Køge Bugt-samarbejdet. Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg. Fastholdelsespakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge Bugt-samarbejdet. Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg. Fastholdelsespakken"

Transkript

1 Køge Bugt-samarbejdet 2012 Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg Fastholdelsespakken 1

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING MÅLGRUPPEN MODEL FOR SAMARBEJDET OM DE FRAFALDSTRUEDE JOBCENTRETS OG UUV S SAMARBEJDE OM UDDANNELSESPÅLÆG OG VURDERING AF FRAFALDSRISIKO ANVENDELSEN AF VÆRKTØJET UUVEJ JOBCENTRETS OG UUV S VIDEREGIVELSE AF BEKYMRING FOR FRAFALDSRISIKO TIL SKOLEN STØTTEN TIL DEN UNGE I PERIODEN FREM MOD UDDANNELSESSTART OVERGANGSMENTOR UDDANNELSESINSTITUTIONERNES SÆRLIGE OPGAVER I FORBINDELSE MED FASTHOLDELSESPAKKEN UUV S SÆRLIGE OPGAVER I FORBINDELSE MED FASTHOLDELSESPAKKEN SNUSEFORLØB OG BROBYGNING MODEL FOR SAMARBEJDET OM DE IKKE-FRAFALDSTRUEDE PLAN FOR AFPRØVNING OG IMPLEMENTERING BILAG OPMÆRKSOMHEDSSKEMA

3 1. Indledning En række unge med uddannelsespålæg er truet af frafald på erhvervsuddannelserne. Fastholdelsespakken er en samarbejdsmodel mellem de involverede parter jobcentre, UUV og erhvervsskolerne som skal medvirke til at reducere frafaldet. Fastholdelsespakken er udarbejdet af Køge Kommune, Stevns Kommune, Solrød Kommune, Greve Kommune, EUC Sjælland, Køge Handelsskole og UUV Køge Bugt. 2. Målgruppen Målgruppen for Fastholdelsespakken er unge med uddannelsespålæg, hvor der vurderes at være en frafaldsrisiko men som vil kunne gennemføre en uddannelse med succes, hvis de tilbydes støtte gennem den særlige Fastholdelsespakke. I de fire kommuner afgives i alt ca. 400 uddannelsespålæg om året, hvor den unge efterfølgende starter på enten EUC Sjælland eller Køge Handelsskole. Det vurderes, at ca. 20 % af de unge, der modtager et uddannelsespålæg, vil være konkret truede af frafald. Antallet af unge, som omfattes af Fastholdelsespakkens aktiviteter vurderes på den baggrund at være omkring 90 om året fra de fire kommuner. Der vil som et led i afprøvningen og implementeringen af aktiviteterne i Fastholdelsespakken fra januar 2013 ske en registrering af alle unge med uddannelsespålæg fra de fire kommuner i UUV Køge Bugt, hvorved der tilvejebringes et mere sikkert efterretningsgrundlag i forhold til målgruppens størrelse og sammensætning. 3. Model for samarbejdet om de frafaldstruede Det vurderes som ovenfor nævnt, at omkring 20 % af de unge, som modtager et uddannelsespålæg, er konkret truede af frafald på uddannelsen. For disse unge er jobcenteret jfr. LAB 21b stk. 5 forpligtet til at underrette uddannelsesstedet om, at den unge er pålagt at starte på en uddannelse med et givet uddannelsespålæg. Der er udarbejdet en model for det intensive samarbejde om disse unge, som er beskrevet nedenfor i dette kapitel. Der er derudover beskrevet en samarbejdsmodel for de resterende 80 %, som illustreres efterfølgende i kapitel 4. For disse unge med uddannelsespålæg uden særlig frafaldsrisiko er der beskrevet en lidt mere skrabet samarbejdsrelation, som stort set svarer til den indsats, der gives i dag. Aftalerne og samarbejdsbeskrivelserne i kapitel 3 gælder således alene for målgruppen for Fastholdelsespakken unge med uddannelsespålæg og en vurderet særlig frafaldsrisiko. 3

4 Model for samarbejdet om frafaldstruede unge med uddannelsespålæg Den unge afklares i jobcenter og uddannelsespålæg gives i samarbejde med UUV Frafaldsrisiko og eventuelle forslag til fastholdelsesaktiviteter beskrives -og sendes med uddannelsespålægget til skolen og UUV Overgangsmentor Overgang mellem jobcenter og uddannelse Skolens fastholdelses -aktiviteter Den unge starter i uddannelse Den unge har for meget fravær og får brev 1. Kopi af brev 1 sendes til UUV UUV drøfter brev 1 sagerne med skolen og UUV holder om nødvendigt samtale med den unge UUV orienterer jobcentret, hvis den unge ønsker at skifte uddannelse Evt. netværksmøder i jobcentrene Møde mellem den unge og skolen ved opstart UUV kontakter den unge i 2-3 første uger Skolen orienterer evt. UUV De involverede parters opgaver og roller i forhold til modellens forskellige elementer og kasser kan beskrives således: 3.1. Jobcentrets og UUV s samarbejde om uddannelsespålæg og vurdering af frafaldsrisiko Jobcentret skal vurdere, om der skal afgives et uddannelsespålæg, hvis den unge i øvrigt er bruttomålgruppen for dette. Afgivelse af uddannelsespålæg er en myndighedsopgave, som påhviler jobcentret. Hvis den unge er i bruttomålgruppen for uddannelsespålæg, vurderer jobcentret, om der er risiko for frafald. Såfremt der er en sådan risiko inddrages UUV i det videre samarbejde og den videre proces om den unges uddannelsespålæg d.v.s. i uddannelsespålæggets trin 2 og 3. Der vil være lokale forskelle i de fire kommuner på, hvordan samarbejdet i denne fase forløber. På baggrund af samarbejdet mellem jobcenter og UUV videreformidles den konkrete bekymring for frafald til uddannelsesinstitutionen med angivelse af forslag til støtteindsats i forbindelse med uddannelsesstart og gennemførelse af uddannelsen. Samtykke Jobcenteret, UUV og uddannelsesstederne har ikke behov for den unges særlige samtykke til at udveksle disse informationer om bekymring for frafald i forbindelse med afgivelse af uddannelsespålægget. Det fremgår af bestemmelsen i LAB 21b stk. 5. at Underretning kan ske uden samtykke fra den unge men den unge skal være informeret om, at man orienterer uddannelsesstedet. Dette sker ved afkrydsning på forsiden af blanketten til uddannelsespålæg. Når den unge får dette pålæg, skal indholdet af Opmærksomheds-skema (se bilag) gennemgås med borgeren. 4

5 Opmærksomhedspunkter Til støtte og inspiration for vurderingen i jobcentret af en mulig frafaldsrisiko er udarbejdet en liste med opmærksomhedspunkter i forhold til risiko for frafald og behov for en særlig fastholdelsesindsats: Økonomi har svært ved at klare sig på SU Har brug for hjælp til at fastholde målet og finde et godt fritidsjob, som kan supplere SU, og fjerne den økonomiske trængsel. Umoden og uafklaret om arbejdsliv og fremtid Har brug for en stærk rollemodel/mentor, som kan tænde lyset og holde målet klart. Psykisk skrøbelig, lavt selvværd, usikker Har behov for rammer, retning, omsorg, bekræftelse og et godt netværk, som kan skabe både forpligtelse og lyst. Social enspænder Har brug for et netværk, som kan skabe værdi, respekt og forpligtelse. Ingen hjælp/opbakning fra hjemmet Har brug for et netværk, en mentor og for succes. Uafklaret om valg af uddannelsesretning Har behov for hjælp til at afklare om denne uddannelse er den rigtige, for at fastholde interessen. Der henvises i øvrigt til det Opmærksomhedsskema, som jobcentret og UUV anvender efterfølgende til at informere uddannelsesinstitutionen om bekymring for muligt frafald for en ung med uddannelsespålæg, som tilmelder sig grundforløb på skolen Anvendelsen af værktøjet UUvej UUvej anvendes af UUV Køge Bugt til at registrere data vedrørende den enkelte unges skole- og uddannelsesforløb. UUvej er således et vigtigt værktøj til støtte for jobcentrenes vurdering af, om der skal afgives et uddannelsespålæg til en ung, og om der vil være en særlig frafaldsrisiko. Jobcentrene har en mere eller mindre direkte adgang til data fra UUvej i Køge og Solrød har man en selvstændig kiggeadgang, mens Stevns og Greve alene har adgang til data fra UUvej via dialog med UUV. Det vil i løbet af afprøvnings- og implementeringsfasen for Fastholdelsespakken blive afklaret, om flere jobcentre kan få direkte kiggeadgang til UUvej, idet en sådan adgang dog ikke kan eller må erstatte dialogen mellem jobcenter og UUV om den enkelte unge. 5

6 3.3. Jobcentrets og UUV s videregivelse af bekymring for frafaldsrisiko til skolen Der udarbejdes af jobcentret og UUV i fællesskab et Opmærksomhedsskema (indgår i materialet som bilag 1) med angivelse af bekymringen i forhold til den unges frafaldsrisiko under følgende fire overskrifter: Den unges sociale kompetencer Den unges faglige kompetencer Den unges personlige kompetencer Den unges motivation Dette skema indeholder ligeledes nødvendig information til skolen om tidligere gennemførte afklarings- og vejledningsaktiviteter, om baggrunden for en eventuelt bevilling af overgangsmentor (se om denne i næste afsnit) samt forslag til fastholdelsesaktiviteter under uddannelsen. Skemaet sendes til skolen sammen med uddannelsespålægget. Skolen lader dette materiale indgå i dialogen med den unge og i planlægningen og gennemførelsen af fastholdelsesindsatsen under uddannelsen. UUV registrerer afgivelsen af uddannelsespålægget Støtten til den unge i perioden frem mod uddannelsesstart Jobcentret vil tilbyde den unge støtte i den periode, der forløber fra den unge er optaget på uddannelse, og indtil uddannelsen starter. Jobcentrene tilrettelægger disse tilbud forskelligt. Tilbuddene kan omfatte: Støtte fra overgangsmentor Ugentlige møder i jobcentret for de unge, der skal starte på uddannelse Møderne er frivillige og gives som tilbud til de unge, i måneden indtil de skal starte på skole Der kan f.eks. afholdes åbent hus torsdag fra kl Jobcentret eller overgangsmentor understøtter, at den unge deltager i møde med skolen - såfremt dette møde gennemføres inden start på uddannelsen Støtten kan gives f.eks. som en påmindelse om, at den unge deltager eller ved at jobcenter eller mentor tager med den unge til mødet Overgangsmentor Jobcentret kan bevilge overgangsmentor i henhold til Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats i en periode efter afgivelse af uddannelsespålæg, og indtil den unge er i gang med et stabilt forløb på uddannelsesinstitutionen. Overgangsmentorens opgave er at være relationsskabende og hjælpe den unge godt i gang. Mentor vil typisk blive bevilget for en tre-måneders periode med en gennemsnitlig kontakt med den unge på omkring en time ugentligt, men bevillingen vil være baseret på et individuelt skøn over behovet i hvert enkelt tilfælde. 6

7 Mentor kan lovgivningsmæssigt almindeligvis kun bevilges kortvarigt - f.eks. i op til tre måneder. Jobcentret vurderer behovet og varigheden i forhold til den konkrete situation. Overgangsmentor vil være en person, som allerede i den unges afklaringsforløb får en relation til den unge og derfor kan støtte den unge ved overgangen til uddannelse. Mentor skal være opsøgende i forhold til den unge og støtte den unge konkret i forhold til de sociale og personlige udfordringer og barrierer, som den unge har. Mentor skal således typisk støtte den unge i forhold til den unges problemer, som fremgår af listen af opmærksomhedspunkter i forbindelse med vurderingen af frafaldsrisiko se afsnit 2.1. Mentor følger den unge ud på skolen og skaber en direkte kontakt til kontaktlæreren og til skolens fastholdelsesindsats. Mentors opgaver adskiller sig fra UUV s opgaver (herunder UUV s særlige mentorstøtte på skolerne) ved at være konkret relationsskabende og socialt støttende, mens UUV s rolle er at give uddannelsesfaglig sparring og være vejledende i forhold til uddannelsesfaglige spørgsmål Uddannelsesinstitutionernes særlige opgaver i forbindelse med Fastholdelsespakken Skolernes fastholdelsesindsats består i de tilbud og muligheder, som i dag findes på skolerne, og som løbende er under udvikling, samt i de særlige opgaver, som ligger i Fastholdelsespakken, og som beskrives i punktform nedenfor: Skolerne modtager meddelelse om en ung med uddannelsespålæg og frafaldsrisiko fra jobcentret og Registrerer denne information i elevadministrationen Videreformidler information om den unge og dennes frafaldsrisiko samt eventuelle forslag til fastholdelsesaktiviteter til relevante kontaktlærere mv. Skolen afholder samtale med den unge inden uddannelsesstart eller kort tid efter start på uddannelse idet Jobcentrets og UUV s vurdering af den unges frafaldsrisiko og eventuelle forslag til fastholdelsesaktiviteter er med til at understøtte skolens samtale med den unge Skolen orienterer om nødvendigt UUV om udfaldet af samtalen med den unge F.eks. om de fastholdelsesaktiviteter, skolen vil tilbyde - mentor på skolen, eller andre fastholdelsesaktiviteter på baggrund af skolens vurdering af frafaldsrisikoen Hvis den unge har tilknyttet en overgangsmentor, er skolens vejledere i direkte dialog med mentor Skolen understøtter udfasningen af mentoren i forbindelse med ophør af bevillingsperioden 7

8 Hvis den unge har for meget fravær, og brev 1 1 afsendes, er der derudover følgende procedure Kopi af brev 1 sendes til UUV Skolerne gennemfører samtale med den unge, der har fået brev 1 Skolen drøfter de unge, der har modtaget brev 1 med UUV i forbindelse med den ugentlige træffetid, herunder karakteren af den unges fravær og den samtale, som skolen har gennemført med den unge Skolen understøtter gennem denne dialog UUV i vurderingen af, om der skal tages kontakt til unge i målgruppen, der har fået brev 1 Hvis den unge har så meget fravær, at skolen afsender brev 2 2 Sender skolen kopi af brev 2 til UUV UUV afholder samtale med den unge UUV og skolen indgår i en dialog om den unge UUV s særlige opgaver i forbindelse med Fastholdelsespakken UUV s særlige opgaver i forbindelse med Fastholdelsespakken er at fungere koordinerende og således være med til at bygge bro mellem den unges afklaringsperiode i jobcenterregi og den efterfølgende start på og gennemførelse af en erhvervsuddannelse. UUV s særlige opgaver og rolle oplistes her i punktform: UUV deltager i det generelle uddannelsesafklarende arbejde som i dag Herunder ungexgrænser m.v. UUV inddrages i jobcentrets arbejde med uddannelsespålæg til en ung, hvis jobcentret vurderer, at der er en frafaldsrisiko UUV inddrages således tidligt i processen i forbindelse med uddannelsespålægget (efter trin 1) UUV bidrager med sin særlige ekspertise om uddannelsesområdet, uddannelsesvalg og match UUV inddrages i beskrivelsen til skolen af behovet for fastholdelsesaktiviteter og forslag til fastholdelsesaktiviteter UUV registrerer uddannelsespålægget i forbindelse med tilmelding til uddannelse og sætter en særlig markering på sagen (ung med pålæg og frafaldsrisiko) UUV kan efterfølgende følge den enkelte unge UUV får et billede af alle unge, der modtager uddannelsespålæg, idet alle uddannelsespålæg fremover sendes i kopi til UUV 1 Brev 1 sendes til elever efter kortere tids fravær. Skolen gør eleven opmærksom på, at skolen har noteret sig fraværet og er interesseret i, at eleven hurtigt vender tilbage. Fraværet vil ofte være ukompliceret og f.eks. skyldes banal sygdom, men kan også være et første tegn på truende frafald. 2 Brev 2 afsendes, når elevens fravær er så omfattende, at eleven er meget tæt på at blive smidt ud af skolen. Hvis dette skal undgås, kræves meget hurtigt reaktion fra eleven og intervention via UUV s fastholdelsesindsats 8

9 Når den unge har gået på uddannelsen i 2-3 uger kontakter UUV den enkelte unge med henblik på at vurdere, om den unge har behov for støtte UUV s eventuelle bekymringer om den unges forløb videreformidles til skolens vejledere og/eller overgangsmentorer UUV indgår i disse situationer i en dialog med de øvrige nøglepersoner omkring fastholdelsesindsatsen UU-vejlederne på skolerne modtager løbende en liste over de unge på den pågældende skole, der har fået brev 1 UUV's vejledere drøfter med den enkelte skole, hvorvidt fraværet, som har udløst brev 1, er af en karakter, der skal føre til, at UUV kontakter den unge og gennemfører en samtale med den unge Det vil ofte ikke være nødvendigt, at UUV kontakter eller holder samtale med den unge, fordi fraværet f.eks. blot skyldes banal sygdom eller lignende UUV sender orientering om brev 1 til jobcentrene, hvis brev 1 fører til kontakt mellem UUV og den unge UUV orienteres tilsvarende fra skolen, når/hvis brev 2 sendes til den unge UUV gennemfører altid samtale med unge, der har modtaget brev 2 UUV orienterer altid jobcentret om brev 2 UUV orienterer jobcentret, hvis den unge ønsker at skifte uddannelse (m.h.p. revision af uddannelsespålæg), eller hvis den unge forventer at stoppe på uddannelsen og søge kontanthjælp Uddannelsespålægget består, indtil den unge har gennemført den pålagte uddannelse Den unge vil i udgangspunktet ikke kunne få kontanthjælp eller modtage en sanktion i forhold til hjælpen, hvis uddannelsen afbrydes Snuseforløb og brobygning Der er gennemført forsøg med snuseforløb som brobygningsforløb mellem jobcentrene og EUC/Køge Handelsskole 3. Disse snuseforløb ønsker jobcentrene videreført gerne med start 4 gange årligt. Snuseforløbene giver den unge en mulighed for at få et realistisk billede af krav og muligheder på forskellige uddannelser på erhvervsskolerne og deltagelse i et snuseforløb kan dermed bidrage til, at den unge træffer et kvalificeret uddannelsesvalg. Det skal afklares, om Beskæftigelsesregionens brobygningspulje vil kunne anvendes til videreudvikling af disse snuseforløb. 3 Der henvises til den udarbejdede projektbeskrivelse fra EUC/Køge Handelsskole 9

10 4. Model for samarbejdet om de ikke-frafaldstruede Det vurderes, at omkring 80 % af de unge, som modtager et uddannelsespålæg, ikke på forhånd vil vise tegn på, at de vil være i risiko for at falde fra uddannelsen. En del af de unge vil imidlertid alligevel af forskellige grunde få brug for støtte for at undgå frafald under uddannelsen. Den nedenstående samarbejdsmodel sigter mod at - om muligt - tilbyde en støtte, der kan forhindre et frafald efter brev 2. Denne model svarer til den indsats, som gives i dag idet der dog ikke i dag sendes kopi af uddannelsespålægget til UUV. Fremover vil alle afgivne uddannelsespålæg være registreret i UUV. Modellen beskriver ligeledes, hvordan Garantiskolen i Køge kan tænkes ind i den samlede fastholdelsesindsats for unge med uddannelsespålæg. Via Garantiskolen forsøger man at undgå, at unge forlader ungdomsuddannelserne uden nogen grund. Garantiskolen tilbyder f.eks., at den unge forsøger sig på en anden uddannelse frem for at droppe helt ud af uddannelsessystemet, blot fordi de er trætte eller umotiverede - eller det var den forkerte uddannelse, de startede på. Model for samarbejdet om ikke-frafaldstruede unge med uddannelsespålæg Skolens evt. fastholdelsesaktiviteter Den unge afklares i jobcenter og uddannelsespålæg gives Uddannelsespålæg sendes til UUV Overgang mellem jobcenter og uddannelse Den unge starter i uddannelse Den unge har for meget fravær og får brev 2. Kopi af brev 2 sendes til UUV UUV holder samtale med den unge Møde mellem den unge og skolen ved opstart Det vurderes, om Garantiskolen kan være relevant for den unge 10

11 5. Plan for afprøvning og implementering Projektets udviklingsfase afløses af afprøvnings- og implementeringsfasen i starten af januar I afprøvningsfasen afløses konsulentvirksomhedens mploy s facilitering af processerne af aktørerne selv med Køge Kommune som primus motor. I afprøvningsfasen fortsætter arbejds- og styregruppen med at mødes for at følge op på progressionen i projektet og for at kunne foretage eventuelle tilrettelser af Fastholdelsespakken. Inden den egentlige afprøvning går i gang afsluttes udviklingsfasen med en række lokale møder på jobcentre, uddannelsesinstitutioner og i UUV og med et fælles kick-off seminar for alle aktører i Fastholdelsespakken. Konkret afvikles følgende aktiviteter i januar 2013 i forbindelse med afslutningen af afprøvningsfasen med mploy som facilitator i samarbejde med Køge Kommune: Møder med de erhvervsskoler i Uddannelsesnetværket, som ikke har haft del i udviklingsarbejdet, men som nu tilbydes at medvirke i afprøvningsfasen Deltagelse i f.eks. afdelingsmøder eller særligt arrangerede møder på de jobcentre og skoler, som ønsker det, med en fremlæggelse og drøftelse af indholdet i Fastholdelsespakken Afholdelse af kick-off seminar med deltagelse af alle involverede, hvor Fastholdelsespakken introduceres, og hvor de forskellige aktører får mulighed for at drøfte deres samarbejde om unge med uddannelsespålæg og berøre andre fælles interessepunkter. 11

12 6. Bilag Opmærksomhedsskema Opmærksomhedsskema til brug for videregivelse af informationer fra jobcenter og UUV til uddannelsesinstitutionen vedrørende den unges frafaldsrisiko m.v. Opmærksomhedsskema (Skal udfyldes i alle de tilfælde, hvor jobcenteret vil underrette uddannelsesstedet om, at den unge skal påbegynde en uddannelse med pålæg fra jobcenteret jfr. LAB 21b stk.5. Borgeren skal være informeret om indholdet.) Navn Adresse, postnr, by Cpr.nr. Tlf.nr Kontaktperson jobcenter Kontakteperson UUV Kontaktperson uddannelse Nedenstående felter skal give et billede af baggrunden for vurderingen af, at den unge er frafaldstruet. I felterne beskrives kort den unges valg, uddannelseshistorik, faglige personlige og sociale kompetencer samt motivation for at gennemføre den valgte uddannelse. I næstsidste felt samles disse til en vurdering af, hvad udfordringen for at den unge kan gennemføre den valgte uddannelse, er. I sidste felt føres en log over aktiviteter: skriv navn og dato når du har foretaget dig noget. Uddannelsespålæg gælder: Tidligere uddannelsesaktivitet: uddannelser + afklarings- og vejledningsaktiviteter (skriv påbegyndt og gennemført) 1. faglige ressourcer og barrierer 2. personlige ressourcer og barrierer 12

13 3. sociale ressourcer og barrierer 4. motivationsniveau og barrierer for motivation Samlet vurdering af udfordringer og barrierer for at den unge kan gennemføre sin uddannelse og i forlængelse heraf forslag til fastholdelsesaktiviteter under uddannelsen. Overgangsmentor tilknyttet? I så fald baggrund herfor. Log Handling/aktivitet og navn Dato 13

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød august 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelsespakken i Køge, Greve, INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg

Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg 2012 Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg Samarbejdsprojekt mellem jobcentrene i Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, UU Center syd, og uddannelsesinstitutionerne: TEC, Cph West, Sosu C 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Hvidovre Jobcenter 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Fastholdelse af unge i uddannelse i Faxe, Ringsted og Sorø

Fastholdelse af unge i uddannelse i Faxe, Ringsted og Sorø August 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelse af unge i uddannelse i INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Fælles udfordring fælles løsning i Gladsaxe, Gentofte, Herlev og Lyngby

Fælles udfordring fælles løsning i Gladsaxe, Gentofte, Herlev og Lyngby August 2013 LÆRINGSPAPIR Fælles udfordring fælles løsning i INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet?... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket?

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Fastholdelse af unge i uddannelse i Faxe, Ringsted og Sorø

Fastholdelse af unge i uddannelse i Faxe, Ringsted og Sorø August 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelse af unge i uddannelse i INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Projekt Fastholdelse Indrestyring og motivation i Halsnæs og Hillerød

Projekt Fastholdelse Indrestyring og motivation i Halsnæs og Hillerød August 2013 LÆRINGSPAPIR Projekt Fastholdelse Indrestyring og motivation i Halsnæs og Hillerød INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog MERCANTEC håndbog Revideret August 2014 funktionen Målet med kontaktlærerfunktionen er, at læreren ved siden af de sædvanlige lærerroller skal være kontaktperson for elever, der har forskellige uddannelsesplaner

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune 1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune Oversigt: 1. Baggrund for stillingen 2. Uddannelsesguide i praksis 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 4. Resultater 5. Cases

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse Flere unge i uddannelse Jobcenterchefseminar i Beskæftigelsesregion Syddanmark v/ seniormanager Andreas Nikolajsen Deloitte Consulting Vejle,14. marts 2013 Analyse af jobcentrenes brug af uddannelsespålæg

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Læring fra 7 projekter i puljen Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse igangsat af Beskæftigelsesregion

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen

Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen Brug for alle Hvad går det ud på? v/ projektchef Jens Hørby Jørgensen a1 Agenda Målgruppen Udfordringer og muligheder Elementerne i Brug for alle Inspirationsoplæg fra jobcenter Hvad skal der ske lige

Læs mere

Projekt fastholdelse i Kalundborg

Projekt fastholdelse i Kalundborg August 2013 LÆRINGSPAPIR Projekt fastholdelse i Kalundborg INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune.

Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 114 Offentligt Forslag til ramme for et privilegeret samarbejdet omkring Fleksuddannelsen (FUD) i Esbjerg Kommune. Idé: At samle alle interessenter

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Kommune - september 2012 Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Aftaler og organisation -modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Planlægning af opstart af det kontrollerede forsøg Mentor til indsatsklare unge uden uddannelse Version 3.0

Planlægning af opstart af det kontrollerede forsøg Mentor til indsatsklare unge uden uddannelse Version 3.0 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 27. juni 2012 Jnr.: 2011-0015479 Planlægning af opstart af det kontrollerede forsøg Mentor til indsatsklare unge uden uddannelse Version 3.0 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen? en oversigt

Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen? en oversigt Hvem har ansvar og opgaver i ungeindsatsen? en oversigt Beskæftigelsesregion Midtjylland oktober 2010 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Hvem har ansvar og opgaver i forhold til de unge?...4 1.1. Den overordnede

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge Et uddannelsesforberedende tilbud til unge 1 Indhold 1. Baggrund 2. Målgruppe 3. Målsætning 4. Forløb og optagelse 5. Indhold 6. Dokumentation for indsatsen 7. Visitation 8. Organisering. Tilbuddet. Samarbejde

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Statusnotat om ungepakkerne og deres implementering i Ishøj Kommune og UU:center Syd.

Statusnotat om ungepakkerne og deres implementering i Ishøj Kommune og UU:center Syd. Statusnotat om ungepakkerne og deres implementering i Ishøj Kommune og UU:center Syd. Ungepakken, der blev vedtaget i Folketinget d. 5. november 2009, har specielt fokus mod de 15. 17. årige, som ikke

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat

Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat Evaluering af projektet Uddannelsesklar-parat Projektets målgruppe, metode og formål Formålet med projektet har været at afklare og motivere ikke uddannelsesparate ledige i alderen 18 til 40 år, herunder

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop

Eleven i centrum. Hvem er I? Hvad vil I? Hvem er vi? Hvad vil vi? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Eleven i centrum Hvem er I? Hvad vil I? Arbejdssted, arbejdsfunktion, forventninger til workshop Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvorfor er vi her, opbygning af workshop - VIDENDELING Eleven i centrum den perfekte

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18.

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Netværksmøde for teamledere Kontanthjælpsmodtagere match 2 og 3 Tirsdag den 18. juni 2013 Formål og tema Formål med netværket Bidrage til at begrænse tilgangen

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012

Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012 Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet 7. november 2012 2 Program for informationsmøde 13:00 13:30: Velkomst og præsentation af brobygningsinitiativet v/beskæftigelsesregion Syddanmark 13:30

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Ansvar & opgaver i ungeindsatsen

Ansvar & opgaver i ungeindsatsen Ansvar & opgaver i ungeindsatsen Beskæftigelsesregion Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord 3 Forord 4 1. Hvem har ansvar og opgaver i forhold til de unge? 4 1.1 Den overordnede ansvarsfordeling mellem

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Projektbeskrivelse - Skifteholdet

Projektbeskrivelse - Skifteholdet Projektbeskrivelse - Skifteholdet Fastholdelse af marginaliserede unge, så de påbegynder og gennemfører ungdomsuddannelse. Kvalitativ udvikling af partnerskab mellem unge og virksomheder, herunder metodeudvikling

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Retningslinjer for samarbejdet om elever på social- og sundhedshjælperuddannelserne mellem ansættende myndighed og Social- og Sundhedsskolen Esbjerg. Formål Retningslinjerne for samarbejdet mellem ansættende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde 13. maj 2014 Vi arbejdede i de samme 3 grupper som sidst, ud fra så vidt muligt at diskutere alle de 5 temaer som nævnt nedenfor: 1. En indgang

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune Ungestrategi 2015-17 Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2 Strategiens opbygning vejen i arbejdet 6 3 Fælles værdigrundlag for og i arbejdet med

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

Samarbejde hjælper de unge

Samarbejde hjælper de unge Samarbejde hjælper de unge Det kræver samarbejde på tværs af eksempelvis organisationer, skoler, gymnasier og erhvervsskoler, hvis vi skal opfylde 95-procent-målsætningen og dermed undgå at tabe store

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere