International Migration Outlook International Migration Outlook Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International Migration Outlook 2012. International Migration Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk"

Transkript

1 International Migration Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: /migr_outlook-2012-en International Migration Outlook 2012 Sammendrag på dansk Opbremsningen i migrationen til OECD-landene på grund af den globale økonomiske krise synes nu at være slut. Migrationen til OECD-landene faldt for tredje år i træk i 2010, men begyndte i de fleste lande at stige igen i Midlertidig arbejdsmigration faldt fortsat, om end langsommere, mens det antal personer, som kommer til OECD for at studere, fortsat steg. Da opsvinget stadig er skrøbeligt, og offentligheden i lyset af den stadig høje arbejdsløshed er følsom over for migrationsspørgsmål, har mange regeringer indført mere restriktive migrationspolitikker. Unge arbejdsløse migranter er også en særlig grund til bekymring og kræver målrettet politisk handling fra regeringerne. I fremtiden vil de aldrende befolkninger i OECD sandsynligvis have en betydelig indvirkning på migrationstendenserne, men måske på uventede måder. Samtidig står det ikke klart, hvor meget længere højtuddannet migration fra Asien vil fortsætte med at stige, da efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft er stigende i de hurtigt voksende økonomier i regionen. Denne udgave af International Migration Outlook ser på tendenserne inden for migration og migrationspolitik samt beskæftigelsestendenserne blandt migranterne. Særlige kapitler fokuserer på, hvordan ændringer i uddannelsesniveau og erhverv påvirker migrationen, og på Asiens rolle i international migration, som er under forandring.

2 Migrationen går mod OECD Den samlede migration til 23 OECD-lande plus Den Russiske Føderation faldt for tredje år i træk i Faldet var imidlertid samlet set beskedent (-3 % sammenlignet med 2009), og antallet af migranter over 4,1 mio. var højere end i årene før 2005, hvor der findes standardiserede statistikker. Foreløbige tal viser, at immigrationen i 2011 igen begyndte at stige i de fleste europæiske OECD-lande, undtagen Italien, samt i Australien og New Zealand, men Canada registrerede et betydeligt fald efter rekordhøje tal i Stadig begrænset dokumentation for stigende emigration fra Sydeuropa og Irland I OECD var 2011 kendetegnet ved forværrede økonomiske forhold i nogle lande i eurozonen, især Grækenland, Irland, Italien, Portugal og Spanien, og det gav anledning til spekulationer om en stigning i emigrationen. Til dato tyder den tilgængelige dokumentation på, at der har været en stigning i emigrationen fra disse lande, men at den har været beskeden. Udvandringen af statsborgere har også været ret lille, med undtagelse af Irland, hvor sprogbarrieren har været et mindre problem. Fri bevægelighed- og arbejdsmigration falder I 2010 udgjorde fri bevægelighed-migration, som havde været stærkt faldende siden 2007, 20 % af alle permanente migrationsstrømme. På grund af faldet i efterspørgsel hos arbejdsgiverne faldt arbejdsmigrationen også og udgjorde kun 21 % af den samlede migration. Overordnet set var familiemigration den største indrejsekategori i 2010, idet den udgjorde 36 % af strømmene (45 %, hvis arbejdernes medfølgende familie medregnes). Humanitær migration udgjorde kun 6 % af migrationen i EU og 13 % i USA. men den midlertidige arbejdsmigration er stadig betydelig Midlertidig arbejdsmigration reagerer som regel hurtigt og stærkt på ændringer i den økonomiske situation. Den faldt faktisk kraftigt i 2008 og 2009, men kun beskedne 4 % i Migrationsstrømmen af midlertidige arbejdere ligger nu på ca. 1,9 mio., hvilket er væsentligt mere end de 1,4 mio., man anslog for permanent arbejdsmigration. Antallet af internationale studerende stiger fortsat I modsætning til både permanent migration og midlertidig arbejdsmigration steg antallet af internationale studerende fortsat i 2009, dvs. 6 %, og nåede op på mere end 2,6 mio. i OECD-landene og Den Russiske Føderation. Australien overhalede Frankrig som den tredjestørste destination efter USA og Storbritannien. Internationale studerende udgør i gennemsnit mere end 6 % af alle studerende i OECD-landene. Kina og Indien står til sammen for hele 25 % af de internationale studerende, som er en vigtig kilde til fremtidig arbejdsmigration. mens antallet af asylsøgere er stabilt Antallet af asylsøgere i OECD-landene var i 2010 lidt lavere end i 2009 og noget lavere end de store tal, der blev observeret ved årtusindskiftet. Den økonomiske krise førte dermed ikke til stor vækst i asylsøgere. Frankrig var fortsat det land, som modtog flest asylsøgere i 2010, fulgt af USA og Tyskland. Det største oprindelsesland i 2010 var Serbien fulgt af Afghanistan og Kina. I 2011 var denne tendens vendt, da asylansøgningerne steg med mere end 20 %, især på grund af det "arabiske forår" og flere asylsøgere fra Afghanistan. Kina står for næsten 10 % af migrantstrømmene I 2010 var Kina igen det største oprindelsesland til migrationsstrømme til OECD, idet næsten 10 % af alle migranter var kinesiske statsborgere. Derefter fulgte Rumænien, Indien og Polen som hver især bidrog med ca. 5 % af det samlede antal.

3 Migranter hårdest ramt af jobtab på grund af krisen Den økonomiske nedgang rammer immigranter hårdt, og nærmest omgående, i de fleste OECD-lande. Dokumentationen tyder på, at den økonomiske krises samlede indvirkning på arbejdsløsheden har været mere udtalt for migranter end for indfødte. Samlet set steg arbejdsløsheden blandt udenlandsk fødte i OECD med fire procentpoint mellem 2008 og 2011 mod 2,5 point for indfødte. Endnu mere bekymrende er stigningen i langtidsledighed blandt migranter. I de fleste lande udgør migranter mellem 14 % og 30 % af stigningen i den samlede arbejdsløshed, et tal, som i de fleste tilfælde ligger et stykke over deres andel af den samlede beskæftigelse. Krisen påvirkede forskellige migrantgrupper på forskellig måde. I de fleste lande er migrantkvinderne mindre hårdt ramt end udenlandsk fødte mænd i flere lande har et stigende antal migrantkvinder taget arbejde for at kompensere for det indtægtstab, migrantmændene har lidt. I forhold til kompetenceniveauer er lavt uddannede udenlandsk fødte arbejdere blevet ramt hårdere end mellem- og højtuddannede. Det skyldes ikke kun forskelle i beskæftigelsesfordelingen på sektorer, men også den type job, de har (ofte midlertidige), og deres lavere anciennitet. Det tyder på, at det koster arbejdsgiverne mindre at afskedige dem. Unge migranter særligt sårbare Stigningen fra 2008 til 2011 i antallet af unge, som ikke er i uddannelse, beskæftigelse eller praktik (NEET), en indikator, som registrerer de unges "arbejdsløshed", er særligt markant blandt migranterne. Det gælder især i Grækenland, Spanien, Sverige, Irland og Italien. Desuden er forekomsten af midlertidig beskæftigelse i de fleste lande steget mere for unge udenlandsk fødte arbejdere end for indfødte unge eller udenlandsk fødte voksne (25-54 år). Tilsvarende er andelen af deltidsbeskæftigelse i forhold til den samlede beskæftigelse i en række lande steget mere for unge migranter end for indfødte unge. det kræver tilstrækkelige og omgående politiske tiltag Både under krisen og under opsvinget er det endnu vigtigere at vedtage konkrete politikker, som skal hjælpe unge med at finde og beholde et job, for lavt uddannede udenlandsk fødte unge, der lider under en række ugunstige faktorer (lavt kompetenceniveau, svag sprogfærdighed, begrænset adgang til netværk), som har større risiko for at blive arbejdsløse i fremtiden, og som har større sandsynlighed for at opleve lavere livsløn (den såkaldte ar-effekt ). Regeringerne vurderer migrationspolitikker Flere lande er i som en reaktion på de økonomiske forhold og stigende offentlig følsomhed omkring migrationsspørgsmål rykket hen mod mere restriktive immigrationspolitikker. Nye regeringer har strammet kontrollen med immigrationsprocessen og begrænset mulighederne for langvarig immigration for migranter med dårlige beskæftigelsesudsigter. Mere overordnet set har mange regeringer evalueret deres kompetencemangelliste og midlertidige arbejdsprogrammer og underkastet arbejdsgiverne mere kontrol. Pointsystemer for indrejsetilladelser er blevet mere efterspørgselsdrevne og de udbudsdrevne kanaler mere restriktive. herunder integrationspolitikker Integration har fortsat topprioritet i immigrationspolitikken i OECD-landene. Landene har indført en række integrationsrelaterede initiativer fra udarbejdelse af omfattende nationale strategier til finpudsning og raffinering af eksisterende handlingsplaner og integrationsprogrammer. Fokus svinger også mellem etablerede og nyankomne migranter. En almindelig tendens i disse politikker er at prioritere arbejdsmarkedsintegration og forstærke de uddannelsesmæssige aspekter af integrationen, især sprogtræning. Aldrende befolkningers indvirkning på migrationen De aldrende befolkninger og migrationens rolle i at imødegå denne udfordring er ikke bare et spørgsmål om, hvor mange nye arbejdere der er til at erstatte dem, der går på pension. Hvis man ser på migrationens bidrag til ændringer i arbejdsstyrken i stedet for ændringer i befolkningens arbejdsalder med hensyn til uddannelsesniveau og erhverv,

4 står det klart, at arbejdsmarkedet forandrer sig så hurtigt, at demografiske ubalancer alene ikke er en pålidelig indikator for fremtidige beskæftigelsestendenser. Uddannelsesniveauet hos nytilkomne i arbejdsstyrken var meget højere end for de arbejdere, som gik på pension i perioden Nye immigranter havde uddannelsesniveauer, som lå mellem de nytilkomne i arbejdsstyrken og pensionisternes, med relativt flere højtuddannede arbejdere blandt nye immigranter end blandt pensionisterne. Nytilkomne i arbejdsstyrken spiller imidlertid i de fleste lande en mere betydelig rolle med hensyn til at opretholde arbejdsstyrkens størrelse end en øgning af kompetenceniveauet. Der er også spørgsmålet om, hvilke jobtyper der vil være til rådighed i fremtiden, og hvilke kompetencer der er brug for, sammenlignet med de job og kompetencer, der var behov for før. Nye immigranter udgjorde 15 % af indrejsende til stærkt voksende erhverv i Europa i tiåret og 22 % i USA. De spiller dermed en væsentlig rolle i de mest dynamiske dele af økonomien, også under forhold, hvor det meste af migrationen ikke er efterspørgselsdrevet. Men et større antal immigranter kom ind i de erhverv, der oplevede de største fald 28 % i Europa og 24 % i USA. I nogle lande er tallet betydeligt højere for lavkompetencejob, hvilket risikerer at skabe et opdelt arbejdsmarked. Asiatisk migration har større betydning for OECD Migranter fra Asien udgjorde i midten af 2000'erne 17 % af alle migranter over 15 år i OECD-landene, og i 2010 var 30 % af migrationstilstrømningen fra denne region. Desuden leverer Asien, især Indien og Kina, en stor del af den uddannede migration til OECD-landene. På kort sigt er det mest sandsynligt, at Asien som region fortsat vil være en væsentlig kilde til højtuddannede medarbejdere. På langt sigt vil Asien i takt med sin udvikling producere flere faglærte arbejdere, men også skabe forhold, som gør, at de kan blive, og tiltrække faglærte arbejdere fra andre dele af verden. og fremtidens udfordringer for arbejdsmigrationssystemer i Asien Det er vanskeligt at styre den mindre veluddannede migration i Asien på grund af det store overskud af arbejdskraft og de begrænsede muligheder. Det fører til, at de mindre veluddannede afkræves leje, og at migrationsomkostningerne vil udgøre en betydelig del af deres forventede indtjening i udlandet. Nogle ordninger, f.eks. Koreas arbejdstilladelsesordning (EPS Employment Permit Scheme), har haft succes med at takle disse udfordringer. I mellemtiden kigger oprindelseslandene på Filippinerne som model for, hvordan man skal integrere overskydende arbejdskraft på det globale arbejdsmarked i forskellige sektorer, på forskellige destinationer og med forskellige uddannelsesniveauer og samtidig beskytte deres rettigheder. Da væksten i efterspørgslen efter lavtuddannede migranter fortsat er begrænset i den arabiske samarbejdsorganisation Gulf Co-operation Council (GCC) og OECD-destinationslandene samt i Asien, vil der måske nok være meget få muligheder for at øge udbuddet af denne type migrant. I fremtiden vil de asiatiske lande også stå over for en række udfordringer, især med hensyn til at styre stigende familie- og ægteskabsmigration, men også til at udvikle mere omfattende integrationsstrategier, da bosættelse eller i det mindste længerevarende ophold bliver hyppigere for både højt- og lavtuddannede migranter.

5 OECD Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse. Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes. Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk. De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation eller pr. fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Besøg vores website Read the complete English version on OECD ilibrary! OECD (2012), International Migration Outlook 2012, OECD Publishing. doi: /migr_outlook-2012-en

International Migration Outlook: SOPEMI 2010

International Migration Outlook: SOPEMI 2010 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv

OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life. OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Danish OECD indsigter Menneskelig kapital: Hvordan din viden skaber dit liv Sammendrag på dansk Der er sket enorme ændringer i

Læs mere

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande.

Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries. Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande. Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Danish Pensioner kort fortalt: Pensionssystemer i OECD-lande Sammendrag på dansk Krisen og pensionspolitik Tallene i overskrifterne

Læs mere

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Danish OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005 Sammendrag på dansk Resumé Den langsigtede tendens mod en videnbaseret økonomi

Læs mere

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en OECD Internet Economy Outlook 2012 Sammendrag på dansk Internettet startede

Læs mere

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr.

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80 Summary in Danish OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. 80 Sammendrag på dansk LEDER JÆVN GENSKABELSE AF BALANCE?

Læs mere

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2011 Summary in Danish OECD Kommunikations-Outlook 2011 Sammendrag på dansk Denne ellevte udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, undersøger den

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes. OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster

OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes. OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster OECD Employment Outlook - 2006 Edition: Boosting Jobs and Incomes Summary in Danish OECD Employment Outlook 2006 udgave: Stimulering af jobs og indkomster Sammendrag på dansk Efter to årtier med stigende

Læs mere

Øget ulighed som følge af indvandring

Øget ulighed som følge af indvandring Nyt fra Oktober 2007 Øget ulighed som følge af indvandring Yngre danskere, uden uddannelse, tjener i dag mindre, end de ville have gjort, hvis der ingen indvandring havde været de foregående ti år. De

Læs mere

Visse tendenser i migrationen af arbejdskraft fra Kina

Visse tendenser i migrationen af arbejdskraft fra Kina Visse tendenser i migrationen af arbejdskraft fra Kina Observationer fra en fact-finding mission til Beijing og Shanghai, Kina, 10. - 17. oktober 2009 Indhold Indledning... 3 Generelle tendenser... 4 Tendenser

Læs mere

Samfundsøkonomen. Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag. TEMA Indvandring og integration I N DHOLD

Samfundsøkonomen. Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag. TEMA Indvandring og integration I N DHOLD Samfundsøkonomen December 2014 nr. 4 Djøf Forlag Gothersgade 137 1123 København K Aktuelle udgivelser fra Djøf Forlag TEMA Indvandring og integration DANSKE ASYLAFGØRELSER Baggrund, kontekst, analyse af

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Social sikring af flygtninge markant anderledes i Danmark

Social sikring af flygtninge markant anderledes i Danmark Nyt fra November 2005 Social sikring af flygtninge markant anderledes i Danmark Midlerne til underhold af flygtninge uden arbejde prioriteres anderledes i Danmark end i andre europæiske lande. Den sociale

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK

FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK NOTAT FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen +45 30 59 55 87 mkr@thinkeuropa.dk RESUME Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA 11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA FREDERIK THUESEN METTE KIRSTINE TØRSLEV TINA GUDRUN JENSEN KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Modernising Government: The Way Forward. Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Modernising Government: The Way Forward. Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Modernising Government: The Way Forward Summary in Danish Modernisering af de offentlige myndigheder: Vejen frem Sammendrag på dansk Gennem de sidste to årtier har vi været vidner til en tilstrømning af

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft. Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft. Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Søren Kaj Andersen og Jonas Felbo-Kolding Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Copyright 2013 FAOS Printed in Denmark, juni 2013

Læs mere

Working poor. Af Ole Meldgaard, marts 2013

Working poor. Af Ole Meldgaard, marts 2013 Working poor Af Ole Meldgaard, marts 2013 Det mindste man kan forvente sig af et job er vel, at det kan betale sig, og at jobbet beskytter arbejdstageren mod fattigdom. Det er ikke altid tilfældet. Working

Læs mere

KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED. Dansk Økonomi efterår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED. Dansk Økonomi efterår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi efterår 2001 KAPITEL III GLOBALISERING OG DET DANSKE ARBEJDSMARKED III.1 Indledning Større international arbejdsdeling kan have konsekvenser for arbejdsmarkedet Økonomisk integration påvirker

Læs mere