Betænkning. Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august 2015. over"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 2 Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)] 1. Ændringsforslag Udlændinge-, integrations- og boligministeren har stillet 16 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 3. juli 2015 og var til 1. behandling den 3. juli Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udlændinge-, Integrationsog Boligudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder. Høring Lovforslaget blev sendt i høring samtidig med fremsættelsen. Den 7. august 2015 sendte udlændinge-, integrationsog boligministeren de indkomne høringssvar og den 10. august 2015 sendte ministeren et notat herom til udvalget. Sammenhæng med andre lovforslag Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 3 om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension) og lovforslag nr. L 7 om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge). Lovforslag nr. L 3 har været behandlet i Beskæftigelsesudvalget og lovforslag nr. L 7 har været behandlet i Skatteudvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget henvendelser fra: Amnesty International, Danes Worldwide, Folkekirkens Flygtninge- og Indvandrehjælp på Vesterbro og Institut for Menneskerettigheder. Udlændinge-, integrations- og boligministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser med undtagelse af henvendelsen fra Danes Worldwide. Deputationer Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget: Dansk Arbejdsgiverforening, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Institut for Menneskerettigheder og Røde Kors. Samrådsspørgsmål Udvalget har stillet 1 samrådsspørgsmål til mundtlig besvarelse til udlændinge-, integrations- og boligministeren, beskæftigelsesministeren og skatteministeren. Ministrene har besvaret spørgsmålet i et fælles åbent samråd mellem Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august Udvalget har anmodet ministrene om at få oversendt de talepapirer, der lå til grund for ministrenes besvarelse af spørgsmålet. Spørgsmål Udvalget har stillet 39 spørgsmål til udlændinge-, integrations- og boligministeren og 1 spørgsmål til henholdsvis beskæftigelsesministeren og skatteministeren til skriftlig besvarelse. Udlændinge-, integrations- og boligministeren har besvaret 36 spørgsmål. Udvalget forventer svar på de resterende spørgsmål inden 2. behandling. AX017799

2 2 3. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (DF, V, LA og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af ministeren stillede ændringsforslag. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at der er behov for at stramme op i asyl- og udlændingepolitikken. Nu er der et flertal i Folketinget, som ønsker at påbegynde en proces hen imod en mere balanceret asyl- og udlændingepolitik. DF ser frem til, at disse og andre initiativer forhåbentlig vil få det resultat, at tilstrømningen til Danmark nu bliver begrænset. DF finder, at ydelsesniveauet er passende, og udelukker ikke yderligere stramninger i forhold til flygtninges adgang til velfærdsydelser. DF mener, at Danmark er presset på grund af den voldsomme tilstrømning fra ikke-vestlige lande. Der er massive integrationsproblemer, og flere kommuner har svært ved at finde boliger til de mange flygtninge. I visse tilfælde prioriteres flygtninge højere end danske statsborgere, og det er efter partiets opfattelse uholdbart. Dertil kommer, at tilstrømningen skaber utryghed og er med til at ændre befolkningssammensætningen, således at Danmark afgørende ændrer karakter. Dette ønsker DF ikke. DF har i øvrigt noteret sig, at afgørelser fra FN ikke er retligt bindende. Venstres medlemmer af udvalget bemærker, at antallet af asylansøgere i Danmark i 2014 var det højeste i mere end 15 år, og partiet finder det afgørende, at antallet af asylansøgere nedbringes. Mange forhold har betydning for, hvor mange asylansøgere der kommer til Danmark, bl.a. andet det samlede antal asylansøgere, der søger til Europa, asylpraksis og økonomiske vilkår i de enkelte lande. En del af forklaringen på den voldsomme stigning i antallet under den socialdemokratisk ledede regering skal derfor findes i et generelt stigende antal asylansøgere, mens en anden del af forklaringen skal findes i, at der blev gennemført mere end 30 lempelser af udlændingepolitikken, som gjorde det markant mere attraktivt at søge til Danmark som asylansøger. Nærværende lovforslag er første led i etableringen af en ny og strammere udlændingepolitik, der bl.a. også omfatter genindførelse af optjeningsprincippet for ret børnepenge for flygtning og en harmonisering af optjeningsreglerne for folkepension. Integrationsydelsen vil dels gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark som asylansøger og dels give nytilkomne udlændinge et større incitament til at arbejde, blive integreret i det danske samfund og lære dansk. Et mindretal i udvalget (S, EL, ALT, RV og SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de af ministeren stillede ændringsforslag. Enhedslistens medlemmer af udvalget tager på det skarpeste afstand fra lovforslaget om at indføre en integrationsydelse, der er markant lavere end kontanthjælp. Forslaget betyder, at en række mennesker, der har været ofre for forfølgelse, krig eller undertrykkelse, og som på den baggrund har fået beskyttelse i Danmark, kommer til at leve i fattigdom, indtil de eventuelt finder arbejde. I høringssvarene til lovforslaget ligger en samstemmende kritik fra en lang række humanitære organisationer og fra Institut for Menneskerettigheder og FN s Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR). Alle disse kritikere har regeringen valgt at sætte sig ud over uden at forholde sig til kritikken med argumenter. EL har under udvalgsbehandlingen stillet en lang række spørgsmål til lovforslaget. I svarene på spørgsmål 5 og 6 undlader regeringen trods EL s udtrykkelige forespørgsel at fremlægge videnskabeligt belæg for, at der skulle være en statistisk signifikant sammenhæng mellem størrelsen af sociale ydelser og asylansøgeres landevalg. EL konstaterer, at der findes videnskabeligt belæg for, at der ikke er denne statistisk signifikante sammenhæng, og at der er henvist til dette belæg i spørgsmål 6. Af svarene på spørgsmål 3, 8, 9, 10, 12, 13 og 14 fremgår, at en stor del af de nyankomne flygtninge indplaceres på Danskuddannelse 1, og at langt de fleste af dem ikke vil formå at kvalificere sig til at bestå Prøve i Dansk 2 inden for den 5-årige ret til gratis danskuddannelse. Det fremgår også, at vejen til via FVU-systemet at bestå en danskprøve, der kvalificerer til det såkaldte dansktillæg, vil være uoverkommelig for de fleste. EL konstaterer, at en meget stor del af flygtningene fremover vil blive fastholdt på en lav ydelse uden dansktillæg og uden reelle muligheder for nogensinde at kvalificere sig til dansktillæg. Af svaret på spørgsmål 15 fremgår, at det månedlige rådighedsbeløb for nyankomne børnefamilier vil være markant lavere, end hvad der fremgik af det faktaark, som blev offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside i forbindelse med præsentationen af lovforslaget. Når indførelsen af integrationsydelse kombineres med indførelse af optjeningsprincip for børnefamilieydelser, er den samlede virkning dramatisk for nyankomne børnefamilier. EL beklager, at regeringen ikke har ønsket redeligt at præsentere konsekvenserne af sin politik, men først har fremlagt tallene på EL's udtrykkelige anmodning. I svaret på spørgsmål 26 skriver ministeren:»regeringen kan ikke efterkomme spørgerens anmodning om opstilling af tænkte forbrugsmønstre for tænkte familier.«el har sådan set forståelse for ministerens manglende vilje eller evne til at opstille budgetter, der viser, hvordan forskellige familietyper kan leve af integrationsydelse efter den samtidige genindførelse af optjeningsprincippet for børnefamilieydelser. De ydelser, som flygtningefamilier vil have ret til efter de nye regler, er så lave, at man ikke kan opstille realistiske budgetter, der hænger sammen. Samlet konstaterer EL, at indførelsen af integrationsydelse vil placere flygtninge i fattigdom, og at den for mange flygtninge vil føre til det modsatte af integration, fordi de holdes uden for samfundet og ikke har råd til at afholde de minimale udgifter, som en normal deltagelse i det sociale liv i Danmark koster. Eksempelvis vil børn og voksne være afskåret fra at betale kontingent til idrætsklubber og andre foreninger, ligesom børn i praksis vil være afskåret fra at deltage i børnefødselsdage, fordi familiens økonomi ikke kan afse penge til en gave på 25 kr. Ud over at EL er uenig i lovforslaget, er partiet fuldstændig uforstående over for, at det skulle haste så voldsomt at gennemføre denne lovgivning, at lovbehandlingen skal finde sted uden for Folketingets normale mødeperiode, og at lov-

3 3 forslaget blev fremsat, uden at et udkast forinden havde været sendt i høring. Hvis Folketingets flertal ønsker at gennemføre så vidtgående forringelser af flygtninges vilkår, bør det som minimum ske som led i en normal lovgivningsproces og ikke som hastelovgivning. Alternativets medlemmer af udvalget bemærker, at partiet under ingen omstændigheder kan stemme for dette lovforslag. Det er regeringens påstand, at lovforslaget vil gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark og give nytilkomne flygtninge og udlændinge et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund. ALT mener ikke, at en integrationsydelse vil fremme nogen af de to mål, regeringen har sat sig. Asylansøgere flygter fra noget og ikke til noget. Stort set alle høringssvar gør opmærksom på, at det er højst tvivlsomt, om integrationsydelsen vil afholde asylansøgere fra at søge asyl i Danmark. CASA har i en undersøgelse,»flygtninge på langvarig starthjælp«, fra 2011 konkluderet, at»flygtninge på langvarig starthjælp mangler ikke arbejdsvilje. De mangler især de helbredsmæssige forudsætninger for at kunne arbejde«. Undersøgelsen fra CA- SA viser også, at lave introduktions- eller integrationssatser har vidtrækkende negative konsekvenser for de borgere, der er henvist til ydelsen. Stort set alle høringssvarene gør opmærksom på, at den lave integrationsydelse vil gøre flygtninge fattige, og at det især vil gå ud over børnene. Foreningslivet, hvor børn og unge kan lære sproget, hvor de kan dyrke motion og få nye venner, bliver pludselig til et fuldstændig lukket land. Men det er ikke kun børnene, som integrationsydelsen kommer til at forringe livet for. Det er lige så klart, at de forældre, som føler, at de nu ikke længere kan give deres børn en ordentlig opvækst, og som måske ikke vil have råd til medicin eller til sund mad, må blive meget, meget bekymrede. Når man lægger denne bekymring sammen med en psykisk lidelse, som mange af flygtningene jo har, så rimer integrationsydelse efter ALT s opfattelse på fattigdom og på social deroute. Den lave integrationsydelse vil efter ALT s opfattelse ikke fremme, men tvært imod hindre, integrationen. ALT frygter, at det kan blive svært for kommunen at finde boliger, som er tilstrækkelig billige, til at flygtninge kan betale dem. Den samme bekymring deles af adskillige kommuner, som også påpeger, at boligsituationen med den lave ydelse vil skabe ghettoer og dermed nedsat mulighed for integration. Den meget lave ydelse vil tvinge flygtninge til at søge kommunen om supplerende ydelser og dermed fastholde dem i den klientrolle, som netop er en af hovedårsagerne til, at integrationen af flygtninge tidligere er slået så fundamentalt fejl. Den kraftigste kritik er rejst af UNHCR, som påpeger, at loven er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, som pålægger Danmark ikke at diskriminere mellem flygtninge og egne statsborgere. Det er ret usædvanligt at møde en så heftig kritik fra netop UNHCR. Regeringen henholder sig til en dom fra Højesteret fra 2012 vedrørende den tidligere starthjælp, som på mange måder minder om integrationsydelsen. Højesteret godtog med dommen fra 2012, at starthjælpen havde som formål at styrke integrationen gennem adgang til arbejdsmarkedet. Det nuværende lovforslag vil eksplicit gøre det»mindre attraktivt at søge asyl i Danmark«. ALT tvivler derfor på, at Højesteret vil komme til den samme konklusion på de nuværende præmisser. ALT har læst de svar, som udlændinge-, integrations- og boligministeren har givet på den række spørgsmål, som lovforslaget har givet anledning til at stille, og partiet har lyttet til de svar, udlændinge-, integrations- og boligministeren, beskæftigelsesministeren og skatteministeren har givet i det åbne samråd den 18. august 2015, som blev indkaldt af EL og ALT. Ingen af ministrenes svar har imidlertid givet ALT anledning til at ændre opfattelse af lovforslaget. Endelig vil ALT gerne protestere over, at dette meget kontroversielle lovforslag skulle fremsættes som hastelovgivning, og at lovbehandlingen finder sted uden for Folketingets normale mødeperiode, og uden at have været sendt i høring forud for fremsættelsen og førstebehandlingen. Radikale Venstres medlemmer af udvalget vender sig kraftigt imod forslaget om at indføre en særlig integrationsydelse, der er markant lavere end kontanthjælpen. Regeringen begrunder forslaget med at ville tiltrække færre asylansøgere og skabe bedre integration af herboende flygtninge. Regeringen har dog ikke formået at sandsynliggøre, at forslaget vil have en sådan effekt. Hvad antallet af asylansøgere angår, er der ingen evidens for, at konkrete ydelsesniveauer har betydning for, hvor asylansøgere søger hen. Regeringen har gentagne gange og fejlagtigt henvist til en udtalelse fra EU s grænseagentur, Frontex, om, at velfærdsniveauet betyder noget. Men direkte adspurgt siger agenturet, at de ikke mener ydelser i snæver forstand, men velfærd i bred forstand, dvs. adgang til uddannelse, sundhedsydelser m.m. Dette bakkes op af de danske humanitære organisationer, der begrunder flygtningenes valg af Danmark med respekten for menneskerettighederne, muligheden for at man kan sende sine børn i skole, visheden om, at man kan få lægehjælp, hvis man bliver syg osv. RV forholder sig samtidig yderst kritisk over for selve formålet om at tiltrække færre asylansøgere. Vi ser i disse år nogle af de allerstørste flygtningestrømme siden anden verdenskrig. RV medgiver, at det er klart, at Danmark ikke kan tage imod alle verdens flygtninge, men når flygtningestrømmene på verdensplan stiger, finder partiet det helt naturligt, at antallet af asylansøgere til Danmark også stiger. Desto større behovet er for hjælp, desto større er ansvaret for at yde hjælp. RV ser dette lovforslag som et udtryk for den præcis modsatte mekanik. Desto større behovet er for hjælp, desto mere lukker vi grænsen, og desto hårdere smækker vi statskassen i. Regeringen har heller ikke leveret nogen dokumentation for, at en lavere ydelse samlet set vil føre til bedre integration af herboende flygtninge. Ifølge en analyse af Rockwool Fonden havde den daværende og tilsvarende starthjælp en meget begrænset beskæftigelseseffekt. Det samlede resultat var således blot, at et flertal at flygtningene fik en husholdningsøkonomi, der ikke gjorde det muligt at overholde et helt almindeligt dansk standardbudget, heller ikke selv om man trækker alt, hvad der hedder fritid og transport, fra. Det eneste, vi således ved om lavere ydelser, er, at de fører til

4 4 fattigdom og isolation, hvilket er særdeles kontraproduktivt for integrationen. Hertil kommer, at den lave ydelse også rammer danskere, der har opholdt sig i udlandet i mere end 1 ud af de seneste 8 år. Det finder RV heller ikke er en rimelig behandling af danske statsborgere, der vender hjem efter at have opholdt sig i udlandet f.eks. i forbindelse med arbejde eller uddannelse. Endelig finder RV det dybt beklageligt, at regeringen ikke lytter til de mange kritiske høringssvar, der er indkommet, ikke mindst fra FN s Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), der vurderer, at lovforslaget er konventionsstridigt, fordi det forskelsbehandler og diskriminerer flygtninge. Det undrer især RV, da regeringen ved førstebehandlingen af forslaget den 3. juli 2015 gav tilsagn om, at regeringen ville overholde konventionerne. Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget kan ikke tilslutte sig lovforslaget om at indføre en integrationsydelse, der er voldsomt meget lavere end kontanthjælp i Danmark. I SF s optik vil forslaget medføre øget fattigdom og ulighed i Danmark, da den nye ydelse vil gøre det svært for flygtninge at kunne dække helt basale levebehov som mad, husleje, medicin og tøj. I SF s optik er den nye integrationsydelse således skadelig for integrationen i Danmark. Ligeledes finder SF det bekymrende, at der i flere høringssvar rejses spørgsmål ved lovforslagets forenelighed med grundloven og internationale konventioner. I høringssvarene til lovforslaget rettes der således en samstemmende kritik fra en lang række humanitære organisationer, Foreningen af Udlændingeretsadvokater og fra Institut for Menneskerettigheder og FN s Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR). SF finder ikke, at ministeren har formået at forholde sig til kritikken med valide argumenter. Lovforslaget vil også have betydelige konsekvenser for de danske kommuner. Først og fremmest er det skadeligt for kommunerne, at flygtninge selv skal betale for Danskprøve 2, hvis de starter på Danskprøve 1. Det betyder sandsynligvis, at mange flygtninge aldrig vil tage prøven på grund af stramme privatbudgetter. Ydermere er hele lovforslaget med til at skabe øget bureaukrati i kommunerne, og det er ikke umiddelbart uddybet, hvordan kommunerne skal håndtere det økonomisk. Endelig har flere kommuner udtrykt bekymring om, hvorvidt det vil være muligt at finde boliger til de mange flygtninge, når flygtninge med integrationsydelse mister så stor en del af deres levegrundlag. I SF er vi bekymrede for, om flygtninge kan få en bolig, de kan betale, ligesom vi er bekymrede for den eventuelle konsekvens, at mange flygtninge placeres i udsatte boligområder, barakbyer eller andre billige løsninger. I SF s optik er sådanne scenarier skadelige for integrationen. En del af ministerens præmis for lovforslaget har været, at flygtninge hurtigere skal i arbejde. Der er dog ikke blevet svaret på, hvor flygtningene skal finde jobs i en tid, hvor der stadig er mange ledige danskere. SF stiller sig stærkt kritisk over for præmissen om, at der er jobs til alle flygtninge. Tværtimod lader det til, at kommunerne skal have en hjælpende hånd med at få flygtninge i arbejde. Flere flygtninge kommer også med så voldsomme traumer fra deres hjemlande, at det er svært at forestille sig, at de kan fungere på det danske arbejdsmarked. SF tager derfor afstand fra lovforslaget, der ifølge flere høringssvar vil medføre øget fattigdom og ulighed og mere bureaukrati, og som sandsynligvis er et brud på internationale konventioner. I SF er vi også kritiske over for selve behandlingen af lovforslaget, herunder at forslaget først sendes i høring i forbindelse med fremsættelsen, og det forhold, at et så væsentligt forslag skal hastes igennem Folketinget, hvilket SF anser for værende udemokratisk. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Af udlændinge-, integrations- og boligministeren, tiltrådt af udvalget: 1) Nr. 10 affattes således: Til 1»10. I 13, stk. 2, nr. 4, ændres»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, et tilbud«til:»lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller et tilbud m.v.«.«[sproglig korrektion] 2) I nr. 13 udgår i den indledende tekst»og 3«. [Teknisk korrektion] 3) Efter nr. 15 indsættes som nyt nummer:»01. I 13, stk. 3, indsættes som nr. 7:»7) udebliver fra dele af integrationsprogrammet efter integrationsloven.««[teknisk korrektion] 4) Efter nr. 21 indsættes som nyt nummer:»02. I 13, stk. 13, der bliver stk. 15, ændres»ansøgeren, ægtefællen eller samleveren, jf. 2 a og 2 b,«til:»ansøgeren eller ægtefællen«.«[konsekvensændring som følge af rykning af stykker i 13] 5) Nr. 22 affattes således:»22. I 13 a, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 1. pkt., og 13 d, stk. 1, indsættes efter»modtager«:»integrationsydelse eller«.«[sproglig korrektion] 6) Efter nr. 39 indsættes som nyt nummer:»03. I 34 a, 1. pkt., indsættes efter»forsørger, jf.«:» 22, stk. 2, nr. 1, eller stk. 3, eller«.«[konsekvensændring som følge af indførelsen af integrationsydelsen] 7) Nr. 47 affattes således:

5 5»47. I 43, stk. 1, indsættes efter»som modtager«:»integrationsydelse efter 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, integrationsydelse og tillæg efter 22, stk. 2, nr. 2, 3 eller 4, samt stk. 4,«.«[Sproglig korrektion] 8) Efter nr. 55 indsættes som nyt nummer.»04. I 96 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»modtager«:»integrationsydelse,«.«[sproglig korrektion] 9) Efter nr. 58 indsættes som nyt nummer:»05. I 109, stk. 1, nr. 3, ændres»omfattet af 26, stk. 2«til:»omfattet af 26, stk. 3«.«[Konsekvensændring som følge af forslaget om beregning af integrationsydelse til gifte og samlevende] Til 5 10) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:»01. 1, nr. 10, ophæves.«[konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 4] 11) Nr. 1 affattes således: Til 14»1. I 14, stk. 2, nr. 5, indsættes efter»kontanthjælp,«:»integrationsydelse,«, efter»aktivering af kontanthjælps-,«indsættes:»integrationsydelses-,«, og efter»samt kontanthjælp«indsættes:», integrationsydelse«.«[konsekvensændring som følge af indførelsen af integrationsydelsen] Til 15 12) I stk. 1, indsættes efter»stk. 2«:»og 3«. [Teknisk korrektion] 13) I stk. 2 indsættes efter» 1, nr.«:»02 og«. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 4] 14) I stk. 4, 1. pkt., indsættes efter»lovligt ophold«:»og har folkeregisteradresse«, og», jf. 11, stk. 3, 1. og 2 pkt., i lov om aktiv socialpolitik, som affattet ved denne lovs 1, nr. 7,«udgår. [Teknisk korrektion] 15) I stk. 5 indsættes efter» 7,«:» 9 b, 9 c, stk. 1, når opholdstilladelsen ikke er meddelt som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, eller 9 c, stk. 2 eller 3,«. [Præcisering af personkredsen for anvendelsen af lovens 1] 16) I stk. 5 ændres»fra og med den 1. september 2015«til:»den 1. september 2015 eller senere«. [Præcisering af perioden] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Der er tale om en ren sproglig korrektion, idet der bør stå»eller«i stedet for et komma mellem tilbud om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og et tilbud m.v. i medfør af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Til nr. 2 Der er tale om en teknisk korrektion. Med korrektionen foretages indsættelsen af nye numre i 13, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik. Til nr. 3 Der er tale om en teknisk korrektion, hvor der indsættes et nyt nr. 7 i 13, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik. Til nr. 4 Der er tale om forslag til ændring som følge af, at 13, stk. 13, i lov om aktiv socialpolitik, bliver 13, stk , stk. 13, i lov om aktiv socialpolitik er ændret ved lov nr af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.). Ændringen i 13, stk. 13, om, at»samleveren, jf. 2 a og 2 b«udgår af bestemmelsen, træder først i kraft den 1. januar 2016, når ophævelsen af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende træder i kraft. Derfor skal ændringen om, at 13, stk. 13, bliver til 13, stk. 15, foretages, ved at bestemmelsen flyttes over i lovforslaget og den endnu ikke ikrafttrådte bestemmelse i ændringsloven ophæves ved en samtidig ændring af denne lov (lov nr af 27. december 2014) i samme lovforslag, jf. ændringsforslaget i 5, nr. [10]. Med nyaffattelsen af 13, stk. 13, tages der højde for, at stk. 13 bliver stk. 15. Der henvises endvidere til ændringsforslagets nr. [10] med ændringsforslag til lovforslagets 5 og nr. [13] med ændringsforslag til lovforslagets 15, stk. 2. Til nr. 5 Der er tale om en ren sproglig korrektion, hvor lovforslagets 1, nr. 22, affattes uden forslag til ændring i 96 a, stk. 1, 1. pkt. Med rettelsen sikres, at der ikke er et»eller«for meget i 96 a, stk. 1, 1 pkt. Der henvises til ændringsforslagets 1, nr. [8], hvori der foreslås en ændring i 96 a, stk. 1, 1. pkt. Til nr. 6 Der er tale om en konsekvensændring af 34 a i lov om aktiv socialpolitik som følge af forslaget til ny 22 om indførelse af en ny ydelse. Med ændringen kommer bestemmelsen til at henvise korrekt til de i lovforslaget foreslåede bestemmelser 22, stk.

6 6 2, nr. 1 og stk. 3, som enlige forsørgere vil kunne modtage integrationsydelse efter. Til nr. 7 Der er tale om et forslag til en ren sproglig korrektion, idet der i 43, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, retteligt bør stå»eller«i stedet for»og«i opremsningen af numrene i 22, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Til nr. 8 Der er tale om en ren sproglig korrektion. Det foreslås, at ændringen i 96, stk. 1, 1. pkt., sker med et selvstændigt nummer. Dermed undgås det, at der kommer et»eller«for meget ind i 96, stk. 1, 1. pkt. Til nr. 9 Der er tale om en konsekvensændring af 109, stk. 1, nr. 3, i lov om aktiv socialpolitik som følge af forslaget om indsættelse af et nyt stk. 2 i 26 om beregning af integrationsydelse til gifte og samlevende, hvorved stk. 2 bliver til stk. 3. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 32. Til nr. 10 Der er tale om et forslag til ændring som følge af, at 13, stk. 13, i lov om aktiv socialpolitik bliver 13, stk. 15. Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 4. Til nr. 11 Den kommunale budgetgaranti efter 14, stk. 2, nr. 5, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner indebærer, at kommunerne under et kompenseres for udviklingen i de kommunale udgifter på visse områder, herunder kontant- og uddannelseshjælp, revalidering, kontantydelse, ledighedsydelse, førtidspension og den særlige uddannelsesydelse samt kommunernes udgifter til aktivering m.v. af f.eks. modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, revalidering og den særlige uddannelsesydelse. Kompensationen sker ved regulering af bloktilskuddet. Det er i lovforslaget foreslået at ændre i 14, stk. 2, nr. 5, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, således at de kommunale udgifter til integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik bliver omfattet af den kommunale budgetgarantiordning. Svarende hertil foreslås det som konsekvens af indførelsen af integrationsydelsen, at kommunernes udgifter til aktivering af modtagere af integrationsydelse også bliver omfattet af den kommunale budgetgaranti. Dette skal gælde for såvel udlændinge som danskere, uanset om de er i integrationsprogrammet eller omfattet af den almindelige beskæftigelsesindsats i kontanthjælpssystemet. Til nr. 12 Det fremgår af forslaget i 15, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. september Af forslaget i 15, stk. 2, fremgår, at lovforslagets 1, nr. 34, træder i kraft den 1. januar 2016, mens det foreslås i 15, stk. 3, at beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af 1, nr. 23. Med ændringen er der tale om en præcisering af, at både stk. 2 og 3 indeholder undtagelser til 15, stk. 1. Til nr. 13 Der er tale om et forslag til ændring som følge af, at 13, stk. 13, i lov om aktiv socialpolitik, bliver 13, stk. 15. Med nyaffattelsen af 13, stk. 13, i ændringsforslag nr. 4 tages der højde for, at stk. 13 bliver stk. 15. Med forslaget til nyt nummer i lovforslagets 5 ophæves den endnu ikke ikrafttrådte bestemmelse om ændring i 13, stk. 13, i lov om aktiv socialpolitik, som efter lovforslagets indhold bliver 13, stk. 15. Med nærværende ændringsforslag til 15, stk. 2, sikres korrekt ikrafttræden for ændringen om, at»samleveren, jf. 2 a og 2 b«skal udgå af bestemmelsen, når ophævelsen af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende træder i kraft den 1. januar Til nr. 14 Det foreslås i lovforslaget, jf. forslaget til 15, stk. 4, at lovens 1 ikke skal finde anvendelse for personer, der har lovligt ophold her i riget før lovens ikrafttræden. Af forslaget til 15, stk. 4, 1. pkt., fremgår det, at personkredsen, der ikke er omfattet, er defineret, jf. 11, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs 1, nr. 7. Med ændringen foreslås det, at der ikke henvises til 11, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik som affattet ved denne lovs 1, nr. 7, da 11 fastsætter de betingelser, som personkredsen, der er omfattet af lovforslaget, skal opfylde for at kunne modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp, herunder hvordan opholdsperioden på de sammenlagte 7 år inden for de seneste 8 års ophold her i riget beregnes. Personkredsen, som lovens 1 ikke finder anvendelse på, afgrænses ved betingelsen om lovligt ophold og folkeregisteradresse her i riget, før loven træder i kraft, jf. lovforslagets 15, stk. 4. Personer, der ved lovforslagets ikrafttræden har lovligt ophold og folkeregisteradresse her i riget, vil således ikke være omfattet af lovforslaget. For denne persongruppe finder de hidtil gældende regler anvendelse. Således vil personer, der lovligt opholder sig og har folkeregisteradresse her i riget på ikrafttrædelsestidspunktet, ikke være omfattet af de nye regler, selv om de ikke ved lovens ikrafttræden har opholdt sig i her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år. Det indebærer f.eks., at personer, der er blevet omfattet af integrationsprogrammet forud for lovens ikrafttræden, fortsat vil være omfattet af de hidtidigt gældende regler om kontanthjælp for denne gruppe. Hvis en person tager ophold i udlandet og vender tilbage til Danmark igen og får behov for hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, vil pågældende være omfattet af ovennævnte regel om lovligt ophold og folkeregisteradresse i her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år for at få ret til uddannelses- eller kontanthjælp. Efter den foreslåede 11, stk. 3, 1. og 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik er retten til uddannelses- eller kontanthjælp efter lovens ikrafttræden betinget af, at man har haft

7 7 lovligt ophold i riget (Danmark, Færøerne og Grønland) i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, og at der ved beregningen af opholdstid tages udgangspunkt i perioder med folkeregisteradresse i CPR. Efter lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013 om Det Centrale Personregister (CPR-loven) kan personer, der opfylder indrejsekriterierne i CPR-lovens 16, blive folkeregistreret (bopælsregistreret) i CPR. Personer, der indrejser i riget efter lovens ikrafttræden, og som ikke opfylder opholdsbetingelsen i den foreslåede 11, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, men som i øvrigt opfylder betingelserne for hjælp i 11, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik, vil modtage integrationsydelse efter lovforslagets 1, nr. 26. Der henvises endvidere til bemærkningerne til 1, nr. 7, i lovforslaget. Til nr. 15 I lovforslaget som fremsat er det anført i 15, stk. 5, at lovens 1 finder anvendelse for udlændinge, der meddeles opholdstilladelse som flygtninge efter udlændingelovens 7, hvis kommunen overtager integrationsansvaret efter integrationslovens 4, stk. 2, 1. pkt., den 1. september 2015, hvor loven træder i kraft, eller senere. Det betyder, at disse udlændinge kan være meddelt opholdstilladelse inden lovens ikrafttræden, men da de først kan blive berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp, når kommunen overtager det økonomiske ansvar fra Udlændingestyrelsen efter integrationslovens 4, stk. 2, 1. pkt., vil de blive omfattet af de nye regler, såfremt dette tidspunkt ligger efter lovens ikrafttræden. Det foreslås, at der i stk. 5 også indsættes en henvisning til udlændingelovens 9 b, 9 c, stk. 1, når opholdstilladelsen ikke er meddelt som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, eller 9 c, stk. 2 eller 3, således at udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter disse bestemmelser, og som kommunen overtager ansvaret for i medfør af integrationslovens 4, stk. 2, 1. pkt., også bliver omfattet af de nye regler. Baggrunden for dette er, at udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b (humanitært ophold), 9 c, stk. 1 (opholdstilladelse af ganske særlige grunde, når opholdstilladelsen ikke er meddelt som følge af familiemæssig tilknytning til en herboende person), 9 c, stk. 2 (udsendelseshindrede) og 9 c, stk. 3 (uledsagede mindreårige), er omfattet af den persongruppe, som kommunen i medfør af integrationslovens 4, stk. 2, 1. pkt., overtager det økonomiske ansvar for fra Udlændingestyrelsen. Til nr. 16 Der er tale om en ren sproglig korrektion, hvor det præciseres, på hvilket tidspunkt ansvaret for, at udlændingen bliver omfattet af lovens 1, skal overgå til kommunen. Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Martin Henriksen (DF) fmd. Peter Skaarup (DF) Christian Langballe (DF) Marie Krarup (DF) Pia Adelsteen (DF) Karina Adsbøl (DF) Marcus Knuth (V) Britt Bager (V) Preben Bang Henriksen (V) Louise Schack Elholm (V) Erling Bonnesen (V) Jan E. Jørgensen (V) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Ole Birk Olesen (LA) Naser Khader (KF) Dan Jørgensen (S) Daniel Toft Jakobsen (S) nfmd. Jan Johansen (S) Karen J. Klint (S) Mattias Tesfaye (S) Yildiz Akdogan (S) Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Søren Egge Rasmussen (EL) Ulla Sandbæk (ALT) Roger Matthisen (ALT) Zenia Stampe (RV) Sofie Carsten Nielsen (RV) Jacob Mark (SF) Karsten Hønge (SF) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Socialdemokratiet (S) 47 Dansk Folkeparti (DF) 37 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34 Enhedslisten (EL) 14 Liberal Alliance (LA) 13 Alternativet (ALT) 9 Radikale Venstre (RV) 8 Socialistisk Folkeparti (SF) 7 Det Konservative Folkeparti (KF) 6 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Tjóðveldi (T) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1

8 8 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 2 Bilagsnr. Titel 1 Udkast til tidsplan 2 Henvendelse af 2/ fra Amnesty International om integrationsydelser 3 Godkendt tidsplan 4 Henvendelse af 8/7-15 fra Institut for Menneskerettigheder 5 Henvendelse af 4/8-15 fra Mødestedet, Folkekirkens Flygtninge- og Indvandrerarbejde på Vesterbro 6 1. udkast til betænkning 7 Høringssvar, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren 8 Højesteretsafgørelse U H om introduktionsydelse/ starthjælp 9 Rockwool Fondens arbejdspapir nr. 25: Starthjælpens betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse 10 Røde Kors fremsender rapporten»anbefalinger til en humanitær flygtningepolitik«11 Kopi af høringssvar fra Institut for Menneskerettigheder 12 Kopi af høringssvar fra Foreningen af Udlændingeretsadvokater 13 Kopi af høringssvar fra Dansk Arbejdsgiverforening 14 Kopi af høringssvar fra Røde Kors udkast til betænkning 16 Ændringsforslag, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren 17 Høringsnotat, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren 18 Supplerende høringssvar, fra udlændinge-, integrations- og boligministeren 19 Kopi af høringssvar fra UNHCR udkast til betænkning udkast til betænkning 22 Henvendelse af 17/8-15 fra Danes Worldwide Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 2 Spm.nr. Titel 1 Spm. om afgørelser fra FN's Handicapkomité ikke er bindende for danske myndigheder, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 2 Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/7-15 fra Institut for Menneskerettigheder, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens 3 Spm. om at redegøre for, om undervisning og prøver under FVU vil være gratis for en person på integrationsydelse, og om en person på integrationsydelse vil have retskrav på at gå op til trin 2-prøven som selvstuderende uden deltagerbetaling, og om en person på integra-

9 tionsydelse i alle tilfælde over hele landet gratis vil kunne deltage i FVU-undervisningen, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 4 Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 2/ fra Amnesty International, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 5 Spm., om ministeren kan henvise til andre tilkendegivelser fra Frontex - herunder tilkendegivelser med henvisning til et forskningsmæssigt belæg, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens 6 Spm., om ministeren har grund til at tvivle på rigtigheden af professor Heaven Crawleys konstatering eller på validiteten af den forskning, der ligger til grund for de videnskabelige artikler af migrationsforskerne E. R. Thielemann og E. Neumayer, til udlændinge-, integrationsog boligministeren, 7 Spm., om ministeren er enig i konstateringer, hvad angår den tidligere starthjælp, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens 8 Spm., om ministeren vil redegøre, for, hvor mange nyankomne flygtninge der indplaceredes på henholdsvis danskuddannelsernes niveau 1, 2 og 3, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens 9 Spm., om ministeren vil redegøre for, hvor mange flygtninge der år for år er blevet placeret på danskniveau 1, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 10 Spm., om ministeren kan bekræfte, at en flygtning, der har afsluttet danskforløb 1 og bestået prøve i dansk 1, selv vil skulle finansiere undervisning og prøve i dansk 2, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 11 Spm., om ministeren kan henvise til eksempler, da prøve i dansk 2 var en betingelse for opnåelse af permanent opholdstilladelse, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 12 Spm., om ministeren vil kommentere artiklen»sprogcentre: Svært for flygtninge at få sprogbonus«i Information den 4. juli 2015, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 13 Spm. om, hvor stor en del af de flygtninge, der har bestået prøve i dansk 1, der vil være kvalificerede til at blive optaget på og bestå et FVU-forløb på trin 2, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 14 Spm. om forberedende voksenundervisning (FVU) er et tilbud, der er målrettet og egnet til relativt nytilkomne flygtninge, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 15 Spm. om en opstilling over konsekvenserne af integrationsydelsen, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå 16 Spm. om en lægeerklæring, der dokumenterer PTSD, udløser en dispensation, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens 9

10 17 Spm. om overslag over lovforslagets økonomiske konsekvenser med hensyn til ekstra sagsbehandlingstid, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 18 Spm., om ministeren vil redegøre for, hvordan det fremsatte lovforslag stemmer overens med denne udtalelse fra Lars Løkke Rasmussen, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå 19 Spm., om ministeren kan bekræfte, at højesteretsdommen af 15. februar 2012,»starthjælpsdommen«, vedrører en konkret flygtningefamilies forhold, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens 20 Spm., om ministeren kan redegøre for lovforslagets forhold til flygtningekonventionens artikel 23, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 21 Spm., om regeringen har planer om at indlede en dialog med UNHCR, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå 22 Spm., om ministeren kan give eksempler på boliger, hvor en flygtning eller en flygtningefamilie vil være i stand til at betale den krævede husleje, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens 23 Spm. om, hvor en kommune skal boligplacere flygtninge, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 24 Spm. om anvisning af nytilkomne flygtninge til en bolig, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 25 Spm. om finansiering af hotelindkvartering til nyankomne flygtninge, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens svar herpå 26 Spm., om ministeren vil opstille et månedligt budget for otte familietyper, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens 27 Spm., om ministeren vil give eksempler på behov, der henholdsvis falder inden for og uden for disse definitioner, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 28 Spm. om en opgørelse over, hvor mange danske statsborgere der ikke kunne forsørge sig selv, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 29 Spm. om, hvilket omfang modtagere af integrationsydelse kan få dækket nødvendige udgifter, ud over hvad integrationsydelsen giver mulighed for at betale, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 30 Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/8-15 fra Mødestedet, Folkekirkens Flygtninge- og Indvandrerarbejde på Vesterbro, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 31 Spm. om, hvorfor flygtninge, der fremover skal modtage en ydelse på niveau svarende til uddannelseshjælpssatser, ikke får de samme muligheder som studerende, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 10

11 32 Spm. om, hvorfor regeringen i forslaget har valgt at sammenligne flygtninge med studerende, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 33 Spm. om, hvilke funktionsnedsættelser der kan begrunde en dispensation fra kravet om bestået danskprøve for at opnå det foreslåede dansktillæg til integrationsydelsen, til udlændinge-, integration- og boligministeren, 34 Spm., om forslaget vil medføre en diskriminering af flygtninge med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, til udlændinge-, integration- og boligministeren, 35 Spm. om beregningerne i faktaark»betydning af ny integrationsydelse for rådighedsbeløb for forskellige familietyper«, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 36 Spm. om oversendelse af en»sammenlignende oversigt«, der er runddelt ved et møde i SCIFA i september 2014, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, 37 Spm., om ministerens svar på spørgsmål 31 er redeligt og i overensstemmelse med god parlamentarisk skik, når hun i svaret på spørgsmålet henviser til, at der kan ydes særlig støtte til flygtninge med høje boligudgifter, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, og ministerens 38 Spm. om talepapirer fra det åbne samråd den 18. august 2015, til udlændinge-, integrations- og boligministeren, beskæftigelsesministeren og skatteministeren 39 Spm. om kommentar til henvendelse af 17/8-15 fra Danes Worldwide, til udlændinge-, integrations- og boligministeren 11

2015/1 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Betænkning. over. (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.

2015/1 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Betænkning. over. (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v. 2015/1 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 3. marts 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2015/1 BTL 169 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tilføjelse til betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 25. maj 2016 Tilføjelse

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. august Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. august Betænkning. over Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. august 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning. Til lovforslag nr. L 75 Folketinget 2015-16

Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning. Til lovforslag nr. L 75 Folketinget 2015-16 Til lovforslag nr. L 75 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 15. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 154 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 154 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 19. maj 2016

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse [af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Læs mere

2014/2 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar Betænkning. over. [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)]

2014/2 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar Betænkning. over. [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)] 2014/2 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 18. august 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Udkast. Tillægsbetænkning

Udkast. Tillægsbetænkning Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Tillægsbetænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 1.

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2013/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. maj 2014 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 7. februar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2013/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15

Betænkning. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt. Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 183 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om kommunernes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 BTL 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 17. marts 2015 Betænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget, Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget, Udlændinge L 191 Bilag 8, L 191 A Bilag 8, L 191 B Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2015-16

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 BTL 78 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 189 Folketinget

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 189 Folketinget Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Tillægsbetænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 1. juni 2016 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

2015/1 TBL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Tillægsbetænkning. over. [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)]

2015/1 TBL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Tillægsbetænkning. over. [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)] 2015/1 TBL 189 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 1. juni 2016 Tillægsbetænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning.

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning. 2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 00. maj 2016

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2012/1 BTL 129 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 9. april 2013 Betænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 153 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over

2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj Betænkning. over 2013/1 BTL 160 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over 2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning.

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning. 2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2010/1 BTL 130 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 16. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj Betænkning.

2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj Betænkning. 2014/1 BTL 199 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 20. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 16 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning.

2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016. Tillægsbetænkning. 2015/1 TBL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. marts 2016 Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere