Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1"

Transkript

1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens metoder og arbejdsvilkår har ændret sig meget, siden Johnson og Kaplan (1987) i slutningen af 1980 erne kritiserede management accounting for helt at have mistet sin betydning i relation til ledelsens behov. En sand velsignelse af teknikker og metoder har set dagens lys på konsulenters slides såvel som forskeres skriveborde og har derfra bevæget sig over i økonomistyringens værktøjskasse. Nogle af ordene er activity based costing, balanced scorecard og target costing. Andre kan læses i de konferenceprogrammer, der dumper ind af døren eller ved at bladre nogle numre af Ø&I eller andre tidsskrifter igennem. Ikke et ondt ord om det. Nye teknikker har betydet nye arbejdsfelter. Nogle gange således, at der er blevet tilført nye arbejdsopgaver til økonomiafdelingen og andre gange således, at teknikker, der udspringer af økonomistyringen, bliver taget i brug i andre afdelinger. Det er en udvikling, der ikke er slut. Faggrænserne er stadig i bevægelse, og det er i dette memo hensigten at indkredse et af de nye arbejdsfelter investor relations - hvor økonomistyringen kan have en aktie, hvis vi tør. Virksomheders offentliggørelse af information, rapportering og kommunikation er kommet i søgelyset i de seneste år, i takt med at virksomhedernes omgivelser har ændret karakter. Øget globalisering, stigende integrering af kapitalmarkeder, øget mobilitet af såvel kapital som fysiske ressourcer, øget konkurrence, nye dominerende brancher, teknologisk udvikling samt udvikling inden for IT og internet har været nøgleord i denne udvikling. De ændrede omgivelser stiller nye og anderledes krav til virksomheders eksterne kommunikation. Ud fra en regnskabsmæssig betragtning er der tale om, at behovet for mere nuanceret kommunikation med de finansielle markeder er øget, idet de traditionelle finansielle

2 informationer i aftagende grad afspejler virksomhedens værdier og formåen. Der bliver brug for at håndtere denne øgede eksterne kommunikation til kapitalmarkedet og andre relevante interessenter på en systematisk og velovervejet måde. Og det er netop, hvad investor relations (IR) handler om. 2. Hvad er Investor relations? IR er delvis PR og delvis virksomhedsstyring, det er delvis journalistik og delvis finansiering. Det er i det hele taget et fagområde, der har hentet inspiration, metoder og teorier fra en række forskellige erhvervsøkonomiske discipliner, og som virksomheder i stigende grad må forholde sig til også når der vælges økonomistyringskoncepter. Som kommunikationsredskab er IR ikke blot et redskab til at sikre, at virksomheden lever op til lovens mindstekrav, men i højere grad et redskab til at skabe opmærksomhed omkring virksomheden, tiltrække investorer og sidst men ikke mindst til at opnå værditilvækst i virksomheden. Øget offentliggørelse af relevante succes parametre og nøgletal, der på troværdig vis profilerer virksomhedens kernekompetencer, er med til at skabe øget opmærksomhed omkring virksomhedens aktie. Dette sker ved at tage skridtet fra kun at oplyse de traditionelle nøgletal til at offentliggøre særskilte såvel finansielle som ikkefinansielle - nøgletal, der netop fremhæver virksomhedens kerneområder, og som dermed øger investorernes og analytikernes indsigt og viden om de af virksomhedens konkrete forhold og aktiviteter, der ikke afspejles i de traditionelle nøgletal. Dette bidrager til et mere fyldestgørende og nuanceret informationsgrundlag, hvorudfra markedet kan værdiansætte virksomheden, der således er med til at reducere risikoen for høje risikopræmier og undervurderede aktiekurser (se yderligere detaljer i Bukh et al. 2000c, 2000d). Fra oprindeligt at være blevet anskuet som et PR værktøj betragtes IR i dag mere som en strategisk ledelsesfunktion, der blandt andet sikrer en stærkere kobling mellem ledelse og aktionærer. Dermed er IR også en reaktion på investorernes voksende utilfredshed med virksomhedens kommunikation; og i takt med den voksende fokus på shareholder value er opmærksomheden yderligere blevet skærpet. De fleste virksomheder har indset, at de skal intensivere informationspolitikken og fortælle omverdenen om den kontinuerlige udvikling, hvis selskabets aktier skal virke attraktive. Derfor er investor relations ved at finde sin plads som et redskab, der systematiserer informationsstrømmen fra selskab til investor. 2

3 3. Økonomistyringens rolle I dag er IR en relevant og afgørende aktivitet for børsnoterede selskaber på linje med marketing, salg og strategi. Og udviklingen går i retning af, at IR i stigende grad bliver et begreb, som kræver ledelsens fulde opmærksomhed. Men IR er ikke kun et anliggende for den øverste ledelse eller for informationsafdelingen. En stor del af den information, som skal danne grundlag for virksomhedens kommunikation, skabes ved medvirken af økonomiafdelingen. Det gælder ikke blot de finansielle oplysninger, der for eksempel er brug for ved en kvartalsrapportering, men også de såkaldte ikke-finansielle data om kunder, medarbejdere og processer, der ofte f.eks. i forbindelse med et balanced scorecard (Kaplan og Norton 1996) internt er et anliggende for økonomistyringen. For at kunne understøtte IR må økonomistyringen altså kunne levere finansiel såvel som ikkefinansiel information med en frekvens og en troværdighed, der lever op til de krav, de eksterne interessenter stiller. Og ved valget og designet af økonomistyringskoncept må denne anvendelse af informationen tages med i betragtning. Herudover er en fundamental og ufravigelig forudsætning, der underbygger virksomhedens informations- og kommunikationspolitik, at der skabes tiltro til virksomheden. Denne tiltro skabes ved en kombination af virksomhedens hidtidige resultater og de fremtidige udsigter, der former markedets tiltro til virksomheden og dens evne til at skabe værdi. Det betyder, at det ikke er nok, at økonomistyringen tilsyneladende fungerer, i den forstand, at ledelsen ikke klager, og at brugerne ikke er alt for utilfredse med de rapporter, der sendes rundt. Økonomistyringen må indrettes på en måde, så den også af eksterne evaluatorer investorer, analytikere markedskommunikatorer, journalister, studerende, forskere osv. bliver vurderet som værende så professionel, at virksomheden faktisk er styret. Og det skal økonomiafdelingen ideelt set kunne være i stand til at dokumentere. Både på baggrund af den måde økonomistyringen praktiseres på og med udgangspunkt i de systemer og koncepter, som anvendes. Når tiltro således er en mulig effekt af IR, bliver IR en strategi. Kommunikation giver ikke sig selv, og derfor er præsentationen af virksomhedens potentialer en strategi for, hvorledes man kommer fra et image baseret på fortiden til en fremtid, der når der virkeligt er brug for at kommunikere den står i modsætning til fortiden. Hvis fremtiden skal være noget andet, end 3

4 fortidens mere eller mindre miserable resultater, skal kommunikationen være noget særligt. Den skal vise, at virksomheden gør noget for at få skabt en fremtid. Derfor er IR i en sådan situation en kommunikationsproces, der ikke alene tager udgangspunkt i aktuelle resultater og udviklingstendenser; den skal tillige benytte en ny række virkemidler, der kan være med til at skitsere, hvorfor virksomheden vil være bedre i fremtiden end i fortiden. Det er her, der er brug for at kunne kommunikere virksomhedens strategier på en række områder, ikke mindst med hensyn til ressource- og kompetenceudvikling. Og det er også her, hvor økonomistyringen måske har noget nyt at bidrage med. Økonomistyringen skal sikre, at de for virksomheden relevante nøgleparametre og kernekompetencer måles, styres og i sidste ende rapporteres. Økonomistyringen bliver dermed den underliggende dimension, der udgør det styringsmæssige og talmæssige grundlag for de informationer, som virksomheden vælger at offentliggøre til markedet. Økonomistyringen skal være i stand til at styre og frembringe de afgørende faktorer, der udgør grundlaget for en virksomheds fremtidige vækstpotentiale. Derfor bør der være et tæt samarbejde mellem økonomistyring og investor relations. 4. Afsluttende bemærkninger Investor relations har i mange virksomheder været et lidt forsømt begreb. Men i de senere år er flere og flere virksomheder begyndt at fokusere mere herpå. I uddannelsesmæssig sammenhæng har IR heller ikke været et fokusområde på landets universiteter og handelshøjskoler, men det kan måske skyldes, at IR forudsætter en kombination af omfattende kendskab til flere forskellige erhvervsøkonomiske fagområder, hvilket bedst sikres ved en generel økonomisk uddannelse. Generelt kan investor relations betragtes som det instrument, der samler, systematiserer og organiserer virksomhedens samlede kommunikation til markedet. Ideelt set inddrager en velfungerende IR funktion samtlige gennemgåede aspekter i virksomhedens eksterne kommunikation: fordele og ulemper, omkostninger og gevinster ved at offentliggøre bestemt information til bestemte interessenter. På den måde kan IR funktionen betragtes som den overordnede paraply, der indeholder samtlige former for ekstern kommunikation til markedet, formel og uformel, finansiel og ikke-finansiel vedrørende virksomhedens materielle og immaterielle værdier. IR vedrører såvel kommunikation til private som institutionelle investorer, men ligeledes indsamling og bearbejdning af information fra markedet tilbage til virksomheden. 4

5 IR bør dermed ses som en dynamisk og gensidig to-vejs kommunikationskanal, der skubber såvel virksomhed som marked op ad indlæringskurven omkring virksomheden til et højere vidensniveau. IR spiller ikke kun en rolle i veletablerede børsnoterede selskaber men er måske i endnu større grad en vital funktion for virksomheder, der påtænker en fremtidig børsintroduktion. Herudover er børsnotering ikke nødvendigvis nøgleordet ved oprettelse af en IR-funktion eller en informationsafdeling, idet også offentlige virksomheder og organisationer kan have behov for at tage hånd om deres eksterne profil. I de senere år, hvor styring, forankring og deling af viden har fået større betydning for mange virksomheder, vil en aktiv kommunikation herom kunne forventes at blive central i IR aktiviteterne. Dette er netop, hvad der har kunnet observeres ved de seneste års interesse for videnregnskaber (jf. Bukh et al 2000a, 2000b) og i det stigende indhold af information om viden i børsprospekter (Gormsen et al 2000). Denne udvikling vil stille krav til virksomheders økonomistyring, idet den i højere grad skal kunne styre og formidle finansielle såvel som ikke finansielle parametre og informationer. Grænsedragningen mellem informationsafdelinger eller investor relations-funktioner vil dermed i fremtiden fremstå mindre tydelig, idet det kan forventes, at investor relations vil blive et nyt potentielt arbejdsfelt for økonomistyringen. Litteratur Bukh, Per Nikolaj ; Jan Mouritsen og Heine T. Larsen. (2000a). Videnregnskabers struktur og indhold. Revision & Regnskabsvæsen 3/marts, side Bukh, Per Nikolaj; Heine T. Larsen og Jan Mouritsen. (2000b). Constructing intellectual capital statements. Bringes i Scandinavian Journal of Management. Bukh, Per Nikolaj; Peter Gormsen, og Jan Mouritsen. (2000c). Når viden introduceres på Børsen: Om relevansen af et videnregnskab. Bringes i Samfundsøkonomen. Bukh, Per Nikolaj Bukh; Peter Gormsen, og Jan Mouritsen. (2000d). Investor relations: På vej mod en offensiv informationsstrategi. Bringes i Finans/Invest. Gomsen, Peter; Per Nikolaj Bukh og Jan Mouritsen. (2000). Når viden introduceres på Børsen. Side i Videnregnskaber - på vej mod en guideline, Erhvervsfremme Styrelsen, København. 5

6 Johnson, H.T. & R.S. Kaplan (1987) Relevance lost: The rise and fall of management accounting. Boston: Harvard Business School Press. Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (1996) The Balanced Scorecard - translating strategy into action, Boston: Harvard Business School Press. 1 Memoet er baseret på et forskningsprojekt, hvor det dels undersøges hvilken information, der efterspørges af analytikere og investorer og dels afdækkes, hvorledes denne information benyttes i investeringsanbefalinger og -beslutninger. Det er projektets overordnede formål at give yderligere indsigt i, hvorledes videnregnskaber kan fungere i relation til kapitalmarkedet, og projektets empiriske del tager udgangspunkt i en omfattende analyse af danske børsprospekter. Yderligere information kan fås ved henvendelse til Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet, telefon , 6

Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi?

Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi? Juli 2000 Investor relations: på vej mod en offensiv informationsstrategi? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn Resume Investor

Læs mere

Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab?

Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab? Juni 2000 Når viden introduceres på børsen: Om relevansen af et videnregnskab? Lektor, Ph.d. Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Business Analyst, cand. oecon. Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Professor,

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Strategi for videnledelse 1

Strategi for videnledelse 1 Oktober 2001 Strategi for videnledelse 1 BDO-professor, cand.oecon., Ph.d, Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Cand.oecon, Mette Rosenkrands Johansen, Handelshøjskolen i Århus Professor, Dr.merc.,

Læs mere

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard

Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Strategisk fokus på knowledge management Strategisk fokus på knowledge management med balanced scorecard Et spørgsmål om strategisk parathed af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen

Læs mere

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed

Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Activity Based Costing i en balanceret virksomhed Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Universitetsparken DK-8000 Aarhus

Læs mere

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed

Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed Activity Based Costing i en Balanced Scorecard Activity Based Costing i en Balanced Scorecard virksomhed af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Gormsen og Mette Rosenkrands Johansen Afdeling for Virksomhedsledelse,

Læs mere

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard

Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard Fokus på knowledge management i offentlige Fokus på knowledge management i offentlige virksomheder med balanced scorecard af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Kommunikation til omverdenen

Kommunikation til omverdenen e-bog KAPITEL 4 Kommunikation til omverdenen Traditionelt har mange virksomheder og organisationer kunnet styres ved en fokusering på god udnyttelse af de materielle aktiver bygninger og maskiner. Men

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer

Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer Videnregnskabets indhold Videnregnskabets indhold Ledelsesudfordringer, indsatser og indikatorer af BDO-professor, Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus, professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk,

Læs mere

Controlleren. Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Controlleren. Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen Introduktion Introduktion af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com Formålet med håndbogen Hvad er knowledge management Der er de senere

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Videnregnskabers struktur og indhold?

Videnregnskabers struktur og indhold? Oktober 1999 Videnregnskabers struktur og indhold? Per Nikolaj D. Bukh, Aarhus Universitet Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i København Heine Thorsgaard Larsen, Handelshøjskolen i København Resume Videnregnskabet

Læs mere

Strategikortlægning med balanced scorecard

Strategikortlægning med balanced scorecard August 2002 Strategikortlægning med balanced scorecard Cand. oecon, Mette Rosenkrands Johansen, Handelshøjskolen i Århus BDO Professor, cand. oecon., ph.d. Per Nikolaj Bukh, Handelshøjskolen i Århus Balanced

Læs mere

Multiple integrerede præstationsmålingssystemer: Videnregnskab og balanced scorecard i en softwarevirksomhed

Multiple integrerede præstationsmålingssystemer: Videnregnskab og balanced scorecard i en softwarevirksomhed Multiple integrerede præstationsmålingssystemer: Videnregnskab og balanced scorecard i en softwarevirksomhed Af Per N. Bukh, Mette R. Johansen og Jan Mouritsen Resumé Både videnregnskaber og balanced scorecard

Læs mere

Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet

Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet Strategi i praksis - anvendelse af software-understøttet balanced scorecard af René Ravn Nielsen, salgsdirektør, rene.nielsen@sdk.sas.com og Henrik Lundum, account manager, henrik.lundum@sdk.sas.com, Finacial

Læs mere

Investor relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt

Investor relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt Working Paper Series Department of Business Studies No. 22, 2008 Investor relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt By Christian Nielsen and Per Nikolaj Bukh Aalborg University, Department

Læs mere

Nr. 1 marts 2004. videnregnskab

Nr. 1 marts 2004. videnregnskab Nr. 1 marts 2004 videnregnskab Indhold Videnregnskab: Et satsningsområde for Knowledge Lab 3 Lars Qvortrup Relevans, principper og anvendelighed 4 Interview med Peder Michael Pruzan-Jørgensen Videnregnskab

Læs mere

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi?

(Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse (Hvordan) skaber en virksomhedsovertagelse værdi? af professor, Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet og ph.d.-studerende Karina Skovvang Christensen, Handelshøjskolen

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Service eller rentabilitet?

Service eller rentabilitet? Service eller rentabilitet? Adjunkt, cand. oecon. Per Nikolaj D. Bukh, Ph.D. Servicestyringsgruppen (Service businesses research unit) Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Bygning 350, DK-8000

Læs mere

Implementering af strategi i FA09

Implementering af strategi i FA09 HD(R) Regnskab og økonomistyring Implementering af strategi i FA09 Hovedopgave, Maj 2014 Handelshøjskolen (CBS) i Købehavn Udarbejdet af: Vejleder: Stig Hartmann Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Problemformulering...

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Braad Olesen, Niels Peter Mols & Jørn Flohr Nielsen * ) Traditionel økonomistyring udfordres

Læs mere