Klimainitiativer i Forsikring & Pension hvorfor og hvordan?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimainitiativer i Forsikring & Pension hvorfor og hvordan?"

Transkript

1 Klimainitiativer i Forsikring & Pension hvorfor NFT og 1/2008 hvordan? Klimainitiativer i Forsikring & Pension hvorfor og hvordan? af Jan V. Hansen Jan V. Hansen Klimaforandringer, der med stor sandsynlighed er menneskeskabte, er en global problemstilling, som forsikringsselskaber i især USA og UK har forholdt sig aktivt til i flere år. De senere års storme og kraftige skybrud i Danmark har kostet over 18 mia. kr. og berørt mange hundredetusinde virksomheder og husstande. Selv ved en meget ambitiøs og international koordineret indsats for at reducere udledningen af CO2 og andre klimagasser vil der ske betydelige ændringer i vores klima. Derfor handler klimapolitik både om at reducere udledningen af klimagasser og tilpasse samfundet til uundgåelige forandringer. Forsikrings- og livselskaber kan spille en vigtig rolle i forhold til begge aspekter af klimapolitikken. Aktuelle initiativer i Forsikring & Pension præsenteres. 1. Klimaforandringer og flere ekstreme vejrsituationer Hvis de seneste rapporter fra FN s klimapanel, IPCC, lægges til grund, er der belæg for klimaforandringer, som med stor sandsynlighed er menneskeskabte, jf. boks 1. I den seneste rapport fra november 2007 fremhæves, at konsekvenserne af opvarmningen ses allerede i dag, og at de forventes at blive mere alvorlige ved omkring 2 C over det førindustrielle temperaturniveau, jf. IPCC (2007). Opvarmningen ser kun ud til at kunne begrænses til 2-2,8 C ved en ambitiøs, hurtig og global CO2-reduktion. Derfor handler klimapolitik både om at reducere udledningen af klimagasser og om at tilpasse samfundet til uundgåelige forandringer. De senere år har budt på en række vejrrekorder både globalt og nationalt. 11 ud af 12 år i perioden hører til blandt de varmeste 12 år siden målingen af globale overfladetemperaturer tog sin start i 1850, jf. IPCC (2007). I Danmark har der været 11 vejrrekorder og tangeringer siden juli 2006, herunder de seks varmeste måneder og to vådeste måneder siden 1870 erne, jf. Jan V. Hansen er cand. oecon. og underdirektør i Forsikring & Pension. Han har tidligere arbejdet med samfundsøkonomiske udredningsopgaver i Finansministeriet, Det Økonomiske Råd og Velfærdskommissionen. Dele af artiklen er inspireret af fælles arbejde med underdirektør Peter Skjødt og underdirektør Torben W. Garne, begge Forsikring & Pension. Ansvaret er dog alene forfatterens. 17

2 Boks 1. FN s klimapanel,ipcc IPCC blev oprettet i 1988 af FN s særorganisationer for meteorologi (WMO) og miljø (UNEP) som opfølgning på Brundtland-rapporten Vores fælles fremtid. Panelet har til opgave med passende mellemrum at sammenstille og vurdere den videnskabelige litteratur om klimaændringer, deres virkninger, samfundsøkonomiske aspekter samt muligheder for en tilpasning til eller afdæmpning af klimaændringer. IPPC foretager ikke egen forskning, men baserer hovedsageligt sine vurderinger på publiceret og kvalitetskontrolleret videnskabelig og teknisk litteratur. Den tredje Assessment Report fra 2001 vurderede, i) at nettoeffekten af menneskets klimapåvirkning næsten sikkert er en opvarmning, ii) at den globale opvarmning foregår hurtigere nu end tidligere observeret, iii) at det er meget sandsynligt, at det meste af den globale temperaturstigning siden midt i det 20 århundrede skyldes de menneskeskabte øgninger af drivhusgaskoncentrationerne. Fjerde rapport fra 2007 bygger på nye og opdaterede forskningsresultater siden tredje rapport. Tendensen er, at resultaterne er blevet mere robuste, og stort set alle resultater viser en mere alvorlig udvikling end tidligere. Et vigtigt aspekt af den globale opvarmning er flere ekstreme vejrsituationer, eksempelvis flere kraftige storme som følge af opvarmningen af oceanerne, jf. IPCC (2007) og Swiss Re (2006a). Konsekvenserne for forsikringsbranchen af de ekstreme vejrsituationer er større usikkerhed/variabilitet og større erstatninger. Andre regioner bliver langt hårdere ramt end Skandinavien, men på udvalgte områder bliver vores del af verden også påvirket. Eksempelvis viser beregninger på regionale klimamodeller, at de årlige erstatninger som følge af storme ventes at stige med hhv. 116 og 95 pct. i Danmark og Sverige frem til 2085, jf. Swiss Re (2006b). De senere års orkaner og kraftige skybrud i Danmark viser størrelsesordenen af de fremtidige udfordringer. Orkanen i december 1999 kostede forsikringsselskaberne 13,1 mia. kr. fordelt på skader. Stormen i januar 2005 kostede 4,2 mia. kr. fordelt på skader. Kraftige skybrud kostede i 2006 og 2007 hhv. 460 og 590 mio. kr. I Danmark er der hovedsageligt fokus på skadeområdet i forbindelse med klimaforandringer, men liv-aspektet er ikke uvæsentligt i andre lande. Den varme sommer i Europa i 2003 var årsag til mindst tidlige dødsfald. 2. Forsikrings rolle og vilkår ved ekstreme vejrsituationer Omkostningerne forbundet med ekstreme vejrsituationer bliver båret af forskellige grupper afhængig af, hvordan risikodelingen er organiseret: I de situationer, hvor forsikring dækker vejrrelaterede skader, vil omkostningerne blive båret af forsikringskollektivet, dvs. husholdninger og virksomheder med størst risiko betaler mest. Det giver sunde incitamenter til risikobegrænsning. I en række situationer er det ikke teknisk muligt at etablere forsikringsordninger, eller præmierne kan blive uacceptabelt høje ud fra sociale hensyn. I disse situationer kan etableres offentlige erstatningsordninger, hvor samfundet i form af skatteyderne garanterer for erstatningerne. Det betyder, at der ikke er nogen belønning for at undgå risici og ingen straf for at acceptere dem. Denne løsning kombineres derfor ofte med regulering i form af krav til forebyggelse eller selvrisiko mv. Hvis det hverken er muligt at etablere forsikringsløsninger eller offentlige løsninger, bæres omkostningerne af de husholdninger og virksomheder, der rammes af skader. Denne løsning kan have svære økonomiske konsekvenser for de berørte. Alle tre måder at organisere risikodeling på i forbindelse med ekstreme vejrsituationer findes i Danmark, jf. tabel 1: 18

3 Tabel 1. Risikodeling ved ekstreme vejrsituationer, aktører og deres mulige adfærd Begivenhed og Aktører og adfærd ordning i dag Forsikringsbranchen Det offentlige Kunderne Storm Forsikring Udvikle og prissætte produkter for forsikringsbare begivenheder Solvenskrav til selskaber skal afspejle risici Vedligeholde eksisterende bygninger Informere om og belønne forebyggelse Krav til bygningsstandarder Overveje placeringer af nye bygninger Give information om kendte risici og fremtidsscenarioer Give information om kendte risici og fremtids-scenarioer Voldsomt skybrud Forsikring Udvikle forsikringsvejrsmodel til selskaberne og kunderne, så mere ensartet sagsbehandling kan opnås. Brug den nye teknologi til at sørge for, at der er nedsivningsområder de rigtige steder Begrænse de befæstede arealer eller forsink overfladevand ved f.eks. nedsivningsanlæg. Investere mere i kloakker Sætte grænser for maksimal befæstningsgrad eller afstrømning Lad vandledningsafgift afspejle det befæstede areal. Stormflod og -fald Offentlig ordning administreret af branchen Varetager sekretariatet for Stormrådet. Har siden 1992 haft gennemsnitligt ca. 150 skader om året. Vinteren 2006/07 gav ca skader. Har igangsat udvalgsarbejde for at modernisere lovgivningen om Stormrådet. Forebyggelse på baggrund af erfaring med tidligere oversvømmelse Oversvømmelser fra søer og åer Ingen forsikring eller offentlig ordning i dag Få og dyre skader, derfor ikke forsikringsbart I udvalgsarbejde om stormflod overvejes, om der skal etableres offentlig ordning. Dræning og anden forebyggelse Indsivende vand sfa. terræn med forkert fald o.l. Ingen forsikring eller offentlig ordning i dag Informer om forsikringsvilkår og forebyggelse Krav til bygningsstandarder Vedligehold huset og forebyg skader 19

4 Skader som følge af storm og skybrud er forsikringsbare. Skader som følge af stormflod og stormfald er dækket af en offentlig ordning, der er administreret af Stormrådet, sekretariatsbetjent af Forsikring & Pension. Oversvømmelser fra søer og åer samt indsivende vand fra terræn er ikke forsikringsbare og vil heller ikke være omfattet af en offentlig ordning. Forsikring er generelt en vigtig budbringer om prisen på risiko. Det gælder også for omkostningerne ved ekstreme vejrsituationer. Problemstillingen kan ikke anskues fra en isoleret dansk synsvinkel. Genforsikringsselskaber er de første til at prissætte risikoen ud fra globale forhold typisk med udgangspunkt i teknisk og naturvidenskabeligt funderede modeller. Det gælder især risikoen ved storm. De økonomiske konsekvenser for danske selskaber kan være højere priser på genforsikring og forringede muligheder for genforsikring. De offentlige tilsynsmyndigheder kan reagere med krav til selskaberne om øgede solvenskrav. Alt i alt betyder dette, at forsikringspræmierne vil stige, fordi omkostningerne og erstatningerne stiger. Skader som følge af voldsomt skybrud har været jævnt stigende i flere år. Forsikringsmæssigt er der tale om voldsomt skybrud, når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen. Udtrykt i millimeter nedbør er kravene: mm regn i løbet af 24 timer eller 1 mm regn pr. minut. For at sikre en ensartet sagsbehandling vil branchen udvikle en forsikringsvejrsmodel, så det bliver muligt på et detaljeret geografisk niveau at afgøre, om betingelserne for voldsomt skybrud er opfyldt. Både det offentlige og forsikringstagerne kan imidlertid afbøde konsekvenserne af voldsomt skybrud. Kommunerne er ansvarlige for kloakkernes vedligeholdelse. Der er dokumentation for, at kloakkerne er dårligt vedligeholdte, og at de er underdimensionerede i forhold til de voldsommere nedbørsmængder, der med større sandsynlighed kan forventes i fremtiden. Det offentlige bør også overveje at regulere afstrømningen fra private parceller, f.eks. ved krav om nedsivningsanlæg, krav til maksimal befæstning og incitamentskorrekt vandledningsafgift, der afspejler den samlede mængde vand, som udledes i kloakken. Ved en stormflod forstås oversvømmelse på grund af ekstremt høj vandstand i havet forårsaget af storm. Stormrådet opgør skader efter stormflod og udbetaler evt. erstatning. Ordningen finansieres af en afgift på 20 kr. på alle brandforsikringer. Forsikring & Pension varetager sekretariatsfunktionen for Stormrådet. Økonomi- og Erhvervsministeren har nedsat et udvalg, der skal modernisere lovgivningen for Stormrådet. Baggrunden herfor er, at Rådet siden 1992 i gennemsnit har haft 150 sager om året, men i beretningsåret 2006/ 2007 blev det største antal skader nogensinde anmeldt til Stormrådet. Omkring skader blev anmeldt for stormfloderne i november, januar og marts. Dette gav anledning til betydelige forsinkelser i sagsbehandlingen. Udvalget skal komme med forslag til smidiggørelse af sagsgangene. Udvalget skal ligeledes overveje, om der skal etableres en stormflodslignende ordning for oversvømmelser fra søer og åer, som ikke er dækket af nogen ordning i dag. 3. Konkrete klimainitiativer i Forsikring & Pension Internationalt har en række genforsikrings- og forsikringsselskaber samt deres brancheorganisationer forholdt sig aktivt til klimaproblematikken i flere år, jf. Mills og Lecomte (2006). Eksempler herpå er fremme af viden om forebyggelse, deltagelse i handel med 20

5 CO2-udslipstilladelser samt investering i forskning i løsninger på klimaforandringer. Internationale organisationer som Climate- Wise og Carbon Disclosure Project samler en række selskaber med tilknytning til branchen med det formål at skabe viden om udledning af drivhusgasser og om muligheder for at reducere miljøbelastningen og dens miljøkonsekvenser, jf. og Generelt kan man fastslå, at forsikrings- og livbranchens rolle i klimapolitikken kan være at udvikle løsninger, der øger samfundets evne til at tilpasse sig konsekvenserne af uforudsigeligt klima og mere generelt katastrofer, udvikle løsninger, der fremmer samfundets CO2-reduktionsmål, synliggøre risici og prissætte forsikringer, så præmierne så vidt som muligt afspejler risici, tilvejebringe information om vejr-betingede tab og stille dem til rådighed for f.eks. beslutningstagere og forskere. Forsikring & Pensions klimainitiativer bidrager både til at tilpasse samfundet til mere ekstreme vejrforhold og reducere udledningen af CO 2. Regeringen præsenterede i august 2007 sit udkast til en klimatilpasningsstrategi. Strategien omfatter en informationsindsats og koordinering af bl.a. forskningsindsatsen på området, der har til formål at sikre, at klimaændringerne fremover bliver tænkt ind i planlægning og udvikling, således at myndigheder, erhvervslivet og privatpersoner på det bedst mulige grundlag overvejer om og i givet fald hvordan og hvornår der skal tages højde for klimaændringerne. Strategien indeholder en beskrivelse af sårbarheden i de sektorer, hvor de fremtidige klimaændringer forventes at ville få en betydning. Eksempler på sådanne sektorer er kystforvaltning, byggeri og anlæg, vandforsyning, land- og skovbrug samt forsikring. Forsikring & Pension har tilkendegivet, at man støtter regeringens klimatilpasningsstrategi, og at den viden, som branchen har om risici knyttet til klimaforandringer, vil man stille til rådighed. En række af de projekter, som Forsikring & Pension har iværksat, understøtter konkret tilpasningsstrategien: Udvikling af forsikringsvejrsmodel, der kan bruges bl.a. til at fastslå, om der har været tale om voldsomt skybrud i et forholdsvist afgrænset geografisk område, jf. tabel 1. Modellen skal endvidere kunne give varsler om fremtidige voldsomme skybrud på samme detaljeringsniveau. Formålene er at sikre en korrekt skadesbehandling og give forsikringstagerne mulighed for at tage deres forholdsregler i forbindelse med forestående skybrud. I samarbejde med en landsdækkende TVkanal og dennes vejrtjeneste opbygges et katastrofeberedskab, der ved optræk til voldsomme klimabegivenheder kan kombinere vejrforudsigelserne med gode råd til skadeforebyggelse og begrænsning, generelle oplysninger om forsikringsdækninger, anmeldelse af skader osv. Bidrage til modernisering af stormflodsordningen, jf. tabel 1. Den nuværende stormflodsordning er ikke egnet til at håndtere meget store og/eller hyppige stormfloder, som det har været tilfældet i vinteren 2006/7. Økonomi- og Erhvervsministeren har derfor nedsat et udvalg med deltagelse af bl.a. Forsikring & Pension, der skal komme med forslag til smidiggørelse af ordningen. Indsamling af relevant statistik fra bl.a. selskaberne, der kan belyses klimaforandringernes indflydelse på forsikringserhvervet og samfundet i bred forstand. I forhold til at reducere udledningen af CO 2 har Forsikring & Pension iværksat to initiativer. 21

6 Som led i klimaetiske udfordringer kan branchen blive mødt med et samfundsmæssigt krav om, at man påtager sig sin del af ansvaret for at opføre sig miljømæssigt forsvarligt. For skadesforsikringsselskaberne kan dette udmønte sig ved, at selskabernes eget udslip af CO2 reduceres, men også ved, at skadesudbedringer foretages på en miljømæssig forsvarlig måde. Som led i et selvstændigt projekt om især pensionsbranchens aktive investorrolle og SRI (Socially Responsible Investments) kan overvejes, om pensionsopsparingen kan investeres mere miljømæssigt forsvarligt end i dag. Projektet handler både om at fastlægge retningslinjer for, hvilke investeringer der er grønne og om at måle miljøeffekten af disse investeringer. Sammenfattende om klimainitiativerne i Forsikring & Pension kan fastslås, at de i høj grad har til formål at påvirke husholdninger og virksomheders adfærd samt udmøntning af klimapolitik ved at stille relevant viden til rådighed. Endvidere bidrager branchen aktivt til at modernisere forsikringsvilkår og smidiggøre sagsgange, så de bedre passer til en virkelighed med mere uforudsigeligt vejr. Herved adskiller branchen sig fra den teknologiorienterede del af erhvervslivet, der kan levere CO2-reducerende teknologier. Pensionsselskaberne kan spille en indirekte rolle på dette område ved øget investering af pensionsopsparingen i grønne teknologier og i udvikling af sådanne teknologier. Pensionsopsparingen kan imidlertid også investeres i kloakker, da et underdimensioneret og dårligt vedligeholdt kloaknet bidrager til, at voldsomme skybrud udløser store skader som følge af oversvømmelser og opstigende kloakvand. Pensionsbranchen forvalter store midler, som skal anbringes langsigtet, så de matcher passiverne. Infrastrukturprojekter som kloakker, broer og jernbaneskinner kan give et stabilt afkast over mange år. På de rigtige betingelser kan der således være basis for et positivt match, hvor pensionssektoren medfinansierer infrastruktur og derigennem yder et vigtigt samfundsmæssigt bidrag, samtidig med at selskaberne sikrer et fornuftigt afkast til kunderne. Litteratur IPCC (2007): Climate change 2007: Synthesis report. Summary for policymakers, cf. ar4_syr_spm.pdf Mills, E. and E. Lecomte (2006): From risk to opportunity. How insurers can proactively and profitably manage climate change, cf. eetd.lbl.gov/emills/pubs/pdf/ Ceres_Insurance_Climate_Report_ pdf Swiss Re (2006a): Influence of global warming on tropical cyclones, hurricanes and typhoons, cf. 6f40be00455c7aacb22cba80a45d76a0- Climate_Change_Facts_A60736.pdf Swiss Re (2006b): The effects of climate change: Storm damages in Europe on the rise. Focus report, cf. resources/ 0e9e8a80455c7a86b1e4bb80a45d76a0- publ06_klimaveraenderung_en.pdf. 22

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 216 Offentligt Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Marts 2008 Regeringen Strategi for tilpasning til klimaændringer i

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011 Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011 Sommeren 2011 i Danmark blev meget våd. De tre sommermåneder viste sig med 321 mm at blive de næstvådeste siden

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

wwwisbn: 978-87-7844-865-1

wwwisbn: 978-87-7844-865-1 wwwisbn: 978-87-7844-865-1 Side 1 1. SAMMENFATNING OG KONKLUSION...6 1.1 Overordnet konklusion...6 1.2 Introduktion...7 1.3 Klimaændringer...8 1.4 Metode...8 1.5 Sektoropdeling... 10 1.5.1 Normstyrede

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Klimapolitik for Svendborg Kommune

Klimapolitik for Svendborg Kommune Miljø 0 og Teknik Maj 2009 Klimapolitik for Svendborg Kommune Side 1. Indledning 2 2. Målsætning for klimapolitikken 3 3. Fremtidens klima 5 4. og mål og indsatsplaner for de enkelte sektorer 7 4.1 Kystforvaltning,

Læs mere

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning August 2007 Finansministeriet, Forsvarsministeriet,

Læs mere

Klimaforandringer i byerne nyt tema i kommuneplanlægningen

Klimaforandringer i byerne nyt tema i kommuneplanlægningen Klimaforandringer i byerne nyt tema i kommuneplanlægningen Miljøministeriet Realdania Rapportens titel Klimaforandringer i byerne nyt tema i kommuneplanlægningen Udarbejdet af Stephan Pauleit og Trine

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

Klima & Tilpasning. KFT s konferencemagasin. 25. oktober 2010. 52 sider med viden og meninger om klimatilpasning

Klima & Tilpasning. KFT s konferencemagasin. 25. oktober 2010. 52 sider med viden og meninger om klimatilpasning Klima & Tilpasning KFT s konferencemagasin 25. oktober 2010 52 sider med viden og meninger om klimatilpasning Klima&TIlpasning. KFT s konferencemagasin 25. oktober 2010 Ansv. redaktør: Centerleder Lars

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Forsikringens samfundsøkonomiske betydning

Forsikringens samfundsøkonomiske betydning MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 samfundsøkonomiske Jan V. Hansen Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Indledning... 3 3 Fremtidens klima... 5 4 Tilpasning i de enkelte sektorer... 6 4.1 Kysten... 6 4.2 Kloakforsyning...

Læs mere

Forsikring i velfærdssamfundet

Forsikring i velfærdssamfundet Forsikring i velfærdssamfundet Forsikringserhvervets bidrag til velfærdsdebatten Indhold Forord................................Side 3 Forsikring i velfærdssamfundet...............side 4 Sygdom og forsikring

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Klimatilpasning i Fredericiagade

Klimatilpasning i Fredericiagade Klimatilpasning i Fredericiagade Planlægning af klimasikring i et urbant miljø K1 semesterrapport Teksam, efterår 2014 Vejleder: Niels H. Jensen Udarbejdet af: Frederik Brandt Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI

VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI VAND & KLIMATILPASNING STRATEGI Maj 2013 INDHOLD Forord 3 Vand en ressource - ikke et problem 4 Regnen falder - vandet stiger 6 Udfordringer og løsninger 12 Klimatilpassede byer 14 Vandet på landet 18

Læs mere

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi WWF Verdensnaturfonden Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi En research-rapport om, hvilken rolle investeringer vedvarende energi og energieffektivitet spiller i pensionsselskabernes

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Forbrugerpolitisk handlingsplan

Forbrugerpolitisk handlingsplan 20. januar 2010 Forbrugerpolitisk handlingsplan FORBRUGERSTYRELSEN Ansvarlig forbrugerpolitik... 2 1) Bedre klageforhold... 4 2) Større ansvarlighed på de finansielle markeder... 6 3) Et gennemsigtigt

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere