Husorden og vedligeholdelsesreglement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden og vedligeholdelsesreglement"

Transkript

1 Husorden og vedligeholdelsesreglement

2 INDHOLD HUSORDEN Indledning Du må Du må ikke Affald Altaner Antenner Bad og toilet Banke- og borestøj Barnevogne, cykler, legeredskaber m.m. Cykling og knallertkørsel Campingvogne Friarealer, beplantninger og haver Husdyr Leg eller hærværk Musik Parkering Pulterrum og kælderrum Skader, forsikringer eller fejl Trapper og trappevask Udluftning og indeklima Vaskemaskiner og fællesvaskerier Vedligeholdelse, forbedringer og råderet Uoverensstemmelser Tvister, klagenævn, boligret VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT A-ordningen kort fortalt Generelt Overtagelse af boligen ved indflytning Vedligeholdelse i boperioden Ved fraflytning 2 Layout: Susanne Sommer og Henrik Meller

3 Husorden Dette Husordensreglement er endeligt vedtaget på HAB s generalforsamling den , og gælder alle afdelinger i HAB. Ifølge HAB s vedtægter 17, stk. 6, kan afdelingen på et afdelingsmøde vedtage supplerende regler for husorden i afdelingen. Dette Ordensreglement Husorden samt afdelingens eventuelle supplerende regler udleveres ved overtagelsen af en lejlighed. 3

4 Du må Du må ikke Som lejer og andelshaver i en almen boligorganisation, her HAB, er der en række bestemmelser for, hvordan tingene skal behandles, og hvordan man tager hensyn til hinanden. Med indgåelsen af en lejekontrakt med boligforeningen er man underlagt love gældende for almene boligorganisationer, lov om leje af almene boliger, selve lejekontrakten, HAB s vedtægter og nærværende vedtagne husordensreglement. Reglementet er således et tillæg til den indgåede boligoverenskomst/-lejekontrakt. Som lejer og andelshaver er det dig/jer som lejere, der er ansvarlig for, at du selv, din familie og eventuelle gæster overholder reglerne. Reglerne og retningslinjerne skal medvirke til at skabe et godt bomiljø blandt boligforeningen beboere og til at værne om boligafdelingens værdier, således at afdelingens driftsudgifter kan holdes lavest mulige. For at sikre, at alle kan bo godt og trygt hos os og i afdelingen, udleveres ved indflytningen en række vejledninger bl.a. om vedligeholdelse i boperioden, råderet i egen bolig, om Beboerklagenævnet og denne Husorden. 4

5 1. Affald Man er forpligtet til at følge de til enhver tid gældende regler og retnings linjer for behandling af affald i kommunen. Alt restaffald skal være indpakket i affaldsposer, før det anbringes i nedstyrtningsskakter, containere, miljøstationer eller lignende anviste steder. Flasker, glasskår, aviser, papkasser og andre ting skal anbringes på de anviste steder. For at undgå rotter i bebyggelsen må der ikke henkastes madrester i områderne omkring bygningerne eller fodres fugle fra altanen. Boligafdelingen eller afdelingsmødet kan tage beslutning om at oprette særlige miljøstationer og eksempelvis beslutte at lukke nedstyrtningsskakterne. Beboernes håndtering af affald og storskrald har sammen med en fornuftig kildesortering stor indflydelse på din afdelings husleje og regnskab. Følg derfor givne vejledninger herom. 2. Altaner Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsager vandskade hos andre beboere. Tøjtørring på altaner må kun finde sted under brystningshøjde. Brug af åben grill på altan må ikke finde sted. Det er tilladt at opsætte markiser og solsejl efter aftale med boligforeningen. 3. Antenner Der må ikke opsættes nogen form for antenne eller parabol- 5

6 antenner på altan, tag eller andre steder uden boligforeningens forudgående tilladelse. Der må ikke opsættes paraboler, såfremt det ønskede program kan modtages igennem afdelingens fællesantenneanlæg eller tilslutning til bykabelnettet. Kan man påvise, at de programmer, man ønsker at modtage, ikke i forvejen kan modtages via fællesantenneanlægget, indgives skriftlig ansøgning om opsætning af en parabol eller om at danne en alternativ antenneforening. Boligforeningen giver skriftlig anvisning på, hvor og hvordan en parabol skal opsættes. 4. Bad og toilet Engangsbleer, vat, avispapir og lignende må aldrig henkastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal omgående meddeles til servicelederen eller HAB s kontor. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad man skyller ud gennem vasken og i toilettet. Af hensyn til natteroen i boligblokken henstilles der til, at der ikke bades mellem kl og kl Banke- og borestøj Aktiviteter med værktøjer som boremaskiner må kun foretages: 6 Hverdage mellem kl Lørdage mellem kl Søndage mellem kl Støjende værktøjer må ikke benyttes i erhvervsøjemed i lejlighederne. Da brugen af boremaskiner, hammer og lignende i bygningsdele er til stærk gene for beboerne i tilgrænsende

7 lejligheder, bør sådant værktøj kun benyttes til ophængning af billeder, gardiner og lignende. 6. Barnevogne, cykler, legeredskaber m.m. Disse ting må kun henstilles i de rum, som er stillet til rådighed af afdelingen. Af sikkerhedsmæssige årsager må cykler, barnevogne og lignende ikke stilles i gangarealer som ved og i indgange, trappeopgange eller kældergange. Benyt anviste rum og/eller cykelstativer. 7. Cykling og knallertkørsel Knallertkørsel og cykling er ikke tilladt på bebyggelsens fortove, gangstier eller på områdets græsarealer. Ved færdsel på gangstier og langs boligblokke foregår al færdsel på de gåendes præmisser. Det er tilladt for mindre børn at cykle på gangstier under hensyntagen til de gående. 8. Campingvogne Campingvogne og trailere må kun parkeres i boligområderne, såfremt der er specielt indrettede pladser hertil. I forbindelse med forårs- og efterårsklargøring må campingvogne dog parkeres i boligområdet i max. 72 timer. 9. Friarealer, beplantninger og haver I rækkehushaver holdes græs og beplantning i og omkring haverne af beboeren, der er pligtig til at sørge for, at haven fremtræder ryddelig og vedligeholdt. 7

8 Klipning af hæk, der er plantet omkring haven, påhviler beboeren. Det samme gør snerydning ud til fælles vej. Afdelingen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og hvis beboerne både store og små til dagligt vil gøre deres til at værne om beplantninger og de fælles anlæg, kan vi fortsat have en indbydende bebyggelse. 10. Husdyr Det er generelt ikke tilladt at holde husdyr i HAB s boliger. Dog er husdyrhold et afdelingsanliggende. Hovedreglen er, at hund og kat og tilsvarende eller større dyr ikke er tilladt i lejligheden. Dette gælder også, selv om du måske havde dyret, da du søgte boligen. Afdelingen kan dog på afdelingsmødet vedtage, at der må holdes dyr i afdelingen under visse forudsætninger. 11. Leg eller hærværk Det er ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens facader, træ- eller murværk, eller på anden måde beskadige bygningerne eller ejendommens haveanlæg og beplantninger. De opsatte legeredskaber bør behandles med omtanke, så alle kan få glæde af dem. Lad ikke børnene lege eller opholde sig på steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Dette gælder også i kældre og opgange. 12. Musik Brug af musikanlæg, fjernsyn og musikinstrumenter skal ske med 8

9 fornøden hensyntagen til naboerne. Vær her specielt opmærksom på apparaternes meget gennemtrængende bastoner. I de sene aftentimer skal der udvises særligt hensyn til naboerne ved at dæmpe for lyden, så andres ønske om anden musik eller nattero respekteres. I særlige tilfælde (fester og lignende) bør man orientere naboer i god tid i forvejen. 13. Parkering Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet uden for de etablerede parkeringspladser. Ikke-indregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområderne eller på P-pladserne. Parkering af motorkøretøjer over kg er ikke tilladt i afdelingerne. Motorkøretøjer under kg må dog ikke overstige en total længde på 6 meter. Parkering af traktorer og entreprenørmateriel er ligeledes ikke tilladt. For at sikre de bedst mulige parkeringsforhold i bolig områderne må afdelingernes eventuelle garager og carporte kun anvendes af den beboer, der lejer garagen. Vi henstiller til, at der vises hensyn og køres med forsigtighed i boligområdet. 14. Pulterrum og kælderrum Rummene skal holdes lukkede og låste. Der må ikke opbevares nogen form for brandfarlige, eksplosionsfarlige eller ætsende væsker. Sådanne må ikke påfyldes eller omhældes i kældre eller på flisearealer. De til lejlighederne tilhørende kælderrum bør altid være aflåst, 9

10 uanset at de ikke benyttes af lejeren. Ligeledes bør vinduer i kældre være lukkede. Man må ikke i opbevare ejendele i kælderrum eller pulterrum, som har en større værdi end det, lejeren selv har eller kunne forsikre. 15. Skader, forsikringer eller fejl Opståede skader eller fejl på bygningsdele og installationer skal straks meldes til områdets serviceleder eller til HAB s kontor. Boligforeningen har alene forsikret sig mod visse bygningsbeskadigelser. Alt privat indbo skal forsikres af lejeren selv. Boligforeningen har for ejendommene tegnet bygningsbrandforsikring samt hus- og grundejerforsikring. Skader på dit indbo uanset årsag er ikke dækket af foreningens forsikringer. Du skal selv tegne en indboforsikring, hvis du ønsker dit indbo dækket. Dette gælder også for indbo og lignende, som opbevares i pulter- og kælderrum. 16. Trapper og trappevask På trapper og trappegange må flasker, fodtøj, legeredskaber m.m. ikke henstilles. Se også punkt 6. Trapper holdes rene af lejerne efter en aftalt turnus. I afdelinger, der består af etageejendomme, foretages renholdelse og vask af trapper normalt på skift mellem den enkelte opgangs beboere. Såfremt afdelingsmødet ikke har vedtaget andet, påhviler det således hver etages beboere skiftevis at renholde trappeopgangen, herunder afvaskning af vægge, lamper og vinduer og foretage almindelig trappevask mindst en gang ugentligt. Såfremt en beboer, på trods af skriftlig påmindelse, ikke overholder 10

11 sin pligt til at vaske trapper, vil dette blive udført ved boligforeningens foranstaltning for den pågældende beboers regning. 17. Udluftning og indeklima For at undgå fugtdannelse og dermed efterfølgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling, skal beboerne sikre en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. For at undgå kondens og emdannelser på vægge, lofter og øvrige bygningsdele, skal lejer sikre en tilstrækkelig opvarmning og en effektiv udluftning. En fuldstændig udluftning bør ske 5-10 minutter mindst 3 gange dagligt. Ved langvarig udluftning bør der lukkes ned for radiatorerne. Der bør også foretages udluftning af indbyggede skabe m.v. Det er ikke tilladt at tilstoppe udluftningsventiler. 18. Vaskemaskiner og fællesvaskerier Installationer af vaskemaskiner og opvaskemaskiner må kun udføres af autoriseret installatør. I etageboliger må installation af vaskemaskine kun foretages efter indhentet skriftlig tilladelse fra HAB s administration. Installation af tørretumbler må kun finde sted efter forud indhentet skriftlig tilladelse og anvisning. Er der i boligområdet/afdelingen etableret fællesvaskerier eller kollektive vaskemaskiner, skal disse primært anvendes. I disse afdelingsvaskerier vil der være særlige regler og anvisninger gældende, som er vedtaget i det pågældende boligområde. Det er ikke tilladt personer under 15 år at færdes i vaskeriet uden opsyn af voksne. 11

12 I boligafdelingerne kan der være særlige skærpede regler gældende. Indgreb og tilslutninger til el- eller vandinstallationer skal altid foretages af en autoriseret installatør. Ved brug af private vaskemaskiner i etagelejligheder bør støjgener undgås som angivet under og for punkt 5. Vaskerierne er kun beregnet for beboerne - ikke til vask for familie og venner. I tilfælde af fejl ved maskinerne skal fejlkortet hænges på, og fejlen skal omgående meddeles til serviceassistenten eller foreningens kontor. 19. Vedligeholdelse, forbedringer og råderet Den indvendige vedligeholdelse påhviler lejeren i boperioden. Her gælder foreningens særlige Vedligeholdelses- og istandsættelsesregler. Disse beskriver også forholdene ved fraflytning. I boperioden har beboeren pligt til at give vore håndværkere adgang til de nødvendige reparationsarbejder. Forbedringsarbejder, som lejeren ønsker at udføre i sin lejlighed, skal der skriftligt ansøges om ved HAB s administration, før arbejdet påbegyndes. Der foreligger særlig lovgivning og afdelingsbestemmelser for en sådan råderet. Råderet: Du har ret til at forbedre din egen bolig, så længe den ikke skifter karakter, og ændringerne ikke berører resten af ejendommen. Forbedringer, som du altid må lave og får penge for, hvis du flytter: - Nyt køkken og bad, herunder hårde hvidevarer. - Besparelser på energi fx forsatsruder, termostatventiler, efterisolering og elbesparende hvidevarer. 12

13 - Besparelser på ressourcer, fx toiletter, blandingsbatterier og brusehoveder, der sparer på vandet. - Tekniske installationer, fx ventilation og elinstallationer. Forbedringer, som du måske må lave, og måske får penge for, hvis du flytter: Din boligafdeling kan beslutte, at der må laves yderligere forbedringer, og om man kan få penge tilbage for dem. Det kan eksempelvis være: - Opsætning eller fjernelse af lette skillevægge. - Lydisolering. - Carport. - Udestue. - Inddækning af altan. Du kan selv stille forslag om dette ved et afdelingsmøde. Boligforeningen har lov til at afvise yderligere forbedringer, hvis de senere kan give problemer med at få lejligheden udlejet. På HAB s kontor foreligger en liste over forbedringer, der er tilladt i afdelingen. 20. Uoverensstemmelser Man kan klage over personer eller lejere, der udøver en adfærd, der groft generer øvrige beboeres færden og ophold i boligerne eller tilsidesætter god skik og orden og overtræder denne gældende husorden. Følgende overtrædelser af husordenen kan føre til opsigelse eller ophævelse af lejemålet: - Vold, eller trusler om vold. - Adfærd til fare for andre, herunder anvendelse af våben og opbevaring af farlige materialer. - Adfærd, der skaber generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø, uhensigtsmæssig påvirkning af ejendommens børn og unge og sundhedsmæssige risici. - Chikane. 13

14 - Støj til væsentlig gene, fx støjende adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj. - Ødelæggelse af ejendommen. - Vanrøgt af boligen. - Husdyr, der er til væsentlig gene. - Generende adfærd for ejendommen eller dens beboere. - Overtrædelse af betingelserne ved en betinget opsigelse. - At holde husdyr i modstrid med husordenen. Klager skal sendes til HAB s administration. For at sikre sig mod tilfældige eller uberettigede klager, er det en hovedregel, at en klage skal indsendes skriftligt og være underskrevet af mindst 3 beboere, der kan bekræfte klagens indhold. Klagen skal indeholde: - En udførlig beskrivelse af problemerne. - En redegørelse for, på hvilke tidspunkter det foregår, gerne angivelse af både datoer og klokkeslæt. Foreningen vil herefter skrive til den, der klages over, og give: - En beskrivelse af den eller de ting, der klages over. - En generel påmindelse og en advarsel om, at gentagelser kan betyde ophævelse af lejemålet. Der henvises i øvrigt til Lov om leje af almene boliger, kap Tvister, klagenævn, boligret Beboerklagenævn. Hvis man er uenige i tolkningen af de gældende regler eller har andre uoverensstemmelser i forhold til gældende lejekontrakt, så kan sagen af begge parter indbringes for Beboerklagenævnet. For hver sag, som indbringes, betales et gebyr til nævnet. Beboerklagenævnets afgørelse kan af hver af parterne indbringes for domstolene. 14

15 Afgørelser, som beboerklagenævnet kan træffe: - Erklære, om en beslutning i beboerdemokratiet er gyldig. - Afgøre, om en klager har ret. - Sende en advarsel til en beboer. - Give en beboer en betinget opsigelse, det vil sige, at opsigelsen kun føres ud i livet, hvis vedkommende gentager sin forsyndelse. - Ophæve et lejemål, i værste fald udflytning uden varsel. Afgørelserne er ikke nødvendigvis endelige. Både en beboer og en boligorganisation, som er utilfreds med en afgørelse i Beboerklagenævnet, kan gå videre med sagen ved at gå til boligretten. Dog er eventuelle advarsler endelige. Foranstående husordensregler er vedtaget på Haderslev Andels Boligforenings ordinære generalforsamling den 27. oktober Udlejer er Haderslev Andels Boligforening Lejekontrakten er overenskomsten mellem udlejer og lejer. Overenskomsten er baseret på: a) Lov om leje af almene boliger. b) Lov om almene boliger. c) Boligforeningens vedtægter. d) Lovbekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger m.v. e) Boligforeningens/afdelingens vedligeholdelsesreglement. f) Boligforeningens/afdelingens HUSORDENs-reglement. I øvrigt gældende er landets love, politivedtægter og kommunale regulativer m.v. HAB Kontor: Varbergvej 63, 6100 Haderslev Tlf.:

16 Vedligeholdelsesreglement 1. A-ordningen kort fortalt Du sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Du afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Du er forpligtiget til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes bortset fra almindelig slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører HAB en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. 2. Generelt Med virkning fra den 14. januar 2004 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer jfr. ændret lovgivning. Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse i boperioden og istandsættelse ved fraflytning, der står i lejekontrakten, og skal derfor betragtes som et tillæg til denne. 16

17 Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver part indbringes for Beboerklagenævnet. Afdelingen overtager gradvist udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning, jfr. afsnittet Ved fraflytning, stk. 1. Overtagelsen sker i forhold til den periode, som den enkelte boligtager har haft lejemålet. Afdelingen overtager udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning med 1% pr. måned, regnet fra indflytning og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil afdelingen helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen ved en fraflytning. Hvis fraflytning sker, inden afdelingen helt har overtaget udgiften til den normale istandsættelse, betaler boligtageren kun den andel, som afdelingen ikke har overtaget. Istandsættelsesudgifter som følge af misligholdelse påhviler den fraflyttede uanset boperiodens længde. Det er at betragte som misligholdelse, når der konstateres forringelser eller skader som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller forsvarlig adfærd af boligtageren, medlemmer af dennes husstand, eller andre som boligtageren har givet adgang til boligen. 3. Overtagelse af boligen ved indflytning Ved overdragelsen til indflytteren fremtræder lofter og vægge som nyistandsat. Kun hvor der efter boligforeningens skøn har været behov for det, vil træværk, inventar og gulve være istandsat. Indflytteren må acceptere, at boligen, dens træværk, inventar og tekniske installationer bærer præg af det slid, der må anses for rimeligt i en bolig af den pågældende alder. Indflytteren må ligeledes acceptere, at der på malet træværk og inventar er anvendt farver, der ikke nødvendigvis falder i indflytterens smag. Grundlaget for bedømmelsen af boligens vedligeholdelsesstand 17

18 fremgår af afsnittene Vedligeholdelse i boperioden og Ved fraflytning, samt den vedligeholdelsesvejledning, der er gældende i afdelingen. Når lejemålet begynder, foretager boligforeningen et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen. Indflytteren indkaldes til synet. Ved indflytningssynet udarbejder boligforeningen en indflytningsrapport, hvor indflytter kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til indflytter ved synet, eller sendes til indflytteren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet. Hvis indflytteren ved overtagelsen af boligen konstaterer mangler, skal indflytter senest 2 uger efter overtagelsen skriftligt påtale disse på fejl- og mangellisten, der udleveres ved indflytningen. Skønner boligforeningen, at manglen er mindre væsentlig, kan afhjælpning undlades, men fejl- og mangellisten vil blive vedlagt lejekontrakten, og boligtageren hæfter ikke for udbedring af denne mangel ved fraflytning. At en mindre væsentlig mangel ikke afhjælpes, fritager ikke indflytteren fra sin vedligeholdelsesforpligtigelse. Indflytteren vil ikke, uden forudgående skriftlig aftale med boligforeningen, få refunderet afholdte udgifter til mangelafhjælpning. 4. Vedligeholdelse i boperioden Boligtageren sørger for og afholder udgiften til at vedligeholde det lejede med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden. Boligtageren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at det lejede ikke forringes ud over, hvad følger af almindeligt slid og ælde. Medmindre boligforeningen og boligtageren aftaler en ændret overfladebehandling, skal der foretages maling af flader, der ved indflytnin- 18

19 gen fremtræder malede, tapetsering af tapetserede flader etc. Forvoldte skader på inventar skal udbedres af boligtager. Afdelingen påtager sig: - Vedligeholdelse og fornøden udskiftning af låse, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret i afdelingen. - Reparation eller udskiftning af det faste inventar og dettes tilbehør, som er installeret af eller skriftligt godkendt som overtaget af afdelingen. Desuden udskiftning af belægninger på gulve og køkkenborde, når disse belægninger er udført af, eller i forvejen skriftligt godkendt af boligforeningen. Vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af de i stk. 3 nævnte bygningsdele, foretages af bolig foreningen når, og i det omfang, det herfra skønnes nødvendigt. I den enkelte afdeling kan det besluttes, at afdelingen påtager sig indvendig vedligeholdelse ud over det, der fremgår af stk. 3. Såfremt der opstår skader på boligen, skal boligtageren omgående anmelde dette til boligforeningen. Hvis det ikke anmeldelse, vil boligtageren blive pålagt at erstatte eventuelle merudgifter som følge af den manglende anmeldelse. Beboerne har ret til at udføre nærmere fastlagte forbedringer m.v. af boligen med ret til en vis økonomisk godtgørelse ved fraflytning efter ganske bestemte forudsætninger. Alle sådanne forbedringer skal altid skriftligt anmeldes til boligforeningen forinden iværksættelsen, og afskrivningsgrundlaget skal være aftalt skriftligt. Indhent de gældende råderetsregler for boligafdelingen hos boligforeningens administration. 19

20 5. Ved fraflytning Ved fraflytning udføres den normale istandsættelse, der omfatter: 20 - Hvidtning eller maling af lofter og overvægge eller afvaskning af trælofter. - Maling af i forvejen malede vægge. - Tapetsering af vægge med tapet til standardpris. - Al rengøring af boligen. Disse arbejder betales af fraflytteren og afdelingen efter reglerne i afsnittet Generelt, stk Hvor der i forbindelse med tapetsering af vægge foretages afrensning af gammelt tapet, betales afrensning fuldt ud af afdelingen. Normalistandsættelse ved fraflytning efter pkt. 1 skal i almindelighed altid udføres, medmindre boligen for alle, eller nogle af de pågældende bygningsoverflader, fremtræder nyistandsat. I forbindelse med fraflytning, skal der foretages syn af boligen. Synet foretages af en af boligforeningen udpeget person. Når fraflytteren har opsagt sin bolig og HAB har modtaget oplysninger om fraflytterens fremtidige adresse, skal fraflytteren oplyse en dato for syn af boligen. Der gives mindst 1 uges varsel. Fraflytterens andel af den normale istandsættelse samt udgiften til øvrige istandsættelsesarbejder, som fraflytteren skal betale fuldt ud, vil om muligt blive oplyst under synet. Hvis fraflytteren har givet oplysning om sin fremtidige adresse, skal der gives oplysning om istandsættelsens omfang og pris senest 2 uger efter synsdatoen. Det må accepteres, at der ved den endelige afregning kan være en overskridelse af boligtagerens andel på højst 10% i forhold til den oplyste pris. Udgifter i forbindelse med retablering af ændringer i det lejede er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser. Sådanne krav kan

21 gøres gældende i fuldt omfang uanset de forannævnte begrænsninger. Fraflytteren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse jfr. afsnittet Generelt, pkt. 7. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v. betragtes det som misligholdelse, og udgiften hertil betales fuldt ud af fraflytteren jfr. afsnittet Generelt, pkt. 7. Arbejdet vil blive udført på boligforeningens foranledning på grundlag af synsrapporten. Ved bytning af lejligheder gælder samme bestemmelser som ved fraflytning. I henhold til reglementets afsnit Generelt pkt. 5 godtgør afdelingen 1% pr. måned i forhold til boperioden i den pågældende lejlighed af regningen til selve normalistandsættelsen. Efter en boperiode på 100 måneder (8 år og 4 måneder) betaler afdelingen således hele normalistandsættelsen. Eksempel på udgiftsandel ved forskellig længde af boperiode: Efter at have Godtgør afdelingen af Betaler fraflytter af boet fulde normalistandsættelsen normalistandsættelsen 6 måneder 6% 94% 12 måneder (1 år) 12% 88% 60 måneder (5 år) 60% 40% 100 måneder 100% 0% (8 år og 4 måneder) 21

22 Bestyrelsen har under hensyntagen til de til enhver tid gældende lovregler ret til at foretage ændringer i eller tilføjelser til dette reglement. Foranstående vedligeholdelses- og istandsættelsesreglement er godkendt på boligforeningen generalforsamling, den 14. Januar HAB Kontor: Varbergvej 63, 6100 Haderslev Tlf.:

23 23

24

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Husorden og Vedligeholdelsesreglement

Husorden og Vedligeholdelsesreglement Husorden og Vedligeholdelsesreglement Revideret: 6. marts 2015 2 Indhold - Husorden Indledning... 5 Du må Du må ikke... 5 1 Affald... 6 2 Altaner... 7 3 Antenner... 7 4 Bad og toilet... 8 5 Banke- og borestøj...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422

Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422 Husorden Blåbærhusene Afd. 20 Arendalsvej 302-422 (17.08.09) Affald I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Husorden Afdeling 33

Husorden Afdeling 33 Husorden Afdeling 33 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Afdelingerne: afd. 35 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer.

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 13 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby

Husorden Afdeling 31. Bendtsensvej 13, Nørresundby Husorden Afdeling 31 Bendtsensvej 13, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 31 BENDTSENSVEJ 13. INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER/PARABOLER 3 BAD OG TOILET 3 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Fjerritslev Boligforening

Fjerritslev Boligforening Vedligeholdelsesreglement for Fjerritslev Boligforening Model A - Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421

Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 Husorden Tyttebærhusene Afd. 21 Arendalsvej 301-421 AFFALD: I afdelingen har vi en genbrugsordning. Det betyder, at du skal sortere dit affald i følgende grupper: Restaffald, papir, pap, glas, olie, kemikalier,

Læs mere

Ordens- og vedligeholdelsesreglement. Afdeling 14 Østbyparken. afdeling 48

Ordens- og vedligeholdelsesreglement. Afdeling 14 Østbyparken. afdeling 48 Ordens- og vedligeholdelsesreglement Afdeling 14 Østbyparken afdeling 48 Udgivet 30. september 2014 Ordensreglement Indledning Som beboer i en almen boligorganisation er man en del af beboerdemokratiet

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab

Husorden. For. Thermologica. Ballerup Ejendomsselskab For Thermologica Ballerup Ejendomsselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 35 SKEJBYTOFTEN 186-228 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

GENERELLE ORDENSREGLER

GENERELLE ORDENSREGLER GENERELLE ORDENSREGLER INDHOLD Antenner... 1 Forsikringer... 1 Skiltning... 1 Maskiner... 1 Tekniske installationer... 1 Varmeanlæg... 2 Vandhaner og cisterner... 2 Bad og toilet... 2 Affald... 2 Udluftning

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 105 A.I. Holmsvej Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009

Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 Husorden afdeling 21 Vedtaget på afdelingsmødet d. 1-9-2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30.

Husorden. For. Saxobo. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber Saxobo, 3046-0 Godkendt på afdelingsmødet den 30. For Saxobo Samvirkende Boligselskaber Side 1 af6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles om

Læs mere

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C

Afdeling 1. Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C BOLIGFORENINGEN Afdeling 1 Sv en debjer gv ej 1 A, B, og C Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen,

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø

Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Husorden for AAB afd. 11 AB Silkeborg - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø I et boligkompleks er det vigtigt, at der er tryghed og tilfredshed blandt alle beboere. Derfor er der for

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT

Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 9, Viborggaard ORDENSREGLEMENT AF 18. APRIL 2004 (Revideret adm. juli 2011) Ordensreglementet gælder som tillæg til lejekontrakten, og det anbefales, at man gennemlæser

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Denne afdeling har B-ordningen VEDLIGEHOLDELSES- OG ORDENSREGLER

Denne afdeling har B-ordningen VEDLIGEHOLDELSES- OG ORDENSREGLER Denne afdeling har B-ordningen VEDLIGEHOLDELSES- OG ORDENSREGLER VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT 1. Lovgrundlag... 1 2. A-ordning... 1 3. Indflytning... 1 4. Indflyttersyn... 1 5. I botiden... 1 6. Fraflytning...

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Husorden 5. Maj Plads

Husorden 5. Maj Plads Husorden 5. Maj Plads Vedtaget på afdelingsmødet den 13.1.1998 Senere rettelse den 28.1.2014 Senere rettelse den 19.02.2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 og tilrettet efter møde 8.

Samvirkende Boligselskaber 3035-8 Bellahøj III Godkendt på afdelingsmødet den 16. oktober 2012 og tilrettet efter møde 8. For Bellahøj III Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere