TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af"

Transkript

1 TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

2 HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden (TTF) er et intensivt undervisnings- og vejledningsforløb, der søger at hjælpe unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i gang med en ungdomsuddannelse. Projektet har i perioden 1. december 2005 til 31. december 2007 været støttet af den Europæiske Socialfond, men er fra januar % brugerfinansieret. TTF har indtil nu været forankret på fem lokale AOF-afdelinger, hhv. i Aalborg, Frederikshavn, Hobro, Jammerbugten og Brønderslev. På hver lokalafdeling er der ansat en projektleder og øvrigt personale, der har den daglige kontakt med de unge, og som sikrer, at de planlagte vejlednings- og undervisningsaktiviteter afvikles. Samlet set har ca. 150 unge til dato deltaget i projektet. Mange af disse unge er i dag ude af kontanthjælpssystemet og enten i gang med en ungdomsuddannelse eller i fast arbejde. NIRAS Konsulenterne har i perioden august 2006 til oktober 2007 gennemført en løbende evaluering af projekt TTF. Evalueringen er mundet ud i en samlet evalueringsrapport samt denne formidlingspjece, der kort præsenterer projektets målgruppe, aktiviteter, resultater og metoder

3 M Å L G R U P P E O G V I S I TAT I O N Målgruppen Målgruppen for projektet er årige unge, karakteriseret ved at: Have svag skolebaggrund Ikke at have tilegnet sig tilstrækkelige kundskaber i grundskolen til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse Mangle almen samfundsforståelse Mangle selvværd og identitet Have brug for personlig, social og faglig støtte og vejledning Ofte at have droppet ud af en uddannelse Deltagergruppen har i nogle tilfælde også omfattet (tidligere) misbrugere og behandlingskrævende unge. Således har deltagerne i projektet samlet set været tungere end forventet. Visitation De unge visiteres via sagsbehandlere, ungeafsnit eller beskæftigelsesafdelinger. Foruden den unge deltager dennes sagsbehandler og en lokal TTF-vejleder i visitationsmødet. Formålet med mødet er at afstemme indbyrdes forventninger, og at vejlederne får mulighed for at vurdere, om den unge er egnet til at deltage i forløbet. Projektet tilbyder løbende optag af de unge, og grundforløbet har som udgangspunkt en varighed på 18 uger. I flere tilfælde har der imidlertid været mulighed for forlængelse af projektforløbet

4 EN HELHEDSORIENTERET TILGANG Fokus på ressourcer Projektet er kendetegnet ved en helhedsorienteret anerkendende tilgang, hvor den unge sættes i centrum. Der sættes fokus på den enkeltes ressourcer og muligheder frem for begrænsninger. Under hele forløbet arbejdes der konstruktivt og målrettet med at styrke den unges faglige såvel som personlige og sociale kompetencer ved hjælp af relationspædagogiske metoder. Tanken er, at man ved at komme hele vejen rundt om den livscirkel, den unge bevæger sig i, kan bryde med en negativ udviklingsspiral. Målet er, at den unge bliver motiveret, genfinder lyst til læring og får mod til at påbegynde en uddannelse

5 S u c c e s k r i t e r i e r Projektets primære succeskriterium er, at 65 % af deltagerne på TTF efter gennemført forløb enten er i gang med en uddannelse (primært mål), eller er fast tilknyttet arbejdsmarkedet (sekundært mål). For de resterende 35 % skal der være lavet en afklarende handlingsplan. Internt arbejdes der løbende med metode- og kvalitetsudvikling

6 I N D S AT S E R O G A K T I V I T E T E R Indsatsen er koncentreret omkring intensiv vejledning og differentieret undervisning. Herudover arbejdes der med konflikthåndtering, netværksdannelse, praktik- og brobygning samt kost og motion. Vejlederne fungerer således som en art livsmentorer for de unge. Det betyder, at der arbejdes på mange fronter og med en række forskellige dialogformer: Guidende dialogformer: regulerer, sætter grænser, udpeger alternativer mv. Meningsskabende dialogformer: beriger og udvider den unges oplevelser, formidler mening mv. Følelsesmæssige dialogformer: anerkender, viser følelser, roser mv. 1 1 Inspireret af Hundeide 2003 D i f f e r e n t i e r e t u n d e r v i s n i n g På TTF arbejdes der med studieteknik og studieparathed. Konkret undervises der i: Dansk FVU matematik (hverdagsregning) Samfundsfag/arbejdsmarkedsforhold Engelsk (efter behov) IT er integreret i alle fag Deltagerne har mulighed for at gå til eksamen i FVU dansk og FVU matematik

7 V e j l e d n i n g Der er afsat gennemsnitligt 1 times individuel vejledning pr. deltager pr. uge i selve afklaringsforløbet. Hertil kommer gruppevejledning i undervisningen. K o n f l i k t h å n d t e r i n g Deltagerne præsenteres for redskaber, metoder og teknikker, der gør dem i stand til i højere grad selv at løse konflikter og som understøtter konstruktiv handling frem for konfrontationsadfærd. N e t w o r k i n g Projektet støtter de unge i at udvikle deres sociale relationer og skabe understøttende og hensigtsmæssige netværk K o s t & m o t i o n Der arbejdes med kostens og motionens betydning i hverdagen på et både praktisk og teoretisk niveau. Deltagerne får morgenmad og frokost i undervisningsperioden. P r a k t i k & b r o b y g n i n g Deltagerne har mulighed for både praktik- og brobygningsforløb i projektperioden. Forløbene varierer fra få dage til flere uger og tager udgangspunkt i den enkelte unges ønsker om fremtidig beskæftigelse. Den unge får så vidt muligt tilknyttet en mentor på praktik- eller uddannelsesstedet. V e j l e d n i n g e f t e r s l u t d a t o For at sikre fastholdelse fortsættes vejledningen efter udslusning til uddannelse eller arbejde. Den opfølgende vejledning tilbydes lige så lang tid som den unge har deltaget i afklaringsforløbet - 7 -

8 P R O J E K T E T S R E S U L T A T E R Den løbende evaluering af projektet har vist, at TTF har stor succes med de unge i målgruppen. Et særligt tilbud De unge betragter TTF som et helt særligt tilbud. Det er i høj grad den intensive vejledning og den differentierede undervisning, der rykker de unge. De unge oplever at blive taget alvorligt, og at vejlederne har en reel interesse for deres individuelle situation og udvikling. Markant udvikling Ved hjælp af relationspædagogiske metoder og empowerment bliver hovedparten af de unge i løbet af projektperioden bevidste om deres personlige ressourcer, interesser og udviklingsmål. Endvidere oplever de fleste en markant udvikling i deres faglige, sociale og personlige kompetencer, hvorved de på mange fronter forberedes til uddannelsessystemet. Mere konkret peger evalueringen på følgende effekter: Interesser og motivation genfindes Skoletræthed og et negativt billede af skolegang overvindes Der træffes kvalificerede ud dannelsesvalg som følge af brobygnings- og praktikforløb Der brydes med dårlige vaner, fx i forhold til kost og motion De unge får mere selvtillid og lyst til læring De unge lærer at tage ansvar for sig selv og fællesskabet (fx i forbindelse med indkøb, madlavning osv.) De unge får et nyt socialt netværk - 8 -

9 Langsigtede resultater Det er vanskeligt at dokumentere projektets samlede langsigtede resultater, idet kontakten mellem vejlederne og de unge naturligt brydes efter opfølgningsperioden. Hovedparten af de resterende har fået udarbejdet en fremadrettet afklarende handlingsplan og er formentligt blevet styrket fagligt såvel som menneskeligt. Et kvalificeret skøn er dog, at projektet næsten har realiseret sit succeskriterium. Således er omkring halvdelen af de unge, der indtil nu har deltaget i TTF, i dag er i gang med (eller har afsluttet) en ungdomsuddannelse eller har fast arbejde. Det er samtalerne med vejlederne, der har betydet mest for mig. Lærerne er gode til at forklare og finde det niveau, man skal have. De har fået dem med, der ikke gad og ikke troede, at de kunne. De har opklaret nogle ting omkring mig selv og hjulpet mig videre. Deltager Deltager Jeg er blevet bedre til at lytte til min krops behov og tage vare på mig selv jeg har lært, hvordan min sygdom kan styres. Deltager - -

10 LÆRING OG UDVIKLING I PROJEKTET Opsamling Evalueringen konkluderer samlet set, at TTF er et nytænkende kompetenceudviklingsprojekt, der har haft stor succes med at udvikle de unge i målgruppen. Dette på trods af, at målgruppen har vist sig at være tungere end ventet, idet flere af deltagerne eksempelvis har været misbrugere og behandlingskrævende unge. Denne målgruppeforskydning er en væsentlig forklaring på, at projektet ikke fuldt ud har realiseret sit mål om, at 65 % af projektdeltagerne i dag enten er i gang med en uddannelse eller er fast tilknyttet arbejdsmarkedet. Anbefalinger Med henblik på den løbende kvalitetsudvikling af TTF anbefaler evaluator, at projektet øger sit fokus på at dokumentere egen praksis såvel som sine resultater. Dette ses som en grundlægende forudsætning for videreudvikling af projektets metoder og positive resultater

11 TTF i dag? TTF udbydes fortsat som et tilbud til unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Der bygges konstruktivt videre på de hidtidige erfaringer, således at der i dag er tale om et velafprøvet kompetenceudviklingsprojekt også for den tunge del af målgruppen. Som noget nyt vil der i nogle tilfælde kunne visiteres unge under 18. Samtidig vil der fremover også være mulighed for tilkøb af udvidet vejledning

12 Vil du vide mere? Du kan få mere information om Tilbage til Fremtiden på Du er også velkommen til at kontakte projektleder Janni Nyby Central projektledelse: Janni Nyby, tlf / AOF Nord Tinghuset Tinghusgade Nørresundby Hele evalueringsrapporten kan downloades på

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN?

HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? HVAD VIRKER I AKTIVERINGS- INDSATSEN? THOMAS BREDGAARD, HANS HENRIK JØRGENSEN, RASMUS MADSEN, MARIA RYE DAHL & CHARLOTTE HANSEN SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Indhold 1. Sammenfatning og konklusioner...

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere