Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år"

Transkript

1 Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats, så alle børn og unge udvikler læselyst og læsekompetence, og alle forlader skolen som læsere. Den implementeres fra skoleårets start Læsepolitik og handleplan revurderes hvert andet år i forbindelse med læseresultater og kommunale indsatsområder. Der arbejdes på følgende 3 niveauer: o Kommunalt niveau o Skoleniveau o Klasse (lærer) niveau Der lægges op til, at skolerne på leder og lærerplan selv udarbejder målsætning og handleplan for egen skole i overensstemmelse med den kommunale målsætning og handleplan. Læsekonsulenten har valgt at lave målsætning og handleplan for årgangene 0. kl., 1. kl., 3. kl., 5. kl., og 7. kl., da ministeriet laver nationale test på årgangene 2.kI., 4.kI., 6.kI., 8.kI. og Folkeskolens Afgangsprøve i 9. kl. Kommunalt niveau o At vi på kommunalt niveau har en fast procedure for iagttagelse og tidlig indsats i forhold til elever, som er i risiko for at udvikle læse- og stavevanskeligheder i hele skoleforløbet. o At vi evaluerer elevernes læse - og skriveudvikling på udvalgte årgange i forhold til den fastsatte målsætning. De indsamlede data forarbejdes og videreformidles til skoleledergruppen og Børne- og Skoleudvalget sammen med erfaringer, forventninger og ny viden. o At vi på kommunalt niveau støtter arbejdet i netværksgrupper for læsevejledere og koordinerende specialundervisningslærere for at udvikle ny viden om læsning. 0. klasse : o Fast procedure for overlevering af oplysninger (portfolie eller andet) fra børnehave til skole og ligeledes fra 0. till. klasse. o At give eleverne mulighed for at styrke og udvikle sproglige færdigheder og kompetencer med henblik på den fremtidige skriftsprogsindlæring. o At eleverne ved slutningen af 0. klasse er nået LUS punkt 1-5 eller klarer alle delområder i KTI's Iagttagelsesskema rigtigt o Møde med 0. klasselærere i maj, hvor testarbejdet evalueres og sproglige emner tages op. Evaluering. o KTI- testen tages i sep/okt og igen maj/juni i 0. årgange (den erstattes af obligatoriske test fra efteråret 2009). Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 1af 8

2 o klassekonference i okt/nov på 0. årgang med deltagelse af 0. klasses lærer, SFO pæd., tale-/ hørelærer, skoleleder, sundhedsplejerske, psykolog og læsekonsulent, hvor elever med særlige behov drøftes. o Børnehaveklasselederen indsender klassens resultater fra LUS- skemaet eller Iagttagelsesskemaet fra KTI på klasseliste inden udgangen af maj til læsekonsulenten. o Læsekonsulenten tager kontakt til 0. klasselærer med hensyn til elever som kræver speciel fokus/ indsats i juni 0. årgang o Fortsat tilbyde fagligt kursus for pædagoger og indskolingslærere i forårsterminen. o Møde i maj, hvor målsætning klasseevaluering og handleplan evalueres med henblik på fortsat udvikling på 0. årgang o Læsekonsulenten fremlægger opgørelse af klasseresultater for 0. årgang på første skoleledermøde og skoleudvalgsmøde efter sommerferien. 1. klasse o Der aftales en fast procedure for overlevering fra 0. klasse til 1. klasse. o At elevens sproglige færdigheder og kompetencer fortsat udvikles, så de kan bruges i tilegnelsen af en række læsestrategier, der udvikler både den tekniske læsning, indholdslæsningen og skriveudviklingen. o At eleverne kan læse tekster på lix 5-10 med alderssvarende indhold og/eller LUS punkter 5-8 samt skrive, som i 1. forløb i fælles mål. o At ordstillelæsningsprøven OS 64 på kommunalt niveau procentvis har mindst A+Blæsere 70%, C- læsere 15 % og Ø-læsere 15 % Evaluering: o Ordstillelæsningsprøven OS 64 tages i maj måned. o Læsevejleder/specialundervisningskoordinator indsender klassens resultater på klasseliste til læsekonsulent inden udgangen af maj måned med påtegning ved de elever, der modtager en eller anden form for specialundervisning o Læsekonsulent tager initiativ til afholdelse af klassekonference med deltagelse af dansklærer, evt. specialundervisningslærer og læsekonsulent. o Der tilbydes fortsat fagligt kursus for pædagoger og indskolingslærere i forårsterminen. o Læsekonsulenten fremlægger kommunal opgørelse af læseresultater på første skoleledermøde i det nye skoleår og for børn og ungeudvalget snarest efter sommerferien. 3.klasse o At kunne læse ukendte, alderssvarende fag- og skønlitterære tekster selvstændigt med anvendelse af forskellige læsestrategier og med fokus på læselyst, læsehastighed og indholdsforståelse, samt skrive som forventet i 2. fase i skriveudviklingen også med anvendelse af computer. o At eleverne kan læse tekster på lix med indholdsforståelse og/eller LUS punkterne samt stave ST 2 ( C5 ) i begyndelsen af skoleåret og ST 3 ( C5 ) i slutningen af skoleåret. o At sætningsstillelæsningsprøven SL 60 på kommunalt niveau i maj måned procentvis har mindst A+ B læsere 80 %, C-læsere 12 % og Ø-læsere 8 % og ST 3 i C5. Evaluering Sætningsstillelæsningsprøven SL 60 og ST 3 tages i maj måned Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 2af 8

3 o Læsevejleder/specialundervisningskoordinator indsender klassens læse- og staveresultater på klasselister til læsekonsulenten inden udgangen af maj måned med oplysning om, hvilke elever der modtager en eller anden form for specialundervisning. o Læsekonsulenten tager kontakt til skolens leder/koordinerende specialundervisningslærer, hvis der er bekymrende resultater. o Læsekonsulenten fremlægger kommunal opgørelse af læse- og staveresultater på første skoleledermøde i det kommende skoleår og for børn og ungeudvalget snarest efter sommerferien. 5. klasse o At eleverne læser sikkert med passende hastighed i både fag- og skønlitterære tekster med anvendelse af forskellige læsestrategier og fokus på fastholdelse af den fortsatte læselyst, samt skrive sammenhængende tekster om forskellige emner i en kronologisk form også med anvendelse af computer, som i fase 3. o At eleverne kan læse tekster på lix med indholdsforståelse og /eller LUS punkt samt stave ST 5 i maj måned i C5. o At Uroksen i LÆS 5 på kommunalt niveau i maj måned procentvis har mindst 60% i gruppen med god læseforståelse, 26% i gruppen med nogenlunde læseforståelse, 11 % i gruppen med noget usikker læseforståelse og 3% i gruppen med meget usikker læseforståelse og ST 5 i C5. Evaluering Læs 5 og ST 5 tages i maj måned o Læsevejleder/specialundervisningskoordinator indsender klassens læse- og staveresultater på klasselister til læsekonsulenten inden udgangen af maj måned med oplysning om, hvilke elever der modtager en eller anden form for specialundervisning. o Læsekonsulenten tager kontakt til skolens leder/ koordinerende specialundervisningslærer, hvis der er bekymrende resultater o Læsekonsulenten fremlægger kommunal opgørelse af læse- og staveresuitater på første skoleledermøde i det kommende skoleår og for børn- og ungeudvalget snarest efter sommerferien. 7. klasse : o At læse, forstå og tolke både fag- og skønlitterære tekster med anvendelse af følgende læsestrategier: 1. oversigtslæsning 2. punktlæsning 3. nærlæsning 4. studieteknik og fortsat fokus på fastholdelse af læselyst og gode læsevaner, samt skrive kommenterende og argumenterende som i fase 4. o At eleverne kan læse tekster på lix med forståelse og/eller LUS punkt samt stave ST 6 i gruppe C5 i september måned. o At TL2 på kommunalt niveau i teksten Råolie i september måned procentvis har 32% i G l +G2, 48% i G3, 15% i G4 og 5% i G5 og ST 6 i gruppe C5. Evaluering o TL 2 og ST6 tages i september måned Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 3af 8

4 o Læsevejleder/specialundervisningskoordinator indsender klassens læse og staveresultater på klasselister tillæsekonsulenten inden udgangen af september med oplysning om, hvilke elever der modtager en eller anden form for specialundervisning. o Læsekonsulenten tager initiativ til afholdelse af klassekonference med deltagelse af dansklærer, evt. specialundervisningslærer og læsekonsulenten, hvor skolens handleplan for hver enkelt elev justeres. o Læsekonsulenten fremlægger kommunal opgørelse af læse- og staveresultater på første skoleledermøde og for børn- og ungeudvalget i november måned. Specialundervisningstiltag på kommunalt plan o Kommunen tildeler hvert år fast timetal pr. elev til den specialpædagogiske bistand efter Folkeskolelovens 20.2,1 som fordeles efter skolelederens afgørelse. o Desuden tildeles efter individuel ansøgning til Forvaltningen anden specialpædagogisk bistand efter Folkeskolelovens 20.2.,som fordeles efter forvaltningens afgørelse. o Kommunen kan, hvor børn har brug for vidtgående hensyntagen eller støtte henvise til en regional foranstaltning efter Folkeskolelovens 20, stk. 3 og 4 o Der aftales 4 netværksmøder for læsevejledere om året Kommunalt tilbud til elever fra 4. til 6. klasse med svære læsevanskeligheder o At give kommunens elever med de sværeste læsevanskeligheder et undervisningstilbud på 16 lektioner om ugen i et ½ år i Læseletten efter 20,stk 2 o At eleverne ud fra deres individuelle, faglige niveau forbedrer deres tekniske læsning, læseforståelse og skrivning. o At give eleverne grundlæggende kendskab til it, så de kan udnytte oplæsnings- og skriveprogrammer i alle fag Evaluering o Gruppelæseprøver, individuelle læseprøver, staveprøver og testbatteriet før og efter ophold på læsekurset. : o Læsekonsulenten visiterer sammen med 2 læsekursuslærere nye elever 1. dec og 1. juni hvert år efter læsekonsulentens arbejdsliste. o Der afholdes formøde med lærere, elever og forældre, hvor afleverende lærer medbringer alt relevant testmateriale og videregiver relevant fagligt kendskab til eleven, og forældre og elever orienteres om kurset. o Der udarbejdes individuel handleplan for hver elev o Ved afslutning af kursusforløbet udarbejder læsekonsulent skriftlig rapport, som beskriver faglig fremgang, fremtidig foranstaltning og forslag til handleplan. o Ved afsluttende møde afleveres rapport og handleplan til lærere, forældre og elever. Elever med svære læsevanskeligheder, der ønsker at modtage deres undervisning i 8.,9. og 10. klasse på en efterskole for ordblinde elever o At give elever med svære læsevanskeligheder mulighed for at gennemføre deres undervisningspligt på en speciel efterskole, der optager normalt begavede børn med svære læsevanskeligheder. Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 4af 8

5 Evaluering o Grundlaget for evalueringen er en psykologisk vurdering, der ikke er mere end 1 år gammel og dokumenterer normal begavelse o Faglig vurdering i læsning og stavning, der ikke er mere end 1 år gammel, som dokumenterer svære læsevanskeligheder. o Modtaget specialundervisning i dansk i det meste af skoletiden med vekslende intensitet o Læsekonsulenten samler oplysninger om elevens hidtidige specialundervisning fra skolen. o Oplysningerne fra skolen, den psykologiske - og faglige vurdering danner grundlag for læsekonsulentens vurdering om eleven opfylder de kriterier, som danner grundlag for en optagelse på en ordblindeefterskole. o Hvis de er opfyldt, sender læsekonsulenten en beskrivelse af elevens specialundervisningsforløb samt kopier af den psykologiske og faglige vurdering til den/de læseefterskoler eleven/forældrene ønsker. o Hvis eleven efterfølgende optages på en læseefterskole, kan kommunen indgå en kontrakt med forældrene, hvor kommunen betaler for undervisningsdelen 2/3 af forældrebetalingen for 1 skoleår ad gangen. Forslag til god praksis på skole-og klasseniveau o Udarbejde faste procedurer for iagttagelse af elevernes faglige udvikling på skole- og klasseplan o Udarbejde evalueringsplan o Uddannelse af læsevejledere o Give tid til netværksgrupper for læsevejledere o Give tid til uddannelse af 0. klasses lærere ( især nye test i 0. klasse) o Anvende DVO- testen i begyndelsen af 3. klasse o Anvende VAKS -materialet til de børn, der placerer sig i risikogruppe i DVO- testen o Uddanne lærere i anvendelse af CD-ord 6 o Uddanne lærere i forskellige test o Uddanne overbygningslærere i læsning o Intensivt Læsekursus 2. klasse o Læsebånd o Læsemakker o Fagligt læsekursus o Funktionelt læse- og skrivekursus til de ældste o Læsekontrakt med forældre Skole niveau Læseundervisningen på Nymarksskolen relatere sig til de rammer der fremgår af lovgivningen, herunder bekendtgørelser, vejledninger og naturligvis trinmål samt de rammer der er gældende i Kerteminde Kommune. På næste side 7 & 8 fremgår i kort skematisk form de læsepolitiske initiativer, der tages ud over den normale differentierede og varierede læseundervisning i de forskellige fag, på såvel kommunalt plan som på skoleplan i forhold til Nymarksskolens læseundervisning. Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 5af 8

6 Litteraturliste Inspiration fra læsekonsulenten Læsning i folkeskolen, Danmarks Evalueringsinstitut 2005 Fælles Mål, Faghæfte 1 Dansk nr Undervisningsministeriet Fælles Mål, (Fælles Mål Il ) trin og slutmål uvm 2008 Klare Mål, Dansk nr Undervisningsministeriet Fælles Mål, Faghæfte 25 Børnehaveklassen 2003 Undervisningsministeriet Mål for læsning, Forlaget Læs 1999 Skriveraketten,SPF 2002 Læseudvikling, bogen om LUS 2003, Alinea Idekatalog TL- prøverne Forlaget Læs 2006 Tema 12, " for hele skolen", Undervisningsministeriet Læsepolitik og Læsehandleplaner fra 8 forskellige kommuner Oplæg til Kertemindes Skolepolitik Danlæs Projekt nr. 30 fra Danmarks pædagogiske Universitetsskole Læsevejlederen, Dafolo At læse for at lære, Gerd Fredheim, Gyldendal 2006 Læs og skriv i genrer, Mia Finnemann m. fl., Gyldendal Faglig læsning, Elisabeth Arnbak, Gyldendal 2003 Læseforståelse- hvorfor og hvordan, Merete Brudholm, Alinea 2002 Læsning og læseundervisning, Carsten Elbro, Gyldendal 2006 Principper for god læseundervisning, Jørgen Frost, Psykologisk Forlag 2003 Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 6af 8

7 Læsepolitik - oversigt - Nymarksskolen 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Trinmål Se disse Nationale test i dansk/læsning X X X X Kommunal målsætning ` (se læsepolitik for uddybning) ` LUS pkt. 1-5 ` Nye tests ` Læse lix 5-10 eller LUS 5-8 ` Maj - OS64: A+B >70%; C 15% & Ø 15% ` Læse tekster på lix eller LUS ` ST 2 (C5) årets start ` ST 3 (C%) årets slut ` Maj - SL 60: A+B 80% C 12% og Ø 8% ` Lix eller LUS ` ST 5 (C%) ` Maj - Læs 5 (Uroksen) god 60% nog.l 26% n.usi 11% m.usi 3% ` Lix eller LUS ` ST 6 (C5) årets start ` Sep. - TL 2 (Råolie) G1+2 32% G3 48% G4 15% G5 5% ` Sep ST 6 (C5) Kommunale test ` Obl. Test ` OS64 ` SL60 ` ST 3 ` Læs 5 ` ST 5 ` TL 2 ` ST 6 Indsendelse af test ` Maj ` Maj ` Maj ` Maj ` September Kommunale tiltag ` Klassekonf. i okt/nov ` Møde i maj ` Klassekonf. ` Klassekonf. ` Faglige kurser for pæd. og lærere i indskolingen Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 7af 8

8 Egne suppl. test ` OS64 i nov ` OS120 i maj ` DVO slut. af 2. årg ` CHIPS ` SL60 i nov. ` CHIPS ` DVO (udvalgte elever) slut. af 3. årg. Efterår ` SL 40 ` ST4 ` TL1 Elever eller mindre grupper individuelt efter ønsker og behov med henblik på at differentiere normalundervisning eller som del af planlægningen af støtte-/specialundervisningsforløb Elever eller mindre grupper individuelt efter ønsker og behov med henblik på at differentiere normalundervisning eller som del af planlægningen af støtte- /specialundervisningsforløb Elever eller mindre grupper individuelt efter ønsker og behov med henblik på at differentiere normalundervisning eller som del af planlægningen af støtte- /specialundervisningsforløb Egne tiltag ` ` Ressourcer til forbyggende indsats ` Tests foretages ` af læsevejleder ` Læsevejleder deltager på forældremøde og fortæller om læsestart ` Ressourcer til forbyggende indsats ` VAKS ` Bogstavkurser ` Fagligt bånd Læsebånd en del af året ` ` 2 uddannede læsevejledere ` Tilbud om at læsevejledere deltager på teammøder efter behov ` Læseløft ` Læsekurser ` Stavekurser ` Overleveringer ved lærerskift Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 8af 8

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune Skoleåret 2012/2013 15-06-2012 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:...

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Indledning...5 Silkeborg Kommunes Skolevæsen...6 Kvalitetsbeskrivelse af Silkeborg

Læs mere

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sprog og læsning s. 3-6 Handleplan for sprog og læsning s. 7-25 1. Indledning s. 8 2. Dagtilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Handleplan for læsning 2012

Handleplan for læsning 2012 Gl Lindholm Skole Handleplan for læsning 2012 - en skole med F A R T Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Handleplan for læsning/handleplanens struktur s. 3 Hvad er definitionen på læsning s. 4 Den interaktive

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 156 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 5 Børn- og Ungepolitikken... 5 Skolepolitiske mål... 5 Rammebetingelser pædagogiske processer fagligt niveau... 5 Konklusion fagligt niveau...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsepolitik - Sdr. Felding Skole Indholdsfortegnelse... 2 1: Indledning... 4 A: Skolens værdigrundlag... 4 B: Overordnede succeskriterier... 4 C: Målsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Læsepolitikken Hillerslev skole

Læsepolitikken Hillerslev skole HILLERSLEV SKOLE Læsepolitikken Hillerslev skole Den 11. september 2014 Vores ref.: KVR Sagsnr.: 119187 BrevID.: 1330940 Hillerslev Skole Hillerslev Kær Vej 9, 7700 Thisted Tlf: 99171717 Dir. tlf: 99173366

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Hold Afgangsprojekt fra uge 3 til uge 25 2010 Modul nr. 167010001 Modul navn Afgangsprojekt på PD-studiet. Sted VIA University College Vest - Herning

Hold Afgangsprojekt fra uge 3 til uge 25 2010 Modul nr. 167010001 Modul navn Afgangsprojekt på PD-studiet. Sted VIA University College Vest - Herning Hold Afgangsprojekt fra uge 3 til uge 25 2010 Modul nr. 167010001 Modul navn Afgangsprojekt på PD-studiet. Sted VIA University College Vest - Herning Navn Helle Lambæk Studienr. 210967 Opgavetitel Læsebånd

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Kompenserende it Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Lemvig Kommune 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Læsning

Læs mere

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby Fælles skoleudvikling PUC efterår 2011 Indhold Forord...4 Resume og konklusion...5 Sprogudvikling...

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN

HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN HELSINGØR KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET: 2006/07 KVALITETSRAPPORT for Grydemoseskolen 1 STATUSDEL: Beskrivelse af skolen Grydemoseskolen er en såkaldt to-sporet folkeskole (team I III) med en specialklasserække

Læs mere