VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING"

Transkript

1 VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr

2 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER OVERENSKOMSTENS AFSNIT I Område Overenskomstens artikel 1, bogstav a) 2. Forsikringsperiode Overenskomstens artikel 1, bogstav f) 3. Sagligt anvendelsesområde Overenskomstens artikel 2 4. Personkredsen Overenskomstens artikel 3 5. Ligebehandling Overenskomstens artikel 4 6. Eksport af ydelser Overenskomstens artikel 5 7. HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE OVERENSKOMSTENS AFSNIT II ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL II 8. Hovedregel Overenskomstens artikel 7, stk Udsendte arbejdstagere Overenskomstens artikel 8, stk. 1, stk. 2 og stk. 6 Administrativ aftales artikel Familiemedlemmer Overenskomstens artikel 8, stk Offentligt ansatte Overenskomstens artikel 9, stk Diplomater mfl. Overenskomstens artikel 9, stk Individuelle aftaler Overenskomstens artikel 10, stk Fritagelse for ATP-bidrag Overenskomstens artikel 10, stk Attest om anvendelse af lovgivning Administrativ aftales artikel SÆRLIGE BESTEMMELSER OM YDELSER EFTER DANSK OG INDISK LOVGIVNING OVERENSKOMSTENS AFSNIT III 17. Ydelser efter dansk lovgivning Overenskomstens artikel Ydelser efter indisk lovgivning Overenskomstens artikel Udbetaling af dansk pension under bopæl i Indien Overenskomstens artikel 11, stk Forholdet til pensionslovens 8 Overenskomstens artikel 11, stk Bopælsperioder før 1. april 1957 Overenskomstens artikel 11, stk SAGSBEHANDLINGEN ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL III Almindelige regler om ansøgning om pension Overenskomstens artikel 15, stk. 3 Administrativ aftales artikel Ansøgning om indisk pension fra en person, der bor i Danmark Administrativ aftales artikel Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Indien 25. Lægeundersøgelser Administrativ aftales artikel

3 FORSKELLIGE BESTEMMELSER OG OVERGANGSREGLER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT IV OG V - ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL IV Udbetaling af ydelser - Overenskomstens artikel 17, stk Gensidig bistand mv. - Overenskomstens artikel Administration og klageadgang 29. Ikrafttræden og varighed - Overenskomstens artikel 21, artikel 22 og artikel 23 - Administrativ aftales artikel Overgangsbestemmelser - Overenskomstens artikel 19 og artikel BILAGSFORTEGNELSE BILAG 1 BILAG 2 Overenskomst af 17. februar 2010 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien om social sikring Administrativ aftale om gennemførelse af overenskomst af 17. februar 2010 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien om social sikring 3

4 INDLEDNING 1. Der er den 17. februar 2010 indgået en overenskomst om social sikring mellem Danmark og Indien. Overenskomsten træder i kraft den 1. maj Ved overenskomsten er der indgået en aftale om koordinering af anvendelsen af de to landes lovgivning indenfor pensionsområdet. Overenskomsten sikrer, at statsborgere i de to lande bliver omfattet af pensionslovgivningen på lige fod, medmindre andet er fastsat i særlige bestemmelser i overenskomsten. Desuden medfører overenskomsten bedre muligheder for tilkendelse og udbetaling af pension optjent i de to lande. Der er til overenskomsten indgået en administrativ aftale om gennemførelse af overenskomsten. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med overenskomsten. Overenskomsten og den administrative aftale er optrykt som bilag til denne vejledning. Der bliver udarbejdet blanketter, som skal anvendes ved administration af overenskomsten. 4

5 ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER OVERENSKOMSTENS AFSNIT I Område Overenskomstens artikel 1, bogstav a) 2. Overenskomsten anvendes indenfor dansk og indisk område. Ved dansk område forstås efter overenskomsten Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved indisk område forstås Republikken Indien. Om udbetaling af pension i andre lande, se pkt. 7 Forsikringsperiode Overenskomstens artikel 1, bogstav f) 3. En forsikringsperiode er en periode, hvori der er betalt bidrag til en indisk pensionsordning, som er omfattet af overenskomsten, eller til ATP, samt bopælsperioder hvori der er optjent ret til dansk social pension. Sagligt anvendelsesområde Overenskomstens artikel 2 4. Overenskomsten finder for Danmarks vedkommende anvendelse på: a. Lov om social pension og de administrative bestemmelser, der vedrører denne lov. b. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov. c. Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og administrative bestemmelser hertil. For Indiens vedkommende anvendes overenskomsten indenfor den lovgivning, der vedrører alderspension, efterlevelsespension og invalidepension for arbejdstagere. Overenskomsten gælder for lovgivning, som ændrer eller supplerer den lovgivning, der er nævnt i artikel 2. Overenskomsten skal ligeledes anvendes på fremtidig lovgivning, som inddrager nye grupper af modtagere eller nye ydelser, med mindre den kompetente myndighed underretter myndigheden i det andet land om, at det ikke er hensigten at udvide overenskomstens anvendelsesområde. Personkredsen Overenskomstens artikel 3 5. Overenskomsten gælder med mindre andet er bestemt for personer, der er eller har været omfattet af pensionslovgivningen i Danmark eller Indien, og som er statsborgere i Danmark eller Indien. Familiemedlemmer og efterladte til danske og indiske statsborgere er omfattet, når de kan aflede en ret til pension fra de nævnte person. Det gælder uanset familiemedlemmernes og de efterladtes statsborgerskab. Andre personer, det vil typisk være øvrige tredjelandes statsborgere, er i begrænset omfang omfattet af overenskomsten. I forhold til ret til dansk social pension betyder det som udgangspunkt udelukkende, 5

6 at de pågældende har mulighed for at forblive omfattet af dansk lovgivning om pension i udsendelsessituationer. Derimod er der ikke nogen direkte adgang til at få dansk social pension i Indien for personer, der ikke er indiske eller danske statsborgere. Se dog pkt. 7 om EU-borgere. Ligebehandling Overenskomstens artikel 4 6. Efter overenskomsten gælder et almindeligt princip om ligebehandling af personer, der har bopæl i et af de to lande, ved anvendelse af den del af landenes lovgivning, som er omfattet af overenskomsten. Dette princip er fraveget ved visse af de øvrige bestemmelser i overenskomsten. Eksport af ydelser Overenskomstens artikel 5 7. I artikel 5, stk. 1, er udgangspunktet, at for statsborgere i Danmark eller Indien, ikke må være begrænsninger i retten til at få udbetalt pension fra det ene land, selv om personen er bosat i det andet land. Der er dog undtagelser herfra i enkelte af overenskomstens artikler. Opmærksomheden henledes på, at en person, der er statsborger i et andet EU-land, og som på grundlag af bopæl eller beskæftigelse i Danmark har optjent ret til dansk social pension, skal ligebehandles med en dansk statsborger. Personen har samme rettigheder som en dansk statsborger på området for social pension i de bilaterale overenskomster om social sikring, som Danmark har indgået med andre lande. Det betyder, at den ret til at få udbetalt dansk social pension under bopæl i Indien, som gælder for en dansk statsborger, på grundlag af overenskomsten mellem Danmark og Indien også gælder for en statsborger i et andet EU-land og eventuelle familiemedlemmer, som har optjent ret til dansk social pension, jf. artikel 4 i EF-forordning nr. 883/2004. I artikel 5, stk. 2, er fastlagt adgang for indiske statsborgere til at få dansk pension i tredjelande (dvs. udenfor Danmark og Indien), og omvendt adgang for danske statsborgere til at modtage indisk pension i tredjelande. Betingelserne er de samme, som gælder for landets egne statsborgere. Dvs. for ret til dansk pension gælder pensionslovens regler for udbetaling af pension i udlandet (bortset fra kravet om dansk indfødsret). 6

7 HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE OVERENSKOMSTENS AFSNIT II ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL II 8. Overenskomstens afsnit II indeholder bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning en person skal være omfattet af i en given situation, de såkaldte lovvalgsregler. Valget af hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse, gælder kun for de lovområder, der er omfattet af overenskomsten. Spørgsmålet om rettigheder efter den øvrige sociale lovgivning i de to lande afgøres som hidtil udelukkende efter reglerne i den nationale lovgivning. Der bliver udarbejdet blanket, som skal anvendes til dokumentation af hvilket lands lovgivning skal anvendes. En midlertidig blanket om anvendelse af dansk lovgivning findes på Pensionsstyrelsens hjemmeside. Hovedregel Overenskomstens artikel 7, stk Bestemmelsen fastsætter hovedregler for lovvalget. a) Udgangspunktet er, at en person er omfattet af lovgivningen i bopælslandet b) Personer, der bor i ét af landene og arbejder i det andet, er omfattet af arbejdslandets lovgivning. Det gælder både lønmodtagere og selvstændige. c) Internationale transportarbejdere er omfattet af lovgivningen i det land, hvor transportvirksomheden er registreret. d) Personer, der arbejder som lønmodtagere om bord på et skib, er omfattet af flaglandets lovgivning. Udsendte arbejdstagere Overenskomstens artikel 8, stk. 1, stk. 2 og stk. 6 Administrativ aftales artikel En arbejdstager, der på et tidspunkt, hvor pågældende har bopæl i Danmark og derfor er omfattet af dansk lovgivning, og som af en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, bliver udsendt til midlertidigt at udføre beskæftigelse i Indien, forbliver omfattet af dansk lovgivning i indtil 3 år efter udsendelsen, forudsat at den forventede varighed af udsendelsen ikke overstiger 3 år. Tilsvarende gælder, at en arbejdstager, der har bopæl i Indien, kan udsendes til Danmark af sin indiske arbejdsgiver, og forblive omfattet af indisk pensionslovgivning. Denne udstationering kan ske i op til 5 år. Overenskomstens bestemmelser om udsendte arbejdstagere gælder for alle arbejdstagere, dvs. også tredjelandes statsborgere, og de kan således forblive omfattet af dansk lovgivning om social pension og ATP og dermed forsat optjene ret til dansk pension ved midlertidig beskæftigelse i Indien, for en dansk arbejdsgiver. Bestemmelsen om udsendte omfattet ikke selvstændige erhvervsdrivende. Familiemedlemmer Overenskomstens artikel 8, stk. 3 7

8 11. Medfølgende familiemedlemmer til udsendte arbejdstagere er omfattet af lovgivningen i udsenderlandet, forudsat at de ikke selv er beskæftiget eller driver selvstændig virksomhed i opholdslandet. Offentligt ansatte Overenskomstens artikel 9, stk Statsansatte mfl. Er omfattet af lovgivningen i det land, hvis myndighed beskæftiger dem. I forhold til Danmark gælder denne bestemmelse for alle offentlig ansatte, herunder også kommunalt ansatte. Diplomater mfl. Overenskomstens artikel 9, stk Overenskomsten berører ikke bestemmelserne i Wienerkonventionen om diplomatiske og konsulære forbindelser om særlige privilegier og immuniteter med hensyn til den lovgivning, som er omfattet af overenskomsten. Det betyder, at den fritagelse for at være omfattet af værtslandets lovgivning om social sikring, som gælder efter Wienerkonventionen fortsat finder anvendelse for de diplomater mfl., der af Danmark eller Indien udsendes til disse landes repræsentationer i det andet land. Individuelle aftaler Overenskomstens artikel 10, stk Der kan indgås aftaler mellem myndighederne i de to lande om at fravige de øvrige bestemmelser i artikel 7 9. Aftale indgås i Danmark af Pensionsstyrelsen. Ansøgning om aftale om at være under dansk lovgivning skal indgives til Pensionsstyrelsen, der indhenter samtykke fra de indiske myndigheder. Fritagelse for ATP-bidrag Overenskomstens artikel 10, stk Der er tale om en særbestemmelse, hvorefter indiske statsborgere, der kortvarigt er beskæftiget i Danmark, er undtaget fra ATP-pligten. Indiske statsborgere, der arbejder kortvarigt i Danmark, er derfor fritaget for at betale bidrag til ATP, selv om de efter overenskomsten er omfattet af dansk lovgivning. Disse perioder med kortvarig beskæftigelse i Danmark kan dog medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i overenskomstens artikel 11, stk. 1, forudsat at disse perioder kan dokumenteres på anden vis. Her kan fx dokumentation fra arbejdsforholdet i form af arbejdskontrakt, skatteopgørelse el. lign. anvendes. Attest om anvendelse af lovgivning Administrativ aftales artikel Der udstedes altid blanket se pkt. 8 - i udsendelsessituationer, og når der indgås individuelle aftaler efter overenskomstens artikel 10, stk. 1. I andre tilfælde udstedes blanketten kun, når der er et konkret behov. I praksis vil det sige, hvis de indiske myndigheder kræver at få forelagt en blanket som dokumentation for, at det er dansk lovgivning, der skal anvendes. I alle situationer udstedes blanketten af Pensionsstyrelsen. 8

9 SÆRLIGE BESTEMMELSER OM YDELSER EFTER DANSKE OG INDISK LOVGIVNING OVERENSKOMSTENS AFSNIT III 17. Overenskomstens ligebehandlingsprincip giver lige ret til dansk og indisk pension for danske og indiske statsborgere, med mindre andet er bestemt i de enkelte artikler i overenskomsten. Ydelser efter dansk lovgivning Overenskomstens artikel Efter artikel 11, stk. 1, åbner indiske statsborgere ret til dansk social pension efter 3 års optjening og ligestilles med danske statsborgere efter artikel 4, når de opfylder beskæftigelseskravet, dvs. 12 måneders beskæftigelse under dansk lovgivning. Hvis beskæftigelseskravet i artikel 11, stk. 1, ikke er opfyldt, kan der være ret til danske pension efter overenskomstens artikel 11, stk. 2. Artikel 11, stk. 2, omhandler den situation, hvor pensionen tillægges under bopæl i Danmark. Det er en direkte afskrift af pensionslovens bestemmelser om udenlandske statsborgeres adgang til at få tilkendt social pension, når de bor her i landet. Bestemmelsen giver i princippet ikke yderligere rettigheder i forhold til gældende lov og er alene indsat for at lette forståelsen. Artikel 11, stk. 3, bygger på eksportbestemmelsen i artikel 5, der fører til, at en indisk statsborger kan eksportere sin danske pension på lige fod med en dansk statsborger, når den pågældende opfylder beskæftigelseskravet på 12 måneder. Artikel 5 er hjemlen for eksport af dansk pension for danske statsborgere, og danskere kan eksportere den danske pension uden krav om beskæftigelse i Danmark. Retten til eksport af dansk social pension gælder både ret til at medtage en allerede tillagt pension til Indien og til at få tilkendt dansk pension under bopæl i Indien. For indiske statsborgere, der ikke opfylder beskæftigelseskravet, og hvor pensionen er tillagt under bopæl i Danmark, gælder artikel 11, stk. 4, der giver ret til fortsat udbetaling af pension, hvis personen efter pensionstilkendelsen bosætter sig i Indien. Artikel 11, stk. 5, skal sikre, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at en indisk statsborger i optjeningsperioden har arbejdet i sammenlagt 12 måneder i Danmark. Hvis arbejdsperioden ligger efter 1964, hvor Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) blev indført, vil dokumentationen for arbejdsperioder være opgørelse over perioder med indbetalte ATP-bidrag. Er der ingen ATPindbetalinger, kan anden dokumentation for arbejde i Danmark bruges. Dokumentation for arbejdsperioder før 1964 eller for selvstændige, der ikke har pligt til at indbetale til ATP, kan være en original arbejdskontrakt, anbefalinger fra arbejdsgiver, fagforeningsborg, lønsedler, årsopgørelser fra skatteforvaltningen mv. Søfolks sejltiden kan evt. dokumenteres af Søfartsstyrelsen eller af de aktuelle rederier. Artikel 11, stk. 6, beskriver, at 12-månedersperioden kan opnås ved sammenlægning af flere perioder. Det er derfor ikke et krav, at der opnås 12-måneders sammenhængende beskæftigelse. Ydelser efter indisk lovgivning Overenskomstens artikel 12 9

10 19. Forsikringsperioder, som defineret i artikel 1, bogstav f), og som er tilbagelagt efter dansk lovgivning, kan, hvis det er nødvendigt, medregnes til opfyldelse af karensperioden for ret til pension efter lovgivningen i Indien. Hvis retten til indisk pension kun opnås i kraft af sammenlægning af indiske og danske forsikringsperioder, sker beregning af den indiske pensions størrelse efter den særlige metode, der er fastlagt i artikel 12, stk. 3. I andre tilfælde anvendes den indiske lovgivning direkte ved beregning af pensionen. Udbetaling af dansk pension under bopæl i Indien Overenskomstens artikel 11, stk Følgende tillæg og ydelser kan udbetales under bopæl i Indien: Grundbeløb og førtidspension, der udbetales efter lov om social pension, samt grundbeløb, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og ekstra tillægsydelse, der udbetales efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Dette er en positiv beskrivelse af de ydelser og tillæg, som kan udbetales under bopæl i Indien. Det betyder, at der ikke kan udbetales pensionstillæg. Dette gælder både danske og indiske statsborgere. Andre tillæg, der i fremtiden vil blive fastlagt i lov om social pension, vil som udgangspunkt ikke kunne eksporteres. For så vidt angår danske statsborgeres ret til eksport af tillæg i øvrigt skal opmærksomheden dog henledes på pensionslovens 3, stk. 5. Denne bestemmelse gælder ligesom de øvrige bestemmelser i pensionslovgivningen parallelt med overenskomsten. Aktuelt betyder det, at danske statsborgere vil kunne få udbetalt personligt tillæg under bopæl i Indien, hvis de opfylder pensionslovens bestemmelser. Forholdet til pensionslovens 8 Overenskomstens artikel 11, stk Artikel 11, stk. 8, sikrer, at overenskomsten ikke fører til, at en indisk statsborger optjener dansk social pension efter pensionslovens 8, stk. 1, uden at have boet eller arbejdet fysisk i Danmark. Derfor skal en indisk statsborger have boet eller arbejdet i Danmark og have været omfattet af dansk lovgivning om social pension i sammenlagt mindst 12 måneder indenfor pensionslovens optjeningsperiode, før der kan medregnes bopælstider efter pensionslovens 8, stk. 1. Bopælsperioder før 1. april 1957 Overenskomstens artikel 11, stk Bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for overenskomstens ikrafttræden, skal tages i betragtning ved fastsættelse af pensionens størrelse. Dog skal der ikke tages hensyn til bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for 1. april 1957 ved beregning af størrelsen af dansk pension, der udbetales til indiske statsborgere med bopæl i Indien. Begrænsningen gælder kun for indiske statsborgere, der er bosat i Indien. Begrænsningen berører således ikke danske statsborgere. Den berører heller ikke indiske statsborgere, der bor i Danmark. 10

11 SAGSBEHANDLINGEN ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL III Almindelige regler om ansøgning om pension Overenskomstens artikel 15, stk. 3 Administrativ aftales artikel En ansøgning om pension efter et lands lovgivning anses tillige som en ansøgning om en tilsvarende ydelse efter det andet lands lovgivning. Den dato, en ansøgning om dansk pension indgives til den danske kommune, anses derfor som ansøgningsdato i forhold til den indiske institution. En ansøgning om pension fra en person, der har været omfattet af indisk lovgivning, skal derfor via Pensionsstyrelsen videresendes til den indiske institution. Hvis en ansøgning, erklæring eller anke mv. efter et af landenes lovgivning skal fremsættes inden en bestemt frist til institutionen i dette land, anses fristen for overholdt, hvis ansøgningen modtages af det andet lands institution inden fristens udløb. En sådan ansøgning, erklæring eller anke mv. skal straks oversende til institutionen eller myndigheden i det andet land enten direkte eller gennem de kompetente myndigheder. Ansøgning om indisk pension fra en person, der bor i Danmark Administrativ aftales artikel Når det fremgår af en ansøgning om dansk pension, at ansøgeren har tilbagelagt beskæftigelsesperioder i Indien, skal kommunen sende kopi af ansøgningen til Pensionsstyrelsen med henblik på ansøgning om pension fra Indien. Pensionsstyrelsen sender ansøgningen til den kompetente indiske institution. Sammen med ansøgningen skal sendes enhver dokumentation, som kommunen/styrelsen er i besiddelse af, og som kan være nødvendig for afgørelsen af sagen. Desuden sendes en oversigt over de bopælsperioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning. Når der søges om førtidspension/invalidepension medsender kommunen de relevante lægelige akter, der foreligger i sagen, til pensionsstyrelsen. Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Indien 25. Ansøgningen indgives til den kompetente institution i Indien, der videresender ansøgningen til Pensionsstyrelsen. Styrelsen behandler ansøgningen og sender afgørelsen med klagevejledning til den indiske institution. Lægeundersøgelser Administrativ aftales artikel Når der ansøges om dansk førtidspension til en person, der bor i Indien, fremsender den indiske institution sammen med ansøgningen relevant lægeligt materiale, som den er i besiddelse af. Hvis Pensionsstyrelsen har brug for yderligere lægelig dokumentation, anmodes den indiske institution om at foranledige, at undersøgelsen bliver foretaget. Dette sker efter reglerne i indisk lovgivning. Udgiften til undersøgelsen afholdes af Pensionsstyrelsen. 11

12 FORSKELLIGE BESTEMMELSER OG OVERGANGSREGLER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT IV OG V - ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL IV Udbetaling af ydelser - Overenskomstens artikel 17, stk Udbetaling af ydelser kan efter overenskomsten foretages i valutaen i det land, som foretager udbetalingen. Det betyder, at ydelser efter dansk lovgivning udbetales i danske kroner. Hvis modtageren bor i et tredjeland, kan udbetaling også finde sted i dette lands valuta. Ydelserne udbetales direkte til den berettigede. Forfaldstidspunkterne for ydelserne er de samme, som gælder efter landenes nationale lovgivning. Det vil for Danmarks vedkommende sige, at det er pensionslovens regler for, hvornår pensionen skal være til disposition, der finder anvendelse. Gensidig bistand mv. - Overenskomstens artikel Overenskomsten indeholder en generel regel, som forpligter landenes myndigheder til at bistå hinanden ved gennemførelse af overenskomsten. Den bistand, der ydes, er vederlagsfri, med mindre andet aftales. Administration og klageadgang 29. Administration af overenskomsten varetages i Danmark af kommunerne for så vidt angår social pension til personer, der har bopæl her i landet. Kommunens afgørelse kan ankes efter de almindelige regler herom. Administration af overenskomsten varetages i øvrigt af Pensionsstyrelsen, når det drejer sig om social pension til personer, der har bopæl i Indien, eller når det drejer sig om ansøgning om pension fra Indien til personer, der bor i Danmark. Styrelsens afgørelser om pension kan ankes til Ankestyrelsen. Arbejdsmarkedets Tillægspension varetager administrationen, når det drejer sig om ydelser efter ATP lovgivningen. Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser kan ankes til ATP-Ankenævnet. Pensionsstyrelsens afgørelser efter overenskomstens afsnit II kan ankes til Ankestyrelsen bortset fra afgørelser efter artikel 10, stk. 1, der kan ankes til Beskæftigelsesministeriet. Ikrafttræden og varighed - Overenskomstens artikel 21, artikel 22 og artikel 23 - Administrativ aftales artikel Overenskomsten og den administrative aftale træder i kraft den 1. maj Overenskomsten er gældende for en tidsubegrænset periode, indtil den opsiges af en af parterne med det dertil fastsatte varsel. 12

13 En eventuel opsigelse af overenskomsten medfører ikke bortfald af retten til de ydelser, der er opnået efter overenskomstens regler. Overgangsbestemmelser - Overenskomstens artikel 19 og artikel Overenskomsten giver ikke ret til at få udbetalt ydelser for perioder, der ligger forud for overenskomstens ikrafttræden. Der skal tages hensyn til begivenheder, der er indtrådt før overenskomstens ikrafttræden (fx invaliditet). Ved fastsættelse af ydelser skal medregnes forsikringsperioder mv., der er tilbagelagt før overenskomstens ikrafttræden. Hvis en ydelse har været stillet i bero eller er afslået, fordi statsborgerskabs- eller bopælsforhold har medført, at den ikke kunne komme til udbetaling, skal den fastsættes eller udbetales på ny, når den berettigede ansøger herom. En fornyet fastsættelse af en ydelse efter overenskomstens regler må ikke medføre en nedsættelse af den ydelse, der hidtil er udbetalt. Hvis ansøgning om fornyet fastsættelse af ydelser indgives inden 2 år efter ikrafttrædelsen, har tilkendelsen virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet. Indgives ansøgning om fornyet fastsættelse efter 2 år har tilkendelsen virkning fra ansøgningstidspunktet. Tilkendelse af ydelser, hvor ansøgning indgives efter ikrafttrædelsestidspunktet for overenskomsten, har virkning fra ansøgningstidspunktet, medmindre der er fastsat andre regler herom i landenes nationale lovgivning. Pensionsstyrelsen, den 5.april 2011 Jens Brøchner/ Lykke Outzen 13

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN. Brøkpension

KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN. Brøkpension KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN Brøkpension 1. Klagernes navne (efternavne og fornavne): 2. Repræsenteret af: (1) Pedersen Nyberg,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

og almindelig førtidspension m.v.

og almindelig førtidspension m.v. 1 of 12 21/09/2010 11:41 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Ansøgning, sagsbehandling

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v.

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Til samtlige kommuner m.fl. 19. december 2003 Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Departementet

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse pr. 1. juni 2002

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse pr. 1. juni 2002 KL AMTSRÅDSFORENINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse pr. 1. juni 2002 med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere