på beboerindskudslån i boligstøtten, skal fremover benytte denne blanket. Udbetaling Danmarks tidligere blanket udgår. 8

9 Kontaktperson: Afdelingschef Mette Rosenørn, Tværgående Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget lov nr. 523 af 29. april 2015 om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. Ændringsforslaget til loven findes her: Udbetaling Danmark får mulighed for at undlade at afvise en ansøgning eller meddelelse mv., der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, og som ikke er undtaget af kommunen, hvis Udbetaling Danmark vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening ved kommunal medbetjening. Denne mulighed kan særligt anvendes i de tilfælde, hvor en borger henvender sig telefonisk til Udbetaling Danmark for at bede om hjælp til ansøgning om en ydelse, og hvor Udbetaling Danmark vurderer, at borgeren ikke fysisk kan møde op i kommunen for at få hjælp til digital selvbetjening. Det kan fx være borgere med et handicap, som gør det meget vanskeligt at møde op i kommunen for at få medbetjening, eller borgere, som Udbetaling Danmark vurderer, er helt uden digitale kompetencer, og hvor medbetjening i kommunen ikke forventes at kunne løse borgerens digitale udfordringer. Der kan også være tale om borgere, der befinder sig i udlandet, hvor det ikke er muligt at hjælpe borgeren igennem den digitale løsning over telefonen. Udbetaling Danmark kan i så fald, i forbindelse med den konkrete henvendelse, tilbyde at betjene borgeren på anden vis, ved fx at sende borgeren et ansøgningsskema og efterfølgende undlade at afvise ansøgningen, når den sendes retur af borgeren. Hvis Udbetaling Danmark i en konkret situation anvender muligheden for at se bort fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening, har det alene betydning for borgerens ydelse i Udbetaling Danmark, og medfører derfor ikke krav om, at kommunen skal orienteres. Borgeren kan ikke klage over, at Udbetaling Danmark ikke anvender den foreslåede bestemmelse. Borgeren kan således ikke klage over, at Udbetaling Danmark i den konkrete situation afviser en ansøgning eller meddelelse mv., der indsendes ikke-digitalt, og i stedet henviser borgeren til betjening i kommunen. Kontaktperson: Centerdirektør Lene Hougaard-Enevoldsen, 9

10 Den Fælles Dataenhed Den Fælles Dataenhed er pr. den 1. maj 2015 begyndt at indlæse data for de kommunale ydelsesområder kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads. Frem til efteråret 2015 arbejdes der på at teste og tilrette kriterier sammen med udvalgte kommuner i den såkaldte task force. Fremover vil der være korte indlæg i Nyt fra Udbetaling Danmark de måneder, hvor der er nyheder af generel interesse. Ved kommunikation omkring specifikke opgaver til kommunernes kontrolenheder kommunikeres via KL eller via nyhedsbrev fra Udbetaling Danmarks afdeling for helhedsorienteret kontrol. Status på overdragelsen af de fem kommunale ydelsesområder til Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark er kommet godt i luften med de fem nye opgaver Den 1. maj 2015 overtog Udbetaling Danmark myndighedsansvaret for fleksydelse, delpension, begravelseshjælp, efterlevelseshjælp og international sygesikring. Der har i opstartsfasen været mange sager og dokumentation fra kommunerne, der skulle konverteres til de nye systemer. Dette arbejde går fint fremad og fortsætter den kommende tid. Vi har høstet de første erfaringer fra de mange telefonsamtaler, vi har haft med borgerne. Det er indtrykket, at snitfladerne med kommunerne fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Vi skal bede jer om at være særligt opmærksomme på snitfladerne omkring fleksydelse. Blandt de mange opkald har vi oplevet mange borgere og arbejdsgivere, der er blevet henvist til Udbetaling Danmark angående fleksjob og fleksjobtilskud. Udbetaling Danmark administrerer udelukkende fleksydelse, mens administration af fleksjob og fleksjobtilskud fortsat er en kommunal opgave. På International Sygesikring er vi blevet opmærksomme på et uhensigtsmæssigt forhold omkring EU-sygesikringskortene og de særlige sundhedskort. Det står desværre stadig fortrykt på bagsiden af kortene, at borgeren skal henvende sig til kommunen i tilfælde af bortkomne kort (SSK) eller ændringer i persondata (EU). Så kommunerne vil muligvis stadig få nogle henvendelser angående dette. Disse henvendelser ska I selvfølgelig sende videre til Udbetaling Danmark. Teksten på kortene bliver rettet hurtigst muligt. 10

11 Fremover vil der blive informeret om fleksydelse, delpension, begravelseshjælp og efterlevelseshjælp under det faste afsnit om pension i Fagligt Nyt. Informationer om international sygesikring vil fremadrettet blive meldt ud i afsnittet om familieydelser. Hvis kommunen har behov for kontakt til fagmedarbejdere på de nye områder, kan de kontaktes på nedenstående telefonnumre: Fleksydelse og Delpension kviklinje: Begravelseshjælp og Efterlevelseshjælp kviklinje: International Sygesikring kviklinje: Borgere skal fortsat benytte sig af nedenstående numre: Fleksydelse og Delpension borgerlinje: Begravelseshjælp og Efterlevelseshjælp borgerlinje: International Sygesikring borgerlinje:

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice februar 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 2 Idriftsættelse af nye selvbetjeningsløsninger...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt Til alle kommuner 11. juli 2013 Ref. nr.: Oplys venligst ved Nyhedsbrev fra Boligstøtte Udbetaling Danmark henvendelse Dette er det første nyhedsbrev om boligstøtte fra Udbetaling Danmark. Vi vil fremadrettet

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice December 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte,... 1 Højere boligsikring til unge forsørgere... 2

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn Barselsdagpenge - Forældrepålæg Ca. antal pr. år Afsender Modtager

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: 3-2013 Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ August 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Forbedrede boligstøttebreve fra

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016

Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Møde med Seniorrådet mandag den 10. oktober 2016 Borgerservicecentret Kontorchef Team Center Kontrol, regres, pladsanvisning og fripladser Opkrævning Digitaliseringsstrategien 2011-2015 slut med papirblanketter

Læs mere

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Information fra Udebetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Tværgående.... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Barsel.... 3 Ressourceforløbsydelse eller

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice September 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Ændret fremgangsmåde i behandling af tilflytning...

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så?

Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? Udenlandsk arbejdskraft og hvad så? 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Foto: Vejen

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension

Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Tjekliste ændring af indhold om boligstøtte, folkepension og førtidspension Mange kommuner har opdateret deres hjemmesider, da myndighedsansvaret for boligstøtte, folkepension og udbetaling af førtidspension

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Fælles informationsmøde Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Onsdag den 3. februar 2016 Dagsorden Velkomst og introduktion De forretningsmæssige behov Hvilke temaer skal

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Nyt fra Kontrolområdet/ Februar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Kontrolområdet... 2 Indsats for igangværende sager... 2 Afgørelser fra Ankestyrelsen...

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for

Boligstøtte... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 3 Den digitale blanket til indberetning af

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Team Kontrols årsrapport for 2012

Team Kontrols årsrapport for 2012 Team Kontrols årsrapport for 2012 1 Indledning Team Kontrol er en tværgående enhed i Halsnæs Kommune, der blev etableret i 2010. Organisatorisk er Team Kontrol placeret i Velfærdsservice som en del af

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide Guide til til uddannelsesog kontanthjælp kontanthjælp januar 2014 INDHOLD s. 04 1. former for økonomisk støtte S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp S. 04 Særlig støtte

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

International Pension... 6 International Pension flytter til Holstebro... 6

International Pension... 6 International Pension flytter til Holstebro... 6 Fagligt nyt Information fra Udbetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Boligstøtte.... 2 Implementering af Kontanthjælpsloftet... 2 Boligstøtten ændrer sig for borgere på integrationsydelse....

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 13. december 2013 Ref. nr.: 4-2013 Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød www.atp.dk CVR-nr.: 33 23 62 39 Indhold

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. BEK nr 1309 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13810 Senere

Læs mere

Boligstøtte... 5 Ny film om boligstøtte... 5 Opgørelse af boligstøtten for

Boligstøtte... 5 Ny film om boligstøtte... 5 Opgørelse af boligstøtten for Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Tværgående.... 2 Giv besked til Udbetaling Danmark, når en borger er blevet undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening på Barsel og Familieydelser....

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Boligstøtte... 3 Ankestyrelsens principafgørelse om kommunernes vejlednings- og bistandspligt.. 3

Boligstøtte... 3 Ankestyrelsens principafgørelse om kommunernes vejlednings- og bistandspligt.. 3 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Barsel.... 2 Ny konkret afgørelse fra Ankestyrelsen: Fleksløn eller barselsdagpenge under opsigelse ved konkurs?... 2 Barselsdagpenge under en

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri Årsrapport 2014 Socialt bedrageri 1 Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om Team Kontrols resultater og indsatser i 2014. Team Kontrol arbejder på tværs i hele Halsnæs Kommune. I Team Kontrols

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark KOU høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 29. februar 2012 ATP Koncerndirektør for Kunder

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte

Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit i relation til implementeringen af kontanthjælpsloftet (supplement

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ Februar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Udbetaling Danmark bruger oplysninger fra SKAT til at beregne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice

Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Sagsbehandlingsfrister for Borgerservice Lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24/02/2012) 25 Ansøgning om kontanthjælp 15 hverdage Af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 10 følger: Ydelsescenteret

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Borgerservice

Sagsbehandlingstider i Borgerservice Sagsbehandlingstider i Borgerservice Skemaet indeholder sagsbehandlingstiden på de enkelte fagområder i Borgerservice. Sagsbehandlingstiden beskriver, hvor lang tid der går fra Borgerservice har modtaget

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION

VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION VÆRD AT VIDE OM FØRTIDSPENSION Information til førtidspensionister der er tilkendt pension efter den 1.1. 2003 Førtidspension Beregning og udbetaling af førtidspension: Førtidspension beregnes og udbetales

Læs mere

Tværgående... 2 Store forsendelser med Doc2Mail... 2

Tværgående... 2 Store forsendelser med Doc2Mail... 2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Tværgående.... 2 Store forsendelser med Doc2Mail.... 2 Barselsdagpenge.... 3 Barselsdagpenge ifm. med mors sygemelding efter fødsel.... 3 Idriftsættelse

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om boligstøtte Indhold Introduktion... 2 Formålet med standardsiden... 2 Hvad betyder standardsiden for jer?... 3 Standardsiden for boligstøtte

Læs mere

Samsø Kommune Ø - SU

Samsø Kommune Ø - SU Samsø Kommune Ø - SU Skoleåret 2017-2018 Side 2 Ø - SU Samsø Kommune Side 3 Forord 4 Hvem kan få Ø-SU? 5 Ø-SU'en består af 5 Der ydes Ø-SU til følgende ungdomsuddannelser 5 Rejsestøtte 6 Opholdsstøtte

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere