Indledning. Udenrigsministeriet Att. Menneskerettighedsenheden Asiatisk Plads København K AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. Udenrigsministeriet Att. Menneskerettighedsenheden Asiatisk Plads 2 1448 København K AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING"

Transkript

1 Udenrigsministeriet Att. Menneskerettighedsenheden Asiatisk Plads København K AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: F: København, den Amnesty Internationals kommentarer til: National Rapport indsendt i overensstemmelse med paragraf 15 (A) i annekset til menneskerettighedsrådsresolution 5/1- Danmark Indledning Amnesty International har modtaget den danske nationale rapport forud for Danmarks eksamination ved FN s Menneskerettighedsråds UPR mekanisme. Som det fremgår, er Danmark på nogle områder et foregangsland på menneskerettighedsområdet. Det er tilmed et land, der ofte har spillet en vigtig rolle for menneskerettighederne på den internationale scene. Af denne grund mener vi, at det er af stor vigtighed, at kritik fra civilsamfundet reflekteres fyldestgørende i rapporten både fordi det højner rapportens troværdighed, og fordi det internationalt set kan tjene til eksempel på respekt for ytringsfrihed og plads til seriøse og kritiske meningsudvekslinger. Det er positivt, at Udenrigsministeriet har ønsket at indhente kommentarer fra civilsamfundet til UPR rapporten. Amnesty International har haft en konstruktiv dialog med Udenrigsministeriet, herunder afholdelsen af et bilateralt møde, hvor vi afgav vores skriftlige anbefalinger, og den offentlige høring i København, hvor Amnesty International var repræsenteret. Derudover har Amnesty International skrevet sin egen rapport med fokus på mangelfuld retssikkerhed for terrormistænkte, flygtninges rettigheder og rettigheder for kvinder, som blev afleveret til FNs Højkommissariat for Menneskerettigheder, den 8. november. Ved den offentlige høring i København var Amnesty International vidne til, at både privatpersoner og NGO er udtrykte bekymringer over en række områder, herunder især stramninger på retssikkerheds- og udlændingeområdet, samt forholdene for psykisk syge. Vi

2 er også bekendt med en række rapporter indgivet til FNs Højkommissariat for Menneskerettigheder. Vi kan konstatere, at civilsamfundets kritikpunkter på en række områder ikke synes at være inkorporeret i den danske rapport. I de følgende afsnit vil vi fremsætte vores konkrete bemærkninger til rapporten i forhåbning om, at de vil blive indskrevet i den endelige danske rapport. Derudover vil vi særligt pointere, at kritik fra civilsamfundet vedrørende forholdene på Færøerne og Grønland ikke pt. er nævnt i rapporten, hvilket vi kraftigt vil opfordre til at revidere for ikke at underminere høringernes positive effekt. Kapitlet: II Retlig og Institutionel ramme for Beskyttelse af Menneskerettighederne C. Danmarks internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet I paragraf 7 redegøres der for de internationale konventioner og protokoller, som Danmark har tiltrådt. Som det fremgår, har den danske regering ikke tiltrådt protokollen til konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Amnesty International har løbende opfordret den danske regering til at undertegne denne vigtige tillægsprotokol, der giver individer og grupper mulighed for at klage til et uafhængigt, internationalt ekspertpanel, såfremt de mener, at regeringen krænker deres økonomiske, sociale eller kulturelle rettigheder, herunder retten til en passende bolig, mad, vand, sundhed, social sikkerhed og uddannelse. En ratificering af tillægsprotokollen vil også sende et kraftigt signal om, at den danske regering anser menneskerettighederne for universelle og ligeværdige. Den danske regering fremhæver selv i sin rapport på side 18, at alle stater er forpligtet til at beskytte og fremme alle menneskerettigheder og at stater ikke kan udvælge nogen rettigheder som mere beskyttelsesværdige eller respektable end andre. Vi kunne ikke være mere enige, og håber på, at denne udmelding fører til konkret handling fra dansk side. Som det også fremgår af rapporten, har Danmark ikke undertegnet protokollen til konventionen om rettigheder for personer med handicap. Amnesty International savner en tilkendegivelse af, at man ønsker at underskrive tillægsprotokollen til konventionen, der vil betyde, at Danmark tillader at FN s komité vil kunne overvåge den danske implementering samt behandle individuelle klagesager. Som situationen er i dag, har personer med handicap en ringere adgang til individuelle klagemekanismer ved en international instans (FN) end eksempelvis personer, der mener sig udsat for diskrimination på baggrund af køn eller etnicitet. En ratificering af tillægsprotokollen vil også stemme fint overens med de mange danske initiativer, der er iværksat fra regeringens side, jf. kapitel 3. Af rapporten fremgår, at Danmark forbereder ratifikation af FN s konvention om beskyttelse mod tvungne forsvindinger. Amnesty International har løbende opfordret til både Side 2

3 underskrivelse og ratifikation af traktaten, der indfører et absolut forbud mod tvangsforsvindinger og forbyder hemmelige frihedsberøvelser. Konventionen blev underskrevet af Danmark i 2007 og vi håber derfor på en snarlig ratifikation og nærmere angivelse af, hvornår man forventer, at det vil ske. Derudover anbefaler Amnesty International, at den danske regering underskriver og ratificerer den internationale konvention om beskyttelse af rettigheder af alle vandrende arbejdstagere og medlemmer af deres familie. Samt at Danmark underskriver og ratificerer protokol 12 under den europæiske menneskerettighedskonvention, der sikrer et generelt forbud mod diskrimination. Det nævnes i paragraf 9, at Danmark tager FN komitéernes udtalelser i klagesager mod Danmark alvorligt og foretager en grundig opfølgning på hver enkelt sag. Amnesty International finder dog, at den danske regering ikke altid ændrer sin lovgivning og praksis i forhold til de kritikpunkter, som FN komiteer frembringer. Eksempelvis kritiserede FNs kvindekomité, CEDAW, i august 2009 den såkaldte 24- årsregel for at kunne være i strid med retten til familieliv og anbefalede den danske regering at finde alternative veje for at bekæmpe tvangsægteskaber. I lighed med komiteen udtrykte FNs torturrapportør bekymring over, at den danske stat fokuserer på repatriering af ofre for menneskehandel, i stedet for at give dem en højere grad af beskyttelse i Danmark. Derudover har både FNs Flygtningehøjkommissariat, UNHCR og Europarådets menneskerettighedskommissær kritiseret de danske udvisninger til Irak og Dublin-overførsler til Grækenland, men den danske stat har ikke har taget kritikken til efterretning. E. Civilsamfundets rolle Ifølge rapporten er det den danske regerings ambition, at styrke civilsamfundet, jf. paragraf 19. Dette forekommer imidlertid i modstrid med gentagne meget korte høringsfrister på vigtige områder, eksempelvis ved kommenteringen af lovforslag på udlændingeområdet. Det fremgår bl.a. af Folketingets hjemmeside, at En del af lovgivningsprocessen går ud på, at organisationer og myndigheder m.fl. får mulighed for at kommentere nye lovforslag og sende deres bemærkninger til ministeren. Men i praksis eksisterer denne mulighed ikke i dag i en lang række tilfælde. Eksempelvis blev lovforslag L66 om ændring af gebyrer i udlændingeloven sendt i høring torsdag den 11. november med høringsfrist til mandag den 15. november. Side 3

4 III. Implementering af Menneskerettighederne i Danmark: B. Ligebehandling og ikke - diskrimination 4. Ældre Den 17. december 2010 vedtog Folketinget en ændring af lov om social pension, som betyder, at flygtninge fremover skal have boet i Danmark i 40 år for at have ret til fuld folkepension. 1 Det betyder, at dansk ret ikke længere tager hensyn til den helt særlige situation, som mennesker, der i en moden alder tvinges til at forlade deres fødeland, befinder sig i. I praksis vil den nye ordning betyde, at mange flygtninge vil få nedsat folkepension og lovændringen er i strid med hensigterne i Flygtningekonventionens artikel 23, som siger, at staterne skal indrømme flygtninge samme ret til sociale ydelser, som landets egne borgere. Formelt betyder ændringen, at danskere og flygtninge ligestilles ift. pension men reelt betyder kravet om 40 års ophold her i landet, at flygtninge forskelsbehandles, idet flygtninge typisk kommer til landet som voksne og derfor ofte vil have svært ved at optjene retten til fuld folkepension. Har man som flygtning boet i landet i mindre end 40 år, når man når pensionsalderen, får man udbetalt en såkaldt brøkdelpension, der svarer til det antal år, personen har haft bopæl her i landet. Den foreslåede lovændring vil betyde, at en flygtning, der eksempelvis har boet i Danmark i 10 år og går på pension, vil få 25 procent af den almindelige folkepension udbetalt. Amnesty International ser med bekymring på aftalen, idet flygtninge som udgangspunkt ikke har mulighed for at vende tilbage til deres oprindelsesland, og derfor kan komme til at leve i fattigdom som ældre. På denne baggrund opfordrer vi til, at der er mulighed for undtagelser for flygtninge. 5. Racisme og etnisk diskrimination Af rapportens paragraf 35 fremgår, at diskrimination på grund af etnisk oprindelse er en krænkelse af den enkelte persons værdighed. Amnesty International anbefaler, at det også nævnes, at diskrimination også er en menneskerettighedskrænkelse, som er indeholdt i en række internationale menneskerettighedskonventioner. Som det fremgår af paragraf 38, har Danmark en lovgivning, som gør det strafbart at nægte personer adgang til offentligt tilgængelige etablissementer, når det sker på grund af den afvistes race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse etc. Men i praksis viser undersøgelser, at problemet med afvisning af unge mennesker ved diskoteker og lignende 1 Jf. Bekendtgørelse af lov om social pension, par. 5. Tidligere talte flygtningenes ophold i oprindelseslandet også med.. Side 4

5 ikke er reduceret væsentligt, ligesom gentagne undersøgelser har vist, at det fortsat er vanskeligt at få politiet til at prioritere dette arbejde. Amnesty International savner, at UPR-rapporten forholder sig til kritikken af den lave sociale ydelse starthjælp, der af såvel FN s racismekomité og Europarådets ECRI-komité, samt Amnesty International og andre NGO er er blevet kritiseret for at udgøre indirekte diskrimination af personer med anden baggrund end dansk. Det fremgår af Amnestys beregninger, at over 90 % af alle dem der modtager starthjælpen (som introduktionsydelse under integrationsloven og som starthjælpssats under serviceloven) har en anden etnisk baggrund end dansk. Selvom loven er udformet som et neutralt krav om ophold i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år og 2½ års beskæftigelse, så er resultatet af loven, at den disproportionalt rammer personer med anden baggrund end dansk, herunder mange flygtninge. Det fremgår desuden af folketingets forhandlinger samt lovens bemærkninger, at starthjælpen er blevet indført og opretholdt med det udtrykkelige ønske, at ydelsen skal ramme udlændinge. C. Flygtninge og asylansøgere Den danske regering har i en lang årrække modtaget kritik af en række FN komiteer, Europarådets Menneskerettighedskommissær, UNHCR og NGO er for sine stramninger på udlændingeområdet. Imidlertid afspejler afsnittet slet ikke denne kritik, hvilket ydermere underminerer troværdigheden af de offentlige høringer i forbindelse med UPR processen, hvor kritikken også blev rejst. Afsnittet indeholder ikke bemærkninger omkring de seneste stramninger om humanitær opholdstilladelse og permanent opholdstilladelse, samt andre områder såsom fængsling af irregulære migranter og asylansøgere og udvisning af kriminelle udlændinge. I forhold til disse punkter, vil vi gerne henvise til det særskilte dokument, som hermed vedhæftes med vores overordnede bekymringer på flygtningeområdet. (se bilag) Allerede i 2002, kritiserede FN s Flygtningehøjkommissariat, VK-regeringens nye udlændingelovgivning som uforenelig med international ret. I 2006 var udmeldingen fra Europarådets racismekomité, at de danske politikere konsekvent tegner et negativt billede af flygtninge og indvandrere. En afgørelse fra FN s Menneskerettighedskomité fra juli 2010 tilkendegiver, at Danmark krænkede konventionen om civile og politiske rettigheder og retten til familieliv i en sag om en marokkaner, der ønskede at blive familiesammenført med sin far i Danmark, men fik afslag. 2 I forbindelse med afgørelsen udtalte formanden for de danske udlændingeadvokater, 2 CCPR/C//99/D/1554/2007, Communication No. 1554/2007 i sagen om Mohamed El-Hichou. Side 5

6 advokat Jytte Lindgård, at afgørelsen fra FN's menneskerettighedskomité viser, at de danske udlændingemyndigheder og domstole fortolker reglerne for familiesammenføring alt for restriktivt. I forbindelse med tilkendegivelsen fra den danske regering om at ville indføre et nyt pointsystem for at blive familiesammenført, har Europarådets Menneskerettighedskommissær Thomas Hammarberg udtykt, at dette vil være i strid med artikel 16 af den universelle menneskerettighedserklæring og den europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for familieliv. I de senere par år har der også været en del kritik af, at Danmark udviser afviste asylansøgere til lande, hvor de er i risiko for tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling. Amnesty International har længe opfordret til, at der ikke sker tvangsmæssige udsendelser af afviste asylansøgere til Irak, og at den danske regering bør følge UNHCR s retningslinier og ikke udvise afviste irakere til Bagdad, Diyala, Kirkuk, Ninewa og Salah Aldin. Alligevel er mindst 41 irakere udvist af Danmark til alle områder i Irak i Derudover har vi anbefalet, at den danske regering ikke indstiller personer til overførsel via Dublin-forordningen til Grækenland, men i stedet behandler asylsagerne i Danmark. På trods af anbefalinger fra UNHCR og en række internationale og nationale NGO er, om ikke at overføre asylansøgere til Grækenland, da de risikerer at blive udsat for en række menneskerettighedskrænkelser, har den danske regering overført mindst 20 asylansøgere til Grækenland i 2010, inklusiv en familie med to mindreårige børn. Den europæiske menneskerettighedsdomstol har stoppet over 300 sager, men den danske regering melder fortsat, at asylansøgere, hvis første stop i EU er Grækenland, vil blive forsøgt overført. I paragraf 45 nævnes, at: alle asylansøgere gennemgår ved ankomst i et modtagecenter en medicinsk modtagelse, hvor fysiske og psykiske lidelser kortlægges. Men faktum er, at der ikke foretages en reel screening, hvor torturoverlevere identificeres. Amnesty International anbefaler derfor, at alle nyankomne asylansøgere i Danmark, der angiver at have været udsat for tortur eller andre belastninger, der kan medføre svære fysiske og psykiske skader, tilbydes en lægelig torturundersøgelse. Torturoverlevere tilhører en yderst sårbar gruppe, og både de fysiske og psykiske torturfølger påvirker i høj grad torturoverlevernes hverdag og præger deres sociale relationer, både indadtil i familien og udadtil i forhold til det omgivende samfund. Derfor er det så vigtigt at de identificeres og får tilbudt den rette behandling for at forhindre yderligere marginalisering samt forværring af helbredstilstanden. Side 6

7 I paragraf 46 nævnes, at voksne asylansøgere har adgang til undervisning og aktivering. Som det er nu, har voksne en meget begrænset adgang til aktivering mv. og Amnesty International anbefaler, at afviste asylansøgere, der pt. ikke kan tvangsudsendes fordi deres sikkerhed ikke kan garanteres, får adgang til arbejdsmarkedet og mulighed for at studere i Danmark. Det fremgår af samme afsnit, at asylansøgerbørn modtager undervisning, der svarer til den undervisning som herboende børn modtager i det danske skolesystem. I maj 2009 udkom den supplerende NGO-rapport til den danske regerings fjerde periodiske rapport til FN s komité, som Amnesty International var medforfatter til. Heri nævnes, at undervisningen i modtagelsesklasser er rettet mod børn med mange forskellige sproglige og skolemæssige baggrunde, og at eleverne har færre fag og timer end i danske folkeskoler. Dermed står undervisningen i modtageklasserne på flere områder ikke mål med kravene til den danske folkeskole, og børn i modtagerklasser kan ikke tage afsluttende eksamener og hermed få et adgangsgivende afgangsbevis. Det er dokumenteret, at tvangshjemsendte kosovoalbanske børn, der ikke har haft en officiel attest på, hvad de har lært, har haft mange problemer ved en tilbagevenden. 3 På denne baggrund anbefales, at regeringen sikrer, at børn af asylsøgende forældre bliver tilbudt undervisning, som lever op til kravene i dansk lovgivning, så børn i asylcentre ikke diskrimineres. I december 2010 vedtog Folketinget en række stramninger i forhold til uledsagede mindreårige, som kommer til Danmark for at søge om asyl, jf. paragraf 48. Blandt de mest kritiserede ændringer er, at regeringen og Dansk Folkeparti, som stod bag lovforslaget, fremover vil arbejde på at etablere modtage- og omsorgsfaciliteter i lande som Afghanistan og sende uledsagede mindreårige dertil. Efter forslaget skal der herefter gives afslag på opholdstilladelse til mindreårige, hvis der søges opholdstilladelse med henvisning til, at den mindreårige er uden familie eller andet netværk i hjemlandet og vil komme i en reel nødsituation ved en tilbagesendelse til hjemlandet. Kritikerne har påpeget, at forholdene i Afghanistan ikke er sådan, at man kan anse det for tilstrækkeligt sikket at sende uledsagede mindreårige til børnehjem i Afghanistan. For det første er der udbredt korruption og mangel på beskyttelse af sårbare grupper i landet, for det andet er der ingen erfaringer, endsige dokumentation, som viser, at sådanne institutioner kan etableres og drives og respekteres i Afghanistan. Der er efter kritikernes opfattelse ikke tilstrækkelig sikkerhed for (eller retssikkerhed til), at sådanne institutioner overhovedet kan 3 Se den føromtalte NGO-rapport og Recommendation for the Return and Reintegration of Rejected Asylum Seekers, Danish Refugee Council and Bayerischer Flüchtingsrat, May Side 7

8 etableres eller drives af afghanske eller internationale NGO er og Amnesty International er enig i dette synspunkt. D. Integration Jvf. kritikken af starthjælp under punkt B, 5 finder Amnesty International det bekymrende, at starthjælpen resulterer i indirekte diskrimination samt fattigdom og marginalisering af modtagerne. Det er Amnestys overbevisning, at dette ikke fremmer integration af udlændinge i det danske samfund. F. Menneskehandel Under paragraf 60 fremhæves, at udlændingeloven blev ændret, således at refleksionsperioden blev forlænget fra 30 op til 100 dage for ofre for menneskehandel. Ifølge par 33, stk. 14 i udlændingeloven fremgår det dog, at udrejsefristen normalt er 30 dage, men at denne kan forlænges til 100 dage, hvis særlige grunde taler derfor, eller hvis udlændingen samarbejder om forberedt hjemrejse. Amnesty International anbefaler, at handlede kvinder og børn tilbydes egentlig beskyttelse i Danmark, hvis det kan frygtes, at de ved udsendelse til oprindelseslandet udsættes for overgreb. Også FN s kvindekomité og FN s Specialrapportør på tortur fremhævede i august 2009, at den danske regering ikke kun bør fokusere på repatrieringen til ofrenes oprindelsesland, men i højere grad give ofrene beskyttelse i Danmark. G. Vold i nære relationer I forbindelse med regeringens indsats overfor vold i nære relationer savner Amnesty International et mere specifikt fokus på seksuel vold. Den nyligt færdiggjorte strategi indeholder ingen initiativer til at forebygge eller bekæmpe seksuel vold og voldtægt i nære relationer på trods af, at forskning viser at langt de fleste voldtægter bliver begået af en person kvinden kender, men at disse voldtægter samtidig er de mest underrapporterede til politiet. Se i øvrigt uddybningen af vores kritik af den danske indsats overfor voldtægtsofre i såvel lovgivning som praksis under punkt L Retsstatsprincipper. Familiesammenførte kvinder er en særligt sårbar gruppe i forhold til partnervold, idet deres opholdstilladelse i Danmark er afhængig af, at ægteskabet bevares, med mindre de kan leve op til de omfattende krav til dokumentation, tilknytning til det danske samfund etc. som følger af udlændingelovens 19, stk. 8. Både FN samt Amnesty International og en række andre nationale NGO er har udtrykt bekymring over, at familiesammenførte kvinder risikerer at blive tvunget til at forblive i et voldeligt ægteskab af angst for at blive udvist. De nyligt indførte strengere krav for at få permanent opholdstilladelse kan yderligere forværre disse kvinders sårbare situation, idet de som følge af vold i parforholdet isoleres og således Side 8

9 frarøves deres mulighed for at opnå danskkundskaber, arbejdsmarkedstilknytning etc. som giver adgang til permanent opholdstilladelse. L Retsstatsprincipper 1. Retssikkerhed: Manglende retsbeskyttelse for voldtægtsofre Lige så centralt som princippet om retssikkerhed, står individets ret til lige adgang til retsbeskyttelse under loven og i retssystemet. Disse principper efterlever Danmark på langt de fleste punkter, men Amnesty International ønsker her at fremhæve et særligt punkt, hvor adgangen til lige retsbeskyttelse i såvel lovgivning som praksis ikke er fyldestgørende i Danmark nemlig overfor ofre for voldtægt og anden seksuel vold og tvang. Den danske straffelovs bestemmelser vedrørende voldtægt og seksuelle overgreb lever ikke op til internationale standarder på området. Loven sikrer ikke alle ofre lige beskyttelse, idet ofre i en forsvarsløs tilstand samt ofre, der er gift med deres gerningsmand, er ringere beskyttet (jf. straffeloven 218, 220, 227). Retssystemet svigter ligeledes at sikre retsbeskyttelse for ofrene. Kun én ud af fem anmeldte voldtægter ender med, at en gerningsmand bliver dømt. Langt de fleste voldtægtssager bliver henlagt og kommer aldrig for en dommer, dette på trods af at de fleste ofre har fysiske skader efter overgrebet. I Amnesty Internationals rapport: Case Closed - Rape and Human Rights in the Nordic Countries (2008,2010) fremhæver vi vores anbefalinger, herunder at der bør ske en ændring af straffeloven. I øjeblikket er Straffelovrådet i færd med at undersøge området og afveje, om rådet mener, at der bør ske ændringer af den danske straffelovs bestemmelser. Vi foreslår således, at der indføres et punkt i UPR-rapporten, hvor man gengiver kritikken samt justitsministerens beslutning om at lade Straffelovrådet undersøge området nærmere med henblik på en forbedring. 2. Varetægts- og isolationsfængsling I forbindelse med den danske anti-terrorlovgivning blev det bl.a. vedtaget, at der ikke er nogen øvre grænser for isolationsfængsling og almindelig varetægtsfængsling heller ikke af mindreårige i sager omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13. Ved terror-relaterede sager er der med andre ord ikke nogen længste tid for varetægtsfængsling og isolationsanbringelse af mindreårige. Dette forhold bør anføres i gennemgangen af området, jf. paragraf Samtidig er det i praksis sådan, at der hver dag er mindreårige, der varetægtsfængsles i almindelige arresthuse, fordi der ikke er tilstrækkelige faciliteter til at anbringe mindreårige i særlige institutioner indrettet til formålet. Heller ikke dette forhold fremgår af gennemgangen. Side 9

10 3. Politiets magtanvendelse Efter Amnesty Internationals opfattelse bør det fremgå af gennemgangen af paragraf 86, at Københavns Byret ved sin dom af 16. december 2010 kendte 250 anholdelser ulovlige, og videre, at de forhold, som politiet bød 905 anholdte den 12. december 2009, hvor de blev anbragt i futtog på gaden, i hård frost, uden adgang til vand eller toiletter i timevis, udgjorde nedværdigende behandling i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel Menneskerettigheder og terrorbekæmpelse Efter Amnesty Internationals opfattelse afspejler gennemgangen af paragrafferne ikke de faktiske forhold jf. domstolskontrollen med PET s beføjelser. Særligt vedrørende paragraf 89 og 90 anføres det, at politiets adgang til konkrete oplysninger fortsat kræver rettens godkendelse. Det er ikke korrekt. For det første kan PET indhente personlige og rent private oplysninger om borgerne fra andre myndigheder ved en summarisk henvisning til, at oplysningerne kan have betydning for PET s arbejde i forhold til straffelovens kapitel 12 og 13. For det andet giver retsplejeloven mulighed for at aflytte et ubestemt antal ikke- mistænkte personer i op til fire uger efter retsplejelovens 783, stk. 2, med en enkelt dommerkendelse på én person, det vil sige på den mistænkte. Den eneste betingelse er, at det skal kunne anses som muligt, at den mistænkte har adgang til de pågældendes telefoner og internetforbindelser. Denne lette adgang til at aflytte et ubestemt antal personer, som er bekendte, venner, slægtninge, kolleger til den mistænkte, er siden udvidet til udover forbrydelser omfattet af straffelovens kapitel 12 og 13 at omfatte i alt 13 andre straffelovsovertrædelser. Endelig savner Amnesty International udtrykkelig omtale af det forhold, at regeringen i flere sammenhænge (herunder i bemærkningerne til L 209 af april 2009, hvorved der indførtes domstolskontrol med administrative udvisninger af udlændinge, som anses for at være til fare for statens sikkerhed) har erklæret, at den fortsat vil arbejde for at udvise udlændinge, som er til fare for statens sikkerhed ved hjælp af diplomatiske forsikringer, hvor dette er nødvendigt og muligt. M. Bekæmpelse af fattigdom En række undersøgelser, herunder Amnesty Internationals rapport om starthjælp har dokumenteret, at modtagere af starthjælp, og deres børn, hensættes i fattigdom og marginalisering. Fattigdommen er både relativ, idet modtagerne lever under EU s fattigdomsgrænse og absolut, idet modtagerne ikke har råd til en række basale goder. Langt Side 10

11 størstedelen forbliver på starthjælp i en lang årrække. 4 Amnesty International anbefaler derfor, at starthjælpen afskaffes. N. Sundhed I juni 2011 vil en ændring i sundhedsloven betyde, at der opkræves et gebyr for personer, der har været i Danmark i over 7 år, såfremt de behandles på sygehus eller hos læge, hvor der benyttes tolk. 5 Amnesty International er bekymret over, at dette vil foranledige en sproglig adgangsbarriere, der især vil have betydning for de mest sårbare patientgrupper, herunder torturoverlevere, og således kan bidrage til en yderligere marginalisering. Patientsikkerheden er i fare, når læge og patient ikke forstår hinanden ordentligt og man risikerer flere fejl i både behandling og kommunikation, dårligere sygdomsbeskrivelse og opfølgning på behandling, og langt flere børn og familiemedlemmer, der skal tolke for en mor eller bror. P. Uddannelse I folkeskolens obligatoriske historiekanon, er FN's Verdenserklæring nævnt som ét ud af de i alt 29 punkter, jf. paragraf 115, men Amnesty International mener ikke, at eleverne får en tilstrækkelig forståelse for emnet. En undersøgelse, som Public Opinion gennemførte for Amnesty i januar til marts 2009 blandt klasser landet over viste, at de danske folkeskoleelever mangler basal viden om menneskerettigheder. 51 procent vidste ikke, hvad FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne er og hvilke rettigheder den indeholder og undersøgelsen viste også, at eleverne bliver undervist meget lidt i menneskerettigheder. Derfor er det vigtigt, at undervisning i menneskerettigheder bliver inkorporeret i langt højere grad. På denne baggrund anbefaler Amnesty International, at undervisningen i menneskerettigheder bliver inkorporeret i lovgivningen og folkeskolens formålsparagraf (og slut - og trinmål) samt i seminariernes undervisning af kommende lærere. Der bør være et større fokus på menneskerettigheder i undervisningen på de danske folkeskoler såvel som i skolelivet som helhed. IV. Prioriteter på menneskerettighedsområdet Som nævnt i paragraf 121, er alle menneskerettigheder universelle og ligeværdige, hvilket også blev stadfæstet i 1993 i FN s Wien deklaration og Aktionsprogram. Som nævnt i vores kommentarer til kapitel II, bør den danske regering derfor sætte handling bag ordene om, at alle rettigheder er lige beskyttelsesværdige ved eksempelvis at tilslutte sig den frivillige protokol til konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. 4 Se Amnesty Internationals rapport: Starthjælp Når staten diskriminerer fra november Jf. Bekendtgørelse af sundhedsloven, 50. Side 11

12 A. Internationale prioriteter Virksomhedsområdet I paragraf 124 nævnes, at Corporate Social Responsibility er et arbejde, som regeringen vil arbejde aktivt på. I den forbindelse anbefaler Amnesty International, at det bør være et lovkrav, at virksomheder skal gøre en ordentlig indsats for at efterleve internationale menneskerettighedsstandarder, herunder udøve nødvendig omhu (due diligence) på menneskerettighedsområdet. Det bør ligeledes være et lovkrav, at virksomheder skal rapportere om deres indsats, herunder om eventuelle. problemer med at overholde internationale menneskerettighedsstandarder og hvad de vil gøre for at rette op på problemerne fremadrettet. Amnesty International anbefaler endvidere, at der sikres adgang til klageadgang ved de danske domstole for dem, der måtte blive udsat for menneskerettighedskrænkelser begået af danske virksomheder udenfor Danmarks grænser. Danmarks udviklingspolitik Som det fremgår af Amnesty Internationals høringssvar dateret den 14. april til den danske strategi for udviklingspolitik, anbefaler vi, at strategien styrkes på menneskerettighedsområdet ved at have en klarere forankring i de internationale konventioner, at der bruges en menneskeretlig tilgang i indsatsen og at der er en eksplicit og prioriteret indsats for de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Side 12

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark.

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Udarbejdet af Dorte Smed, december 2008. Indledende bemærkninger Det er almindeligt

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater

Foreningen af Udlændingeretsadvokater Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 Den 4. december 2015 1216 København K. JL/NEH Sendt til jm@jm.dk. Høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Kommentarer til Danmarks rapport til UPR eksamination den 2. maj 2011

Kommentarer til Danmarks rapport til UPR eksamination den 2. maj 2011 Kommentarer til Danmarks rapport til UPR eksamination den 2. maj 2011 Den 2. maj 2011 skal Danmark til eksamination ved FN Menneskerettighedsråd under den såkaldte UPR proces. UPR en blev indført i 2006

Læs mere

Amnesty Internationals anbefalinger vedr. udlændingeretlige spørgsmål i Danmark.

Amnesty Internationals anbefalinger vedr. udlændingeretlige spørgsmål i Danmark. Amnesty Internationals anbefalinger vedr. udlændingeretlige spørgsmål i Danmark. I forhold til asylansøgere og flygtninge er det første og vigtigste mål altid - i overensstemmelse med de internationale

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

amnesty international

amnesty international amnesty international Integrationsministeriet Att: Merete Milo Holbergsgade 6 1057 København K J.nr. 2005/4000-65 Dansk Afdeling/ Danish Section Gammeltorv 8, 5. sal DK-1457 København K Tlf./Tel.: +45

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 29. februar 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Maria Aviaja Sander

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

En kritisk gennemgang af Danmarks UPR rapport

En kritisk gennemgang af Danmarks UPR rapport En kritisk gennemgang af Danmarks UPR rapport Den 2. maj 2011 skal Danmark til eksamination ved FN Menneskerettighedsråd under den såkaldte UPR proces. UPR en blev indført i 2006 og indebærer, at samtlige

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet Til Justitsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 26.9.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige

Læs mere

til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BE i Folketingets Retsudvalg den 1. september 2010

til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BE i Folketingets Retsudvalg den 1. september 2010 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1500 Offentligt Dok.: FRM41231 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BE i Folketingets Retsudvalg den 1. september 2010

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 3.8.2015 Til Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for udlændinge, integration og bolig

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G O M I N D F Ø R E L S E A F E N

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G O M I N D F Ø R E L S E A F E N Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Beskæftigelsesudvalget Skatteudvalget W I L D E R S P L A D S 8 K

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning

2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning 2. Sammenfatning af arbejdsgruppens betænkning Arbejdsgruppens betænkning indeholder en gennemgang af de grundlæggende begreber om blandt andet udvisning og statens sikkerhed samt en beskrivelse af gældende

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget.

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget. Advokatrådet ADVOKAT SAMFUNDET Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 I 061 København K bm@bm.dk + mll@bm.dk + ksw@bm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 8. april 2015 SAGSNR.:

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

8. juni 2001 KOMITEEN FOR BARNETS RETTIGHEDER. 27. samling VURDERING AF RAPPORTER INDGIVET AF DELTAGERSTATER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44

8. juni 2001 KOMITEEN FOR BARNETS RETTIGHEDER. 27. samling VURDERING AF RAPPORTER INDGIVET AF DELTAGERSTATER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44 8. juni 2001 KOMITEEN FOR BARNETS RETTIGHEDER 27. samling VURDERING AF RAPPORTER INDGIVET AF DELTAGERSTATER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44 Konkluderende bemærkninger fra Komiteen for Barnets Rettigheder:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse

Læs mere

Integrationsministeriet har herefter modtaget høringssvar fra Flygtningenævnet og Retssikkerhedsfonden.

Integrationsministeriet har herefter modtaget høringssvar fra Flygtningenævnet og Retssikkerhedsfonden. Dato: 23. maj 2007 Kontor: Lovkontoret Sagsbeh.: MMI Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Kontraktsordning for afviste asylansøgere, der samarbejder

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

2.1 Fakta om rettigheder

2.1 Fakta om rettigheder 2.1 Fakta om rettigheder Børn og unge har ret til at bestemme over deres egen krop. De har ret til selv at bestemme, hvem der må give dem et knus, hvem de vil være kæreste med, og hvem der må se deres

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

2. ECRI anfører, at et betydeligt fald i anerkendelsesprocenten for asylansøgere skyldes manglende advokatbistand i første instans (punkt 54).

2. ECRI anfører, at et betydeligt fald i anerkendelsesprocenten for asylansøgere skyldes manglende advokatbistand i første instans (punkt 54). NOTAT Fejl og unøjagtigheder i ECRI s tredje landerapport om Danmark 1. Baggrund ECRI s tredje rapport om Danmark vedrørende racisme og intolerance er nøje gennemgået med henblik på at identificere faktuelle

Læs mere

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983)

Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag nr. L 105 af 20. januar 1983) Spalte- og sidehenvisninger til Folketingstidende vedrørende behandlingen i Folketinget af den oprindelige udlændingelov og senere relevante ændringslove Lov nr. 226 af 8. juni 1983 (udlændingeloven) (Lovforslag

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 156 Offentligt Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner - Jacob Mchangama, Chefjurist CEPOS Grundpræmis Grundlæggende frihedsrettigheder

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven)

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Til Social- og Indenrigsministeriet 24.11.2016 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

DEN UNIVERSELLE PERIODISKE BEDØMMELSE AF DANMARK 2011

DEN UNIVERSELLE PERIODISKE BEDØMMELSE AF DANMARK 2011 DEN UNIVERSELLE PERIODISKE BEDØMMELSE AF DANMARK 2011 SAMMENSKREVNE ANBEFALINGER FRA FN s MENNESKERETTIGHEDSRÅD INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDDER Den Universelle Periodiske Bedømmelse af Danmark 2011 Sammenskrevne

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

GENNEM FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS

GENNEM FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS GENNEM FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS 2015-16 GENNEM FØRELSE AF MENNESKE-RETTEN STATUS 2015-16 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark,

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2015-16 Fremsat den 10. december 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Hersegade 8, 4000 Roskilde, tlf. 46357322, mail: epost@anderschrjensen.dk, www.fauadv.dk Til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. J. nr. 2008/4009-03

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud m.v.

Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget udvisning, skærpelse af udvisningsreglerne og reglerne om indrejseforbud m.v. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 20-01-06 Holbergsgade 6 Ref: 2005-4000-65 1057 København K Att. Merete Milo Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Betinget

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Retssikkerhed på integrationsområdet

Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed i den sociale sektor Christiansborg onsdag d. 6. maj 2009 Mette Blauenfeldt ~ Dansk Flygtningehjælp Flygtningepolitik til indvandringspolitik Nedtoning

Læs mere

GENNEM FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS

GENNEM FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS GENNEM FØRELSE AF MENNESKE- RETTEN STATUS 2014-15 GENNEMFØRELSE AF MENNESKERETTEN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 926 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AD og AI (Alm. del) UUI stillet efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere