ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CYR-nr revisionsaktieselskab DYNAMIC ENERGY APS ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2010/11 1. REGNSKABSÅR 1st FINANCIAL YEAR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den ;lu 1.;7., 2012 The Annual Report has been presented and adopted at the Company's annual General Meeting Chairman of the Meeting The English part of this document is an unofficial translation of the original Danish text, and in case of any discrepancy between the Danish text and the English translation, the Danish text shall prevail. CYR-NR CVR-NO

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CONTENTS Side Page Selskabsoplysninger Company Details Selskabsoplysninger. Company Details 2 Påtegninger Statement and Report Ledelsespåtegning. Statement of Board of Management Den uafhængige revisors erklæringer. Independent Auditor's Report 3 6 Ledelsesberetning Management's Review Ledelsesberetni ngo. Management's Review 7 Årsregnskab 10. august december Financial Statements 10 August - 31 December Anvendt regnskabspraksis.. Accounting Policies Resultatopgørelse. Income Statement Balance.. Balance Sheet Noter. Notes BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDOInternational Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDOnetværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab, Q Danish limited liability company, is Q member of BOOInternational Limited, Q UKcompany limited by guarantee, and forms part of the international BOO network of independent member firms.

3 SELSKABSOPLYSNINGER COMPANY DETAILS Selskabet Company Dynamic Energy ApS Søren Frichs Vej 38 K Åbyhøj CVR-nr: CVR-no: Stiftet: 10. august 2010 Established: 10 August 2010 Hjemsted: Aarhus Registered Office: Aarhus Regnskabsår: 10. august december 2011 Financial year: 10 August December 2011 Direktion Board of Management Ronni Bruun Bodal Mikkel Møldrup Revision Auditors BOO Statsautoriseret Kystvejen Aarhus C revisionsaktieselskab Ejerforhold Company Structure Mikkel Møldrup I 100 %, Ronni Bruun Bodal I 100 % Excalibur Invest ApS, Aarhus Bodal Holding af 2007 ApS, Aarhus 50 % I I 50 %... J Dynamic Energy Holding ApS, Aarhus 100 o;, Dynamic Energy ApS, Aarhus

4 3 LEDELSESPÅ TEGNING STATEMENT OF MANAGEMENT Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010/11 for Dynamic Energy ApS. Today the board of management has discussed and approved the annual report for 2010/11 of Dynamic Energy ApS. Årsrapporten er aflagt årsregnskabs loven. overensstemmelse med The management annual presented in accordance Financial Statements Act. report has been with the Danish Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 10. august december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. In our opttnon the management financial statements give a true and fair view of the Company's financial position at 31 December 2011 and of the results of the Company's operations for the financial year 10 August December The management's review includes in our opinion a fair presentation of the matters dealt with in the review. We recommend that the Annual Report be approved at the Annual General Meeting. Aarhus, den 19. januar 2012 Aarhus, 19 January 2012 Direktion: Board of Management: ~. rb. J?d}f Ronni Bruun Bodal

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT Til kapitalejeren i Dynamic Energy ApS To the shareholder of Dynamic Energy ApS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Dynamic Energy ApS for regnskabsåret 10. august december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. REPORT ON THE MANAGEMENT FINANCIAL STATEMENTS We have audited the management financial statements of Dynamic Energy ApS for the financial year 10 August 2010 to 31 December 2011, which comprise a summary of significant accounting policies, income statement, balance sheet and notes. The management financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. The Board of Management's Responsibility for the Management Financial Statements The board of management is responsible for the preparation of management financial statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act and for such internal control as the board of management determines is necessary to enable the preparation of management financial statements free from material misstatement, whether due to fraud or error.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORSERKLÆRINGER INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revtsion og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En reviston omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Auditor's Responsibility Our responsibility is to express an opinion on the management financial statements based on our audit. We have conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish Audit Legisiation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the management financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the management financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatements of the management financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation of the management financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the board of management, as well as the overall presentation of the management financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. The audit has not resulted in any qualification. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 10. august december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Opinion In our opttnon, the management financial statements give a true and fair view of the Company's financial position at 31 December 2011 and of the results of the Company's operations for the financial year 10 August December 2011 in accordance with the Danish Financial Statements Act.

7 6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN STATEMENT ON THE MANAGEMENT'S REVIEW Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Pursuant to the Danish Financial Statements Act, we have read the management's review. We have not performed any further procedures in addition to the audit of the management financial statements. On this basis, it is our opinion that the information provided in the management's review is consistent with the management financial statements. Aarhus, den 19. januar 2012 Aarhus, 19 January 2012 BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab

8 7 LEDELSESBERETNING MANAGEMENT'S REVIEW Hovedaktivitet Selskabets væsentligste aktiviteter er handel med elektricitet. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet for 2011 anses for tilfredsstillende. Resultatet for 2012 forventes bedre end Året bød på ændringer i ejerstrukturen. De ultimative ejere af Dynamic Energy ApS er pr. 30/ Excalibur Invest ApS (50 %), der er 100 % ejet af Mikkel Møldrup, og Badal Holding af 2007 ApS (50 %), der er 100 % ejet af Ronni Bruun Badal. Se ejerskabsstrukturen på side 2. Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Principal activities The company's activities comprise trading with electricity. Development in activities and financial position The profit for 2011 is regarded as satisfactory. The profit for 2012 is expected to be better than The year saw changes in the ownership structure. The ultimate owners of Dynamic Energy ApS are at 30 September 2011 Exealibur Invest ApS (50%), which is 100 % owned by Mikkel Møldrup, and Badal Holding of 2007 ApS (50%) which is 100 % owned by Ronni Bruun Badal. See the ownership structure on page 2. Significant events after the end of the financial year No events have occurred after the end of the financial year of material importance for the company's financial position.

9 8 ANVENDT ACCOUNTING REGNSKABSPRAKSIS POLlCIES Årsrapporten for Dynamic Energy ApS for 2010/11 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn-skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. The annual report of Dynamic Energy ApS for 2010/11 has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act for enterprises in reporting class B. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivni nger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. General about recognition and measurement Income is recognised in the income statement as and when it is earned, including recognition of value adjustments of financial assets and liabilities. Any costs, including depreciation, amortisation and write-down, are also recognised in the income statement. Assets are recognised in the balance sheet when it is likely that future economic benefits will flow to the companyand the value of the asset can be measured reliably. Liabilities are recognised in the balance sheet when it is likely that future economic benefits will flow out of the companyand the value of the liability can be measured reliably. The initial recognition measures assets and liabilities at cost. Subsequently, assets and liabilities are measured as described in the following for each item. Certain financial assets and liabilities are measured at amortised cost, recognising a constant effective interest over the term. Amortised cost is stated at initial cost less any deductions and with addition/deduction of the accumulated amortisation of the difference between cost and nominal amount. The recognition and measurement takes into account predictable losses and risks arising before the year-end reporting and which prove or disprove matters that existed at the balance sheet date. The carrying amount of tangible fixed assets should be estimated annually to determine if there is any indication of impairment in excess of the amount reflected by normal amortisation or depreciation. If this is the case, write-down should be made to the lower recoverable amount.

