VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING"

Transkript

1 VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr

2 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER OVERENSKOMSTENS AFSNIT I Område Overenskomstens artikel 1, bogstav a) 2. Forsikringsperiode Overenskomstens artikel 1, bogstav f) 3. Sagligt anvendelsesområde Overenskomstens artikel 2 4. Personkredsen Overenskomstens artikel 3 5. Ligebehandling Overenskomstens artikel 4 6. Eksport af ydelser Overenskomstens artikel 5 7. HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE OVERENSKOMSTENS AFSNIT II ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL II 8. Hovedregel Overenskomstens artikel 7, stk Udsendte arbejdstagere Overenskomstens artikel 8, stk. 1, stk. 2 og stk. 6 Administrativ aftales artikel Familiemedlemmer Overenskomstens artikel 8, stk Offentligt ansatte Overenskomstens artikel 9, stk Diplomater mfl. Overenskomstens artikel 9, stk Individuelle aftaler Overenskomstens artikel 10, stk Fritagelse for ATP-bidrag Overenskomstens artikel 10, stk Attest om anvendelse af lovgivning Administrativ aftales artikel SÆRLIGE BESTEMMELSER OM YDELSER EFTER DANSK OG INDISK LOVGIVNING OVERENSKOMSTENS AFSNIT III 17. Ydelser efter dansk lovgivning Overenskomstens artikel Ydelser efter indisk lovgivning Overenskomstens artikel Udbetaling af dansk pension under bopæl i Indien Overenskomstens artikel 11, stk Forholdet til pensionslovens 8 Overenskomstens artikel 11, stk Bopælsperioder før 1. april 1957 Overenskomstens artikel 11, stk SAGSBEHANDLINGEN ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL III Almindelige regler om ansøgning om pension Overenskomstens artikel 15, stk. 3 Administrativ aftales artikel Ansøgning om indisk pension fra en person, der bor i Danmark Administrativ aftales artikel Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Indien 25. Lægeundersøgelser Administrativ aftales artikel

3 FORSKELLIGE BESTEMMELSER OG OVERGANGSREGLER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT IV OG V - ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL IV Udbetaling af ydelser - Overenskomstens artikel 17, stk Gensidig bistand mv. - Overenskomstens artikel Administration og klageadgang 29. Ikrafttræden og varighed - Overenskomstens artikel 21, artikel 22 og artikel 23 - Administrativ aftales artikel Overgangsbestemmelser - Overenskomstens artikel 19 og artikel BILAGSFORTEGNELSE BILAG 1 BILAG 2 Overenskomst af 17. februar 2010 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien om social sikring Administrativ aftale om gennemførelse af overenskomst af 17. februar 2010 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien om social sikring 3

4 INDLEDNING 1. Der er den 17. februar 2010 indgået en overenskomst om social sikring mellem Danmark og Indien. Overenskomsten træder i kraft den 1. maj Ved overenskomsten er der indgået en aftale om koordinering af anvendelsen af de to landes lovgivning indenfor pensionsområdet. Overenskomsten sikrer, at statsborgere i de to lande bliver omfattet af pensionslovgivningen på lige fod, medmindre andet er fastsat i særlige bestemmelser i overenskomsten. Desuden medfører overenskomsten bedre muligheder for tilkendelse og udbetaling af pension optjent i de to lande. Der er til overenskomsten indgået en administrativ aftale om gennemførelse af overenskomsten. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med overenskomsten. Overenskomsten og den administrative aftale er optrykt som bilag til denne vejledning. Der bliver udarbejdet blanketter, som skal anvendes ved administration af overenskomsten. 4

5 ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER OVERENSKOMSTENS AFSNIT I Område Overenskomstens artikel 1, bogstav a) 2. Overenskomsten anvendes indenfor dansk og indisk område. Ved dansk område forstås efter overenskomsten Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved indisk område forstås Republikken Indien. Om udbetaling af pension i andre lande, se pkt. 7 Forsikringsperiode Overenskomstens artikel 1, bogstav f) 3. En forsikringsperiode er en periode, hvori der er betalt bidrag til en indisk pensionsordning, som er omfattet af overenskomsten, eller til ATP, samt bopælsperioder hvori der er optjent ret til dansk social pension. Sagligt anvendelsesområde Overenskomstens artikel 2 4. Overenskomsten finder for Danmarks vedkommende anvendelse på: a. Lov om social pension og de administrative bestemmelser, der vedrører denne lov. b. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov. c. Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og administrative bestemmelser hertil. For Indiens vedkommende anvendes overenskomsten indenfor den lovgivning, der vedrører alderspension, efterlevelsespension og invalidepension for arbejdstagere. Overenskomsten gælder for lovgivning, som ændrer eller supplerer den lovgivning, der er nævnt i artikel 2. Overenskomsten skal ligeledes anvendes på fremtidig lovgivning, som inddrager nye grupper af modtagere eller nye ydelser, med mindre den kompetente myndighed underretter myndigheden i det andet land om, at det ikke er hensigten at udvide overenskomstens anvendelsesområde. Personkredsen Overenskomstens artikel 3 5. Overenskomsten gælder med mindre andet er bestemt for personer, der er eller har været omfattet af pensionslovgivningen i Danmark eller Indien, og som er statsborgere i Danmark eller Indien. Familiemedlemmer og efterladte til danske og indiske statsborgere er omfattet, når de kan aflede en ret til pension fra de nævnte person. Det gælder uanset familiemedlemmernes og de efterladtes statsborgerskab. Andre personer, det vil typisk være øvrige tredjelandes statsborgere, er i begrænset omfang omfattet af overenskomsten. I forhold til ret til dansk social pension betyder det som udgangspunkt udelukkende, 5

6 at de pågældende har mulighed for at forblive omfattet af dansk lovgivning om pension i udsendelsessituationer. Derimod er der ikke nogen direkte adgang til at få dansk social pension i Indien for personer, der ikke er indiske eller danske statsborgere. Se dog pkt. 7 om EU-borgere. Ligebehandling Overenskomstens artikel 4 6. Efter overenskomsten gælder et almindeligt princip om ligebehandling af personer, der har bopæl i et af de to lande, ved anvendelse af den del af landenes lovgivning, som er omfattet af overenskomsten. Dette princip er fraveget ved visse af de øvrige bestemmelser i overenskomsten. Eksport af ydelser Overenskomstens artikel 5 7. I artikel 5, stk. 1, er udgangspunktet, at for statsborgere i Danmark eller Indien, ikke må være begrænsninger i retten til at få udbetalt pension fra det ene land, selv om personen er bosat i det andet land. Der er dog undtagelser herfra i enkelte af overenskomstens artikler. Opmærksomheden henledes på, at en person, der er statsborger i et andet EU-land, og som på grundlag af bopæl eller beskæftigelse i Danmark har optjent ret til dansk social pension, skal ligebehandles med en dansk statsborger. Personen har samme rettigheder som en dansk statsborger på området for social pension i de bilaterale overenskomster om social sikring, som Danmark har indgået med andre lande. Det betyder, at den ret til at få udbetalt dansk social pension under bopæl i Indien, som gælder for en dansk statsborger, på grundlag af overenskomsten mellem Danmark og Indien også gælder for en statsborger i et andet EU-land og eventuelle familiemedlemmer, som har optjent ret til dansk social pension, jf. artikel 4 i EF-forordning nr. 883/2004. I artikel 5, stk. 2, er fastlagt adgang for indiske statsborgere til at få dansk pension i tredjelande (dvs. udenfor Danmark og Indien), og omvendt adgang for danske statsborgere til at modtage indisk pension i tredjelande. Betingelserne er de samme, som gælder for landets egne statsborgere. Dvs. for ret til dansk pension gælder pensionslovens regler for udbetaling af pension i udlandet (bortset fra kravet om dansk indfødsret). 6

7 HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE OVERENSKOMSTENS AFSNIT II ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL II 8. Overenskomstens afsnit II indeholder bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning en person skal være omfattet af i en given situation, de såkaldte lovvalgsregler. Valget af hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse, gælder kun for de lovområder, der er omfattet af overenskomsten. Spørgsmålet om rettigheder efter den øvrige sociale lovgivning i de to lande afgøres som hidtil udelukkende efter reglerne i den nationale lovgivning. Der bliver udarbejdet blanket, som skal anvendes til dokumentation af hvilket lands lovgivning skal anvendes. En midlertidig blanket om anvendelse af dansk lovgivning findes på Pensionsstyrelsens hjemmeside. Hovedregel Overenskomstens artikel 7, stk Bestemmelsen fastsætter hovedregler for lovvalget. a) Udgangspunktet er, at en person er omfattet af lovgivningen i bopælslandet b) Personer, der bor i ét af landene og arbejder i det andet, er omfattet af arbejdslandets lovgivning. Det gælder både lønmodtagere og selvstændige. c) Internationale transportarbejdere er omfattet af lovgivningen i det land, hvor transportvirksomheden er registreret. d) Personer, der arbejder som lønmodtagere om bord på et skib, er omfattet af flaglandets lovgivning. Udsendte arbejdstagere Overenskomstens artikel 8, stk. 1, stk. 2 og stk. 6 Administrativ aftales artikel En arbejdstager, der på et tidspunkt, hvor pågældende har bopæl i Danmark og derfor er omfattet af dansk lovgivning, og som af en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, bliver udsendt til midlertidigt at udføre beskæftigelse i Indien, forbliver omfattet af dansk lovgivning i indtil 3 år efter udsendelsen, forudsat at den forventede varighed af udsendelsen ikke overstiger 3 år. Tilsvarende gælder, at en arbejdstager, der har bopæl i Indien, kan udsendes til Danmark af sin indiske arbejdsgiver, og forblive omfattet af indisk pensionslovgivning. Denne udstationering kan ske i op til 5 år. Overenskomstens bestemmelser om udsendte arbejdstagere gælder for alle arbejdstagere, dvs. også tredjelandes statsborgere, og de kan således forblive omfattet af dansk lovgivning om social pension og ATP og dermed forsat optjene ret til dansk pension ved midlertidig beskæftigelse i Indien, for en dansk arbejdsgiver. Bestemmelsen om udsendte omfattet ikke selvstændige erhvervsdrivende. Familiemedlemmer Overenskomstens artikel 8, stk. 3 7

8 11. Medfølgende familiemedlemmer til udsendte arbejdstagere er omfattet af lovgivningen i udsenderlandet, forudsat at de ikke selv er beskæftiget eller driver selvstændig virksomhed i opholdslandet. Offentligt ansatte Overenskomstens artikel 9, stk Statsansatte mfl. Er omfattet af lovgivningen i det land, hvis myndighed beskæftiger dem. I forhold til Danmark gælder denne bestemmelse for alle offentlig ansatte, herunder også kommunalt ansatte. Diplomater mfl. Overenskomstens artikel 9, stk Overenskomsten berører ikke bestemmelserne i Wienerkonventionen om diplomatiske og konsulære forbindelser om særlige privilegier og immuniteter med hensyn til den lovgivning, som er omfattet af overenskomsten. Det betyder, at den fritagelse for at være omfattet af værtslandets lovgivning om social sikring, som gælder efter Wienerkonventionen fortsat finder anvendelse for de diplomater mfl., der af Danmark eller Indien udsendes til disse landes repræsentationer i det andet land. Individuelle aftaler Overenskomstens artikel 10, stk Der kan indgås aftaler mellem myndighederne i de to lande om at fravige de øvrige bestemmelser i artikel 7 9. Aftale indgås i Danmark af Pensionsstyrelsen. Ansøgning om aftale om at være under dansk lovgivning skal indgives til Pensionsstyrelsen, der indhenter samtykke fra de indiske myndigheder. Fritagelse for ATP-bidrag Overenskomstens artikel 10, stk Der er tale om en særbestemmelse, hvorefter indiske statsborgere, der kortvarigt er beskæftiget i Danmark, er undtaget fra ATP-pligten. Indiske statsborgere, der arbejder kortvarigt i Danmark, er derfor fritaget for at betale bidrag til ATP, selv om de efter overenskomsten er omfattet af dansk lovgivning. Disse perioder med kortvarig beskæftigelse i Danmark kan dog medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i overenskomstens artikel 11, stk. 1, forudsat at disse perioder kan dokumenteres på anden vis. Her kan fx dokumentation fra arbejdsforholdet i form af arbejdskontrakt, skatteopgørelse el. lign. anvendes. Attest om anvendelse af lovgivning Administrativ aftales artikel Der udstedes altid blanket se pkt. 8 - i udsendelsessituationer, og når der indgås individuelle aftaler efter overenskomstens artikel 10, stk. 1. I andre tilfælde udstedes blanketten kun, når der er et konkret behov. I praksis vil det sige, hvis de indiske myndigheder kræver at få forelagt en blanket som dokumentation for, at det er dansk lovgivning, der skal anvendes. I alle situationer udstedes blanketten af Pensionsstyrelsen. 8

9 SÆRLIGE BESTEMMELSER OM YDELSER EFTER DANSKE OG INDISK LOVGIVNING OVERENSKOMSTENS AFSNIT III 17. Overenskomstens ligebehandlingsprincip giver lige ret til dansk og indisk pension for danske og indiske statsborgere, med mindre andet er bestemt i de enkelte artikler i overenskomsten. Ydelser efter dansk lovgivning Overenskomstens artikel Efter artikel 11, stk. 1, åbner indiske statsborgere ret til dansk social pension efter 3 års optjening og ligestilles med danske statsborgere efter artikel 4, når de opfylder beskæftigelseskravet, dvs. 12 måneders beskæftigelse under dansk lovgivning. Hvis beskæftigelseskravet i artikel 11, stk. 1, ikke er opfyldt, kan der være ret til danske pension efter overenskomstens artikel 11, stk. 2. Artikel 11, stk. 2, omhandler den situation, hvor pensionen tillægges under bopæl i Danmark. Det er en direkte afskrift af pensionslovens bestemmelser om udenlandske statsborgeres adgang til at få tilkendt social pension, når de bor her i landet. Bestemmelsen giver i princippet ikke yderligere rettigheder i forhold til gældende lov og er alene indsat for at lette forståelsen. Artikel 11, stk. 3, bygger på eksportbestemmelsen i artikel 5, der fører til, at en indisk statsborger kan eksportere sin danske pension på lige fod med en dansk statsborger, når den pågældende opfylder beskæftigelseskravet på 12 måneder. Artikel 5 er hjemlen for eksport af dansk pension for danske statsborgere, og danskere kan eksportere den danske pension uden krav om beskæftigelse i Danmark. Retten til eksport af dansk social pension gælder både ret til at medtage en allerede tillagt pension til Indien og til at få tilkendt dansk pension under bopæl i Indien. For indiske statsborgere, der ikke opfylder beskæftigelseskravet, og hvor pensionen er tillagt under bopæl i Danmark, gælder artikel 11, stk. 4, der giver ret til fortsat udbetaling af pension, hvis personen efter pensionstilkendelsen bosætter sig i Indien. Artikel 11, stk. 5, skal sikre, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at en indisk statsborger i optjeningsperioden har arbejdet i sammenlagt 12 måneder i Danmark. Hvis arbejdsperioden ligger efter 1964, hvor Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) blev indført, vil dokumentationen for arbejdsperioder være opgørelse over perioder med indbetalte ATP-bidrag. Er der ingen ATPindbetalinger, kan anden dokumentation for arbejde i Danmark bruges. Dokumentation for arbejdsperioder før 1964 eller for selvstændige, der ikke har pligt til at indbetale til ATP, kan være en original arbejdskontrakt, anbefalinger fra arbejdsgiver, fagforeningsborg, lønsedler, årsopgørelser fra skatteforvaltningen mv. Søfolks sejltiden kan evt. dokumenteres af Søfartsstyrelsen eller af de aktuelle rederier. Artikel 11, stk. 6, beskriver, at 12-månedersperioden kan opnås ved sammenlægning af flere perioder. Det er derfor ikke et krav, at der opnås 12-måneders sammenhængende beskæftigelse. Ydelser efter indisk lovgivning Overenskomstens artikel 12 9

10 19. Forsikringsperioder, som defineret i artikel 1, bogstav f), og som er tilbagelagt efter dansk lovgivning, kan, hvis det er nødvendigt, medregnes til opfyldelse af karensperioden for ret til pension efter lovgivningen i Indien. Hvis retten til indisk pension kun opnås i kraft af sammenlægning af indiske og danske forsikringsperioder, sker beregning af den indiske pensions størrelse efter den særlige metode, der er fastlagt i artikel 12, stk. 3. I andre tilfælde anvendes den indiske lovgivning direkte ved beregning af pensionen. Udbetaling af dansk pension under bopæl i Indien Overenskomstens artikel 11, stk Følgende tillæg og ydelser kan udbetales under bopæl i Indien: Grundbeløb og førtidspension, der udbetales efter lov om social pension, samt grundbeløb, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og ekstra tillægsydelse, der udbetales efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension. Dette er en positiv beskrivelse af de ydelser og tillæg, som kan udbetales under bopæl i Indien. Det betyder, at der ikke kan udbetales pensionstillæg. Dette gælder både danske og indiske statsborgere. Andre tillæg, der i fremtiden vil blive fastlagt i lov om social pension, vil som udgangspunkt ikke kunne eksporteres. For så vidt angår danske statsborgeres ret til eksport af tillæg i øvrigt skal opmærksomheden dog henledes på pensionslovens 3, stk. 5. Denne bestemmelse gælder ligesom de øvrige bestemmelser i pensionslovgivningen parallelt med overenskomsten. Aktuelt betyder det, at danske statsborgere vil kunne få udbetalt personligt tillæg under bopæl i Indien, hvis de opfylder pensionslovens bestemmelser. Forholdet til pensionslovens 8 Overenskomstens artikel 11, stk Artikel 11, stk. 8, sikrer, at overenskomsten ikke fører til, at en indisk statsborger optjener dansk social pension efter pensionslovens 8, stk. 1, uden at have boet eller arbejdet fysisk i Danmark. Derfor skal en indisk statsborger have boet eller arbejdet i Danmark og have været omfattet af dansk lovgivning om social pension i sammenlagt mindst 12 måneder indenfor pensionslovens optjeningsperiode, før der kan medregnes bopælstider efter pensionslovens 8, stk. 1. Bopælsperioder før 1. april 1957 Overenskomstens artikel 11, stk Bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for overenskomstens ikrafttræden, skal tages i betragtning ved fastsættelse af pensionens størrelse. Dog skal der ikke tages hensyn til bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for 1. april 1957 ved beregning af størrelsen af dansk pension, der udbetales til indiske statsborgere med bopæl i Indien. Begrænsningen gælder kun for indiske statsborgere, der er bosat i Indien. Begrænsningen berører således ikke danske statsborgere. Den berører heller ikke indiske statsborgere, der bor i Danmark. 10

11 SAGSBEHANDLINGEN ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL III Almindelige regler om ansøgning om pension Overenskomstens artikel 15, stk. 3 Administrativ aftales artikel En ansøgning om pension efter et lands lovgivning anses tillige som en ansøgning om en tilsvarende ydelse efter det andet lands lovgivning. Den dato, en ansøgning om dansk pension indgives til den danske kommune, anses derfor som ansøgningsdato i forhold til den indiske institution. En ansøgning om pension fra en person, der har været omfattet af indisk lovgivning, skal derfor via Pensionsstyrelsen videresendes til den indiske institution. Hvis en ansøgning, erklæring eller anke mv. efter et af landenes lovgivning skal fremsættes inden en bestemt frist til institutionen i dette land, anses fristen for overholdt, hvis ansøgningen modtages af det andet lands institution inden fristens udløb. En sådan ansøgning, erklæring eller anke mv. skal straks oversende til institutionen eller myndigheden i det andet land enten direkte eller gennem de kompetente myndigheder. Ansøgning om indisk pension fra en person, der bor i Danmark Administrativ aftales artikel Når det fremgår af en ansøgning om dansk pension, at ansøgeren har tilbagelagt beskæftigelsesperioder i Indien, skal kommunen sende kopi af ansøgningen til Pensionsstyrelsen med henblik på ansøgning om pension fra Indien. Pensionsstyrelsen sender ansøgningen til den kompetente indiske institution. Sammen med ansøgningen skal sendes enhver dokumentation, som kommunen/styrelsen er i besiddelse af, og som kan være nødvendig for afgørelsen af sagen. Desuden sendes en oversigt over de bopælsperioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning. Når der søges om førtidspension/invalidepension medsender kommunen de relevante lægelige akter, der foreligger i sagen, til pensionsstyrelsen. Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Indien 25. Ansøgningen indgives til den kompetente institution i Indien, der videresender ansøgningen til Pensionsstyrelsen. Styrelsen behandler ansøgningen og sender afgørelsen med klagevejledning til den indiske institution. Lægeundersøgelser Administrativ aftales artikel Når der ansøges om dansk førtidspension til en person, der bor i Indien, fremsender den indiske institution sammen med ansøgningen relevant lægeligt materiale, som den er i besiddelse af. Hvis Pensionsstyrelsen har brug for yderligere lægelig dokumentation, anmodes den indiske institution om at foranledige, at undersøgelsen bliver foretaget. Dette sker efter reglerne i indisk lovgivning. Udgiften til undersøgelsen afholdes af Pensionsstyrelsen. 11

12 FORSKELLIGE BESTEMMELSER OG OVERGANGSREGLER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT IV OG V - ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL IV Udbetaling af ydelser - Overenskomstens artikel 17, stk Udbetaling af ydelser kan efter overenskomsten foretages i valutaen i det land, som foretager udbetalingen. Det betyder, at ydelser efter dansk lovgivning udbetales i danske kroner. Hvis modtageren bor i et tredjeland, kan udbetaling også finde sted i dette lands valuta. Ydelserne udbetales direkte til den berettigede. Forfaldstidspunkterne for ydelserne er de samme, som gælder efter landenes nationale lovgivning. Det vil for Danmarks vedkommende sige, at det er pensionslovens regler for, hvornår pensionen skal være til disposition, der finder anvendelse. Gensidig bistand mv. - Overenskomstens artikel Overenskomsten indeholder en generel regel, som forpligter landenes myndigheder til at bistå hinanden ved gennemførelse af overenskomsten. Den bistand, der ydes, er vederlagsfri, med mindre andet aftales. Administration og klageadgang 29. Administration af overenskomsten varetages i Danmark af kommunerne for så vidt angår social pension til personer, der har bopæl her i landet. Kommunens afgørelse kan ankes efter de almindelige regler herom. Administration af overenskomsten varetages i øvrigt af Pensionsstyrelsen, når det drejer sig om social pension til personer, der har bopæl i Indien, eller når det drejer sig om ansøgning om pension fra Indien til personer, der bor i Danmark. Styrelsens afgørelser om pension kan ankes til Ankestyrelsen. Arbejdsmarkedets Tillægspension varetager administrationen, når det drejer sig om ydelser efter ATP lovgivningen. Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser kan ankes til ATP-Ankenævnet. Pensionsstyrelsens afgørelser efter overenskomstens afsnit II kan ankes til Ankestyrelsen bortset fra afgørelser efter artikel 10, stk. 1, der kan ankes til Beskæftigelsesministeriet. Ikrafttræden og varighed - Overenskomstens artikel 21, artikel 22 og artikel 23 - Administrativ aftales artikel Overenskomsten og den administrative aftale træder i kraft den 1. maj Overenskomsten er gældende for en tidsubegrænset periode, indtil den opsiges af en af parterne med det dertil fastsatte varsel. 12

13 En eventuel opsigelse af overenskomsten medfører ikke bortfald af retten til de ydelser, der er opnået efter overenskomstens regler. Overgangsbestemmelser - Overenskomstens artikel 19 og artikel Overenskomsten giver ikke ret til at få udbetalt ydelser for perioder, der ligger forud for overenskomstens ikrafttræden. Der skal tages hensyn til begivenheder, der er indtrådt før overenskomstens ikrafttræden (fx invaliditet). Ved fastsættelse af ydelser skal medregnes forsikringsperioder mv., der er tilbagelagt før overenskomstens ikrafttræden. Hvis en ydelse har været stillet i bero eller er afslået, fordi statsborgerskabs- eller bopælsforhold har medført, at den ikke kunne komme til udbetaling, skal den fastsættes eller udbetales på ny, når den berettigede ansøger herom. En fornyet fastsættelse af en ydelse efter overenskomstens regler må ikke medføre en nedsættelse af den ydelse, der hidtil er udbetalt. Hvis ansøgning om fornyet fastsættelse af ydelser indgives inden 2 år efter ikrafttrædelsen, har tilkendelsen virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet. Indgives ansøgning om fornyet fastsættelse efter 2 år har tilkendelsen virkning fra ansøgningstidspunktet. Tilkendelse af ydelser, hvor ansøgning indgives efter ikrafttrædelsestidspunktet for overenskomsten, har virkning fra ansøgningstidspunktet, medmindre der er fastsat andre regler herom i landenes nationale lovgivning. Pensionsstyrelsen, den 5.april 2011 Jens Brøchner/ Lykke Outzen 13

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG KOREA OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 23. september 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00061-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1 ALMINDELIGE

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 10. maj 2004 J.nr. 96-00006-04 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK REPUBLIKKEN KOREA

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK REPUBLIKKEN KOREA OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN KOREA Kongeriget Danmarks regering og Republikken Koreas regering Der ønsker at samarbejde på socialsikringsområdet, har besluttet

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Vejledning nr. 54 af 31. august 2007 Vejledning om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Vejledningen finder anvendelse for personer, der

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 26. oktober 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Rundskrivelse nr. 45/08

Rundskrivelse nr. 45/08 Rundskrivelse nr. 45/08 2. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk EØS - lovvalg, konkurs og attest E 301 Da en del arbejdsgivere

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG

Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Britta SCHULZ Liliane MORRIELLO Kim PEDERSEN NYBERG Europa-Kommissionen GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion Att. Kontorleder Jackie Morin Kontor J-54 2/57 BE-1049

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet

Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet Tast Ctrl-B for at søge i dokumentet Hæfte 7 Ydelser til børn Børnefamilieydelse og børnetilskud Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring 2. reviderede udgave

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser

1. Sygehjælp EU-sygesikringsbeviser Nr. 1, april 2006 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der nyt om EUsygesikringsbeviser, E126 til Sverige og dokumentation

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN. Brøkpension

KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN. Brøkpension KLAGE TIL 1. KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN Brøkpension 1. Klagernes navne (efternavne og fornavne): 2. Repræsenteret af: (1) Pedersen Nyberg,

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING

ADMINISTRATIV AFTALE TIL DEN NORDISKE KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Nr. 84 8. september 1994 Bekendtgørelse af administrativ aftale af 18. august 1993 til nordisk konvention om social sikring af 15. juni 1992 samt om Grønlands og Færøernes tiltrædelse heraf 1) Danmark

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK REPUBLIKKEN INDIEN

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK REPUBLIKKEN INDIEN OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN INDIEN Kongeriget Danmarks regering og Republikken Indiens regering, der ønsker at styrke de gensidige relationer mellem de to lande

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 3. Dagpenge. ved sygdom eller fødsel. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 3. Dagpenge. ved sygdom eller fødsel. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 3 Dagpenge ved sygdom eller fødsel Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 3 Dagpenge ved sygdom eller fødsel Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/2 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3055 Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 80, SOU alm. del Bilag 106 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 80, SOU alm. del Bilag 106 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 80, SOU alm. del Bilag 106 Offentligt Unionsborgeres rettigheder efter EF-traktaten og Rådets forordninger 1612/68 og 1408/71 samt anvendelsen

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2009R0987 DA 08.01.2013 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 987/2009 af 16. september

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere