Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsepolitik og Handleplan for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år"

Transkript

1 Læsepolitik og for Kerteminde Kommune Læsepolitik i Kerteminde Kommune for elever fra 6 til 18 år Læsepolitikken skal med udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikken udvikle og styrke en læsekultur og læseindsats, så alle børn og unge udvikler læselyst og læsekompetence, og alle forlader skolen som læsere. Den implementeres fra skoleårets start Læsepolitik og handleplan revurderes hvert andet år i forbindelse med læseresultater og kommunale indsatsområder. Der arbejdes på følgende 3 niveauer: o Kommunalt niveau o Skoleniveau o Klasse (lærer) niveau Der lægges op til, at skolerne på leder og lærerplan selv udarbejder målsætning og handleplan for egen skole i overensstemmelse med den kommunale målsætning og handleplan. Læsekonsulenten har valgt at lave målsætning og handleplan for årgangene 0. kl., 1. kl., 3. kl., 5. kl., og 7. kl., da ministeriet laver nationale test på årgangene 2.kI., 4.kI., 6.kI., 8.kI. og Folkeskolens Afgangsprøve i 9. kl. Kommunalt niveau o At vi på kommunalt niveau har en fast procedure for iagttagelse og tidlig indsats i forhold til elever, som er i risiko for at udvikle læse- og stavevanskeligheder i hele skoleforløbet. o At vi evaluerer elevernes læse - og skriveudvikling på udvalgte årgange i forhold til den fastsatte målsætning. De indsamlede data forarbejdes og videreformidles til skoleledergruppen og Børne- og Skoleudvalget sammen med erfaringer, forventninger og ny viden. o At vi på kommunalt niveau støtter arbejdet i netværksgrupper for læsevejledere og koordinerende specialundervisningslærere for at udvikle ny viden om læsning. 0. klasse : o Fast procedure for overlevering af oplysninger (portfolie eller andet) fra børnehave til skole og ligeledes fra 0. till. klasse. o At give eleverne mulighed for at styrke og udvikle sproglige færdigheder og kompetencer med henblik på den fremtidige skriftsprogsindlæring. o At eleverne ved slutningen af 0. klasse er nået LUS punkt 1-5 eller klarer alle delområder i KTI's Iagttagelsesskema rigtigt o Møde med 0. klasselærere i maj, hvor testarbejdet evalueres og sproglige emner tages op. Evaluering. o KTI- testen tages i sep/okt og igen maj/juni i 0. årgange (den erstattes af obligatoriske test fra efteråret 2009). Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 1af 8

2 o klassekonference i okt/nov på 0. årgang med deltagelse af 0. klasses lærer, SFO pæd., tale-/ hørelærer, skoleleder, sundhedsplejerske, psykolog og læsekonsulent, hvor elever med særlige behov drøftes. o Børnehaveklasselederen indsender klassens resultater fra LUS- skemaet eller Iagttagelsesskemaet fra KTI på klasseliste inden udgangen af maj til læsekonsulenten. o Læsekonsulenten tager kontakt til 0. klasselærer med hensyn til elever som kræver speciel fokus/ indsats i juni 0. årgang o Fortsat tilbyde fagligt kursus for pædagoger og indskolingslærere i forårsterminen. o Møde i maj, hvor målsætning klasseevaluering og handleplan evalueres med henblik på fortsat udvikling på 0. årgang o Læsekonsulenten fremlægger opgørelse af klasseresultater for 0. årgang på første skoleledermøde og skoleudvalgsmøde efter sommerferien. 1. klasse o Der aftales en fast procedure for overlevering fra 0. klasse til 1. klasse. o At elevens sproglige færdigheder og kompetencer fortsat udvikles, så de kan bruges i tilegnelsen af en række læsestrategier, der udvikler både den tekniske læsning, indholdslæsningen og skriveudviklingen. o At eleverne kan læse tekster på lix 5-10 med alderssvarende indhold og/eller LUS punkter 5-8 samt skrive, som i 1. forløb i fælles mål. o At ordstillelæsningsprøven OS 64 på kommunalt niveau procentvis har mindst A+Blæsere 70%, C- læsere 15 % og Ø-læsere 15 % Evaluering: o Ordstillelæsningsprøven OS 64 tages i maj måned. o Læsevejleder/specialundervisningskoordinator indsender klassens resultater på klasseliste til læsekonsulent inden udgangen af maj måned med påtegning ved de elever, der modtager en eller anden form for specialundervisning o Læsekonsulent tager initiativ til afholdelse af klassekonference med deltagelse af dansklærer, evt. specialundervisningslærer og læsekonsulent. o Der tilbydes fortsat fagligt kursus for pædagoger og indskolingslærere i forårsterminen. o Læsekonsulenten fremlægger kommunal opgørelse af læseresultater på første skoleledermøde i det nye skoleår og for børn og ungeudvalget snarest efter sommerferien. 3.klasse o At kunne læse ukendte, alderssvarende fag- og skønlitterære tekster selvstændigt med anvendelse af forskellige læsestrategier og med fokus på læselyst, læsehastighed og indholdsforståelse, samt skrive som forventet i 2. fase i skriveudviklingen også med anvendelse af computer. o At eleverne kan læse tekster på lix med indholdsforståelse og/eller LUS punkterne samt stave ST 2 ( C5 ) i begyndelsen af skoleåret og ST 3 ( C5 ) i slutningen af skoleåret. o At sætningsstillelæsningsprøven SL 60 på kommunalt niveau i maj måned procentvis har mindst A+ B læsere 80 %, C-læsere 12 % og Ø-læsere 8 % og ST 3 i C5. Evaluering Sætningsstillelæsningsprøven SL 60 og ST 3 tages i maj måned Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 2af 8

3 o Læsevejleder/specialundervisningskoordinator indsender klassens læse- og staveresultater på klasselister til læsekonsulenten inden udgangen af maj måned med oplysning om, hvilke elever der modtager en eller anden form for specialundervisning. o Læsekonsulenten tager kontakt til skolens leder/koordinerende specialundervisningslærer, hvis der er bekymrende resultater. o Læsekonsulenten fremlægger kommunal opgørelse af læse- og staveresultater på første skoleledermøde i det kommende skoleår og for børn og ungeudvalget snarest efter sommerferien. 5. klasse o At eleverne læser sikkert med passende hastighed i både fag- og skønlitterære tekster med anvendelse af forskellige læsestrategier og fokus på fastholdelse af den fortsatte læselyst, samt skrive sammenhængende tekster om forskellige emner i en kronologisk form også med anvendelse af computer, som i fase 3. o At eleverne kan læse tekster på lix med indholdsforståelse og /eller LUS punkt samt stave ST 5 i maj måned i C5. o At Uroksen i LÆS 5 på kommunalt niveau i maj måned procentvis har mindst 60% i gruppen med god læseforståelse, 26% i gruppen med nogenlunde læseforståelse, 11 % i gruppen med noget usikker læseforståelse og 3% i gruppen med meget usikker læseforståelse og ST 5 i C5. Evaluering Læs 5 og ST 5 tages i maj måned o Læsevejleder/specialundervisningskoordinator indsender klassens læse- og staveresultater på klasselister til læsekonsulenten inden udgangen af maj måned med oplysning om, hvilke elever der modtager en eller anden form for specialundervisning. o Læsekonsulenten tager kontakt til skolens leder/ koordinerende specialundervisningslærer, hvis der er bekymrende resultater o Læsekonsulenten fremlægger kommunal opgørelse af læse- og staveresuitater på første skoleledermøde i det kommende skoleår og for børn- og ungeudvalget snarest efter sommerferien. 7. klasse : o At læse, forstå og tolke både fag- og skønlitterære tekster med anvendelse af følgende læsestrategier: 1. oversigtslæsning 2. punktlæsning 3. nærlæsning 4. studieteknik og fortsat fokus på fastholdelse af læselyst og gode læsevaner, samt skrive kommenterende og argumenterende som i fase 4. o At eleverne kan læse tekster på lix med forståelse og/eller LUS punkt samt stave ST 6 i gruppe C5 i september måned. o At TL2 på kommunalt niveau i teksten Råolie i september måned procentvis har 32% i G l +G2, 48% i G3, 15% i G4 og 5% i G5 og ST 6 i gruppe C5. Evaluering o TL 2 og ST6 tages i september måned Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 3af 8

4 o Læsevejleder/specialundervisningskoordinator indsender klassens læse og staveresultater på klasselister tillæsekonsulenten inden udgangen af september med oplysning om, hvilke elever der modtager en eller anden form for specialundervisning. o Læsekonsulenten tager initiativ til afholdelse af klassekonference med deltagelse af dansklærer, evt. specialundervisningslærer og læsekonsulenten, hvor skolens handleplan for hver enkelt elev justeres. o Læsekonsulenten fremlægger kommunal opgørelse af læse- og staveresultater på første skoleledermøde og for børn- og ungeudvalget i november måned. Specialundervisningstiltag på kommunalt plan o Kommunen tildeler hvert år fast timetal pr. elev til den specialpædagogiske bistand efter Folkeskolelovens 20.2,1 som fordeles efter skolelederens afgørelse. o Desuden tildeles efter individuel ansøgning til Forvaltningen anden specialpædagogisk bistand efter Folkeskolelovens 20.2.,som fordeles efter forvaltningens afgørelse. o Kommunen kan, hvor børn har brug for vidtgående hensyntagen eller støtte henvise til en regional foranstaltning efter Folkeskolelovens 20, stk. 3 og 4 o Der aftales 4 netværksmøder for læsevejledere om året Kommunalt tilbud til elever fra 4. til 6. klasse med svære læsevanskeligheder o At give kommunens elever med de sværeste læsevanskeligheder et undervisningstilbud på 16 lektioner om ugen i et ½ år i Læseletten efter 20,stk 2 o At eleverne ud fra deres individuelle, faglige niveau forbedrer deres tekniske læsning, læseforståelse og skrivning. o At give eleverne grundlæggende kendskab til it, så de kan udnytte oplæsnings- og skriveprogrammer i alle fag Evaluering o Gruppelæseprøver, individuelle læseprøver, staveprøver og testbatteriet før og efter ophold på læsekurset. : o Læsekonsulenten visiterer sammen med 2 læsekursuslærere nye elever 1. dec og 1. juni hvert år efter læsekonsulentens arbejdsliste. o Der afholdes formøde med lærere, elever og forældre, hvor afleverende lærer medbringer alt relevant testmateriale og videregiver relevant fagligt kendskab til eleven, og forældre og elever orienteres om kurset. o Der udarbejdes individuel handleplan for hver elev o Ved afslutning af kursusforløbet udarbejder læsekonsulent skriftlig rapport, som beskriver faglig fremgang, fremtidig foranstaltning og forslag til handleplan. o Ved afsluttende møde afleveres rapport og handleplan til lærere, forældre og elever. Elever med svære læsevanskeligheder, der ønsker at modtage deres undervisning i 8.,9. og 10. klasse på en efterskole for ordblinde elever o At give elever med svære læsevanskeligheder mulighed for at gennemføre deres undervisningspligt på en speciel efterskole, der optager normalt begavede børn med svære læsevanskeligheder. Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 4af 8

5 Evaluering o Grundlaget for evalueringen er en psykologisk vurdering, der ikke er mere end 1 år gammel og dokumenterer normal begavelse o Faglig vurdering i læsning og stavning, der ikke er mere end 1 år gammel, som dokumenterer svære læsevanskeligheder. o Modtaget specialundervisning i dansk i det meste af skoletiden med vekslende intensitet o Læsekonsulenten samler oplysninger om elevens hidtidige specialundervisning fra skolen. o Oplysningerne fra skolen, den psykologiske - og faglige vurdering danner grundlag for læsekonsulentens vurdering om eleven opfylder de kriterier, som danner grundlag for en optagelse på en ordblindeefterskole. o Hvis de er opfyldt, sender læsekonsulenten en beskrivelse af elevens specialundervisningsforløb samt kopier af den psykologiske og faglige vurdering til den/de læseefterskoler eleven/forældrene ønsker. o Hvis eleven efterfølgende optages på en læseefterskole, kan kommunen indgå en kontrakt med forældrene, hvor kommunen betaler for undervisningsdelen 2/3 af forældrebetalingen for 1 skoleår ad gangen. Forslag til god praksis på skole-og klasseniveau o Udarbejde faste procedurer for iagttagelse af elevernes faglige udvikling på skole- og klasseplan o Udarbejde evalueringsplan o Uddannelse af læsevejledere o Give tid til netværksgrupper for læsevejledere o Give tid til uddannelse af 0. klasses lærere ( især nye test i 0. klasse) o Anvende DVO- testen i begyndelsen af 3. klasse o Anvende VAKS -materialet til de børn, der placerer sig i risikogruppe i DVO- testen o Uddanne lærere i anvendelse af CD-ord 6 o Uddanne lærere i forskellige test o Uddanne overbygningslærere i læsning o Intensivt Læsekursus 2. klasse o Læsebånd o Læsemakker o Fagligt læsekursus o Funktionelt læse- og skrivekursus til de ældste o Læsekontrakt med forældre Skole niveau Læseundervisningen på Nymarksskolen relatere sig til de rammer der fremgår af lovgivningen, herunder bekendtgørelser, vejledninger og naturligvis trinmål samt de rammer der er gældende i Kerteminde Kommune. På næste side 7 & 8 fremgår i kort skematisk form de læsepolitiske initiativer, der tages ud over den normale differentierede og varierede læseundervisning i de forskellige fag, på såvel kommunalt plan som på skoleplan i forhold til Nymarksskolens læseundervisning. Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 5af 8

6 Litteraturliste Inspiration fra læsekonsulenten Læsning i folkeskolen, Danmarks Evalueringsinstitut 2005 Fælles Mål, Faghæfte 1 Dansk nr Undervisningsministeriet Fælles Mål, (Fælles Mål Il ) trin og slutmål uvm 2008 Klare Mål, Dansk nr Undervisningsministeriet Fælles Mål, Faghæfte 25 Børnehaveklassen 2003 Undervisningsministeriet Mål for læsning, Forlaget Læs 1999 Skriveraketten,SPF 2002 Læseudvikling, bogen om LUS 2003, Alinea Idekatalog TL- prøverne Forlaget Læs 2006 Tema 12, " for hele skolen", Undervisningsministeriet Læsepolitik og Læsehandleplaner fra 8 forskellige kommuner Oplæg til Kertemindes Skolepolitik Danlæs Projekt nr. 30 fra Danmarks pædagogiske Universitetsskole Læsevejlederen, Dafolo At læse for at lære, Gerd Fredheim, Gyldendal 2006 Læs og skriv i genrer, Mia Finnemann m. fl., Gyldendal Faglig læsning, Elisabeth Arnbak, Gyldendal 2003 Læseforståelse- hvorfor og hvordan, Merete Brudholm, Alinea 2002 Læsning og læseundervisning, Carsten Elbro, Gyldendal 2006 Principper for god læseundervisning, Jørgen Frost, Psykologisk Forlag 2003 Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 6af 8

7 Læsepolitik - oversigt - Nymarksskolen 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Trinmål Se disse Nationale test i dansk/læsning X X X X Kommunal målsætning ` (se læsepolitik for uddybning) ` LUS pkt. 1-5 ` Nye tests ` Læse lix 5-10 eller LUS 5-8 ` Maj - OS64: A+B >70%; C 15% & Ø 15% ` Læse tekster på lix eller LUS ` ST 2 (C5) årets start ` ST 3 (C%) årets slut ` Maj - SL 60: A+B 80% C 12% og Ø 8% ` Lix eller LUS ` ST 5 (C%) ` Maj - Læs 5 (Uroksen) god 60% nog.l 26% n.usi 11% m.usi 3% ` Lix eller LUS ` ST 6 (C5) årets start ` Sep. - TL 2 (Råolie) G1+2 32% G3 48% G4 15% G5 5% ` Sep ST 6 (C5) Kommunale test ` Obl. Test ` OS64 ` SL60 ` ST 3 ` Læs 5 ` ST 5 ` TL 2 ` ST 6 Indsendelse af test ` Maj ` Maj ` Maj ` Maj ` September Kommunale tiltag ` Klassekonf. i okt/nov ` Møde i maj ` Klassekonf. ` Klassekonf. ` Faglige kurser for pæd. og lærere i indskolingen Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 7af 8

8 Egne suppl. test ` OS64 i nov ` OS120 i maj ` DVO slut. af 2. årg ` CHIPS ` SL60 i nov. ` CHIPS ` DVO (udvalgte elever) slut. af 3. årg. Efterår ` SL 40 ` ST4 ` TL1 Elever eller mindre grupper individuelt efter ønsker og behov med henblik på at differentiere normalundervisning eller som del af planlægningen af støtte-/specialundervisningsforløb Elever eller mindre grupper individuelt efter ønsker og behov med henblik på at differentiere normalundervisning eller som del af planlægningen af støtte- /specialundervisningsforløb Elever eller mindre grupper individuelt efter ønsker og behov med henblik på at differentiere normalundervisning eller som del af planlægningen af støtte- /specialundervisningsforløb Egne tiltag ` ` Ressourcer til forbyggende indsats ` Tests foretages ` af læsevejleder ` Læsevejleder deltager på forældremøde og fortæller om læsestart ` Ressourcer til forbyggende indsats ` VAKS ` Bogstavkurser ` Fagligt bånd Læsebånd en del af året ` ` 2 uddannede læsevejledere ` Tilbud om at læsevejledere deltager på teammøder efter behov ` Læseløft ` Læsekurser ` Stavekurser ` Overleveringer ved lærerskift Læsepolitik Kommunalt & på Nymarksskolen side 8af 8

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen?

Afdeling 1. Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Hvad er skolens overordnede formål med læseindsatsen? Handleplan for skrivning og læsning på Rækker Mølle Skolen 2010/2011. Afdeling 1 Hvad er skolens overordnede formål med At gøre Rækker Mølle Skolen til en skole, der er kendt for at sende eleverne videre

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold:

HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013. Indhold: HANDLEPLAN FOR LÆSNING LØGSTRUP SKOLE 2012-2013 Indhold: Mål Generel læseudvikling Overgange Læsevanskeligheder Evaluering IT og læsning PLC og læsning Må l: Alle elever skal udvikle alderssvarende læsefærdigheder,

Læs mere

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen

Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Handleplan for læsning på Skt. Klemensskolen Den lokale handleplan for læsning skal ses i sammenhæng med både den nationale og kommunale handleplan for læsning. Den overordnede målsætning er med udgangspunkt

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Handleplan for læsning Virring Skole

Handleplan for læsning Virring Skole Handleplan for læsning Virring Skole Børnehaveklasse Målet for arbejdet med læsning i børnehaveklassen er blandt andet, at elevernes færdigheder i de tre alfabeter er så gode, at undervisningen i 1. klasse

Læs mere

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune.

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for sprogstimulering i dagtilbudene Mindst en pædagog i alle institutioner deltager i UCC

Læs mere

Status for sprog og læsning i indskolingen

Status for sprog og læsning i indskolingen Status for sprog og læsning i indskolingen Sprog og læsning Der arbejdes ud fra læsebogssystemet Tid til dansk. I 0. klasse er der fokus på det talte sprog, bogstaverne og børnestavning. Læsevejlederen

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 8. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen

1.-3.-5.-7. årgang. Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1.-3.-5.-7. årgang Karen Kjeldal Karen-Marie Jensen Læsekonsulenter ved PPR Vesthimmerland Børne & Skoleforvaltningen 1 Forord. I forbindelse med handleplanen Indsats og evaluering på læseområdet er det

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Projekt Danlæs. Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema

Projekt Danlæs. Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema Projekt Danlæs Dialog-ark til pædagogisk evaluering på klasseniveau - teamskema 2 Danlæs Dette spørgeskema er sammensat af spørgsmål (variable), som har været medtaget i de tidligere versioner af Danlæs-spørgeskemaet

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 7. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læseudvikling, læsehastighed, læsesikkerhed, læselyst og læsevaner Arbejdet med læseforståelse integreres i litteraturarbejdet og i bearbejdningen

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik

Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik Indhold af Paradisbakkeskolen afd. Nexøs læsepolitik... 1 Læsepolitik på Nexø skole...fejl! Bogmærke er ikke defineret. At læse... 2 Læseglæde... 2

Læs mere

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse)

L = A x F (Læsning er lig med afkodning gange forståelse) Handleplan for læsning på Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole fokuserer på læsning og har derfor valgt at udarbejde en læsehandleplan, som i første omgang har fokus på indskolingen og mellemtrinnet.

Læs mere

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 5. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen

Læsepolitik på Damagerskolen Læsepolitik på Damagerskolen I Pisa-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse fra DPU dec. 2001 kom det frem at ca. 18 % af de elever, der forlader folkeskolen har et læsestandpunkt, der

Læs mere

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole

Test og prøver på Eggeslevmagle Skole Test og prøver på Eggeslevmagle Skole På Eggeslevmagle Skole tages der løbende læsetest, stavetest, matematiktest mv. af alle skolens elever. Brugen af test er en del af Eggeslevmagle Skoles evalueringskultur,

Læs mere

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011

Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Oversigt over test Sølystskolen maj 2011 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Hogrefe Psykologisk Forlag A/S udvikler og udgiver psykologiske og pædagogiske test i tæt samarbejde med og til psykologer og beslægtede

Læs mere

Læseindsats på Tjæreborg Skole 2011/2012

Læseindsats på Tjæreborg Skole 2011/2012 Kommende 0.klasse Planlægning Kommende 0.kl. om børn med særlige behov maj/juni bhv.kl. leder og leder af pædagogisk støttecenter 0.klasse Sproglig opmærksomhed: Hop om bord i lyd og ord alle fra efterårsferien

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet

Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet Handleplan for læsning på Rougsøskolen Mellemtrinnet - Læsehastighed - automatisering af læsefærdigheder - Læselyst Den fortsatte læsning: - At læse for at lære Læsemåde - Læse skønlitt./faglitt. Romaner

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Strandskolens læsepolitik 2008/2009. Mål

Strandskolens læsepolitik 2008/2009. Mål Strandskolens læsepolitik 2008/2009 Indhold Forside/side 1 : MÅL Side 2 + 3 : Status side 4-6 : Handleplan (stikord: Stjernestund, legeskrivning, Lus og læseløft, læseprøver, hvilke og hvornår, Læsehulen/skolens

Læs mere

Projekt Danlæs. Skema til pædagogisk evaluering på klasseniveau

Projekt Danlæs. Skema til pædagogisk evaluering på klasseniveau Projekt Danlæs Skema til pædagogisk evaluering på klasseniveau 2 Danlæs Dette spørgeskema er sammensat af spørgsmål (variable), som har været medtaget i de tidligere versioner af Danlæs-spørgeskemaet til

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN

LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN Handleplan for LÆSNING SPANGSBJERGSKOLEN Handleplan for læsning på Spangsbjergskolen: Indhold: Indskolingen s. 2 Mellemtrinnet s. 4 Udskolingen s. 6 Læsevejlederne s. 7 Biblioteket s. 8 Specialcenteret

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Læsepolitik for Christianshavns skole

Læsepolitik for Christianshavns skole Læsepolitik for Christianshavns skole Formål: Formålet med vores lokale læsepolitik er at kvalificere læseundervisningen gennem hele skoleforløbet. Denne kvalificering omhandler såvel afkodning som læseforståelse,

Læs mere

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec.

Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Førskole/se p. Maj Maj Maj. Okt./nov. Okt./nov. Nov. Marts/april. April/maj. Sep./efterår. Okt.-dec. Literacy Literacy er en forståelsesramme og en indfaldsvinkel til læsning. Med literacytænkningen ses skriftsprogstilegnelsen som en socialiseringsproces, der sker i samspil med politiske, sociale, kulturelle

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017

Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Test og handlinger for alle elever med særligt fokus på elever i læsevanskeligheder Opdateret februar 2017 Klassetrin Hvilke(n) test? Obligatoriske gruppeprøver og andre test, der kan vise tegn på sprog-

Læs mere

Læseindsats på Tjæreborg Skole

Læseindsats på Tjæreborg Skole Børnehaveklasse Børn med særlige behov august bhv kl leder og leder af pæd. støt. Sproglig opmærksomhed: Hop om bord i lyd og ord alle fra efterårsferien til juni kommende 1. kl. lærer sammen med bhv.kl.leder

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik prog- og læsepolitik Indledning...4 Sprog- og læsepolitik...6 Dagtilbudsområdet...8 Skoleområdet... 12 Sprog- og læsepolitik i Favrskov

Læs mere

Læsepolitik og handleplan

Læsepolitik og handleplan Læsepolitik og handleplan for læseområdet Esajasskolen Forældre Indhold Indledning...3 Definition af læsning...3 Målsætning for læseundervisningen...3 Forventninger til forældrene...3 Esajasskolens læsepolitik

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Egtved Skoles læsepolitik

Egtved Skoles læsepolitik Egtved Skoles læsepolitik Indskoling og mål Se 'Fælles ' Sprog og udtryksformer - børnehaveklassen Trinmål efter 2. klassetrin. 1. kl. Tekster lix 5-10 med læses med forståelse. 2. kl. Tekster lix 10-15

Læs mere

Indsats og evaluering på læseområdet

Indsats og evaluering på læseområdet Indsats og evaluering på læseområdet Indholdsfortegnelse: Indledning s. 3 Kommissorium s. 5 Status s. 6 Øvrige tiltag s. 7 Målsætning s. 8 Indsatsområder s. 9 Overordnet s. 9 Indskoling s. 11 Mellemtrin

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Læseundersøgelsen 2012

Læseundersøgelsen 2012 Læseundersøgelsen 2012 Resultater, analyse og vurderinger kommune Udarbejdet af Læsekonsulent Karen Kappel Pædagogisk Center Oktober 2012 1 Grundlaget for undersøgelsen: For sjette gang har vi lavet en

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Provstegårdskolens handleplan for læsning 2013/14 Målsætning

Provstegårdskolens handleplan for læsning 2013/14 Målsætning Provstegårdskolens handleplan for læsning 2013/14 Målsætning Provstegårdskolens mål for arbejdet med læsning er: At skabe læselyst og læseglæde At lære eleverne at læse, så de kan læse for at lære At alle

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Læseløft & LUS. Indholdsfortegnelse Indledning side 1 Læseløft side 2 LUS side 3

Læseløft & LUS. Indholdsfortegnelse Indledning side 1 Læseløft side 2 LUS side 3 MAJ 2008 Læseløft & LUS Indholdsfortegnelse Indledning side 1 Læseløft side 2 LUS side 3 Klassekonferencen i praksis fra side 4 Uddannelse: Til Læseløftlærer side 7 Kursus for dansklærer i 1. klasse: a)

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Her er Rørkjær skoles læsestrategi og handleplan. Planen er blevet til efter et omfattende arbejde i en arbejdsgruppe med bred repræsentation, og handleplanen er blevet behandlet

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet 2 Delmål... 2 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange... 3 Rødt hold... 3 Grønt hold 5 Blåt hold 7 3.klasse 9 4.klasse.. 11 5.klasse..

Læs mere

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet. Udskoling. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Udskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt med forståelse, indlevelse

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Handleplan for læsning på Stilling Skole

Handleplan for læsning på Stilling Skole Skanderborg Kommunes mål for læsning: - (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 10/11 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune Skoleåret 2012/2013 15-06-2012 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:...

Læs mere

Læsehandleplan for Nordregårdsskolen 2012-13

Læsehandleplan for Nordregårdsskolen 2012-13 Læsehandleplan for Nordregårdsskolen 2012-13 Læsevejlederne Lone Mikkelsen og Marianne Hagen Laursen Indholdsfortegnelse Læsehandleplan for Nordregårdsskolen 2012-13... 3 Vores mål for læsning i skoleåret

Læs mere

Klar, parat, læsestart...

Klar, parat, læsestart... Klar, parat, læsestart... 1 SKOLEOMRÅDET Kom godt i gangmg... Nogle af de vigtigste færdigheder, vi skal lære i skolen, er at læse og stave. At kunne læse og skrive har stor betydning for alle ikke kun

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted Skole

Handleplan for læsning Mønsted Skole Skoleåret 2012/13 Hvad bruges handleplanen til? Handleplanen for læsning bruges i flere sammenhænge, her tænkes på den daglige undervisning, men også som et hjælpemiddel for hvert enkelt barn, forældre

Læs mere

Læsepolitik Skolen på Duevej

Læsepolitik Skolen på Duevej Læsepolitik Skolen på Duevej 1 Læsepolitik for Skolen på Duevej At læse er at leve. Det moderne samfund kræver læsekundskaber, og evnen til at læse og forstå er en forudsætning for uddannelse, stillingtagen

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet

Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse. Skoleområdet Læsning og skrivning i 4. til 6. klasse Skoleområdet 1 Fra 4. til 6.klasse er læsning et redskab i alle skolens fag, og eleverne skal nu for alvor forstå og bruge det læste. I løbet af de fire første skoleår

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; udskoling. - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; udskoling - Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering -

Læs mere

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen

Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen Skjoldenæsvej 70 4174 Jystrup 57 62 73 37 www.soeholmskolen.dk Den specialpædagogiske indsats på Søholmskolen - principper og organisering Der arbejdes mod et rummeligt og fleksibelt skolemiljø, hvor mangfoldighed

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen.

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen. Specialundervisning På Stenløse Privatskole har vi et veludbygget og meget varieret tilbud om specialundervisning. Vi arbejder på to fronter, dels forebyggende, dels med specialundervisning, hvor udgangspunktet

Læs mere