Ledelsesberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesberetning 2013"

Transkript

1 Kobbermølle Indhold ledelsesberetning for finansåret 2013 Formål... 2 Hovedaktivitet... 2 Elevtallet... 2 Flere elever... 2 Økonomi... 3 Overordnet... 3 Værdiansættelse af Ringgade... 3 Inklusionstilskud... 3 Platform... 3 Vision... 4 Mission... 4 Værdier (se figur 1)... 4 Målsætninger Elever... 4 Pædagogik... 5 Personale... 5 Vision/image... 5 Bygninger og udearealer... 6 Økonomi... 7 Fremtiden... 7

2 Formål Skolens formål er, inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende friskoler, at drive en grundskole med tilhørende skolefritidsordning. Hovedaktivitet Gråsten Friskole er en almindelig grundskole med 0. til 9. klasse. Herudover er tilknyttet en skolefritidsordning. Elevtallet Hvis vi kigger på 2013 i forhold til elevtal, har der været en lille fremgang. Nogle er gået, og nogle er kommet, men det jeg glæder mig allermest over er, at antallet af elever vi indskoler i 0. klasse stiger. De samlede til- og afgange for 2013 kan specificeres som følger: Tilgang Forventede tilgange 3 Ny familie, 0. klasse 3 Tilflyttere 4 Andet 8 I alt 18 Afgang Forventede afgange 5 Begrundet afgange 2 Fraflyttere 2 Andet 6 I alt 15 På antallet af elever indvirker ovenstående, at Gråsten Friskole i 2014 har 77 elever i forhold til 76 i Dette er uden at medregne en eventuel elevtilgang. Stigningen er ikke større, fordi vi udskoler rigtig mange (9 elever) fra 9. klasse i år, samt at der er flere elever, der tager på efterskole i 8. klasse. Flere elever Gråsten Friskole arbejder fortsat med at vokse i elevtal. Der hvor vi, som tidligere nævnt, allerhelst vil vokse er i 0. klasse og derfor opkvalificerer vi da også skolens førskolearbejde fra maj til august med henblik på eventuelt at udvide dette. Opkvalificeringen indeholder i år en pædagogansættelse (Kim Jensen) som er dedikeret dette område og som får ansvaret for gruppen samt, at vi planlægger at forbedre de fysiske rammer. Her kan nævnes eget lokale, overdækning af indgangen ved SFO, tørrerum i nuværende ude-wc, bålhytte mm.

3 Økonomi Overordnet Gråsten Friskole har i 2013 realiseret et underskud på 275 tkr., Årets resultat er væsentligt påvirket af nedskrivning af ejendommen Ringgade 270 tkr., så ses der bort herfor balancerer skolens regnskab stort set. Skolens egenkapital pr. 31. december 2013 udgør tkr. Budgettet for 2014 udviser et beskedent overskud, og skolens bestyrelse som i 2013 generelt har haft fokus på likviditet, vil til stadighed gøre tiltag til at forbedre denne. Værdiansættelse af Ringgade Skolens ejendom, beliggende Ringgade 6 i Gråsten, er i regnskabsåret yderligere nedskrevet med 270 tkr. Således andrager den regnskabsmæssige værdi ca. 1 mio. kr., hvilket svarer til et af skolen tidligere modtaget købstilbud. Inklusionstilskud Gråsten Friskole har modtaget et inklusionstilskud på ,65 kr. for 2013 Disse midler er fortrinsvis brugt på foranstaltninger i blå (0.-2. klasse) Øget voksentilstedeværelse i klassen Øget mulighed for hjælp til enkelte elever / grupper af elever Ligeledes er nogle af midlerne blevet brugt på læse / skriveunderstøttende undervisning i grøn (3.-7. klasse) for såvel enkeltelever som i små hold (op til 3 elever) Samlet set giver dette inklusionsmidlerne en rækkevidde på omkring 60 elever eller ca. ¾ af skolens elever. Det er skolens hensigt- og mål at bruge størstedelen af inklusionsmidlerne i indskolingsarbejdet netop for at modvirke at de er nødvendige senere i skoleforløbet. Dette er dog en proces som vil tage nogle år inden den er helt realiseret, da vi har elever på højere klassetrin der har behov for nogle af disse timer. Platform I 2013 har bestyrelsen og personalet i samarbejde med konsulentfirmaet Bøgetorp fået færdiggjort et stykke arbejde, der har været længe undervejs. Ad flere omgange har skolens platform været oppe til drøftelse også i den brede forældregruppe. Derfor var det også, da man tog fat på det denne gang, yderst vigtigt at arbejdet blev fuldført. Dette er en af grundene til at vi valgte at involvere konsulentfirmaet Bøgetorp i processen for at være sikre på at lande projektet. I sin grundform ser resultatet af ovenstående proces ud som man kan se i de 3 punkter (vision, mission, værdier) herunder:

4 Vision Grundlag: Gråsten Friskole er en forældredrevet friskole fra børnehaveklasse til 9.kl med grundlag i de tanker, som Grundtvig & Kold indførte i dansk skoleliv Børn, forældre og personale mødes i et tillidsfuldt og forpligtende fællesskab. På alle måder- og i alle aspekter af skolelivet ønsker vi at børnene oplever en skolegang, der bygger bro mellem skole og hjem, og at alle udviser loyalitet og forståelse for hinandens roller. Mission Vi vil det hele menneske! På Gråsten Friskole ønsker vi, at børnene oplever glæden ved at lære samtidig med, at de opnår vished om eget standpunkt socialt, personligt og fagligt. Vi ønsker at det enkelte barn får mulighed for at udvikle sig som et helt menneske og at vi anerkender de talenter ethvert barn kommer med. Værdier (se figur 1) Tryghed og Trivsel Figur 1 Vi er tydelige og troværdige Vi kender alle hinanden og ved hvad vi kan forvente af hinanden Tryghed Involvering Eleverne oplever et meningsfuldt skoleliv gennem medinddragelse og medindflydelse Forældre engageres i børnenes hverdag Trivsel Involvering Udvikling Læring og Udvikling Læring Vi arbejder med det kreative, legende og musiske menneske Vi dyrker det levende ord gennem fortælling, sang og samtale Vi befordrer elevernes nysgerrighed og inspiration Målsætninger Målsætningerne for Gråsten Friskole er inddelt i 6 kategorier som uddybes herunder. Kategorierne er: elever, pædagogik, personale, vision/image, bygninger & udearealer samt økonomi. Elever INVOLVERING, tryghed, trivsel, læring, udvikling!

5 Implementering/stadfæstelse af ovenstående Fokus (se pædagogik ift. målsætninger/løsninger) bedre til at se og agere på sociale problemer visheden om eget standpunkt socialt/menneskeligt såvel som fagligt viden om egne styrker og svagheder Den røde tråd: førskole, tutorordning mm. Handleplan ift. den professionelle bekymring Bedre til Blinde Pletter Pædagogik Fokus - skoleåret naturfag - udnytte rammer: videreudvikle på nuværende koncept om onsdagen kreative/praktiske fag - udnytte rammer: fagkræfter på fagene semesteropdelte valgfag være mere ude: planer om læringsspil i skolegården, bålhytte, amfi-scene mm. Bevægelse: viderudvikle på konceptet fra Læsning: læsebånd indføres også fremmedsprog? indføre skemaer til vurdering, morgenmøder mm. løsning på lektieproblematikken: Overvejer løsninger ifm. indførelse af ny IT-struktur Personale trivsel og udvikling Individuelt og som personalegruppe/personalet som helhed Prioritet : læsevejleder og AKT fokus på godt samarbejde i personalegrupperne, mellem personalegrupperne og mellem personalet og bestyrelsen - Skoleår : gode møder, fælles retning, beskrivelser af arbejdsområder/ansvar flere sociale arrangementer for personalet- også nogle sammen med bestyrelsen Vision/image Nedenstående grafik (figur 2) illustrerer de målsætninger der ligger på dette område.

6 Bygninger og udearealer Ledelsesberetning 2013 Figur 2 Skoleporten Grafisk design Informationsmateriale Velkomstpakke PR Events Synlighed i pressen Forældreråd Arbejdsbeskrivelse Vision/Image Samarbejde Støtteforening Borgerforening Oprettelse af skolekreds Nye samarbejdspartnere Gennemgå vedtægterne Andre skoler Virksomheder Praktikpladser Bygninger/Udeareal Bygninger og udearealer Nedenstående grafik (figur 3) illustrerer de målsætninger der ligger på dette område. Figur 3 Færdiggøre gymnastiksal God vinteraktivitet Garderobe Indgang til SFO og videre rundt til "bagtrappe" Fortsat oprydning og trimning Parkeringsområde og trafiksikkerhed Etablering af skolepatrulje læringsmiljø-udskolingen Udendørs "arbejds-øer" Ønsker Flere legeredskaber

7 Økonomi Ledelsesberetning 2013 Økonomi Nedenstående grafik (figur 4) illustrerer de målsætninger der ligger på dette område. Figur 4 Etablering af Fundraising gruppe Prioritering af projekter -Sikker skolevej -Multihytte -Genoptage multibane ansøgning Punkthus Natur/kreativ Undersøge byggetilladelser Samarbejde med Adsbøl borgerforening Platform Budget og regnskab (Jens R., Gitte og Anette) Beskrivelse af den pædagogiskeproces (Jens R., Bente l. og Birthe) Pædagogiske læreplaner Opstarte "før-skole" Budget/driftudgifter Ansøgning til kommunen Driftgaranti og depositum Søge sponsorer Skolebus Fordrer økonomi til chauffør (pedel) Fremtiden Ved hjælp af den nye platform og de målsætninger der udspringer af denne, er det Gråsten Friskoles mål at vokse til at ligge stabilt på 100 elever i de nuværende fysiske rammer. Dette for at opnå: en fast elevkerne uden for megen til og afgang i løbet af året en stabil økonomi et fornuftigt forhold mellem de fysiske rammer / hvad de koster og elevtallet uafhængighed på alle områder Følgende tiltag er allerede igangsat for i bestræbelserne på at virkeliggøre ovenstående: udvikling og implementering af skolens platform dens vision, mission og værdier. Udvikling af nyt info-materiale, hjemmeside osv. i forbindelse med dette. Fortsat udvikling af skolens undervisning, pædagogiske koncepter, skemaopbygning mm. i forhold til skolens platform og i forhold til fremtiden

8 udvikling af førskolegruppen som gerne skal være skolens fødekæde nedefra. Tanker om at udvide denne ordning. Tilpasning af ansættelser. Fortsat fokus på at vores stab af ansatte er tilpasset det antal elever vi har og at alle arbejder under ordnede forhold. Fortsat udvikling af skolens fysiske rammer, så Gråsten Friskole også på dette område er en attraktiv skole hvor man trives. Oprettelse af fundraising-gruppe som skal skaffe yderligere midler til skolens udvikling. Udvikling på IT-området for ikke at halte bagefter udviklingen på dette område og derved fortsat være et attraktivt alternativ til andre skoleformer. Afdragsfrihed på bank og realkreditgæld samt forventet salg af Ringgade Fokus på selve økonomien såvel som de processer der styrer vores daglige økonomi. Løbende fokus på skolens likviditet på de månedlige bestyrelsesmøder. Jens Ravnskjær Skoleleder

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Sct. Norberts Skole undervisning og trivsel i trygge rammer

Sct. Norberts Skole undervisning og trivsel i trygge rammer I 2014 er det 200 år siden at der blev indført undervisningspligt for alle børn i Danmark. Samtidig med dette vigtige jubilæum, har der sjældent har været mere fokus på grundskolen end der netop er i år,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 10 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra.

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra. Bestyrelsens beretning 2014/15 År 3 har været det, man i friskoleverdenen kalder for et typisk 3. år forstået på den måde, at vi som friskole har været gennem både op og nedture alt sammen med det tilfældes,

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER...

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER... Kvalitetsrapport Skoleåret INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEN HER OG NU... OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE... STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER... SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... RESULTATER...

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE

EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING PÅ VEJLE PRIVATSKOLE Al undervisning kan altid blive bedre For at skolen som samlet organisation hele tiden udvikler sig og bliver bedre, er det et grundvilkår,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold

Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Skoleafdelingen Skolestruktur 2013. Rammer og Indhold Vi skal udvikle fremtidens folkeskole i Fredericia Kommune. Udfordringerne er mange. Globaliseringen betyder, at vores børn og unge skal blive dygtigere;

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere