ÅRSRAPPORT Å R S R A P P O R T F O R I N V E S T E R I N G S F O R E N I N G E N V A L U E I N V E S T D A N M A R K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R I N V E S T E R I N G S F O R E N I N G E N V A L U E I N V E S T D A N M A R K"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2013 F OR INVESTERINGSFORENINGEN VALUEINVEST DAN MARK

2 Om ValueInvest Danmark Investeringsforeningen ValueInvest Danmark c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Telefon Bestyrelse Ole Steffensen, formand Jens Harck, næstformand Ole Richter-Mikkelsen Bent Carlsen Mikael Bernhoft Investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S Investeringsrådgiver ValueInvest Asset Management S.A., Luxembourg Revision PricewaterhouseCoopers CVR-nr. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark FT-nr. Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Fondskoder ValueInvest Blue Chip Value DK ValueInvest Global DK ValueInvest Global Akkumulerende DK ValueInvest Japan DK Depotselskab Spar Nord Bank A/S Brancheforening InvesteringsForeningsRådet Layout Kandrups Bogtrykkeri A/S Produktion PrinfoHobro A/S Køb og salg af beviser Den mest enkle måde at købe beviser på i en af foreningens afdelinger er gennem Deres eget pengeinstitut. Ved navnenotering opnår De fordelene ved, at ValueInvest Danmark løbende kan fremsende information om foreningen. Ligeledes vil De modtage indbydelse til den årlige generalforsamling. Besøg også vores hjemmeside på hvor der ligger en vejledning i, hvordan der kan investeres i ValueInvest Danmark. Det er desuden muligt at se månedsrapporter, årsrapport m.m. samt at få flere oplysninger om foreningen. Afdelingernes beviser kan indløses til indre værdi fratrukket indløsningsomkostninger, men kan normalt sælges gennem Deres pengeinstitut til en højere pris. På kan De dagligt følge Foreningens indre værdi m.m. Her er det desuden muligt at se bl.a. halvårsrapporter, årsrapporter og månedlige beholdningsoversigter. Når De henvender Dem i banken, oplys følgende: Foreningens navn Fondskode på afdelingen Beløb De ønsker at investere Deres kontonummer Deres depotnummer Husk navnenotering 2 ÅRSRapport > 2013

3 Indhold Om ValueInvest Danmark... 2 Ledelsesberetning for Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Anvendt regnskabspraksis ValueInvest Blue Chip Value Kommentarer og forventninger Resultatopgørelse Balance Noter ValueInvest Global Kommentarer og forventninger Resultatopgørelse Balance Noter ValueInvest Global Akkumulerende Kommentarer og forventninger Resultatopgørelse Balance Noter ValueInvest Japan Kommentarer og forventninger Resultatopgørelse Balance Noter Ordforklaringer for ValueInvest Danmarks fire afdelinger Finanskalender Hvad er valueinvestering? Hvem er ValueInvest? Til notater Praktiske forhold Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 23. april 2014 kl på Hotel Marriott i København. ÅRSRapport >

4 Ledelsesberetning 2013 Investeringsforeningen ValueInvest består af 4 afdelinger. Hver afdeling aflægger separat regnskab og afdelingsberetning. Regnskaberne viser afdelingernes økonomiske udvikling i regnskabsåret samt giver en status ultimo. Afdelingsberetningen er placeret før den enkelte afdelings regnskab. I afdelingsberetningen kommenteres afdelingens resultat for året og formueudvikling samt de specifikke forhold, der gælder for afdelingen. Udlodning/udbytte Bestyrelsen foreslår nedenstående udbytter for 2013 i de respektive afdelinger. Udbytterne er opgjort i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningens regler ValueInvest Blue Chip Value ValueInvest Global ValueInvest Japan 6 mm Personbeskatning lig 5 % x gange (aktieindkomst) 1,2 20,00 13,60 11,00 om minimumsindkomst. Udbytterne er angivet med deres tilhørende indkomstfordeling i kroner pr. bevis har været et godt aktieår Som forudset i halvårsrapporteringen ville Pensionsbeskatning (15,3% afgift) Selskabsindkomst 20,00 13,60 11,00 20,00 13,60 11,00 Foreningens investeringsforvaltningsselskab håndterer en række opgaver indenfor administration og investering, som er fælles for foreningens afdelinger. Det er med til at sikre en omkostningseffektiv drift. Endvidere påvirkes afdelingerne af mange af de samme forhold, selvom de investerer i forskellige typer af værdipapirer og følger forskellige strategier. Eksempelvis kan udsving i den globale vækst påvirke afkast og risiko i alle afdelinger. 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 1 MSCI Verden Net Dividends (ND) i DKK inkl. reinvesterede udbytter 30,8% ,0% 26,8% 23,6% 21,6% 22,2% 16,4% 13,4% 8,1% 33,7% 6,26 mm x gange Derfor er det valgt at beskrive den overordnede markedsudvikling, de generelle risici og Foreningens risikostyring i et fælles afsnit for alle afdelinger i rapporten. Det anbefales, at disse afsnit læses i sammenhæng med de specifikke afdelingsberetninger for at få et fyldestgørende billede af udviklingen og de særlige forhold og risici, der påvirker de enkelte afdelinger. 0,0% MSCI Verden 2 70,0% -0,7% Industri Telekomm IT Finans Stabilt forbrug Energi Forsyning Råvarer MSCI Japan Net Dividends (ND) i DKK inkl. reinvesterede udbytter Medicinal Cyklisk Forbrug 69,1% Årets udvikling Foreningen kan se tilbage på et rigtigt godt år. Den samlede formue er steget med 36% svarende til t.kr. og udgør ultimo året t.kr. En formuefremgang som dels kan tilskrives et samlet resultat for året på t.kr. samt nettoemissioner for i alt t.kr. Det er især ValueInvest Global og den akkumulerende søsterafdeling som har haft investorernes interesse idet de alene har tegnet sig for en nettotilgang på t.kr. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 22,1% MSCI Japan -4,9% Energi 7,6% 9,3% Forsyning Råvarer 11,8% Medicinal 12,2% Industri 15,8% 16,0% IT Stabillt Forbrug 24,2% Finans 27,0% Cyklisk Forbrug Telekomm. 6,26 x ga 4 ÅRSRapport > 2013

5 Ledelsesberetning 2013 (fortsat) en gentagelse af første halvårs høje afkast i alle afdelinger blive meget svært at opnå i andet halvår. Men på trods af de ret afdæmpede forventninger blev der alligevel lagt et pænt afkast til i andet halvår i de globale afdelinger. Målt på MSCI Verden ND steg aktiemarkedet med hele 21,6% i De globale afdelinger outperformede markedet marginalt og gav således samlede afkast på mellem 22,2% og 22,5%, hvilket anses for at være meget tilfredsstillende, når man husker på, hvilken forsigtig sammensætning porteføljerne har. MSCI Japan ND steg med 22,1% målt i DKK. Japan-afdelingen klarede sig med et afkast på 15,6% også tilfredsstillende set i lyset af den ligeledes forsigtigt sammensatte portefølje. Japan-afdelingen har fortsat en overvægt af selskaber, der har overvejende fokus på omsætning og indtjening i Japan. Hermed har afdelingen ikke fået fuldt udbytte af den eufori, som yensvækkelsen har givet for eksportorienterede selskaber. Markedsudviklingen Det har efterhånden været fast rutine i de seneste rapporteringer at forudsige, at markedet vil tage retning efter fortolkninger af centralbankernes engagement med støtteopkøb. Andet halvår blev ikke nogen undtagelse. Efter at Ben Bernanke rystede den finansielle verden ved i maj at berøre emnet om, hvornår den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ville nedtrappe sine støtteopkøb, tog han igen markederne på sengen i september. Efter majaffæren havde finansmarkedet sat næsen op efter en nedtrapning, men i stedet bedyrede Bernanke i september, at man ville fortætte med at opkøbe for 85 milliarder US dollars om måneden, hvilket dog i december blev nedsat til 75 milliarder US dollars. Den økonomiske udvikling var endnu ikke stærk nok til at klare sig uden kunstigt åndedræt. Dårlige nyheder (om økonomien) blev til gode nyheder, renterne faldt og aktierne steg. Denne omvendte logik har været gældende i flere år. Globale afdelinger De globale afdelinger har igennem størstedelen af 2013 fortsat ikke haft investeringer i sektorerne Råvarer og Forsyning, der har været de to dårligste sektorer i Sektoren Forsyning har siden marts 2009, hvor aktiemarkedet bundede efter finanskrisen start, været den absolut dårligste sektor afkastmæssigt. Foreningens aktiemarkedsscreeninger viser desuden, at sektoren har langt den højeste gældsætning blandt de ni sektorer i screeningen. Men ingen regel uden undtagelse. I slutningen af 2013 fandt et japansk forsyningsselskab vej til alle afdelingerne og er således den første investering i denne sektor igennem mange år. Råvareselskaber er fortsat ikke at finde i porteføljerne, hvilket man ikke afkastmæssigt skal ærgre sig over, da sektoren gav et negativt afkast. Bedste sektorafkast kom fra den konjunkturfølsomme sektor Cyklisk Forbrug, hvor afdelingerne kun har nogle få, men dog ganske fornuftige investeringer. Derimod er der god repræsentation i den næstbedste sektor, som er Medicinal-sektoren. Begge sektorer gav afkast på over 30%. På de næste pladser kommer Industri, Telekommunikation og IT med afkast fra 27% til 24%. Sektoren Stabilt Forbrug, hvor afdelingerne har en meget stor eksponering, finder vi først længere nede i feltet på en 7. plads med 16% i afkast. Foreningens porteføljer indeholder fortsat ikke finansaktier. Afdeling Japan På trods af at sammensætningen af den japanske afdelingen fortsat ligger milevidt fra sammensætningen af det generelle japanske marked (MSCI Japan ND), er der selskaber i ni ud af de ti hovedsektorer. Der er således en god diversifikation af selskaber indenfor vidt forskellige forretningsområder. Afdelingen har fortsat ingen investeringer i Finans-sektoren, der var den tredje bedste sektor efter Telekommunikation og Cyklisk Forbrug. Den eneste sektor med negativt afkast i 2013 var Energi. Centralbankerne svinger fortsat taktstokken Centralbankerne fortsætter med at øve stor indflydelse på humøret på aktiemarkedet. Det er umiddelbart svært at kvantificere, hvilken betydning den massive tilførsel af likviditet har på aktiekurserne. På US Treasurys hjemmeside kan man se en statistik, der viser nogen sammenhæng mellem den amerikanske centralbanks opkøbsaktivitet og stigningen i det amerikanske aktieindeks, S&P 500. Andre analyser konkluderer omvendt, at der ikke kan fastlægges en direkte sammenhæng mellem centralbanksaktivitet og aktiekurser. Med andre ord er der varierende opfattelser af, hvor stor betydning likviditetstilførslen har på de finansielle markeder, idet mange variable faktorer spiller ind. Omfanget regnes i Joakim von Andstørrelser Vi har prøvet at kigge på denne aktivitet for at skabe et billede af omfanget. Balancen for de fire centralbanker, Federal Reserve, Bank of England, ECB og Bank of Japan, viser, at de siden finanskrisens start i 2007 har udvidet deres samlede balancer med milliarder US dollars. Det er absolut set et meget stort beløb, men også i relative termer har kvartetten gearet op, idet deres samlede balance i løbet af de fem år er steget med ikke mindre end 153% til knap milliarder US dollars. Den største relative stigning er sket i England, og den største absolutte stigning er sket i USA, hvilket fremgår af figur 3. Fortsat opkøbsaktivitet Ved en gennemgang af alle fire centralbankers formålsparagraffer støder man ind i et gennemgående formål: Prisstabilitet. Oprindeligt var et af målene at kontrollere inflationen, således at man kunne anspore til opsparing, uden at købekraften af denne opsparing blev udhulet via høj inflation. I dag må det siges, at dette mål midlertidigt er sat ud af spil. Der er en lav inflation, hvorfor formålet nu er at få befolkningen til at bruge penge for at skabe økonomisk vækst. Da de korte renter praktisk talt er gået imod nul, har centralbankerne taget disse ukonventionelle våben i brug Quantitative Easing (QE) eller på dansk: opkøb af finansielle aktiver. QE er designet til at træde til, hvor den ÅRSRapport >

6 Ledelsesberetning 2013 (fortsat) 3 Centralbanker udvider balancerne 4,000,000,000,000 3,000,000,000,000 2,000,000,000,000 Balance USD 2007 Balance USD 2012/13 Fund Governance Foreningens bestyrelse har vedtaget en fund governance-politik, som følger InvesteringsForeningsRådets anbefalinger. Politikken vedrører den overordnede styring af rettigheder og ansvar blandt aktørerne i og omkring foreningen og investeringsforvaltningsselskabet. Politikken fastlægger sammen med øvrige regler, forretningsgange og politikker samspillet mellem investorer, bestyrelsen, direktionen og øvrige interessenter. Mål underreprænsenterede køn Det er bestyrelsens mål, at andelen af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra 2017 kommer til at udgøre 20 procent. 1,000,000,000,000 0 Bank of Japan Bank of England ECB FED Vidensressourcer Investeringsforvaltningsselskabet råder over betydelige og brede videnressourcer, som kan sikre en stabil og sikker drift af foreningen. På områder, hvor selskabet ikke selv besidder de fornødne videnressourcer, varetages opgaverne af eksterne, konventionelle politik ikke kan gøre mere. På den amerikanske centralbanks hjemmeside kan det ses, at formålsparagraffen er udvidet med at lægge et nedadgående pres på de lange renter. For centralbankens vedkommende betyder det, at de i 2013 hver måned har købt lange (lang løbetid) amerikanske stats- og realkreditobligationer for 85 milliarder US dollars. Det svarer til at bygge 13 storebæltsbroer om måneden. Læg dertil den japanske centralbanks månedlige QE-program på 42 milliarder US dollars, og vi når op på 700 milliarder kroner i månedlige opkøb eller omregnet i broer 20 stk. om måneden. I december meddelte den amerikanske centralbank dog, at man nedjusterer opkøbsaktiviteten til 75 milliarder US dollars om måneden. Forventninger til 2014 Der spores lidt bedre økonomiske tilstande i de udviklede lande, anført af USA. Europa er langsomt ved at stabilisere sig, og i Japan venter man på reformerne, efter at landet gennemførte en aggressiv pengepolitik og høstede de lavt hængende frugter heraf. I Kina har kommunistpartiet i det forgangne efterår lagt nye planer for riget i midten, og i USA tiltræder en ny centralbankchef. Det siger sig selv, at de eksorbitante opkøb fra centralbankernes side må ophøre før eller siden. Den amerikanske centralbank har meddelt en marginal nedtrapning og må forventes at nedtrappe opkøbene yderligere i løbet af Det vil medføre stigende volatilitet på de finansielle markeder. Renterne på lange obligationer må forventes at stige, hvorved det risikofrie alternativ til aktier bliver mere attraktivt og således medfører et pres på aktiemarkedet. Der vil komme en ugunstig periode med prisfald i mange aktivklasser, men derefter vil de frie markedskræfter igen kunne prisfastsætte risiko langt mere rationelt end i dag. Det vil på lang sigt være positivt for de finansielle markeder, når centralbankerne ophører med deres stærkt manipulerende adfærd. I dette miljø fortsætter Foreningen arbejdet med at identificere virksomheder med en stabil indtjening. Disse vil også i høj søgang bidrage til at skabe en koncern af virksomheder i porteføljerne, hvor den samlede indtjeningsstabilitet på lang sigt er markedet overlegen. Usædvanlige forhold Udover omtale af udviklingen på de finansielle markeder er der ikke i regnskabsåret indtruffet usædvanlige forhold, som har påvirket indregningen og målingen. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til fastsættelse af en korrekt dagsværdi for visse instrumenter, da markedskursen i nogle tilfælde ikke anses som retvisende. Instrumenterne værdiansættes i disse tilfælde til en anden markedsbaseret kurs, såfremt denne antages at være et bedre udtryk for dagsværdien Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurderingen af årsregnskabet. Samfundsansvar Investeringsforeningen ValueInvest Danmark forvalter primært sit samfundsansvar gennem et tæt samarbejde med Foreningens investeringsrådgiver ValueInvest Asset Management S.A. Denne har underskrevet UN PRI (www.unpri.org), som er et samarbejde for professionelle investorer med henblik på at fremme principperne i PRI. Det betyder, at ValueInvest Asset Management S.A. analyserer, om virksomhederne har en samfundsmæssig ansvarlig adfærd. 6 ÅRSRapport > 2013

7 Ledelsesberetning 2013 (fortsat) ValueInvest Asset Management S.A. har fravalgt negativ screening brugt på en måde, hvor virksomhederne automatisk bliver solgt fra, og vil i stedet bruge samarbejdet med UN PRI til påvirkning af det enkelte selskab. ValueInvest Asset Management S.A. har følgende investeringsmæssige holdning: ValueInvest Asset Management S.A. tilstræber at føre en ansvarlig investeringspolitik og hermed i praksis at leve op til de samfundsmæssige forventninger, der kan og vil blive stillet til en kapitalforvalter, der forvalter midler på andres vegne. ValueInvest Asset Management S.A. deltager ikke i kampagner, men tager eventuelle problemer op i forvaltningen af kundernes porteføljer for at opnå positiv effekt. ValueInvest Asset Management S.A. vurderer, at de bedste investeringer opnås, når virksomhedsledelserne har en forretningsmæssig og økonomisk forsvarlig holdning med i deres overvejelser. Her henvises til Foreningens hjemmeside under afsnittet om Investering og Rådgivning. Risici og risikostyring Som investor i en af de fire afdelinger i Investeringsforeningen ValueInvest Danmark får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikoen ved at investere via Foreningen kan overordnet knytte sig til tre elementer: Investeringsmarkederne Investeringsbeslutningerne Driften af foreningen Risici knyttet til investeringsmarkederne Afkastet i Foreningen bliver naturligvis påvirket af alle de risici, som knytter sig til investeringsmarkederne. Disse risikoelementer er for eksempel udviklingen i de økonomiske konjunkturer og politiske forhold både lokalt og globalt, valutarisici, renterisici og kreditrisici. Hver af disse risikofaktorer håndterer Foreningen inden for de givne rammer. Eksempler på risikostyringselementer er rådgivningsaftalen og investeringspolitikker, interne kontroller samt lovgivningens krav om risikospredning. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Investeringerne i de fire afdelinger vælges efter valueprincippet. Det vil sige, at man kun køber aktier i virksomheder, som handles til priser på børsen, der vurderes til at ligge væsentligt under deres reelle værdi. Investeringsstrategien medfører en porteføljesammensætning, som ofte afviger betydeligt fra det generelle aktiemarked. Således er den aktuelle sammensætning af afdelingerne væsentligt forskellige fra de respektive referenceindeks MSCI Verden ND og MSCI Japan ND, hvorved afkastene for afdelingerne ligeledes kan påregnes at afvige væsentligt fra disse indeks-afkast, både i positiv og negativ retning. Dette er i modsætning til passivt styrede foreninger og afdelinger - også kaldet indeksbaserede hvor investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. Foreningens bestyrelse har fastsat risikorammer for hver afdeling. Rammerne er fastlagt med reference til den maksimalt og minimale observerede standardafvigelse over de seneste 5 år. I det område har bestyrelsen fastlagt en minimal og en maksimal standardafvigelse, som overvåges af investeringsforvaltningsselskabet. Risici knyttet til driften af Foreningen For at undgå fejl i driften af Foreningen har investeringsforvaltningsselskabet etableret en række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på udvikling af systemer og højnelse af kontrolniveauet, således at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Afkast vurderes dagligt, og er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, tages dette op med rådgiver med fokus på at få vendt udviklingen. Der anvendes desuden betydelige ressourcer på at sikre en korrekt prisfastsættelse. I de tilfælde, hvor den aktuelle børskurs ikke vurderes at afspejle dagsværdien på det pågældende instrument, anvendes en værdiansættelsesmodel i stedet. Investeringsforvaltningsselskabets complianceafdeling overvåger og fører kontrol med, at de førnævnte systemer og forretningsgange virker og anvendes korrekt. Overskridelse af investeringsrammer rapporteres til Foreningens bestyrelse og i visse tilfælde også til Finanstilsynet. På IT-området lægges der stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål, inden for fastsatte tidsfrister, at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. For yderligere oplysninger om de enkelte af Foreningens afdelinger henvises til de gældende prospekter og Central Investorinformation. Disse kan downloades fra www. valueinvest.dk Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. ÅRSRapport >

8 Ledelsesberetning 2013 (fortsat) Generelle risikofaktorer Enkeltlande Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, for eksempel Danmark, er der risiko for, at det finansielle marked i landet kan blive udsat for specielle politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder også udviklingen i landets valuta og rente, påvirke investeringernes værdi. Eksponering mod udlandet Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører generelt en lavere risiko for den samlede portefølje end investering alene i enkeltlande/-markeder. Udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for en kraftig reaktion på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige og generelle økonomiske forhold. Endelig giver investeringer i udlandet en valutaeksponering, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Valuta Investeringer i udenlandske værdipapirer giver eksponering mod valutaer, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. Derfor vil afdelingernes kurs blive påvirket af udsving i valutakurserne mellem disse valutaer og danske kroner. Selskabsspecifikke forhold Værdien af en enkelt aktie kan svinge mere end det samlede marked og kan derved give et afkast, som er meget forskelligt fra markedets. Forskydninger på valutamarkedet samt lovgivningsmæssige, konkurrencemæssige, markedsmæssige og likviditetsmæssige forhold vil kunne påvirke selskabernes indtjening. Da afdelingerne på investeringstidspunktet kan investere op til 10 % i et enkelt selskab, kan værdien af Foreningen variere kraftigt som følge af udsving i enkelte aktier. Selskaber kan gå konkurs, hvorved investeringen heri vil være tabt. Nye markeder/emerging markets Begrebet nye markeder omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (ex. Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativt usikre finansmarkeder, relativ usikker økonomisk udvikling samt aktie- og obligationsmarkedet, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici, der ikke forekommer på de udviklede markeder. Et ustabilt politisk system indebærer en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og politik. For investorer kan dette eksempelvis bevirke, at aktiver nationaliseres, at rådigheden over aktiver begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings- og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store og uforudsete udsving. Nogle lande har enten allerede indført restriktioner med hensyn til udførsel af valuta, eller kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være faldende som følge af økonomiske og politiske ændringer samt naturkatastrofer. Effekten kan også være mere vedvarende. Særlige risici ved aktieforeninger Udsving på aktiemarkedet Aktiemarkeder kan svinge meget og kan falde væsentligt. Udsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske og reguleringsmæssige forhold eller en konsekvens af sektormæssige, regionale, lokale eller generelle markedsmæssige og økonomiske forhold. Risikovillig kapital Afkastet kan svinge meget som følge af selskabernes muligheder for at skaffe risikovillig kapital til for eksempel udvikling af nye produkter. En del af en forenings formue kan investeres i virksomheder, hvis teknologier er helt eller delvist nye, og hvis udbredelse kommercielt og tidsmæssigt kan være vanskelig at vurdere. Udsagn om forventninger De udsagn om fremtiden, som er indeholdt i denne årsrapport, afspejler ledelsens aktuelle forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater samt til konjunkturerne i verdensøkonomien og på finansmarkederne. Den type forventninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og vi vurderer, at usikkerheden er større, end hvad vi historisk har set. Og da det ydermere er behæftet med meget stor usikkerhed at give bud på den konkrete udvikling på de mange enkeltmarkeder, vi investerer på, vurderer vi, at det ikke er hensigtsmæssigt at komme med konkrete tal for afkastforventningerne for det kommende år. Investorer og andre, der tager beslutninger på grundlag af informationen i denne rapport, bør generelt foretage deres egne omhyggelige overvejelser om hvilke usikkerheder, der kan have betydning. 8 ÅRSRapport > 2013

9 Ledelsesberetning 2013 (fortsat) Bestyrelse & direktion Der kan oplyses følgende om bestyrelsesog direktionsmedlemmer i Investeringsforeningen ValueInvest Danmark: Bestyrelse Ole Steffensen, Formand. Tiltrådt 3. juni 2008 Bestyrelsesformand for: Boliginvestor A/S Medlem af bestyrelsen for: Dit pultekammer Holding A/S Dit pultekammer Kolding A/S Dit pultekammer Højbjerg A/S Dit pultekammer Århus V A/S Dit pultekammer Århus Nord A/S Dit pultekammer Randers A/S Egedal Maskinfabrik A/S Ejendomsselskabet af , Hadsund A/S Egedal Maskinfabrik A/S ASX 1235 A/S NTR Holding A/S Direktør for: Olav W. Hansen A/S Jens Harck, Næstformand. Tiltrådt 7. november 2002 Ole Richter-Mikkelsen. Tiltrådt 16. april 1998 Mikael Bernhoft. Tiltrådt 25. april 2007 Bestyrelsesformand for: Andersson og Sørensen Holding A/S Moltke-Leth Advokater, Aktieselskab Alfr. Andersson og O. Sørensens eftf. A/S Elektas EL-Installationer A/S Direktion BI Management A/S Christina Larsen, direktør Bestyrelsesformand for: BI SICAV, Luxembourg Næstformand for: Investeringsforeningsrådet Medlem af bestyrelsen for: FundCollect A/S Henrik Granlund, Vicedirektør Bestyrelsens valgperiode er reguleret ifølge foreningens vedtægter på følgende måde: Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Ved første valg vælges 2 medlemmer for 1 år og resten for 2 år. Genvalg kan finde sted. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 73 år. Aldersgrænsen på 73 år kan hæves med to år ad gangen af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Foreningens samlede bestyrelseshonorar udgjorde i 2013: 443 t.kr. (2012: 418 t.kr.) Medlem af bestyrelsen for: Fournais A/S Handels og Ingeniørfirma A/S Bent Erik Carlsen. Tiltrådt 3.juni ÅRSRapport >

10 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 2013 for Investeringsforeningen Value- Invest Danmark (fire afdelinger). Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar december Foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger indeholder retvisende redegørelser for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 19. marts 2014 Bestyrelse Direktion BI Management A/S Ole Steffensen Formand Christina Larsen Direktør Jens Harck Næstformand Henrik Granlund Vicedirektør Ole Richter-Mikkelsen Bestyrelsesmedlem Mikael Bernhoft Bestyrelsesmedlem Bent Carlsen Bestyrelsesmedlem 10 ÅRSRapport > 2013

11 Den uafhængige revisors erklæringer Til investorerne i Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Påtegning på årsregnskaberne Vi har revideret årsregnskaberne for de enkelte afdelinger i Investeringsforeningen ValueInvest Danmark (fire afdelinger) for regnskabsåret den 1. januar 31. december 2013, omfattende den samlede beskrivelse af anvendt regnskabspraksis samt de enkelte afdelingers resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskaberne for de enkelte afdelinger udarbejdes efter lov om investeringsforeninger mv. Ledelsens ansvar for årsregnskaberne Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskaber for de enkelte afdelinger uden væsentlig fejlinformation, uanset at denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskaberne for de enkelte afdelinger på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskaberne for de enkelte afdelinger er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskaberne for de enkelte afdelinger, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af årsregnskaber for de enkelte afdelinger, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af de enkelte afdelingers aktiviteter for regnskabsåret den 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om investeringsforeninger mv. gennemlæst foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i foreningens ledelsesberetning og ledelsesberetningerne for de enkelte afdelinger er i overensstemmelse med årsregnskaberne for de enkelte afdelinger. København, den 19. marts 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Edelbo statsautoriseret revisor Michael E. Jacobsen statsautoriseret revisor ÅRSRapport >

12 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv., herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Rapporteringsvaluta Rapporteringsvaluta er danske kroner. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde den enkelte afdeling, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når den enkelte afdeling som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå afdelingen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen. Finansielle instrumenter består af finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Finansielle aktiver udgøres af likvide beholdninger, kapitalandele, obligationer og afledte finansielle instrumenter samt mellemværender ved handelsafvikling. Finansielle forpligtelser består af afledte finansielle instrumenter og mellemværender ved handelsafvikling. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som beeller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som kursgevinster og -tab. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Kapitalandele, obligationer, afledte finansielle instrumenter, likvide midler, tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs, opgjort som GMT 1600 valutakursen. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdag, indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet anskaffelsestidspunktet indregnes i resultatopgørelsen under Kursgevinster og -tab. Resultatopgørelse Renter og udbytter Renteindtægter består af årets indtjente renter på indestående i pengeinstitutter. Aktieudbytter indtægtsføres på tidspunktet for udbyttets vedtagelse på det udbyttebetalende selskabs generalforsamling. Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab på valutakonti og kapitalandele. Realiserede kursgevinster og -tab på kapitalandele opgøres som forskellen mellem dagsværdien på salgstidspunktet fratrukket dagsværdien primo året eller dagsværdien på anskaffelsestidspunktet, såfremt kapitalandelen er anskaffet i regnskabsåret. Urealiserede kursgevinster og -tab opgøres som forskellen mellem dagsværdien ultimo året og dags-værdien primo året eller dagsværdien på anskaffelsestidspunktet, såfremt kapitalandelen er anskaffet i regnskabsåret. Handelsomkostninger Handelsomkostninger opgøres som alle direkte omkostninger med videre ved handel med finansielle instrumenter. Den del af handelsomkostningerne, som er afholdt i forbindelse med køb og salg af finansielle instrumenter, og som er forårsaget af emission og indløsning, indregnes direkte i medlemmernes formue. Beløbet opgøres, som den andel af bruttohandelsomkostningerne, som forholdsmæssigt kan henføres til omsætning i forbindelse med emission og indløsning beregnet på grundlag af de omsætningstal, som indgår i beregning af omsætningshastigheden. Administrationsomkostninger Afdelingens direkte omkostninger består af de omkostninger, som direkte kan henføres til afdelingen. Foreningen har indgået aftale med investeringsforvaltningsselskabet BI Management A/S om administration. Administrationsbidraget til BI Management A/S er opført som Fast administrationsbidrag i den enkelte afdeling. Skat Skat består af tilbageholdt udbytteskat og renteskat som ikke kan refunderes. Udlodning De udbyttebetalende afdelinger foretager hvert år en udlodning/udbytte i overensstemmelse med foreningens vedtægter, der blandt andet opfylder de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsindkomsten. Afdelingerne skal derfor ikke betale skat, men skattepligten påhviler modtageren af udbyttet. Minimumsindkomsten opgøres på grundlag af de i regnskabsåret: Indtjente renter og udbytter Realiserede nettokursgevinster på valutakonti Realiserede nettokursgevinster på aktier Afholdte administrationsomkostninger Udlodningsprocenten beregnes som den opgjorte udlodning (rådighedsbeløb) i procent af afdelingens cirkulerende andele på balancedagen. Den beregnede udlodningspro- 12 ÅRSRapport > 2013

13 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) cent nedrundes efter gældende regler til nærmeste tidendedele procent eller til nul, hvis den beregnede udlodningsprocent er mindre end 0,10 procent. Et overskydende positivt beløb til rådighed for udlodning overføres til udlodning næste år. Udlodningsregulering fra årets emissioner og indløsninger indgår i de respektive udloddende afdelingers resultat til udlodning og beregnes således, at udlodningsprocenten er af samme størrelse før og efter emission/indløsning. Udlodningsreguleringen vedrørende årets emissioner tillægges rådighedsbeløbet, mens reguleringen vedrørende årets indløsninger fratrækkes rådighedsbeløbet. Forslag til udlodning for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under medlemmernes formue. Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultat og det skattemæssigt opgjorte udlodningsbeløb tillægges/fradrages den pågældende afdelings formue. Balancen Likvide midler Likvide midler måles til dagsværdi, der svarer til den nominelle værdi. Kapitalandele og obligationer Kapitalandele til dagsværdi. På noterede kapitalandele fastsættes dagsværdien som lukkekursen på balancedagen eller en anden markedsbaseret kurs, såfremt denne må antages at være et bedre udtryk for dagsværdien. Hvis denne kurs ikke afspejler dagsværdien, fastlægges værdien på grundlag af værdiansættelsesteknikker, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme mellem uafhængige parter på måletidspunktet. Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi fastsat efter almindelige anerkendte metoder. Andre aktiver Andre aktiver måles til dagsværdi. Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved salg af værdipapirer samt emissioner, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Tilgodehavende rente, udbytte med mere består af periodiserede renter på likvider og obligationer, udbytter deklareret før balancedagen med afregning efter balancedagen samt tilgodehavende udbytteskatter. Anden gæld Anden gæld måles til dagsværdi. Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved køb af værdipapirer samt indløsninger, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Nøgletal Årsregnskabet indeholder en række nøgletal under de enkelte afdelinger. Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse og retningslinier fra InvesteringsForeningsRådet. Indre værdi Medlemmernes formue delt med cirkulerende andele på balancedagen. Udlodning i procent Udlodning til medlemmerne i procent af cirkulerende andele på balancedagen. Omkostningsprocent Administrationsomkostningerne i procent af afdelingens gennemsnitlige månedlige opgjorte formuer. Årets afkast i procent beregnes som: Indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning ( -1) x 100 Indre værdi primo året Hvor geninvesteret udlodning opgøres således: Udlodning x indre værdi ultimo året/ indre værdi efter udlodning. Værdipapiromsætning, brutto og netto Værdipapiromsætning, brutto, er opgjort som det samlede provenu ved køb og salg af værdipapirer fratrukket handelsomkostninger. Værdipapiromsætning, netto, er opgjort som værdipapiromsætningen, brutto, fratrukket handel i forbindelse med emissioner og indløsninger. ÅOP ÅOP beregnes som summen af omkostningsprocenten fra Central Investorinformation, resultatbetinget honorar og direkte handelsomkostninger ved løbende drift i procent af den gennemsnitlige formue tillagt en syvendedel af summen af det maksimale emissionstillæg og maksimale indløsningsfradrag. Foreningens foretager ikke investeringer i andre afdelinger eller gør brug af resultatafhængigt honorar. Omsætningshastighed Omsætningshastigheden afspejler, hvor mange gange om året beholdningen omsættes. Den beregnes som værdipapiromsætningen opgjort til nettoværdi i forhold til den gennemsnitlige formue, opgjort efter samme principper som ved beregning af omkostningsprocenten. Anvendelsen af nettotal medfører, at det alene er handlen i forbindelse med den løbende porteføljepleje, der måles. Sharpe Ratio Sharpe Ratio måler afkastet af en investering i forhold til risikoen. Risikoen måles på baggrund af den historiske volatilitet (standardafvigelsen). Sharpe Ratio måler således et risikojusteret merafkast. Jo højere Sharpe Ratio, jo bedre har investeringen været, såfremt porteføljens merafkast er positivt. Sharpe Ratio beregnes som det historiske afkast minus den risikofrie rente (merafkast) divideret med standardafvigelsen på merafkastet. Sharpe Ratio beregnes så vidt muligt på basis af fem års observationer, dog som minimum på basis af 36 måneders observationer. ÅRSRapport >

14 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) Benchmark (sammenligningsindeks) En afdelings afkast sammenlignes oftest med afkastet på et anerkendt sammenligningsindeks (benchmark). Standardafvigelse Standardafvigelse angiver spredningen af afkast i forhold til gennemsnitsafkastet. Under antagelse af at afkast er normalfordelt vil det fremtidige afkast med 68% sandsynlighed fordele sig +/- en standardafvigelse omkring gennemsnitsafkastet og med 95% sandsynlighed fordele sig +/- to standardafvigelser omkring gennemsnittet. Jo højere standardafvigelse desto større udsving i forhold til gennemsnitsafkastet. Tracking Error Tracking Error angiver spredningen på afkastforskellen mellem porteføljen og sit sammenligningsindeks i forhold til den gennemsnitlige afkastforskel. Tracking Error beskriver således hvor tæt porteføljen følger sit sammenligningsindeks. En lav Tracking Error betyder at porteføljen følger sammenligningsindekset tæt mens en høj Tracking Error modsat betyder at portefølje og sammenligningsindeks ikke følges særlig tæt. Information Ratio Information Ratio beskriver hvor godt porteføljen har klaret sig i forhold til den relative risiko som der taget i forhold til sammenligningsindekset. Information Ratio beregnes som afkastforskellen mellem portefølje og sammenligningsindeks i forhold til Tracking Error. Positiv Information Ratio betyder at porteføljen har klaret sig bedre end sit sammenligningsindeks, hvor en Information Ratio over 0,5 er godt, mens negativ Information Ratio betyder det modsatte. 14 ÅRSRapport > 2013

15 ValueInvest Blue Chip Value Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens generelle ledelsesberetning for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til gældende prospekt, der kan hentes på Investeringsområde og profil Afdelingen har som langsigtet mål at levere høje stabile afkast kombineret med lav risiko for permanente tab på baggrund af en disciplineret aktieudvælgelsesproces, som specialiserer sig i principperne om valueinvestering. Ved at investere i primært større likvide nordamerikanske, europæiske og japanske kvalitetsselskaber prisfastsat væsentlig under den reelle beregnede værdi kan afdelingen fremvise attraktive stabile afkast kombineret med en moderat risiko. Afdelingen er placeret i kategori 5 på EU s risikoskala. Risikoskalaen fremgår af Central Investorinformation og kan downloades på foreningens hjemmeside dk. Afkastforklaring ValueInvest Blue Chip Value leverede et positivt afkast i 2013 på 22,5% mod et ligeledes positivt afkast fra MSCI Verden ND på 21,6%. I de 14 kalenderår, ValueInvest Blue Chip Value har eksisteret, har porteføljen akkumuleret et positivt afkast på 158% mod et akkumuleret afkast på 11% for MSCI Verden ND. ValueInvest Blue Chip Value har leveret sit merafkast med en lavere tabsrisiko end den, der har været kendetegnende for MSCI Verden ND. I Blue Chip Value-afdelingens levetid har aktiemarkedet haft to ekstremt negative afkastsår - i 2002 og siden i Ved begge lejligheder har afdelingen vist sit beskyttende værd ved at tabe væsentlig mindre end aktiemarkedet generelt. Dette er én af de afgørende faktorer for at kunne skabe et fornuftigt positivt afkast på lang sigt. Siden marts 2009 er investorerne på aktiemarkedet blevet belønnet med høje afkast. Afdelingens investorer har også fået nogle gedigne afkast, der ligger væsentligt over det gennemsnitlige afkast. Der er derfor grund til at udvise den yderste forsigtighed, da det ikke kan påregnes, at aktiemarkedet fortsætter opad i samme tempo. En lang periode med gode afkast skaber høje forventninger. Hvis der opstår skuffelser i det generelle aktiemarked, vil det ubønhørligt blive straffet, og afdelingens investeringer kan ikke undgå også at blive delvist ramt kursmæssigt. Her er det vigtigt at skelne mellem kortsigtede udsving i aktiekurser og virksomhedernes underliggende indtjeningsstabilitet. Afdelingen har en overvægt af virksomheder, der har en relativt stor forudsigelighed og stabilitet i indtjeningen. Dette er langt mere væsentligt end de kortsigtede udsving i aktiekurserne. 1 ValueInvest Blue Chip Sharpe Ratio Beta Tracking Error (p.a.%) Information Ratio 2 Historiske afkast inklusive nøgletal Historiske afkast Af Figur 2 fremgår de historiske resultater fordelt på 5 år, 7 år og 10 år. I syv- og tiårsperioderne er der leveret et merafkast i forhold til MSCI Verden ND i kombination med en lavere risiko, målt ved den årlige standardafvigelse. I femårsperioden har risikoen målt på den årlige standardafvigelse ligeledes været lavere, samtidig med at afkastet for afdelingen ikke helt har kunnet følge afkastet for markedet. Med godt 13% i årligt afkast har det dog været væsentligt højere, end hvad man bør forvente på lang sigt. I de to længste perioder 7 år og 10 år hvor det årlige afkast har været lavest, har porteføljen haft den laveste Beta. I femårsperioden, hvor det årlige afkast har været højt, har porteføljen haft en højere Beta. I alle perioderne har porteføljen en høj Tracking Error, som indikerer store afvigelser i porteføljesammensætningen i forhold til MSCI Verden ND (jf. Begreber) (10 år) ValueInvest MSCI Verden (7 år) ValueInvest MSCI Verden (5 år) ValueInvest MSCI Verden Blue Chip Net Dividens Blue Chip Net Dividens Blue Chip Net Dividens 110,07 7,71 1,72 10,26 0,41 0,69 5,49 0,31 78,86 5,99 12,52 0,20 36,75 4,57 1,36 11,32 0,09 0,69 5,91 0,23 24,80 3,22 13,94-0,02 85,63 13,17-2,29 10,26 0,94 0,75 5,58-0,41 105,21 15,46 11,53 1,04 Landeeksponering pr Andre lande 4% Østrig 2% Storbritannien 3% Sverige 3% Belgien 4% Holland 5% Schweiz 8% Frankrig 11% Japan 20% USA 38% Kontant andel 2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% ÅRSRapport >

16 Landeeksponering Af Figur 2 fremgår landeeksponeringen. Udvælgelsen af selskaber og sammensætningen af porteføljerne sker med udgangspunkt i en investeringsproces, der går på tværs af lande og sektorer. ValueInvest Blue Chip Value rummer derfor udelukkende selskaber og sektorer, der er identificeret positivt ud fra investeringsprocessen. Selskabsudvælgelsen har medført, at den største eksponering er for selskaber baseret i USA, Europa og Japan. Selskabseksponering Porteføljens 10 største selskabseksponeringer fremgår af Figur 3. De 10 største selskabseksponeringer udgør 45,1% af den samlede portefølje med eksponering gående fra 5,6% til 3,7%. Der er således en god diversifikation i porteføljen, og samtidig er de 9 af de 10 største selskabseksponeringer primært investeret i kategorierne for indtjeningsstabilitet A og B. Særlige risici herunder forretningsmæssige og finansielle risici Da afdelingen investerer i aktier på de internationale markeder, har afdelingen en forretningsmæssig risiko i forhold til udviklingen på disse markeder. Risikoen består hovedsageligt af den generelle markedsrisiko, en aktierisiko på den enkelte virksomhed samt en valutarisiko. I årsrapportens afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer kan man læse nærmere om de forskellige typer af risici samt om Foreningens overordnede vurdering af disse risici. Ultimo 2013 var henholdsvis USA, Japan og Europa afdelingens tre største investeringsområder. Forudsat at vi ikke ændrer investeringsstrategien, vil den økonomiske og politiske udvikling i disse to lande samt Europa have en særlig stor betydning for investorernes fremtidige afkast. 3 General Mills Ahold Kimberly-Clark Nestle Staples Konica Minolta Casino Pfizer Delhaize ConAgra Foods Selskabseksponering pr USA Holland USA Schweiz USA Japan Frankrig USA Belgien USA venter man på reformerne, efter at landet gennemførte en aggressiv pengepolitik og høstede de lavt hængende frugter heraf. Det siger sig selv, at de eksorbitante opkøb fra centralbankernes side må ophøre før eller siden. Den amerikanske centralbank har meddelt en marginal nedtrapning og må forventes at nedtrappe opkøbene yderligere i løbet af Det vil medføre stigende volatilitet på de finansielle markeder. Renterne på lange obligationer må forventes at stige, hvorved det risikofrie alternativ til aktier bliver mere attraktivt og således medfører et pres på aktiemarkedet. Det vil på lang sigt være positivt for de finansielle markeder, når centralbankerne ophører med deres stærkt manipulerende adfærd. I dette miljø fortsætter Foreningen arbejdet med at identificere virksomheder med en stabil indtjening. Disse vil også i høj søgang bidrage til at skabe en koncern af virksomheder i afdelingen, hvor den samlede indtjeningsstabilitet på lang sigt er markedet overlegen. Sektor Industri Risikokategori Vægt Stabilt Forbrug Stabilt Forbrug Stabilt Forbrug Stabilt Forbrug Cyklisk Forbrug IT Stabilt Forbrug Medicinal Stabilt Forbrug Stabilt Forbrug Fødevarer Fødevarebutikker Husholdningsartikler Fødevarer Special Detailhandel Kontormaskiner Fødevarebutikker Medicinalindustri Fødevarebutikker Fødevarer A B A A B C B B B-1 A 5,6% 5,3% 5,1% 5,0% 4,4% 4,2% 4,0% 3,9% 3,9% 3,7% Forventninger til 2014 Der spores lidt bedre økonomiske tilstande i de udviklede lande, anført af USA. Europa er langsomt ved at stabilisere sig, og i Japan 16 ÅRSRapport > 2013

17 Årsrapport > ValueInvest Blue Chip Value Resultatopgørelse (t.kr.) (t.kr.) Balance pr. 31. december (t.kr.) (t.kr.) Renter og udbytter 1 Renteindtægter Udbytter I alt renter og udbytter Kursgevinster og -tab Kapitalandele Øvrige aktiver/passiver Handelsomkostninger I alt kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Aktiver Likvide midler Indestående i depotselskab I alt likvide midler Kapitalandele Noterede aktier fra udenl. selskaber I alt kapitalandele Andre aktiver Tilgodehav. renter, udbytte m.m Andre tilgodehavender Mellemværende vedr. handelsafvikling I alt andre aktiver Resultat før skat Aktiver i alt Skat Årets nettoresultat: Passiver 7 Medlemmernes formue Anden gæld Skyldige omkostninger Mellemværende vedr. handelsafvikling I alt anden gæld Passiver i alt Til rådighed for udlodning 9 Femårsoversigt ÅRSRapport >

18 Årsrapport > ValueInvest Blue Chip Value Noter (t.kr.) (t.kr.) 1 Renteindtægter Indestående i pengeinstitutter 0 2 I alt renteindtægter Udbytter Noterede aktier fra udenlandske selskaber I alt udbytter Handelsomkostninger Bruttohandelsomkostninger Dækket af emissions- og indløsningsindtægter I alt handelsomkostninger Administrationsomkostninger Direkte fælles I alt Direkte fælles I alt Honorar til bestyrelse mv Revisionshonorar Markedsføringsomkostninger Gebyrer til depotselskab Andre omk. i forb. med formueplejen Øvrige omkostninger Fast administrationshonorar I alt administrationsomkostninger Skat Ikke refunderbar udbytteskat I alt skat Finansielle Instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 98,57% 98,98% Andre aktiver og passiver 1,43% 1,02% Specifikation af afdelingens børsnoterede værdipapirer kan rekvireres via eller ved at rette henvendelse til BI Management A/S. Formue fordelt på lande USA 39% 42% Japan 20% 18% Frankrig 11% 4% Schweiz 8% 11% Holland 5% 5% Andre inklusiv kontanter 17% 20% Formue fordelt på sektorer Stabile forbrugsgoder 53% 47% Health Care 15% 21% IT 9% 7% Cykliske forbrugsgoder 6% 6% Industri 6% 9% Andre inklusiv kontanter 11% 10% 18 ÅRSRapport > 2013

19 Årsrapport > ValueInvest Blue Chip Value Medlemmernes formue Cirk. Beviser Formue Cirk. Beviser Formue Formue primo Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser Ændring i udbetalt udlodning p.g.a. emission/indløsning Emissioner i året Indløsninger i året Nettoemissionstillæg og netto indløsningsfradrag Udlodningsregulering Overført udlodning fra sidste år Overført udlodning til næste år Foreslået udlodning Overført fra resultatopgørelsen Formue ultimo Til rådighed for udlodning Renter og udbytter Ikke refunderbar skat Kursgevinster til udlodning Administrationsomkostninger Udlodningsregulering Udlodning overført fra sidste år (+/-) Til rådighed for udlodning, brutto Frivillig udlodning 0 18 I alt til rådighed for udlodning Heraf foreslået udlodning Heraf foreslået overført til udlodning næste år Femårsoversigt Årets nettoresultat (t.kr.) Medlemmernes formue ultimo (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 191,02 161,73 153,12 154,80 138,57 Udlodning (%) 20,00 6,75 3,00 1,00 1,50 Omkostningsprocent 2,06 2,09 2,09 2,09 2,16 Omkostningsprocent jfr. vedtægter 1,96 2,02 1,92 2,03 1,82 Årets afkast (%) 22,50 7,49-0,25 12,9 25,27 Kursværdi af køb af værdipapirer (t.kr.) Kursværdi af salg af værdipapirer (t.kr.) Værdipapiromsætning, brutto (t.kr.) Værdipapiromsætning, netto (t.kr.) Omsætningshastighed 0,23 0,15 0,11 0,08 0,27 ÅOP 2,49 2,51 2,51 2,50 2,77 Sharpe Ratio 1, Standardafvigelse (%) 10, Tracking Error (%) 6, Information Ratio -0, MSCI Verden Net Dividends: Afkast (%) 21,19 14,49-2,64 19,71 25,90 Sharpe Ratio 1,15 Standardafvigelse (%) 11,49 ÅRSRapport >

20 ValueInvest Global Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med årsrapportens generelle ledelsesberetning for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til gældende prospekt, der kan hentes på Investeringsområde og profil Afdelingen har som langsigtet mål at levere høje stabile afkast kombineret med lav risiko for permanente tab på baggrund af en disciplineret aktieudvælgelsesproces, som specialiserer sig i principperne om valueinvestering. Ved at investere i primært større likvide nordamerikanske, europæiske og japanske kvalitetsselskaber prisfastsat væsentlig under den reelle beregnede værdi kan afdelingen fremvise attraktive stabile afkast kombineret med en moderat risiko. Afdelingen er placeret i kategori 5 på EU s risikoskala. Risikoskalaen fremgår af Central Investorinformation og kan downloades på foreningens hjemmeside dk. Afkastforklaring ValueInvest Global leverede et positivt afkast i 2013 på 22,2% mod et ligeledes positivt afkast fra MSCI Verden ND på 21,6%. I de 15 kalenderår, ValueInvest Global har eksisteret, har porteføljen akkumuleret et positivt afkast på 231% mod et ligeledes positivt afkast på 61% for MSCI Verden ND. ValueInvest Global har leveret dette merafkast med en lavere tabsrisiko end den, der har været kendetegnende for MSCI Verden ND. I Global-afdelingens levetid har aktiemarkedet haft to ekstremt negative afkastsår - i 2002 og siden i Ved begge lejligheder har Global-afdelingen vist sit beskyttende værd ved at tabe væsentlig mindre end aktiemarkedet generelt. Forsigtighed er en dyd.så må vi leve med afkastet. Dette står skrevet på Foreningens hjemmeside under Mission. Ligeledes er det fremhævet, at målsætningen er langsigtet levering af høje afkast kombineret med lav risiko for permanente tab. Siden marts 2009 er investorerne på aktiemarkedet blevet belønnet med høje afkast. Afdelingens investorer har også fået nogle gedigne afkast, der ligger væsentligt over det gennemsnitlige afkast. Der er derfor grund til at udvise den yderste forsigtighed, da det ikke kan påregnes, at aktiemarkedet fortsætter opad i samme tempo. En lang periode med gode afkast skaber høje forventninger. Hvis der opstår skuffelser i det generelle aktiemarked, vil det ubønhørligt blive straffet, og afdelingens investeringer kan ikke undgå også at blive delvist ramt kursmæssigt. Her er det vigtigt at skelne mellem kortsigtede udsving i aktiekurser og virksomhedernes underliggende indtjeningsstabilitet. Afdelingen har en overvægt af virksomheder, der har en relativt stor forudsigelighed og stabilitet i indtjeningen. Dette er langt mere væsentligt end de kortsigtede udsving i aktiekurserne. 1 ValueInvest Global Sharpe Ratio Beta Tracking Error (p.a.%) Information Ratio 2 Historiske afkast inklusive nøgletal Historiske afkast Af Figur 1 fremgår de historiske resultater fordelt på 5 år, 7 år og 10 år. I syv- og tiårsperioderne er der leveret et merafkast i forhold til MSCI Verden ND i kombination med en lavere risiko, målt ved den årlige standardafvigelse. I femårsperioden har risikoen målt på den årlige standardafvigelse ligeledes været lavere, samtidig med at afkastet for afdelingen ikke helt har kunnet følge afkastet for markedet. Med knap 13% i årligt afkast har det dog været væsentligt højere, end hvad man bør forvente på lang sigt. I de to længste perioder 7 år og 10 år hvor det årlige afkast har været lavest, har porteføljen haft den laveste Beta. I femårsperioden, hvor det årlige afkast har været højt, har porteføljen haft en højere Beta. I alle perioderne har porteføljen en høj Tracking Error, som indikerer store afvigelser i porteføljesammensætningen i forhold til MSCI Verden ND (jf. Begreber) (10 år) ValueInvest MSCI Verden (7 år) ValueInvest MSCI Verden (5 år) ValueInvest MSCI Verden Global Net Dividens Global Net Dividens Global Net Dividens 119,56 8,18 2,20 10,43 0,45 0,70 5,60 0,39 78,86 5,99 12,52 0,20 36,51 4,55 1,33 11,47 0,09 0,70 6,00 0,22 24,80 3,22 13,94-0,02 83,38 12,89-2,57 10,49 0,90 0,78 5,51-0,47 105,21 15,46 11,53 1,04 Landeeksponering pr Andre lande 4% Østrig 2% Storbritannien 3% Sverige 3% Belgien 4% Holland 5% Schweiz 8% Frankrig 11% Japan 20% USA 38% Kontant andel 2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 20 ÅRSRapport > 2013

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015 F OR INVESTERINGSFORENINGEN VALUEINVEST DAN MARK ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT 2015 F OR INVESTERINGSFORENINGEN VALUEINVEST DAN MARK ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2015 F OR INVESTERINGSFORENINGEN VALUEINVEST DAN MARK ÅRSRAPPORT Om ValueInvest Danmark Investeringsforeningen ValueInvest Danmark c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 F O R I N V E S T E R I N G S F O R E N I N G E N V A L U E I N V E S T D A N M A R K

ÅRSRAPPORT Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 F O R I N V E S T E R I N G S F O R E N I N G E N V A L U E I N V E S T D A N M A R K ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 F OR INVESTERINGSFORENINGEN VALUEINVEST DAN MARK Om ValueInvest Danmark Investeringsforeningen ValueInvest Danmark c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIE & VALUTAINVEST ApS

AKTIE & VALUTAINVEST ApS AKTIE & VALUTAINVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2014 Michael Greisholm Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013 Halvårsrapport for 2013 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport 2013 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Halvårsrapport Postboks 2672 for

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Trøjborgvej Aarhus N. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Rationel Aktieinvestering A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning

Terra Gruppen Holding ApS under tvangsopløsning Dansk Revision Odder godkendt revisionsanpartsselskab Torvet 10 DK-8300 Odder odder@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 54 15 44 Telefax: +45 86 56 03 60 CVR: DK 32 64 74 13 Bank: 1944

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere