Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks)"

Transkript

1 August 01 Instruks for tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). (FK-instruks) 01.1

2 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Fælles for alle 3 skoleformer 3 Formål med lov om frie kostskoler. 3 Grundlæggende tilskudsbetingelser. 3 Grundtilskud. 3 Bygningstilskud. 4 Årselever, kostelever. 4 Årselever, dagelever. 5 Model for udbetaling af forskud og tilskud. 6 Nye skoler. 6 Ledelseserklæring og revisorerklæring. 7 Folkehøjskoler inkl. Ungdomshøjskoler. 8 Tilskudstyper. 8 Hjælp til udfyldelse af indberetningsskemaet. 8 Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. 1 Tilskudstyper. 1 Hjælp til udfyldelse af indberetningsskemaet. 13 Efterskoler. 16 Tilskudstyper. 16 Hjælp til udfyldelse af indberetningsskemaet. 16 FK-instruks, side

3 Indledning Tilskudsinstruksen er udarbejdet på grundlag af lovbekendtgørelse nr. 689 af /06/011 af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), bekendtgørelse nr. 604 af 4/06/009 om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), med ændring i bekendtgørelse nr. 8 af 05/01/010 samt finansloven. Tilskudsinstruksen fastsætter i forlængelse heraf undervisningsministeriets myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet samt regler for udbetaling af tilskud. De i instruksen nævnte krav til indberetning af aktivitet udgør kun en delmængde af de krav, lovgivningen stiller til skolerne, for at de er tilskudsberettigede. Instruksen er opdelt i et kapitel, der beskriver fælles forhold for de tre skoleformer og et kapitel for hver skoleform, hvor de enkelte skoleformers tilskud og opgørelse og indberetning af aktivitet er beskrevet. I instruksen benyttes følgende forkortelser: LBK: Lovbekendtgørelse om frie kostskoler BEK: Tilskudsbekendtgørelse vedr. frie kostskoler. FL: Finansloven. Fælles for alle 3 skoleformer Formål med lov om frie kostskoler. Loven omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag (LBK 1, 1) Grundlæggende tilskudsbetingelser. En fri kostskole skal have mindst 4 årselever i det skoleår, der slutter i kalenderåret før finansåret, eller som et gennemsnit af dette skoleår og de to foregående skoleår. Endvidere skal skolen gennemføre længerevarende kurser af mindst 4 ugers varighed i mindst 0 uger i hvert skoleår, heraf skal mindst et kursus have mindst 1 ugers varighed. (LBK 1, stk. 1 og 3) Grundtilskud. Staten yder til hver skole et årligt grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove. Grundtilskud udbetales kvartalsvis forud til skolerne. For skoler, der kun er virksomme en del af skoleåret, beregnes grundtilskuddet forholdsmæssigt. Hvis en fri kostskole i det andet kalenderår før finansårethar indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, reduceres grundtilskuddet med en procentdel, der fremgår af finansloven. I 01 reduce- FK-instruks, side 3

4 res grundtilskuddet med 4 % af den del af indtægterne i kalenderåret 010, der overstiger mio. kr. Indtægterne kan være: 1) Indtægter fra kurser, der ikke er omfattet af lov om frie kostskoler, ) Indtægter fra udlejning af bygninger, lokaler og arealer, dog ikke udlejning af boliger til ansatte. 3) Øvrige indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af loven, og som ikke nævnes i nr. 1 og. Eksempel: En efterskole har i 010 haft indtægter uden for loven på kr. Grundtilskuddet reduceres med kr. = 4 % af ( kr kr.) (LBK 19, BEK 7) Bygningstilskud. Hovedreglen er, at bygningstilskud udbetales dels som et bygningsgrundtilskud, dels som et taxametertilskud pr. årselev. For skoler, der har været virksomme i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret (i 01 skoleåret 1. august juli 011), anvendes årselevtallet i dette skoleår til beregning af bygningstaxametertilskuddet. For nyoprettede skoler (skoler, der ikke har været virksomme i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret) beregnes tilskuddet ud fra det forventede antal årselever i finansåret og reguleres efterfølgende i forhold til det faktisk opnåede årselevtal i finansåret. Årselever, kostelever. En skoles årselevtal er summen af elever i hver kursusuge i et år divideret med 40. En årselev er således en regneenhed, der kan beskrives som en eller flere elever, der tilsammen har modtaget undervisning i 40 kursusuger. Årselever opgøres med 5 decimaler. En ugeelev er en elev, der har modtaget undervisning en hel kursusuge. En kursusuge er 7 kursusdøgn. I en hel kursusuge skal der undervises mindst 1 timer eksklusiv pauser ( f.eks. 8 lektioner af 45 minutter). På kurser af en uges varighed eller mindre tæller eleverne kun med, hvis de har deltaget i hele kurset. Et kursus skal vare mindst 4 døgn for at være tilskudsberettiget. En elev på et kursus, der varer mindst 4 døgn (4 x 4 timer) og mindre end en uge, medregnes i årselevtallet med 65 %. På kurser af mere end 1 ugers varighed, hvor første eller sidste kursusuge er afkortet til mindst 4 døgn, medregnes den afkortede kursusuge i årselevtallet med 65 %. FK-instruks, side 4

5 Eksempler: 1. Et kursus varer fem dage. 0 personer starter på kurset, men kun 18 deltager i hele kurset. Antal ugeelever = 18 deltagere x 1 kursusuge x 65 % = 11, Antal årselever = antal ugeelever / 40 uger = 11,7 / 40 = 0,950. Et kursus varer 8 uger. 0 personer deltager på kurset. Sidste uge er kortet ned til 5 dage. Antal ugeelever = 0 deltagere x 7 uger = 140,00000 (den afkortede uge tæller ikke med) Antal årselever = antal ugeelever / 40 uger = 3, Et kursus varer 0 uger. Sidste uge er afkortet til 5 dage. 0 personer starter på kurset. 18 gennemfører kurset, en holder midt i kursusuge 4 og en holder med udgangen af kursusuge 10. Antal ugeelever = 18 deltagere x 19 uger + 1 deltager x 3 uger + 1 deltager x 10 uger + 18 deltagere x 1 uge x 65 % = 366,70000 Antal årselever = 366,70000/40 = 9,16750 (LBK 13-14, BEK 8-1) Årselever, dagelever. På folkehøjskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler må elever, der ikke bor på skolen (dagelever) højest udgøre 15 % af årselevtallet. På efterskoler skal dagelever godkendes af undervisningsministeriet. Disse begrænsninger gælder dog ikke Borups Højskole, Holte-Hus Efterskole og Suhr smadakademiet. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at dagelever på husholdnings- og håndarbejdsskoler udgør mere end 15 % af årselevtallet. På folkehøjskoler medregnes en dagelev med 70 % af en årselev (Borups Højskole 100 %). Eksempel: En højskole har haft 3 dagelever på et 1-ugers kursus. Antal ugeelever = 3 dagelever x 1 uger = 36 Antal årselever = 36 / 40 x 70 % = 0,63000 På husholdnings- og håndarbejdsskoler medregnes en dagelev med 90 % af en årselev. Eksempel: En husholdningsskole har haft dagelever på et 0 ugers kursus.antal ugeelever = dagelever x 0 uger = 40 Antal årselever = 40 / 40 x 90 % = 0,90000 Godkendte dagelever på efterskoler medregnes med 70 % af en årselev. (LBK 13-14, BEK 8-1) FK-instruks, side 5

6 Model for udbetaling af forskud og tilskud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt No v Dec Grundtilskud 1/4 1/4 1/4 1/4 Bygningsgrundtilskud 1/4 1/4 1/4 1/4 Bygningstaxametertilskud Taxametertilskud, forskud Taxametertilskud Forskud trækkes X Nye skoler. En ny fri kostskole er en skole, der ikke har været virksom i hele det skoleår, der slutter i året før finansåret. Et skoleår løber fra 1. august til 31. juli efterfølgende år. Eksempler: 1. En skole starter 1. maj 009. I finansår 011 vil skolen ikke længere være ny, idet den har været virksom i hele skoleåret 1. august juli En skole starter 1. oktober 008. I finansår 010 vil skolen stadig være ny, idet den ikke har været virksom i hele skoleåret 1. august juli 009. En ny fri kostskole skal, for at være tilskudsberettiget, opfylde kravet om 4 årselever og kravet om længerevarende kurser inden 1 måneder efter kursusvirksomhedens start. Herudover skal kravene også opfyldes i det første hele finansår. Eksempel: En skole starter Skolen skal have 4 årselever i perioden Skolen skal endvidere have 4 årselever i perioden Forskuddet ydes ud fra det forventede årselevtal i finansåret. Nærmere om tilskud til nye frie kostskoler kan læses her: Link til vejledning i ansøgning om godkendelse til tilskud (LBK 1) FK-instruks, side 6

7 Ledelseserklæring og revisorerklæring. Alle aktivitetsindberetninger til undervisningsministeriet skal ledsages af en ledelseserklæring, underskrevet af skolens leder og bestyrelsesformand, samt en revisorerklæring, underskrevet af skolens revisor (statsautoriseret eller registreret revisor). Både ledelseserklæringen og revisorerklæringen findes på indberetningsskemaerne, der findes på UVM s hjemmeside (LBK 39) FK-instruks, side 7

8 Folkehøjskoler inkl. Ungdomshøjskoler. Folkehøjskoler tilbyder voksne elever kurser efter lovens 1, stk. 1. Ungdomshøjskoler godkendt inden udgangen af 1971 er folkehøjskoler for unge voksne. Kurser på folkehøjskoler tilrettelægges med henblik på at øge elevernes almene, faglige og personlige kvalifikationer. (lov om frie kostskoler, 1, stk. ) Folkehøjskoler skal en gang årligt indsende en opgørelse over aktiviteten i det senest afsluttede skoleår. Opgørelsen skal ske på et af Undervisningsministeriet udarbejdet skema, der kan findes på UVM s hjemmeside. Skemaet skal være modtaget i ministeriet senest den 1. oktober. Da skemaets oplysninger danner grundlag for en korrekt beregning af skolens tilskud, er det vigtigt, at skemaet er korrekt udfyldt. Tilskudstyper. Der er i 01 følgende tilskudstyper til folkehøjskoler: Tilskudstype Takst 01 (kr.) Grundtilskud Basistakst, alle elever Supplerende takst, elever der har gennemført mindst uger af et kursus.318 Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 1 uger af et kursus Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning Bygningstaxameter Bygningsgrundtilskud (pr. skole) Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse med uddannelsesplan Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse uden uddannelsesplan Elevstøtte, elever under 18 år kostelever (kun ungdomshøjskoler) Elevstøtte, elever under 18 år dagelever (kun ungdomshøjskoler) Herudover er der mulighed for tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Disse tilskud administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Økonomisk-Administrativt Center. Hjælp til udfyldelse af indberetningsskemaet. Indberetningsskemaet er et Excel regneark, hvor de grå felter kan udfyldes og de blå felter beregnes automatisk. FK-instruks, side 8

9 I skemaets hoved indtastes skolens nr., hvorefter skolens navne- og adresseoplysninger indsættes automatisk. Oplysningerne er hentet fra Undervisningsministeriets institutionsregister. Såfremt der er fejl i stamdataoplysningerne, skal ministeriet underrettes herom. 1. sektion: Her indtastes antal uger med tilskudsberettiget kursusaktivitet.. sektion Årselever totalt: Oplysningerne danner grundlag for beregningen af basistakst-tilskuddet. Der skal udfyldes en række for hver kursuslængde, skolen har afholdt i skoleåret. Alle kursusuger skal medtages. Korte kurser på mindst 4 døgn og mindre end en uge skal indtastes i den dertil beregnede række. Afkortede start- eller slut-uger i kurser på mere end 1 uger indtastes i den dertil beregnede række. Skolen skal selv udregne antallet af ugeelever for hver kursuslængde. Vægtningen af dageleverne og de afkortede uger samt beregningen af årselever foregår automatisk. For Borups Højskole gælder, at alle elever skal indberettes som kostelever. 3. sektion Årselever der har gennemført mindst uger af kurset: Oplysningerne benyttes til at beregne tilskuddet med den supplerende takst vedr. elever, der har gennemført mindst uger. Skemaet udfyldes som ovenfor beskrevet, med den forskel, at kun elever, der har gennemført mindst to uger af et kursus, der har varet mindst uger, må medtages. (En række for hele kursusuger og en række for afkortede kursusuger). 4. sektion Årselever der har gennemført mindst 1 uger af kurset: Oplysningerne benyttes til at beregne tilskuddet med den supplerende takst vedr. elever, der har gennemført mindst 1 uger. Skemaet udfyldes som ovenfor beskrevet, med den forskel, at kun elever, der har gennemført mindst 1 uger af et kursus, der har varet mindst 1 uger, må medtages. (En række for hele kursusuger og en række for afkortede kursusuger) sektion Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper: 5. sektion Ungdomshøjskoler - elever under 18 år ved kursets start: Oplysningerne benyttes til at beregne tilskuddet til elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets start. Tilskuddet gives kun til elever på ungdomshøjskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Kun elever, der har gennemført mindst to uger af et kursus, der har varet mindst uger, må medtages. Ugeelevtallet skal opgøres for både dagelever og kostelever. Der sker ingen nedvægtning af dagelever, idet der på finansloven er en takst til dagelever og en takst til kostelever. 6. sektion Tilskud til elever uden kompetencegivende uddannelse med uddannelsesplan: Følgende betingelser skal alle opfyldes, for at skolen kan opnå tilskud: Kun elever, der har gennemført mindst 1 kursusuger på kurser af mindst 1 ugers varighed må medregnes. Kun elever, der er mindst 17½ år og endnu ikke fyldt 5 år ved kursets begyndelse må medregnes. Kun elever, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse må medregnes. Kun elever, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, må medregnes. FK-instruks, side 9

10 7. sektion Tilskud til elever uden kompetencegivende uddannelse uden uddannelsesplan: Følgende betingelser skal alle opfyldes, for at skolen kan opnå tilskud: Kun elever, der har gennemført mindst 1 kursusuger på kurser af mindst 1 ugers varighed må medregnes. Kun elever, der er mindst 17½ år og endnu ikke fyldt 5 år ved kursets begyndelse må medregnes. Kun elever, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse må medregnes. Kun elever, der ikke har opholdet på en folkehøjskole indskrevet i uddannelsesplanen, må medregnes. 8. sektion Beregning af årselev-andele for elever, der deltager i kompetencegivende undervisning. De nærmere bestemmelser og vilkår for prøveforberedende og kompetencegivende undervisning som led i kurser på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler fremgår af tilskudsbekendtgørelsens kapitel 6. Til de timer, hvor elever deltager i kompetencegivende undervisning, yder staten et tilskud med en speciel, reduceret takst. Elev-timerne skal derfor fordeles mellem den reducerede takst og de almindelige takster. Fordelingen sker på følgende måde: En undervisningsuge er defineret som 1 timer. Den kompetencegivende undervisning må højst udgøre 15 timer om ugen. Den samlede undervisning (kompetencegivende samt skolens egen) skal mindst udgøre 1 timer ugentligt. Skolens egen undervisning skal mindst udgøre 15 timer ugentligt, og mindst 11 timer heraf skal være af bred almen karakter. Skemaet er udformet på en måde, så skolen skal beregne og indtaste så få oplysninger som muligt: antallet af elever på kompetencegivende undervisning, samt det antal timer, disse elever tilsammen har deltaget i kompetencegivende undervisning. Den beregnede årselevandel vil udløse den reducerede takst, og årselevandelen vil automatisk blive fratrukket årselevtallet i sektion, 3 og 4. Eksempel. En højskole har efter forudgående aftaler med respektive uddannelsesinstitutioner haft 4 elever, der i løbet af skoleåret har deltaget i HF-enkeltfag og FVU. Det samlede antal eksterne undervisningstimer for de 4 elever har været 40 timer. Tilskudsmæssigt er konsekvensen for højskolen, at der ved skoleårets afslutning foretages en reduktion i tilskudsgrundlaget for takst 1, og 3 svarende til de 40 timer, samtidig med at disse udløser en særlig takst. Beregningen sker på baggrund af en årselevnorm for den eksterne kompetencegivende undervisningsat til 840 t (svarende til 40 uger med 1 timer pr. uge - højskolens minimumstimetal). Antallet af årselever, der udløser taksten ved ekstern kompetencegivende undervisning, og som skal fratrækkes i den almindelige tilskudsberegning, bliver dermed: 40/840 = 0,5 årselev. FK-instruks, side 10

11 9. sektion Årselever omfattet af betalingsloven. Her skal angives de årselever, der er henvist af kommunen eller anden aktør, og som er omfattet af betalingsloven. Årseleverne indgår ikke i tilskudsberegningen, men tælles med i skolens samlede årselevtal. 10. sektion Årselever i alt. Summen af tilskudsberettigede årselever inklusiv elever på ekstern kompetencegivende undervisningsamt årselever omfattet af betalingsloven. Herudover er der et felt, der angiver dagelevernes andel af årselevtallet. Hovedreglen er, at dagelever højst må udgøre 15 % af årselevtallet, og at dagelever herudover ikke tæller med i årselevtallet. 11. sektion Indtægter ved anden virksomhed i 010. Tallene anvendes til beregning af eventuel nedsættelse af grundtilskuddet, jævnfør afsnit.3. En eventuel nedsættelse af grundtilskuddet beregnes ud fra bruttoindtægterne i det andet kalenderår før finansåret på følgende områder: 1) Indtægter fra kurser, der ikke er omfattet af loven. ) Indtægter fra udlejning af bygninger, lokaler og arealer, dog ikke udlejning af boliger til ansatte. 3) Øvrige indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af loven, og som ikke nævnes i nr. 1 og. Grundtilskuddet nedsættes med 4 % af den del af ovennævnte indtægter, der overstiger mio. kr. FK-instruks, side 11

12 Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler tilbyder unge og voksne elever kurser efter lovens 1, stk. 1. Husholdnings- eller håndarbejdsfag eller en kombination heraf skal have en fremtrædende plads i undervisningen og mindst udgøre 1/3 af den samlede undervisningstid for den enkelte elev. Husholdningsskoler kan tilbyde uddannelser inden for husholdningsfag. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom. (lov om frie kostskoler, 1, stk. 4) Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal en gang årligt indsende en opgørelse over aktiviteten i det senest afsluttede skoleår. Opgørelsen skal ske på et af Undervisningsministeriet udarbejdet skema, der kan findes på UVM s hjemmeside. Skemaet skal være modtaget i ministeriet senest den 1. oktober. Da skemaets oplysninger danner grundlag for en korrekt beregning af skolens tilskud er det vigtigt, at skemaet er korrekt udfyldt. Tilskudstyper. Der er i 01 følgende tilskudstyper til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler: Tilskudstype Takst 01 (kr.) Grundtilskud Basistakst, alle elever Supplerende takst, elever der har gennemført mindst uger af et kursus Supplerende takst, elever ikke i 10. klasse, mindst 1 uger af et kursus Supplerende takst, elever i 10. klasse, mindst 1 uger af et kursus Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning Bygningstaxameter Bygningsgrundtilskud (pr. skole) Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse med uddannelsesplan Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse uden uddannelsesplan Elevstøtte, elever under 18 år kostelever Elevstøtte, elever under 18 år dagelever Herudover er der mulighed for tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Disse tilskud administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Økonomisk-Administrativt Center. FK-instruks, side 1

13 Hjælp til udfyldelse af indberetningsskemaet. Indberetningsskemaet er et Excel regneark, hvor de grå felter kan udfyldes og de blå felter beregnes automatisk. I skemaets hoved indtastes skolens nr., hvorefter skolens navne- og adresseoplysninger indsættes automatisk. Oplysningerne er hentet fra Undervisningsministeriets institutionsregister. Såfremt der er fejl i stamdataoplysningerne skal ministeriet underrettes herom. 1. sektion: Her indtastes antal uger med tilskudsberettiget kursusaktivitet.. sektion Årselever totalt: Oplysningerne danner grundlag for beregningen af basistakst-tilskuddet. Der skal udfyldes en række for hver kursuslængde, skolen har afholdt i skoleåret. Alle kursusuger skal medtages. Korte kurser på mindst 4 døgn og mindre end en uge skal indtastes i den dertil beregnede række. Afkortede start- eller slutuger i kurser på mere end 1 uger indtastes i den dertil beregnede række. Skolen skal selv udregne antallet af ugeelever for hver kursuslængde. Vægtningen af dageleverne og de afkortede uger samt beregningen af årselever foregår automatisk. 3. sektion Årselever der har gennemført mindst uger af kurset: Oplysningerne benyttes til at beregne tilskuddet med den supplerende takst vedr. elever, der har gennemført mindst uger. Skemaet udfyldes som ovenfor beskrevet, med den forskel, at kun elever, der har gennemført mindst to uger af et kursus, der har varet mindst uger, må medtages. (En række for hele kursusuger og en række for afkortede kursusuger). 4. sektion Årselever der har gået i 10. klasse og har gennemført mindst 1 uger af kurset: Oplysningerne benyttes til at beregne tilskuddet med den supplerende takst vedr. elever, der har gennemført mindst 1 uger. Kun elever, der har gået i 10. klasse må medregnes. Skemaet udfyldes som ovenfor beskrevet, med den forskel, at kun elever, der har gennemført mindst 1 uger af et kursus, der har varet mindst 1 uger, må medtages. (En række for hele kursusuger og en række for afkortede kursusuger). 5. sektion Årselever der ikke har gået i 10. klasse og har gennemført mindst 1 uger af kurset: Oplysningerne benyttes til at beregne tilskuddet med den supplerende takst vedr. elever, der har gennemført mindst 1 uger. Kun elever, der ikke har gået i 10. klasse må medregnes. Skemaet udfyldes som ovenfor beskrevet, med den forskel, at kun elever, der har gennemført mindst 1 uger af et kursus, der har varet mindst 1 uger, må medtages. (En række for hele kursusuger og en række for afkortede kursusuger) sektion Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper: 6. sektion Elever under 18 år ved kursets start: Oplysningerne benyttes til at beregne tilskuddet til elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets start. Tilskuddet gives kun til elever på ungdomshøjskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Kun elever, der har gennemført mindst to uger af et kursus, der har varet mindst uger, må medtages. Ugeelevtallet skal opgøres for både dagelever og kostelever. Der sker ingen nedvægtning af dagelever, idet der på finansloven er en takst til dagelever og en takst til kostelever. FK-instruks, side 13

14 7. sektion Tilskud til elever uden kompetencegivende uddannelse med uddannelsesplan: Følgende betingelser skal alle opfyldes, for at skolen kan opnå tilskud: Kun elever, der har gennemført mindst 1 kursusuger på kurser af mindst 1 ugers varighed må medregnes. Kun elever, der er mindst 17½ år og endnu ikke fyldt 5 år ved kursets begyndelse må medregnes. Kun elever, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse må medregnes. Kun elever, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, må medregnes. 8. sektion Tilskud til elever uden kompetencegivende uddannelse uden uddannelsesplan: Følgende betingelser skal alle opfyldes, for at skolen kan opnå tilskud: Kun elever, der har gennemført mindst 1 kursusuger på kurser af mindst 1 ugers varighed må medregnes. Kun elever, der er mindst 17½ år og endnu ikke fyldt 5 år ved kursets begyndelse må medregnes. Kun elever, der ikke har gennemført en kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse må medregnes. Kun elever, der ikke har opholdet på en husholdningsskole/håndarbejdsskole indskrevet i uddannelsesplanen, må medregnes. 9. sektion Beregning af årselev-andele for elever, der deltager i kompetencegivende undervisning. De nærmere bestemmelser og vilkår for prøveforberedende og kompetencegivende undervisning som led i kurser på folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler fremgår af tilskudsbekendtgørelsens kapitel 6. Til de timer, hvor elever deltager i kompetencegivende undervisning, yder staten et tilskud med en speciel, reduceret takst. Elev-timerne skal derfor fordeles mellem den reducerede takst og de almindelige takster. Fordelingen sker på følgende måde: En undervisningsuge er defineret som 1 timer. Den kompetencegivende undervisning må højst udgøre 15 timer om ugen. Den samlede undervisning (kompetencegivende samt skolens egen) skal mindst udgøre 1 timer ugentligt. Skolens egen undervisning skal mindst udgøre 15 timer ugentligt, og mindst 11 timer heraf skal være af bred almen karakter. Skemaet er udformet på en måde, så skolen skal beregne og indtaste så få oplysninger som muligt: antallet af elever på kompetencegivende undervisning, samt det antal timer, disse elever tilsammen har deltaget i kompetencegivende undervisning (ugeelever). FK-instruks, side 14

15 Eksempel: En husholdnings- eller håndarbejdsskole har efter forudgående aftaler med respektive uddannelsesinstitutioner haft 4 elever, der i løbet af skoleåret har deltaget i HF-enkeltfag og FVU. Det samlede antal eksterne undervisningstimer for de 4 elever har været 40 timer. Tilskudsmæssigt er konsekvensen for højskolen, at der ved skoleårets afslutning foretages en reduktion i tilskudsgrundlaget for basistaksten og de supplerende takster svarende til de 40 timer, samtidig med at disse udløser en særlig takst. Beregningen sker på baggrund af en årselevnorm for den eksterne kompetencegivende undervisningsat til 840 timer (svarende til 40 uger med 1 timer pr. uge - højskolens minimumstimetal). Antallet af årselever, der udløser taksten ved ekstern kompetencegivende undervisning, og som skal fratrækkes i den almindelige tilskudsberegning, bliver dermed: 40/840 = 0,5 årselev. 10. sektion Årselever omfattet af betalingsloven. Her skal angives de årselever, der er henvist af kommunen eller anden aktør, og som er omfattet af betalingsloven. Årseleverne indgår ikke i tilskudsberegningen, men tælles med i skolens samlede årselevtal. 11. sektion Årselever i alt. Summen af tilskudsberettigede årselever og årselever omfattet af betalingsloven. Herudover er der et felt, der angiver dagelevernes andel af årselevtallet. Hovedreglen er, at dagelever højst må udgøre 15 % af årselevtallet, og at dagelever herudover ikke tæller med i årselevtallet. 1. sektion Indtægter ved anden virksomhed i finansåret 010. Tallene anvendes til beregning af eventuel nedsættelse af grundtilskuddet, jævnfør afsnit.3. En eventuel nedsættelse af grundtilskuddet beregnes ud fra bruttoindtægterne i det andet kalenderår før finansåret på følgende områder: 1) Indtægter fra kurser, der ikke er omfattet af loven. ) Indtægter fra udlejning af bygninger, lokaler og arealer, dog ikke udlejning af boliger til ansatte. 3) Øvrige indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af loven, og som ikke nævnes i nr. 1 og. Grundtilskuddet nedsættes med 4 % af den del af ovennævnte indtægter, der overstiger mio. kr. FK-instruks, side 15

16 Efterskoler. Efterskoler tilbyder unge elever kurser efter lovens 1, stk. 1 med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse (lov om frie kostskoler, 1, stk. 3) Efterskoler skal en gang årligt indsende en opgørelse over aktiviteten i det senest afsluttede skoleår. Opgørelsen skal ske på et af Undervisningsministeriet udarbejdet skema, der kan findes på UVM s hjemmeside. Skemaet skal være modtaget i ministeriet senest den 1. oktober. Da skemaets oplysninger danner grundlag for en korrekt beregning af skolens tilskud er det vigtigt, at skemaet er korrekt udfyldt. Tilskudstyper. Der er i 01 følgende tilskudstyper til efterskoler. Tilskudstype Takst 01 (kr.) Grundtilskud Driftstakst 1 (8. og 9. klasse) Driftstakst (10. klasse) Bygningstaxameter Bygningsgrundtilskud (pr. skole) Tillægstakst for elever på meritgivende brobygning Tillægstakst, indvandrere eller efterkommere heraf Tillægstakst for danskundervisning til tosprogede Individuel supplerende elevstøtte 1.08 Herudover er der mulighed for tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Disse tilskud administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Økonomisk-Administrativt Center. Hjælp til udfyldelse af indberetningsskemaet. Indberetningsskemaet er et Excel regneark, hvor de grå felter kan udfyldes og de blå felter beregnes automatisk. I skemaets hoved indtastes skolens nr., hvorefter skolens navne- og adresseoplysninger indsættes automatisk. Oplysningerne er hentet fra Undervisningsministeriets institutionsregister. Såfremt der er fejl i stamdataoplysningerne, skal ministeriet underrettes herom. FK-instruks, side 16

17 1. sektion: Her indtastes antal uger med tilskudsberettiget kursusaktivitet.. sektion Årselever som forud for kurset ikke har gennemført grundskolen: Oplysningerne danner grundlag for beregningen af driftstakst1-tilskuddet. Kun elever, der ikke har gennemført grundskolen forud for kurset, må medtages (9. klasse). Der skal udfyldes en række for hver kursuslængde, skolen har afholdt i skoleåret. Alle tilskudsberettigede kursusuger skal medtages. Korte kurser mindst 4 døgn og mindre end en uge skal indtastes i den dertil beregnede række. Afkortede start- eller slutuger i kurser på mere end 1 uger indtastes i den dertil beregnede række. Skolen skal selv udregne antallet af ugeelever for hver kursuslængde. Vægtningen af dageleverne og de afkortede uger samt beregningen af årselever foregår automatisk. 3. sektion Årselever som forud for kurset har gennemført grundskolen: Oplysningerne danner grundlag for beregningen af driftstakst-tilskuddet. Skemaet udfyldes som ovenfor beskrevet med den forskel, at kun elever, der har gennemført grundskolen forud for kurset, skal medtages (10. klasse). 4. sektion Årselever, som har deltaget i mindst to uger af et kursus på mindst to ugers længde: Oplysningerne benyttes i forbindelse med beregning af individuel elevstøtte sektion Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper: 5. sektion Meritgivende brobygningsforløb: Der ydes et særligt tilskud ud fra antallet af årselever, der deltager i meritgivende brobygningsforløb i mindst 5 uger på landbrugs-, social og sundheds- samt erhvervsuddannelser. Kun elever, der har gennemført mindst 1 kursusuger på kurser af mindst 1 ugers varighed må medregnes. Udløsning af tillægstaksten forudsætter, at efterskolen indhenter dokumentation hos den skole, hvor eleven har gennemført sit meritgivende brobygningsforløb, for det antal uger, der kan gives merit for i en erhvervsrettet ungdomsuddannelse. Årselevbidraget beregnes som 1/40 af antallet af elevuger i meritgivende brobygningsforløb. Eksempler: En elev deltager i 5 ugers meritgivende brobygning. Årselevandelen = (1 elev x 5 uger) / 40 uger = 0, sektion - Tilskud til indvandrere samt efterkommere heraf: Følgende betingelser skal opfyldes for at skolen kan opnå tilskud: Medtag elle indvandrere og efterkommere heraf, dog kun elever, der har gennemført mindst 1 kursusuger på kurser af mindst 1 ugers varighed må medregnes. Da denne tillægstakst max. udløses til 8% af skolen samlede årselevtal er dette tal beregnet. Eleven skal være indvandrer eller efterkommer af indvandrer fra Albanien, Bosnien-Herzegovina, Serbien, Montenegro, Kroatien eller mindre udviklede tredjelande, som det er defineret i tilskudsbekendtgørelsens bilag (de lande, som af Danmarks Statistik er omfattet af definitionen, dvs. landene i Afrika, Syd- og Mellemamerika, Asien (undtagen Japan) og Oceanien (Undtagen Australien og New Zealand) samt følgende europæiske lande: Tyrkiet, Aserbajdsjan, Usbekistan, Kasakhstan, Turkmenistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Georgien og Armenien. FK-instruks, side 17

18 Ved indvandrere forstås personer, der er født i udlandet, og hvis forældre begge (eller den ene hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Ved efterkommere af indvandrere forstås personer, der er født i Danmark af forældre, som begge (eller den ene hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er indvandrere eller efterkommere. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen som efterkommer. Eleven skal have oplyst skolen om eget og forældres fødested, statsborgerskab samt opholdsgrundlag. 7. sektion Tilskud til danskundervisning for tosprogede elever: Oplysningerne benyttes til at beregne tilskuddet til danskundervisning for tosprogede elever. Tilskuddet ydes til efterskoleelever, der har et andet modersmål end dansk, og som er danske statsborgere eller har varig opholdstilladelse i Danmark. Skolens forstander træffer beslutning, om en elev skal tilbydes ekstra danskundervisning og kan støtte indstillingen på baggrund af en skriftlig vurdering fra lederen af elevens tidligere skole eller skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning i elevens tidligere skolekommune. Kun elever, som har gennemført mindst 1 kursusuger på kurser af mindst 1 ugers varighed må medregnes. 8. sektion - Årselever omfattet af betalingsloven: Her skal angives de årselever, der er henvist af kommunen eller anden aktør, og som er omfattet af betalingsloven. Årseleverne indgår ikke i tilskudsberegningen, men tælles med i skolens samlede årselevtal. 9.sektion - Årselever i alt: Summen af tilskudsberettigede årselever og årselever omfattet af betalingsloven. 10. sektion - Indtægter ved anden virksomhed i 010: Tallene anvendes til beregning af eventuel nedsættelse af grundtilskuddet, jævnfør afsnit.. En eventuel nedsættelse af grundtilskuddet beregnes ud fra bruttoindtægterne i det andet kalenderår før finansåret på følgende områder: 1) Indtægter fra kurser, der ikke er omfattet af loven. ) Indtægter fra udlejning af bygninger, lokaler og arealer, dog ikke udlejning af boliger til ansatte. 3) Øvrige indtægter fra virksomhed, der ikke er omfattet af loven, og som ikke nævnes i nr. 1 og. Grundtilskuddet nedsættes med 4 % af den del af ovennævnte indtægter, der overstiger mio. kr. FK-instruks, side 18

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler.

Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig lov om folkehøjskoler. Kulturminister Marianne Jelved Nybrogade 2 København K 18. marts 2013 Kære Marianne Jelved Folkehøjskolernes Forening i Danmark har med glæde noteret sig dit ønske om, at der udarbejdes en ny, selvstændig

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Vejledning til folkehøjskolers årsplan

Vejledning til folkehøjskolers årsplan Vejledning til folkehøjskolers årsplan Før skoleårets start godkender højskolens bestyrelse en årsplan, som omfatter skolens 1) tilskudsberettigende kurser, 2) øvrige kurser og 3) øvrige aktiviteter i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Tilsyn med 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031 elevbetaling

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 4 3. Beskrivelse af den hidtidige opgavevaretagelse... 4 4. Opgavevaretagelsen... 4

Læs mere

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud

Tidsfrister i forbindelse med elevindberetning til beregning af tilskud Til alle Frie Grundskoler Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Tidsfrister i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen)

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) . Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 3 1. 1 UDDANNELSESKODER... 3 1. 2 KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE... 4

Læs mere

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning

Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Krav og gode råd vedr. økonomi, tilskud og indberetning Karin Andreasen, Tilskuds- og controllerkontoret, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Undervisningsministeriet Forretningsføreruddannelsen, 8. marts

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4

1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V... 4 UNDERVISNINGSMINISTERIETS SELVEJELOVINSTRUKS 1. INSTITUTIONER OMFATTET AF INSTRUKSEN... 3 2. REGELGRUNDLAG M.V... 3 3. TILSKUD TIL ORDINÆR UDDANNELSE M.V.... 4 3.1 OPGØRELSE OG INDBERETNING AF STUDENTERÅRSVÆRK

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Vejledning om uddannelsesydelse

Vejledning om uddannelsesydelse Vejledning om uddannelsesydelse I bekendtgørelse nr. er der fastsat regler om uddannelsesydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinier.

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Administrationsgrundlag for Fripladstilskud Godkendt på bestyrelsesmøde 8. april 2008 Opdateret 02.09.2010 1 0. Indledning Dette dokument er

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere