VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING"

Transkript

1 VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr

2 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER OVERENSKOMSTENS AFSNIT I Område Overenskomstens artikel 1, bogstav a) 2. Forsikringsperiode Overenskomstens artikel 1, bogstav f) 3. Sagligt anvendelsesområde Overenskomstens artikel 2 4. Personkredsen Overenskomstens artikel 3 5. Ligebehandling Overenskomstens artikel 4 6. Eksport af ydelser Overenskomstens artikel 5 7. HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE OVERENSKOMSTENS AFSNIT II ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL II 8. Hovedregel Overenskomstens artikel 7, stk Udsendte arbejdstagere Overenskomstens artikel 8, stk. 1, stk. 2 og stk. 6 Administrativ aftales artikel Familiemedlemmer Overenskomstens artikel 8, stk Offentligt ansatte Overenskomstens artikel 9, stk Diplomater mfl. Overenskomstens artikel 9, stk Individuelle aftaler Overenskomstens artikel 10, stk Fritagelse for ATP-bidrag Overenskomstens artikel 10, stk Attest om anvendelse af lovgivning Administrativ aftales artikel SÆRLIGE BESTEMMELSER OM YDELSER EFTER DANSK OG INDISK LOVGIVNING OVERENSKOMSTENS AFSNIT III 17. Ydelser efter dansk lovgivning Overenskomstens artikel Ydelser efter indisk lovgivning Overenskomstens artikel Udbetaling af dansk pension under bopæl i Indien Overenskomstens artikel 11, stk Forholdet til pensionslovens 8 Overenskomstens artikel 11, stk Bopælsperioder før 1. april 1957 Overenskomstens artikel 11, stk SAGSBEHANDLINGEN ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL III Almindelige regler om ansøgning om pension Overenskomstens artikel 15, stk. 3 Administrativ aftales artikel Ansøgning om indisk pension fra en person, der bor i Danmark Administrativ aftales artikel Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Indien 25. Lægeundersøgelser Administrativ aftales artikel

3 FORSKELLIGE BESTEMMELSER OG OVERGANGSREGLER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT IV OG V - ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL IV Udbetaling af ydelser - Overenskomstens artikel 17, stk Gensidig bistand mv. - Overenskomstens artikel Administration og klageadgang 29. Ikrafttræden og varighed - Overenskomstens artikel 21, artikel 22 og artikel 23 - Administrativ aftales artikel Overgangsbestemmelser - Overenskomstens artikel 19 og artikel BILAGSFORTEGNELSE BILAG 1 BILAG 2 Overenskomst af 17. februar 2010 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien om social sikring Administrativ aftale om gennemførelse af overenskomst af 17. februar 2010 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien om social sikring 3

4 INDLEDNING 1. Der er den 17. februar 2010 indgået en overenskomst om social sikring mellem Danmark og Indien. Overenskomsten træder i kraft den 1. maj Ved overenskomsten er der indgået en aftale om koordinering af anvendelsen af de to landes lovgivning indenfor pensionsområdet. Overenskomsten sikrer, at statsborgere i de to lande bliver omfattet af pensionslovgivningen på lige fod, medmindre andet er fastsat i særlige bestemmelser i overenskomsten. Desuden medfører overenskomsten bedre muligheder for tilkendelse og udbetaling af pension optjent i de to lande. Der er til overenskomsten indgået en administrativ aftale om gennemførelse af overenskomsten. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med overenskomsten. Overenskomsten og den administrative aftale er optrykt som bilag til denne vejledning. Der bliver udarbejdet blanketter, som skal anvendes ved administration af overenskomsten. 4

5 ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER OVERENSKOMSTENS AFSNIT I Område Overenskomstens artikel 1, bogstav a) 2. Overenskomsten anvendes indenfor dansk og indisk område. Ved dansk område forstås efter overenskomsten Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved indisk område forstås Republikken Indien. Om udbetaling af pension i andre lande, se pkt. 7 Forsikringsperiode Overenskomstens artikel 1, bogstav f) 3. En forsikringsperiode er en periode, hvori der er betalt bidrag til en indisk pensionsordning, som er omfattet af overenskomsten, eller til ATP, samt bopælsperioder hvori der er optjent ret til dansk social pension. Sagligt anvendelsesområde Overenskomstens artikel 2 4. Overenskomsten finder for Danmarks vedkommende anvendelse på: a. Lov om social pension og de administrative bestemmelser, der vedrører denne lov. b. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov. c. Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og administrative bestemmelser hertil. For Indiens vedkommende anvendes overenskomsten indenfor den lovgivning, der vedrører alderspension, efterlevelsespension og invalidepension for arbejdstagere. Overenskomsten gælder for lovgivning, som ændrer eller supplerer den lovgivning, der er nævnt i artikel 2. Overenskomsten skal ligeledes anvendes på fremtidig lovgivning, som inddrager nye grupper af modtagere eller nye ydelser, med mindre den kompetente myndighed underretter myndigheden i det andet land om, at det ikke er hensigten at udvide overenskomstens anvendelsesområde. Personkredsen Overenskomstens artikel 3 5. Overenskomsten gælder med mindre andet er bestemt for personer, der er eller har været omfattet af pensionslovgivningen i Danmark eller Indien, og som er statsborgere i Danmark eller Indien. Familiemedlemmer og efterladte til danske og indiske statsborgere er omfattet, når de kan aflede en ret til pension fra de nævnte person. Det gælder uanset familiemedlemmernes og de efterladtes statsborgerskab. Andre personer, det vil typisk være øvrige tredjelandes statsborgere, er i begrænset omfang omfattet af overenskomsten. I forhold til ret til dansk social pension betyder det som udgangspunkt udelukkende, 5

6 at de pågældende har mulighed for at forblive omfattet af dansk lovgivning om pension i udsendelsessituationer. Derimod er der ikke nogen direkte adgang til at få dansk social pension i Indien for personer, der ikke er indiske eller danske statsborgere. Se dog pkt. 7 om EU-borgere. Ligebehandling Overenskomstens artikel 4 6. Efter overenskomsten gælder et almindeligt princip om ligebehandling af personer, der har bopæl i et af de to lande, ved anvendelse af den del af landenes lovgivning, som er omfattet af overenskomsten. Dette princip er fraveget ved visse af de øvrige bestemmelser i overenskomsten. Eksport af ydelser Overenskomstens artikel 5 7. I artikel 5, stk. 1, er udgangspunktet, at for statsborgere i Danmark eller Indien, ikke må være begrænsninger i retten til at få udbetalt pension fra det ene land, selv om personen er bosat i det andet land. Der er dog undtagelser herfra i enkelte af overenskomstens artikler. Opmærksomheden henledes på, at en person, der er statsborger i et andet EU-land, og som på grundlag af bopæl eller beskæftigelse i Danmark har optjent ret til dansk social pension, skal ligebehandles med en dansk statsborger. Personen har samme rettigheder som en dansk statsborger på området for social pension i de bilaterale overenskomster om social sikring, som Danmark har indgået med andre lande. Det betyder, at den ret til at få udbetalt dansk social pension under bopæl i Indien, som gælder for en dansk statsborger, på grundlag af overenskomsten mellem Danmark og Indien også gælder for en statsborger i et andet EU-land og eventuelle familiemedlemmer, som har optjent ret til dansk social pension, jf. artikel 4 i EF-forordning nr. 883/2004. I artikel 5, stk. 2, er fastlagt adgang for indiske statsborgere til at få dansk pension i tredjelande (dvs. udenfor Danmark og Indien), og omvendt adgang for danske statsborgere til at modtage indisk pension i tredjelande. Betingelserne er de samme, som gælder for landets egne statsborgere. Dvs. for ret til dansk pension gælder pensionslovens regler for udbetaling af pension i udlandet (bortset fra kravet om dansk indfødsret). 6

7 HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE OVERENSKOMSTENS AFSNIT II ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL II 8. Overenskomstens afsnit II indeholder bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning en person skal være omfattet af i en given situation, de såkaldte lovvalgsregler. Valget af hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse, gælder kun for de lovområder, der er omfattet af overenskomsten. Spørgsmålet om rettigheder efter den øvrige sociale lovgivning i de to lande afgøres som hidtil udelukkende efter reglerne i den nationale lovgivning. Der bliver udarbejdet blanket, som skal anvendes til dokumentation af hvilket lands lovgivning skal anvendes. En midlertidig blanket om anvendelse af dansk lovgivning findes på Pensionsstyrelsens hjemmeside. Hovedregel Overenskomstens artikel 7, stk Bestemmelsen fastsætter hovedregler for lovvalget. a) Udgangspunktet er, at en person er omfattet af lovgivningen i bopælslandet b) Personer, der bor i ét af landene og arbejder i det andet, er omfattet af arbejdslandets lovgivning. Det gælder både lønmodtagere og selvstændige. c) Internationale transportarbejdere er omfattet af lovgivningen i det land, hvor transportvirksomheden er registreret. d) Personer, der arbejder som lønmodtagere om bord på et skib, er omfattet af flaglandets lovgivning. Udsendte arbejdstagere Overenskomstens artikel 8, stk. 1, stk. 2 og stk. 6 Administrativ aftales artikel En arbejdstager, der på et tidspunkt, hvor pågældende har bopæl i Danmark og derfor er omfattet af dansk lovgivning, og som af en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, bliver udsendt til midlertidigt at udføre beskæftigelse i Indien, forbliver omfattet af dansk lovgivning i indtil 3 år efter udsendelsen, forudsat at den forventede varighed af udsendelsen ikke overstiger 3 år. Tilsvarende gælder, at en arbejdstager, der har bopæl i Indien, kan udsendes til Danmark af sin indiske arbejdsgiver, og forblive omfattet af indisk pensionslovgivning. Denne udstationering kan ske i op til 5 år. Overenskomstens bestemmelser om udsendte arbejdstagere gælder for alle arbejdstagere, dvs. også tredjelandes statsborgere, og de kan således forblive omfattet af dansk lovgivning om social pension og ATP og dermed forsat optjene ret til dansk pension ved midlertidig beskæftigelse i Indien, for en dansk arbejdsgiver. Bestemmelsen om udsendte omfattet ikke selvstændige erhvervsdrivende. Familiemedlemmer Overenskomstens artikel 8, stk. 3 7

8 11. Medfølgende familiemedlemmer til udsendte arbejdstagere er omfattet af lovgivningen i udsenderlandet, forudsat at de ikke selv er beskæftiget eller driver selvstændig virksomhed i opholdslandet. Offentligt ansatte Overenskomstens artikel 9, stk Statsansatte mfl. Er omfattet af lovgivningen i det land, hvis myndighed beskæftiger dem. I forhold til Danmark gælder denne bestemmelse for alle offentlig ansatte, herunder også kommunalt ansatte. Diplomater mfl. Overenskomstens artikel 9, stk Overenskomsten berører ikke bestemmelserne i Wienerkonventionen om diplomatiske og konsulære forbindelser om særlige privilegier og immuniteter med hensyn til den lovgivning, som er omfattet af overenskomsten. Det betyder, at den fritagelse for at være omfattet af værtslandets lovgivning om social sikring, som gælder efter Wienerkonventionen fortsat finder anvendelse for de diplomater mfl., der af Danmark eller Indien udsendes til disse landes repræsentationer i det andet land. Individuelle aftaler Overenskomstens artikel 10, stk Der kan indgås aftaler mellem myndighederne i de to lande om at fravige de øvrige bestemmelser i artikel 7 9. Aftale indgås i Danmark af Pensionsstyrelsen. Ansøgning om aftale om at være under dansk lovgivning skal indgives til Pensionsstyrelsen, der indhenter samtykke fra de indiske myndigheder. Fritagelse for ATP-bidrag Overenskomstens artikel 10, stk Der er tale om en særbestemmelse, hvorefter indiske statsborgere, der kortvarigt er beskæftiget i Danmark, er undtaget fra ATP-pligten. Indiske statsborgere, der arbejder kortvarigt i Danmark, er derfor fritaget for at betale bidrag til ATP, selv om de efter overenskomsten er omfattet af dansk lovgivning. Disse perioder med kortvarig beskæftigelse i Danmark kan dog medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i overenskomstens artikel 11, stk. 1, forudsat at disse perioder kan dokumenteres på anden vis. Her kan fx dokumentation fra arbejdsforholdet i form af arbejdskontrakt, skatteopgørelse el. lign. anvendes. Attest om anvendelse af lovgivning Administrativ aftales artikel Der udstedes altid blanket se pkt. 8 - i udsendelsessituationer, og når der indgås individuelle aftaler efter overenskomstens artikel 10, stk. 1. I andre tilfælde udstedes blanketten kun, når der er et konkret behov. I praksis vil det sige, hvis de indiske myndigheder kræver at få forelagt en blanket som dokumentation for, at det er dansk lovgivning, der skal anvendes. I alle situationer udstedes blanketten af Pensionsstyrelsen. 8

9 SÆRLIGE BESTEMMELSER OM YDELSER EFTER DANSKE OG INDISK LOVGIVNING OVERENSKOMSTENS AFSNIT III 17. Overenskomstens ligebehandlingsprincip giver lige ret til dansk og indisk pension for danske og indiske statsborgere, med mindre andet er bestemt i de enkelte artikler i overenskomsten. Ydelser efter dansk lovgivning Overenskomstens artikel Efter artikel 11, stk. 1, åbner indiske statsborgere ret til dansk social pension efter 3 års optjening og ligestilles med danske statsborgere efter artikel 4, når de opfylder beskæftigelseskravet, dvs. 12 måneders beskæftigelse under dansk lovgivning. Hvis beskæftigelseskravet i artikel 11, stk. 1, ikke er opfyldt, kan der være ret til danske pension efter overenskomstens artikel 11, stk. 2. Artikel 11, stk. 2, omhandler den situation, hvor pensionen tillægges under bopæl i Danmark. Det er en direkte afskrift af pensionslovens bestemmelser om udenlandske statsborgeres adgang til at få tilkendt social pension, når de bor her i landet. Bestemmelsen giver i princippet ikke yderligere rettigheder i forhold til gældende lov og er alene indsat for at lette forståelsen. Artikel 11, stk. 3, bygger på eksportbestemmelsen i artikel 5, der fører til, at en indisk statsborger kan eksportere sin danske pension på lige fod med en dansk statsborger, når den pågældende opfylder beskæftigelseskravet på 12 måneder. Artikel 5 er hjemlen for eksport af dansk pension for danske statsborgere, og danskere kan eksportere den danske pension uden krav om beskæftigelse i Danmark. Retten til eksport af dansk social pension gælder både ret til at medtage en allerede tillagt pension til Indien og til at få tilkendt dansk pension under bopæl i Indien. For indiske statsborgere, der ikke opfylder beskæftigelseskravet, og hvor pensionen er tillagt under bopæl i Danmark, gælder artikel 11, stk. 4, der giver ret til fortsat udbetaling af pension, hvis personen efter pensionstilkendelsen bosætter sig i Indien. Artikel 11, stk. 5, skal sikre, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at en indisk statsborger i optjeningsperioden har arbejdet i sammenlagt 12 måneder i Danmark. Hvis arbejdsperioden ligger efter 1964, hvor Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) blev indført, vil dokumentationen for arbejdsperioder være opgørelse over perioder med indbetalte ATP-bidrag. Er der ingen ATPindbetalinger, kan anden dokumentation for arbejde i Danmark bruges. Dokumentation for arbejdsperioder før 1964 eller for selvstændige, der ikke har pligt til at indbetale til ATP, kan være en original arbejdskontrakt, anbefalinger fra arbejdsgiver, fagforeningsborg, lønsedler, årsopgørelser fra skatteforvaltningen mv. Søfolks sejltiden kan evt. dokumenteres af Søfartsstyrelsen eller af de aktuelle rederier. Artikel 11, stk. 6, beskriver, at 12-månedersperioden kan opnås ved sammenlægning af flere perioder. Det er derfor ikke et krav, at der opnås 12-måneders sammenhængende beskæftigelse. Ydelser efter indisk lovgivning Overenskomstens artikel 12 9

10 19. Forsikringsperioder, som defineret i artikel 1, bogstav f), og som er tilbagelagt efter dansk lovgivning, kan, hvis det er nødvendigt, medregnes til opfyldelse af karensperioden for ret til pension efter lovgivningen i Indien. Hvis retten til indisk pension kun opnås i kraft af sammenlægning af indiske og danske forsikringsperioder, sker beregning af den indiske pensions størrelse efter den særlige metode, der er fastlagt i artikel 12, stk. 3. I andre tilfælde anvendes den indiske lovgivning direkte ved beregning af pensionen. Udbetaling af dansk pension under bopæl i Indien Overenskomstens artikel 11, stk Følgende tillæg og ydelser kan udbetales under bopæl i Indien: Grundbeløb og førtidspension, der udbetales efter lov om social pension, samt grundbeløb, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og ekstra tillægsydelse, der udbetales efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Dette er en positiv beskrivelse af de ydelser og tillæg, som kan udbetales under bopæl i Indien. Det betyder, at der ikke kan udbetales pensionstillæg. Dette gælder både danske og indiske statsborgere. Andre tillæg, der i fremtiden vil blive fastlagt i lov om social pension, vil som udgangspunkt ikke kunne eksporteres. For så vidt angår danske statsborgeres ret til eksport af tillæg i øvrigt skal opmærksomheden dog henledes på pensionslovens 3, stk. 5. Denne bestemmelse gælder ligesom de øvrige bestemmelser i pensionslovgivningen parallelt med overenskomsten. Aktuelt betyder det, at danske statsborgere vil kunne få udbetalt personligt tillæg under bopæl i Indien, hvis de opfylder pensionslovens bestemmelser. Forholdet til pensionslovens 8 Overenskomstens artikel 11, stk Artikel 11, stk. 8, sikrer, at overenskomsten ikke fører til, at en indisk statsborger optjener dansk social pension efter pensionslovens 8, stk. 1, uden at have boet eller arbejdet fysisk i Danmark. Derfor skal en indisk statsborger have boet eller arbejdet i Danmark og have været omfattet af dansk lovgivning om social pension i sammenlagt mindst 12 måneder indenfor pensionslovens optjeningsperiode, før der kan medregnes bopælstider efter pensionslovens 8, stk. 1. Bopælsperioder før 1. april 1957 Overenskomstens artikel 11, stk Bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for overenskomstens ikrafttræden, skal tages i betragtning ved fastsættelse af pensionens størrelse. Dog skal der ikke tages hensyn til bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for 1. april 1957 ved beregning af størrelsen af dansk pension, der udbetales til indiske statsborgere med bopæl i Indien. Begrænsningen gælder kun for indiske statsborgere, der er bosat i Indien. Begrænsningen berører således ikke danske statsborgere. Den berører heller ikke indiske statsborgere, der bor i Danmark. 10

11 SAGSBEHANDLINGEN ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL III Almindelige regler om ansøgning om pension Overenskomstens artikel 15, stk. 3 Administrativ aftales artikel En ansøgning om pension efter et lands lovgivning anses tillige som en ansøgning om en tilsvarende ydelse efter det andet lands lovgivning. Den dato, en ansøgning om dansk pension indgives til den danske kommune, anses derfor som ansøgningsdato i forhold til den indiske institution. En ansøgning om pension fra en person, der har været omfattet af indisk lovgivning, skal derfor via Pensionsstyrelsen videresendes til den indiske institution. Hvis en ansøgning, erklæring eller anke mv. efter et af landenes lovgivning skal fremsættes inden en bestemt frist til institutionen i dette land, anses fristen for overholdt, hvis ansøgningen modtages af det andet lands institution inden fristens udløb. En sådan ansøgning, erklæring eller anke mv. skal straks oversende til institutionen eller myndigheden i det andet land enten direkte eller gennem de kompetente myndigheder. Ansøgning om indisk pension fra en person, der bor i Danmark Administrativ aftales artikel Når det fremgår af en ansøgning om dansk pension, at ansøgeren har tilbagelagt beskæftigelsesperioder i Indien, skal kommunen sende kopi af ansøgningen til Pensionsstyrelsen med henblik på ansøgning om pension fra Indien. Pensionsstyrelsen sender ansøgningen til den kompetente indiske institution. Sammen med ansøgningen skal sendes enhver dokumentation, som kommunen/styrelsen er i besiddelse af, og som kan være nødvendig for afgørelsen af sagen. Desuden sendes en oversigt over de bopælsperioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning. Når der søges om førtidspension/invalidepension medsender kommunen de relevante lægelige akter, der foreligger i sagen, til pensionsstyrelsen. Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Indien 25. Ansøgningen indgives til den kompetente institution i Indien, der videresender ansøgningen til Pensionsstyrelsen. Styrelsen behandler ansøgningen og sender afgørelsen med klagevejledning til den indiske institution. Lægeundersøgelser Administrativ aftales artikel Når der ansøges om dansk førtidspension til en person, der bor i Indien, fremsender den indiske institution sammen med ansøgningen relevant lægeligt materiale, som den er i besiddelse af. Hvis Pensionsstyrelsen har brug for yderligere lægelig dokumentation, anmodes den indiske institution om at foranledige, at undersøgelsen bliver foretaget. Dette sker efter reglerne i indisk lovgivning. Udgiften til undersøgelsen afholdes af Pensionsstyrelsen. 11

12 FORSKELLIGE BESTEMMELSER OG OVERGANGSREGLER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT IV OG V - ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL IV Udbetaling af ydelser - Overenskomstens artikel 17, stk Udbetaling af ydelser kan efter overenskomsten foretages i valutaen i det land, som foretager udbetalingen. Det betyder, at ydelser efter dansk lovgivning udbetales i danske kroner. Hvis modtageren bor i et tredjeland, kan udbetaling også finde sted i dette lands valuta. Ydelserne udbetales direkte til den berettigede. Forfaldstidspunkterne for ydelserne er de samme, som gælder efter landenes nationale lovgivning. Det vil for Danmarks vedkommende sige, at det er pensionslovens regler for, hvornår pensionen skal være til disposition, der finder anvendelse. Gensidig bistand mv. - Overenskomstens artikel Overenskomsten indeholder en generel regel, som forpligter landenes myndigheder til at bistå hinanden ved gennemførelse af overenskomsten. Den bistand, der ydes, er vederlagsfri, med mindre andet aftales. Administration og klageadgang 29. Administration af overenskomsten varetages i Danmark af kommunerne for så vidt angår social pension til personer, der har bopæl her i landet. Kommunens afgørelse kan ankes efter de almindelige regler herom. Administration af overenskomsten varetages i øvrigt af Pensionsstyrelsen, når det drejer sig om social pension til personer, der har bopæl i Indien, eller når det drejer sig om ansøgning om pension fra Indien til personer, der bor i Danmark. Styrelsens afgørelser om pension kan ankes til Ankestyrelsen. Arbejdsmarkedets Tillægspension varetager administrationen, når det drejer sig om ydelser efter ATP lovgivningen. Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser kan ankes til ATP-Ankenævnet. Pensionsstyrelsens afgørelser efter overenskomstens afsnit II kan ankes til Ankestyrelsen bortset fra afgørelser efter artikel 10, stk. 1, der kan ankes til Beskæftigelsesministeriet. Ikrafttræden og varighed - Overenskomstens artikel 21, artikel 22 og artikel 23 - Administrativ aftales artikel Overenskomsten og den administrative aftale træder i kraft den 1. maj Overenskomsten er gældende for en tidsubegrænset periode, indtil den opsiges af en af parterne med det dertil fastsatte varsel. 12

13 En eventuel opsigelse af overenskomsten medfører ikke bortfald af retten til de ydelser, der er opnået efter overenskomstens regler. Overgangsbestemmelser - Overenskomstens artikel 19 og artikel Overenskomsten giver ikke ret til at få udbetalt ydelser for perioder, der ligger forud for overenskomstens ikrafttræden. Der skal tages hensyn til begivenheder, der er indtrådt før overenskomstens ikrafttræden (fx invaliditet). Ved fastsættelse af ydelser skal medregnes forsikringsperioder mv., der er tilbagelagt før overenskomstens ikrafttræden. Hvis en ydelse har været stillet i bero eller er afslået, fordi statsborgerskabs- eller bopælsforhold har medført, at den ikke kunne komme til udbetaling, skal den fastsættes eller udbetales på ny, når den berettigede ansøger herom. En fornyet fastsættelse af en ydelse efter overenskomstens regler må ikke medføre en nedsættelse af den ydelse, der hidtil er udbetalt. Hvis ansøgning om fornyet fastsættelse af ydelser indgives inden 2 år efter ikrafttrædelsen, har tilkendelsen virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet. Indgives ansøgning om fornyet fastsættelse efter 2 år har tilkendelsen virkning fra ansøgningstidspunktet. Tilkendelse af ydelser, hvor ansøgning indgives efter ikrafttrædelsestidspunktet for overenskomsten, har virkning fra ansøgningstidspunktet, medmindre der er fastsat andre regler herom i landenes nationale lovgivning. Pensionsstyrelsen, den 5.april 2011 Jens Brøchner/ Lykke Outzen 13

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 10. maj 2004 J.nr. 96-00006-04 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN. Brøkpension

KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN. Brøkpension KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN Brøkpension 1. Klagernes navne (efternavne og fornavne): 2. Repræsenteret af: (1) Pedersen Nyberg,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

og almindelig førtidspension m.v.

og almindelig førtidspension m.v. 1 of 12 21/09/2010 11:41 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Ansøgning, sagsbehandling

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v.

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Til samtlige kommuner m.fl. 19. december 2003 Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Departementet

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte) 2009 Cirkulære af 5.

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere