ATP Koncernen - kvartalsrapport kvartal 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATP Koncernen - kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2013"

Transkript

1 ATP Koncernen opnåede et overskud på 6,5 mia. kr. i årets første tre kvartaler. Overskuddet kan tilskrives et positivt resultat af ATP s investeringsvirksomhed. Periodens overskud betød, at ATP s reserver - bonuspotentialet - ved udgangen af tredje kvartal var steget til 90,4 mia. kr., svarende til en bonusgrad på 17,9 pct. ATP s resultat af Investeringsvirksomheden på 9,1 mia. kr. svarede til en forrentning af bonuspotentialet på 10,8 pct. Der var positive afkast i alle fem risikoklasser, og særligt danske børsnoterede aktier bidrog markant til resultatet. Resultatet af Pensionsvirksomheden blev et underskud på 0,7 mia. kr. Dette skyldes primært den årlige opdatering af ATP medlemmernes forventede levetid, som medførte en ekstra hensættelse på 2,5 mia. kr. Ved udgangen af tredje kvartal var der pensionister, der modtog løbende livslang pension fra ATP. I årets første tre kvartaler modtog ATP 6,6 mia. kr. i løbende bidrag og udbetalte 9,5 mia. kr. i pension. I ATP udgjorde administrationsomkostningerne 43 kr. pr. medlem og investeringsomkostningerne 195 kr. pr. medlem for årets første tre kvartaler. Afdækningsvirksomheden fik et negativt resultat på 2,1 mia. kr. Resultatet af Afdækningsvirksomheden forventes over tid at svinge omkring nul, og være positivt i nogle år og give tab i andre år.

2 Indholdsfortegnelse 3 ATP Koncernens hovedtal 8 Afdækningsvirksomheden 10 Investeringsvirksomheden 4 Beretning kvartal Beretning kvartal Pensionsvirksomheden 19 Administrationsvirksomheden 6 Forventninger til Regnskab 7 Forretningsområder 7 Afdæknings- og Investeringsvirksomheden 20 Regnskab og noter for ATP Koncernen 29 Regnskab for ATP inklusive nøgletal 2

3 ATP Koncernens hovedtal kvt kvt. Året Mio. kr Investeringsvirksomheden Resultat af Investeringsvirksomheden før pensionsafkastskat Pensionsafkastskat Resultat af Investeringsvirksomheden efter pensionsafkastskat Afdækningsvirksomheden Ændring i garanterede ydelser Afkast af afdækningsportefølje mv Pensionsafkastskat Resultat af Afdækningsvirksomheden efter pensionsafkastskat Resultat af Pensionsvirksomheden Overført til unit-linked kontrakter Resultat af Administrationsvirksomheden Skat Resultat før bonus Periodens tilskrevne bonus Periodens resultat Investeringsaktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Garanterede ydelser Bonuspotentiale Hensættelser til unit-linked kontrakter Øvrige passiver Passiver i alt

4 Beretning for kvartal 2013 Resultat og nøgletal for kvartal 2013 for ATP Koncernen kvt. Mio. kr Resultat af Investeringsvirksomheden Resultat af Afdækningsvirksomheden Resultat af Afdæknings- og Investeringsvirksomheden Resultat af Pensionsvirksomheden mv Periodens resultat Specifikation af Afdæknings- og Investeringsvirksomheden: Afkast af investeringsporteføljen Afkast af afdækningsporteføljen Afkast af afdæknings- og investeringsporteføljen Fald i pensionsforpligtelserne Pensionsafkastskat af afkast af afdæknings- og investeringsporteføljen Investeringsomkostninger -372 Resultat af Afdæknings- og Investeringsvirksomheden Nøgletal for ATP Resultat af investeringsvirksomhed i forhold til bonuspotentialet (pct.) 10,8 Omkostninger vedr. Pensionsvirksomheden pr. medlem (kr.) 43 Omkostninger vedr. Investeringsvirksomheden pr. medlem (kr.) heraf direkte investeringsomkostninger pr. medlem (kr.) 37 Bonusgrad (i pct.) 17,9 Finanstilsynets nøgletal 1 Afkast før pensionsafkastskat (i pct.) -5,1 Afkast efter pensionsafkastskat (i pct.) -4,3 1 Finanstilsynets nøgletal er, set over en lang horisont, et godt måltal for værdiskabelsen. På kort sigt er nøgletallet ikke nødvendigvis et retvisende udtryk for værdiskabelsen for ATP s medlemmer. Det skyldes, at nøgletallet målt på et års sigt ofte i høj grad vil afspejle markedsværdiændringer på ATP s afdækningsportefølje, som ikke vil påvirke de lovede pensioner. Det gennemsnitlige markedsafkast efter skat har for ATP set over de seneste 10 og 20 år været henholdsvis 10,1 pct. p.a. og 8,4 pct. p.a. ATP Koncernens resultat for de første tre kvartaler af 2013 blev et overskud på 6,5 mia. kr. ATP s reserver - bonuspotentialet - blev som følge heraf forøget til 90,4 mia. kr. Resultatet er først og fremmest positivt påvirket af et overskud af ATP s investeringsvirksomhed på 9,1 mia. kr. Det er således 19. kvartal i træk, at der er overskud på Investeringsvirksomheden. Det samlede resultat er reduceret med et tab i Afdækningsvirksomheden på 2,1 mia. kr. ATP s bestyrelse har fastsat som langsigtet mål, at resultatet af Afdæknings- og Investeringsvirksomheden over tid skal være tilstrækkeligt til, at ATP kan opskrive pensionerne i takt med prisudviklingen. Målsætningen beregnes på basis 4

5 af den forventede inflation samt et tillæg på én procent, og er for hele 2013 fastsat til 9,7 mia. kr. Det samlede resultat af Afdæknings- og Investeringsvirksomheden for de første tre kvartaler på 7,1 mia. kr. vurderes som tilfredsstillende. Resultatet af Investeringsvirksomheden på 9,1 mia. kr. svarede til en forrentning af bonuspotentialet primo 2013 på 10,8 pct. I resultatet indgår et positivt afkast af investeringsporteføljen på 10,9 mia. kr. Der var positive afkast i alle fem risikoklasser, og risikoklassen Aktier bidrog med det største positive afkast på 7,8 mia. kr. Det var især børsnoterede danske aktier, der bidrog markant til resultatet med et afkast på 5,0 mia. kr., svarende til 38,4 pct. Resultatet af Afdækningsvirksomheden blev et underskud på 2,1 mia. kr. Afdækningsvirksomhedens formål er at afdække renterisikoen på pensionsforpligtelserne. Resultatet af Afdækningsvirksomheden forventes over tid at svinge omkring nul, og være positivt i nogle år og give tab i andre år. Underskuddet af Afdækningsvirksomheden skyldes, at afdækningsporteføljen har indeholdt en større andel af danske statsobligationer, end den andel af danske statsobligationer, der anvendes i rentekurven til værdiansættelse af pensionsforpligtelserne. Periodens rentestigning har betydet, at ATP s pensionsforpligtelser er faldet. Dette sammenholdt med, at ATP s reserver er steget i perioden, har haft en positiv effekt på ATP s bonusgrad, som er forøget fra 15,6 pct. til 17,9 pct. Afkastet opgjort efter Finanstilsynets nøgletal, samlet for Investerings- og Afdækningsvirksomheden, er påvirket af periodens rentestigning. Nøgletallet er, set over en lang horisont, et godt mål for værdiskabelse. Men på kort sigt er nøgletallet ikke nødvendigvis et retvisende udtryk for værdiskabelsen for ATP s medlemmer. Det skyldes, at nøgletallet målt på et års sigt ofte i høj grad vil afspejle markedsværdiændringer på ATP s afdækningsportefølje, som ikke vil påvirke de lovede pensioner. Resultatet af Pensionsvirksomheden blev et underskud på 0,7 mia. kr., hvilket primært skyldes årets opdatering af ATP s levetidsmodel med de seneste internationale levetidsoplysninger. Dette resulterede i en opjustering af prognosen for danskernes levetid, og som følge heraf en øget hensættelse på 2,5 mia. kr., svarende til 0,5 pct. af de garanterede ydelser. Den ekstra hensættelse er en følge af de seneste levetidsoplysninger fra de 18 OECD-lande, som levetidsmodellen er baseret på. For Danmark isoleret set er der observeret en mindre stigning i levetiden i For kvinder steg levetiden med knap 1 måned og for mænd med ca. 1½ måned. Ved udgangen af tredje kvartal modtog pensionister ATP Livslang pension, og pensionsudbetalingerne udgjorde i alt 9,4 mia. kr. De løbende bidragsindtægter for årets første tre kvartaler beløb sig til 6,6 mia. kr. Hertil kom 2,8 mia. kr. i bidragsindtægter som følge af modernisering af SUPP ordningen, hvor opsparingen den 1. januar 2013 blev konverteret til ATP. I starten af 2013 er forretningsløsningen for Udbetaling Danmark fuldt ud implementeret. Alle ydelsesområder er overtaget fra Kommunerne, og implementeringen er forløbet planmæssigt, samtidig med at der har været fokus på sikker drift. Fremadrettet vil der blive fokuseret på effektiv drift og opnåelse af planlagte besparelser. Medio 2013 har ATP overtaget udbetaling og sagsbehandling af International Pension fra Pensionsstyrelsen, hvilket indebærer udbetaling af pensioner til danskere i udlandet i størrelsesordenen 2,3 mia. kr. årligt. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen, og frem til datoen for aflæggelsen af denne kvartalsrapport, ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af kvartalsrapporten. 5

6 Forventninger til 2013 Den globale økonomi er fortsat præget af betydelige risici. Den store gældsætning tynger stadigvæk, mange lande kæmper med store strukturelle udfordringer, og den økonomiske vækst er fortsat alt for lav i mange lande. Det står fortsat værst til i Europa. Der har dog i årets tredje kvartal været svage tegn på et begyndende opsving i en række af de europæiske økonomier. For at stimulere økonomien er centralbanker verden over fortsat engageret i ganske omfattende pengepolitiske tiltag. Det indebærer blandt andet meget betydelige opkøb af obligationer samt forsikringer om, at de pengepolitiske renter vil forblive meget lave i lang tid fremover. Centralbankerne har derved holdt hånden under de finansielle markeder. I årets første tre kvartaler nød aktier og andre risikofyldte aktivtyper godt af den ekspansive pengepolitik med kursstigninger til følge. Pengepolitikken kan imidlertid ikke på egen hånd løse de underliggende økonomiske problemer. Pengepolitikken køber tid for politikere, virksomheder og husholdninger til at styrke balancerne og skabe grundlaget for holdbar økonomisk vækst. Når tidspunktet for en normalisering af de pengepolitiske forhold oprinder, vil investorerne kunne stå overfor meget betydelige udfordringer. Dette blev tydeliggjort, da den amerikanske centralbankchef i midten af året antydede, at de betydelige obligationsopkøb kunne blive nedbragt i løbet af andet halvår Markederne for stort set alle investeringsaktiver reagerede på udtalelserne med store kursfald. I tredje kvartal meddelte den amerikanske centralbank så, at den ville vente med at nedbringe de betragtelige obligationsopkøb, indtil den amerikanske økonomi viser stærkere tegn på fremgang. Denne udmelding havde en positiv indvirkning på priserne på risikofyldte aktiver. I lyset af foranstående er det vurderingen, at det fortsat er vigtigt at fastholde en tålmodig og fleksibel investeringsstrategi for også at opnå et positivt resultat i den resterende del af ATP s bestyrelse har fastsat som langsigtet mål, at resultatet af Afdæknings- og Investeringsvirksomheden over tid skal være tilstrækkeligt til, at ATP kan opskrive pensionerne i takt med prisudviklingen. Resultatmålet beregnes med udgangspunkt i den forventede inflation med et tillæg på én procent. Målet er dermed fastlagt uafhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. Resultatmålsætningen for Afdæknings- og Investeringsvirksomheden for 2013 er på denne baggrund opgjort til 9,7 mia. kr. I forhold til målsætningen for 2013 ved udgangen af årets første halvår på 10,8 mia. kr. er der sket en regulering som følge af, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har sænket den forventede inflation for 2013 fra 1,0 pct. til 0,8 pct. I lyset af de lave renter og usikre finansmarkeder vurderes det dog fortsat, at der er tale om en ambitiøs målsætning. Administrationsomkostningerne for ATP udgjorde 43 kr. pr. medlem for årets første tre kvartaler. Investeringsomkostningerne for ATP udgjorde 195 kr. pr. medlem. Heraf udgjorde de direkte investeringsomkostninger 37 kr. pr. medlem. ATP s ledelse forventer, at administrationsomkostningerne og de direkte investeringsomkostninger fastholdes på samme niveau som i De indirekte investeringsomkostninger vil i høj grad være afhængige af markedsudviklingen. 6

7 Hovedtræk ATP Koncernens hovedtal Beretning 3. kvartal 2013 Forretningsområder Regnskab Afdæknings- og Investeringsvirksomheden ATP s portefølje er opdelt i henholdsvis en afdækningsportefølje og en investeringsportefølje, der matcher ATP s todelte målsætning om at realsikre pensionerne uden at påføre medlemmerne unødige risici: Afdækningsporteføljen har til formål at sikre, at ATP kan leve op til de afgivne pensionstilsagn, herunder at afdække renterisikoen på ATP s pensionsforpligtelser bedst muligt. Afkastet af afdækningsporteføljen indgår i resultatet af Afdækningsvirksomheden, mens Investeringsvirksomheden indeholder afkastet af de øvrige investeringer. Det samlede resultat af Afdæknings- og Investeringsvirksomheden blev 7,1 mia. kr. i årets første tre kvartaler. Investeringsporteføljen skal skabe et absolut afkast, så pensionernes købekraft sikres bedst muligt på langt sigt. 7

8 Afdækningsvirksomheden Resultat af Afdækningsvirksomheden kvartal kvartal Året Mio. kr Ændring i garanterede ydelser som følge af ændret opgørelsesrente Ændring i garanterede ydelser som følge af løbetidsforkortelse Ændring i garanterede ydelser Afkast af afdækningsporteføljen Pensionsafkastskat Afkast af afdækningsporteføljen efter skat Resultat af Afdækningsvirksomheden Renteudviklingen i kvartal 2013 Udviklingen i rentespænd i kvartal 2013 Pct. Procentpoint 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 31/12 30/09 30-årig dansk swaprente 30-årig europæisk swaprente Rente på 30-årig tysk statsobligation Rente på 30-årig dansk statsobligation 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10-0,15-0,20-0,25 31/12 30/09 30-årig dansk swaprente minus 30-årig europæisk swaprente Rente på 30-årig dansk statsobligation minus rente på 30-årig tysk statsobligation Rente på 30-årig tysk statsobligation minus 30-årig europæisk swaprente Det overordnede mål for ATP er at levere de bedst mulige pensioner til medlemmerne i form af en garanteret livsvarig ydelse. ATP s medlemmer betaler bidrag til ATP i løbet af deres arbejdsliv, og på den måde optjener de ret til pension. Garantielementet giver sikkerhed og forudsigelighed og er en forudsætning for den grundtryghed, som ATP medvirker til at sikre. Garantien har betydelig værdi for medlemmerne, fordi den indeholder et løfte til medlemmerne om et løbende afkast på de indbetalte bidrag. Afdækningen har til formål at beskytte garantierne og sikre, at ATP kan leve op til de afgivne pensionstilsagn, herunder at afdække renterisikoen på ATP s pensionsforpligtelser bedst muligt. Afdækningen er med andre ord en sikring af ATP s løfte til medlemmerne. Afdækningen tilrettelægges, så markedsværdien af afdækningsporteføljen forventes at svinge i samme takt og omfang som pensionsforpligtelserne, når renten ændrer sig. Det sker hovedsageligt ved at købe fastforrentede statsobligationer med meget lang restløbetid og ved at indgå renteswaps. Resultatet af Afdækningsvirksomheden vil svinge omkring nul og være positivt i nogle år og give tab i andre, fordi afdækningen ikke kan være helt præcis. Men da Afdækningsvirksomheden beskytter garantierne, får ATP s investeringsvirksomhed råderum til at tage de investeringsmæssige risici, der kan føre til et større afkast. Resultat af Afdækningsvirksomheden Afdækningsvirksomheden gav et negativt resultat på 2,1 mia. kr. Værdien af de garanterede ydelser faldt samlet med 33,9 mia. kr. Periodens rentestigning betød, at værdien af de garanterede ydelser faldt med 42,1 mia. kr. Modsatrettet medførte effekten af, at de ydelser, som medlemmerne var garanteret primo året, er rykket ni måneder nærmere udbetaling ultimo tredje kvartal, at værdien af de garanterede ydelser steg med 8,2 mia. kr. 8

9 Tilsvarende gav afdækningsporteføljen et negativt markedsmæssigt afkast på 42,5 mia. kr. som følge af, at renterne på både statsobligationer og renteswaps steg i løbet af årets første tre kvartaler. Det negative afkast betød, at pensionsafkastskatten udgjorde en indtægt på 6,5 mia. kr. Dermed gav afdækningsporteføljen et negativt afkast på 36,0 mia. kr. efter skat. I årets første tre kvartaler har afdækningsporteføljen indeholdt en større andel af 30-årige danske statsobligationer og en mindre andel af 30-årige tyske statsobligationer end de andele, der indgår i rentekurven til værdiansættelse af pensionsforpligtelserne. Det har bidraget negativt til resultatet i årets første tre kvartaler, da renten på 30-årige danske statsobligationer i denne periode steg mere end renten på 30-årige tyske statsobligationer. Det har ligeledes bidraget negativt til resultatet, at renten på obligationer med 30-årig restløbetid er steget lidt mindre i årets første tre kvartaler end renten på obligationer med 25-årig restløbetid. Det skyldes, at afdækningsporteføljen har større eksponering mod renten på 25-årige obligationer, end de garanterede ydelser har. Nøgletal om Afdækningsvirksomheden Ved et generelt rentefald på 1 procentpoint vil pensionsforpligtelserne stige med 94,5 mia. kr. Ved udgangen af årets tredje kvartal udgjorde afdækningen via obligationer 47,2 pct. af rentefølsomheden i afdækningsporteføljen. Den resterende del af afdækningen udgøres primært af renteswaps. Ved udgangen af årets tredje kvartal udgjorde afdækningen via euromarkedet 66,5 pct. af rentefølsomheden i afdækningsporteføljen. Den resterende del af afdækningen foretages i danske kroner Sådan opgøres værdien af ATP s pensionsforpligtelser I relation til Afdækningsvirksomheden ændres værdien af ATP s pensionsforpligtelser af to årsager: For det første falder værdien, når renten stiger, fordi ATP skal reservere færre penge for at kunne honorere de fremtidige pensioner. I årets første tre kvartaler faldt pensionsforpligtelserne med 42,1 mia. kr. på grund af rentestigningen. Det omvendte gør sig gældende, hvis renten falder. nærmere, hvilket får værdien af pensionsforpligtelsernetil at stige, fordi en krone om ét kvartal har en større værdi end en krone om ét år. Denne effekt afspejles i regnskabsposten ændring i garanterede ydelser som følge af faldende restløbetid og udgjorde en stigning på 8,2 mia. kr. Tilsammen betød det et fald i værdien af de garanterede ydelser på 33,9 mia. kr. i årets første tre kvartaler. For det andet rykker pensionsudbetalingerne tre kvartaler Rentekurve til værdiansættelse af pensionsforpligtelserne ATP s rentekurve til brug for værdiansættelsen af pensionsforpligtigelserne er ultimo tredje kvartal sammensat som følger: renteswaps i danske kroner renteswaps i euro danske statsobligationer tyske statsobligationer 10 procent 40 procent 15 procent 35 procent Kurven er flad efter 30 års punktet. 9

10 Investeringsvirksomheden Resultat af investeringsvirksomheden kvartal 2013 Mio. kr. ATP Koncern Investeringsafkast Omkostninger Pensionsafkastskat Resultat af Investeringsvirksomheden ) Forskellen i forhold til Investeringsportefølje i alt efter finansiering i tabellen Afkast af investeringsportefølje i ATP på 289 mio. kr. skyldes primært valutaomregning af udenlandske datterselskabers regnskaber til danske kroner. Resultatet omregnes til gennemsnitskurs og balancen til ultimokurs, og derved opstår en forskel til moderselskabets regnskab. Denne forskel reguleres kun i moderselskabets regnskabsmæssige investeringsafkast og ikke i det markedsmæssige afkast. ATP s formueforvaltning indebærer overordnet investeringsstyring, risikoovervågning og løbende porteføljepleje. En del af ATP s investeringsvirksomhed er udskilt i en række dattervirksomheder. Det vedrører primært investeringer i fast ejendom, skov, unoterede aktier og kreditfonde. ATP s samlede resultat af Investeringsvirksomheden blev 9,1 mia. kr., svarende til en forrentning på 10,8 pct. af bonuspotentialet primo I årets første tre kvartaler udgjorde ATP s direkte investeringsomkostninger 178 mio. kr., svarende til 37 kr. pr. medlem. Medtages omkostninger til ekstern formueforvaltning og formueforvaltning via datterselskaber, udgjorde ATP s samlede investeringsomkostninger 935 mio. kr. i årets første tre kvartaler, svarende til 195 kr. pr. medlem. Frem til maj var de finansielle markeder præget af optimisme, kun afbrudt af usikkerheden omkring det italienske valg og af krisen på Cypern. Mod slutningen af første halvår antydede den amerikanske centralbank, at de store opkøb af obligationer potentielt ville blive reduceret i løbet af andet halvår. Dette fik priserne på de fleste aktiver til at falde, og risikofyldte aktiver tabte en del af gevinsterne fra tidligere på året. Tilsvarende var den amerikanske centralbanks udmelding i tredje kvartal om, at den ville afvente med at nedbringe de betragtelige obligationsløb medvirkende årsag til, at priserne på risikofyldte aktiver igen begyndte at stige. I begyndelsen af året steg renterne på statsobligationer fra de traditionelt sikre havne som Danmark og Tyskland, men usikkerheden omkring det italienske valg og krisen på Cypern fik efterfølgende renterne på sikre statsobligationer tilbage til niveauerne ved årets start. I den efterfølgende periode frem til udgangen af tredje kvartal var renterne på danske og tyske statsobligationer generelt stigende, hvilket betød, at disse renter var højere ved udgangen af tredje kvartal end ved årets begyndelse. Frem til maj betød investorernes appetit på risikofyldte aktiver, at de fleste aktieindeks oplevede pæne stigninger. Efter kortvarigt at have tabt pusten, steg de fleste aktieindeks igen i årets tredje kvartal. De toneangivende aktieindeks i såvel USA, Europa som Danmark var alle markant højere ved udgangen af tredje kvartal end ved årets begyndelse. De toneangivende danske og amerikanske aktieindeks toppede listen med stigninger på over 20 pct. i perioden. 10

11 Afkast af investeringsporteføljen i ATP 1 Afkast kvartal 2013 Portefølje ultimo 3. kvartal 2013 Risikoklasse mio. kr. mia. kr. 2 pct. Renter 991,3 39,9 16,6 Kredit 569,3 51,1 21,3 Aktier 7.782,4 50,1 20,8 Inflation 1.147,3 91,6 38,1 Råvarer 380,0 7,6 3,2 Investeringsportefølje i alt ,4 240,4 100,0 Overført til Afdækningsvirksomheden 3-212,2 Investeringsportefølje i alt efter finansiering ,2 1) De enkelte tal er afstemt hver for sig, og der kan derfor opstå afrundingsdifferencer. 2) Afspejler porteføljen udtrykt ved eksponering, da den indeholder en række afledte finansielle instrumenter. Eksponering udtrykker, hvor følsom investeringerne er overfor kursændringer i aktiverne eller - for finansielle instrumenter - ændringer i underliggende aktiver. Eksponering er udtrykt mod den faktor, der er den primære for det pågældende aktiv eller underliggende aktiv. Størrelsen af Renter er påvirket af salg af aktiver fra investeringsvirksomheden til Afdækningsvirksomheden i tredje kvartal. 3) Afdækningsporteføljen består af obligationer og finansielle instrumenter til afdækning af renterisikoen på ATP s pensionsforpligtelser. De midler, der som følge af anvendelse af finansielle instrumenter ikke bindes i afdækningsporteføljen, er til rådighed for investering i investeringsporteføljen. For det beløb investeringsporteføljen anvender betales en markedsrente til Afdækningsvirksomheden. Beløbet er her benævnt Overført til Afdækningsvirksomheden. I årets første tre kvartaler opnåede investeringsporteføljen et samlet markedsmæssigt afkast på 10,9 mia. kr. før skat. Der blev overført 0,2 mia. kr. til Afdækningsvirksomheden som markedsbaseret rentebetaling for, at Afdækningsvirksomheden stiller likviditet til rådighed for investeringsporteføljen. Afkastet af investeringsporteføljen udgjorde herefter 10,7 mia. kr. 11

12 Investeringsporteføljens fordeling på risikoklasser ultimo 3. kvartal 2013 Investeringsporteføljen Eksponering 240,4 mia. kr. Risiko 5,0 mia. kr. Diversifikation 2,4 mia. kr. Renter Eksponering 39,9 mia. kr. Risiko 0,6 mia. kr. Kredit Eksponering 51,1 mia. kr. Risiko 0,5 mia. kr. Aktier Eksponering 50,1 mia. kr. Risiko 4,2 mia. kr. Inflation Eksponering 91,6 mia. kr. Risiko 1,4 mia. kr. Råvarer Eksponering 7,6 mia. kr. Risiko 0,6 mia. kr. Obligationer med rentefølsomhed Obligationer med kreditrisiko Den brede aktieeksponering Stabile og inflationssikre betalinger Eksponeringer mod råvarer Eksempler: Statsobligationer Realkreditobligationer Eksempler: Lavt ratede stats- og virksomhedsobligationer ( Emerging Markets og high yield ) Eksempler: Børsnoterede aktier Unoterede aktier Venturekapital Eksempler: Indeksobligationer Ejendomme Infrastrukturaktiver Eksempler: Råvareindekserede obligationer Note: Summen af risikoen for de fem risikoklasser udgør 7,4 mia. kr. Det overstiger investeringsporteføljens risiko på 5,0 mia.kr. med 2,4 mia. kr. Tallet 2,4 mia. kr. er udtryk for størrelsen af den risikospredningseffekt, det giver at sprede investeringerne på de fem risikoklasser. Eksponering udtrykker, hvor følsom risikoklassen er over for kursændringer i aktiverne eller - for finansielle instrumenter - ændringer i underliggende aktiver. Eksponering er udtrykt mod den faktor, der er den primære for det pågældende aktiv eller underliggende aktiv. Risiko udtrykker det gennemsnitlige tab i en række worst case-scenarier på baggrund af beregninger af forskellige markedsscenarier. For aktier udtrykker risikoen på 4,2 mia. kr., at ATP s aktieportefølje i de 5 pct. værste tilfælde i gennemsnit forventes at tabe 4,2 mia. kr. på en femdages horisont. Alle fem risikoklasser gav positive afkast For at få en robust investeringsportefølje med et afkast, der er stabilt og så uafhængigt af konjunkturudviklingen som muligt, er investeringsporteføljen investeret i fem risikoklasser med vidt forskellige risikoprofiler. De fem risikoklasser har fokus på investeringer med rentefølsomhed (risikoklassen Renter), udstedernes evne til at tilbagebetale gæld (risikoklassen Kredit), virksomhedernes indtjening (risikoklassen Aktier), den generelle prisudvikling i samfundet (risikoklassen Inflation) og olieprisen (risikoklassen Råvarer). Ovenstående figur viser, hvordan investeringsporteføljen var fordelt på de fem risikoklasser ved udgangen af årets tredje kvartal. Figuren illustrerer også eksempler på aktiver, der kan indgå i risikoklasserne. I årets første tre kvartaler gav investeringsporteføljen et samlet markedsmæssigt afkast på 10,9 mia. kr. før skat. Der har været positive afkast i alle fem risikoklasser. Det højeste afkast i kroner blev opnået i Aktier, der gav et afkast på 7,8 mia. kr. Men også Inflation, Renter, Kredit og Råvarer gav positive bidrag på henholdsvis 1,1 mia. kr., 1,0 mia. kr., 0,6 mia. kr. og 0,4 mia. kr. 12

13 Investeringsporteføljens afkast på Renter Renteudviklingen for 10-årige statsobligationer i kvartal 2013 Aktivtype Afkast kvartal 2013 mio. kr. Globale obligationer 930,6 Danske realkreditobligationer 60,8 I alt 991,3 Pct. 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 31/12 30/09 Danmark Tyskland Renter Beholdningen i Renter gav et afkast på 1,0 mia. kr. Beholdningen har været sammensat af globale obligationer og danske realkreditobligationer. Beholdningen af globale obligationer, der primært har bestået af danske og tyske statsobligationer med restløbetid kortere end 10 år, gav et afkast på 0,9 mia. kr. Set over årets første tre kvartaler som helhed, steg renterne på såvel danske som tyske statsobligationer. På trods af, at renterne var højere ved udgangen af årets tredje kvartal end ved årets begyndelse, har beholdningen givet et positivt afkast. Dette skyldes i første række en strategi om at lade beholdningens rentefølsomhed afhænge af renteniveauet, det vil sige, at eksponeringen er blevet forøget, når renterne har været relativt høje og formindsket, når renterne har været relativt lave. Beholdningen af danske realkreditobligationer gav et afkast på 0,1 mia. kr. 13

14 Investeringsporteføljens afkast på kredit Renteudviklingen for obligationer udstedt af udviklingslande i kvartal 2013 Aktivtype Afkast kvartal 2013 mio. kr. Højrisikoobligationer mv. -104,8 Lån 674,1 I alt 569,3 Pct. 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 31/12 30/09 Udviklingslande (JP Morgan Emerging Markets Bond Index) Kredit Beholdningen i Kredit gav et afkast på 0,6 mia. kr. Beholdningen består af højrisikoobligationer mv. og af lån til kreditinstitutter og fonde. Højrisikoobligationer, der blandt andet er obligationer udstedt af virksomheder med lav kreditvurdering eller af udviklingslande, gav et negativt afkast på 0,1 mia. kr. Det negative afkast skyldes primært en stigning i renterne på obligationer udstedt af udviklingslande. Lån til kreditinstitutter og fonde, der blandt andet investerer i banklån og i ejendomsrelaterede lån, gav et afkast på 0,7 mia. kr. Disse lån foretages dels indirekte via ATP Alternative Investments K/S dels direkte af ATP. 14

15 Investeringsporteføljens afkast på Aktier Udviklingen i aktiekurserne i kvartal 2013 Aktivtype Afkast kvartal 2013 mio. kr. Børsnoterede aktier 5.134,2 Unoterede aktier 2.914,4 Forsikringsstrategier -266,3 I alt 7.782,4 Indeks /12 30/09 Danmark USA Europa Aktier Beholdningen i Aktier gav et afkast på 7,8 mia. kr. Især beholdningen af børsnoterede aktier bidrog positivt til afkastet i denne risikoklasse, men også unoterede aktier gav et positivt bidrag. Beholdningen af børsnoterede aktier består næsten udelukkende af børsnoterede danske aktier, mens beholdningen af unoterede aktier primært består af unoterede udenlandske aktier. Beholdningen af forsikringsstrategier bidrog negativt til afkastet. Beholdningen af børsnoterede aktier gav et afkast på 5,1 mia. kr. Heraf gav beholdningen af børsnoterede danske aktier et afkast på 5,0 mia. kr., svarende til 38,4 pct. Dette er særdeles tilfredsstillende og kan sammenholdes med, at det toneangivende danske aktieindeks steg med 22,3 pct., og fondsbørsens totalindeks steg med 26,5 pct. i samme periode. Afkastet af beholdningen af børsnoterede danske aktier var bredt funderet, men især beholdningerne i Vestas Wind Systems A/S og Genmab A/S bidrog positivt til afkastet. Beholdningen af unoterede aktier gav et afkast på 2,9 mia. kr. I beholdningen indgår blandt andet investeringer i ATP Private Equity Partners. Ved udgangen af årets tredje kvartal bestod over 90 procent af beholdningen i ATP Private Equity Partners, svarende til en markedsværdi på godt 23 mia. kr., af unoterede udenlandske aktier. Det positive afkast i ATP Private Equity Partners var bredt funderet i hele porteføljen som følge af en positiv udvikling i de underliggende porteføljeselskabers indtjening og gældsafvikling samt en positiv udvikling i værdiansættelsen af sammenlignelige børsnoterede selskaber. Aktieporteføljen har i årets start været beskyttet mod kraftige kursfald ved hjælp af aktierelaterede finansielle instrumenter. Der har været et negativt afkast på 0,3 mia. kr. på disse forsikringsstrategier. 15

16 Investeringsporteføljens afkast på Inflation Aktivtype Afkast kvartal 2013 mio. kr. Indeksobligationer -34,1 Fast ejendom 898,8 Infrastruktur -185,9 All Weather -170,7 Finansielle kontrakter -135,4 Forsikringsstrategier 774,5 I alt 1.147,3 Udviklingen i forventet inflation i kvartal 2013 Pct. 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 31/12 30/09 USA Europa Den forventede inflation er beregnet som forskellen mellem renten på en nominel statsobligation og realrenten på en inflationsindekseret statsobligation, begge med udløb i 2020 (Europa) henholdsvis i 2023 (USA). Inflation Beholdningen i Inflation gav et afkast på 1,1 mia. kr. Beholdningen er sammensat af indeksobligationer, fast ejendom, udenlandske infrastrukturinvesteringer, en eksternt forvaltet såkaldt All Weather -portefølje, finansielle kontrakter og forsikringsstrategier. All Weather -porteføljen er investeret i en lang række forskellige aktiver med det mål, at afkastet udvikler sig stabilt under skiftende konjunkturer. De finansielle kontrakter består af inflationsswaps, mens forsikringsstrategierne består af inflation caps og swaptioner, der yder beskyttelse mod stigende inflation. Både investeringerne i fast ejendom og beholdingen af forsikringsstrategier bidrog positivt til afkastet i denne risikoklasse. Det største negative bidrag til afkastet kom fra udenlandske infrastrukturinvesteringer. Investeringerne i fast ejendom gav et afkast på 0,9 mia. kr. Det positive afkast kan primært henføres til løbende indtægter vedrørende udlejningsaktivitet. Beholdningen af forsikringsstrategier gav et afkast på 0,8 mia. kr. Det positive afkast skyldes stigende renter på obligationer med lang restløbetid i årets første tre kvartaler. 16

17 Olieprisudviklingen i kvartal 2013 Dollar pr. tønde /12 30/09 Dollar pr. tønde er prisen på West Texas Intermediate (WTI). Råvarer Beholdningen i Råvarer, der alene består af olieindekserede obligationer, gav et afkast på 0,4 mia. kr. Det positive afkast skyldes periodens stigning i olieprisen. ATP Koncernen - kvartalsrapport 1-3. kvartal

18 Pensionsvirksomheden Periodens resultat af Pensionsvirksomheden 1-3. kvt kvt. Året Mio. kr Løbende bidrag Bidrag som følge af konvertering af SUPP opsparinger Bidrag i alt Pensionsydelser Ændring i garanterede ydelser som følge af bidrag og pensionsydelser i ATP Ændring i garanterede ydelser som følge af konvertering af SUPP opsparinger Ændring i garanterede ydelser i alt Omkostninger Øvrige poster Resultat før ændring i levetid Ændring i garanterede ydelser som følge af ændring i levetid Resultat af Pensionsvirksomheden Pensionsvirksomheden omfatter administrationen af pensionsordningerne ATP og Supplerende arbejdsmarkedspension (SUPP). Resultat af Pensionsvirksomheden blev et overskud på 1,8 mia. kr. før den årlige opdatering af ATP medlemmernes levetid, som medførte en ekstra hensættelse på 2,5 mia. kr. Efter denne hensættelse blev det samlede resultat af Pensionsvirksomheden et underskud på 0,7 mia. kr. Der er i perioden indbetalt løbende bidrag til ATP på 6,6 mia. kr. Stigningen i forhold til året før skyldes, at løbende bidrag til SUPP pr. 1. januar 2013 indregnes. ATP modtog yderligere 2,8 mia. kr. i bidragsindtægter som følge af modernisering af SUPP ordningen, hvor opsparingen i SUPP den 1. januar 2013 blev konverteret til ATP. De konverterede bidrag fra SUPP resulterede i en forhøjelse af de garanterede ydelser med 2,3 mia. kr. Der er i perioden udbetalt 9,5 mia. kr. i pensioner, hvilket er 0,6 mia. kr. mere end i samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært en stigning i antallet af pensionister med løbende pension fra ATP. Ved udgangen af tredje kvartal 2013 var der pensionister, der modtog løbende pension fra ATP, hvilket er flere end på samme tidspunkt sidste år. Indbetalte bidrag opdeles i garantibidrag og bonusbidrag. Garantibidraget anvendes til køb af nye pensionsrettigheder i året. Bonusbidraget for ATP-indbetalingerne udgør 20 pct. Bonusbidraget indgår i bonuspotentialet, som er en forudsætning for fremtidige forhøjelser af pensionerne. Omkostningerne vedrørende Pensionsvirksomheden var ved udgangen af tredje kvartal 2013 på 209 mio. kr., svarende til 43 kr. pr. medlem. For hele 2013 forventes omkostningerne at være på niveau med

19 Administrationsvirksomheden Periodens resultat af Administrationsvirksomheden Mio. kr kvt kvt. Året Andre indtægter Andre omkostninger Resultat af Administrationsvirksomheden I tilknytning til Pensionsvirksomheden sælger ATP administrationsydelser inden for sikring og pension til andre ordninger, blandt andet Udbetaling Danmark, LG, AUB, AES, FerieKonto og Barsel.dk, der alle afregnes efter reglerne om omkostningsdækket virksomhed. Derudover sælger ATP blandt andet administrationsydelser til arbejdsmarkedspensioner. Administrationsydelserne leveres af Koncernens administrationsvirksomhed. Herudover indregnes under Administrationsvirksomheden øvrige sædvanligt forekommende indtægter og omkostninger, der ikke kan henføres til pensions- eller investeringsvirksomhed under posterne Andre indtægter og Andre omkostninger. Koncernens resultat af Administrationsvirksomheden blev et overskud på 91 mio. kr. Der har i årets tre første kvartaler været indtægter på mio. kr. Heraf udgør viderefakturerede omkostninger på omkostningsdækket basis 963 mio. kr. I starten af 2013 er forretningsløsningen for Udbetaling Danmark fuldt ud implementeret. Alle ydelsesområder er overtaget fra Kommunerne, og implementeringen er forløbet planmæssigt, samtidig med at der har været fokus på sikker drift. Fremadrettet vil der blive fokuseret på effektiv drift og opnåelse af planlagte besparelser. Medio 2013 har ATP overtaget udbetaling og sagsbehandling af International Pension fra Pensionsstyrelsen, hvilket indebærer udbetaling af pensioner til danskere i udlandet i størrelsesordenen 2,3 mia. kr. årligt. Hillerød den 30. oktober 2013 Jørgen Jørgen Søndergaard Søndergaard formand Lars Rohde direktør Carsten Stendevad direktør 19

20 ATP Koncernen Totalindkomstopgørelse Mio. kr kvt kvt Investeringsvirksomheden Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Rådgivningshonorar Renteindtægter og udbytter mv Gebyrindtægter Kursreguleringer Renteudgifter Omkostninger vedr. investeringsvirksomhed Resultat af Investeringsvirksomheden før pensionsafkastskat Pensionsafkastskat vedrørende Investeringsvirksomheden Resultat af Investeringsvirksomheden efter pensionsafkastskat kvt kvt Afdækningsvirksomheden Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Pensionsafkastskat vedrørende Afdækningsvirksomheden Ændr. i garanterede ydelser som følge af ændr. i opgørelsesrente Ændr. i garanterede ydelser som følge af løbetidsforkortelse Resultat af Afdækningsvirksomheden Pensionsvirksomheden Bidrag Gebyrer Udbetalte ydelser Ændr. i erstatningshensættelser Ændr. i garanterede ydelser som følge af bidrag og pensionsydelser Renteindtægter vedr. pensionsvirksomhed Renteudgifter vedr. pensionsvirksomhed Omkostninger vedrørende pensionsvirksomhed Pensionsafkastskat vedrørende Pensionsvirksomheden Resultat før ændring i levetid Ændr. i garanterede ydelser som følge af opdatering af levetid Resultat af Pensionsvirksomheden Overført til unit-linked kontrakter Administrationsvirksomheden Andre indtægter Andre omkostninger Resultat af Administrationsvirksomheden Resultat før skat Skat Resultat før bonus Periodens tilskrevne bonus Periodens resultat Poster, som kan blive omklassiceret til resultatet: Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder I alt Poster, som ikke kan blive omklassificeret til resultatet: Opskrivninger på domicilejendomme Øvrige I alt Anden totalindkomst Periodens totalindkomst Minoritetsinteressers andel af periodens resultat ATP Koncernens andel af periodens resultat Fordelt totalindkomst SUPP pensioner indgår heri som følge af konvertering til ATP pr. 1. januar

21 ATP Koncernen Balance Mio. kr kvartal 2013 Året 2012 AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Obligationer Kapitalandele Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Afledte finansielle instrumenter Andre udlån Udlån til porteføljevirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Driftsmidler Selskabsskat 0 0 Tilgodehavende pensionsafkastskat 40 0 Udskudt skat Udskudt pensionsafkastskat Tilgodehavende renter samt optjent leje Tilgodehavende bidrag Tilgodehavende hos kreditinstitutter Andre tilgodehavender Andre periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Afledte finansielle instrumenter Skyldig pensionsafkastskat Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Forpligtelser i alt Garanterede ydelser Erstatningshensættelser Bonuspotentiale Hensættelse til unit-linked kontrakter Pensionsmæssige hensættelser i alt Minoritetsinteresser i alt 5 4 Passiver i alt Hensættelse til unit-linked kontrakter vedrører de resterende SP-kontohavere s indestående, som administreres af ATP. 21

22 ATP Koncernen Pengestrømsopgørelse Mio. kr kvartal 2013 Året 2012 Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra pensionsvirksomhed Pengestrømme fra investerings- og afdækningsvirksomhed Pengestrømme fra administrationsvirksomhed Afregnet selskabs- og penisonsafkastskat I alt Nettolikviditet fra investeringsaktiviteter Køb og salg af investeringsaktiver Immaterielle, materielle aktiver og domicilejendomme I alt Likviditet fra finansieringsaktivitet Lån fra kreditinstitutter I alt Ændr. af likvide beholdninger Valutakursreguleringer Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo

23 ATP Koncernen Note 1- Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten for ATP Koncernen for perioden 1. januar september 2013 er aflagt i overesstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber og yderligere danske oplysningskrav i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den aflagte årsrapport for Koncernens væsentlige risici og de af ledelsen foretagne væsentlige regnskabsmæssige skøn og estimater, som kan påvirke Koncernen, er mere udførligt beskrevet i årsrapport for Der er ikke foretaget review eller revision af kvartalsrapporten. Note 2 - Eventualforpligtelser Mio. kr kvartal 2013 Året 2012 Sikkerhedsstillelser Sikkerhedsstillelse vedrørende afledte finansielle instrumenter og repoforretninger Investerings- og lånetilsagn Investeringstilsagn, kapitalandele samt tilsagn afgivet af ATP Private Equity Partners Investeringstilsagn, ejendomsfonde Investeringstilsagn, infrastrukturfonde Investeringstilsagn, kreditfonde Investeringstilsagn, biotekselskaber Investeringstilsagn unoterede aktier Lånetilsagn Øvrige eventualforpligtelser Leje/leasingforpligtelser Potentiel udskudt skat vedrørende ejendom

24 ATP Koncernen Note 3 - Pensionsmæssige hensættelser Mio. kr kvartal 2013 Garanterede ydelser Markedsværdi primo Året 2012 Periodens ændring af hensættelserne: Løbende bidrag Bidrag som følge af konvertering af SUPP opsparing Bidragsindtægter i alt heraf overført til bonuspotentiale Pensionsydelser Ændring som følge af opdatering af levetid Ændring som følge af ændring i opgørelsesrente Ændring som følge af løbetidsforkortelse Ændring som følge af konvertering af pensionstilsagn Øvrige ændringer Periodens ændring af hensættelserne i alt Markedsværdi ultimo Erstatningshensættelser Saldo primo Periodens ændring af hensættelser 0 16 Saldo ultimo Bonuspotentiale Bonuspotentiale: Saldo primo Periodens bevægelser Saldo ultimo Reguleringspulje: Saldo primo Periodens bevægelser Saldo ultimo 0-13 Opskrivningshenlæggelser: Saldo primo Periodens bevægelser 4-12 Saldo ultimo Bonuspotentiale i alt Hensættelser til unit-linked kontrakter Saldo primo Periodens bevægelser Saldo ultimo Pensionsmæssige hensættelser i alt Heraf udgør SUPP pensioner mio. kr. 24

25 ATP Koncernen Note 4 - Virkningen af Finanstilsynets levetidsmodel (benchmark) på opgørelsen af ATP s hensættelser Levetider for 65-årige Hensættelser til garanterede ydelser pr. 30. september Mio. kr Kvinder Mænd Gennemsnit ATP 2012 Finanstilsynet 2012 Danmarks Statistik 2011/2012 SAINT ATP s nuværende levetid og Finanstilsynets benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer Finanstilsynets levetidsmodel, til brug for tilsyn med livsforsikringsselskaber og pensionskasser, består af to elementer: et benchmark for den observerede nuværende levetid, og et benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer. ATP bestandens observerede nuværende levetid er lavere end Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende levetid. ATP forventer imidlertid højere fremtidige levetidsforbedringer end Finanstilsynets benchmark. Samlet set er den levetidsmodel (SAINT) ATP anvender mere konservativ end Finanstilsynets levetidsmodel. Observeret nuværende levetid Finanstilsynets opdaterede benchmark for den observerede nuværende levetid er baseret på oplysninger fra en række danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser med tilsammen 2 mio. kunder. Den observerede nuværende levetid som ATP anvender, er baseret på oplysninger vedrørende ATP s 4,8 mio. medlemmer. Den nuværende levetid blandt kunderne i pensionsselskaberne er højere end den nuværende levetid blandt ATP s medlemmer. Dette er helt i tråd med internationale analyser, som viser, at forsikrede lever længere end ikke-forsikrede. Forskellen er illustreret i figuren ovenfor, som viser levetiderne for 65-årige beregnet på baggrund af Finanstilsynets levetidsmodel, ATP bestand og tal fra Danmarks Statistik. Forventede fremtidige levetidsforbedringer Finanstilsynets opdaterede benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer er baseret på udviklingen i levetid i den danske befolkning over de seneste 30 år. ATP s model for de forventede fremtidige levetidsforbedringer er baseret på sammenlignelige data over de seneste 60 år fra 18 OECD-lande. De forventede fremtidige levetidsforbedringer er højere ifølge SAINT end ifølge Finanstilsynets benchmark. Forskellen skyldes især, at den danske befolkning i dag lever kortere end gennemsnittet i de 18 lande. I SAINT modellen forudsættes det, at levetiden i Danmark på sigt vil svare til gennemsnittet i de 18 lande. Herefter forventes levetiden for den danske befolkning at stige i takt med den internationale udvikling. ATP s hensættelser ATP har siden årsregnskabet for 2010 anvendt SAINT ved opgørelsen af hensættelser for de garanterede ydelser. ATP har desuden foretaget en beregning af hensættelserne, hvor der tages udgangspunkt i den nuværende levetid i ATP-bestanden kombineret med Finanstilsynets benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer. Hensættelserne for de garanterede ydelser er således 9,3 mia. kr. højere ved anvendelse af ATP s levetidsmodel (SAINT) end ved anvendelse af Finanstilsynets benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer. 25

26 ATP Koncernen Note 5 - Dagsværdimåling af finansielle instrumenter Nedenfor er oplistet de for ATP Koncernen relevante oplysningskrav i relation til de aktiver og forpligtelser som indregnes til dagsværdi. For en beskrivelse af anvendte metoder til fastsættelse af dagsværdien på finansielle instrumenter hensvises til note 2 i årsrapport for Ved opgørelse af dagsværdi anvender ATP Koncernen et forud defineret hierarki i IFRS 7 bestående af tre niveauer. Niveau 1: Noterede priser i et aktivt marked for samme type instrument (eksempelvis børsnoterede aktier). Niveau 2: Noterede priser i et aktivt marked for lignende aktiver eller forpligtelser eller andre værdiansættelsesmetoder, hvor alle væsentlige input er baseret på observerbare markedsdata. Niveau 3: Værdiansættelsesmetoder, hvor eventuelle væsentlige input ikke er baseret på observerbare markedsdata kvt Mio. kr. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 I alt Aktiver Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Udlån til porteføljevirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringsejendomme Tilgodehavende hos kreditinstitutter I alt Forpligtelser Afledte finansielle instrumenter Gæld til kreditinstitutter I alt For finansielle instrumenter der er målt til dagsværdi ved brug af ikke observerbare inputdata (niveau 3), sammensætter årets bevægelser som følger: Periodens realiserede/ urealiserede Balance pr. gevinst eller Aktiver tab indregnet Køb Salg Flytning til niveau 3. Flytning ud af niveau 3. Balance pr Tab/gevinst på aktiver i behold Obligationer Kapitalandele Udlån til porteføljevirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringsejendomme I alt

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014

ATP Koncernen Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2014 ATP Koncernen Kvartalsrapport 1.-3. kvartal Beretning for 1.-3. kvartal 7,6 mia. kr. Resultat 9,6 pct. Afkast af Investering 101 mia. kr. Bonuspotentiale 942.000 Pensionister 10,2 mia. kr. Udbetalt i pensionsydelser

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

AT P Koncernen. Årsrapport 2014

AT P Koncernen. Årsrapport 2014 AT P Koncernen Årsrapport 2014 Ledelsens beretning Værdiskabelse Risiko Pensions- og Investeringsforretningen Administrationsforretningen Samfundsansvar Koncernregnskab Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB

DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB DELÅRSRAPPORT 2015 1. HALVÅR BERETNING & REGNSKAB INDHOLD Beretning Ledelsesberetning................. 3 Regnskab Opgørelse af totalindkomst........... 4 Opgørelse af finansiel stilling........... 5 Opgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere