Den gode anbringelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode anbringelse"

Transkript

1 Den gode anbringelse Hvad virker? Forskning - praksis - teori Marianne Folden familieplejefaglig leder

2 Program Statistik over anbringelse af børn og unge i Danmark. Hvad siger forskningen? Barnets Reform, nye tiltag. Fra RUGO til KRITH. At anbringe i familiepleje, hvad kræver det af kompetencer hos plejeforældre? Teori, erfaringer og praksisfeltet. Plejebørns skolegang.

3 Anbringelsesstatistik over anbragte børn og unge (ast.dk) ,5% 42,6% 3,9% ,8% 42,7% 4,5% ,8% 43,3% 4,9% ,0% 43,8% 5,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Øvrige Alm. plejefamilie Netværksplejefamilie

4 Grundig visitation Se på hele familiens ressourcer Forældreinddragelse Matchning At etablere den gode anbringelse og sikre fagligheden Fortløbende opfølgning Undervisning supervision nærværende reflekterende gennemgående konsulenter at møde barnet, hvor det er.

5 Forskning Sammenbrud i unge anbringelser 2010 SFI Tine Egelund; Turf Böcker Jacobsen, Ida Hammen, Martin Olsen, Anders Høst. Teenagere; 44% af de unge oplever et eller flere brud i anbringelsen Adskiller sig ikke nævneværdigt fra resultater i andre lande Ofte sammenbrud inden for det første år ved teenager anbringelser Begrundelser ofte antisocial adfærd hos de unge Myndighedssagsbehandlernes ressourcer/manglende tid til opfølgning For megen brandslukningtjeneste /akutanbringelser af unge Unges behov for at blive accepteret af andre unge, kolliderer med en parallelverden, hvor de voksne arbejder ud fra en professionel dagsorden, om udvikling og forandring af den enkelte unge Grupper - contra individet

6 Paradokser Anbringelsesårsagen, er ikke sjældent at det bliver udsmidningsgrunden. Nul tolerance politikken. De unges brug af hash mv. Hørt på en unge konference fra Ungdomspsykiater Søren Hertz Når de unge skal have besked på, at de skal flyttes til en ny anbringelse, foregår det ofte således: Du har ret til at komme et sted hen, hvor de bedre kan hjælpe dig med dine problemer, dine vanskeligheder kræver mere, end der hvor du er nu. De kravler så småt op af anbringelsesstigen, med tungere og tungere bagage. Måske skal man tænke forfra, med nogle af disse unge.

7 SFI - Anbragte børn/unge 2009 At der er en stor gruppe af børn, der sjældent eller aldrig ser deres forældre. At det hovedsagelig er faren, som børnene mister kontakten til. Børn i slægtspleje har oftere kontakt med deres mor, sammenlignet med børn i almindelig familiepleje. At udover tilknytningen og kontakten med forældrene er tilknytning til søskende og bedsteforældre størst. At børn der ikke er anbragt sammen med deres søskende, ofte ønsker mere samvær med dem. For mange børn er søskenderelationen vigtig og måske den eneste livslange relation, som det anbragte barn får.

8 Sammenligning mellem familiepleje og slægtsplejeanbragte børn og unge SFI rapporten - Udkommer her i foråret 2011 Foreløbige resultater Børnene oplever tættere tilknytning og relationer i slægtspleje. De føler sig elsket og udvikler sig bedre. Børn i plejefamilier kommer oftere videre i et uddannelsesforløb eller job efter grundskolen, end børn fra slægtsplejefamilierne.

9 Barnets Reform Nærhed, omsorg, tryghed Netværket skal undersøges forinden en anbringelse med henblik på ressourcer i netværket. Barnets ret til støtteperson i forbindelse med en anbringelse 68 stk. 4 Ret til anbringelse sammen med søskende 68b stk. 3

10 Barnets Reform Børns rettigheder Barnets ret til samvær med sin familie og øvrige netværk. Ændring fra reglerne for samvær med forældrene fra at være forældrenes rettighed til at være barnets rettighed - afgørelser om samvær, skal altid træffes ud fra, hvad der er til barnets bedste. Barnets mulighed for bisidder via Børns Vilkår.

11 Barnets Reform Børns rettigheder Barnet har ret til at blive hørt i forbindelse med hjemtagelse eller ændret anbringelsessted og dette har opsættende virkning, mens sagen står på. Børns klagerettigheder nu fra 12 års alderen. Klagerettighederne har opsættende virkning i forbindelse med hjemgivelse og hjemgivelsesperiode, valg eller ændring af anbringelsessted. Kan ikke iværksættes, før klagen har været behandlet ved det sociale nævn. Retssikkerhedsloven 72,stk.1

12 Barnets Reform Uddannelse - kurser Godkendelseskurser af 4 dages varighed 142 stk.3 To dages kurser årligt til plejeforældre og netværksplejefamilier 142 stk.4 4 dages kurser årligt til de kommunale familieplejere Krav og tilbud om supervision

13 Tillid, samarbejde, tryghed

14 Barnets reform Nyt barne syn? Indsatsen skal ydes med henblik på at sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer 46 Lægge vægt på anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksen relationer og herunder vurdere om en anbringelse i en plejefamilie 66 stk. 1-3 er mest hensigtsmæssigt. ( 68a)

15 Reformen signalerer Ændret børnesyn At plejeforældre og børn udvikler nære og tætte følelsesmæssige bånd også efter anbringelsen. Sigte mod dobbelt socialisering. Tilknytning til flere nære omsorgspersoner. De fleste børn mestrer det over tid! Børn danner tilknytningsrelationer til deres nærmeste omsorgspersoner, grundet deres afgørende behov for at blive reguleret følelsesmæssigt!

16 Hvad ved vi nu! Plejebørn er i stand til at danne flere vigtige tilknytningsrelationer, som på hver sin måde bidrager til barnets udvikling. Skift fra at tale om psykologisk forældreskab i en eksklusiv forstand, til at fokusere på de forskellige tilknytningsrelationer som plejebørn danner og udvikler sig igennem hele livet.

17 Nutidens plejeforældre Mentaliseringsevne Evnen til at forstå sig selv og andre ved at danne nogenlunde præcise forestillinger om de mentale tilstande, der ligger til grund for adfærd. At forstå sig selv udefra og andre indefra. En vigtig social-kognitiv evne, som udvikles i de nære tilknytningsrelationer.

18 Mentaliseringsevne I trygge tilknytningsrelationer imellem plejeforældre og plejebørn, kan evnen til affektregulering og mentalisering udvikles. Plejeforældre som er i stand til at bevare en mentaliserende indstilling i deres samspil med plejebarnet, bevarer bedst evnen til mentalisering.

19 Plejeforholdets betydning for plejebørns følelsesmæssige og psykiske udvikling Undersøgelse foretaget af amerikaneren psykolog Mary Dozier af 50 plejebørn i alderen 6-24 mdr. efter 3 mdrs. ophold i plejefamilien. Børnene havde udviklet et tilknytningsmønster, som svarede overens med plejemors tilknytningsmønster Plejebørn, der havde plejeforældre, som var følelsesmæssigt tilgængelige og sensitive i deres omsorg overfor barnet, udviklede og udviste et trygt tilknytningsmønster i samspil med deres plejeforældre Børn med plejeforældre, der har et utrygt tilknytningsmønster, udviklede et desorganiseret tilknytningsmønster, hvilket er det mønster, med størst risiko for udvikling af psykiske sygdomme senere i livet.

20 Plejeforholdets betydning for plejebørns følelsesmæssige og psykiske udvikling Børn som anbringes i plejefamilier med et omsorgsfuldt og trygt omsorgsmiljø over tid, udviser bedre adfærdsmæssig og emotionel tilpasning, bedre skoleindlæring og evne til at reflektere over andres handlinger på en sammenhængende måde, end gruppen af anbragte børn med plejeforældre der har en utryg strategi.

21 Trygt tilknytningsmønster hos plejeforældre Er følelsesmæssigt tilgængelige for barnet. Kan adskille sine egne følelser fra barnets og kan rumme barnets forskellige følelser som vrede, tristhed og jalousi. Ser barnet som et intentionelt væsen og er nysgerrig overfor barnets følelser og tanker, som ligger bag ved handlinger og oplever barnets adfærd som meningsfulde udtryk. Reagerer ofte på barnets egne initiativer.

22 Trygt tilknytningsmønster hos plejeforældre Har en evne til at iagttage de fortløbende ændringer i barnets følelsesmæssige tilstand og afstemme og regulerer barnets frustration. Kan følelsesmæssigt afstemme sig barnets følelsesmæssige tilstande på en præcis, men ikke overvældende måde. Handler på en sammenhængende og forudsigelig måde overfor barnet.

23 Trygt tilknytningsmønster hos plejeforældre Forbliver ofte i sin egen følelsesmæssige stabile tilstand og er troværdig overfor barnet. Er i stand til at frustrere barnet i mængder, som det kan overkomme og bære, samt forstå barnets protest mod frustration. Kan bære og forstå barnets gradvise løsrivelse og dets søgen ud i verden. Et eksempel

24 RUGO Den første landsdækkende plejeforældreuddannelse Plejeforældre fortæller klip At kunne opdrage og give omsorg til et barn At kunne etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kontinuitet og kærlige følelser At kunne respektere og støtte relationer mellem barnet og dets familie At kunne håndtere konflikter i forhold til barnet og barnets familie på en respektfuld måde.

25 RUGO At kunne håndtere konflikter i forhold til barnet og dets familie på en respektfuld måde. At være udviklingsorienteret i forhold til den teknologiske udvikling. At kunne forpligte sig i et livslangt engagement. At kunne være en aktiv deltager i et professionelt team

26 Fra RUGO til KRITH 2010 Læringsmål Indsigt i egne ressourcer og personlige begrænsninger. Kan tilegne sig ny viden og nye handlekompetencer som plejeforældre. Understøtte stabilitet og sammenhæng i barnets/den unges liv. Fremme barnets selvstændighed, trivsel,sundhed og udvikling.

27 Fra RUGO til KRITH Støtte barnets samvær med forældre, pårørende og øvrige netværk til barnets bedste. Forpligtende, gensidigt samarbejde med professionelle omkring barnet til barnets bedste. Trivselsfremmende, inddragende og respektfuldt samarbejde. Kende de lovgivningsmæssige rammer for plejefamiliefunktionen. Omsorgs klip plejeforældre fortæller

28 Ressource syn Børn og unge i vanskeligheder har uanede udviklingsmuligheder. Det som umiddelbart forekommer problemfyldt, adfærdsvanskeligt, mangelfuldt eller sygt, kan opfattes som en invitation en invitation til omgivelserne om kreativt at forholde sig til, hvordan man bedst kan bidrage til udvikling af det uanede. Ungdomspsykiater Søren Hertz

29 Erfaringer - Praksis Hvad skal der til for at skabe og bibeholde et optimalt udviklingsforløb for et barn eller en ung i plejefamilier. God opbakning fra omgivelserne både i det private som offentlige netværk. Gode udviklede samarbejdsevner og nysgerrighed overfor andre mennesker og deres måde at leve på. Turde investere sig i ægte tilknytning til barnet, uden at fængsle det i følelser.

30 Erfaringer - Praksis Opmærksom på barnets udviklingsmuligheder. Huske at udfordre barnet passende. Arbejde med barnets evne til at begå sig fagligt som socialt uden for plejefamilien. Turde stille krav til barnet - medlidenhed stivner enhver udvikling. Inddrag forældre fra starten ud fra deres ressourcer og muligheder. Vær ægte i din kontakt.

31 Erfaringer - Praksis Stil krav til daginstitutionen. Fortæl personalet om barnets ressourcer. Stil krav om støtte fra kommunen. Stil krav til skolen, og vær nærværende. Giv barnet gode muligheder for at afprøve deres fritidsliv. Viften!

32 Metoder Værktøjskassen Inddragelse af netværket. Samarbejdssamtaler. Livshistorie /bøger. Netværksmøder. Netværkstegninger. Genogram. Supervision. Netværksgrupper.

33 Barnets perspektiv Lyt på barnets fortælling, vi har alle forskellige perspektiver og lagrer oplevede situationer forskelligt! Husk at barnet taler i øjebliksbilleder! Vis respekt for barnets familie, både med din handling og den måde du omtaler forældrene på til barnet og andre omkring dig, det glemmer barnet dig aldrig for! Anerkend barnets følelser!

34 Plejebørns skolegang 4 tidligere anbragte plejebørn, der i dag har en alder, hvor de kan se tilbage på deres skolegang, med en vis distance og refleksion. Nina 27 år, har været anbragt i samme plejefamilie siden fødslen. Hun har specifikke indlæringsproblemer, men har gået i normalskole med støtte, i 9. og 10. klasse på efterskole også en almindelig efterskole. Tina 21 år, har været anbragt i samme plejefamilie siden hun var 3 år gammel. Hun har gået i normalklasse i en lokal folkeskole. John 19 år, har været anbragt siden han var 9 år gammel, og gået i en normalskole fra klasse uden støtte. 9. og 10. klasse tog han på efterskole. Camilla 24 år, har været anbragt i samme plejefamilie siden hun var spæd. Har gået i folkeskole fra 0. til 8. klasse, på to efterskoler og i heldagsskole i to år.

35 Plejebørns skolegang Flere af eleverne har modtaget støtteundervisning uden for klasselokalet, om dette siger de: Camilla: Allerede i de små klasser havde jeg svært ved det faglige. Jeg havde svært ved at læse, skrive og regne og fik støttetimer fra 3. klasse. Jeg fik støtteundervisning uden for klassen i stadig flere timer og fag. Jeg hadede at være taget ud af undervisningen, fordi det afskar mig fra det fællesskab, som betød så meget for mig. Når jeg var tilbage i klassen, kunne jeg jo mærke, at jeg ikke havde været en del af forløbet og fællesskabet. Jeg følte mig fremmed og forsøgte at gøre mig usynlig og påkalde mig så lidt opmærksomhed som overhovedet muligt. Når jeg var taget ud og fik alene undervisning, tænkte jeg bare på, hvad de andre mon lavede i timerne. Jeg ventede kun på, at det skulle blive frikvarter. Jeg klarede mig nemlig rigtig godt socialt. Det betød, at jeg intet fik ud af undervisningen, havde modstand mod den og forsøgte at undvige

36 Plejebørns skolegang Engagerede lærere John: Lærerne var fokuserede på dig - i specialundervisningen De spurgte hvad har du svært ved, og understregede, at de var der for, at jeg skulle lære noget. John: De havde gode metoder. F.eks. lovede de kakao, når man var færdig med sin opgave John: Jeg fik også opgaver, som jeg kunne løse John: Ingen af lærerne vidste noget om mig, - Men sjovt nok, uanset hvor meget ballade jeg lavede, var tavlen altid visket ren næste dag.

37 Plejebørns skolegang At modtage hjælp fra plejeforældrene til lektie hjælp Tina: Mine plejeforældre forsøgte at hjælpe med lektierne, men de blev frustrerede, når jeg ikke forstod deres forklaringer og det endte med gråd og til sidst påstod jeg, at jeg ikke havde noget for. Camilla: Plejemor hjalp mig med lektierne. Jeg havde det dårligt med at skulle lave lektier. Lis blev aldrig sur, når jeg ikke kunne finde ud af det. Hun prøvede at forklare på alle mulige måder. Skar æbler ud i ¼- dele osv. Hun forsøgte virkelig at hjælpe mig. - Jeg prøvede at slippe udenom ved at sige at jeg ikke havde noget for eller havde nået det i skolen.

38 Plejebørns skolegang Om plejeforældrenes rolle: Tina. Min plejemor pressede virkelig på for, at jeg kunne komme i specialklasse, men hun kunne ikke komme igennem med det - det kunne hun mht. min søster, men hun skabte sig også meget i skolen og lavede ballade. Jeg har ikke altid haft det let med mine plejeforældre, men var det ikke for min plejemor, som hele tiden har støttet mig så var jeg her nok ikke i dag. Jeg har haft det svært rigtig svært og har nogle gange været så langt nede, at jeg slet ikke kunne overskue livet. Jeg har stadig næsten daglig kontakt med min tidligere plejemor

39 Plejebørns skolegang Om skolegangens betydning senere i livet: Nina: Jeg er så stolt af min eksamen, jeg klarede det helt selv, selv om jeg måtte slæbe mig over målstregen Fra at være en lille pige blev jeg en voksen dame Tina. Tina har været i gang med en faglig uddannelse og er dumpet til svendeprøven to gange og har opgivet at gennemføre. Hun fortæller, at hun har haft svært ved det og har haft en mester, som var meget streng og aldrig var tilfreds med det hun lavede og hun var fantastisk nervøs, når hun var til svendeprøve. Hun har gået ledig et stykke tid og skal nu ud af sin ungdomsbolig, da hun ikke længere er i uddannelse. Er pt. i praktik på et plejehjem og overvejer at søge ind som SOSU uddannelsen, men er bange for, at hun ikke kan magte det.

40 Plejebørns skolegang Camilla: Camilla er 24 år og har ikke været i noget stabilt uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. Hun har stadig store problemer med at skrive og er nødt til at ty til kærestens hjælp i hverdagen. Hun lægger mange strategier for, hvordan hun skal undgå at andre opdager hendes vanskeligheder. Er et par gange startet i butik og det er gået godt. De har været glade for hende, men begge steder er hun lige så stille smuttet uden at sige farvel, efter at de har bedt hende om at lægge en skriftlig besked til en anden medarbejder. Har været startet på fagskole, men da de ville teste eleverne for at dele dem i undervisningshold, forlod hun skolen og kom ikke tilbage - hun vil ikke vise sin utilstrækkelighed. Hun ved, at hun må kæmpe for sin fremtid og være åben om sine vanskeligheder og bryde mønsteret det at stikke af, når noget bliver svært, men har ikke kunnet det indtil videre. Hun fortæller, at det først er indenfor de seneste par år, at hun for alvor har forstået konsekvensen af sin dårlige skolegang.

41 Plejebørns skolegang Gode råd til skolelærere John: Lærerne skal møde den enkelte som man er - fx hvis man har en dårlig dag, skal læreren kunne se det. Og det skal være ok, at have en dårlig dag. De er også vigtigt at kunne tilgive. Når man fx har lavet noget ballade, er det vigtigt, at det ikke forfølger en næste dag, og næste dag igen. Tavlen skal være visket ren hver dag I fagene skal lærerne være opmærksomme på, hvad man har svært ved. Fx matematik. Spørge til det, og også hjælpe en med at få det lært. Nina: Mit gode råd er; - gør aldrig forskel! - alle skal behandles lige, uanset om man er plejebarn eller ej.

42 Anvendt til oplægget Referencer: Anne Blom Colin, Klinisk Psykolog. Søren Hertz, Ungdomspsykiater og forfatter. Mary Dozier, Amerikansk professor. SFI undersøgelser, anbringelser af børn og unge. Ingrid Strøm, RUGO - de 7 kompetencer. KRITH, Servicestyrelsen. Fabu, erfaringer fra praksis.

43 Tak for i dag Marianne Folden Faglig leder kontakt: mobil

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

Vejledning til Undervisere. Grundkursus for kommende plejefamilier

Vejledning til Undervisere. Grundkursus for kommende plejefamilier Vejledning til Undervisere Grundkursus for kommende plejefamilier Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den 1. januar 2011. Barnets Reform indeholdt

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København I: Som sagt så kommer vi fra Roskilde Universitet, og vi er i gang med vores første semester, hvor vi har valgt at

Læs mere

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år

Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år Efterværn Er jeg stadig dømt til efterværn? Thomas 19 år University College Sjælland. Campus Roskilde Bachelor 2013/14 Gruppe 11, 10X: Yvonne Agathon pr10010, Maria Lousen pr10027, Hanne Madsen pr10022,

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner

Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner At man, naar det i Sandhed skal lykkes at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor

Læs mere

Af Susanne Bülow og Arne Fribo

Af Susanne Bülow og Arne Fribo Af Susanne Bülow og Arne Fribo Kapitlet giver et indblik i hverdagen i børnehjemmet Josephine Schneiders Hus på Frederiksberg. Der er fokus på konkrete beskrivelser af en praksis, hvor det hjemlige præg

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Udarbejdet af Ingrid Strøm for: Kommunernes Landsforening Socialpædagogernes Landsforbund Familieplejen Danmark Dansk Socialrådgiverforening HK/Kommunal Amtsrådsforeningen

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Håndgreb i samarbejdets svære kunst

Håndgreb i samarbejdets svære kunst Håndgreb i samarbejdets svære kunst når lærere og socialrådgivere samarbejder om udsatte børn Danmarks Lærerforening og Dansk Socialrådgiverforening er gået sammen om projekt Hånd om Alle Børn. Projektet

Læs mere

Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser

Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Kolofon Titel: Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Copyright

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere