Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal eleverne lære og hvorfor?"

Transkript

1 Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling. Med artiklen her vil jeg bidrage til, at læring bliver sat i en kontekst med indhold, formål og mening, og jeg vil redegøre for, at disse begreber er vigtige forudsætninger for, at eleverne bliver motiverede for læringen og dermed i højere grad tilegner sig de målsatte kompetencer. I august 2014 trådte en ny folkeskolereform i kraft i Danmark. Folkeskolereformen har til formål at styrker og faglighed fastholdes og udvikles gennem tre overordnede mål: 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. (KL, 2013) Ifølge KL (Kommunernes Landsforening) skal disse mål nås ved hjælp af mere og bedre undervisning og læring, linjefagsuddannede lærere og klarere læringsmål (KL, 2013). Med det formål at skabe bedre læring er der skabt et øget fokus på den læring, der skal finde sted i undervisningen frem for fokus på selve aktiviteten i undervisningen. Det betyder, at lærerne i den didaktiske planlægning ikke skal tage udgangspunkt i aktiviteten og i, hvad eleverne skal lave, men i, hvilket læringsmål, der arbejdes med. Mere enkelt kan det formuleres således, at eleverne skal vide, hvad de skal lære frem for, hvad de skal lave. Læringsmålet går således forud for aktiviteten, og aktiviteten tilrettelægges med henblik på at nå læringsmålet. Forudsætninger for læring Ifølge Professor Gert Biesta kan læring imidlertid ikke stå løsrevet fra en sammenhæng. Biesta uddyber, at læring ikke i sig selv er meningsgivende, og hvis læring skal give mening, skal læringen ikke kun have et mål, men også et formål. En læringsteori, som ikke er formålsorienteret, er derfor i sig selv ind- 1

2 holdstom og dermed ikke meningsunderbyggende for eleverne i undervisningen (Biesta, 2011). Biesta taler således for, at vi ikke isoleret kan tale om bedre læring for eleverne, i valg af læringsteori bør vi have for øje, at læringen skal have et formål, og at læringen skal give mening for den lærende. Ifølge den israelske nu afdøde professor Reuven Feuerstein er mening med læringen helt grundlæggende for den lærendes motivation for at lære (Feuerstein, Feuerstein, & Falik, 2010). Fra et neurologisk perspektiv understreges dette af psykolog Christian Gerlach, der peger på, at når eleverne er motiverede for læring, er der bedre neurologiske vilkår for, at læringen finder sted, end når eleverne lærer af tvang eller ikke kan se mening eller relevans med det, de skal lære (Gerlach, 2013). Motivation og mening På baggrund af ovenstående er det således ikke tilstrækkeligt at have et læringsmål for undervisningen, det er endvidere nødvendigt, at læreren understøtter eleverne i at hægte sig på det aktuelle læringsmål, hvilket forudsætter at eleverne ser en mening med at tilegne sig den eller de aktuelle kompetencer. Det kræver først og fremmest, at læringsmålet bliver tydeligt præsenteret for eleverne. Feuerstein bruger i denne sammenhæng begrebet intention (Feuerstein, Feuerstein, & Falik, 2010) forstået således, at læreren skal gøre det klart for både sig selv og eleverne, hvad der helt præcist er hensigten med den pågældende undervisning. Dette kan helt konkret forstås således, at læreren indleder undervisningen med at præsentere eleverne for, hvad det er hensigten, at de skal lære ved den aktuelle undervisning. Dette kan være i form af et delformål for den enkelte lektion og i form af overordnede formål for et længere forløb. Eleverne skal imidlertid ikke kun kende til læringsmålet, de skal også koble sig på læringsprocessen, Feuerstein udtrykker denne koblingen med begrebet gensidighed (Feuerstein, Feuerstein, & Falik, 2010). Gensidigheden forudsætter, at læringsmålet giver mening for eleverne og at de kan se det anvendeligt i en større sammenhæng. Hvorfor skal eleverne lære dette? Hvad skal de bruge det til og i hvilke sammenhænge? Hvad bygger det ovenpå, og hvad fører det videre til? Feuerstein beskriver dette med begreberne transcendens og mening (Feuerstein, Feuerstein, & Falik, 2010). Mediated Learning Experience Feuerstein præsenterer således en læringsteori, Mediated Learning Experience (herefter kaldet MLE), som i henhold til Biestas kritik af læringsbegrebet ikke er løsrevet fra indhold og mening. Feuerstein opstiller i teorien de ovenfor præsenterede begreber for motivation i tre universelle medieringskategorier: Universelle medieringskategorier 1) Intention og gensidighed 2) Transcendens 3) Mening Når Feuerstein opstiller disse punkter som medieringskategorier, betyder det, at kategorierne skal medieres til den lærende, i denne sammenhæng eleven. Ved mediering forstås en formidling, tilpasning og refleksion, som tager udgangspunkt i den aktuelle målgruppe eller det enkelte individ. Medieringen består indledningsvist i, at en udvalgt stimuli tilpasses og formidles til eleverne i en form, der skaber mening og motivation hos eleverne. Derudover består medieringen også i, at der i forbindelse med elevernes respons på undervisningen på et metaplan arbejdes med elevernes læring. Der er således ikke kun fokus på, 2

3 hvad eleven har lært, men også på hvordan eleven har lært. Denne metalæring kan eleven overføre til andre læringssammenhænge. Metalæringen forklares i følgende to eksempler. Hvis en elev har lavet regnestykket 19+19=38, så er det ikke umiddelbart anvendeligt i en anden sammenhæng, at resultatet var 38. Derimod er det anvendeligt for eleven at blive bevidst om, hvordan han eller hun kom frem til det rigtige resultat. Nåede eleven frem til resultatet ved at dele i 10 ere og 1 ere? Ved at tælle? Ved at runde op til nærmeste 10 ere? Eller? Hvis en elev i 1. klasse mestrer at læse det lange ord lokomotiv, så er ordet lokomotiv ikke umiddelbart anvendeligt, næste gang eleven møder et langt ord. Derimod er det anvendeligt for eleven at blive bevidst om, hvilken læsestrategi han eller hun brugte. Nåede eleven frem til resultatet ved at sige bogstaverne højt? Ved at dele ordet i stavelser? Ved at gætte ordet ud fra sammenhængen? Eller? Når læreren er medierende i forhold til elevens respons, betyder det netop, at læreren støtter eleven i at undersøge og bevidstgøre elevens strategier, så disse kan anvendes i en ny læringssituation, og eleven arbejder dermed med sin egen metalæring, altså elevens bevidsthed om egen læring. Universelle medieringskategorier Feuerstein betegner ovenstående medieringskategorier som universelle medieringskategorier. At kategorierne er universelle skal forstås således, at de er grundlæggende og aktuelle i enhver læringssituation og optimerer mulighederne for læring i enhver læringssituation. Feuerstein fremhæver mediering som grundlæggende i opvæksten og som en del af samværet mellem barnet og den gode mor eller gode omsorgsperson (Feuerstein, Feuerstein, & Falik, 2010). Mediering er således ikke forbeholdt skoler og undervisning, men er grundlæggende i relationen i enhver læringssituation såvel i barnets grundlæggende udvikling i hjemmet, i daginstitutioner, i skoler og på uddannelsesinstitutioner. At medieringskategorierne er universelle, forstås endvidere således, at de er aktuelle i læringssituationer på tværs af fagligt niveau, og de understøtter dermed en differentierende undervisning. I Folkeskolereformen og i folkeskolens nye fælles lærings- og kompetencemål er der fokus på, at alle børn skal blive så dygtige som de kan (Undervisningsministeriet, 2014). Dette mål kalder på en læringsteori, der optimerer læring for både fagligt svage og fagligt dygtige elever, og i lyset af at MLE netop opererer med universelle forudsætninger for læring, er det en læringsteori, der netop imødekommer målet om at gøre alle børn så dygtige, som de kan blive - såvel fagligt og socialt stærke som fagligt og socialt udfordrede elever. Situationsspecifikke medieringskategorier Udover at arbejde med universelle forudsætninger for læring i form af de tre universelle medieringskategorier fremsætter Feuerstein m.fl. (Feuerstein R., Feuerstein, Falik, & Ya'acov, 2013; Feuerstein, Feuerstein, & Falik, 2010) endvidere ni situationsspecifikke medieringskategorier: Situationsspecifikke medieringskategorier 1 Mediering af følelsen af kompetence 2 Mediering af regulering og kontrol af adfærd 3 Mediering af dele-adfærd 4 Mediering af individuation og psykologisk differentiering 5 Mediering af målsøgning, målsætning og målopfyldelse 6 Mediering af evnen til at tage udfordringer op 3

4 7 Mediering af bevidsthed om menneskets foranderlighed 8 Mediering af det optimistiske alternativ 9 Mediering af tilhørsforhold De situationsspecifikke medieringskategorier kan forstås som kompetencer, barnet har udviklet gennem sin opvækst og gennem den mediering, barnet har modtaget fra sine omsorgspersoner. Hos nogle børn vil en enkelt eller flere af disse kompetencer ikke være tilstrækkeligt udviklet, og dette kan stå i vejen for barnets læring (Feuerstein, Feuerstein, & Falik, 2010). Mangelfuldt udviklede kompetencer på disse områder kan ligeledes komme til udtryk i sociale sammenhænge, og disse elever kan være svære at inkludere såvel fagligt som socialt i folkeskolen. De specifikke medieringskategorier kan i sådanne sammenhænge i første omgang anvendes som et analyseredskab til at undersøge, på hvilket eller hvilke områder, det aktuelle barn er udfordret og har brug for at udvikle sine kompetencer. Ud fra en forståelse af, at inklusion bør forstås fra barnets perspektiv (Sunesen & Mathiasen, 2014) er det relevant for de voksne omsorgspersoner at invitere sig selv ind i barnets perspektiv og forstå udfordringerne derfra og fra dette udgangspunkt analysere barnets medieringsbehov med udgangspunkt i de situationsspecifikke medieringskategorier. Dernæst kan de situationsspecifikke medieringskategorier anvendes til målrettet mediering på et eller flere områder. De universelle medieringskategorier tilgodeser dermed elevernes forskelligheder og det forhold, at eleverne har forskellig social bagage med som forudsætning for deres skolegang og læring. Med de specifikke medieringskategorier har lærerne således et analyseredskab og arbejdsredskab, som kan mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Hvor de universelle medieringskategorier repræsenterer faktorer, som bør være til stede i enhver læringssituation, så repræsenterer de universelle medieringskategorier faktorer, som bør være til stede i de specifikke situationer, hvor læreren, pædagogen eller den aktuelle omsorgsperson observerer, at det enkelte barn eller den enkelte gruppe har behov for at udvikle netop denne kompetence eller disse kompetencer. Det videnskabsteoretiske grundlag Udgangspunktet i anvendelsen af MLE som læringsteori er en dynamisk forståelse af individets udvikling. Dette forstås således, at fokus i en læringssituation ikke er rettet mod elevens aktuelle færdigheder, men i hørere grad er rettet mod at undersøge elevens muligheder for at udvikle sig og lære nyt. Dette sker ud fra en forståelse af, at læreren med sin medierende relation til barnet kan påvirke hjernes neurologiske udvikling. Der arbejdes således både ud fra en neurologisk tilgang, hvor iboende forudsætninger for læring tages i betragtning, men der arbejdes samtidig ud fra en relationel og dynamisk forståelse af, at disse iboende forudsætninger ikke er statiske, disse forudsætninger står til at ændre i kraft af relationen. Relationen er i denne sammenhæng lærerens mediering (Feuerstein R., Feuerstein, Falik, & Ya'acov, 2013; Damon & Sunesen, 2013). Denne forståelse bekræftes af psykolog Susan Hart, som peger på, at nyere forskning inden for neuroaffektiv udviklingspsykologi netop viser, at hjernens neurologiske udvikling ikke alene er forårsaget af en biologisk systematik, men også er betinget af en ydre påvirkning (Hart, 2008). Opsummering Denne artikel har med udgangspunkt i Folkeskolereformen og nye Fælles Mål for 4

5 undervisningen i folkeskolen skabt opmærksomhed omkring forståelsen af læringsbegrebet. Med udgangspunkt i forskning om læring lægger artiklen op til, at læring ikke bør stå alene og indholdstomt, men at der i læringsdiskursen og i målsætninger for undervisningen bør være opmærksomhed på, at læringen skal have et indhold, og at læringsmålet skal have et formål. Mediated Learning Experience præsenteres som en læringsteori, der netop retter sin opmærksom Litteratur Biesta, G. (2011. november 2011). Vimeo. Hentet fra Aarhus Universitet: Damon, G., & Sunesen, M. S. (6. marts 2013). Mediated Learning Experience. Hentet fra Blivklog: Metoder-til- skoleudvikling/mediated- Learning-Experience.aspx Feuerstein, R., Feuerstein, R. S., & Falik, L. H. (2010). Beyond Smarter. New York: Teachers College Press. Feuerstein, R., Feuerstein, R. S., Falik, L. H., & Ya'acov, R. (2013). Argumenter for dynamisk assessment. At løse det menneskelige potentiale af de psykometriske lænker, 2. del. I G. D. Røgilds, Dynamisk assessment som psykologisk-pædagogisk redskab (s ). København: Dansk Psykologisk Forlag. Gerlach, C. (7. november 2013). Christian Gerlach om læring. Hentet fra Youtube: hed mod, at læring skal give mening for eleverne, og at der skal være en hensigt med læringen og et formål med de kompetencer, eleverne skal tilegne sig. MLE imødekommer endvidere med sine universelle og situationsspecifikke medieringskategorier Folkeskolens målsætninger om, at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes, og at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. https://www.youtube.com/watch?v=pk dsi2qzpta Hart, S. (Nr årgang 2008). Tilknytningens betydning Et indblik i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Psykologiinformation, s KL. (13. juni 2013). Fakta om reformen. Hentet fra KL: keskolen/folkeskolereformen/ Sunesen, M. S., & Mathiasen, K. (Nr Årgang ). Inklusion - for elevernes skyld. Specialpædagogik tidsskrift for specialpædagogik og inklusion, s Undervisningsministeriet. (4. august 2014). UVM. Hentet fra Forenklede fælles mål: Maal/Forenklede-Faelles- Maal?smarturl404=true 5

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen)

En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen) En didaktisk model til analyse og udvikling af differentieret undervisning (UVD-modellen) Modellens udgangspunkt Undervisningsdifferentiering forstås og defineres som et bærende pædagogisk princip, der

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET Susan Tetler, Kirsten Baltzer, Hilde Ulvseth, Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne-Hansen, Dorte Østergren-Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted,

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Hvordan bliver man social?

Hvordan bliver man social? Af Carsten Hegnsvad seminarielærer Hvordan bliver man social? Et af de store spørgsmål, der aktuelt rejses i forskellige pædagogiske sammenhænge, er hvordan man lærer at være social. Ofte rejses spørgsmålet

Læs mere