10 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ACCOUNTING POLlCIES RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. INCOME STATEMENT Net revenue Net revenue from sale of merchandise and finished goods is recognised in the income statement if supply and risk transfer to purchaser has taken place before the end of the year. Net revenue is recognised exclusive of VAT, duties and less discounts related to the sale. Eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omkostninger til distribution, salg, administration, lokaler, tab på operationelle leasingomkostninger mv. omfatter reklame, debitorer, Other external costs Other external costs include costs relating to distribution, sale, advertising, administration, premises, loss on bad debts, operating lease expenses and similar expenses. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Financial income and expenses Financial income and expenses are recognised in the income statement by the amounts that relate to the financial year. Financial income and expenses include interest income and expenses as well as charges and allowances under the tax-onaccount scheme etc. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Dynamic Energy ApS er sambeskattet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår acontoskatteordni ngen. Tax The tax for the year, which consists of the current tax for the year and changes in deferred tax, is recognised in the income statement by the portion that can be attributed to the profit for the year, and is recognised directly in the equity by the portion that can be attributed to entries directly to the equity. Dynamic Energy ApS is subject to joint taxation. The current Danish corporation tax is distributed between the jointly taxed Danish companies in proportion to their taxable income, and with full distribution with settlement of tax losses. The jointly taxed companies are included in the taxon-account scheme.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ACCOUNTING POLICIES BALANCEN BALANCE SHEET Materielle anlægsaktiver Tangible fixed assets Småanskaffelser med en kostpris på under 12 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Minor acquisitions below DKK ('000) 12 per unit are recognised as costs in the income statement in the acquisition year. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Accounts receivable Accounts receivable are measured at amortised cost. The value is reduced by write-down to meet expected losses. Udbytte Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%. Dividend The expected payment of dividend for the year is recognised as a separate item under equity. The proposed dividend is recognised as a liabiity at the time of adoption by the general meeting. Tax payable and deferred tax Current tax liabilities and receivable current tax are recognised in the balance sheet as the calculated tax on the taxable income for the year, adjusted for tax on the taxable income for previous years and taxes paid on account. Deferred tax is measured on the temporary differences between the carrying amount and the tax value of assets and liabilities. Deferred tax assets, including the tax value of tax loss carryforwards, are measured at the expected realisable value of the asset, either by set-off against tax on future revenue or by setoff against deferred tax liabilities within the same legal tax entity. Deferred tax is measured on the basis of the tax rules and tax rates that under the legislation in force on the balance sheet date will be applicable when the deferred tax is expected to crystallise as current tax. The tax rate applied for the current year is 25%. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Liabilities Other liabilities are measured at amortised cost equal to nominal value.

12 11 ANVENDT ACCOUNTING REGNSKABSPRAKSIS POLICIES Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. Foreign currency translation Transactions in foreign currencies are translated at the rate of exchange on the transaction date. Exchange differences arising between the rate on the transaction date and the rate on the payment date are recognised in the income statement as a financial income or expense. If foreign exchange positions are considered to hedge future cash flows, the exchange adjustments are recognised directly in the equity. Accounts receivable, payable and other monetary items in foreign currencies that are not settled on the balance sheet date are measured at the exchange rate on the balance sheet date. The difference between the exchange rate on the balance sheet date and the exchange rate at the time of occurrence of the receivable or payable is recognised in the income statement as financial income or expenses. Fixed assets acquired in foreign currencies are measured at the rate of exchange on the transaction date.

13 12 RESULTATOPGØRELSE 10. AUGUST DECEMBER INCOME STATEMENT 10 AUGUST - 31 DECEMBER Note 2010/11 EUR EUR BRUTTOFORTJENESTE.. GROSS PROFIT Personaleornkostntnger. Staff costs DRIFTSRESULTAT. OPERATING PROFIT Andre finansielle indtægter. Other financial income Andre finansielle omkostninger. Other financial expenses RESULTAT FØR SKAT. PROFIT/LOSS BEFORE TAX Skat af ordinært resultat.. Tax on profit on ordinary activities ÅRETS RESULTAT. PROFIT/LOSS FOR THE YEAR FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING PROPOSED DISTRIBUTION OF PROFIT Udloddet for regnskabsåret. Distributed dividend for the year Overført resultat.. Retained profit I ALT. TOTAL

14 13 BALANCE 31. DECEMBER BALANCE SHEET 31 DECEMBER AKTIVER ASSETS Lejedepositum. Rent deposit Finansielle anlægsaktiver. Fixed asset investments ANLÆGSAKTIVER. FIXED ASSETS Tilgodehavende fra salg.. Trade receivables Tilgodehavender,. Accounts receivable Likvide beholdninger. Cash in hand OMSÆTNINGSAKTIVER.. CURRENT ASSETS AKTIVER. ASSETS Note 2011 EUR EUR

15 14 BALANCE31.DECEMBER BALANCE SHEET 31 DECEMBER PASSIVER EQUITY AND LIABILITIES Anpartskapital.. Share capital Overført overskud. Retained profit Forslag til udbytte. Proposed dividend EGENKAPITAL. EQUITY Leverandører af varer og tjenesteydelser. Trade payables Selskabsskat. Corporation tax Anden gæld. Other creditors Kortfristet gældsforpligtetser.. Current liabilities GÆLDSFORPLlGTELSER. LIABILITIES PASSIVER. EQUITY AND LIABILITIES Note 2011 EUR fur Eventualposter Contingencies mv. 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Charges and securities 7

16 15 NOTER NOTES 2010/11 Note EUR EUR Personaleomkostninger Staff costs Antal personer beskæftiget i gennemsnit. Average number of employees De samlede personaleudgifter udgør: Total staff costs: Løn og gager Wages and salaries Pensioner. Pensions Sociale omkostninger. Social security costs Andre finansielle indtægter Other financial income Øvrige finansielle indtægter. Other financial income Andre finansielle omkostninger Other financial expenses Øvrige finansielle omkostninger. Other financial expenses Skat af ordinært resultat Tax on profit on ordinary activities Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.. Calculated tax on taxable income of the year

17 16 NOTER NOTES Note Egenkapital Equity 5 Overført Forslag til Anpartskapital overskud udbytte I alt Share capital Retained Proposed Total profit dividend Egenkapital 10. august O O Equityat 10 August 2010 Forslag til årets resultatfordeling Proposed distribution of profit for the year Kapitalforhøjelse Capital increase 2011 Egenkapital 31. december Equity at 31 December 2011 Ændring i anpartskapitalen inden for de sidste 5 år har været således: Kapitalforhøjelse i 2011, EUR. Changes in the share capital during the last 5 years: Capital increase in 2011, EUR 240,480. Eyentualposter mv. Contingencies and other 6 Eventualforpligtelser Contingent liabilities Selskabets pengeinstitut har stillet garantier overfor samarbejdspartnere på 320 teur. The company's bank has provided guarantees to business partners of EUR ('000) 320. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Charges and securities Til sikkerhed for bankmellemværende er pantsat bankkonto, hvor den regnskabsmæssige værdi pr 31. december 2011 udgør 141 teur. As security for outstanding balance with bank, a bank account has been provided as security, the accounting value of which at 31 December 2011 is EUR ('000)

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +4589 307800 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 DK 8000 Aarhus C tva-no, 20 22 26 70 revisjol1saktieselskab DYNAMIC ENERGY AI'S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR

LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT. 3. REGNSKABSÅR 3 TH FliVANCIAL YEAR Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautonseret revisionsaktieselskab Aboulevarden 11-13 DK-8000 Arhus C CVR-nr. 20 22 26 70 LIND FINANS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 3. REGNSKABSÅR 3

Læs mere

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A.

BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk DANSKE COMMODITIES A. BDO ScanRevislon Aboulevdpic-n I I Statsautoriseret revisonsaktlesekkab DK-8()O) CVR-nr 20 22 26 70 Flt 3()Tç www bdo.dk f-j DANSKE COMMODITIES A./S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2008 4. REGNSKABSÅR 4rd FINANCIAL

Læs mere

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT

T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT , T11 89 30 78 Do BDO Statmoriserel revkinn tipselskat) aarhwrtgbdo dk Aboulevarden 1 1 13 www bdo dk DK-8000 Arbw., C CVR-m?? 16 70 DANSKE COMMODITIES A/S ÅRSRAPPORT 4NNU4L REPORT 2009 5. REGNSKABSÅR

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Tlf: +45 96 5748 00 hobroæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Nytorv 12, Box 170 DK-9500 Hobro CVR-no. 2022 26 70 revisionsaktieselskab DBB JACK-UP SERVICES A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Årsrapporten

Læs mere

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012

Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central Business Registration No 10 98 06 90. Årsrapport 2012 Annual report 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR no. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Denmark Phone +45 58558200 Fax +45 58558201 www.deloitte.dk Achton A/S CVR-nr. 10 98 06 90 Central

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents Side

Indholdsfortegnelse Contents Side Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) ANNUAL REPORT 1. January - 31. December 2012 (5. accounting year) Godkendt på selskabets generalforsamling,

Læs mere

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014

Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 .13alyfa A/S Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report fori July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04

Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04 Cardlab ApS CVR-nr. 29 31 77 04 Company reg. no. 29 31 77 04 Årsrapport Annual report 1. januar - 31. december 2012 1 January - 31 December 2012 Notes to users of the English version of this document:

Læs mere

DBB JACK-UP SERVICES A/S

DBB JACK-UP SERVICES A/S DBB JACKUP SERVICES A/S Årsrapport 2014 Annual report 2014 Vision Offshore renewables are the preferred future source of energy. Mission To provide secondtonone solutions to the Offshore Renewable Industry

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014

Easyfood A/S. Årsrapport 2014. CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62. Annual Report 2014 Easyfood A/S CVR-nr. 25 65 27 62 Central Business Registration No. 25 65 27 62 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03

Læs mere

Nordic Transport Group A/S

Nordic Transport Group A/S CVR-nummer 21 19 25 97 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2014 Approved at the company s ordinary general meeting Jørgen Hansen Dirigent /

Læs mere

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011 AH af 30. juni A/S Årsrapport for Annual Report for CVR-nr. 33 77 42 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted at

Læs mere

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010

Azanta A/S. Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup. CVR No. 28 10 89 15. Årsrapport 2010. 7. regnskabsår. Annual Report for the year ended 31 December 2010 Azanta A/S Tranegårdsvej 20, 2900 Hellerup CVR No. 28 10 89 15 Årsrapport 2010 7. regnskabsår Annual Report for the year ended 31 December 2010 7 th financial year Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014

ÅRSRAPPORT 2014. H2 Logic A/S. Årsrapport 2014. Annual report 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Annual report 2014 H2 Logic A/S Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 20. marts 2015 The Annual Report has been presented & adopted at the Company's

Læs mere

McDonald's Danmark ApS

McDonald's Danmark ApS McDonald's Danmark ApS Falkoner Alle 20, Frederiksberg CVR No. 24 21 40 87 Årsrapport for 2013 Annual report for the year ended 31 December 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20.

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

Indholdsfortegnelse Contents

Indholdsfortegnelse Contents Indholdsfortegnelse Contents Selskabsoplysninger / Company information 1 Koncern hoved- og nøgletal / Consolidated Financial Highlights 2 Ledelsesberetning / Management s review 3 Ledelsespåtegning / Managements

Læs mere

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår

Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Affitech A/S c/o COBIS, Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N, Danmark CVR No. 14 53 83 72 Årsrapport for 2012 23. regnskabsår Annual report for the year ended 31 December 2012 23rd financial year Godkendt

Læs mere

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2013 for Periamma Advisor-Revision Statsautoriseret Revisionsanpartselskab Att.: Jahn Thorup Jernbanepladsen 1, 1 sal 2800 Lyngby Regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2013 for Periamma Denne regnskabserklæring

Læs mere

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2013 30 June 2014 1. juli 2013 30. juni 2014

Læs mere

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30.

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. juni 2013 32 nd

Læs mere

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year

CVR-nr. 34 43 87 81. Årsrapport 2014. Annual Report 2014. 5. regnskabsår 5th accounting year CVR-nr. 34 43 87 81 Årsrapport 2014 Annual Report 2014 5. regnskabsår 5th accounting year Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Submitted to and adopted by the annual general

Læs mere

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007

MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63 Central Business Registration No 29 60 38 63 Årsrapport 2007 Annual report 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR no. 24 21 37 14 Tværkajen 5 P.O. Box 10 5100 Odense C Denmark Phone +45 63 14 66 00 Fax +45 63 14 66 12 www.deloitte.dk MyC4 A/S CVR-nr. 29 60 38 63

Læs mere