MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE AF NYKREDITS TILSAGN (5A) OM BIDRAGSSATS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE AF NYKREDITS TILSAGN (5A) OM BIDRAGSSATS"

Transkript

1 /01012 JKM, CBO Konkurrencerådets møde 21. december 2016 MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE AF NYKREDITS TILSAGN (5A) OM BIDRAGSSATS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervsministeriet

2 Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ AFGØRELSE SAGSFREMSTILLING SAGENS BAGGRUND HØRINGSSVAR VURDERING DET JURIDISKE GRUNDLAG ANMODNING OM MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE DET RELEVANTE REGELGRUNDLAG VURDERING AF MULIGHEDEN FOR AT FORLÆNGE NYKREDITS TILSAGN (5A) LOVMÆSSIGE KAPITALKRAV RATING SAMLET KONKLUSION

3 1. RESUMÉ 1. Denne sag handler om, at Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit) har anmodet om en midlertidig forlængelse af det tilsagn (5a), som Nykredit afgav den 17. november Nykredit fusionerede med Totalkredit A/S (herefter Totalkredit) i 2003 og afgav i den forbindelse tilsagn (5). Tilsagnet indebar, at Nykredit for nye lån skulle nedsætte administrationsbidraget til 0,50 pct. på realkreditlån til ejerboliger og fritidshuse ved fuld belåning. Det vil sige 80 pct. belåning for ejerboliger og 60 pct. belåning for fritidshuse. 3. Konkurrencerådet vurderede i en afgørelse af 30. november 2011 (herefter afgørelsen), om der var grundlag for at ophæve tilsagn (5). Rådet fandt ikke grundlag for at ophæve tilsagnet, men accepterede et tilsagn (5a), hvorefter Nykredit i en femårig periode fik mulighed for at hæve bidragssatsen til højest 0,55 pct./0,60 pct. ved fuld belåning afhængig af låneprodukt. Tilsagn (5a) har følgende ordlyd: I perioden 1. april 2012 til 31. marts 2017 fastsættes bidraget for private lån i ejerbolig eller fritidshus i Nykredit Realkredit A/S til højst 0,55 pct. for fastforrentede lån med afdrag og 0,60 pct. for alle andre lånetyper ved fuld belåning. 4. Tilsagn (5a) trådte således midlertidigt i den anførte periode i stedet for det tilsagn (5), som Nykredit afgav i forbindelse med fusionen mellem Nykredit og Totalkredit i Fra 1. april 2017 finder tilsagn (5) igen anvendelse, medmindre Konkurrencerådet på foranledning af Nykredit måtte have truffet en anden afgørelse. Det vil sige, at fra 1. april 2017 bliver bidragssatsen sænket til 0,50 pct. ved fuld belåning, medmindre rådet har truffet en anden afgørelse herom. 6. Nykredit har med brev af 29. juni 2016 anmodet om en revurdering af tilsagn (5), hvilket Konkurrencerådet vil tage stilling til. 7. Konkurrencerådets afgørelse om revurdering af tilsagn (5) vil imidlertid først kunne foreligge efter 1. april Det skyldes bl.a., at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fundet det nødvendigt at gennemføre en række markedsundersøgelser. 1 Ved en midlertidig forlængelse er der retteligt tale om, at Nykredit afgiver et nyt tilsagn, som Konkurrencerådet accepterer som et ændret vilkår for fusionen med Totalkredit. Når der i denne sag refereres til ændring eller forlængelse af tilsagn (5a), forstås derfor retteligt en accept af et nyt tilsagn, hvorefter Konkurrencerådet ændrer vilkåret om tilsagn (5a) af 30. november Når der endvidere i denne sag refereres til ændring eller ophævelse af tilsagn (5), forstås retteligt en ændring eller ophævelse af det vilkår for godkendelse af fusionen i 2003, som udgør tilsagn (5) afgivet af parterne i forbindelse med fusionen. 2

4 8. Nykredit har på den baggrund tillige anmodet om en midlertidig forlængelse af tilsagn (5a) indtil afgørelsen om revurdering af tilsagn (5) foreligger. Nykredit har i forlængelse heraf afgivet følgende tilsagn (5b): I perioden fra 1. april 2017 til den førstkommende dato af følgende: (1) den 30. september 2017, eller (2) datoen for Konkurrencerådets afgørelse i sagen foranlediget af anmodningen af 29. juni 2016 fra Nykredit Realkredit A/S om revurdering af Tilsagn 5 (eller en i den afgørelse fastsat ændringsdato uanset at denne ikke måtte være førstkommende) fastsættes bidraget for private lån i ejerbolig eller fritidshus i Nykredit Realkredit A/S til højst 0,55 pct. for fastforrentede lån med afdrag og 0,60 pct. for alle andre lånetyper ved fuld belåning. 9. En myndighed er ud fra de almindelige forvaltningsretlige regler som udgangspunkt berettiget til at ændre en afgørelse til gunst for adressaten, såfremt i) der foreligger en saglig grund, ii) ændringen ikke vil være i strid med lighedsgrundsætningen og iii) ændringen ikke vil stride imod lov. 10. Hvad der udgør en saglig begrundelse for at ændre et tilsagn afhænger af sagens konkrete omstændigheder herunder karakteren af det pågældende tilsagn. Begrundelsen skal dog udspringe af det reguleringsformål, som ligger bag konkurrenceloven. 11. Konkurrencereglerne har generelt til hensigt at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere, jf. konkurrencelovens Det følger endvidere af konkurrencelovens 12 c, stk. 2, at En fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal forbydes. 13. Det centrale beskyttelseshensyn bag konkurrencelovens fusionsregler er således at sikre den effektive konkurrence. Hensynet til beskyttelsen af den effektive konkurrence skal derfor tillægges afgørende vægt ved afvejningen af, om et tilsagn kan ændres. Dette hensyn omfatter tillige hensynet til forbrugere og virksomheder. 14. I denne sag udmøntes dette ved, at tilsagnet skal beskytte Nykredits låntagere mod udnyttelse og prisstigninger, der skyldes manglende konkurrence i markedet som følge af fusionen. Formålet er omvendt ikke at beskytte kunderne mod prisstigninger, der skyldes, at Nykredits omkostninger måtte være steget på grund af udefrakommende regulatoriske og strukturelle forhold. 15. Konkurrencerådet lagde i vurderingen af tilsagn (5a) i 2011-afgørelsen vægt på, at der efter finanskrisen havde været regulatoriske og strukturelle ændringer, som medførte øgede kapitalomkostninger for de finansielle aktører og herunder Nykredit. 16. Vurderingen af om Konkurrencerådet midlertidigt skal forlænge Nykredits tilsagn (5a), tager også denne gang udgangspunkt i en vurdering af de udefrakommende 3

5 omkostninger, som skyldes ændringer af markedsforhold. I vurderingen indgår endvidere eventuelle andre udefrakommende forhold, som spiller ind på indtjeningen. 17. Hvis Nykredits omkostninger på grund af udefrakommende markedsforhold i 2017 vurderes at være på niveau med 2011 eller højere, taler dette isoleret set for, at tilsagn (5a) midlertidigt forlænges. Hvis de pågældende omkostninger omvendt vurderes at være lavere end niveauet i 2011, taler det for at lade tilsagn (5a) udløbe, hvorefter tilsagn (5) fra 2003 vil finde anvendelse. 18. Nykredit har udover gældende og fremtidige kapitalkrav samt ratingforhold fremhævet andre elementer, som selskabet finder har betydning for vurderingen af tilsagnet. Det er egenkapitalforrentning, markedsbaserede kapitalkrav, tab/nedskrivninger og indtjening generelt. 19. For så vidt angår disse forhold kan der eventuelt være tale om øgede udefrakommende omkostninger for Nykredit siden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har imidlertid ikke lagt disse forhold til grund for vurderingen i denne sag. 20. Det skyldes, at den endelige vurdering af disse forhold vil kræve yderligere analyser. Disse vil blive foretaget i forbindelse med hovedsagen, men vurderes ikke at ændre vurderingen af, om tilsagn (5a) bør midlertidigt forlænges. Hovedsagen vil endvidere indeholde analyser af andre forhold. 21. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lagt vægt på, at det samlede regulatoriske kapitalkrav for Nykredit i 2017 ikke er mindre end i 2011-afgørelsen, hvilket skyldes, at Basel I-overgangsreglen, som Konkurrencerådet lagde til grund i 2011, foreløbigt er blevet forlænget til at gælde til og med Kravet til egentlig kernekapital ser ud til at være skærpet siden Der er betydelig usikkerhed om, i hvilket omfang kapitalkravene skærpes efter 2019 som følge af evt. implementering af forslagene i Basel IV i dansk ret og EU-ret. Hvis kravene skærpes mærkbart, kan Nykredit få udfordringer med at skaffe tilstrækkelig kapital, idet Nykredit først efter en børsnotering vil få adgang til at hente kapital på aktiemarkederne. I øjeblikket er Nykredit henvist til at hente kapital ved hjælp af det årlige resultat efter skat. Disse forhold taler ikke imod en midlertidig forlængelse af tilsagn (5a). 23. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at der er en sandsynlighed for, at ratingkravene er blevet lempeligere for Nykredit siden Det skyldes dog alene, at Nykredit selv har valgt at skifte ratingbureau. 24. Hertil kommer, at ratingkravene for Nykredit i dag er strengere end i Finanskrisen medførte således en generel stramning af ratingkravene, og denne position ser ratingbureauerne herunder også det af Nykredit primært anvendte ratingbureau, Standard & Poor s ud til at have fastholdt. Den endelige og fuldstændige vurdering af ratingforholdenes aktuelle indvirkning på Nykredits kapitalomkostninger vil blive foretaget i hovedsagen. 25. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer samlet set, at der er grundlag for at acceptere det af Nykredit afgivne tilsagn, hvorved tilsagn (5a) midlertidigt forlænges i en periode på maksimalt seks måneder (eller indtil en senere dato, som inden for de seks måneder måtte være fastsat ved Konkurrencerådets afgørelse i hovedsagen). 4

6 26. Styrelsen lægger i vurderingen vægt på, at der er saglig grund for den midlertidige forlængelse, da forholdene omkring rating og kapital samlet set mest sandsynligt stiller lignende eller større krav i 2017 end i 2011, hvorved Nykredits udefrakommende omkostninger for så vidt angår disse forhold ikke er faldet siden Det er styrelsens vurdering, at en midlertidig forlængelse af tilsagn (5a) ikke strider mod lighedsgrundsætningen, idet der ikke er fortilfælde i dansk praksis efter konkurrenceloven. Det er endvidere styrelsens vurdering, at betingelsen om, at afgørelsen om midlertidig forlængelse ikke må stride imod lov, tillige er opfyldt. 28. Betingelsen om at afgørelsen ikke må stride imod lov er i denne sag i det væsentlige ensbetydende med, at formålet bag fusionskontrolreglerne skal være opfyldt. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen der håndhæver fusionskontrolreglerne i konkurrenceloven. Styrelsen vurderer, at en forlængelse er i overensstemmelse med fusionskontrolreglerne, fordi en forlængelse af det midlertidige tilsagn er sagligt begrundet, jf. ovenfor. Forlængelsen vurderes derfor ikke at stride mod konkurrenceloven. 29. Styrelsen lægger endvidere vægt på, at den midlertidige forlængelse kun vil skulle gælde indtil hovedsagen er afsluttet eller senest 30. september 2017 (medmindre der inden da er fastsat en senere dato i Konkurrencerådets afgørelse i hovedsagen), samt at det i 2011-afgørelsen er nævnt, at tilsagn (5a) evt. kan forlænges hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at betingelserne er til stede. Derudover vurderes det, at afgørelsen om den midlertidige forlængelse af tilsagn (5a) kan træffes uden at styrelsen behøver at gennemføre markedsundersøgelser. 30. Som nævnt er reguleringsformålet med tilsagnet ikke at beskytte kunderne mod prisstigninger, der skyldes, at Nykredits omkostninger er steget på grund af udefrakommende markedsforhold. Da Nykredits omkostninger ikke vurderes at være faldet siden 2011, taler hensynet til Nykredits låntagere ikke imod en midlertidig forlængelse af tilsagn (5a). Styrelsen lægger derfor vægt på, at hensynet til Nykredits låntagere ikke vægtes højere i dag end i 2011, hvor Konkurrencerådet accepterede tilsagn (5a). 5

7 2. AFGØRELSE 31. Det meddeles Nykredit Realkredit A/S, at Konkurrencerådet kan acceptere det af Nykredit Realkredit A/S den 12. december 2016 afgivne tilsagn (5b), der samtidig midlertidigt gøres til vilkår for godkendelse af fusionen mellem Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S, jf. konkurrencelovens 12e, stk. 1 og 2, jf. 12 c, stk. 1 og 2: I perioden fra 1. april 2017 til den førstkommende dato af følgende: (1) den 30. september 2017, eller (2) datoen for Konkurrencerådets afgørelse i sagen foranlediget af anmodningen af 29. juni 2016 fra Nykredit Realkredit A/S om revurdering af Tilsagn 5 (eller en i den afgørelse fastsat ændringsdato uanset at denne ikke måtte være førstkommende) fastsættes bidraget for private lån i ejerbolig eller fritidshus i Nykredit Realkredit A/S til højst 0,55 pct. for fastforrentede lån med afdrag og 0,60 pct. for alle andre lånetyper ved fuld belåning. 32. Tilsagn (5b) medfører reelt, at tilsagn (5a) gælder i perioden fra 1. april 2017 og indtil det tidligste af følgende to tidspunkter: 1) 30. september 2017 eller 2) datoen for Konkurrencerådets afgørelse i sagen foranlediget af Nykredit Realkredit A/S anmodning af 29. juni 2016 om en revidering af tilsagn (5) (eller en i den afgørelse fastsat ændringsdato uanset at denne ikke måtte være førstkommende). 33. Det meddeles samtidig Nykredit Realkredit A/S, at hvis Konkurrencerådet ikke har truffet afgørelse i sagen foranlediget af Nykredits Realkredit A/S anmodning af 29. juni 2016 om en revidering af tilsagn (5) inden 30. september 2017, finder vilkåret om det af Nykredit Realkredit A/S den 10. oktober 2003 afgivne tilsagn (5) igen anvendelse med virkning fra den 1. oktober

8 3. SAGSFREMSTILLING 3.1 SAGENS BAGGRUND 34. Denne sag handler om, at det tilsagn (5a), som Nykredit afgav den 17. november skal forlænges midlertidigt. Tilsagn (5a) trådte midlertidigt i stedet for det tilsagn (5), som Nykredit afgav i forbindelse med fusionen mellem Nykredit og Totalkredit i Ved en midlertidig forlængelse er der retteligt tale om, at Nykredit afgiver et nyt tilsagn, som Konkurrencerådet accepterer som et ændret vilkår for fusionen med Totalkredit. Når der i denne sag refereres til ændring eller forlængelse af tilsagn (5a), forstås derfor retteligt en accept af et nyt tilsagn, hvorefter Konkurrencerådet ændrer vilkåret om tilsagn (5a) af 30. november Når der endvidere i denne sag refereres til ændring eller ophævelse af tilsagn (5), forstås retteligt en ændring eller ophævelse af det vilkår for godkendelse af fusionen i 2003, som udgør tilsagn (5) afgivet af parterne i forbindelse med fusionen. 36. Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Nykredit og Totalkredit den 14. oktober 2003 (herefter 2003-afgørelsen). 3 I forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen afgav Nykredit en række tilsagn. Et af disse tilsagn var tilsagn (5) vedrørende Nykredits nedsættelse af administrationsbidrag til 0,50 pct. på realkreditlån: (5) Bidragsnedsættelse m.m. I forbindelse med fusionens gennemførelse nedsættes bidraget for nye lån til kernekunder i Nykredit Realkredit A/S til 0,50% ved fuld belåning (kernekunder er alle kunder i Nykredit Realkredit med lån i ejerbolig eller fritidshus, som har betalt alle terminer til tiden gennem de seneste to år). Tilsvarende nedsættelse gives til øvrige kunder og ved andre belåningsgrader. NT vil genindføre gratis indskrivning af egne obligationer i VP snarest muligt og senest den 1. juli Konkurrencerådet har senere ved afgørelsen af 23. juni 2010, Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag vurderet, at ovenstående tilsagn (5) ikke er tidsbegrænset. 4 Dette blev stadfæstet af Højesteret den 3. juni Jf afgørelsen, punkt Jf. Konkurrencerådet afgørelse af 14. oktober 2003, Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit. 4 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 23. juni 2010, Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag, punkt

9 38. I 2011-afgørelsen vurderede Konkurrencerådet hvorvidt der var grundlag for at ophæve det af Nykredit afgivne tilsagn (5). 39. Konkurrencerådet fandt ikke grundlag for at ophæve tilsagn (5), men accepterede et midlertidigt tilsagn (5a), hvor Nykredit i en femårig periode fik accept til at hæve bidragssatsen til højest 0,55 pct./0,60 pct. ved fuld belåning afhængig af låneprodukt: I perioden 1. april 2012 til 31. marts 2017 fastsættes bidraget for private lån i ejerbolig eller fritidshus i Nykredit Realkredit A/S til højst 0,55 pct. for fastforrentede lån med afdrag og 0,60 pct. for alle andre lånetyper ved fuld belåning. 40. Det følger af ordlyden af det midlertidige tilsagn (5a), at tilsagnet udløber 31. marts Fra 1. april 2017 finder det af Nykredit den 10. oktober 2003 afgivne tilsagn (5) således igen anvendelse, medmindre Konkurrencerådet på foranledning af Nykredit måtte have truffet anden afgørelse. 6 Det vil sige, at fra 1. april 2017 bliver bidragssatsen sænket til 0,50 pct. ved fuld belåning, medmindre rådet har truffet en anden afgørelse herom. 41. Konkurrencerådet accepterede et midlertidigt (femårigt) tilsagn (5a) og ikke et varigt tilsagn, fordi de omkostningsmæssige stigninger, som Nykredit oplevede i perioden frem til 2011, ikke nødvendigvis ville være af blivende karakter. Det blev i afgørelsen blandt andet lagt til grund, at ratingbureauernes stigende krav hang sammen med den finansielle krise, og at kravene antageligt ville blive lempet igen, når konjunkturerne på et tidspunkt ville blive mere gunstige. Rådet fandt derfor, at tilsagn (5a) kun burde gælde for en begrænset periode, og fem år blev vurderet som passende Nykredit har den 29. juni 2016 fremsendt en anmodning til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om en revurdering af tilsagn (5). 8 Styrelsen er ved at behandle denne anmodning. Konkurrencerådets afgørelse om revurdering af tilsagn (5) vil imidlertid først foreligge efter 1. april Det skyldes bl.a. tidspunktet for Nykredits anmodning, samt at styrelsen har fundet det nødvendigt at gennemføre en række markedsundersøgelser for at vurdere, om der er grundlag for at ophæve tilsagnet. 43. Nykredit har derfor ligeledes anmodet styrelsen om en midlertidig forlængelse af tilsagn (5a), der varer maksimalt seks måneder eller indtil styrelsen har truffet afgørelse i sagen om en revurdering af tilsagn (5) (eller indtil en senere dato, som inden for de seks måneder måtte være fastsat ved Konkurrencerådets afgørelse i hovedsagen). Nykredit har således afgivet følgende tilsagn (5b): I perioden fra 1. april 2017 til den førstkommende dato af følgende: 5 Jf. Højesterets dom af 3. juni 2014, Konkurrencerådet mod Nykredit Realkredit A/S, side Jf afgørelsen, punkt Jf afgørelsen, punkt (punkt i den offentliggjorte version). 8 Nykredit har i anmodningen anført, at tilsagnet ikke har haft en positiv effekt på konkurrencen. Dette har Nykredit i november 2016 suppleret med yderligere analyser. Nykredit har ved brev af 29. juni 2016 anmodet om en revidering af tilsagnet men styrelsen vil i det følgende anvende betegnelsen revurdering. 8

10 (1) den 30. september 2017, eller (2) datoen for Konkurrencerådets afgørelse i sagen foranlediget af anmodningen af 29. juni 2016 fra Nykredit Realkredit A/S om revurdering af Tilsagn 5 (eller en i den afgørelse fastsat ændringsdato uanset at denne ikke måtte være førstkommende) fastsættes bidraget for private lån i ejerbolig eller fritidshus i Nykredit Realkredit A/S til højst 0,55 pct. for fastforrentede lån med afdrag og 0,60 pct. for alle andre lånetyper ved fuld belåning. 44. Det er dette tilsagn, der reelt er en anmodning om en midlertidig forlængelse af tilsagn (5a), der træffes afgørelse om i nærværende sag. 3.2 HØRINGSSVAR 45. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt et udkast til afgørelse i høring hos Nykredit den 8. december Nykredit har afgivet bemærkninger til udkastet den 12. december Nykredits bemærkninger er primært tekstnære kommentarer, som styrelsen i vidt omfang har indarbejdet i teksten. 47. Nykredit har derudover til afsnit 4.1 om det relevante regelgrundlag anført, at konkurrencemyndigheden yderligere kan træffe afgørelse om at ophæve tilsagnet, hvis det viser sig, at tilsagnet ikke er til gavn for konkurrencen, og samtidigt er en byrde for virksomheden. 48. Styrelsen bemærker hertil, at nærværende sag udelukkende omhandler spørgsmålet om en midlertidig forlængelse af Nykredits tilsagn (5a). Spørgsmålet om konkurrencemyndighedens eventuelle beføjelser i forbindelse med ophævelse af tilsagn som Nykredit henviser til har således ikke betydning for denne sag. 9

11 4. VURDERING 4.1 DET JURIDISKE GRUNDLAG 49. I dette afsnit beskrives indledningsvis anmodningens genstand, og dernæst det relevante regelgrundlag ANMODNING OM MIDLERTIDIG FORLÆNGELSE 50. Denne sag handler om, hvorvidt det af Nykredit den 17. november 2011 afgivne tilsagn (5a) skal forlænges midlertidigt. 51. Problemstillingen kan anskues på to måder: 1) som en ændring af tilsagn (5) omhandlet i 2003-afgørelsen eller 2) som en midlertidig forlængelse af tilsagn (5a) omhandlet i 2011-afgørelsen, dvs. at der accepteres et nyt tilsagn, hvorved varigheden af tilsagn (5a) ændres. 52. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anser det som mest korrekt at anskue forholdet som en midlertidig forlængelse af tilsagn (5a). Dette skyldes, at tilsagn (5a) er det seneste tilsagn, samt at der af 2011-afgørelsen fremgår følgende formulering: fra 1. april 2017 finder det af Nykredit Realkredit A/S den 10. oktober 2003 afgivne tilsagn (5) igen anvendelse med sin oprindelige ordlyd, og herunder niveau for bidragssatsen, medmindre Konkurrencerådet på foranledning af Nykredit måtte have truffet anden afgørelse. 9 (Styrelsens fremhævning). 53. Det fremgår heraf, at det i afgørelsen direkte er forudsat, at Konkurrencerådet kan træffe en ny afgørelse om, at fristerne, hvorefter tilsagn (5a) skulle gælde, kan forlænges DET RELEVANTE REGELGRUNDLAG 54. Midlertidig forlængelse af tilsagn (5a) (hvilket i praksis vil sige Konkurrencerådets accept af et nyt tilsagn, jf. punkt 43) skal vurderes efter samme kriterier som en ændring af det oprindelige tilsagn samt vilkår. 55. Hvis det midlertidige tilsagn (5a) forlænges, vil Nykredit fortsat kunne opkræve 0,55 pct./0,60 pct. (afhængig af låneprodukt) fremfor 0,5 pct. i administrationsbidrag i perioden 1. april 2017 og maksimalt seks måneder frem eller indtil Konkurrencerådets afgørelse i sagen foranlediget af Nykredits anmodning af 29. juni 2016 om en 9 Jf afgørelsen, punkt

12 revurdering af tilsagn (5) foreligger (eller indtil en senere dato, som inden for de seks måneder måtte være fastsat ved Konkurrencerådets afgørelse i hovedsagen). En forlængelse af det midlertidige tilsagn (5a) anses for at være en ændring til gunst for Nykredit. 56. En myndighed er efter de almindelige forvaltningsretlige regler som udgangspunkt berettiget til at ændre en afgørelse til gunst for adressaten, såfremt i) der foreligger en saglig grund, ii) ændringen ikke vil være i strid med lighedsgrundsætningen og iii) ændringen ikke vil stride imod lov En myndighed, der kan ændre en afgørelse, skal således have en saglig begrundelse for at udnytte denne ret. Myndigheden skal også kunne anføre en saglig begrundelse for ikke at udnytte en sådan ret, hvis situationen er til, at retten kan anvendes Det følger af Konkurrencerådets praksis, at vurderingen af, om der kan ske ændring i sager efter konkurrenceloven, må tage behørigt hensyn til reglerne i og formålet med konkurrenceloven Hvad der udgør en saglig begrundelse for at ændre et tilsagn eller omvendt at nægte dette, afhænger af sagens konkrete omstændigheder herunder karakteren af det pågældende tilsagn. Begrundelsen skal dog udspringe af det reguleringsformål, som ligger bag konkurrenceloven Det følger af konkurrencelovens 12 c, stk. 2, at En fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal forbydes. 61. Konkurrencereglerne har generelt til hensigt at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere, jf. konkurrencelovens Det centrale beskyttelseshensyn bag konkurrencelovens fusionsregler er således at sikre den effektive konkurrence. Hensynet til beskyttelsen af den effektive konkurrence skal tillægges afgørende vægt ved afvejningen af, om et tilsagn kan ændres. 63. Særligt om tilsagn i fusionssager bemærkes, at godkendelse af en fusion med tilsagn forudsætter, at Konkurrencerådet vurderer, at de tilbudte tilsagn samlet set kan fjer- 10 Jf afgørelsen, punkt 335. I denne afgørelse fra 2011 er der henvist til at tilbagekalde en afgørelse, men reglerne om henholdsvis tilbagekaldelse og ændring af afgørelser er i udgangspunktet det samme, dog med mindre nuanceforskelle, jf. Karsten Revsbech m.fl., Forvaltningsret Almindelige emner, (6. udgave 2016), side Jf afgørelsen, punkt 338 og Konkurrencerådets afgørelse af 28. maj 2014, Dong Energys anmodning om ophævelse af VPP-tilsagn, punkt Jf afgørelsen, punkt 341 og Konkurrencerådets afgørelse af 28. maj 2014, Dong Energys anmodning om ophævelse af VPP-tilsagn, punkt Jf afgørelsen, punkt 342 og Konkurrencerådets afgørelse af 28. maj 2014, Dong Energys anmodning om ophævelse af VPP-tilsagn, punkt

13 ne de skadelige virkninger af fusionen. Af lovbemærkningerne 14 til 12 e, stk. 2 fremgår således, at: Vilkår eller påbud fastsættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte fusion. De oprindeligt tilbudte tilsagn udgør således en del af en samlet løsning af de konstaterede konkurrenceproblemer, og virkningen af en (ophævelse eller) ændring af et enkelt tilsagn kan ikke bedømmes isoleret fra eventuelle øvrige tilsagn afgivet i forbindelse med godkendelsen af fusionen I vurderingen indgår således også hensynet til forbrugere og virksomheder, selv om sådanne interessenter typisk ikke vil kunne anses for parter i en sag efter konkurrenceloven Fusionskontrollen er baseret på en vurdering af de konkurrencemæssige konsekvenser af en fusion, før fusionen gennemføres, jf. konkurrencelovens 12 b, stk. 1. Hensynet bag dette er, at når fusionen først er gennemført, vil det være vanskeligt at føre situationen tilbage til tilstanden før fusionen. Godkendelse af en fusion på vilkår, der svarer til parternes tilsagn, er således baseret på et skøn over, hvordan konkurrencen forventes at udvikle sig fremadrettet Ved vurderingen af, om et fusionstilsagn kan ændres, må der herudover tages hensyn til, om et eventuelt nyt tilsagn fjerner de skadelige virkninger af fusionen på en sådan måde, at et tilsvarende tilsagn ville have været accepteret ved den oprindelige godkendelse af fusionen, såfremt Konkurrencerådet havde kendt de omstændigheder, der foreligger i dag Om der kan ske en (ophævelse eller) ændring af et tilsagn afhænger i første række af, om de ved fusionen skabte skadelige virkninger fortsat består, dvs. om markedsforholdene har ændret sig så væsentligt, at tilsagnet ikke længere er nødvendigt eller er blevet unødigt byrdefuldt. Er dette tilfældet må det overvejes, hvordan hensynet til konkurrencen og hensynet til den fusionerede virksomhed varetages bedst muligt på samme tid Formålet med et tilsagn er at fjerne skadelige virkninger af en fusion. Det vil derfor som udgangspunkt være uforeneligt med konkurrenceloven at ophæve et tilsagn på et tidspunkt, hvor disse skadelige virkninger fortsat består. Det vil dog efter omstændighederne på baggrund af en henvendelse fra de deltagende virksomheder være 14 Jf. lovforslag nr. L 242 af 30. marts 2000 om ændring af konkurrenceloven, FT , Tillæg A, s. 6828, h. sp. 15 Jf afgørelsen, punkt 347 og Konkurrencerådets afgørelse af 28. maj 2014, Dong Energys anmodning om ophævelse af VPP-tilsagn, punkt Jf afgørelsen, punkt 346 og Konkurrencerådets afgørelse af 28. maj 2014, Dong Energys anmodning om ophævelse af VPP-tilsagn, punkt Jf afgørelsen, punkt 348 og Konkurrencerådets afgørelse af 28. maj 2014, Dong Energys anmodning om ophævelse af VPP-tilsagn, punkt Jf afgørelsen, punkt Jf afgørelsen, punkt 357 og Konkurrencerådets afgørelse af 28. maj 2014, Dong Energys anmodning om ophævelse af VPP-tilsagn, punkt

14 muligt at ændre et tilsagn i denne situation, hvis det ændrede tilsagn er ligeså egnet til at modvirke de skadelige virkninger af fusionen Hvor de ved fusionen skabte konkurrenceproblemer fortsat er til stede men i et mindre omfang end tidligere, vil det efter omstændighederne være foreneligt med konkurrenceloven at (ophæve eller) ændre tilsagnet i en lempeligere retning, så det tilpasses de ændrede markedsforhold Der er en asymmetri i forhold til, at det kun er fusionsparterne, der har mulighed for at få ændret et tilsagn til egen gunst. Hvis Konkurrencerådet på et senere tidspunkt måtte finde, at et tilsagn ikke virker efter hensigten, eller konkurrencen på anden vis udvikler sig i en uheldig retning, så virkningen af en gennemført fusion er mere konkurrencehæmmende end antaget på fusionstidspunktet, har rådet ikke mulighed for at udstede nye vilkår eller påbud med henblik på at fjerne de skadelige virkninger Konkurrencemyndigheden løber således en risiko for, at de tilsagn, som ligger til grund for en fusions godkendelse, viser sig ikke at virke efter hensigten. Tilsvarende løber fusionsparterne en risiko for, at et tilsagn viser sig at være mere ufordelagtig end først antaget. Ligesom konkurrencemyndigheden ikke kan vende tilbage med nye vilkår, må udgangspunktet derfor også være, at tilsagnene afgivet af fusionsparterne ligger fast, og at der kun er pligt for myndigheden til at ændre tilsagnet, hvis der er væsentlige grunde hertil, og hvis det reguleringsmæssige formål er tilgodeset For så vidt angår lighedsgrundsætningen, er det styrelsens vurdering, at der ikke foreligger relevante fortilfælde. Med hensyn til betingelsen om, at den midlertidige forlængelse ikke må stride mod lov, er det styrelsens vurdering, at analysen heraf i hovedsagen er sammenfaldende med analysen af, hvorvidt der er en saglig grund til ændringen. Vurderingsafsnittet nedenfor vil derfor i al væsentlighed dreje sig om, hvorvidt der er saglig grund til midlertidigt at forlænge tilsagn (5a). 4.2 VURDERING AF MULIGHEDEN FOR AT FORLÆNGE NYKREDITS TILSAGN (5A) 73. I det følgende foretages en vurdering af, om der på baggrund af de foreliggende oplysninger er grundlag for en midlertidig forlængelse af Nykredits tilsagn (5a). 74. Det var betænkeligheder omkring øget koncentration og fjernelse af Totalkredit som konkurrent, der lå til grund for vurderingen af fusionen i 2003 og for vilkåret om afgivelse af tilsagn (5). 24 Rådet fandt, at den faktiske konkurrence var begrænset, og 20 Jf afgørelsen, punkt Jf afgørelsen, punkt 362 og Konkurrencerådets afgørelse af 28. maj 2014, Dong Energys anmodning om ophævelse af VPP-tilsagn, punkt Jf afgørelsen, punkt og Konkurrencerådets afgørelse af 28. maj 2014, Dong Energys anmodning om ophævelse af VPP-tilsagn, punkt Jf afgørelsen, punkt 367 og Konkurrencerådets afgørelse af 28. maj 2014, Dong Energys anmodning om ophævelse af VPP-tilsagn, punkt Jf afgørelsen, side

15 at prisdannelsen var oligopolistisk. Dermed var der en risiko for, at fusionen ville medføre højere priser. Tilsagn (5) skulle bidrage til at modvirke dette Reguleringsformålet med tilsagnet er således at beskytte Nykredits låntagere mod udnyttelse og prisstigninger, der skyldes manglende konkurrence i markedet som følge af fusionen. Tilsagnet skal lægge et pres på Nykredit til at forny sig og effektivisere et pres, som konkurrencen ellers skulle have lagt, men som blev mindsket af fusionen. 76. Tilsagnets reguleringsformål er omvendt ikke at beskytte kunderne mod prisstigninger, der skyldes, at Nykredits omkostninger måtte være steget på grund af udefrakommende regulatoriske og strukturelle forhold. 77. Konkurrencerådet lagde i vurderingen af tilsagn (5a) i 2011-afgørelsen vægt på, at der efter finanskrisen havde været regulatoriske og strukturelle ændringer, som medførte øgede kapitalomkostninger for de finansielle aktører og herunder Nykredit Vurderingen af om Konkurrencerådet midlertidigt skal forlænge Nykredits tilsagn (5a), tager også denne gang udgangspunkt i en vurdering af de udefrakommende omkostninger, som skyldes ændringer af markedsforhold. I vurderingen indgår endvidere eventuelle andre udefrakommende forhold, som spiller ind på indtjeningen. 79. Hvis Nykredits omkostninger på grund af udefrakommende markedsforhold i 2017 vurderes at være på niveau med 2011 eller højere, taler dette isoleret set for, at tilsagn (5a) midlertidigt forlænges. 80. Hvis de pågældende omkostninger omvendt vurderes at være lavere end niveauet i 2011, taler det for at lade tilsagn (5a) udløbe, hvorefter tilsagn (5) fra 2003 vil finde anvendelse. 81. Nykredit har udover gældende og fremtidige kapitalkrav samt ratingforhold fremhævet andre elementer, som selskabet finder har betydning for vurderingen af tilsagnet. Det er egenkapitalforrentning, markedsbaserede kapitalkrav, tab/nedskrivninger og indtjening generelt. 82. For så vidt angår disse forhold kan der eventuelt være tale om øgede udefrakommende omkostninger for Nykredit siden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har imidlertid ikke lagt disse forhold til grund for vurderingen i denne sag. 83. Det skyldes, at den endelige vurdering af disse forhold vil kræve yderligere analyser. Disse vil blive foretaget i forbindelse med hovedsagen, men vurderes ikke at ændre vurderingen af, om tilsagn (5a) bør midlertidigt forlænges. 84. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at forholdene vedrørende de lovmæssige kapitalkrav og selskabets rating kan vurderes med en så tilpas grad af sikkerhed, at disse kan lægges til grund for vurderingen af, om Nykredits tilsagn (5a) skal for- 25 Jf afgørelsen, side Jf afgørelsen, punkt 557 (punkt 551 i den offentliggjorte version). 14

16 længes midlertidigt. For så vidt angår forholdene omkring Nykredit eksisterende, lovmæssige kapitalkrav og selskabets rating indgik disse elementer også i vurderingen i 2011-afgørelsen. 85. Der er derimod betydelig usikkerhed om, i hvilket omfang kapitalkravene skærpes efter 2019 som følge af evt. implementering af forslagene i Basel IV i dansk ret og EUret. Hvis kravene skærpes mærkbart, kan Nykredit få udfordringer med at skaffe tilstrækkelig kapital, idet Nykredit først efter en børsnotering vil få adgang til at hente kapital på aktiemarkederne. I øjeblikket er Nykredit henvist til at hente kapital ved hjælp af det årlige resultat efter skat. Disse forhold taler ikke imod en midlertidig forlængelse af tilsagn (5a) LOVMÆSSIGE KAPITALKRAV 86. Kapitalkrav handler helt generelt om den mængde kapital, som fx et realkreditinstitut skal have som sikkerhed for de lån (og andre eksponeringer/aktiver), som selskabet yder. Kapitalen indgår på passivsiden på instituttets balance og afspejler forskellen mellem de bogførte aktiver (især udlån) og de øvrige passiver, som instituttet har (fx obligationsudstedelser). Kapitalen kan bestå af egentlig kernekapital, hybrid kernekapital eller supplerende kapital. Kapitalen er forbundet med omkostninger, fordi ejerne af kapitalen skal aflønnes. Til gengæld har kapitalen på balancen sit modstykke i aktiver, der giver en forrentning til instituttet. 87. Kapitalomkostningerne til egentlig kernekapital, hybrid kernekapital og supplerende kapital vil skulle dækkes af enten bidragssatsen, andre gebyrer, eller afkastet på instituttets investeringer. Det skyldes, at rentebetalingerne fra låntagerne på grund af balanceprincippet går en-til-en til fremmedkapitalindskyderne (dvs. obligationsinvestorerne). 27 Samlet kapitalkrav 88. De gældende kapitalkravsregler for realkreditinstitutter følger af det såkaldte kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og kapitalkravsforordningen (CRR) fra Disse krav er implementeret i Danmark gennem lov om finansiel virksomhed, i det omfang de ikke er direkte gældende. Kapitalkravene bliver gradvist strammet frem til Derudover gælder også den såkaldte Basel I-overgangsregel, der i hvert fald frem til og med 2017 lægger et supplerende gulv for den kapital, som et realkreditinstitut skal have. 89. Det er styrelsens vurdering, at det samlede kapitalkrav for Nykredit i 2017 er uændret i forhold til den situation, som Konkurrencerådet lagde til grund i Det skyldes, at den såkaldte Basel I-overgangsordning, som gjaldt i 2011, foreløbig er blevet forlænget til at gælde til og med Krav til egentlig kernekapital 90. Det er endvidere også relevant at inddrage de krav, som stilles til kvaliteten af kapitalen. Lovgivningen angiver ikke blot en række kapitalkrav, men stiller samtidig 27 Balanceprincippet går kort fortalt ud på, at der er en en-til-en sammenhæng imellem det lån, som låntageren optager og obligationerne, som realkreditinstitutterne udsteder. Rente- og afdragsbetalinger går således direkte til obligationsinvestorerne. 15

17 krav om, at nogle af kravene kun kan opfyldes med den mest risikovillige form for kapital egentlig kernekapital, som typisk vil være aktiekapital/overført overskud, (som dog fratrækkes en række solvensmæssige fradrag før det er egentlig kernekapital) afgørelsen omfattede ikke en vurdering af eller en stillingtagen til kravene til egentlig kernekapital. Nykredit fremførte i 2010/2011 ikke noget specifikt herom til styrelsen, ud over at selskabet forventede, at en større andel af kapitalbehovet fremover ville skulle dækkes af kernekapitalen, og at mulighederne for medregning af mindre risikovillig kapital, såsom hybrid kernekapital, ville blive indskrænket. 92. Sammenlignes forventningen i 2011-afgørelsen med den påregnelige situation i 2017, kan der dog konstateres en skærpelse af kravene til egentlig kernekapital. Skærpelsen skyldes, at CRD IV/CRR-reglerne også omfatter et såkaldt SIFI-krav for Nykredit (krav til systemisk vigtige finansielle institutioner, herunder bl.a. Nykredit), og at det såkaldte søjle II-krav 28 også delvis skal opfyldes med egentlig kernekapital. Disse forhold var ikke fastlagt på tidspunktet for 2011-afgørelsen. 93. Reglerne for egentlig kernekapital vil således i 2017 og 2019 være skærpet i forhold til det aktuelle og forventede niveau i Dette forhold taler derfor også isoleret set for en midlertidig forlængelse af tilsagn (5a) RATING 94. Rating indgik som et væsentligt element i 2011-afgørelsens vurdering af Nykredits omkostningsniveau. Det var ikke mindst spørgsmålet omkring overkapitaliseringskrav, der var i fokus. Boks 1 Rating og overkapitaliseringskrav Realkreditinstitutter anvender helt overordnet to typer ratings. Dels en virksomhedsrating, der er ratingbureauernes vurdering af fx Nykredit Realkredit som virksomhed, dels en obligationsrating, der er vurderingen af de enkelte kapitalcentre, hvor udstedelsen af obligationer foretages. Obligationsratingen fastsættes med udgangspunkt i virksomhedsratingen. Nykredits realkreditobligationer kan således godt have den bedste rating AAA samtidig med at Nykredit Realkredit ikke rates tilsvarende højt. Der er dog grænser for, hvor stor forskellen mellem obligations- og virksomhedsratings kan være. Hvis virksomhedsratingen ikke er høj nok, vil ratingbureauerne stille krav om ekstra sikkerhed for at opretholde den høje AAArating på obligationerne. Den ekstra sikkerhed kaldes populært overkapitalisering, og ratingbureauernes krav til supplerende sikkerhed kaldes derfor for overkapitaliseringskrav (eller mere korrekt krav til supplerende sikkerhed ). Kilde: Nykredit samt 2011-afgørelsen. 95. Konkurrencerådet vurderede i 2011-afgørelsen, at forholdene omkring rating udgjorde et ændret markedsforhold (i forhold til situationen i 2003). Rådet lagde til grund, at kapitalomkostningerne som følge af især ratingbureauet Moody s øgede overkapitaliseringskrav var forhøjet med 18 basispunkter i forhold til situationen før finanskrisen. De 18 basispunkter var resultatet af et overkapitaliseringskrav fra 28 Individuelt solvensbehov, som fastlægges af Finanstilsynet for det enkelte institut. 16

18 Moody s på 9,01 pct. af Nykredits samlede udlån. Da overkapitaliseringskrav udelukkende er knyttet til ratingen af obligationerne, er/var der ikke noget lovmæssigt krav om overkapitalisering Siden 2011-afgørelsen har Nykredit opsagt samarbejdet med Moody s, hvorefter selskabet primært samarbejdede med Standard & Poor s (S&P). 97. S&P s overkapitaliseringskrav over for Nykredit er lavere end de overkapitaliseringskrav, som Nykredit skulle opfylde i Overkapitaliseringskravet er lavere, selv hvis det inddrages, at S&P har en strengere tilgang til hvilken type kapital, der kunne bruges til at opfylde kravet. 98. I anmodningen om revurdering af tilsagn (5) i 2016 har Nykredit fremhævet en række betragtninger omkring S&P s krav i forbindelse med vurderingen af Nykredit Realkredits virksomhedsrating. Ved virksomhedsrating arbejder S&P med egne systemer for så vidt angår kapitalkrav, som også indeholder risikovægte, krav til egenkapital og supplerende kapital. For så vidt angår denne del af S&P s krav er det p.t. ikke endeligt afklaret, hvorvidt der er tale om en stramning eller lempelse siden SAMLET KONKLUSION 99. Det samlede regulatoriske kapitalkrav for Nykredit i 2017 er ikke mindre end i afgørelsen, hvilket skyldes, at Basel I-overgangsreglen, som Konkurrencerådet lagde til grund i 2011, foreløbigt er blevet forlænget til at gælde til og med Kravet til egentlig kernekapital ser ud til at være skærpet siden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at der er en sandsynlighed for, at ratingkravene er blevet lempeligere for Nykredit siden Det skyldes dog alene, at Nykredit selv har valgt at skifte ratingbureau Hertil kommer, at ratingkravene for Nykredit i dag er strengere end i Finanskrisen medførte således en generel stramning af ratingkravene, og denne position ser ratingbureauerne herunder også det af Nykredit primært anvendte ratingbureau, Standard & Poor s ud til at have fastholdt. Den endelige og fuldstændige vurdering af ratingforholdenes aktuelle indvirkning på Nykredits kapitalomkostninger vil blive foretaget i hovedsagen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer samlet set, at der er grundlag for at acceptere det af Nykredit afgivne tilsagn, hvorved tilsagn (5a) midlertidigt forlænges i en periode på maksimalt seks måneder (eller indtil en senere dato, som inden for de seks måneder måtte være fastsat ved Konkurrencerådets afgørelse i hovedsagen) Styrelsen lægger i vurderingen vægt på, at der er saglig grund for den midlertidige forlængelse, da forholdene omkring rating og kapital samlet set mest sandsynligt 29 Kapitalcentre, hvorfra der udstedes SDO er (særligt dækkede obligationer) er dog omfattet af et lovkrav om at stille supplerende sikkerheder, hvis belåningsgraderne overstiger lovgrænserne. 17

19 stiller lignende eller større krav i 2017 end i 2011, hvorved Nykredits udefrakommende omkostninger for så vidt angår disse forhold ikke er faldet siden Det er styrelsens vurdering, at en midlertidig forlængelse af tilsagn (5a) ikke strider mod lighedsgrundsætningen, idet der ikke er fortilfælde i dansk praksis efter konkurrenceloven. Det er endvidere styrelsens vurdering, at betingelsen om, at afgørelsen om midlertidig forlængelse ikke må stride imod lov, tillige er opfyldt Betingelsen om at afgørelsen ikke må stride imod lov er i denne sag i det væsentlige ensbetydende med, at formålet bag fusionskontrolreglerne skal være opfyldt. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen der håndhæver fusionskontrolreglerne i konkurrenceloven. Styrelsen vurderer, at en forlængelse er i overensstemmelse med fusionskontrolreglerne, fordi en forlængelse af det midlertidige tilsagn er sagligt begrundet, jf. ovenfor. Forlængelsen vurderes derfor ikke at stride mod konkurrenceloven Styrelsen lægger endvidere vægt på, at den midlertidige forlængelse kun vil skulle gælde indtil hovedsagen er afsluttet eller senest 30. september 2017 (medmindre der inden da er fastsat en senere dato i Konkurrencerådets afgørelse i hovedsagen), samt at det i 2011-afgørelsen er nævnt, at tilsagn (5a) evt. kan forlænges hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer at betingelserne er til stede. Derudover vurderes det, at afgørelsen om den midlertidige forlængelse af tilsagn (5a) kan træffes uden at styrelsen behøver at gennemføre markedsundersøgelser Som nævnt er reguleringsformålet med tilsagnet ikke at beskytte kunderne mod prisstigninger, der skyldes, at Nykredits omkostninger er steget på grund af udefrakommende markedsforhold. Da Nykredits omkostninger ikke vurderes at være faldet siden 2011, taler hensynet til Nykredits låntagere ikke imod en midlertidig forlængelse af tilsagn (5a). Styrelsen lægger derfor vægt på, at hensynet til Nykredits låntagere ikke vægtes højere i dag end i 2011, hvor Konkurrencerådet accepterede tilsagn (5a). 18

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT MILEPÆLE I NYKREDIT-SAGEN Oktober 2003: Februar/ Marts 2010: Juni 2010: KR godkender

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221 Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/advokat Jakob Pinborg)

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv.

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER Click here to enter text. [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Samråd i ERU d.15. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 08 2017 Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

SIFI-aftalen. Notat, oktober 2013

SIFI-aftalen. Notat, oktober 2013 SIFI-aftalen Notat, oktober 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat Notat (udkast) 24. oktober 2013 Indledning Torsdag den 10.oktober blev der indgået en bred politisk aftale om hvilke

Læs mere

EKSPERTUDVALG OM GENNEMSIGTIGHED OG MOBILITET FORMAND NINA DIETZ LEGIND

EKSPERTUDVALG OM GENNEMSIGTIGHED OG MOBILITET FORMAND NINA DIETZ LEGIND EKSPERTUDVALG OM GENNEMSIGTIGHED OG MOBILITET FORMAND NINA DIETZ LEGIND AGENDA Ekspertudvalgets konklusioner i forhold til kommissoriet Ekspertudvalgets anbefalinger KONKLUSIONER IFT. KOMMISSORIUM Punkt

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg Finanstilsynet Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive Finanstilsynets

Læs mere

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard

Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012. Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Velkommen til temamøde om: Rentetilpasning december 2012 Ved Senior Erhvervsrådgiver Rasmus Østergaard Konceptrådgivning 24-10-2012 1 Agenda Status på økonomien og lav rente Nykredits forventninger til

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Finanstilsynet 9. august 2013 J.nr.: 123-0004 /mhj Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Et udkast

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk Lyt til vores podcast Følg forbrug.dk på Facebook Følg os på Twitter: @konkurog forbrug @forbrugdk @JakHald

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Moodys lægger i sin ratingmetodik af BRFs obligationer afgørende vægt på, at BRF forpligter sig i form af en såkaldt legal commitment til

Moodys lægger i sin ratingmetodik af BRFs obligationer afgørende vægt på, at BRF forpligter sig i form af en såkaldt legal commitment til Direktionen for BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 3. 16. marts 2010 Ref. IL J.nr. 6870-0002 Sagsresumé Et realkreditinstitut kan optage usikret ikke efterstillet gæld direkte i en serie

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct.

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 165 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 9. april 2017 Samråd i ERU den 7. april 2017 Spørgsmål A og B stillet

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked. 18. november 2013

Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked. 18. november 2013 Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked 18. november 2013 Agenda Kort om PensionDanmark Hvilken rolle spiller realkreditobligationer i investeringsporteføljen Hvad

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

De anmoder i den forbindelse om, at klagerne tillægges opsættende virkning. Til støtte for denne anmodning har De anført:

De anmoder i den forbindelse om, at klagerne tillægges opsættende virkning. Til støtte for denne anmodning har De anført: Jonas Bruun Advokfirma Att.: Advok Christine Jansby Bredgade 38 1260 København K Klage over Energitilsynets afgørelser af 30. november 2006 om efterregulering af NESA Forsyning A/S forsyningspligtpriser

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Konkurrencera det. Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencera det. Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrencera det Konkurrencen på realkreditmarkedet August 2017 Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Kurators beføjelser ved en SDO-udsteders konkurs

Kurators beføjelser ved en SDO-udsteders konkurs Kurators beføjelser ved en SDO-udsteders konkurs Den Danske Finansanalytikerforening Vicedirektør Jørgen Wohnsen Nykredit Baggrund for nye reguleringer Behov for at imødekomme ønsker om præciseringer af

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed Diskussionspapir Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed 1. Indledning og baggrund Andelskasser har i henhold til lov om finansiel virksomhed lovbestemte

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk mae@ftnet.dk lvi@ftnet.dk Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel

Læs mere

DANMARKS. Too-big-to-fail kan løses billigt. Et krav om nedskrivningsegnede. passiver for realkreditinstitutterne

DANMARKS. Too-big-to-fail kan løses billigt. Et krav om nedskrivningsegnede. passiver for realkreditinstitutterne ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK JANUAR 2017 NR. 1 Too-big-to-fail kan løses billigt Et krav om nedskrivningsegnede passiver til realkreditinstitutterne på 8 pct. af deres passiver vil løse too-big-to-fail

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere