Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk"

Transkript

1 ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets område i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Juni 2010

2 Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T F

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 1 2. Indledning Kort om opdateringen Læsevejledning 4 3. Udviklingen i de administrative byrder samt andre relevante resultater (ABC fordeling mv.) Udviklingen i de administrative byrder i perioden 1. juli 2008 til 30. juni Udviklingen i de administrative byrder siden De administrative byrders oprindelse (ABC-fordeling) 6 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrige initiativer med administrative konsekvenser Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Pensionsstyrelsen Arbejdstilsynet English summary the development of the administrative burdens for the Danish Ministry of employment from July 2008 to June Bilag A. Kort om AMVAB-metoden 17 Bilag B. Korrektioner til eksisterende målinger 19 Bilag C. Liste over regler der udskydes til næste opdatering 21 Bilag D. Oversigt over ex-ante målinger som indgår i målingen 22

4 1. RESUMÉ Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har, med assistance fra Rambøll Management Consulting, gennemført en opdatering af AMVAB-målingen på Beskæftigelsesministeriets område. De løbende administrative byrder ved Beskæftigelsesministeriets erhvervsrettede regulering er i det seneste folketingsår faldet med 143,9 mio. kr., svarende til et fald på ca. 4,2 pct. i forhold til niveauet i Udviklingen skyldes ændrede krav til virksomhederne som følge af nye, ændrede eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketingsåret 2008/ Beskæftigelsesministeriet fik med ressortomlægningen i april 2009 tilført en række områder fra det tidligere Velfærdsministerium såsom førtidspension, folkepension og ministerområdet for ligestilling, som overgik fra velfærdsministeren til beskæftigelsesministeren. Derudover blev Sikringsstyrelsen lagt ind under Beskæftigelsesministeriet og indlemmet i den nyoprettede Pensionsstyrelse. Pensionsstyrelsen har fået det samlede ansvar for en række politikområder, hvor fokus er på pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. I forbindelse med omlægningen har Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsdirektoratet fået nye ansvarsområder. Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen er derimod ikke påvirket af den nye struktur. Deres ansvarsområder er uændrede. For AMVAB-målingen har ressortomlægningen betydet, at der er foretaget en større omrokering af love og bekendtgørelser mellem de forskellige styrelser og direktorater, så placeringen stemmer overens med den nye ansvarsfordeling. I denne opdatering indgår de endeligt målte konsekvenser ved nye og ændrede regler på Pensionsstyrelsens og Arbejdstilsynets områder, som virksomhederne har fået erfaring med at efterleve. Hovediagttagelserne fra årets måling er følgende: Pensionsstyrelsen tegner sig for samtlige lettelser på i alt 160,9 mio. kr. Størstedelen af lettelserne kan henføres til de facto ophævelsen af SP-ordningen i LBK nr. 887 af 24/08/2004 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som medfører et fald i virksomhedernes administrative byrder på 138,5 mio. kr. På Arbejdstilsynets område er der registreret en stigning i de administrative byrder på i alt 17 mio. kr., som næsten udelukkende kan henføres til ændringer i BEK nr af 27/12/2008 om bygherrens pligter. Disse ændringer indebærer, at små og mellemstore byggepladser fremover er omfattet af kravene om udarbejdelse af sikkerhedsplaner mv. i forbindelse med farligt arbejde. Det medfører en stigning i virksomhedernes administrative byrder på 15,1 mio. kr. Endelig skal det bemærkes, at i forbindelse med nedlæggelsen af Velfærdsministeriet er LBK nr 75 af 19/01/2005 om individuel boligstøtte blevet overflyttet fra Velfærdsministeriet til den nye Pensionsstyrelse under Beskæftigelsesministeriet, hvilket har betydet, at ministeriets byrdeniveau er blevet forøget med i alt 1,1 mio. kr. Udviklingen i de administrative byrder for erhvervslivet siden 2001 Figuren herunder viser de løbende administrative byrder ved ministeriets regulering. Disse var ved nulpunktsmålingen i ,5 mio. kr. og er per 30. juni 2009 opgjort til 3.251,9 mio. kr. Samlet set er de løbende administrative byrder på Beskæftigelsesministeriets område således faldet med 625,6 mio. kr. siden 2001, svarende til et fald på ca. 16,1 pct. 1 Udover nye love og bekendtgørelser fra folketingsåret 08/09 indgår også love/bekendtgørelser, som blev vedtaget/udstedt i tidligere folketingsår, men som virksomhederne først nu har erfaring med at efterleve. 1

5 Størstedelen af faldet kan henføres til opdateringen 07-08, hvor der blev registreret et fald på 409 mio. kr. navnlig som følge af, at en række krav i funktionærloven vedrørende arbejdsgivernes protokolpligt og pligt til at udarbejde tjenesteattester blev ophævet, hvilket alene bidrog med lettelser på 295 mio. kr. Årets opdatering medfører det næststørste fald i de administrative byrder på omkring 144 mio. kr., mens der ikke er registreret væsentlige ændringer i omkostningsniveauet i forbindelse med de øvrige opdateringer. Figur 1.1: Oversigt over udviklingen i de løbende administrative byrder ved ministeriets lovgivning i perioden 27. november 2001 til 30. juni Omkring 52 pct. af de endeligt opgjorte administrative byrder på Beskæftigelsesministeriets område vedrører administrative pligter, som udelukkende er nationalt reguleret (C-regulering). Den resterende del af de administrative byrder stammer fra international, primært EU, regulering (Aregulering) 21 pct. samt krav som delvist har deres oprindelse i international regulering (Bregulering) 27 pct. Siden november 2001 er der sket en udvikling i de administrative byrders oprindelse, i 2001 var 61 pct. af de administrative byrder på Beskæftigelsesministeriets område C- regulering, 22 pct. var B-regulering og 17 pct. var A-regulering. 2 Som det fremgår af grafen har inddragelsen af ex-ante målingen vedrørende ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik og redegørelser om lige løn) næsten ingen indflydelse på omkostningsniveauet, idet den kun udgør 0,02 pct. (0,6 mio.kr.) af de administrative byrder i

6 2. INDLEDNING Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har af Folketinget fået til opgave at følge udviklingen i de administrative byrder for erhvervslivet som følge af den erhvervsrettede lovgivning. Denne opgave er en følge af regeringens ambition om at reducere de administrative byrder for danske virksomheder med op til 25 pct. i 2010, jf. bl.a. regeringens vækststrategi Vækst med vilje fra I blev der gennemført en AMVAB-basismåling af de administrative byrder for virksomhederne som følge af al erhvervsrettet regulering i de danske ministerier. Målingen viste niveauet af administrative byrder i 2001, hvor regeringen tiltrådte (nulpunktsmåling) og niveauet i (basismåling). For at følge udviklingen i de administrative byrder gennemfører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen én gang årligt en opdatering af AMVAB-målingerne for alle ministerier med erhvervsrettet lovgivning. En AMVAB-opdatering indebærer en kvantificering af såvel de administrative byrder som de administrative lettelser for erhvervslivet som følge af ny regulering fra det forgangne folketingsår. Endvidere indgår effekten af øvrige initiativer, eksempelvis digitaliseringstiltag og administrative forenklinger, som har betydning for virksomhedernes håndtering af deres administrative opgaver. Med AMVAB-målingerne er det muligt løbende at opgøre, hvilken effekt ministeriernes erhvervsrettede initiativer (både lovgivningsmæssige og øvrige initiativer, for eksempel digitaliseringsinitiativer) har for virksomhedernes administrative byrder. Målingerne skal på den måde bruges til at følge op på, hvordan det går med ministeriernes indsats for at reducere virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. i Kort om opdateringen I denne rapport præsenteres opdateringen af Beskæftigelsesministeriets AMVAB-måling. Opdateringen viser udviklingen i Beskæftigelsesministeriets administrative byrder siden sidste opdatering, som inkluderede regler frem til 30. juni Ligeledes viser opdateringen den samlede udvikling i ministeriets administrative byrder siden ministeriets nulpunktsmåling i november

7 BOKS 1: FAKTABOKS OM BESKÆFTIGELSESMINISTERIETS OPDATERING Fakta om opdateringen: Rapporten indeholder en opdatering af Beskæftigelsesministeriets AMVAB-måling med lovgivning, som er trådt i kraft i perioden d. 1. juli 2008 til 30. juni Tidligere AM- VAB-målinger (AMVAB-basismålingen og AMVAB-opdateringer) kan læses på Regler med administrative konsekvenser for virksomhederne, som er udstedt i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009, men som endnu ikke er trådt i kraft, eller som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, opdateres i forbindelse med næste opdatering af folketingsåret 09/10. En oversigt over disse regler er at finde i bilag C. Opdateringen inkluderer de endeligt opgjorte konsekvenser ved tre bekendtgørelser samt én lovbekendtgørelse. De administrative byrder er siden nulpunktsmålingen (opgørelse per november 2001) til juni 2009 faldet med 625,6 mio. kr., svarende til 16,1 pct. De administrative byrder er opgjort i 2005 priser, mens hovedparten af oplysningerne omkring antal berørte virksomheder tager udgangspunkt i data fra 2004 eller de senest tilgængelige data. Organisering af målingen: Målingen er gennemført af Rambøll Management Consulting Beskæftigelsesministeriet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fulgt målingen og har løbende været inddraget i forbindelse med afklaring af lovmæssige, metodiske og andre problemstillinger. Erhvervslivets interesse- og brancheorganisationer har haft lejlighed til at kommentere på denne rapport. 2.2 Læsevejledning Denne rapport indeholder en præsentation af opdateringens resultater. Kapitel 3 indeholder en overordnet status af de samlede administrative konsekvenser ved Beskæftigelsesministeriets erhvervsrettede lovgivning per juni 2009, udviklingen i de administrative byrder siden november 2001, samt andre relevante resultater, herunder ABC fordeling mv. I kapitel 4 præsenteres de endeligt opgjorte konsekvenser ved ændrede/nye regler med administrative konsekvenser på Beskæftigelsesministeriets område. Kapitel 5 indeholder et engelsk resumé. Bilag A indeholder en kort beskrivelse af AMVAB-metoden. Bilag B beskriver korrektioner af tidligere målinger. Bilag C indeholder en oversigt over love og bekendtgørelser, som er blevet udskudt til næste års opdatering, mens bilag D indeholder en oversigt over ex ante vurderinger, som indgår i målingen. 4

8 3. UDVIKLINGEN I DE ADMINISTRATIVE BYRDER SAMT ANDRE RELEVANTE RESULTATER (ABC FORDELING MV.) I dette kapitel gennemgås den overordnede udvikling i de administrative byrder siden nulpunktsmålingen i 2001 samt siden sidste opdatering for folketingsåret Beskæftigelsesministeriet fik med ressortomlægningen i april 2009 tilført en række områder fra det tidligere Velfærdsministerium såsom førtidspension, folkepension og ministerområdet for ligestilling, som overgik fra velfærdsministeren til beskæftigelsesministeren. Derudover blev Sikringsstyrelsen lagt ind under Beskæftigelsesministeriet og indlemmet i den nyoprettede Pensionsstyrelse. Pensionsstyrelsen har fået det samlede ansvar for en række politikområder, hvor fokus er på pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. De nærmere konsekvenser af ressortomlægningen samt den erhvervsrettede lovgivning under Pensionsstyrelsen gennemgås i afsnit herunder. I forbindelse med omlægningen har Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsdirektoratet ligeledes fået nye ansvarsområder. Den aktive beskæftigelsesindsats og de ydelser, som borgerne modtager, når de fx er ledige eller sygemeldte, er blevet samlet i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det skal sikre en større sammenhæng i beskæftigelsesindsatsen, så flest mulige mennesker er i job og ikke på offentlig forsørgelse. Arbejdsdirektoratet har efter omstruktureringen fokus på tilsyns- og kontrolindsatsen i forhold til, hvordan kommuner og a-kasser administrerer Beskæftigelsesministeriets lovgivning. Det sker blandt andet for at sikre, at udbetaling af dagpenge, kontanthjælp- og starthjælp administreres korrekt. Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen er derimod ikke påvirket af den nye struktur. Deres ansvarsområder er uændrede. For AMVAB-målingen har ressortomlægningen betydet, at der er foretaget en større omrokering af love og bekendtgørelser mellem de forskellige styrelser og direktorater, så placeringen stemmer overens med den nye ansvarsfordeling beskrevet ovenfor. I årets opdatering af Beskæftigelsesministeriets AMVAB-måling indgår endeligt opgjorte regler under Pensionsstyrelsen og Arbejdstilsynet. I afsnit 3.1 gennemgås udviklingen i de administrative byrder i perioden 1. juli 2008 til 30. juni Dernæst følger i afsnit 3.2 en beskrivelse af udviklingen siden nulpunktsmålingen i Endelig indeholder afsnit 3.3 en beskrivelse af de administrative byrders oprindelse samt en opgørelse over de 10 mest byrdefulde love på Beskæftigelsesministeriets område for perioden fra 2001 til Udviklingen i de administrative byrder i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 I indeværende opdatering indgår i alt tre bekendtgørelser samt én lovbekendtgørelse, hvor konsekvenserne er endeligt opgjort, ligeligt fordelt på henholdsvis Pensionsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Tabel 3.1: Antal love mv., der indgår i opdateringen Antal love/bekendtgørelser i alt hvor konsekvenserne er endeligt opgjorte Pensionsstyrelsen 2 Arbejdstilsynet 2 I alt for ministeriet 4 I tabel 3.2 nedenfor præsenteres en oversigt over de samlede administrative omstillingsomkostninger og de løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009 samt udskudte regler fra tidligere folketingsår, som har fået virkning blandt virksomhederne. 5

9 Tabel 3.2: Oversigt over de samlede administrative omstillingsomkostninger og de løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 1. juli 2008 til 30. juni Omstillingsomk. (endeligt opgjort, mio. kr.) Løbende omk. (endeligt opgjort, mio. kr.) Løbende omk. i alt (mio. kr.) Departementet Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet 0 17,0 17,0 Pensionsstyrelsen 0-160,9-160,9 I alt for ministeriet 0-143,9-143,9 Som det fremgår af tabel 3.2, medfører de reguleringsmæssige ændringer, der er gennemført i perioden, et nettofald i de løbende administrative byrder på 143,9 mio. kr., mens der ikke er registret nogen omstillingsomkostninger. Faldet i de administrative byrder dækker udelukkende over endeligt opgjorte administrative lettelser, det vil sige, der indgår ikke ex-ante målinger i årets opdatering. I kapitel 4 redegøres for de enkelte ændringer, som har medført administrative konsekvenser for erhvervslivet. 3.2 Udviklingen i de administrative byrder siden 2001 Tabel 3.3. viser udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra november 2001 til juni Tabel 3.3. Udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra november 2001 til juni 2009 Administrative omk. i 2001 Administrative omk. i juni 2009 Procentvis ændring i de adm. omk. siden 2001 Departementet ,2 Arbejdsdirektoratet ,0 Arbejdsmarkedsstyrelsen ,8 Arbejdsskadestyrelsen ,5 Arbejdstilsynet ,1 Pensionsstyrelsen ,9 I alt for ministeriet ,1 Som det ses i tabellen ovenfor, er der samlet set sket et fald på Beskæftigelsesministeriets område på 16,1 pct. Departementet tegner sig for det største procentvise fald siden 2001 med knap 70 pct. I faktiske byrder ligger det største fald hos Pensionsstyrelsen med lidt over 296 mio. kr. 3.3 De administrative byrders oprindelse (ABC-fordeling) Tabel 3.4 nedenfor viser hvorfra de administrative byrder på Beskæftigelsesministeriets område, stammer fra. Der skelnes mellem følgende kategorier: 6

10 A - Oplysningskrav, som udelukkende og helt er en følge af EU regler eller øvrige internationale forpligtelser. B - Oplysningskrav, som er en følge af EU regler eller øvrige internationale forpligtelser, men hvor det ikke er oplyst, hvordan oplysningskravet skal indhentes mv. C - Oplysningskrav, som udelukkende er en følge af nationale love og bekendtgørelser. Af tabellen fremgår det, at de administrative byrder både på tidspunktet for basismålingen og i dag, primært er en konsekvens af lovgivning, der udelukkende har dansk oprindelse (Cregulering). Tabel 3.4: De administrative byrders oprindelse (procentvis fordeling) Nulpunktsmålingen (2001) Status juni 2009 A B C A B C Departementet 13,5 0,0 86,5 73,5 0,0 26,5 Arbejdsdirektoratet 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 Arbejdsmarkedsstyrelsen 1,0 0,0 99,0 1,1 0,0 98,9 Arbejdsskadestyrelsen 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 Arbejdstilsynet 30,0 44,0 26,0 30,5 44,8 24,7 Pensionsstyrelsen 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 I alt for ministeriet 16,7 22,4 60,9 21,1 27,2 51,7 Som det fremgår af tabellen ovenfor, har de administrative byrders oprindelse ændret sig en smule siden nulpunktsmålingen i Der er sket et mindre fald i C-kategorien, national lovgivning, og en tilsvarende stigning i de to øvrige EU-kategorier. Det ses også, at bortset fra Arbejdstilsynet, er alle øvrige styrelser og direktorater kendetegnet ved en høj grad af national (C)-regulering. Arbejdstilsynet adskiller sig derimod ved, at ¾ af dets regulering har oprindelse i EU-regulering eller international regulering. Nedenfor ses en opgørelse over de 10 mest byrdefulde love på Beskæftigelsesministeriets område for perioden fra 2001 til

11 Tabel 3.5: Top 10 over love og bekendtgørelser for ministeriet Lov/bekendtgørelse (rangordnet efter byrdeniveau i 2009) Administrative omk. november 2001* Administrative omk. 30. juni 2009* Udvikling Samfundsniveau Samfundsniveau Andel af samlede Samfundsniveau Ændring i pct. omk. (pct.) 1. LBK nr. 784 om arbejdsmiljø , ,1 2. LBK nr. 887 om Arbejdsmarkedets Tillægspension , ,8 3. LBK nr. 407 af Ferielov , ,7 4. LBK nr. 563 om sygedagpenge (sygedagpengeloven) , ,1 5. LOV nr. 422 om arbejdsskadesikring , ,3 6. LBK nr. 708 om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsdirektoratet) ,2 0 0,0 7. LBK nr. 874 om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsmarkedsstyrelsen) ,1 0 0,0 8. LBK nr. 692 om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet , ,2 9. LBK nr. 916 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer , ,8 10. LOV nr. 303 om information og høring af lønmodtagere , Top 10 i alt , ,3 I alt for hele ministeriet , ,1 * De registrerede byrder på lovene inkluderer byrderne målt på de underliggende bekendtgørelser. 8

12 LBK nr 916 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer tegner sig for de faktiske samt procentvise største samlede lettelser på 294,7 mio. kr. siden nulpunktsmålingen i Dernæst følger LBK nr 887 om Arbejdsmarkedets Tillægspension, som står for det næststørste faktiske fald over perioden på 189,1 mio. kr. 9

13 4. GENNEMGANG AF ALLE ÆNDREDE/NYE REGLER SAMT ØVRIGE INITIATIVER MED ADMINISTRATIVE KONSE- KVENSER I dette kapitel gennemgås de enkelte ændrede/nye love og bekendtgørelser samt øvrige initiativer, som har haft administrative konsekvenser for erhvervslivet. I indeværende opdatering indgår regler under Pensionsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Reguleringen på Beskæftigelsesministeriets område berører som udgangspunkt alle virksomheder i Danmark, og missionen er at skabe rammerne for et moderne fleksibelt arbejdsmarked. Beskæftigelsesministeriets ansvarsområder er: Arbejdsret Arbejdsmiljø Arbejdsskadeerstatning Ligestilling Ferieloven International pension Tilsyn med kommuner og a-kasser I indeværende opdatering tegner ændringer i LBK nr. 887 af 24/08/2004 om Arbejdsmarkedets Tillægspension sig for det det største fald i virksomhedernes administrative byrder på 138,5 mio. kr. som følge af de facto ophævelsen af SP-ordningen. BEK nr af 27/12/2008 om bygherrens pligter medfører omvendt den største stigning i de administrative byrder på 15,1 mio. kr., idet små og mellemstore byggepladser fremover er omfattet af kravene om udarbejdelse af sikkerhedsplaner mv. i forbindelse med farligt arbejde. I afsnit 4.1. gennemgås de endeligt opgjorte konsekvenser ved nye/ændrede love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, jf. Tabel 4.1 nedenfor. Tabel 4.1: Endeligt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som indgår i opdateringen Styrelse Lov/bekendtgørelse Løbende omk. i alt (mio. kr.) Pensionsstyrelsen LBK nr 887 af 24/08/2004 om Arbejdsmarkedets Tillægspension -138,5 BEK nr 1285 af 14/12/2004 om ferie -22,5 Arbejdstilsynet BEK nr 1416 af 27/12/2008 om bygherrens pligter 15,1 BEK nr 589 af 22/06/2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder 1,9 Total -143,9 4.1 Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Pensionsstyrelsen Pensionsstyrelsen er en ny styrelse under Beskæftigelsesministeriet, som er oprettet per 5. oktober Styrelsen er dannet ved en sammenlægning af Sikringsstyrelsen, dele af Beskæftigel- 10

14 sesministeriets departement, Ydelseskontoret fra det tidligere Velfærdsministeriums departement samt dele af Arbejdsdirektoratet, som arbejder med ferie og efterløn. Pensionsstyrelsen har ansvaret for: ydelser til de personer, der ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet, dvs. efterløn, førtidspension og folkepension ydelser, der ikke har en direkte relation til den aktive beskæftigelsesindsats, f.eks. barselsdagpenge, børnepasningsorlov og ferieloven ydelser, som ikke relaterer sig direkte til den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet, f.eks. boligstøtte, børnetilskud og børnebidrag konkrete sager om dansk pension i udlandet og udenlandsk pension i Danmark konkrete sager om social sikring, mens man arbejder i udlandet Nedenfor gennemgås de endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Pensionsstyrelsens område LBK nr. 887 af 24/08/2004 om Arbejdsmarkedets Tillægspension I 1998 indførte regeringen den særlige pensionsopsparing (SP-ordningen). Virksomhederne skulle herefter tilbageholde én procent af medarbejdernes bruttoløn og indbetale denne til SP-ordningen. I forbindelse med AMVAB-basismålingen blev virksomhedernes administrative byrder i forbindelse med beregning og opgørelse af SP-bidraget opgjort til 138,5 mio. kr. årligt. Siden 2004 har SP-ordningen dog været suspenderet. Virksomhederne har således ikke haft administrative opgaver i forbindelse med beregning og opgørelse af SP-bidrag for deres ansatte siden Som konsekvens af den mangeårige suspension af ordningen samt den beskedne sandsynlighed for, at ordningen genindføres, fjernes de registrerede administrative byrder ved virksomhedernes administration af SP-reglerne fra Beskæftigelsesministeriets AMVAB-måling. Det konstateres således, at arbejdsgivernes administrative pligter i forbindelse med ordningen de facto er ophørte. Fjernelsen af SP-bidraget betyder en lettelse på 138,5 mio. kr. på Beskæftigelsesministeriets AMVAB-måling. Såfremt SP-ordningen genindføres, og virksomhederne dermed på ny pålægges nye administrative opgaver, vil de forbundne administrative byrder atter indgå i Beskæftigelsesministeriets AMVABmåling. De administrative konsekvenser som følge af opdateringen af LBK nr. 887 af 24/08/2004 om Arbejdsmarkedets Tillægspension er opsummeret i nedenstående tabel. Tabel 4.2: LBK nr. 887 af 24/08/2004 om Arbejdsmarkedets Tillægspension 3 Informationsforpligtelse Omstillingsomkostning Løbende omk. (2008) Løbende omk. (2009) Årets ændring Opgørelse og indeholdelse af SP-bidrag BEK nr 1285 af 14/12/2004 om ferie Ændring som følge af BEK nr 156 af 25/02/2009 om ændring af bekendtgørelse om ferie, som ophæver kravet om, at arbejdsgiveren skal attestere feriekontobeviset. I 2009 blev kravet om arbejdsgiverunderskrift på feriebeviser fjernet. Efterfølgende har enkelte feriekortordninger fulgt trop og ligeledes afskaffet underskriftskravet. For de fleste feriekortordnin- 3 I forbindelse med opdateringen af de administrative byrder forbundet med ATP-lovgivningen, er byrderne i AMVAB-databasen efterfølgende kun registreret på BEK nr 872 af 02/12/1999 om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Ændringen i databasen er af ren teknisk karakter, og medfører at de resterende bogføringsudgiver for ATP flyttes fra LBK nr. 887 af 24/08/2004 om Arbejdsmarkedets Tillægspension til BEK nr 872 af 02/12/1999 om Arbejdsmarkedets Tillægspension. 11

15 ger er der dog fortsat krav i overenskomsterne om, at arbejdsgiver skal attestere feriekortene, inden pengene kan udbetales til medarbejderen. Arbejdsgivernes lettelser i forbindelse med det ophævede attesteringskrav, er estimeret til to minutter for en administrativ medarbejder. Tidsforbruget kan primært henføres til arbejdsgiverens kontrol af, at arbejdstager holder ferie i den pågældende periode. Det er estimeret, at private arbejdsgivere årligt underskriver knap 2,2 mio. feriekort og -beviser. Det giver en samlet årlig lettelse for arbejdsgiverne på 22,5 mio. kr. Opdateringen af BEK nr 1285 af 14/12/2004 om ferie medfører, at de administrative byrder falder fra ca. 275,8 mio. kr. til 253,3 mio. kr. De administrative konsekvenser som følge af opdateringen af BEK nr 1285 af 14/12/2004 om ferie er opsummeret i nedenstående tabel. Tabel 4.3: BEK nr 1285 af 14/12/2004 om ferie Informationsforpligtelse Omstillingsomkostning Løbende omk. (2008) Løbende omk. (2009) Årets ændring Arbejdsgivers attestering af feriekontobevis/feriekort Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser. I dette afsnit gennemgås de endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Arbejdstilsynets område. For at leve op til EU s byggepladsdirektiv har det været nødvendigt at udstede en ny bygherrebekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. januar BEK nr 1416 af 27/12/2008 om bygherrens pligter For at leve op til EU s byggepladsdirektiv 4 har det været nødvendigt at udstede en ny bygherrebekendtgørelse, BEK nr 1416 af 27/12/2008 om bygherrens pligter, som ophæver og erstatter BEK nr 576 af 21/06/2001 om bygherrens pligter. Med den nye bekendtgørelse bliver små og mellemstore byggepladser, jf. 1 stk. 2 5 og 3 6, omfattet af kravene om udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed, når arbejdet er omfattet af bilag 1, som indeholder en liste over særligt farligt arbejde. Arbejdstilsynet estimerer, at der findes omkring 540 små og mellemstore byggepladser, hvor bygherren er en privat arbejdsgiver, som fremover skal udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed. Planen skal bl.a. indeholde en organisationsplan, en byggepladstegning og en tidsplan, jf. bilag 3, samt specifikke foranstaltninger vedrørende særligt farligt arbejde, som hører ind under en eller flere af kategorierne i bilag 1. På samfundsniveau medfører de nye krav administrative byrder på 8,5 mio. kr., mens byrderne for den enkelte virksomhed beløber sig til omkring kr. Fastsættelsen af de administrative byrder for små og mellemstore byggepladser er sket i samarbejde med et større rådgivende ingeniørfirma, som vurderer, at udarbejdelsen af en plan for sikkerhed og sundhed tager omkring 2/3 af tiden sammenlignet med en stor byggeplads. Det er dog vanskeligt at lave generelle og entydige betragtninger, da byggepladser varierer meget i størrelse og kompleksitet. Vurderingen bygger derfor på, at uanset byggepladsens størrelse og kompleksitet skal pladsen gennemgås i forhold til alle punkter i planen som angivet i bekendtgørelsens bilag 3. Med andre ord er myndighedskravene de samme, da der ikke er gradueringer på byggepladser i loven. For mindre byggepladser vil det dog eksempelvis være mindre tidskrævende at lave en 4 Rådets direktiv 92/57/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på midlertidige eller mobile byggepladser, EFtidende 1992, L 245/6 5 Ved små byggepladser forstås byggepladser, der beskæftiger færre end 5 personer samtidigt. 6 Ved mellemstore byggepladser forstås byggepladser, der beskæftiger mellem 5 og 10 personer samtidigt. 12

16 byggepladstegning samt angive de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte. Den nye bekendtgørelse bevirker endvidere, at de store byggepladser får tilføjet et nyt oplysningskrav, Specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde, jf. 6, stk. 1 nr. 2, under informationsforpligtelsen, Indhold af planen for byggeri/byggeplads (bygning, bro, veje, tunnel, havn mv), hvilket medfører en stigning i de administrative byrder på 6,6 mio. kr. på samfundsniveau. Som det fremgår at tabellen nedenfor, medfører opdateringen af BEK nr 1416 af 27/12/2008 om bygherrens pligter samlet set en stigning i de administrative byrder på 15,1 mio. kr. på samfundsniveau. Ændringerne skyldes B-regulering i form af et EU-direktiv. Tabel 4.4: BEK nr 1416 af 27/12/2008 om bygherrens pligter Identifikation af 'pladsansvarlig' på byggeplads (bygning, bro, veje, tunnel, havn mv) Indhold af planen for byggeri/byggeplads (bygning, bro, veje, tunnel, havn mv) Bygherre skal sørge for, at koordinator udarbejder en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed på byggeplads Byggepladstegning, indhold (bygning, bro, veje, tunnel, havn mv) Tidsplan for bygningsarbejde, indhold (bygning, bro, veje, tunnel, havn mv) Indhold af planen for byggeri/byggeplads (bygning, bro, veje, tunnel, havn mv) Små og mellemstore byggepladser Store byggepladser Informationsforpligtelse Segment Omstillingsomk. Løbende omk. (2008) Løbende omk. (2009) Årets ændring Total BEK nr 589 af 22/06/2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Ændring som følge af BEK nr 1423 af 27/12/2008 om ændring af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder, som ophæver 7, hvorved "Små og mellemstore byggepladser" fremover omfattes af kravet om udarbejdelse af en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse, hvis det indebærer særlige farer, som angivet i bekendtgørelsens bilag 1. På samfundsniveau medfører det nye krav administrative byrder på 1,9 mio. kr. for de 540 omfattede byggepladser, mens byrderne for den enkelte virksomhed beløber sig til omkring kr. Ændringerne skyldes B-regulering i form af et EU-direktiv. De administrative konsekvenser som følge af opdateringen af BEK nr 589 af 22/06/2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder er opsummeret i nedenstående tabel. Tabel 4.5: BEK nr 589 af 22/06/2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Informationsforpligtelse Omstillingsomkostning Løbende omk. (2008) Løbende omk. (2009) Årets ændring Skriftlig vurdering ved bygge- og anlægsarbejde der indebæ

17 Informationsforpligtelse Omstillingsomkostning Løbende omk. (2008) Løbende omk. (2009) Årets ændring rer særlige farer 14

18 5. ENGLISH SUMMARY THE DEVELOPMENT OF THE AD- MINISTRATIVE BURDENS FOR THE DANISH MINISTRY OF EMPLOYMENT FROM JULY 2008 TO JUNE On behalf of the Division for Better Business Regulation - a division under the Danish Commerce and Companies Agency Rambøll Management Consulting has completed the update of the Standard Cost Model measurement of the legislation administrated by The Danish Ministry of Employment. In 2002 the Danish Government outlined a new strategy for providing support to the private sector in Denmark named The Danish Growth strategy. One of the main aims of the strategy is to achieve a reduction of up to 25 pct. in the administrative burdens that Danish enterprises face by the year The 25 percent reduction goal was reconfirmed in subsequent Government Platforms and latest in the Government Platform Society of Opportunities of Key to the strategy of reducing the administrative burdens for businesses has been to gather and supply the Danish Ministry of Employment with measurements of the administrative costs of regulation within the ministry s jurisdiction. These measurements are central to the ministry s further work on improving the conditions of the business community. Throughout the analysis staff and coordinators from the ministry have cooperated with the consultants on assuring the quality of the data used in the study and have also provided more general information within their specific sphere of authority. Total administrative costs The update measurement includes new and altered regulation which has entered into force from July 2008 until June The table below shows the total administrative costs stemming from legislation from the Danish Ministry of Employment. This update however does not include regulation which has been passed by the Parliament, but which businesses yet have to experience in practice. Table 5.1: Total administrative costs, June 2009 (1 = 7.45 DKK) Administrative costs June 2009 (million ) Administrative costs June 2009 (pct.) Department The National Directorate of Labour (ADIR) The National Labour Market Authority (AMS) The National Board of Industrial Injuries (ASK) The Danish Working Environment Agency (AT) The Danish Pension Agency Total As illustrated in the table the total administrative costs of the businesses stemming from regulation from the Danish Ministry of Employment amounts to million in June The administrative costs stemming from The Danish Working Environment Agency amounts to approximately 60.7 pct. of the total administrative costs while the administrative costs relating to The National Board of Industrial Injuries (ASK) accounts for about 2 pct. of the administrative costs. The origin of the regulation (ABC-regulation) The table below illustrates that approximately 52 pct. of the administrative costs can be identified as pure national regulation (C-regulation). Some 21 pct. of the costs from the Danish Ministry of 15

19 Employment can be attributed to demands which come directly from EU regulation (A-regulation). The remaining 27 pct. of the administrative costs can be attributed to demands which are derived from international regulation (B-regulation). Table 5.2: The percentage of ABC regulation, June 2009 ABC-regulation (pct.) A B C Department The National Directorate of Labour (ADIR) The National Labour Market Authority (AMS) The National Board of Industrial Injuries (ASK) The Danish Working Environment Agency (AT) The Danish Pension Agency Total Development of the administrative costs The administrative costs stemming from the regulation administered by the Danish Ministry of Employment has, since the update measurement in June 2001 to the update measurement ending June 2009, decreased from million to million, equivalent to a decrease of approximately 16.1 pct. The table below shows the development in the administrative costs for businesses in the period from November 2001 (zero point-measurement) over the baseline-measurement in December 2004 to the update measurements in June Table 5.3: Development in the administrative costs from November 2001 to June 2009 Zero point measurement (2001) Baseline measurement (2004) Update measurement ( ) Development (million ) (million ) (million ) (pct.) Department The National Directorate of Labour (ADIR) The National Labour Market Authority (AMS) The National Board of Industrial Injuries (ASK) The Danish Working Environment Agency (AT) The Danish Pension Agency Total As shown in the table above the net effect for the period of is a reduction of the administrative costs of approximately 84 million, equivalent to approximately 16.1 pct. The reduction stems mainly from The Danish Pension Agency, with a fall of about 26.9 pct. or 39.8 million. 16

20 BILAG A. KORT OM AMVAB-METODEN AMVAB-metoden (Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder) og afgrænsningen af AMVAB-målingerne er beskrevet i AMVAB-manualen, som kan downloades på I opdateringen sondres mellem løbende administrative byrder og omstillingsomkostninger. De løbende administrative byrder er de byrder, der løbende opstår som følge af krav i love og bekendtgørelser. Der kan være tale om byrder, som opstår med faste mellemrum, f.eks. indberetning af moms. Der kan også være tale om byrder, der opstår sjældent eller endda er en engangsomkostning for den enkelte virksomhed (fx virksomhedsregistrering), men som på samfundsplan sker løbende. Udover at opgøre de løbende administrative byrder for virksomhederne opgøres også omstillingsomkostningerne for virksomhederne. Omstillingsomkostninger er de engangsomkostninger, virksomhederne har i forbindelse med administrative tilpasninger mv. som følge af en ny/ændret regel, fx i forbindelse med tilpasninger af edb-systemer o.l. Det, at virksomhederne skal sætte sig ind i den nye regel, inkluderes som udgangspunkt ikke. Omstillingsomkostningerne indgår ikke i ministeriernes såkaldte AMVAB-tal, som er tallet for de løbende administrative byrder på et ministerieområde, der skal reduceres med op til 25 pct. frem til Populationer og timepriser holdes konstant Det er alene forhold, som ministerierne kan gøres ansvarlige for, der indgår i opdateringen. Hvis et lovgivningsinitiativ for eksempel fritager visse grupper af virksomheder fra en pligt, reduceres populationen for den pågældende pligt og de samlede administrative byrder reduceres. Ligeledes reduceres virksomhedernes tidsforbrug i forbindelse med indberetning, hvis der er tale om, at en digital løsning som myndighederne stiller til rådighed for virksomhederne, gør det lettere at foretage den pågældende indberetning. Omvendt falder de administrative byrder ikke, hvis der på grund af den generelle strukturelle udvikling vil være færre virksomheder indenfor en branche. Ligeledes reduceres tidsforbruget i forbindelse med opfyldelsen af en konkret pligt heller ikke, hvis virksomhederne ad åre bliver mere effektive til at løse den pågældende opgave. Endvidere stiger/falder de administrative byrder ikke, selvom der sker ændringer i timelønninger for de personer, der udfører de administrative opgaver i virksomhederne. Sådanne ændringer er ikke noget, som ministerierne direkte kan gøres ansvarlige for, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har derfor valgt at fastfryse baggrundsvariabler for at kunne isolere effekten af ministeriernes erhvervsrettede initiativer. En metodisk bemærkning om forskellen på endelige (ex-post målte) og foreløbige (exante målte) konsekvenser Denne opdatering indeholder såvel endeligt opgjorte (ex-post målte) og foreløbigt (ex-ante målte) opgørelser af de administrative byrder ved nye regler. De begreber forklares nedenfor. Ved endeligt opgjorte/ex-post målte konsekvenser menes: Love og bekendtgørelser, som har haft virkning i virksomhederne, og hvor der dermed er foretaget en ex-post måling samt administrative konsekvenser, som følger af andet end regelændringer (digitalisering, bedre vejledning m.v.), hvor det er muligt at måle ændringerne. Læs mere om ex-post målinger her: Ved foreløbigt opgjorte/ex-ante målte konsekvenser menes: Love og bekendtgørelser med væsentlige administrative konsekvenser, som er blevet ex-ante målt og som er vedtaget, men som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, og som det derfor endnu ikke er muligt at opgøre endeligt. Læs mere om ex-ante målinger her: Både ex-post og ex-ante målinger er baseret på virksomhedsinterview. Men da ex-ante målingerne er gennemført på et tidspunkt, hvor loven/bekendtgørelsen endnu ikke er trådt i kraft eller endelig, er der større usikkerhed på virksomhedernes tidsmæssige vurderinger i disse målinger. Derfor genmåles virksomhedernes administrative konsekvenser ex-post ved de allerede ex-ante målte 17

21 regler. Det sker, når virksomhederne har erfaring med at administrere reglerne. Det er først på dette tidspunkt, at målingerne indlæses i AMVAB-databasen og betragtes som endelige. Den større usikkerhed på ex-ante målingerne skyldes primært følgende tre forhold: 1. Ex-ante målinger gennemføres på baggrund af et lovforslag/udkast til en bekendtgørelse. Jævnligt sker der ændringer i loven/bekendtgørelsen efterfølgende (herunder på baggrund af resultaterne fra ex-ante målingerne), inden forslaget vedtages/udstedes 2. Lovforslag ofte er ukonkrete, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt at estimere det forventede ressourceforbrug ved at efterleve reguleringen. Dertil kommer, at den endelige implementeringsløsning kan adskille sig fra den, der er målt i ex-anten. 3. Det kan være svært for virksomhederne at vurdere deres forventede tidsforbrug og administrative byrder ved at efterleve en regel, som de endnu ikke har erfaringer med. Det gælder især helt nye reguleringsområder. Ex-post målingen af de endelige konsekvenser kan derfor være væsentlig forskelligt fra resultatet af ex-ante målingen. 18

22 BILAG B. KORREKTIONER TIL EKSISTERENDE MÅLINGER Indimellem viser det sig, at målinger ved en fejl er opgjort på baggrund af for stor en population, større hyppighed af indberetningskravet eller lignende. Når fejl konstateres, foretages der efterfølgende korrektion. Tabellen nedenfor viser, hvilke korrektioner der er foretaget i forbindelse med dette års opdatering af AMVAB-målingen. Korrektionerne vil blive beskrevet nærmere i det efterfølgende. Tabel B.1: Korrektion af Beskæftigelsesministeriets nulpunkts-, basis- og opdateringsmålinger Love/bekendtgørelser Nulpunktsmåling: Administrative omk. pr. nov (mio. kr.) Basismåling: Administrative omk. pr. 1. januar 2005 (mio. kr.) Opdatering : Administrative omk. pr. juni 2005 (mio. kr.) Opdatering : Administrative omk. pr. juni 2006 (mio. kr.) Opdatering : Administrative omk. pr. juni 2007 (mio. kr.) Opdatering : Administrative omk. pr. juni 2008 (mio. kr.) Måling som opgjort i BEK nr 1034 af 20/11/2000 om ferie BEK nr 1285 af 14/12/2004 om ferie BEK nr 931 af 05/11/2003 om anmeldelse af arbejdsulykker BEK nr 33 af 20/01/2003 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet LBK nr 75 af 19/01/2005 om individuel boligstøtte Korrigerede målinger BEK nr 1034 af 20/11/2000 om ferie Opjustering af nulpunktsmålingen og basismålingen. Arbejdsgiverattestationen indgik ved en fejl ikke i AMVAB-basismålingen og de efterfølgende målinger. Derfor har det været nødvendigt at opjustere alle Beskæftigelsesministeriets tidligere AMVAB-målinger af bekendtgørelse om ferie (nr af 20. november 2000 senere ændret til nr af 14. december 2004) med kr. Informationsforpligtelse Korrektion Omkostning før Arbejdsgivers attestering af feriekontobevis/feriekort Indsættelse af ny informationsforpligtelse korrektion Omkostning efter korrektion Ændring Samlet betydning BEK nr 1285 af 14/12/2004 om ferie Opjustering af opdatering , , og Arbejdsgiverattestationen indgik ved en fejl ikke i AMVAB-basismålingen og de efterfølgende målinger. Derfor har det været nødvendigt at opjustere alle Beskæftigelsesministeriets tidligere AMVAB-målinger af bekendtgørelse om ferie (nr af 20. november 2000 senere ændret til nr af 14. december 2004) med kr. Informationsforpligtelse Korrektion Omkostning før korrektion Omkostning efter korrektion Ændring Arbejdsgivers attestering Indsættelse af ny in

23 af feriekontobevis/feriekort formationsforpligtelse Samlet betydning BEK nr 931 af 05/11/2003 om anmeldelse af arbejdsulykker Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet har sammen udviklet den digitale løsning EASY, der håndterer anmeldelse af hhv. anmeldelser af arbejdsulykker og arbejdsskader. I forbindelse med den tidligere måling af EASY-løsningen og opdateringerne af hhv. BEK nr. 33 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet og BEK. nr. 931 om anmeldelse af arbejdsulykker blev en række lettelser overset herunder portomæssige lettelser. Disse lettelser indgår derfor som en korrektion i dette års måling. På basismålingen og efterfølgende målinger er portoudgifterne på informationsforpligtigelsen Anmeldelse af arbejdsulykker derfor fjernet. Informationsforpligtelse Korrektion Omkostning før Anmeldelse af arbejdsulykker korrektion Omkostning efter korrektion Ændring Fjernelse af porto Samlet betydning BEK nr 33 af 20/01/2003 om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet Som nævnt ovenfor blev der i forbindelse med den tidligere måling af EASY-løsningen overset en række lettelse, som det derfor har været nødvendigt at korrigere i forbindelse med denne opdatering af Beskæftigelsesministeriets AMVAB-måling. På basismålingen fjernes portoudgiften samt oplysningskravet Vurdering af om anmeldelsen skal sendes til forsikringsselskabet på informationsforpligtigelsen Anmeldelse af arbejdsskader til Arbejdstilsynet ud, da vurderingen sker automatisk i den digitale løsning. Informationsforpligtelse Korrektion Omkostning før Anmeldelse af arbejdsulykker Anmeldelse af arbejdsskader til Arbejdstilsynet korrektion Fjernelse af porto Fjernelse af oplysningskravet Vurdering af om anmeldelsen skal sendes til forsikringsselskabet Omkostning efter korrektion 0 Ændring Samlet betydning LBK NR 75 AF 19/01/2005 om individuel boligstøtte Endelig skal det bemærkes, at i forbindelse med nedlæggelsen af Velfærdsministeriet er ansvaret for LBK nr 75 af 19/01/2005 om individuel boligstøtte blevet overflyttet fra Velfærdsministeriet til den nye Pensionsstyrelse under Beskæftigelsesministeriet, hvilket har betydet, at virksomhedernes administrative byrder er blevet opskrevet med 1,1 mio. kr. på alle af Beskæftigelsesministeriets målinger. Lov/Bekendtgørelse Korrektion Omkostning før LBK nr 75 af 19/01/2005 om individuel boligstøtte Overførsel af regel fra Velfærdsministeriet korrektion Omkostning efter korrektion Ændring Samlet betydning

24 BILAG C. LISTE OVER REGLER DER UDSKYDES TIL NÆSTE OPDATERING Listen herunder indeholder love/bekendtgørelser med administrative konsekvenser, der ikke er trådt i kraft eller som af andre årsager ikke kan opdateres endeligt, selvom de er vedtaget i folketingsåret 08/09. De administrative konsekvenser ved de nævnte regler vil blive endeligt opgjorte i forbindelse med de kommende opdateringer. Tabel C.1: Liste over regler der udskydes til næste opdatering Administrerende myndighed (styrelse) Departementet Arbejdsdirektoratet Arbejdsskadestyrelsen Lov/bekendtgørelse LBK nr 899 af 09/05/2008 om lige løn til mænd og kvinder LOV nr 118 af 17/02/2009 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgang til registersamkøring i forbindelse med anvendelse af indkomstregisteret) "ATP's Servicemus" Lov nr. 496 af om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (opfølgning på anbefalinger fra arbejdsskadeudvalgene m.v.) Specifikation af årsag til udskydelse Ex-post målingen af kønsopdelt lønstatistik udskydes til næste opdatering grundet virksomhedernes manglende erfaring med de nye regler. Målingen udskydes, da A-kasserne endnu ikke har udnyttet muligheden for at indhente oplysninger i eindkomstregistret. Målingen udskydes, da den skal koordineres med målingen af eindkomstregistret. Målingen udskydes igen, da forsikringsselskaberne ikke har udnyttet muligheden for at indhente de relevante oplysninger i eindkomstregistret. Arbejdstilsynet BEK nr 642 af 28. juni 2001 om genteknologi og arbejdsmiljø Pensionsstyrelsen BEK nr 1683 af 14/12/2006 om ændring af bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension Målingen af skema-sammenlægningen udskydes til næste opdatering, da ATs konsekvensanalyse ikke kan nå at indgå i nærværende opdatering. Målingen af eindkomstregistret udskydes til næste år, hvor der foretages en samlet måling. BEK nr af 21/11/2007 om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag Målingen af eindkomstregistret udskydes til næste år, hvor der foretages en samlet måling. 21

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Forsvarsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Forsvarsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Kulturministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Kulturministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af ernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Transport- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Transport- og Energiministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden 1. juli 2005 til 30. juni

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Udenrigsministeriet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Udenrigsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Udenrigsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Udenrigsministeriets område Oktober 2005 Rambøll

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdatering af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé...12 1.1 Indledning...12 1.2 Om målingen...12 1.3 Overordnede resultater

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering - Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative omkostninger af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område frem

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Ministeriet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 1. juni 2010 Endelig udgave Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Miljøministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Miljøministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Klima- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5 OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB VAB-MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 2005 1. 30. 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 3 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper 5 4. Korrektion

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative af erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for

Læs mere

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager 3. maj 2012 Erhvervsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Om løsningen 4 1.3 Undersøgelsesdesign 6 1.4 Segmentering

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 April 2012 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - Bilag 3 O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg Ad lovforslag nr. L 149 Som varslet i bemærkningerne til lovforslaget oversendes hermed resultatet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Epinion

Erhvervsstyrelsen og Epinion Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) - Skiltning på byggepladser på privat grund Erhvervsstyrelsen og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi-

Læs mere

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...12

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

AMVAB Justitsministeriet

AMVAB Justitsministeriet MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Justitsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...11 2.1. BAGGRUND FOR MÅLINGEN...12

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 26. januar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område Juni 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Undervisningsministeriet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Undervisningsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Undervisningsministeriet Aktivitetsbaseret måling virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Undervisningsministeriets område Februar

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Justitsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Justitsministeriets

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder af erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets område Juni 2005 Rambøll Management Nørregade

Læs mere

Q&A vedr. metode under fase 1

Q&A vedr. metode under fase 1 Q&A vedr. metode under fase 1 Vejledning: Q&A opdateres løbende med præciseringer og afklaringer vedr. AMVABmetoden og fremgangsmåden for målingerne. De senest indkomne/opdaterede spørgsmål og svar vil

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 16. august 2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB ex ante-måling af Lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 16. januar 2014 Lov om ophævelse af lov om afgift på mineralvand mv. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love samt Lov om ændring af affalds-

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Dato: 26. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Resumé

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Erhvervsstyrelsen og EY 04-08-2014 Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Lovgivningens konsekvenser for virksomhederne 4 2.1 VA-ordningen skulle

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Socialministeriet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Socialministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Socialministeriet Aktivitetsbaseret måling virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Socialministeriets område November 2005 Rambøll

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Bilag A-H Forfatter: HTC Sidst gemt: 12-09-2005 18:06 Sidst udskrevet: 13-09-2005 10:21 C:\Documents and Settings\htc\Lokale

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Miljøministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Miljøministeriets område

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY 19. deember 013 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 1. juni 2010 Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Fødevareministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 14 Bilag 4 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om ferie (Ændrede regler for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning for visse arbejdsgivere af betalingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere