Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget."

Transkript

1 Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug. Samlet økonomisk betragtning for hele udvalget ved økonomirapport 2 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 30/ korrigeret budget (+)=merforbrug (- )=min.forbrug overførsel til 2017 i mio. kr. Undervisning 580, , ,612-20,710-3,266 Skoler 394, , ,132-7,445-3,266 Skolefritidsordninger 27,334 8,816 20,804-6,530 Specialundervisning 75,923 33,669 69,500-6,423 Ungdomsskoler 11,774 6,479 11,436-0,338 Musikskoler 7,672 4,100 8,138 0,466 Privatskoler og efterskoler 63,042 0,113 62,602-0,440 Dagtilbud 246, , ,526-3,562-3,562 Fælles formål dagtilbud 55,263 25,428 54,363-0,900-0,150 Dagpleje 40,677 19,329 38,726-1,951 Daginstitutioner og klubber 123,858 59, ,046-2,812-3,412 Særlige dagtilbud 5,759 1,963 5,204-0,555 Tilskud puljeordninger 20,531 10,684 23,187 2,656 Børne og Familie 229, , ,888-6,186-2,405 Handicap 10,607 3,867 9,445-1,162 Døgnophold 114,792 51, ,992-5,800-1,605 Forebyggende foranstaltninger 43,783 20,966 45,102 1,319-0,240 Døgninstitutioner for handicappede 36,176 14,774 36,193 0,017 PPR 12,883 5,989 12,508-0,375-0,376 Sundhedsplejen 10,832 5,587 10,648-0,184-0,184 Udvalget i alt 1.055, , ,026-30,458-9,233-30,458 overførsel til ,233 Nettoafvigelse -21,225 Serviceudgifter Vedtaget budget 2016 Serviceudgifter 1.026, ,277-0,203 Samlet status for udvalget Samlet forventes et mindreforbrug på ca. 30,5 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug på Udvalgsområdet forventes samlet 9,2 mio. kr. overført til 2017, overførelsen til 2017 ligger på 1

2 samme niveau, som overførelsen fra Derudover forventes mindreudgifter på ca. 13 mio. kr. primært vedrørende elev- og børnetalsreguleringer på skoler, SFO og dagtilbud, der ikke overføres. Det samme gør sig gældende for mindreudgifter på primært anbringelsesområderne på Sektor Børne- og Familie på ca. 3,8 mio. kr. Endeligt forventes mindreudgifter på skolekørsel på ca. 4,3 mio. kr., da en del af udgiften for skolekørsel er overført til den kollektive trafik under Teknik og Miljø-Udvalget, mindreudgiften på de 4,3 mio. kr. overføres derfor til TMU. I forhold til økonomirapport 1, der viste et samlet mindreforbrug på 11,6 mio. kr., er der tale om en udvikling på ca. 18 mio. kr. Dette skyldes, at der i forbindelse med økonomirapport 1 ikke var overblik over det forventede elevtal på skoler og SFO for det kommende skoleår og dermed den økonomiske regulering, der sker i de decentrale budgetrammer. Denne del er medtaget i økonomirapport 2. Det samme gælder den økonomiske konsekvens for omlægningen af skolekørslen til kollektiv trafik. I det følgende gennemgås de enkelte Sektorer nærmere. 2

3 Sektor Undervisning For Sektor Undervisning forventes der en mindreudgift på 20,7 mio. kr. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korriget budget Forbrug pr. 30/6 overførsel 2016 Sektor Undervisning 580, , ,611-20,710-3,266 Som det fremgår af skemaet forventes en afvigelse på 20,7 mio. kr i mindreforbrug. Heraf forventes ca. 3,3 mio. kr. overført til 2017 mens 13,1 mio. kr. forventes tilbageført til kassen. Samlet økonomisk betragtning for sektoren på kontoområder Sektor Undervisning Heraf flyt imellem udvalg Heraf overførelse til 2017 Kompetenceudvikling -3,535-3,535 Udviklingskonti -0,810-0,810 Heraf overføres ikke elevtalsregulering skoler, mellemkommunale betalinger -5,254-5,254 Elevtalsregulering SFO -4,346-4,346 Tilpasning skolekørsel ved strukturændring -2,600-2,600 Specialklasse-kørsel -0,901-0,901 Decentralt niveau 1,078 1,078 Overførelse til TMU vedr. skolekørsel -4,345-4,345 Samlet -20,710-4,345-3,266-13,100 Kompetenceudvikling Som del af den nye folkeskolereform modtager kommunerne et årligt statstilskud til efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen samt pædagoger, der medvirker i undervisningen. Idet der samlet set afholdes med de midler, der udbetales fra staten, kan de ikke anvendes til andre formål og uforbrugte midler er derfor overført fra tidligere år. I 2016 forventes 0,5 mio. kr. anvendt til formålet og de resterende midler overføres til Mindreudgiften skyldes, at der fortsat pågår en afklaringsproces i forhold til behovet for efter- og videreuddannelse. Derudover skal mindreudgiften ses i lyset af, at kommunen sammen med de øvrige kommuner i Region Nordjylland har modtaget midler til kompetenceudvikling fra AP-Møller Mærsk. Udviklingskonti Der er på udviklingskontiene på Sektor Undervisning disponeret med, at 0,810 mio. kr. overføres til budget

4 elevtalsregulering på folkeskoler og mellemkommunal afregning. Angående elevtalsregulering samt mellemkommunal afregning forventes en samlet mindreudgift på 5,2 mio. kr. fordelt med: Elev/klassetalsregulering på folkeskoler og privatskoler: - 3,3 mio. kr. Mellemkommunale betalinger på specialundervisning samt undervisning på interne skoler:- 1,9 mio. kr. Elev/klassetalsregulering skoler På folkeskolerne forventes et samlet elevtalsfald i forhold til det budgetterede aktivitetsniveau på 134 elever til skoleåret 2016/2017. Dette svarer til en reduktion i forhold til det budgetterede klassetal på 9 klasser. Skolernes budgetter reguleres ved begyndelsen af hvert skoleår og det faldende klassetal trækkes derfor ud af skolernes budgetter med 5/12 effekt i Dog tilbageføres 3 klasser til skolerne i Hjørring By, som følge af Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets beslutning d. 23. maj 2016 om, at der for skoleåret 2016/2017 klassedeles indenfor undervisningsstederne på de to skoler og ikke på tværs af undervisningsstederne. Jævnfør BSU s beslutning er de 3 klasser i 2016 finansieret via afsatte midler til implementering af strukturændringen. Mellemkommunale betalinger På betaling til andre kommuner samt interne skoler på opholdssteder forventes jf. ovenstående en samlet mindreudgift på 1,9 mio. kr. Mindreudgiften skal ses i lyset af, at der henvises færre elever til specialundervisning ud af kommunen end forudsat med budgettet samt at antallet af elever på interne skoler på opholdsstederne er faldende. Idet ovenstående beskrevne mindreudgifter skyldes lavere aktivitet end forudsat ved budgetlægningen tilbageføres midlerne til kassen. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at budgetreguleringen for efteråret er baseret på en forventning for skoleåret 2016/2017. Den endelige budgetregulering vil først kendes til økonomirapport 3, hvorfor de overskydende midler først lægges i kassen der. Elevtalsregulering SFO Den 1. januar 2016 blev SFO en genindført i Hjørring Kommune og det var derfor i forbindelse med budgetlægningen for 2016 usikkert, hvor mange der ville gøre brug af et SFO-tilbud. Der blev derfor i forbindelse med budgetlægningen forudsat samme dækningsgrad som blev anvendt til budgetlægningen af SFO ene i 2014 inden SFO ene med implementering af den nye folkeskolereform blev erstattet af det frivillige undervisningstilbud. Derudover blev der budgetlagt med den forudsætning, at alle elever ville gøre brug af heltidsmodullet, da der ikke var erfaringstal for, hvordan eleverne ville fordele sig på hhv. morgen-, eftermiddags- og heltidsmodullet. Der er nu et overblik over elevtallet i SFO-ene for foråret 2016 og det forventede elevtal for det kommende skoleår. I nedenstående skema fremgår forskellen imellem budgetforudsætningerne og det forventede samlede elevtal for Budgetteret antal i SFO Budgetforudsætning 2016 faktisk elevtal budget 2016 Forskel Heltidsmodul Eftermiddagsmodul Morgenmodul Samlet Som det fremgår af skemaet forventes 982 færre elever at benytte sig af heltidsmodulet i forhold til budgetforudsætningerne. På eftermiddagsmodullet vil 541 elever gøre brug af tilbuddet mens 57 elever forventes at benytte sig af morgenmodullet. Samlet set forventes 384 færre elever at gøre brug af SFO-tilbuddene i forhold til budgetforudsætningerne i

5 Idet der i 2016 er færre elever, der gør brug af SFO-tilbuddet i forhold til det budgetterede aktivitetsniveau, forventes en samlet mindreudgift på netto 4,3 mio. kr., da budgetterne på SFOområdet tilpasses det reelle aktivitetsniveau. Idet der er tale om mindreudgifter som følge af lavere aktivitet end forudsat ved budgetlægningen tilføres midlerne som udgangspunkt kassen. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at budgetreguleringen er baseret på den forventede elevsammensætning på skolerne til næste skoleår. Den endelige budgetregulering vil først kendes til økonomirapport 3, hvorfor de overskydende midler først lægges i kassen der. Tilpasning skolekørsel ved strukturændring I forbindelse med den sidste strukturændring på skoleområdet, der trådte i kraft den 1. august 2015, blev kørselsbudgettet til befordring af skole-elever opjusteret med 2,6 mio. kr. Opjusteringen indgik i de samlede økonomiske beregninger for skolestrukturen i forventning om en større udgift til transport, da afstanden til skolerne for en række skoleelever ved lukning af undervisningssteder ville blive større og dermed, at eleverne ville være berettiget til befordring. Det har efterfølgende vist sig, at udgiften til befordring af skole-elever alligevel kunne holdes indenfor den oprindelige ramme fra før strukturændringen og de 2,6 mio. kr. lægges derfor med økonomirapport 3 i kassen. I 2017 og frem indgår de overskydende midler som del af Udvalgets reduktionsforslag. Specialklassekørsel På kørsel på specialundervisning forventes en mindreudgift på 0,9 mio. kr. Mindreudgiften skal ses i lyset af, at der arbejdes på at nedbringe antallet af visiterede elever over 4. klassetrin med taxakørsel. Indsatsen ligger i tråd med serviceniveauet for kørsel til specialundervisning pr. 1. august Her er fokus på samkørsel, bustræning og egen befordring, hvor elever over 4. klasse som udgangspunkt visiteres til at benytte kollektiv transport. Decentalt niveau På decentralt niveau forventes efter regulering for faldende elev- og klassetal en samlet merudgift på ca. 1 mio. kr. Forvaltningen følger månedligt op på den decentrale økonomi og sikrer, at indgåede handleplaner for afvikling af merforbrug fra tidligere år følges. n ligger på niveau med den forventede overførelse til 2017, der blev godkendt i forbindelse med safslutningen for Overførelse til TMU vedr. skolekørsel Projektet omkring koordinering af kørsel i Hjørring Kommune er godt i gang. Senest er den lukkede skolebuskørsel omlagt og indgår nu i den kollektive trafik. Dette skete med virkning fra august Som følge af omlægningen vil der i forbindelse med økonomirapport 2 ske en justering af de afsatte budgetter til hhv. skolebuskørsel under BSU og kollektiv trafik under TMU. Konkret vil der blive flyttet 4,3 mio. kr. fra BSU til TMU til håndtering af opgaven med befordring af skolebørn, som nu indgår og administreres under den kollektive trafik. NT har oplyst, at merudgiften i forbindelse med omlægningen bliver 3,6 mio. kr. Omlægningen har netto betydet en besparelse på 0,7 mio. kr. vedr. skolebuskørsel. En besparelse som tilfalder den besluttede besparelsespulje vedr. projektet for koordinering af kørsel. 5

6 Sektor Dagtilbud For Sektor Dagtilbud forventes et at vise et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korriget budget Forbrug pr. 30/6 overførsel Sektor Dagtilbud 246, , ,526-3,562-3,562 Samlet forventes en afvigelse på 3,6 mio. kr. i mindreforbrug, der alle forventes overført til Samlet økonomisk betragtning for sektoren på kontoområder Sektor Dagtilbud Omprioritering indenfor Sektor Overførelse til 2017 Søskendetilskud mv. -1,373-1,373 Efter-regulering tilskud til privatinstitutioner 1,373 1,373 Kvalitetsudvikling dagtilbud -0,150-0,150 Decentralt niveau -3,412-3,412 Samlet -3,562 0,000-3,562 Søskendetilskud På kontoen vedr. søskendetilskud forventes samlede mindreudgifter på ca. 1,4 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at et lavere antal forældre får søskendetilskud i dagtilbudene end forudsat med budgettet. Som udgangspunkt skal de overskydende midler lægges i kassen, det foreslås dog i stedet, at midlerne indgår i finansiering af eventuel efterregulering af tilskud til privatinstitutionerne jf. næste punkt. Evt. efter-regulering af tilskud til privatinstitutionerne På dagtilbudsområdet er disponeret med ca. 3,3 mio. kr. til eventuel efterregulering af udbetalt tilskud til privatinstitutioner, idet der er indgivet en klage angående den anvendte metode til beregning af driftstilskud til privatinstitutioner. Forvaltningen afventer en afgørelse fra Ministeriet for Børne, Undervisning og Ligestilling i forventning om, at denne kan træffe afgørelse i forhold til beregningsmetoden. I forbindelse med safslutningen blev 1,9 mio. kr. overført til 2016, der indgår i finansieringen af den eventuelle efterregulering. Der resterer dermed ca. 1,4 mio. kr. Jf. ovenstående foreslås det, at mindreudgifter på tilskud til søskende indgår i finansiering af den eventuelle efterregulering. I fald det afgøres, at Hjørring Kommune ikke skal efterregulere det udbetalte tilskud lægges de disponerede midler i kassen. 6

7 Kvalitetsudvikling dagtilbud På dagtilbudsområdet er afsat 1,5 mio. kr. til kvalitetsudvikling, hvoraf 0,5 mio. kr. er overført fra Det forventes her, at 0,150 mio. kr. ikke bliver disponeret i 2016 men overføres til Decentralt niveau dagtilbud På baggrund af prognoseberegninger for børnehaver, vuggestuer og øvrige daginstitutioner forventes en samlet mindreudgift på 3,4 mio. kr., der forventes overført til

8 Sektor Det Specialiserede Område Samlet forventes et for det specialiserede område at afvige med et mindreforbrug på 6,2 mio. kr., heraf forventes 2,4 mio. kr. overført til Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korriget budget Forbrug pr. 30/6 overførsel Sektor Børne- og Familie 229, , ,888-6,185-2,405 Samlet økonomisk betragtning for sektoren på kontoområder Sektor Børne- og Familie Omprioritering indenfor Sektor Overførelse til 2017 Heraf overføres ikke Anbringelse, forebyggende og merudgiftsydelser -5,958-2,177-3,781 Ungehuset 2,284 2,177 0,106 Børne- og Familiecenter -0,240-0,240 PPR -0,376-0,376 Sundhedsplejen -0,184-0,184 Overførelse til ,711-1,711 Samlet Sektor -6,185 0,000-2,405-3,781 Anbringelse, forebyggende og merudgiftsydelser På kontiene for anbringelser, forebyggende foranstaltninger og merudgiftsydelser på handicapområdet forventes en mindreudgift på ca. 6 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt på følgende områder: Merudgiftsydelser mv.: -1,2 mio. kr. Anbringelsesområderne: -6,4 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger: 1,6 mio. kr. På merudgiftsydelser forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes nedjustering i forventningen til generelle merudgiftsydelser og taxakørsel samt ændret serviceniveau vedtaget i efteråret På anbringelsesområderne forventes et samlet mindreforbrug på ca. 6,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skal ses i lyset af arbejdet med indsatsstrategien, hvor der er et stort fokus på opfølgning i sagerne. Derudover gøres der i større omfang brug af foranstaltninger, med større fokus på forebyggende foranstaltninger. Mindreforbruget på anbringelsesområderne skyldes også, at gennemsnitsprisen på de socialpædagogiske opholdssteder er lavere ved årets start end forudsat ved budgetlægningen. Derudover forventes en række hjemgivelser i plejefamilier samt mindreudgifter på de sikrede institutioner. På de forebyggende foranstaltninger forventes samlede merudgifter på ca. 1,6 mio. kr. Merudgiften skyldes opnormering på kontaktpersonkorpset som følge af øget brug af kontaktpersoner. Merudgiften skal som nævnt ses i lyset af, at der er et større fokus på brugen af forebyggende foranstaltninger og merudgiften finansieres derfor via mindreudgifter på anbringelsesområderne. Som udgangspunkt skal den samlede netto - mindreudgift på de nævnte områder lægges i kassen. I økonomirapport 1 blev det dog foreslået, at en andel af mindreudgifterne anvendes til at finansiere merudgifter på Ungehuset Nord jf. nedenstående punkt. 8

9 Ungecenter Nord På Ungehuset Nord forventes en samlet merudgift på ca. 2,3 mio. kr., heraf vedrører de 0,1 mio. kr. merforbrug overført fra 2015, der skal videreføres til 2017 og indarbejdes i taksten. De resterende 2,2 mio. kr. skyldes lav belægning på Ungehuset i forhold til de forudsatte belægningsgrader, der lå til grund for oprettelsen af Ungehuset Nord. I det forventede resultat for 2016 er ikke indregnet en forventning om et stignede antal anbringelser og der arbejdes på et oplæg omkring tilpasning af tilbuddet i forhold til det aktuelle og forventede behov. Ungehuset har i forventningen til årets resultat reduceret udgiftsniveauet så meget det er muligt, når der fortsat skal være døgnbemanding. Normalt skal merforbrug i 2016 overføres til efterfølgende budgetår og indregnes i taksten for Med økonomirapport 1 blev det dog foreslået, at merudgiften i 2016 finansieres via mindreudgifterne på anbringelsesområderne, da taksten ellers ville blive forholdsmæssig høj. Børne- og Familiecenter Kløvergården. På Børne- og Familiecenter Kløvergården forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der fra 2015 blev overført 1,6 mio. kr. hvoraf de 0,2 mio. kr. forventes videreført til PPR PPR forventer et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr., mindreforbruget stemmer overens med budgetoverførelsen fra Sundhedsplejen På Sundhedsplejen forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Overførelse til 2017 På Børne- og Familieområdet blev der samlet overført 5,4 mio. kr. til håndtering af manglende udmøntning af reduktionsblok i 2016 og en andel i I 2016 er midlerne anvendt til at udmønte en reduktionsblok på 3,7 mio. kr. og de resterende 1,7 mio. kr. foreslås overført til 2017 og indgår i arbejdet med indsatsstrategien på Børne- og Familieområdet. 9

10 Halvårs Børne- Skole og Uddannelsesudvalget 10

11 Halvårs Kommunerne skal udarbejde halvårs, der indberettes til Social- og Indenrigsministeriet. Halvårset pr. 30 juni 2016 for Børne- Skole og Uddannelsesudvalget opgøres i forhold til det oprindelige budget for I det følgende skema sættes det forventede på Sektorerne derfor i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Halvårset er af ren teknisk karakter. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget 2015 Halvårs vedtaget budget i mio. kr. Sektor Undervisning Sektor i alt 574, ,612-15,324 Sektor Dagtilbud Sektoren i alt 231, ,526 11,146 Sektor Specialiseret område Sektoren i alt 220, ,888 2,812 Udvalget i alt 1.026, ,835-1,366 Som det fremgår forventes et at afvige med en mindre-udgift på 1,366 i forhold til det oprindeligt vedtagne budget I det følgende beskrives afvigelserne på de enkelte sektorer. Sektor Undervisning Det forventede for Sektor Undervisning viser et mindreforbrug på 15,324 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget n skal tilskrives, at de tillægsbevillinger, der er givet i 2016, ved opgørelse af halvårset ikke tælles med. Hertil lægges de øvrige smæssige afvigelser, der opgøres i forhold til det korrigerede budget ved økonomirapport 2. Nedenstående er de enkelte reguleringer udspecificeret: Overførsel fra 2015: 5,149 mio. kr. Tillægsbevillinger ved økonomirapport 1: 0,238 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ved økonomirapport 2: -20,710 mio. kr Samlet merforbrug: -15,324 mio. kr. Sektor Dagtilbud 11

12 Det forventede for Sektor Dagtilbud viser et merforbrug på 11,146 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget Merforbruget skal primært tilskrives, at de tillægsbevillinger, der er givet i 2016 ved opgørelse af halvårset ikke tælles med. Hertil lægges de øvrige afvigelser. Nedenstående er de enkelte reguleringer udspecificeret: Overførelse fra 2015: 14,200 mio. kr. Tillægsbevillinger ved økonomirapport 1: 0,508 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ved økonomirapport 2: -3,562 mio. kr Samlet mindreforbrug: 11,146 mio. kr. Sektor Det Specialiserede Område Det forventede for Sektor Børne- og Familie viser et merforbrug på 2,812 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget Merforbruget skal primært tilskrives, at de tillægsbevillinger, der er givet i 2016 ved opgørelse af halvårset ikke tælles med. Hertil lægges de øvrige afvigelser. Nedenstående er de enkelte reguleringer udspecificeret: Overførelse fra 2015: 9,121 mio. kr. Øvrige tillægsbevillinger ØK1: -0,123 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ved økonomirapport 2: -6,185 mio. kr Samlet mindreforbrug: -2,812 mio. kr. 12

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15:15 Mødested: Familiehuset Kløvergården,

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:10 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget 2014-2017 Børne- og Undervisningsforvaltningen Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: Rådhuset,

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget

Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget Notat Afvigelsesforklaringer til budgetopfølgningen pr. 1.april 2009 for børne- og ungdomsudvalget Børne- og familieområdet områder med overførselsadgang PPR og Specialpædagogisk bistand forventer at holde

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder. Børne- og Familieudvalg Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og Familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009 3.01 Skoler 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 1. Pædagogisk Central - omorganis. -200-200 -200-200 2. Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt -80-185 -185-185 Naturskolen -475-1.140-1.140-1.140 Færdelssskolen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Hjælpemidler til handicappede børn XG

Hjælpemidler til handicappede børn XG 3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7

Korrigeret budget incl. overførsler. Område =2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Børn og Skoleudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Drift 645,3 678,5 663,1 651,8

Læs mere