TAG. Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAG. Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014"

Transkript

1 TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag for byggemodning i *PROJEKTNAVN* Esbjerg Kommune Marts 2014

2

3 TAG Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)... 1 Generelt... 1 Tilbudslistens poster Arbejdsplads m.v Afsætning Arbejdsområde og adgangsveje Færdselsregulerende foranstaltninger Ledninger Laboratoriefaciliteter Jordarbejder Forberedende arbejder Råjordsarbejder Græssåning Prøvehuller Ledningsgrave Etablering af Ledningsgrav Grundforstærkning Afvanding Alment Dræn Tætte ledninger Brønde Støbegods at afhente i depot og montere Bundsikring af sand og grus Alment Bundsikring af sand og grus at levere og indbygge Stabilt grus Alment Stabilt grus SG II i gå- og kørebanearealer Brolægning Alment Brosten, chaussésten og mosaiksten Kantsten Fliser Betonbelægningssten Retablering Varmblandet asfalt Alment Pulverasfalt PA Asfaltbeton AB Grusasfaltbeton GAB Fræsning... 20

4 TAG Indholdsfortegnelse 9.6 Højderegulering af dæksler Asfaltbump Afmærkningsmateriel Opsætning af standere inkl. tavler Betonarbejdet Kørebaneafmærkning Alment Midlertidig kørebaneafmærkning Permanent kørebaneafmærkning Fjernelse af kørebaneafmærkning Betonbroer Stålrørstunneller Stålbroer Andre arbejder Regningsarbejder Alment Mandskabsydelser Maskinydelser Grundvandssænkning... 28

5 TAG Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. Alle mængder er fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til fagbeskrivelser, tegninger og AAB, medmindre andet er defineret under den enkelte post/underpost. Mængdeændringer (jf. AB92 ad 14 og TAB 92 ad 14) bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i fagbeskrivelserne og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger m.v. samt spild, eventuelle mermængder udover de teoretiske m.v., samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser. Entreprenøren skal inden endelig afregning dokumentere alle mængder med en detaljeret mængdeberegning og eventuelle følgesedler. Tilbudslistens poster På de efterfølgende sider angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster, henholdsvis underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens numre og i videst muligt omfang også numrene i AAB

6 TAG Arbejdsplads m.v. 2. Arbejdsplads m.v. 2.2 Afsætning Betales med en fast sum. Den faste sum skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afsætning og verificering af koter jf. fagbeskrivelser og AAB udover den afsætning der er byggeherreleverance. 2.3 Arbejdsområde og adgangsveje Betales med en fast sum. Den faste sum skal omfatte alle udgifter til etablering, drift, ryddelig-holdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje m.v. samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger og til retableringen af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. Posten må ikke udgøre mere end 5 % af entreprisesummen og kommer til udbetaling efter følgende princip: 50 % udbetales efter etablering af byggeplads, resterende 50 % udbetales efter aflevering. 2.4 Færdselsregulerende foranstaltninger Betales med en fast sum. Den faste sum skal omfatte alle udgifter forbundet med færdselsregulerede foranstaltninger som beskrevet i TBL samt udarbejdelse af skilteplan og godkendelse heraf. jf. fagbeskrivelsen for kloakarbejder og AAB. 2.5 Ledninger Betales med en fast sum. 2.7 Laboratoriefaciliteter Den faste sum skal omfatte alle udgifter forbundet med ledninger og kabler som beskrevet i fagbeskrivelserne og AAB. Betales med en fast sum. Den faste sum skal omfatte alle udgifter forbundet med laboratoriefaciliteter herunder udtagning af grundvandsprøver m.v. jf. fagbeskrivelserne og AAB

7 TAG Jordarbejder 3. Jordarbejder 3.2 Forberedende arbejder Rydning Betales med en fast sum. Den faste sum skal omfatte alle nødvendige ydelser for rydning inden for entrepriseområdet, herunder også omkostninger for bortskaffelse til godkendt modtager inkl. evt. deponeringsafgifter samt evt. retablering Nedrivning Betales med en fast sum. Arbejdet skal omfatte fjernelse af bygninger eller særlige genstande, ophugning af betonarealer eller lignende samt bortskaffelse og deponering og evt. afgifter Opbrydning Genanvendelige materialer, som ikke anvendes i anlægget, skal leveres på Kommunens Materialegård, Vibevej 8. Udgifterne hertil skal være indeholdt i tilbuddet Skæring af asfalt Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opmærkning og skæring Opbrydning af asfalt og bortkørsel Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning, læsning, transport og bortskaffelse af opbrudte materiale inkl. deponering og eventuelle afgifter. Afregningsarbejdet opgøres ved opmåling og nivellement efter arbejdets udførelse Optage kantsten samt stille dem i depot på pladsen Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter inkl. rengøring af kantsten Optage fliser samt stille dem i depot på pladsen Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter inkl. rengøring af fliser

8 TAG Jordarbejder Optage øvrige belægningssten samt stille dem i depot på pladsen Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter inkl. rengøring Bortkørsel af kasserede fliser, kantsten og belægningssten Enhedsprisen skal omfatte transport til godkendt fyldplads samt evt. afgifter Brønde at opgrave og genplacere Betales med en stk. pris. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opgravning og genplacering af vejafvandingsbrønde på *VEJNAVN* Muldjord og blødbundsarbejder Muld at afrømme for ledningsarbejder til indbygning i permanent depot Betales med en enhedspris pr. m3. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afrømning og deponering Muld at afrømme i vejarealer til indbygning i depot for senere anvendelse Betales med en enhedspris pr. m3. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afrømning og deponering. Desuden etablering af arealer til deponering og retablering af disse arealer. I 3 områder, som er angivet på vedlagte tegninger skal vækstlaget aftages særskilt og pålægges i oprindeligt terræn. I 3 områder skal der anvendes mindre maskiner og arbejdes efter hensyntagen til naturområdet ligesom alle krav, der er stillet fra myndighedens side for arbejdets udførelse, skal opfyldes. Merprisen for disse krav skal være inkluderet i tilbuddet Muld at afrømme i vejarealer til indbygning i permanent depot Betales med en enhedspris pr. m3. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afrømning og deponering Muld at udlægge på rabatter Enhedsprisen skal indeholde afhentning af muld fra depoter, levering af sand samt udlægning, afretning og tromling jf. bilag

9 TAG Jordarbejder Rabatjord at udlægge på rabatter Enhedsprisen skal indeholde afhentning af muldjord fra depoter, udlægning, afretning og tromling Blødbund at opgrave, fjerne og udskifte med egnet råjord Betales med en enhedspris pr. m3. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afgravning af uegnet jord, transport til depot, indbygning i permanent depot, finregulering og udskiftning med egnet råjord. Udgifter til eventuel mellemdeponering og afgifter til grusgrav skal være indeholdt i enhedsprisen. 3.5 Råjordsarbejder Afgravning Betales med en enhedspris pr. m Indbygning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afgravning af råjord inden for anlægsområdet. Herunder også evt. mellemdeponering. Betales med en enhedspris pr. m3. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til genindbygning af egnet jord, i Udgifter til eventuel mellemdeponering og afgifter til grusgrav skal være indeholdt i enhedsprisen Levering og indbygning Betales med en enhedspris pr. m3. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og indbygning af egnet materiale Udsætning Betales med en enhedspris pr. m Græssåning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udsætning af uegnet jord, transport til depot inden for en køreafstand på 15km, indbygning i permanent depot og finregulering Udgifter til eventuel mellemdeponering og afgifter til grusgrav skal være indeholdt i enhedsprisen. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til græssåning og vanding på arealerne. Mængderne reguleres efter eller under arbejdets udførelse ved opmåling på stedet

10 TAG Jordarbejder Græssåning på rabatter Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til græssåning og vanding på arealerne. Mængderne reguleres efter eller under arbejdets udførelse ved opmåling på stedet. 3.7 Prøvehuller Betales som en enhedspris pr. stk. Arbejdet skal omfatte alle udgifter til prøvehuller i forbindelse med lokalisering af ledningernes placering

11 TAG Ledningsgrave 4. Ledningsgrave 4.3 Etablering af Ledningsgrav Ledningsgrav Ydelsen omfatter alle arbejder ved opgravning af ledningsgrav. I ydelsen er inkluderet læsning, kørsel og deponering af genanvendeligt fyld langs arbejdsbæltet eller i depot samt bortskaffelse af overskudsmaterialer til godkendt deponi. Ydelsen afregnes pr. lbm inden for de angivne dybdeintervaller. Dybden måles til bund af ledningsgrav og bestemmes som gennemsnittet Fjernvarmeledninger Vandledninger Diverse ledninger Detaljer ses på bilag 11. Forinden nedgravning af fjernvarmeledningerne, skal der være udlagt stabilt grus på kørebanearealerne. Enhedsprisen skal omfatte alle arbejder og ydelser for opgravning (ekskl. belægning), udlægning af sandbærelag for rør, omkringfyldning, udlægning af advarselsbånd og opfyldning (ekskl. bærelag af belægning). Opgravet materiale, der kan genindbygges, deponeres og beskyttes indtil genindbygning. Øvrige materialer skal straks efter opgravning fjernes fra arbejdsstedet. Deponeringsafgifter betales af bygherren. Detaljer ses på bilag 12. Enhedsprisen skal omfatte alle arbejder og ydelser for opgravning (ekskl. belægning), udlægning af udjævningslag for rør, omkringfyldning, udlægning af advarselsbånd og opfyldning (ekskl. bærelag af belægning). Opgravet materiale der kan genindbygges deponeres og beskyttes indtil genindbygning. Øvrige materialer skal straks efter opgravning fjernes fra arbejdsstedet. Enhedspriserne skal omfatte alle omkostninger til udgravning af ledningsgrave for de i TBL angivne ledninger og kabler samt efterfølgende tilfyldning og evt. afmærkning jf. fagbeskrivelser

12 TAG Etablering af ledningsanlæg i jord Belysningsmaster Gravearbejder for flytning af belysningsmaster Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger til flytning af belysningsmaster Gravearbejder for belysningsmaster Afstivning Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger til udgravning for belysningsmaster og efterfølgende tilfyldning. Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger til etablering af korrekt afstivning i henhold til AAB og fagbeskrivelserne Tørholdelse og grundvandssænkning Etablering og afrigning af sugespidsanlæg Betales med en fast sum Drift af sugespidsanlæg Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger forbundet med transport, etablering af sugespidsanlæg, flytning af sugespidsanlæg, nedskylning/-boring af spidser, til- og afløbsrør, samt installationsafrigning og bortskaffelse. Betales med en enhedspris pr. dag. Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger til elforsyning, tilsyn, samt servicering Etablering og afrigning af filterboringer Drift af filterboringer Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger forbundet med transport, etablering af filterboring, til- og afløbsrør, fjernovervågningsinstallation, nødstrømsanlæg samt installationsafrigning og bortskaffelse. Betales med en enhedspris pr. dag. Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger til elforsyning, tilsyn, samt servicering Etablering og afrigning af lænsepumper Betales med en stk. pris. Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger til elforsyning, tilsyn, servicering samt vagt ved fjernovervågning

13 TAG Ledningsgrave Drift af lænsepumper Grundforstærkning Betales med en enhedspris pr. dag. Enhedsprisen skal omfatte alle omkostninger til elforsyning, tilsyn, servicering samt vagt ved fjernovervågning Grundforstærkning med singels Indbygning af fiberdug Fjernvarme Prærørsventil Svejsehuller Vand Betales med en enhedspris pr. m3. Enhedsprisen skal omfatte levering og indbygning af singels i ledningsgrave med opblødt underbund. Enhedsprisen skal omfatte levering og indbygning af fiberdug inden indbygning af singels. Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte udførelse af ventilbrønd på prærørstracé jf. bilag 11. Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte, at der ved svejse- og muffesteder udgraves yderligere 300 mm under og ved siderne af fjernvarmerørene udover normalt graveprofil i en længde af 1,5 m Hoved- og stikventiler til vandledninger Belysning Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte håndtering af ventilgarniture og montering af ventildæksel med tilbehør i forbindelse med retablering af opgravning ved ventil Trækning af kabler, belysning Enhedsprisen skal omfatte trækning af kabler for belysning jf. Tegninger

14 TAG Etablering af ledningsanlæg i jord Flytning og opsætning af belysningsmaster Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opgravning og genplacering af belysningsmaster, herunder også transport til og fra Esbjerg Kommunes materielgård, Vibevej 8, 6705 Esbjerg Ø for mellemdeponering Opsætning af belysningsmaster TV Trækning af kabler, TV Opsætning af TV skabe Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte opsætning af belysningsmaster inkl. montage af 2 x 2 fundamentsblokke pr. mast. Enhedsprisen skal omfatte trækning af kabler for tv jf. *TEGNINGSNR*. Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte opsætning af TV skabe Trækning og mærkning af stikledninger Kabelrør Kabelrør at ilægge, ø 110 cm Enhedsprisen skal omfatte trækning og mærkning af stikledninger. Enhedsprisen skal omfatte lægning af kabelrør og evt. afmærkning jf. fagbeskrivelser Kabelrør at levere og ilægge inkl. dækplade, ø 110 cm Enhedsprisen skal omfatte levering og lægning af kabelrør og dækplade samt evt. afmærkning jf. fagbeskrivelser

15 TAG Afvanding 5. Afvanding 5.1 Alment Ydelserne omfatter de i udbudsmaterialet beskrevne og på tegningerne viste ydelser, og de afregnes efter enhedspriser. Enhedspriserne for afvandingsarbejder skal inkludere: - Opgravning og fjernelse af overskydende råjord og opgravede gamle ledninger, brønde m.m. inkl. eventuelle deponeringsafgifter. - Levering og lægning af rør og brønde m.m. - Tilpasning af eksisterende ledninger. - Tilslutninger til nye brønde eller eksisterende systemer ved påboring, grenrør, overgangsstykker etc. - Spuling. - Levering og indbygning af grus og sand under og omkring brønde og ledninger. - Øvrig tilfyldning af ledningsgrav til underkant af vejkasse eller vækstlag. - Øvrige specificerede leverancer og arbejder - Al fjernelse af tilstrømmende grundvand, regn- og spildevand. Eventuelt grundvand fjernes med 3 entreprenørpumper sat i singelsgrube eller lignende pr. arbejdssted. - Eventuel afstivning af ledningsgrave. - Bestilling af landmåler til løbende opmåling som er bygherreleverance. - TV-inspektion (bygherreleverance) og indmåling (bygherreleverance) af anlægget alt som foreskrevet i AAB og fagbeskrivelserne. Ledningslængden bestemmes som længden af lagte rør målt fra brøndmidte til brøndmidte. Hvor ledningen ikke afslutter i en brønd, måles til ledningsende. Ledningsdybder ses af tegninger og længdeprofiler. Ledningsdybden på en ledningsstrækning er gennemsnitsdybden på start og slutpunktet på strækningen. Ledningsdybder inddeles i intervaller á 0,5 m. Brønddybder defineres som den lodrette afstand fra bundløb til top af dæksel. Samtlige tilslutninger af ledninger til brønde, bygværker og eksisterende ledninger skal indregnes i ledningspriserne. Samtlige gener og ekstraarbejder grundet kendte eksisterende ledninger og kabler skal være inkluderet i tilbuddets enhedspriser. Det er alene entreprenørens ansvar at vurdere bredden af det nødvendige areal til rørgrav m.v. 5.2 Dræn

16 TAG Afvanding 5.3 Tætte ledninger Hovedledninger Stikledninger Enhedsprisen skal omfatte levering af materialer og lægning af dræn komplet i henhold til tegninger og beskrivelser, herunder opgravning, afstivning og retablering. Enhedsprisen skal omfatte levering af materialer og lægning af ledninger komplet i henhold til tegninger og beskrivelser, herunder opgravning, afstivning, tørholdelse og retablering. Som Vejafvandingsledninger Trykledninger Som 4.3 inkl. markering med stolpe og afslutning med PVC-prop jf. fagbeskrivelsen. Som Sløjfning af ledninger Som 4.3. inkl. svejsning og trykprøvning Andre afløbsarbejder Betales med en fast sum. Entreprisen skal omfatte etablering af regnvandsbassiner og regnvandskanaler iht. tegninger og beskrivelser. Herunder tillige udlægning af 10 cm muld og græssåning på skråninger. Der skal ikke membran i bassinerne. 5.4 Brønde Betales med en enhedspris pr. stk Kloakbrønde Enhedspriserne skal omfatte levering af materialer og sætning af brønde komplet i henhold til tegninger og beskrivelser, herunder opgravning, afstivning, montering af karm og dæksler samt retablering. Som Vejafvandingsbrønde Pumpestation Som 4.4. Betales med en fast sum. Enhedsprisen skal omfatte montering af pumpestation. Pumper, rør

17 TAG Afvanding Sløjfning af brønde og dæksler er bygherreleverancer Sløjfning af vejafvandingsbrønde Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte opgravning/opbrydning af rendestensbrønde og belægninger samt retablering. 5.5 Støbegods at afhente i depot og montere Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte afhentning i depot og montering inkl. højderegulering i forbindelse med sætning af nye brønde

18 TAG Afvanding 6. Bundsikring af sand og grus 6.1 Alment Tilbudslistens mængde er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnit, vejudformningsplaner og TBL. Med mindre andet er anført i AAB og fagbeskrivelserne, skal udgiften til regulering og komprimering af eksisterende vejbygningsmaterialer være indeholdt i enhedsprisen for bundsikring af sand og grus. 6.2 Bundsikring af sand og grus at levere og indbygge Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ved levering, indbygning, komprimering, komprimeringskontroller og regulering

19 TAG Stabilt grus 7. Stabilt grus 7.1 Alment Tilbudslistens mængde er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnit, vejudformningsplaner og TBL. Med mindre andet er anført i AAB, skal udgiften til regulering og komprimering af eksisterende vejbygningsmaterialer være indeholdt i enhedsprisen for stabilt grus. 7.2 Stabilt grus SG II i gå- og kørebanearealer Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ved levering, indbygning, komprimering, komprimeringskontroller og regulering

20 TAG Brolægning 8. Brolægning 8.1 Alment Mængder er fastsat ved hjælp af EDB-baserede opmålinger. Omfanget af brolægningen fremgår af normaltværsnit, vejudformningsplaner, beskrivelser og TBL. 8.2 Brosten, chaussésten og mosaiksten Granitchaussésten 8.3 Kantsten Fortovskantsten Overgangskantsten Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering af, og lægning af granitchaussésten i overkørsel til boligvej og heller, herunder også sættemateriale og fugemateriale. Mængderne fastsættes efter eller under arbejdets udførelse ved opmåling på stedet. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og sætning af kantsten, såvel lige som radius-kantsten. Sættebeton samt efterfølgende fugning skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen Granitkantsten i overkørsel 8.4 Fliser Fliser, t = 6 cm Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og sætning af overgangskantsten ved ramper. Sættebeton samt efterfølgende fugning skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering af, og sætning af granitkantsten som afgrænsning i overkørsel til boligvejen. Sættebeton samt efterfølgende fugning skal ligeledes være indeholdt i entreprisen. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og lægning af betonbelægningssten i fortovsarealer, herunder også sættemateriale og fugemateriale

21 8.4.2 Fliser, t = 8 cm 8.5 Betonbelægningssten Belægningssten, t = 6 cm Belægningssten, t = 8 cm 8.6 Retablering TAG Brolægning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og lægning af betonbelægningssten i fortovsarealer ved overkørsler, herunder også sættemateriale og fugemateriale. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og lægning af betonbelægningssten i fortovsarealer uden trafikbelastning, herunder også sættemateriale og fugemateriale. Mængderne fastsættes efter eller under arbejdets udførelse ved opmåling på stedet. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering og lægning af betonbelægningssten i overkørsel til boligvej, herunder også sættemateriale og fugemateriale. Mængderne fastsættes efter eller under arbejdets udførelse ved opmåling på stedet

22 TAG Overfladebehandling 9. Varmblandet asfalt 9.1 Alment Enhedsprisen skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Samtlige udgifter for de under ad Vejdirektoratets, AAB 3 anførte arbejder, der ikke fremgår af tilbudslisten, skal være indeholdt i enhedsprisen for belægningsarbejdet. Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af kørebanen med tillæg, som angivet under de enkelte poster. Materialer til overbredden og sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udførte belægning opmåles, jf. afsnittene og samt i Vejdirektoratets AAB for varmblandet asfalt. Delarbejder kan eventuelt opmåles efter aftale med bygherren. Arealer af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages, når det enkelte areal er over 2 m2. Forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlægning og lignende samt separat afretning/opretning afregnes efter tilbuddets enhedspriser. For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m2 på basis af vejesedler og de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. afsnit 3.5 i Vejdirektoratets AAB for varmblandet asfalt, samt tværsnitstegningerne. Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i kg/m2 omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer- og mindreforbrug. Merforbrug Der ydes ikke betaling for merforbrug udover tolerancer, jf. afsnittene og i Vejdirektoratets AAB for varmblandet asfalt. I flerlagsbelægninger skal et merforbrug, der skyldes mindreforbrug (jf. afsnit i Vejdirektoratets AAB for varmblandet asfalt) i et nedre lag, afregnes efter dette lags reguleringspris. Såfremt merydelsen overstiger tolerancen (jf. afsnit i Vejdirektoratets AAB for varmblandet asfalt) og har et sådant omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren uden ekstrabetaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på retablering i korrekt udførelse. For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af belægning kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for merforbrug. Mindreforbrug

23 TAG Overfladebehandling 9.2 Pulverasfalt PA Pulverasfalt PA For manglende kompensation i en flerlagsbelægning (jf. afsnit i Vejdirektoratets AAB for varmblandet asfalt) og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100% tillæg. Enhedsprisen omfatter levering, udlægning og komprimering af PA i de anførte mængder på reguleret GAB-overflade. Mængderne fastsættes efter eller under arbejdets udførelse ved opmåling på stedet Reguleringspris for mer-/mindreforbrug af PA 9.3 Asfaltbeton AB Asfaltbeton AB Betales med en enhedspris pr. ton. Enhedsprisen skal omfatte regulering pr. ton for afregning af merog mindreforbrug af de respektive asfalttyper. Enhedsprisen omfatter levering, udlægning og komprimering af AB i de anførte mængder på reguleret GAB-overflade. Mængderne fastsættes efter eller under arbejdets udførelse ved opmåling på stedet. Slidlag er færdiggørelsesarbejder og kan udgå af entreprisen Reguleringspris for mer-/mindreforbrug af AB 9.4 Grusasfaltbeton GAB Grusasfaltbeton GAB 0 Betales med en enhedspris pr. ton. Enhedsprisen skal omfatte regulering pr. ton for afregning af merog mindreforbrug af de respektive asfalttyper. Enhedsprisen skal omfatte levering, udlægning og komprimering af GAB 0 i de anførte mængder på reguleret stabilt grus. Mængderne fastsættes efter eller under arbejdets udførelse ved opmåling på stedet Reguleringsprisen for mer- og mindreforbrug af GAB 0 Betales med en enhedspris pr. ton. Enhedsprisen skal omfatte regulering pr. ton for afregning af mer

24 TAG Overfladebehandling og mindreforbrug af de respektive asfalttyper. 9.5 Fræsning Betales med en enhedspris pr. m². Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til affræsning af eksisterende asfaltbelægning til specificeret dybde (cm), eventuel ekstra affræsning, læsning og bortkørsel af det affræsede materiale til godkendt depot, depotafgifter samt rengøring af den renfræsede overflade. 9.6 Højderegulering af dæksler Højderegulering af kloakdæksler Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte højderegulering af kloakdæksler Overfladebehandling, OB på hævede flader Enhedsprisen skal omfatte levering, fræsning og udlægning af OB i de anførte mængder på reguleret GAB-overflade. Mængderne fastsættes efter eller under arbejdets udførelse ved opmåling på stedet

25 TAG Asfaltbump 10. Asfaltbump Indgår i kapitel 8. Varmblandet asfalt

26 TAG Afmærkningsmateriel 11. Afmærkningsmateriel 11.1 Opsætning af standere inkl. tavler 11.2 Betonarbejdet Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved afhentning og opsætning af standere med tavler samt gravearbejde i forbindelse hermed. Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte støtteplader eller betonomstøbning med eventuel armering

27 TAG Kørebaneafmærkning 12. Kørebaneafmærkning 12.1 Alment Linieafmærkning er opgjort som netto udlagt enkelt-linie uden mellemrum målt i meter linie. Fladeafmærkning er opgjort i udlagt netto-mængder målt i m2. Vigelinier (S11) er opgjort i antal Midlertidig kørebaneafmærkning Længdeafmærkning betales med en enhedspris pr. lbm. Fladeafmærkning betales med en enhedspris pr. m2. Enhedspriserne for midlertidig kørebaneafmærkning omfatter levering og etablering af kørebaneafmærkning i reduceret tykkelse Permanent kørebaneafmærkning Længdeafmærkning Fladeafmærkning Anden afmærkning Enhedsprisenskal omfatte levering og etablering af længdeafmærkning, herunder også test af kørebaneafmærkningens refleksion samt evt. omkostninger til udbedringer. Enhedsprisen skal omfatte levering og etablering af fladeafmærkning, herunder også test af kørebaneafmærkningens refleksion samt evt. omkostninger til udbedringer. Betales med en enhedspris pr. stk. Enhedsprisen skal omfatte levering og etablering af kørebaneafmærkning, herunder også test af kørebaneafmærkningens refleksion samt evt. omkostninger til udbedringer Fjernelse af kørebaneafmærkning Betales med en fast sum. Den faste sum omfatter fjernelse af midlertidig kørebaneafmærkning

28 TAG Betonbroer 13. Betonbroer

29 TAG Stålrørstunneller 14. Stålrørstunneller

30 TAG Stålbroer 15. Stålbroer

31 TAG Regningsarbejder 16. Andre arbejder

32 TAG Andre arbejder 17. Regningsarbejder 17.1 Alment For posterne gælder der, at mængderne skal kunne variere ubegrænset eller helt bortfalde, uden at enhedspriserne eller de øvrige poster i tilbuddet derved ændres. Anvendelse af posterne kræver forudgående aftale med tilsynet Mandskabsydelser 17.3 Maskinydelser 17.4 Grundvandssænkning Betales med en enhedspris pr. time. Timeraterne for personel skal indeholde alle udgifter og tillæg inden for den overenskomstmæssige normale arbejdstid. Betales med en enhedspris pr. time. Timeraterne for maskiner skal omfatte leje, betjening og alle til driften forbundne udgifter, for materiale af type som det anførte. Timeraten skal inkludere fører (førere) i øvrigt efter samme regler som for personel. Betales med en enhedspris pr. time

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H106.07.75 Belægning og belysning H106 Hillerød - Frederiksværk H106.07 Rundk. 5-Benet i Frederiksværk April 2017 01 01 01 Indretning, drift og rømning Tilbudslistens

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE DH522.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Frederikssundsvej/Hovevej JANUAR 2014 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H34805.20 Jord- og belægningsarbejder Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen Maj 2016 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) TAG tekster til udbud H34805.20 Generelt Tilbuds-

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H00312.20 Jord- og belægningsarbejde Motorring 3 Udvidelse af frakørsel ved Vintapperrampen Juli 2015 1 af 15 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2

Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Ombygning af Kongevej etape 2 Oktober 2016 Revision 0 Indholdsfortegnelse TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)... 3 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt TAG

Læs mere

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.20 Jord- og belægningsarbejde H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TAG H50.08.20 Rundkørsel

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbud- og afregningsgrundlag Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: 01

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etablering af cykelstier Projektnummer 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Rådgiver: Trafik

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Entreprise 1210.27 Jordarbejder

Entreprise 1210.27 Jordarbejder Entreprise 1210.27 Jordarbejder Tilbuds- og afregningsgrundlag Frederikssundmotorvejen Motorring 4 - Motorring 3 Anlægsdivisionen - December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS-

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

Byggemodning Tune Nordøst

Byggemodning Tune Nordøst Greve Kommune Byggemodning Tune Nordøst TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Greve Kommune Byggemodning

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune.

Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. Tønder Kommune, Ombygning, Kongevej Etape 2 Rettelsesblad 1 Hermed fremsendes rettelsesblad 1 for projektet Ombygning, Kongevej etape 2 i Tønder Kommune. PSS Vedhæftet nærværende rettelsesblad er bilag

Læs mere

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato:

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato: Side 1 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre entreen på det i betingelser og beskrivelser angivne grundlag for en betaling af: 1 ARBEJDSPLADS M.V. kr. 2 FORBEREDENDE ARBEJDER/ JORDkr. 3 KLOAKARBEJDER

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 02 Dato 2011-03-23 Udarbejdet

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København Københavns Kommune HOFOR A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udarbejdet af: Godkendt: Udgave: 0 Revision nr: 0 Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye

til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Bilag 2 til byrådsindstilling om vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 for første etape af Nye Revision af udbygningsaftalen Sammen med planforslaget blev der fremlagt en udbygningsaftale mellem projektudvikleren

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet

Læs mere

Jord-, belægningsarbejder og broer

Jord-, belægningsarbejder og broer Tilbuds- og afregningsgrundlag ENTREPRISE 1220.200 Jord-, belægningsarbejder og broer 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N Marts 2012 1220.200: TAG 1 af 31 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG) Thisted Drikkevand A/S samt Spildevand A/S Tilbuds- & afregningsgrundlag (TAG) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Afregningsform 3 Afregningsgrundlag

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) HELHEDSGENOPRETNING AF VEJE DATO: 15.06.2017 1 FORSIDE Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

for retablering af veje og belægninger

for retablering af veje og belægninger for retablering af veje og belægninger INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Vejopbygning 5 2.1.1 Vejopbygning tabel 6 2.1.2 Asfalt retableringer 7 2.1.3 Vejopbygning tegninger 8 2.2 FORTOVE 9 2.2.2 Tilgængelighed

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbudsliste (TBL) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik & Veje - Veje og Infrastruktur Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2017 2020 Tilbudsliste (TBL) Udbud

Læs mere

ENTREPRISE Jord,- belægningsarbejder og broer TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. 12 København Frederikssund >>> Smørum Parkvejs forlængelse

ENTREPRISE Jord,- belægningsarbejder og broer TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. 12 København Frederikssund >>> Smørum Parkvejs forlængelse TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.201 Jord,- belægningsarbejder og broer 12 København Frederikssund >>> Smørum Parkvejs forlængelse JANUAR 2014 1220.201: TAG 1 af 35 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv.

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-1 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte entreprise for Næstved Kommune efter fremsendte

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Tønder renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Tønder renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise Juni 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Ferskvandscentret Stationsvej 5 Vejlsøvej 23

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TBL Tilbudsliste Dato Februar 211 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-1 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE TILBUDSLISTE (TBL) ØSTLIG FORDELINGSVEJ E-1 TILBUDSLISTE

Læs mere

Andersen & Grønlund Tilbudsliste

Andersen & Grønlund Tilbudsliste Andersen & Grønlund Tilbudsliste Entreprise : Jord- og belægningsentreprise Side nr. : 1 af 20 TILBUD: Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten

LICITATION. Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej Skanderborg. Rampeombygning, 29 Svenstrup. Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten # Vedrørende Anlæg og Drift Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Rampeombygning, 29 Svenstrup LICITATION Den Kl. Entreprise H07016.20 Mærkatet klippes ud og påklæbes tilbudskuverten TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere