Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1"

Transkript

1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

2 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox Omslag: Falk og musen 1. udgave, 1. oplag, august 2010: stk. ISBN ISBN (WWW) Internetadresse: Udgivet af Undervisningsministeriet, 2010 Publikationen kan ikke bestilles i trykt form. Der henvises i stedet til onlineversionen Tryk: Chronografisk A/S Printed in Denmark 2010 Eventuelle henvendelser af indholdsmæssig karakter rettes til Vejledningskontoret i Undervisningsministeriet, 2

3 Indhold Alle unge skal have et liv med uddannelse eller job 4 Uddannelsesplanen et pædagogisk og administrativt værktøj 5 Uddannelsesparathed 7 Procedurer og frister 8 Vigtige deadlines 14 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 3

4 Alle unge skal have et liv med uddannelse eller job Aftalen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flere unge i uddannelse og job (5. november 2009) ( Ungepakke 2 ) blev i sommeren 2010 fulgt op af en række lovændringer og bekendtgørelser, der blandt andet skal medvirke til at nå dette mål. De fuldstændige bestemmelser findes her: Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse. Nr. 874 af 7. juli Denne folder, som henvender sig til vejledere og uddannelsesansvarlige, gennemgår tre vigtige elementer fra det nye regelsæt i hovedtræk: Uddannelsesplanen, der skal udarbejdes ved afslutningen af 9. og 10. klasse fremover også på frie grundskoler og efterskoler. Vurdering af uddannelsesparathed til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Nye procedurer for optagelse på ungdomsuddannelse mv. 4 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan?

5 Uddannelsesplanen et pædagogisk og administrativt værktøj Uddannelsesplanen er en plan for den fortsatte uddannelse. Alle elever skal have udarbejdet en uddannelsesplan ved udgangen af 9. og 10. klasse. I de fleste tilfælde er det Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der har ansvaret for, at eleven udarbejder sin uddannelsesplan. På frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, hvor UU ikke varetager vejledningen, har skolen ansvaret for, at planen bliver udarbejdet. Forældrene skal inddrages, og alle tre parter, elev, forældre samt UU eller den ansvarlige skole, skal skrive planen under. Uddannelsesplanen har flere funktioner. Uddannelsesplanen bliver samtidig Under processen med at udarbejde det dokument, der skal indeholde planen er den et vejledningsværktøj, vurderingen af, om eleven er parat til der opmuntrer eleven til at reflektere at gennemføre en erhvervsuddannelse over sine ønsker, sine kompetencer og/eller en gymnasial uddannelse. og sine muligheder. Planen indgår i et samspil med skolens uddannelses-, Til sidst bliver uddannelsesplanen erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering til det ansøgningsskema, som UU (UEA) og UU s eller den ansvarlige eller den ansvarlige skole skal sende skoles vejledning af eleven. Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 5

6 videre til den uddannelsesinstitution, som eleven har valgt som sin første prioritet. Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger, der giver uddannelsesstedet bedre muligheder for at modtage og fastholde eleven i uddannelse. Det gælder blandt andet elevens mål for uddannelsen, behov for specialundervisning, særlig vejledning i overgangen, behov for mentorstøtte mv. Fra den 1. januar 2011 har alle årige pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse eller deltage i aktiviteter, der sigter mod, at den unge bliver parat til en ungdomsuddannelse. Den unge opfylder pligten ved at følge sin uddannelsesplan. 6 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan?

7 Uddannelsesparathed Uddannelsesparathed er et nyt begreb i lovgivningen. En elev i 9. eller 10. klasse er uddannelsesparat, når eleven har de faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. at man udarbejder uddannelsesplanen i 9. eller 10. klasse. Uddannelsesparathed skal vurderes generelt i forhold til henholdsvis erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Der er altså ikke tale om, at elevens specifikke faglige kompetencer i forhold til en bestemt erhvervsuddannelse eller en bestemt gymnasial uddannelse skal vurderes. En elevs uddannelsesparathed skal vurderes, når mindst ét af elevens uddannelsesønsker er en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Hvis en elev både har en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse blandt sine ønsker, skal paratheden vurderes i forhold til begge. En elev, der har indgået en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser, anses for uddannelsesparat, og der foretages ingen vurdering af elevens uddannelsesparathed. Elevens uddannelsesparathed skal vurderes af enten UU eller af den ansvarlige skole, og vurderingen skal begrundes. Det skal ske samtidig med, UU skal foretage en ekstra vurdering, hvis det er den ansvarlige skole, der har vurderet eleven ikke-uddannelsesparat, og elevens forældre er uenige i vurderingen. UU skal inddrage kommunens muligheder for at yde støtte i overgangen til ungdomsuddannelserne. Det er UU i elevens hjemkommune, der foretager denne vurdering. Hvis forældrene ikke er enige i UU s vurdering af, at en elev ikke er uddannelsesparat, skal som hovedregel den uddannelsesinstitution, som eleven har som første prioritet, vurdere, om eleven er uddannelsesparat. Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 7

8 Procedurer og frister En elev kan have op til fem prioriterede uddannelsesønsker på sin uddannelsesplan. Et uddannelsesønske er et ønske om en konkret uddannelse på en bestemt uddannelsesinstitution. De følgende oversigter tager udgangspunkt i elevens første prioritet. planen parallelt til både en gymnasial og en erhvervsuddannelsesinstitution til vurdering. Når erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse er første prioritet Procedurer og tidsfrister afhænger af flere forhold, når en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse er første prioritet: om eleven bliver vurderet uddannelsesparat om eleven har søgt en erhvervsuddannelse med adgangsbegrænsning om det er den ansvarlige skole eller UU, der har vurderet, at eleven ikke er uddannelsesparat om forældrene er enige i vurderingen af, at eleven ikke er uddannelsesparat. Forløbene for forskellige kombinationer af dette er skitseret på næste side. I nogle tilfælde kan en elev have ønsket både erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse. Hvis forældrene ikke er enige i UU s vurdering af uddannelsesparathed, skal UU sende uddannelses- Uddannelsesinstitutionens vurdering, der er endelig, begrundes og sendes til UU. UU skal herefter i samarbejde med eleven og dennes forældre revidere uddannelsesplanen og fremsende uddannelsesplanen til den institution, der nu dækker første prioritetsønsket. Uddannelsesinstitutionerne optager uddannelsesparate ansøgere efter henholdsvis den gymnasiale optagelsesbekendtgørelse, lov om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 8 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan?

9 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 9

10 Når erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse er første prioritet Procedure UU eller skole vurderer parat til EUD eller gymnasial uddannelse UU eller skole sender UP til 1. prioritet senest 15/3 Skole vurderer ikke-parat Skole sender UP til UU senest 5/3 UU vurderer ikke-parat Forældre uenige UP: Uddannelsesplan Skole: Den ansvarlige skole UU reviderer UP: Dette skal ske i samarbejde med eleven og forældrene. 10 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan?

11 EUD med adgangsbegrænsning: Besked til ansøger og UU senest 15/4 Hvis eleven ikke kan optages: UU reviderer UP og sender til ny 1. prioritet senest 30/4 Andre EUD eller gymnasial uddannelse; eleven kan ikke optages: Institutionen sender til næste prioritet senest 15/5 UU vurderer parat se ovenfor UU vurderer ikke-parat se nedenfor UU sender UP til højest prioriterede gymnasiale og/eller EUD-uddannelsesinstitution senest 15/3 til vurdering Uddannelsesinstitution sender vurdering til UU senest 15/4, ved EUD med adgangsbegrænsning dog 30/3 UU reviderer plan (ændrer parathedsvurdering eller uddannelsesønsker) og sender til uddannelsesinstitution mv. 30/4 Senest den 1. juni skal ansøgerne have skriftlig besked om optagelse. Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 11

12 12 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan?

13 Når 10. klasse er 1. prioritet Senest den 15. marts skal UU eller fri- eller efterskolen sende uddannelsesplanen til den folkeskole, eleven har ønsket, eller den frie grundskole eller efterskole,eleven har ønsket og eventuelt er blevet optaget på. I folkeskolen har eleven ret til at blive optaget, hvis det drejer sig om 10. klasse på distriktsskolen, og i øvrigt efter reglerne om frit skolevalg. Ved ønske om 10. klasse på en fri grundskole eller en efterskole er det en forudsætning, at den pågældende skole har eller kan bekræfte elevens optagelse. 10.-klasse-skoler skal senest den 15. april sende uddannelsesplanen videre til næste prioritet, hvis eleven ikke kan optages, jf. reglerne for de enkelte skoleformer. Senest den 1. juni skal eleven have skriftlig besked om optagelse. Ved ønske om erhvervsgrunduddannelse eller uddannelse for unge med særlige behov Elevens hjemkommune har ansvaret for tilrettelæggelse af erhvervsgrunduddannelse (egu) og uddannelse for unge med særlige behov (USB). Derfor skal uddannelsesplanen senest den 15. marts sendes til UU i elevens hjemkommune, hvis eleven tilhører målgruppen og har ønsket én af disse uddannelser. Når eleven ønsker andre aktiviteter Nogle elever vil noget helt andet efter 9. eller 10. klasse, for eksempel high school i USA eller et job. Dette skal fremgå af uddannelsesplanen, og planen skal sendes til UU i elevens hjemkommune. Ansvar for at opsøge og følge op UU i elevens hjemkommune skal løbende revidere planen sammen med den unge, hvis der sker ændringer. UU skal også opsøge og vejlede unge, der er gået ud af grundskolen, og som hverken er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 13

14 Vigtige deadlines 1. marts: Eleven og forældrene underskriver og afleverer uddannelsesplanen til UU eller den ansvarlige skole. Fri og efterskoler* 5. marts: Skolen sender uddannelsesplaner for ikke-uddannelsesparate elever til UU, hvis forældrene er uenige. 15. marts: Skolen sender uddannelsesplaner for uddannelsesparate elever til uddannelsesinstitutioner. *Omfatter: Friskoler, private grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, der selv forestår vejledningen. UU 5. marts: UU modtager uddannelsesplaner for ikke-uddannelsesparate elever fra ansvarlige skoler. 15. marts: UU sender uddannelsesplaner for uddannelsesparate elever til uddannelsesinstitutioner. UU sender uddannelsesplaner, hvor forældrene er uenige i UU s ikke-uddannelsesparatvurdering, til uddannelsesinstitutioner. 30. marts: Fra uddannelsesinstitutionerne modtager UU vurdering af uddannelsesparathed til erhvervsuddannelse, hvis erhvervsuddannelse med adgangsbegrænsning indgår i elevens ønsker. 15. april: Fra uddannelsesinstitutionerne modtager UU besked om elever, der ikke har kunnet optages på erhvervsuddannelse med adgangsbegrænsning. Fra uddannelsesinstitutionerne modtager UU vurdering af uddannelsesparathed til gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser uden adgangsbegrænsning. 30. april: UU reviderer uddannelsesplaner med nye uddannelsesønsker for elever, der ikke har kunnet optages på erhvervsuddannelser med adgangsbegrænsning, og sender planerne til ny første prioritet. UU reviderer uddannelsesplaner for elever, der er vurderet uddannelsesparate af uddannelsesinstitutionen, og sender planerne til første prioritet. 14 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan?

15 UU reviderer uddannelsesplaner med nye uddannelsesønsker for elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate af uddannelsesinstitutionen, og sender planerne til ny første prioritet. Uddannelsesinstitution 15. marts: Institutionen modtager uddannelsesplaner for uddannelsesparate elever. Institutionen modtager uddannelsesplaner for ikke-uddannelsesparate elever til vurdering. 30. marts: Institutionen sender vurdering af uddannelsesparathed, når EUD med adgangsbegrænsning er prioriteret, til UU. Institutionen modtager reviderede uddannelsesplaner. 15. april: Institutionen sender besked om optagelse på EUD med adgangsbegrænsning til ansøgere og UU. Institutionen sender vurdering af uddannelsesparathed, når gymnasiale uddannelser og EUD uden adgangsbegrænsning er prioriteret, til UU. 30. april: Institutionen modtager reviderede uddannelsesplaner. 15. maj: Institutionen sender uddannelsesplaner videre til næste prioritet for elever, der ikke kan optages. 1. juni: Sidste frist for meddelelse om optagelse. 10.-klasse-skole 15. marts: Den først prioriterede skole modtager uddannelsesplaner. 15. april: Skolen sender uddannelsesplaner videre til næste prioritet, hvis eleven ikke kan optages. Skolen modtager reviderede uddannelsesplaner, hvor 10. klasse er ny første prioritet. 30. april: Skolen modtager reviderede uddannelsesplaner, hvor 10. klasse er ny første prioritet. 1. juni: Sidste frist for meddelelse om optagelse. Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 15

16 Fra 9. og 10. klasse til ungdomuddannelse hvordan? Aftalerne i Ungepakke 2 fra efteråret 2009 blev i sommeren 2010 fulgt op af en række lovændringer og bekendtgørelser. Publikationen giver et overblik over nogle centrale ændringer i forbindelse med overgangen fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse mv. og gennemgår kort nogle vigtige elementer fra det nye regelsæt: Uddannelsesplanen, der skal udarbejdes ved afslutningen af 9. og 10. klasse fremover også på frie grundskoler og efterskoler. Procedurer for vurdering af uddannelsesparathed til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Publikationen henvender sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning, folkeskoler, fri- og efterskoler og ungdomsuddannelser samt andre, der skal arbejde efter de nye regler. 16 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan?

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast 17.12.2013. Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Fremsat af undervisningsminister Christine Antorini Udkast 17.12.2013 Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner

Læs mere

Forslag til finanslov for 2015

Forslag til finanslov for 2015 Nr. 10 26.08.2014 INDHOLD Administrative nyheder Finanslovsforslag for 2015 Skøn over skolens tilskud 2015 Taksterne: UV- tilskud og andre tilskud Forslag til finanslov 2015 vigtige tal Beregning af skolens

Læs mere

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering

10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering 10 spørgsmål og svar om Uddannelsesparathedsvurdering - Information til forældre og elever 10 spørgsmål og svar om vurdering af uddannelsesparathed: Hvem skal vurdere min uddannelsesparathed? Det er dine

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog REALKOMPETENCER - det du kan Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2008 Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner 2

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden uddannelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 Ankestyrelsens praksis sundersøgelse om Kommunernes visitation af unge under 30 år uden udd annelse - kontanthjælpsreformen Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 3

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder

Uddannelsesparathedsvurdering. - forståelser og forskelligheder Uddannelsesparathedsvurdering - forståelser og forskelligheder Lone Nordskov Nielsen Randi Skovhus Rita Buhl VUE Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning December 2011 1 Indhold Projektets baggrund

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere