Narkotika på gadeplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Narkotika på gadeplan"

Transkript

1 Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2005 Narkotika på gadeplan 2004 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet

2 Narkotika på gadeplan 2004 Indholdsfortegnelse Side Forord Formål Materiale og metode Resultater og diskussion Stoftyper i projektet Fordeling Renhed (koncentration w/w) Sammenligning med rutineprøver Sted for beslaglæggelsen Stoftype ifølge retskemi og politi Priser Konklusion Referencer...10 Appendiks Tabel 1: Fordeling mellem stoftyper på brugerplan i Tabel 2: Fordeling mellem heroinbase og heroinchlorid i Tabel 3: Fordeling mellem heroinbase og heroinchlorid Tabel 4: Fordeling mellem stoftyper på brugerniveau Tabel 5: Renhed af illegale stoffer på landsplan i Tabel 6: Renhed af illegale stoffer i de enkelte politikredse i Tabel 7: Heroinbase. Renhed af prøver Tabel 8: Heroinchlorid. Renhed af prøver Tabel 9: Cocainchlorid. Renhed af prøver Tabel 10: Amfetaminsulfat. Renhed af prøver Tabel 11: Fordeling mellem heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid i rutineprøver og på brugerniveau Tabel 12: Renhed af heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid i rutineprøver og på brugerniveau Figur 1: Fordeling mellem heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid Figur 2 Renhed (konc. w/w) i relation til konfiskationstidspunkt i Figur 3: Renhed af illegale stoffer på brugerniveau i

3 Narkotika på gadeplan 2004 Figur 4: Renhed af illegale stoffer på brugerniveau (hele landet)

4 Narkotika på gadeplan 2004 Side 2 Forord På foranledning af Sundhedsstyrelsen blev det besluttet at udføre en pilotundersøgelse af narkotika i illegal forhandling på brugerniveau for året 1995 (1). Pilotundersøgelsen er senere fulgt op af tilsvarende undersøgelser for hvert af de efterfølgende år, og Gadeplansprojektet indgår nu som en integreret del af Sundhedsstyrelsens overvågning af narkotika på det illegale stofmarked i Danmark (2-6, 8, 10 og 12). Projektet finansieres af Sundhedsstyrelsen. Denne rapport beskriver resultaterne for Undersøgelsen er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, de tre retsmedicinske institutter, Rigspolitichefen, Afd. A, Nationalt Efterforskningsstøttecenter (NEC) og politiet i udvalgte politikredse (København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg). Projektet koordineres af Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet. Cand.pharm., ph.d. Irene Breum Müller, Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet er ansvarlig for undersøgelserne af prøverne fra København, og cand.scient. Dorte Rollmann, Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet for prøverne fra Odense. Foruden undertegnede er cand.scient., ph.d. Mogens Johannsen og cand.polyt., ph.d. Mette Findal Andreasen Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet ansvarlig for prøverne fra Århus, Aalborg og Esbjerg. Laborant Brian Nielsen er ansvarlig for den samlede database. Lektor, cand.pharm. Erik Nielsen har udført de statistiske beregninger. Rapporten er udfærdiget af undertegnede. Elisabet Kaa lektor, lic.pharm. projektkoordinator

5 Narkotika på gadeplan 2004 Side 3 1. Formål Projektet har til formål 1) at identificere forekomsten af farlige stoffer på det illegale marked og vurdere hyppigheden og lokaliteten af stof med høj koncentration, 2) at følge introduktionen af nye stoffer på det illegale marked, 3) at følge udviklingen i forholdet mellem priser og stoffernes koncentration som indikator for forholdet mellem udbud og efterspørgsel på det illegale marked og 4) at demonstrere en model for en systematisk registrering og analyse af de stoffer der forhandles på det illegale stofmarked i Danmark. Ved at inddrage politikredse fordelt over hele landet er det hensigten at undersøge fordeling og spredning af illegale stoffer, samt at vurdere om kvaliteten af stofferne er forskellige de enkelte landsdele imellem. Endvidere foretages sammenligning med rutineprøverne i alle vægtmængder som de retsmedicinske institutter analyserer i forbindelse med institutternes indtægtsdækkede virksomhed. 2. Materiale og metode Undersøgelsen omfatter perioden Materialet består af narkotika beslaglagt på brugerniveau i København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Prøver bestående af hash og kendte doserede lægemidler indgår ikke i undersøgelsen. Derimod er ukendte tabletter og kapsler (f.eks. ecstasy) inkluderet. I modsætning til tidligere er i 2003 og 2004 dog ved udvælgelsen blandt flere egnede prøver fravalgt ecstasytabletter da disse nu beskrives i en særskilt rapport (13). Inklusionskriterierne er gennem årene ændret lidt med hensyn til prøvernes vægt og antal, men er uændret siden I de tilfælde hvor et beslag indeholder flere prøver, indgår kun én af prøverne i undersøgelsen. Prøvens vægt skal være 0,03 g- 1,0 g. Prøverne udtages fra det først egnede beslag i ugen regnet fra mandag kl Fra København, Århus og Odense udtages 1 ugentlig prøve, og fra hver af de to andre politikredse 1 prøve hver 14. dag. Prøverne er indsendt til de retskemiske afdelinger i København (prøver fra København), Århus (prøver fra Århus, Aalborg og Esbjerg) og Odense (prøver fra Odense). Sammen med prøven er indsendt et udfyldt skema vedrørende omstændighederne for beslaglæggelsen herunder politikreds, dato og sted for beslaglæggelsen, forventet stoftype, forventet vægt og om muligt købspris og/eller salgspris. Ved den retskemiske undersøgelse er registreret identiteten af det illegale stof samt prøvens renhed (koncentration w/w) og vægt.

6 Narkotika på gadeplan 2004 Side 4 Pr besluttede de retskemiske afdelinger fremover at angive renheden (koncentrationen) af illegale stoffer som procent aktivt stof. Renheden af stofferne i denne undersøgelse er derfor ligesom for 2002 og 2003 angivet som procent aktivt stof dvs. som base og ikke som salt. Hvor der i rapporten er angivet renheden for tidligere år er der foretaget en omregning i forhold til hvad der er angivet i tidligere rapporter (1-6 og 8). Der er anvendt omregningsfaktor 0,73 for amfetaminsulfat til amfetamin, 0,89 for cocainchlorid til cocain og 0,87 for heroinchlorid til heroin. I rapporten er anvendt benævnelsen på landsplan når udtalelsen omfatter alle fem politikredse selv om de udvalgte byer ikke dækker hele landet, og resultatet ikke nødvendigvis er det samme i de enkelte byer. Som statistisk test er ved sammenligning af renheden anvendt en- og tosidet variansanalyse, og såfremt der i materialet er fundet forskel på renheden anvendes Analysis of the Means til vurdering af forskelle ud fra den fælles middelværdi. Hvis materialet ikke er normalfordelt, er der foretaget logtransformation eller arcsintransformation. Antalsfordelingerne er sammenlignet ved uafhængighedstest, homogenitetstest og trendanalyser. Hvis ikke andet er anført, er ved sammenligningerne anvendt en 1 % signifikansgrænse for sikker bevis. På grund af det ringe antal prøver af visse stoftyper fra nogle politikredse, er alle byer ikke medtaget hver gang ved de udførte sammenligninger. Beregninger er foretaget ved statistikprogrammet Minitab. 3. Resultater og diskussion I 2004 indgår i alt 200 prøver i projektet mod forventet 211. Det lavere antal skyldes at der enten ikke er modtaget prøver fra politikredsen den pågældende uge, eller at de modtagne prøver ikke opfylder projektets inklusionsbestemmelser. Det er især antallet af prøver fra Odense politikreds der er lavere end forventet. Ifølge projektets udvælgelseskriterier forventes årligt 52 (i 2004 dog 53) prøver fra hver af politikredsene København, Århus og Odense samt 26 prøver fra hver af politikredsene Aalborg og Esbjerg. Antallet af prøver der opfylder projektets inklusionskriterier er 53 fra København, 53 fra Århus, 43 fra Odense, 26 fra Aalborg og 25 fra Esbjerg.

7 Narkotika på gadeplan 2004 Side Stoftyper i projektet I 2004 er alle projektets prøver pulvere. Blandt de 200 prøver er 33% heroin fordelt mellem 26% (n=51) heroinbase ( rygeheroin ), 8% (n=15) heroinchlorid. Cocainchlorid 1 udgør 34% (n=67) og amfetaminsulfat 2 29% (n=58) (tabel 1). I tabel 1 er forekomsten af metamfetamin og blandinger angivet separat ligesom i rapporten fra 2003, mens ecstasystoffer dvs. nye designer drugs i form af tabletter ikke er medtaget. Vedrørende forekomst af ecstasy henvises til de årlige rapporter specielt omhandlende ecstasy (7, 9, 11 og 13). I 2004 er flunitrazepam påvist i en pulverprøve som sandsynligvis stammer fra en knust tablet. 3.2 Fordeling Tabel 1 4 og 11 samt figur 1 viser fordelingen af beslaglagte stoftyper på landsplan og for de enkelte politikredse. 33% (n=66) af alle undersøgte prøver er heroin (tabel 1). I Aalborg er heroin stadig sjældent forekommende, og kun i København er heroin i 2004 det hyppigst forekomne stof blandt projektets prøver. Andelen af heroinprøver, både heroinbase og heroinchlorid er på landsplan faldet markant i perioden 1995 til 2004 (figur 1). På landsplan er 77% (n=51) af de undersøgte heroinprøver heroinbase, og 23% (n=15) er heroinchlorid (tabel 2). Forekomsten af både heroinbase og heroinchlorid er på landsplan regelmæssig gennem året (figur 2). Der findes markante forskelle mellem byerne. Heroinbase findes i alle politikredse undtagen Odense, mens heroinchlorid kun findes i prøver fra Odense, København og Århus (tabel 2). Alle cocainprøverne findes som cocainchlorid. Cocain findes i alle politikredse og udgør 34% (n=67) af prøverne (tabel 1). Forekomsten er på landsplan regelmæssig gennem året (figur 2). Der er ikke forskel på forekomsten af cocain i de enkelte byer. Siden projektets start er forekomsten af cocain steget markant. Cocain er nu det hyppigst forekommende stof på landsplan og i Århus (tabel 1 og 4 og figur 1). 1. I denne rapport ofte benævnt "cocain". 2. I denne rapport ofte benævnt "amfetamin".

8 Narkotika på gadeplan 2004 Side 6 Alle amfetaminprøver findes som amfetaminsulfat. Amfetamin findes i alle politikredse og udgør 29% (n=35) af prøverne (tabel 1). Forekomsten er på landsplan regelmæssig gennem året (figur 2). Der er forskel på forekomsten af amfetamin i de enkelte byer idet stoffet forekommer hyppigere i Aalborg og Odense og mindre hyppigt i København end i de øvrige byer. Andelen af amfetaminprøver er på landsplan steget siden år 2000 (tabel 11 og figur 1). Metamfetamin findes kun i Århus og Esbjerg og udgør i 2004 kun 1% (n=2) af prøverne (tabel 1). Begge prøver er metamfetaminsulfat. 3.3 Renhed (koncentration w/w) Renheden af de enkelte stoffer er angivet i tabel 5 og 12 og i figurerne 2-4 for hele landet, mens tabel 6-10 viser renheden for de enkelte politikredse. I tabellerne er kun angivet renheden for stoffer der ikke er iblandet andre aktive stoffer. Renheden af stoffer opført under Blanding i tabel 1 er således ikke medtaget i beregningerne af gennemsnit og medianværdier. Af figur 3 ses at renheden af alle stoffer viser skævhed. For heroinbase, amfetaminsulfat og cocainchlorid er der forholdsvis mange prøver af lav renhed. På landsplan (n=51) er den gennemsnitlige renhed af heroinbase 25%, mens medianværdien er 22% (tabel 5). Variationsintervallet er stort (7-65%). Der findes prøver af både høj og lav renhed gennem hele året. Der er ikke forskel i renheden i de enkelte byer (tabel 6 og 7). Renheden af heroinbase faldt i slutningen af 2001 og har siden været signifikant lavere end tidligere (figur 4). De fleste prøver har i 2004 en renhed på mellem 10 og 20% (figur 3). På landsplan (n=15) er den gennemsnitlige renhed af heroinchlorid 59%, og medianværdien er 63% (tabel 5). Variationsintervallet er stort (24-78%). Der findes ingen periode af året med prøver af speciel høj renhed. Der er ingen signifikant forskel på renheden af heroinchlorid i 2004 sammenlignet med tidligere år (tabel 12 og figur 4). Den faldende tendens i renheden der sås i perioden er igen vendt. På landsplan (n=67) er den gennemsnitlige renhed af cocainchlorid 27%, og medianværdien er 24% (tabel 5). Variationsintervallet er stort (6-79%). Der findes prøver af både høj og lav renhed gennem hele året, og der kan ikke udpeges

9 Narkotika på gadeplan 2004 Side 7 perioder med cocainchlorid af speciel høj eller lav renhed (figur 2). Der findes ingen signifikant forskel i renheden af cocainchlorid i de enkelte byer (tabel 6 og 9). Renheden af cocainchlorid er i 2004 signifikant lavere end tidligere og er nu mere end halveret siden projektets start (tabel 12 og figur 4). På landsplan (n=58) er den gennemsnitlige renhed af amfetaminsulfat 12%, og medianværdien er 9% (tabel 5). Der findes mange prøver af meget lav renhed (figur 2 og 3). Variationsintervallet er bredt (1-59%). Der findes ingen forskel i renheden af amfetaminsulfat i de enkelte byer (tabel 6 og 10). Renheden af amfetaminsulfat er på samme niveau som i de sidste år og lavere end ved projektets start i midten af 1990 erne (tabel 12 og figur 4). I 2004 er renheden af metamfetamin ligesom for 2003 medtaget i tabel 5 selv om projektet kun indeholder 2 prøver hvor metamfetamin ikke er blandet med andre stoffer. Renheden er gennemsnitligt 29%, og medianværdien er ligeledes 29% Sammenligning med rutineprøver Tabel 11 viser fordelingen mellem heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid blandt projektets prøver sammenholdt med de rutineprøver som de retskemiske afdelinger rutinemæssigt undersøger for Justitsministeriet, dvs. prøver i alle vægtmængder. Sammenlignet med rutineprøverne i 2004 findes andelen af amfetamin i gadeplansprøverne lavere end forventet, mens andelen af heroinchlorid findes højere end forventet. Andelen af cocain og heroinbase er ens i de to materialer. Tabel 12 viser renheden af heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid i projektets prøver sammenholdt med laboratoriernes rutineprøver. I 2004 findes ingen forskel i renheden af heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid i rutineprøver og i gadeplansprøver. På baggrund af disse resultater kan det i lighed med de foregående år konkluderes at illegale stoffer på gadeplan gennemsnitligt ikke er af ringere kvalitet end stoffer handlet i større vægtmængder. Renheden (medianværdi) af metamfetamin blandt rutineprøverne (n=25) findes til 31% (ikke angivet i tabellen). Der findes ingen forskel i renheden af metamfetamin i rutineprøverne og prøverne på brugerniveau. Derimod findes for begge materialer signifikant højere renhed i 2004 and i Renheden af metamfetamin er i 2004 signifikant højere end renheden af amfetamin.

10 Narkotika på gadeplan 2004 Side Sted for beslaglæggelsen Ved 97% af de 200 prøver er der oplysning om hvor prøven er beslaglagt. 43% af alle prøver er beslaglagt udendørs, 24% er beslaglagt på sigtedes eller anden persons bopæl, 13% er beslaglagt på café/diskotek, og 9% er beslaglagt på en politistation ved visitation. Blandt prøverne beslaglagt på café/diskotek er 10 amfetamin, 9 cocain, 3 heroin og 3 prøver er blandinger. 3.6 Stoftype ifølge retskemi og politi I undersøgelsen er der registreret hvor ofte den retskemiske undersøgelse viser en anden identitet end antaget af politiet. Blandt de 200 modtagne prøver findes i 3% (n=6) af prøverne et andet stof end antaget. 4 prøver, som politiet forventede var amfetamin indeholder cocain, 1 prøve oplyst af politiet som cocain er amfetamin, mens 1 prøve angivet som heroin er flunitrazepam. Derudover er alle prøverne identificeret som metamfetamin angivet som amfetamin. Prøverne indeholdende blandinger er ikke medtaget i optællingen. 3.7 Priser I år 2004 er der igen så få tilfælde med oplysninger om priser på narkotika at der ligesom for de foregående år må konstateres at forholdet mellem priser og renhed ikke kan bruges som indikator for stofmarkedet. 4. Konklusion Blandt projektets prøver er andelen af heroin faldet jævnt gennem perioden fra undersøgelsens start i 1995, og heroin nu ikke længere det hyppigst forekommende stof på landsplan. Både forekomsten af heroinbase og heroinchlorid er faldende. Stofmarkedet i Odense adskiller sig også i 2004 fra de øvrige byer idet alle heroinprøver her igen består af heroinchlorid.

11 Narkotika på gadeplan 2004 Side 9 Andelen af cocainchlorid er steget markant gennem årene, og cocain er i 2004 det hyppigst forekommende stof blandt projektets prøver. Alle cocainprøver findes som cocainchlorid. Ingen af prøverne er crack (cocainbase). Andelen af amfetamin er steget gennem de sidste 5 år. Tidsmæssigt falder denne stigning sammen med den øgede interesse for ecstasy. Centralstimulerende stoffer udgør nu to tredjedele af projektets prøver mod kun en fjerdedel ved projektets start. Der findes ingen væsentlige forskelle i renheden af heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid i forskellige dele af landet. Renheden af cocainchlorid er faldet jævnt siden projektets start og er i 2004 signifikant lavere end tidligere. Renheden af heroinbase er ligeledes faldet markant og har de sidste tre år været ca. 10% lavere end tidligere. Renheden af heroinchlorid og amfetaminsulfat har ikke ændret sig signifikant de sidste år. For alle stoffer ses et stort variationsinterval. Ved sammenligning af fordelingen af illegale stoffer i denne undersøgelse af narkotika på gadeplan med de prøver de retskemiske afdelinger rutinemæssigt analyserer i alle vægtklasser, indeholder projektprøverne færre amfetaminprøver og flere prøver med heroinchlorid end forventet. Hvad angår renheden af stofferne, findes ikke forskel i de to materialer. Der sker derfor normalt ikke en fortynding af illegale stoffer her i landet inden de sælges på gadeplan. Et af undersøgelsens formål er at vurdere hyppighed og lokaliteten af stof med høj stofkoncentration. I alle politikredse findes stoffer af både høj og lav renhed på markedet samtidig. I 2004 er det ikke muligt at udpege perioder med stof af særlig høj renhed. Et andet af undersøgelsens formål er at påvise introduktion af nye stoffer. I 2003 sås en øget forekomst af metamfetamin blandt projektets prøver. Metamfetamin ses også i 2004, men den stigende hyppighed er ikke fortsat. Forekomst af nye stoffer i tabletform afspejles ikke i dette projekt idet der også i 2004 ved udvælgelsen blandt flere egnede prøver er fravalgt ecstasytabletter. For forekomst af nye stoffer i tabletform henvises til de årlige rapporter Ecstasy i Danmark (7, 9, 11 og 13). Erfaring fra Ecstasyprojektet viser at de fleste ecstasytabletter indeholder MDMA, men nye stoffer forekommer i få beslag hvert år. De retsmedicinske institutter udfører i forbindelse med institutternes indtægtsdækkede virksomhed for Justitsministeriet rutinemæssigt undersøgelse af

12 Narkotika på gadeplan 2004 Side 10 beslaglagt narkotika. Prøverne indsendes som oftest til analyse med henblik på bevisførelse i retssager og er således ikke udvalgt efter bestemte kriterier med hensyn til geografisk lokalitet, vægtmængde, udtagelsestidspunkt m.m. Disse rutineprøver hidrører ofte fra større beslag og afspejler således ikke nødvendigvis kvaliteten af stofferne på brugerniveau. Stikprøverne i dette gadeplansprojekt er med hensyn til udvælgelse af prøver væsentlig bedre defineret end laboratoriets rutineprøver. I undersøgelsen indgår desuden prøver fra politikredse hvorfra de retskemiske afdelinger sædvanligvis kun sjældent modtager materiale til retskemisk analyse. Den anvendte model med undersøgelse af tilfældigt udtagne stikprøver i udvalgte politikredse må derfor antages at være bedre egnet og anvendelig som grundlag for et skøn over forekomst, fordeling og renhed af illegale stoffer på brugerniveau i forskellige dele af Danmark. Stikprøvestørrelsen taget i betragtning har undersøgelsen i rimelig udstrækning beskrevet renheden af illegale stoffer i forskellige dele af landet gennem en årrække. Med hensyn til fordelingen mellem de enkelte politikredse er der visse statistiske begrænsninger med hensyn til tolkningen af resultaterne idet prøvematerialet i visse politikredse og for visse stoffer er for lille til at alle eventuelle forskelle kan analyseres. Alt i alt må det siges at undersøgelsen giver et godt oversigtsbillede af det illegale stofmarked i Danmark. 5. Referencer 1. Kaa E, Nielsen E, Simonsen K W. Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau. Pilotundersøgelsen Rapport til Sundhedsstyrelsen 1996: Kaa E, Nielsen E, Simonsen K W. Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau Rapport til Sundhedsstyrelsen 1997: Kaa E, Nielsen E, Simonsen K W. Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau Rapport til Sundhedsstyrelsen 1998: Kaa E, Nielsen E, Rollmann D, Simonsen K W. Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau Rapport til Sundhedsstyrelsen 1999: Kaa E, Nielsen E, Rollmann D, Simonsen K W. Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau Rapport til Sundhedsstyrelsen 2000: Simonsen K W, Nielsen E, Rollmann D, Kaa E. Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen 2001: 1-25

13 Narkotika på gadeplan 2004 Side Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet. Ecstasy i Danmark Rapport til Sundhedsstyrelsen 2002: Kaa E, Nielsen E, Rollmann D, Breum Müller I, Findal Andreasen M. Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen 2002: Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy i Danmark Rapport til Sundhedsstyrelsen 2003: Kaa E, Breum Müller I, Rollmann D, Findal Andreasen M, Johannsen M, Nielsen E. Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen 2003: Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy i Danmark Rapport til Sundhedsstyrelsen 2004: Kaa E, Breum Müller I, Rollmann D, Findal Andreasen M, Johannsen M, Nielsen E. Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen 2004: Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet: Ecstasy i Danmark Rapport til Sundhedsstyrelsen 2005: 1-

14 Narkotika på gadeplan 2004 Side 12 Tabel 1 Fordeling mellem stoftyper på brugerplan i 2004 (Resultat som procent af det totale antal prøver fra hver politikreds) Politikreds Kbh. Århus Odense Aalborg Esbjerg Alle Antal (n=53) (n=53) (n=43) (n=26) (n=25) (n=200) Heroin 57% 34% 23% 4% 28% 33% Cocain 36% 40% 23% 42% 24% 34% Amfetamin 6% 25% 49% 46% 36% 29% Metamfetamin - 2% - - 4% 1% Blanding - - 5% 1 8% 2 8% 3 3% Andre eufor. 2% < 1% 1. amfetamin 11% + cocain 10% heroin 42% + cocain 2. cocain 2% + amfetamin 2% + metamfetamin 2% cocain 19% + metamfetamin 7% 3. cocain 8% + amfetamin 8% amfetamin 7% + MDMA < 1% + MDE < 1% 4. flunitrazepam

15 Narkotika på gadeplan 2004 Side 13 Tabel 2 Fordeling mellem heroinbase og heroinchlorid i 2004 (Resultat som procent af det totale antal prøver i hver kolonne) Politikreds Kbh. Århus Odense Aalborg Esbjerg Alle Antal (n=30) (n=18) (n=10) (n=1) (n=7) (n=66) Heroinbase 87% 94% - 100% 100% 77% Heroinchlorid 13% 6% 100% % Tabel 3 Fordeling mellem heroinbase og heroinchlorid * (Resultat som procent af det totale antal prøver i hver kolonne) Politikreds Kbh. Århus Odense Esbjerg År Heroinbase 81% 100% 87% 100% 100% 94% 35% 47% - 100% 50% 100% Heroinchlorid 19% - 13% - - 6% 65% 53% 100% - 50% - Antal prøver *Aalborg ikke medtaget pga. ingen eller meget få prøver

16 Tabel 4 Fordeling mellem stoftyper på brugerniveau (Resultat som procent af det totale antal prøver fra hver politikreds) Politikreds Kbh. Århus Odense Aalborg Esbjerg År Heroin 41% 45% 53% 56% 44% 34% 52% 52% 23% 4% - 4% 24% 38% 28% Cocain 43% 45% 36% 25% 29% 40% 27% 30% 23% 35% 23% 42% 12% 27% 24% Amfetamin 16% 4% 6% 15% 21% 25% 18% 9% 49% 46% 65% 46% 48% 19% 36% Metamfetamin % 4% 2% 2% 6% - - 4% - - 8% 4% Andet eufor. 1-4% 4% 2% 2% - - 3% 5% 12% 4% 8% 8% 8% 3% Ikke eufor. - 1% % 4% - 8% - - Antal prøver herunder bl.a. ecstasy for 2002 samt blandinger for 2003 og 2004 Narkotika på gadeplan 2004 Side 14

17 Narkotika på gadeplan 2004 Side 15 Tabel 5 Renhed af illegale stoffer på landsplan i 2004 (Renheden er angivet som procent aktivt stof) Stof Antal Gennemsnit Median Variationsbredde Heroinbase 51 25% 22% 7 65% Heroinchlorid 15 59% 63% 24 78% Cocainchlorid 67 27% 24% 6 79% Amfetaminsulfat 58 12% 9% 1 59% Metamfetamin 2 29% 29% 25 33%

18 Narkotika på gadeplan 2004 Side 16 Tabel 6 Renhed af illegale stoffer i de enkelte politikredse i 2004 (Renheden er angivet som procent aktivt stof) Stof Politi Antal Gennemsnit og median Variationsbredde Heroinbase København 26 22% (20%) 7 65% Århus 17 30% (30%) 10 65% Odense Aalborg 1 18% (18%) 18 18% Esbjerg 7 22% (20%) 16 36% Heroinchlorid København 4 58% (66%) 24 78% Århus 1 31% (31%) 31 31% Odense 10 62% (66%) 46 69% Aalborg Esbjerg Cocainchlorid København 19 34% (32%) 14 61% Århus 21 26% (22%) 7 79% Odense 10 19% (19%) 6 34% Aalborg 11 21% (23%) 7 40% Esbjerg 6 31% (26%) 17 63% Amfetaminsulfat København 3 12% (9%) 6 20% Århus 13 11% (8%) 2 33% Odense 21 13% (12%) 1 59% Aalborg 12 11% (8%) 1 27% Esbjerg 9 10% (10%) 5 15%

19 Narkotika på gadeplan 2004 Side 17 Tabel 7 Heroinbase Renhed (%) af prøver Politikreds Kbh. Århus Odense Aalborg Esbjerg År Gennemsnit 30% 25% 22% 22% 24% 30% 31% 30% - 12% - 18% 33% 27% 22% Median 33% 25% 20% 20% 25% 30% 27% 26% - 12% - 18% 39% 19% 20% Antal prøver Tabel 8 Heroinchlorid Renhed (%) af prøver (Renheden er angivet som procent aktivt stof) Politikreds Kbh. Århus Odense Aalborg Esbjerg År Gennemsnit 54% - 58% % 49% 55% 62% % - Median 51% - 65% % 50% 60% 66% % - Antal prøver

20 Narkotika på gadeplan 2004 Side 18 Tabel 9 Cocainchlorid Renhed (%) af prøver (Renheden er angivet som procent aktivt stof) Politikreds Kbh. Århus Odense Aalborg Esbjerg År Gennemsnit 46% 44% 34% 38% 32% 26% 37% 44% 19% 28% 28% 21% 33% 44% 31% Median 49% 48% 32% 36% 29% 22% 30% 45% 19% 27% 24% 23% 26% 33% 26% Antal prøver Tabel 10 Amfetaminsulfat Renhed (%) af prøver (Renheden er angivet som procent aktivt stof) Politikreds Kbh. Århus Odense Aalborg Esbjerg År Gennemsnit 8% 9% 12% 25% 13% 11% 23% 9% 13% 21% 11% 11% 15% 5% 10% Median 7% 9% 9% 23% 10% 8% 21% 7% 12% 15% 9% 8% 13% 5% 10% Antal prøver

21 Narkotika på gadeplan 2004 Side 19 Tabel 11 Fordeling mellem heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid i rutineprøver og på brugerniveau (Resultat som procent af det totale antal prøver i hver kolonne) (Antallet af prøver de enkelte år er angivet i parentes under årstallet) Rutineprøver (alle vægtmængder) Projekt (brugerniveau) År (antal) 2002 (554) 2003 (582) 2004 (611) 2002 (187) 2003 (172) 2004 (191) Heroinbase 27% 25% 25% 33% 35% 27% Heroinchlorid 2% 2% 3% 10% 7% 8% Cocainchlorid 30% 35% 32% 32% 35% 35% Amfetaminsulfat 41% 37% 40% 26% 22% 30% Tabel 12 Renhed af heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid i rutineprøver og på brugerniveau (Angivet som medianværdi af aktivt stof) (Antallet af prøver de enkelte år er angivet i parentes under årstallet) Rutineprøver (alle vægtmængder) Projekt (brugerniveau) År (antal) 2002 (554) 2003 (582) 2004 (611) 2002 (187) 2003 (172) 2004 (191) Heroinbase 26% 25% 26% 25% 25% 22% Heroinchlorid 34% 66% 61% 50% 64% 63% Cocainchlorid 37% 34% 27% 36% 37% 24% Amfetaminsulfat 10% 9% 10% 13% 9% 9%

22 Narkotika på gadeplan 2004 Side 20 Figur 1 Fordeling mellem heroinbase, heroinchlorid, amfetaminsulfat og cocainchlorid Heroinbase Heroinchlorid Amfetaminsulfat Cocainchlorid 60 Andel (%) År

23 Narkotika på gadeplan 2004 Side 21 Figur 2 Renhed (konc. w/w af aktivt stof) i relation til konfiskationstidspunkt i Heroinbase 10 0 Heroinchlorid Renhed (%) Renhed (%) Uge nr Uge nr 10 0 Amfetaminsulfat 10 0 Cocainchlorid Renhed (%) Renhed (%) Uge nr Uge nr 60

24 Narkotika på gadeplan 2004 Side 22 Figur 3 Renhed (konc. w/w af aktivt stof) af illegale stoffer på brugerniveau i Heroinbase 25 Heroinchlorid Antal Antal Renhed % Renhed % 35 Amfetaminsulfat 25 Cocainchlorid Antal Antal Renhed % Renhed %

25 Narkotika på gadeplan 2004 Side 23 Figur 4 Renhed (konc. w/w af aktivstof) af illegale stoffer på brugerniveau (hele landet) (angivet som medianværdi) Heroinbase Heroinchlorid Amfetaminsulfat Cocainchlorid 60 Renhed (%) År

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 7 Narkotika på gadeplan 6 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Narkotika på gadeplan

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 8 Narkotika på gadeplan 7 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 211 Narkotika på gadeplan 21 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Forlagets udgivne version

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Forlagets udgivne version Syddansk Universitet Narkotika på Gadeplan 28 Johannsen, Mogens; Müller, Irene Breum; Reitzel, Lotte Ask; Christoffersen, Dorte ; Worm- Leonhard, Martin; Lindal, Lone; Kastorp, Grith; Lindholst, Christian;

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan ISBN 87-91361-40-0 Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2003 Narkotika på gadeplan 2002 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2011

Narkotika på Gadeplan 2011 1 Narkotika på Gadeplan 211 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2012

Narkotika på Gadeplan 2012 1 Narkotika på Gadeplan 212 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 21 Narkotika på gadeplan 29 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2016

Narkotika på Gadeplan 2016 1 Narkotika på Gadeplan 216 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på gadeplan

Narkotika på gadeplan Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 29 Narkotika på gadeplan 28 Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2015

Narkotika på Gadeplan 2015 1 Narkotika på Gadeplan 15 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Narkotika på Gadeplan 2014

Narkotika på Gadeplan 2014 1 Narkotika på Gadeplan 14 Rapport til Sundhedsstyrelsen Afdeling for Retskemi, Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet Retskemisk Afdeling, Syddansk Universitet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2004. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2004. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2004 Ecstasy i Danmark 2003 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2003 Side 3 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2005. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2005. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2005 Ecstasy i Danmark 2004 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2004 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, Skat og de tre retskemiske afdelinger

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark 2007 Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark 2007 Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy -piller i Danmark 2006 Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2003. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2003. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Maj 2003 Ecstasy i Danmark 2002 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2002 Side 2 Forord I sommeren 2000 fokuserede pressen på ecstasy på baggrund af flere

Læs mere

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer

Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Hvad indeholder ecstasy tabletter og nye illegale stoffer Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og

Læs mere

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus hvad indeholder ecstasy - pillerne? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Inger Marie Bernhoft, Tove Hels og Kira Janstrup Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport Kirsten Wiese Simonsen

Læs mere

Ecstasy i Danmark 2005 Side 1. Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Ecstasy i Danmark 2005 Side 1. Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2005 Side 1 Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2006 Ecstasy i Danmark 2005 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2005 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt

Læs mere

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus

Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Århus hvad indeholder ecstasy - pillerne? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY- PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY- PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY- PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasypiller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af beslaglagte ecstasy tabletter og Early-Warning stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i

Læs mere

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN

NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL CET DEN NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TAL Årsberetning om narkotikasituationen i Europa og Statistisk bulletin for 2006 Frigivelse: KL. 11.00 CET DEN 23.11.2006 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14

5.11 Middelværdi og varians Kugler Ydelse for byg [Obligatorisk opgave 2, 2005]... 14 Module 5: Exercises 5.1 ph i blod.......................... 1 5.2 Medikamenters effektivitet............... 2 5.3 Reaktionstid........................ 3 5.4 Alkohol i blodet...................... 3 5.5

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006.

August Udbudsprisen for fritidshuse er steget med 3,7 pct. siden august 2006. August 2007 Fortsat stort boligudbud Der var udbudt 30.235 parcel- og rækkehuse, 15.289 ejerlejligheder og 8.437 fritidshuse til salg på internettet ved udgangen af august. Med i alt 53.961 boliger til

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Pris og optag på HD-uddannelsen

Pris og optag på HD-uddannelsen FSR ANALYSE / DECEMBER 2017 og optag på HD-uddannelsen Indledning Hvert år undersøger FSR danske revisorer prisudviklingen på HD-uddannelsen. En udvidelse i år er, at analysen også ser på udviklingen i

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE?

HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? HVAD INDEHOLDER ECSTASY - PILLERNE? Overvågning af beslaglagte ecstasy-piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense

Læs mere

Hvad indeholder ecstasy pillerne

Hvad indeholder ecstasy pillerne Hvad indeholder ecstasy pillerne Overvågning af beslaglagte ecstasy piller i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2009. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2009. Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2009 Ecstasy i Danmark 2008 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Ecstasy i Danmark 2008 Side 2 Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af nye psykoaktive stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Aarhus

Læs mere

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006.

December Antallet af udbudte fritidshuse er steget 18 procent i forhold til december 2006. December 2007 Flere boliger til salg I slutningen af december var der 54.308 boliger til salg på internettet fordelt på 31.740 parcel- og rækkehuse, 14.516 ejerlejligheder og 8.052 fritidshuse. Det samlede

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af nye psykoaktive stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Aarhus

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling

Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni Ecstasy i Danmark. Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Rapport til Sundhedsstyrelsen Juni 2007 Ecstasy i Danmark 2006 Aarhus Universitet Retskemisk Afdeling Forord På baggrund af flere dødsfald blandt unge der havde taget ecstasy besluttede Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Illegale stoffer i Danmark

Illegale stoffer i Danmark Illegale stoffer i Danmark Overvågning af nye psykoaktive stoffer i Danmark Et samarbejdsprojekt mellem Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retskemiske afdelinger i København, Odense og Aarhus

Læs mere

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Team Kødproduktion, Sundhed og Råvarekvalitet, Kvæg Videncentret for Landbrug SAMMENDRAG Mejeribranchen har efter branchens retningslinier gennemført rutinemæssige

Læs mere

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober.

November Der er fritidshuse til salg på internettet, hvilket er et beskedent fald på 106 siden oktober. November 2007 Samme antal boliger til salg på internettet I november var der 55.223 boliger til salg på internettet fordelt på 32.104 parcel- og rækkehuse, 14.959 ejerlejligheder og 8.160 fritidshuse.

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Her beskrives den del af projektet, hvis formål er at klarlægge forekomsten af alkohol og andre stoffer i trafikken i Danmark.

Her beskrives den del af projektet, hvis formål er at klarlægge forekomsten af alkohol og andre stoffer i trafikken i Danmark. DRUID Kørsel under påvirkning af narkotika, alkohol og medicin I Danmark bliver 200 300 trafikanter dræbt i trafikken hvert år. Det skønnes, at en fjerdedel af disse kunne have reddet livet, hvis der ikke

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Revurdering af pesticider i grundvand ved at medtage prøver under detektionsgrænsen i analysen

Revurdering af pesticider i grundvand ved at medtage prøver under detektionsgrænsen i analysen Revurdering af pesticider i grundvand ved at medtage prøver under detektionsgrænsen i analysen Jens Carl Streibig, KU Claus Tonni Hansen, Christian Ritz, KU,. Daniel Gerhard NZ Jens Erik Jensen, Seges

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år.

Januar Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå 3 pct. lavere end på samme tid sidste år. Januar 2009 Boligudbuddet faldt i januar Boligudbuddet faldt med 1.444 boliger hen over måneden. Faldet markerer den 3. måned i træk med lavere boligudbud. 61.177 boliger var til salg på internettet ved

Læs mere

Opgavens formålet er at undersøge variationen mellem to laboratoriers bestemmelse af po 2 i blod.

Opgavens formålet er at undersøge variationen mellem to laboratoriers bestemmelse af po 2 i blod. 1-stikprøve t-test (Eksamen 2005 opgave 1) Opgavens formålet er at undersøge variationen mellem to laboratoriers bestemmelse af po 2 i blod. I nedenstående tabel betragtes blodprøver fra 9 patienter. Hver

Læs mere

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser

August 2017 Flere nedtagne boliger end sidste år Færre udbudte boliger end sidste år Liggetider Udbudstider Nedtagningspriser Udbudspriser August 2017 Færre udbudte boliger end sidste år Ved udgangen af august 2017 var der på landsplan 54.849 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 36.261 parcel- og rækkehuse, 6.870 ejerlejligheder

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Ensidet eller tosidet alternativ. Hypoteser. tosidet alternativ. nul hypotese testes mod en alternativ hypotese

Ensidet eller tosidet alternativ. Hypoteser. tosidet alternativ. nul hypotese testes mod en alternativ hypotese Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 6: Kapitel 7: Hypotesetest for gennemsnit (one-sample setup). 7.4-7.6 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik Bygning 305/324 Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009.

August 2010. Få nedtagne boliger Der blev i august 2010 nedtaget 6.687 boliger fra internettet. Det er 2,1 pct. færre end i august 2009. August 2010 Boligudbuddet stadigt større end sidste år 61.767 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af august 2010. Udbuddet fordelte sig med 40.978 parcel- og rækkehuse, 10.061

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år.

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år. August 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.697 boliger var til salg på internettet ved udgangen af august 2008, hvilket var ca. 20 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detail J. nr.: 2010-20-64-00219 BAGGRUND OG FORMÅL CKL projekter fra 2002 og 2006 viser, at Salmonella forekomsten i hele svinekødstykker steg

Læs mere

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. oktober 2013 Rev.: 2. december 2013 Jørgen Windolf, Søren E.

Læs mere