REGLER FOR PENSION UDLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER FOR PENSION UDLAND"

Transkript

1 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Forord Bestyrelsen for JØP har i medfør af vedtægtens 2, stk. 1 fastsat følgende regler for Pension Udland, som er omfattet af Afsnit II A i pensionsbeskatningsloven. 1. Medlemskreds Stk. 1. Som medlemmer af pensionskassen optages jurister og økonomer eller andre med uddannelse, som er berettigede til medlemskab i Djøf. Medlemskab af pensionskassen er endvidere betinget af, at de pågældende a. er ansatte i henhold til en mellem Djøf og en offent lig eller privat arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation indgået kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen, b. er ansat på ansættelsesvilkår, som indebærer indbetaling af pensionsbidrag til pensionskassen, c. driver selvstændigt erhverv. Stk. 2. Herudover kan studerende, der er berettiget til medlemskab af Djøf, samt ansatte i JØP optages som medlemmer af pensionskassen. Stk. 3. Pensionskassens medlemmer er de personer, der er optaget i henhold til stk. 1, og som ikke senere er udtrådt. Medlemskabet bevares ved pensionering. Stk. 4. Personer, der kun har en ordning i Pension Udland, er medlemmer af afdeling Medlemsoptagelse Stk. 1. Ved optagelsen i JØP er medlemmet omfattet af en toårig karensperiode. Hvis medlemmet inden for karensperioden afgår ved døden eller bliver invalid, og dette skyldes en helbredsmangel, som forelå på optagelsestidspunktet, og som indebar en øget risiko for invaliditet eller død, formindskes pensionsydelserne til 10 pct., hvis udbetalingerne påbegyndes i det første år efter optagelsen og til 20 pct., hvis udbetalingerne påbegyndes i det andet år. Stk. 2. Et hvilende medlem, som genoptager bidragsbetaling efter mere end 1 års afbrydelse, er omfattet af reglen i stk. 1. Herudover finder stk. 1 anvendelse på en risikoforøgelse på mere end 25 pct. som følge af bidragsstigninger og indskud, der ikke skyldes jobskifte. Stk. 3. Havde medlemmet ved optagelsen en konstateret invaliditet, som i almindelighed ville begrunde krav på invalidepension, opnår medlemmet ikke siden ret til invalidepension på grundlag heraf, jf. 7, stk. 2, 2. pkt. Stk. 4. Såfremt der ved indtræden i pensionskassen eller i forbindelse med genoptagelse af bidragsbetaling sker overførsel til pensionskassen af værdien af en anden pensionsordning knyttet til medlemmets ansættelsesforhold, kan bestyrelsen bestemme, at medlemskab af denne anden pensionsordning helt eller delvist medregnes som en del af de i stk. 1 og stk. 2 fastsatte karenstider. 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse Stk. 1. De ordinære pensionsbidrags størrelse fastsættes i henhold til reglerne i de i 1 nævnte overenskomster og aftaler. For medlemmer, for hvem der ikke er fastsat bidrag i henhold til disse overenskomster, udgør pensionsbidragene samme bidragsbeløb eller fastsættes efter tilsvarende bestemmelser eller procentsats, som angivet i disse overenskomster, men beregnet på grundlag af en af pensionskassen fastsat pensionsgivende indtægt, som ikke kan overstige medlemmets faktiske indtægt og højst kan udgøre det dobbelte af den pensionsgivende indtægt i henhold til de i 1 nævnte overenskomster. For de af 1, stk. 1, litra c, omfattede medlemmer beregnes pensionsbidragene, som om vedkommende medlem havde været omfattet af de i 1 nævnte overenskomster. Stk. 2. Betaling af ekstraordinære pensionsbidrag og engangsindskud til pensionskassen kan ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen herom fastsatte regler. Stk. 3. Hvis pensionsbidraget i det sidste år, før retten til invalide-, ægtefælle- eller samleverpension eller børnepension indtræder, er forøget ud over, hvad der følger af udviklingen i den pensionsgivende indtægt, uden dog at være omfattet af 2, stk. 2, vil pensionen blive beregnet på baggrund af pensionsbidraget før bidrags forøgelsen. Dette gælder dog ikke, hvis invalidi teten eller dødsfaldet skyldes en ulykke eller en lidelse, der opstod efter forøgelsen af bidraget. Bestem melsen finder også anvendelse, hvor bidragsbetalingen genoptages efter mindre end et års afbrydelse. I de nævnte tilfælde anvendes bidragsforhøjelsen til forbedring af pensionen. Stk. 4. Pensionskassens bestyrelse fastsætter regler for, hvor stor en andel af bidrag og af indskud, som kan anvendes til ratepension, jf. 2, stk. 1, 4. pkt. i vedtægten. Reglerne fastsættes i overensstemmelse med overenskomst eller aftalemæssige bestemmelser, der ligger til grund for indbetalingen af bidrag og indskud. Bestyrelsen fastsætter endvidere regler om fordeling af bidrag og indskud i tilfælde af, at der indbetales et mindre bidrag eller indskud end aftalt.

3 3 4. Fritagelse for betaling af pensionsbidrag ved invalidepension Medlemmer, som tilkendes invalidepension efter 7, er berettiget til fritagelse for betaling af pensions bidrag. Fritagelsen for betalingen af bidrag ophører, hvis invalidepensionen bortfalder som følge af genvunden erhvervsevne, jf. 7, stk Pensionsbidragenes betaling Stk. 1. Pensionsbidrag betales månedsvis bagud, sidste gang på den forfaldsdag, som går umiddelbart forud for pensionering. Det kræver særlig aftale med pensionskassen, hvis pensionsbidrag skal betales forud. Stk. 2. Hvis bidragsbetalingen ophører, uden at medlemmet er berettiget til pension, bevarer medlemmet sine hidtidige rettigheder i tre måneder. Til dækning af pensionskassens forsikringsmæssige risiko mv. i perioden sker dog fradrag i medlemmets opsparede reserver. 6. Alderspension Stk. 1. Retten til alderspension indtræder den 1. i måneden efter det fyldte 65. år. Stk. 2. Et medlem, der har ret til alderspension, kan udsætte sin pensionering med den virkning, at alderspensionen forhøjes på grundlag af en aktuarmæssig beregning. Dog medfører udsættelse til et tidspunkt efter det fyldte 80. år ikke yderligere forhøjelse. Betalingen af alderspensionen begynder den første i måneden efter det fyldte 80. år. Stk. 3. Et medlem, der efter at have nået pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens 1 a, fratræder sin pensionsberettigede stilling, kan begære udbetaling af alderspension. Alderspensionens størrelse reduceres efter regler fastsat af bestyrelsen. 7. Invalidepension Stk. 1. Retten til invalidepension indtræder den 1. i måneden, efter at erhvervsudygtighed er indtruffet, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor den pågældende har ansøgt pensionskassen om invalidepension og er ophørt med at oppebære sin hidtidige, normale erhvervsindtægt. Ret til invalidepension opnås ikke efter det tidspunkt, da medlemmet har opnået ret til alderspension i henhold til 6, stk. 1, eller oppebærer reduceret alderspension i henhold til 6, stk. 3. Stk. 2. Erhvervsudygtighed foreligger, når vedkommende medlems af dennes akademiske uddannelse og beskæftigelse betingede erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet, er nedsat til 1/3 eller derunder af den fulde erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. For medlemmer, der allerede på tids punktet for optagelsen var erhvervsudygtige som følge af invali ditet, jf. 2, stk. 3, indtræder retten til invalidepension, når medlemmets erhvervsevne som følge af en af sygdom eller ulykke efter optagelsen forårsaget fysisk eller psykisk invaliditet uden sammenhæng med den ved optagelsen konstaterede invaliditet er nedsat med 1/3 eller derover af normal erhvervsevne, og nedsættelsen er af en vis varighed. Stk. 3. Retten til invalidepension bortfalder, når erhvervsevnen ikke længere skønnes at være således nedsat, at betingelserne i stk. 2 er opfyldt. I dette tilfælde genindtræder et medlem i sine pensionsrettigheder. Ved det fyldte 65. år ophører retten til invalidepension, hvorefter medlemmet overgår til at modtage alderspension og eventuel ratepension. 7 a. Valgfri pension Stk. 1. Medlemmer, som ikke modtager pension fra pensionskassen, kan til enhver tid frit bestemme, om de ønsker at være omfattet af reglerne i 8, 8 a og 8 b under ét. Stk. 2. Bestemmelserne i 8, 8 a og 8 b finder anvendelse i alle tilfælde, hvor vedkommende medlem ikke ved skriftlig meddelelse til pensionskassen har tilkendegivet ikke at ville være omfattet af disse bestemmelser, og i tilfælde hvor vedkommende medlem, efter tidligere ikke at have været omfattet af disse bestemmelser, ved skriftlig meddelelse til pensionskassen har tilkendegivet fremtidigt at ville være det. Stk. 3. Bortset fra udnyttelse af bestemmelsesretten i henhold til stk. 1 i forbindelse med optagelse som medlem af pensionskassen inden seks måneder fra optagelsestidspunktet og i forbindelse med indgåelse af ægteskab eller registreret partnerskab finder bestemmelserne i 8, 8 a og 8 b kun anvendelse i henhold til vedkommende medlems bestemmelse herom, såfremt medlemmet i forbindelse med udnyttelsen af bestemmelsesretten overfor pensionskassen afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger efter pensionskassens bestemmelse herom. 8. Ægtefællepension Stk. 1. Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension i 10 år fra den 1. i den følgende måned, når følgende betingelser er opfyldt: a. Ægteskabet skal have bestået i mindst 3 måneder, medmindre dødsfaldet skyldes et efter ægteskabets indgåelse indtruffet ulykkestilfælde eller akut infektionssygdom. b. Ægteskabet er indgået før medlemmets fyldte 65. år. c. Ægteskabet er indgået før pensionering ifølge 7.

4 4 Stk. 2. En med afdøde samlevende ægtefælle har desuden ret til pension i 10 år fra den 1. i den efter dødsfaldet følgende måned, når de i 8 b, stk. 2, litra a, b og f angivne betingelser for samleverpension er opfyldt. Stk. 3. I tilfælde af separation eller skilsmisse finder de til enhver tid gældende bestemmelser i lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse anvendelse. Uanset reglerne i den nævnte lov bevarer ægtefællen ret til pension under separation. 8 a. Registreret partnerskab Partnerskab registreret i henhold til lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab sidestilles ved anvendelse af tillæggets bestemmelser med ægteskab. 8 b. Samleverpension Stk. 1. Når et ugift medlem afgår ved døden, har den, der levede sammen med medlemmet, ret til samleverpension svarende til ægtefællepension i henhold til 8, jf. 11, stk. 3, under de i stk. 2 angivne betingelser. Stk. 2. Pensionsretten er betinget af, at: a. samlivet er indledt før medlemmets fyldte 65. år, b. samlivet er indledt før pensionering i henhold til 7, c. der ved medlemmets død ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension, d. medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab med sin samlever, og enten e. medlemmet ved testamente, oprettet senest tre måneder før dødsfaldet, som ikke senere er tilbagekaldt, har indsat sin samlever som arving til en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, og f. samleveren har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste to år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst to år, og den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller g. samleveren på dødstidspunktet havde fælles bopæl med afdøde, eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og samleveren venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde. Stk. 3. Såfremt samleveren alene som følge af den i stk. 2, litra c, fastsatte betingelse ikke på dødstidspunktet opnår ret til samleverpension, indtræder retten hertil, hvis den fraskilte ægtefælles ret til ægtefællepension bortfalder indenfor den i 8 angivne pensionsperiode, den 1. i måneden efter bortfaldet af den fraskilte ægtefælles pensionsret for den resterende del af pensionsperioden. 9. Børnepension Når et medlem afgår ved døden eller opnår invalidepension, har medlemmets børn ret til pension indtil deres fyldte 24. år. Denne ret tilkommer også adoptivbørn samt stedbørn, når stedbarnsforholdet er etableret før barnet fyldte 18 år, og barnet faktisk er blevet forsørget af medlemmet til medlemmets død eller pensionering. Ved medlemmets død gælder denne ret under tilsvarende betingelser børn af en samlever, der opfylder kravene i 8 b for modtagelse af samleverpension. 10. Pensionens udbetaling Stk. 1. Pension udbetales medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse månedsvis forud sidste gang i den måned, hvori retten til pension ophører. Stk. 2. Pensioner af så ringe størrelse, at de kapitaliseres efter regulativ 2, 10, stk. 2, udbetales en gang for alle kontant som et på grundlag af medlemmets personlige reserver opgjort kapitalbeløb. Stk. 3. Den, der gør krav på pension, må tilvejebringe de til bedømmelse af kravet og fastsættelse af pensionens størrelse fornødne bevisligheder. Stk. 4. Retten til pension forældes i sin helhed, hvis ikke medlemmet senest ti år efter begyndelsestidspunktet for pensionsudbetalingen, jf. 6, stk. 2, 3. punktum, har givet pensionskassen de oplysninger, der er nødvendige for at udbetale pensionen. 11. Pensionens størrelse Stk. 1. Alderspension ved det 65. år fastsættes på basis af beregningsgrundlaget, størrelsen af pensionsbidragene til og med opgørelsestidspunktet samt et eventuelt indskud. Stk. 2. Invalidepensionens størrelse fastsættes på basis af beregningsgrundlaget, størrelsen af pensionsbidragene til og med opgørelsestidspunktet samt et eventuelt indskud.

5 5 Stk. 3. Ægtefælle- og samleverpensionen udgør 40 pct. af den pension, som medlemmet ville have opnået ret til, da medlemmet afgik ved døden. Stk. 4. Børnepensionen til hvert barn under 24 år andrager: a. 20 pct. af pensionen i tilfælde af invalidepensionering, og b. 20 pct. af den alders- eller invalidepension, som medlemmet på dødstidspunktet ville have opnået ret til i tilfælde af medlemmets død, dog 40 pct. i tilfælde af begge forældres død. 12. Udtrædelse mv. Stk. 1. Ophører bidragsbetalingen af andre grunde end alders- eller invalidepensionering, og ønsker medlemmet ikke at fortsætte bidragsbetalingen for egen regning, overgår ordningen til at være hvilende. Er depotet brugt til bidragsfri dækning, jf. 5, stk. 2, ophører ordningen. Stk. 2. I de i stk. 1, 1. punktum beskrevne tilfælde kan medlemmet også vælge at lade ordningen overføre til en anden ordning i henhold til afsnit II A i pensionsbeskatningsloven eller at lade ordningen ophøre mod betaling af udtrædelsesgodtgørelse. Det er i alle tilfælde en betingelse, at eventuelle forudsætninger for indbetalingen af bidragene herved overholdes. Stk. 3. Medlemmer, der allerede på tidspunktet for optagelsen var erhvervsudygtige som følge af invaliditet, jf. 2, stk. 3, har ved ophør med erhvervsarbejde pga. invaliditeten i alle tilfælde krav på kontant udbetaling af udtrædelsesgodtgørelse. Stk. 4. Pensionskassen kan pålægge et medlem inden for en frist at overføre en hvilende pensionsordning, hvor beløbet ikke overstiger et af bestyrelsen fastsat grundbeløb til en hvilende eller aktiv pensionsordning i JØP eller til en pensionsordning i et andet pensionsinstitut. Overfører medlemmet ikke pensionsordningen inden for fristen, kan pensionskassen bringe pensionsordningen til ophør ved betaling af udtrædelsesgodtgørelse til medlemmet. 13. Oplysninger Stk. 1. Ethvert medlem og enhver person, som uden at være medlem er berettiget til pension fra pensionskassen, er forpligtet til på opfordring skriftligt at give oplysninger vedrørende forhold, som af bestyrelsen skønnes at være af betydning for pensionskassen. Stk. 2. Pensionskassen registrerer de personoplysninger for medlemmerne, der er nødvendige for at administrere ordningen. Personoplysningerne videre gives til offentlige myndigheder og andre, hvor dette er påkrævet af hensyn til ordningens administration. Stk. 3. Et medlem har ret til at få oplyst, hvilke persondata pensionskassen har registreret i anledning af medlemskabet. 14. Rettighedernes personlige karakter De rettigheder, der tilkommer medlemmer af pensionskassen og personer, som uden at være medlem er berettiget til pension fra pensionskassen, kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning af nogen art. 15. Skatteretlige regler Pensionsbidrag og ydelser fra pensionskassen er omfattet af reglerne i afsnit II A i lov om beskatning af pensionsordninger mv. 16 Beregningsgrundlag Grundlaget for beregning af pensioner, bonus, og udtrædelsesgodtgørelser fastsættes af bestyrelsen i samråd med pensionskassens aktuar. Bonusanvendelsen er fastsat i et bonusregulativ. 17 Midlernes anbringelse Indbetalinger til pensionsordningen anbringes i overensstemmelse med de ved lov eller i henhold til lov fastsatte regler. I det omfang, der ikke i lov eller i henhold til lov er foreskrevet bestemte regler for anbringelsen, sker anbringelse af midlerne i fast ejendom, obligationer eller aktier eller i andre aktiver godkendt af bestyrelsen. 18. Digital kommunikation Pensionskassen kan anvende digital kommunikation med medlemmerne, medmindre andet er foreskrevet ved lov. 19. Klageregler Stk. 1. Berettigede personer kan få afgørelser genvurderet ved at rette henvendelse til pensionskassens klageansvarlige. Stk. 2. Pensionskassens afgørelser kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Stk. 3. Berettigede personer kan endvidere indbringe pensionskassens afgørelser for domstolene. Alternativt kan spørgsmålet forlanges afgjort ved voldgift. Voldgiftsretten består af to voldgiftsmænd og en opmand. Den ene af voldgiftsmændene udpeges af medlemmet eller den berettigede og den anden af pensionskassens bestyrelse. Udpegningen skal ske inden en måned efter, at begæring om voldgift er fremsat. Opmanden udpeges af voldgiftsmændene i forening. I tilfælde af uenighed udpeges opmanden af præsiden

6 6 ten for Østre Landsret. I øvrigt gælder reglerne i lov om voldgift. 20. Ikrafttrædelse Regler for Pension udland træder i kraft den 1. juli Bilag 1 Regler om betaling af løbende bidrag og af engangsindskud til Pension Udland Bestyrelsen har i henhold til bemyndigelse i vedtægten fastsat regler om betaling af bidrag og indskud i Regler for Pension Udland. Reglerne om ordinære bidrag fremgår af 3, stk. 1 i Regler for Pension Udland. Bestyrelsen fastsætter herudover efter 3, stk. 2 regler om betaling af ekstraordinære bidrag og om indskud. De samlede regler om betaling af bidrag og indskud gennemgås nedenfor. 1. Regler for indbetaling af løbende bidrag til JØP almindelig ordning 1.1. Overenskomstansatte medlemmer: Ordinære bidrag: I henhold til overenskomster og aftaler Ekstraordinære bidrag: Der kan indbetales ekstraordinære bidrag efter aftale med JØP. Det samlede pensionsbidrag kan dog ikke udgøre mere end 25 pct. af bruttolønnen. Ekstraordinære bidrag, der medfører risikostigning for JØP på mere end 25 pct., vil være omfattet af en toårig karensperiode med udbetaling af reduceret pension, hvis medlemmet bliver invalid eller dør i karensperioden som følge af helbredsmangler, der forelå på tidspunktet, hvor bidraget blev forhøjet. I andre tilfælde er forhøjelsen af bidraget omfattet af en etårig karensperiode Privatansatte medlemmer ( 1, stk. 1, litra b i regler for international livrente) Ordinære bidrag: I henhold til ansættelsesaftale, pt. højst 17,1 pct. af bruttolønnen. Ekstraordinære bidrag: Der kan indbetales ekstraordinære bidrag efter aftale med JØP. Det samlede pensionsbidrag kan dog ikke udgøre mere end 25 pct. af bruttolønnen. Ekstraordinære bidrag, der medfører risikostigning for JØP på mere end 25 pct., vil være omfattet af

7 7 en toårig karensperiode med udbetaling af reduceret pension, hvis medlemmet bliver invalid eller dør i karensperioden som følge af helbredsmangler, der forelå på tidspunktet, hvor bidraget blev forhøjet. I andre tilfælde er forhøjelsen af bidraget omfattet af en etårig karensperiode Selvbetalere: I direkte forlængelse af hidtidig ordning: Fortsætte med hidtidigt bidrag I andre tilfælde: Som overenskomstansatte på statens område 1.4. Selvstændige Som overenskomstansatte på statens område 2. Regler for indbetaling af indskud 2.1. Følgende indskud fra arbejdsgiver accepteres: indskud i henhold til kollektive aftaler, overenskomster m.v., fratrædelsesgodtgørelser, andre engangsindskud. Indskud, der tillige med andre indskud inden for de sidste 12 kalendermåneder, medfører risikostigning for JØP på mere end 25 pct., vil være omfattet af en toårig karensperiode med udbetaling af reduceret pension, hvis medlemmet bliver invalid eller dør i karensperioden som følge af helbredsmangler, der forelå på tidspunktet, hvor bidraget blev forhøjet. I andre tilfælde er forhøjelsen af bidraget omfattet af en etårig karensperiode Indskud betalt af medlemmet Genvinding af pensionsrettigheder efter BFD, orlov og lign: Der kan indbetales indskud til genvinding af pensionsrettigheder efter BFD, orlov og lign. Ved indskud, der tillige med andre indskud inden for de sidste 12 kalendermåneder, medfører risikostigning for JØP på mere end 25 pct., er omfattet af den toårige karensperiode Overførsler Accepteres. Overførsler, der tillige med andre overførsler inden for de sidste 12 kalendermåneder medfører risikostigning for JØP på mere end 25 pct., vil være omfattet af en toårig karensperiode med udbetaling af reduceret pension, hvis medlemmet bliver invalid eller dør i karensperioden som følge af helbredsmangler, der forelå på tidspunktet for overførslen. I andre tilfælde er overførslen omfattet af en etårig karensperiode. 4. Regler om betaling af bidrag og af indskud til international ratepension 4.1 Der kan indbetales bidrag efter overenskomster og aftaler mv. og herudover efter aftale med pensionskassen. 4.2 Fordeling af bidrag mellem livrenteordning og rate pension Ansættelser efter overenskomst, hvor der er fastsat begrænsninger for anvendelsen af indbetalingen (staten, kommuner og regioner). Der kan anvendes op til 1/3 af bidraget til ratepension Andre ansættelser, hvor arbejdsgiver indbetaler pensionsbidraget Bidraget fordeles efter aftale med JØP mellem livrenteordning og ratepension. Der skal indbetales mindst 1300 kr. til livrenteordningen Selvbetalere Bidraget fordeles efter aftale med JØP mellem livrenteordningen og ratepension. Der skal indbetales mindst 1300 kr. til JØP almindelig ordning Fordeling af bidrag, når der betales et andet bidrag end det aftalte Indbetales et andet bidrag end det, der er aftalt med JØP eller fastsat i overenskomster, aftaler mv., fordeles det indbetalte bidrag efter den indgåede aftale, overenskomst mv. mellem livrenteordning og ratepension. 4.3 Indbetaling af engangsindskud og overførsler Der kan indbetales indskud og der kan foretages overførsler uden beløbsmæssig begrænsning. 5. Minimumsbeløb Til livrenteordningen skal der mindst indbetales kr i månedligt bidrag. Minimumsbeløbet kan reguleres.

8 8 Indbetales bidrag af arbejdsgiver i henhold til kollektiv overenskomst, aftale mv., gælder der ingen grænse. Hvert indskud skal mindst udgøre kr. Ordforklaring Bidrag andet ord for faste, månedlige indbetalinger til pensionen. Bidrag betales månedsvis bagud. Indskud betaling af et engangsbeløb. Indbetaling af et årligt beløb til pensionsordningen er også indskud. Overførsel indskud, hvor værdien af en pensionsordning (efter 53 A i pensionsbeskatningsloven) i et andet pensionsinstitut eller en bank helt eller delvis overføres til din internationale pensionsordning (Pension Udland eller Ratepension Udland) i JØP.

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00

Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Mandag den 28. april 2014 kl. 17.00 i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg JURISTERNES

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk

DAGSORDEN. Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. joep.dk Ordinær generalforsamling i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse DAGSORDEN Med bilag Tirsdag den 28. april 2015 kl. 17.00 i Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg JURISTERNES

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser

PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008. A Generelle betingelser PFA Pensions forsikringsbetingelser - 1. januar 2008 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt dansk rets almindelige regler,

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere