Direktion. Ledelse. Bestyrelsen. Revision. Adm. direktør Lars Andersen Nejs Bjerg Broager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktion. Ledelse. Bestyrelsen. Revision. Adm. direktør Lars Andersen Nejs Bjerg 18-6310 Broager"

Transkript

1 Årsrapport 211

2 Direktion Adm. direktør Lars Andersen Nejs Bjerg Broager Ledelse Underdirektør Jens Harck Privatkundechef Flemming D. Christensen Erhvervskundechef Henning F. Thomsen Skadechef Ivan Høier Skadechef Kim Heise Økonomichef Thomas Ryborg ITchef Claus Berg Bestyrelsen Advokat Mogens Larsen, Formand (211214) Kær Bygade Sønderborg HRkonsulent Leif Johnsen, Næstf. (29212) Kongevej Sønderborg Chauffør Jens Chr. Christensen (29212) Fuglsangvej 2A 64 Sønderborg Elinstallatør Glenn Bernecker (29212) Gl. Guderup Nordborg Gårdejer Jørgen Detlefsen (211214) Tombølgårdsvej 4 64 Sønderborg Direktør Lars Clausen (21213) Gamle Kongevej 6 62 Aabenraa Landmand Jørgen Sørensen (21213) Enghave 1 67 Christiansfeld Årstallet i parentes angiver den nuværende valgperiode for det enkelte bestyrelsesmedlem. Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej Sønderborg

3 Overblik Beretning Ledelsesberetning 4 Erklæringer Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 1 11 Årsregnskab Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalsforklaring Regnskabspraksis 5 års oversigt Øvrige noter Ledelse og organisation Selskabsdiagram Delegerede Kolding Haderslev Tønder Aabenraa Sønderborg 3

4 Ledelsesberetning Årets resultat Regnskabsåret 211 blev et meget tilfredsstillende år for Sønderjysk Forsikring. Overskuddet efter skat blev på 31,6 mio.kr. mod 2,6 mio.kr. i 21. Resultatet er væsentligt bedre end det forventede på 11,2 mio.kr. Selskabets egenkapital er dermed yderligere styrket og udgør ultimo året 258,7 mio.kr. Året har samtidig været kendetegnet ved en betydelig kundetilgang og vækst i præmieindtægten, hvilket vidner om en stærk konkurrencekraft. Den stærke konkurrencekraft er naturligvis understøttet af, at vi igen modsat branchen som helhed er lykkedes med at undgå ekstraordinære præmieforhøjelser. Den store kundetilgang tager vi ligeledes som udtryk for, at kunderne sætter pris på den rådgivning og service, vi betragter som vort unikke særkende. Præmieindtægt Bruttopræmieindtægten for 211 udgør i alt 248,2 mio.kr. mod 227, mio.kr. sidste år. Udviklingen svarer til en samlet vækst i bruttopræmieindtægten på 9,4% mod en vækst i 21 på 1,5%. Væksten svarer til vore forventninger, og er meget tilfredsstillende. Væksten på vore hovedområder sammensætter sig således: Privat 13,8% 12,5% 6,3% Erhverv 3,9% 16,1% 7,1% Landbrug,8% 1,1% 4,4% Auto 8,5% 7,9% 1,8% Ulykke 12,% 1,9% 6,9% Erstatningsudgifter Vi har for 211 realiseret et særdeles tilfredsstillende skadesforløb. Der er tale om det bedste skadesforløb i en længere årrække. Bruttoskadesprocenten udgør således 62,5% for 211, hvor den i 21 udgjorde 72,8%. Vi havde en forventning om, at skadesprocenten for 211 ville udgøre 72,%. Vi har i 211 været forskånet for større naturskadebegivenheder, som det ellers er set andre steder i landet. F.eks. var vi ikke berørte af det voldsomme skybrud, der ramte hovedstadsområdet i juli måned. Ligeledes har antallet af større brand og personskader ligget på et lavere niveau end forventet. Omvendt har der været meget væsentlige udgifter til tyveriskader. Skadesprocenterne på vore hovedområder er: Privat 77,% 77,2% 69,1% Erhverv 56,4% 88,% 13,2% Landbrug 35,2% 99,7% 75,2% Auto 46,3% 56,1% 69,3% Ulykke 98,6% 9,8% 5,5% Specielt skadesforløbet på privatsegmentet er negativt påvirket af det stigende antal tyveriskader, ligesom den gennemsnitlige skadesudgift er klart stigende. Ulykkessegmentet er negativt påvirket af en række vinterskader. Motorsegmentet er derimod positivt påvirket af en større afløbsgevinst. Den samlede afløbsgevinst i 211 udgør 7,8 mio.kr. for egen regning mod en gevinst på 7,3 mio.kr. sidste år. Dette positive afløbsresultat fremkommer som følge af, at vore samlede erstatningshensættelser i årsrapporten for 21 har vist sig at være højere end nødvendigt. Omkostninger Bruttoomkostningsprocenten for 211 udgør 2,%, hvilket er et fald i forhold til 21, hvor omkostningsniveauet udgjorde 21,3%. Vi havde budgetteret med en omkostningsprocent på 21,%. Det er således lykkedes på trods af fortsatte investeringer i salgsstyrken og den administrative organisation at holde omkostningsprocenten i ro. Vi er derfor tilfredse med det realiserede omkostningsniveau. Genforsikring De samlede genforsikringspræmier udgør for 211 i alt 18,6 mio.kr. mod 18,5 mio.kr. for 21. Dette svarer til, at selskabet for 211 har afgivet 7,5% af de samlede præmieindtægter til genforsikring mod 8,2% sidste år. Genforsikringens andel af vore skadeudgifter udgør for 211 i alt 2,2 mio.kr. Der er således for 211 en nettoudgift til genforsikring på 16,4 mio.kr. svarende til 6,6% af vor samlede præmieindtægt. Tilsvarende var nettoudgiften sidste år 6,1%. Den større udgift er en direkte følge af det positive skadesforløb. Vi havde for 211 budgetteret med en nettoudgift til genforsikring svarende til 6,% af præmieindtægten. Forløbet af selskabets genforsikring for 211 er tilfredsstillende.

5 Forsikringsteknisk resultat I 211 har vi realiseret det bedste forsikringstekniske resultat nogensinde i selskabets historie. Resultatet er således særdeles tilfredsstillende. Det forsikringstekniske overskud udgør 29,8 mio.kr. for 211 mod 1,4 mio.kr. i 21. Vi havde for 211 budgetteret med et forsikringsteknisk overskud på 5, mio.kr. Med undtagelse af 27 har vi igennem de seneste 5 år haft nogle tilfredsstillende resultater af selskabets egentlige forsikringsdrift. Dette kan anskueliggøres således: Mio.kr Det realiserede forsikringstekniske resultat har primært sin baggrund i det gode skadesforløb kombineret med en afløbsgevinst. Der må forventes ganske betydelige udsving i det forsikringstekniske resultat fra år til år, som det også ses af figuren ovenfor, men resultatet i 211 må dog betegnes som ekstraordinært positivt. Investeringsvirksomhed De finansielle markeder udviste igen i 211 ganske store udsving. I begyndelsen af året var der udsigt til en bedring i verdensøkonomien og den Europæiske Centralbank valgte derfor i foråret at hæve renten. Denne situation blev imidlertid afløst af en alvorlig europæisk gældskrise med stor usikkerhed til følge. Det betød, at tendensen til rentestigninger blev afløst af rentefald, og aktiekurserne begyndte igen at falde. For året som helhed blev resultatet, at renten faldt, mens aktiekurserne sluttede betydeligt lavere. Året har således været præget af betydelige risici og usikkerhed, hvilket har gjort det vanskeligt at opnå gode afkast af investeringsvirksomheden. Samlet er der realiseret et positivt afkast på 12,7 mio.kr. i 211 mod et afkast i 21 på 26,2 mio.kr. Efter overførsel af kr. 3,9 mio.kr. til forsikringsvirksomheden udgør resultatet af investeringsvirksomheden 8,8 mio.kr. Vi havde for 211 forventet et resultat på 9,2 mio.kr. Vore obligationsinvesteringer har bidraget positivt til det opnåede resultat, mens investeringer i aktier og investeringsforeningsbeviser har givet negative bidrag. Med baggrund i den valgte risikoprofil og løbende tætte risikostyring afstemt efter selskabets økonomiske styrke, er det målet set over en årrække at skabe et godt bidrag til selskabets indtjening og finansielle udvikling. Investeringsresultatet de seneste 5 år kan vises således: Mio.kr Indtægter fra tilknyttede virksomheder består primært af et positivt resultat i Sønderjysk Finans A/S, der står for koncernens ejendomsinvesteringer. Udlejningsprocenten er på trods af et vanskeligt erhvervsklima fastholdt i løbet af 211. Det opnåede resultat er tilfredsstillende. Samlet set er vi ikke helt tilfredse med de opnåede resultater af investeringsvirksomheden i 211. Egenkapital Med baggrund i årets nettoresultat på 31,6 mio.kr. kan vi konstatere, at egenkapitalen i 211 er forrentet med 13,% efter skat mod en forrentning sidste år på 9,5%. Egenkapitalen udgør pr. 31. december 211 i alt 258,7 mio.kr. mod 227,1 mio.kr. sidste år. Sønderjysk Forsikring er således fortsat en endog meget kapitalstærk forsikringsleverandør. 5

6 Ledelsesberetning Egenkapitalens udvikling kan vises således: Mio.kr Med de stigende kapitalkrav, der følger med de kommende Solvens II regler, er det meget betryggende, at selskabets egenkapital har vist ovennævnte meget positive udvikling. Prognoser for den kommende 5 års periode viser samtidig, at selskabet står godt rustet, også når de nye skærpede regler træder i kraft. Koncernresultat Da samtlige koncernens datterselskaber indregnes efter indre værdis metode, svarer koncernens nettoresultat for 211 til moderselskabets resultat. Den samlede koncernegenkapital svarer således til moderselskabets og udgør 258,7 mio.kr. pr. 31. december 211. Resultatet i datterselskabet Sønderjysk Finans A/S er for 211 et overskud på 2, mio.kr. mod et overskud i 21 på 1,6 mio.kr. Resultatet svarer til vore forventninger og er tilfredsstillende. Egenkapitalen udgør 27,8 mio.kr. pr. 31. december 211 og er således i årets løb blevet forrentet med 7,6% efter skat. Resultatet i datterselskabet Sønderjysk Ejendomme A/S er for 211 et overskud på,5 mio.kr. mod et overskud i 21 på 1,5 mio.kr. Resultat svarer til vore forventninger. Resultatet betragtes som værende tilfredsstillende. Egenkapitalen i Sønderjysk Ejendomme A/S udgør 12,2 mio.kr. pr. 31. december 211. Solvens Selskabets officielle kapitalkrav og basiskapital opgjort i henhold til 127 i lov om finansiel virksomhed fremgår af årsrapportens note 19. Med et kapitalkrav på 45,1 mio.kr. og en basiskapital på 257,1 mio.kr. udgør basiskapitalen 5,7 gange kapitalkravet. Ultimo 21 var kapitalkravet 4,4 mio.kr. Individuelt Solvensbehov I henhold til 126, stk. 8 i lov om finansiel virksomhed skal selskabets bestyrelse fastsætte beregningsmodeller og metoder til opgørelse af selskabets individuelle solvensbehov. Med baggrund i selskabets risikoprofil, hvor kundeporteføljen primært består af privatkunder og mindre erhvervs og landbrugskunder, og hvor produkterne er gængse standard skadesforsikringsprodukter, er der ikke anvendt egentlige matematiske modeller. Der er i stedet valgt mere simple følsomhedsanalyser, skøn og vurderinger baseret på historiske erfaringer og selskabets forventninger til fremtiden i henhold til en 5årig strategiplan og prognoseperiode. Ved fastsættelsen er der tillige taget hensyn til selskabets reassurancepolitik og konkret indgåede reassuranceprogram for det kommende år. I opgørelsen af selskabets individuelle solvensbehov indgår følgende risikotyper: Markedsrisici Kreditrisici Forsikringsrisici Operationelle risici Likviditetsrisici Risikokoncentration Omdømmerisici Risici ved driften Kontrolrisici Koncernrisici Virksomhedens størrelse og kompleksitet Strategiske risici Eksterne risici For hver enkelt af disse risikotyper, er der taget stilling til og i nødvendigt omfang fastsat et solvensbehov. Solvensbehovet til dækning af markedsrisici er fastsat ved anvendelse af det røde risikoscenarie fra trafiklyssystemet. På baggrund heraf, er det individuelle solvensbehov pr. 31. december 211 opgjort til 67,2 mio.kr. Dette solvensbehov skal sammenholdes med selskabets egenkapital på 258,7 mio.kr. og basiskapital på 257,1 mio.kr. jf. note 19. Ultimo 21 udgjorde det individuelle solvensbehov 59,8 mio.kr. Samlet set er det bestyrelsens og direktionens klare vurdering, at de valgte metoder på realistisk vis sandsynliggør, at Sønderjysk Forsikring med en basiskapital, der mindst svarer til det opgjorte individuelle solvensbehov, vil kunne modstå usandsynlige, men dog ikke helt utænkelige hændelser og begivenheder, som vil kunne opstå indenfor en tidshorisont på 1 år.

7 Mere fremadrettet skal de nuværende solvensregler tillige med det opgjorte individuelle solvensbehov erstattes med nye regler også kaldet Solvens II. Dette regelsæt forventes at træde i kraft pr. 1. januar 214. Sønderjysk Forsikring har deltaget aktivt sammen med en række andre danske forsikringsselskaber i arbejdet omkring kalibreringen af dette regelsæt også kaldet QIS. Solvens II regelsættet indebærer en betydelig forøgelse af kapitalkravene til forsikringssektoren. Med baggrund i vor deltagelse i den seneste QIS 5 øvelse kan det konkluderes, at selskabet også i forhold til disse skærpede kapitalkrav er meget velkonsolideret. Vi har også med baggrund i de nye og kommende regelsæt omkring solvensopgørelser arbejdet meget indgående med selskabets generelle risikostyring, ligesom overgangen fra de bestående til de nye regler er planlagt. Usikkerhed ved indregning og måling Fastsættelsen og opgørelsen af selskabets erstatningshensættelser, dvs. hensættelser til afvikling af indtrufne skadebegivenheder, er behæftet med en del usikkerhed. Det bemærkes dog i forbindelse med den samlede vurdering, at selskabets genforsikringsprogram vil opfange en væsentlig del af den ovennævnte usikkerhed. Selskabets øvrige regnskabsposter er opgjort til dagsværdier, og de hertil knyttede usikkerheder vurderes som værende begrænsede. Risikostyring Styring af Sønderjysk Forsikrings risici er et væsentligt ledelsesmæssigt fokusområde, da en uforudset udvikling heri kan påvirke selskabets resultater og egenkapital væsentligt. Bestyrelsen fastsætter og godkender den overordnede politik for selskabets risikopåtagelse, ligesom bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer herfor samt den nødvendige rapportering. De væsentligste risici, som selskabet påtager sig, udgøres dels af forretningsmæssige risici forbundet med den egentlige forsikringsdrift, dels af finansielle risici forbundet med håndteringen af selskabets betydelige likviditetsflow og investeringsvirksomhed. Forsikringsrisici Selskabet tegner skadeforsikringer for private, mindre og mellemstore virksomheder samt for landbrug. Acceptpolitikken, der er fastsat af bestyrelsen, indeholder regler for, hvilke typer og hvilke størrelser af risici, der kan indtegnes. Med henblik på at reducere risikoen for tab ved forsikringsbegivenheder tegnes genforsikring. Genforsikringsprogrammet skal sikre, at en enkelt skadebegivenhed eller en tilfældig ophobning af større skader ikke kan medføre et uacceptabelt tab af kapital. Genforsikringsprogrammet, som bl.a. indeholder fastlæggelsen af selskabets selvbehold ved forskellige skadebegivenheder, vedtages hvert år af bestyrelsen og direktionen. Programmet for 212 er tegnet efter stort set de samme retningslinjer som i 211. Finansielle risici Selskabets finansielle investeringer styres med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til selskabets risikomål. Rammerne for selskabets investeringer er fastlagt af bestyrelsen. I disse rammer er fastlagt grænser for positionstagning i de enkelte aktivtyper, ligesom der er fastlagt rapporteringsrutiner omkring påtagne positioner samt opnåede resultater. De risici, som selskabet påtager sig, omfatter både udsving i renten, udsving i aktiekurser og prisudviklingen på ejendomsmarkedet. Hertil kommer en valutakursrisiko som følge af investeringer i investeringsforeningsbeviser baseret på udenlandske værdipapirer. Omfanget af de finansielle risici er belyst i note 2 i årsrapporten. Selskabets vidensressourcer Sønderjysk Forsikrings vidensressourcer er tæt knyttet til selskabets medarbejdere og ledelse. Faglig ekspertise og personlige kompetencer hos hver enkelt medarbejder er grundlaget for at kunne yde den gode rådgivning og personlige service, som er grundelementet i vor konkurrencekraft. Dette søges løbende fastholdt og udbygget gennem uddannelses og udviklingsaktiviteter. Hertil kommer vore medarbejderes store lokalkendskab, som netop for et regionalt selskab er så vigtigt. Personlig og kompetent skadebehandling baseret på indlevelse i kundens situation, udgør for Sønderjysk Forsikring en særlig kernekompetence. 7

8 Ledelsesberetning Forslag til resultatdisponering Årets nettoresultat foreslår bestyrelsen overført til reservefonden samt til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Hændelser efter regnskabsåret udløb Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets udløb, der væsentligt påvirker årsrapportens resultat, eller som er af væsentlig betydning for vurderingen af selskabets økonomiske stilling. Direktionens og bestyrelsens ledelsesposter Ud over at bestride ledelsesposter i Sønderjysk Forsikring G/S samt koncernens datterselskaber varetager direktionen og bestyrelsen følgende ledelsesposter i andre danske aktieselskaber m.fl. Administrerende direktør Lars Andersen Bestyrelsesformand i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S Næstformand for bestyrelsen i Investeringsforeningen Alfred Berg Invest. Næstformand for bestyrelsen i foreningen Gensidig Forsikring Bestyrelsesmedlem i Investeringsinstitutforeningen Tertium Bestyrelsesmedlem i IEC A/S Delegeret i AP Pension Bestyrelsesformand Mogens Larsen Bestyrelsesformand i ElHjørnet A/S Bestyrelsesmedlem Lars Martens Clausen Direktør i Biogreen A/S Direktør i Industri Invest Syd A/S Direktør i LMC Holding, Aabenraa ApS Bestyrelsesformand i Pluscoat A/S Bestyrelsesformand i LM Corn A/S Bestyrelsesformand i RK Plast A/S Bestyrelsesformand i DanCorn A/S Bestyrelsesformand i Dansk Wilton A/S Bestyrelsesmedlem i Biogreen A/S Bestyrelsesmedlem i Rose Technology A/S Bestyrelsesmedlem i DanCorn Ltd (England) Bestyrelsesmedlem i Skandinaviska Bensin AB dinx (Sverige) Bestyrelsesmedlem Jens Chr. Christensen Direktør i JCC Finans ApS Øvrige bestyrelsesmedlemmer varetager ikke ledelsesposter i andre danske eller udenlandske selskaber. Ledelsesposter godkendt af bestyrelsen Underdirektør Jens Harck Direktør i JTH Consult ApS Bestyrelsesformand i Brink Development ApS Næstformand for bestyrelsen i Investeringsforeningen ValueInvest Bestyrelsesmedlem i JTH Consult ApS Bestyrelsesmedlem Glenn Bernecker Direktør i ElHjørnet A/S Bestyrelsesmedlem i ElHjørnet A/S

9 Forventninger til 212 Modsat branchen som helhed har vi været i stand til at fastholde vort generelt attraktive prisniveau, og vi har således ikke gennemført ekstraordinære præmieforhøjelser. Dette har styrket selskabets konkurrencekraft, hvilket vi også i 212 forventer vil betyde tilgang af mange nye kunder og en stigende markedsandel. For 212 forventer vi en vækstrate i niveauet 11,5%, og vi forventer, at væksten primært vil være på privat og erhvervsområdet. Også for 212 forventer vi, at en væsentlig del af væksten skal komme fra vort filialnet. Med de foretagne filialetableringer er vi centralt placeret og direkte repræsenteret i store dele af vort markedsområde. Den samlede præmieindtægt for 212 forventes at udgøre omkring 275, mio.kr. Både 212 og de efterfølgende år vil være præget af fortsatte strategiske investeringer med henblik på at sikre selskabets markedsposition. Hertil kommer større investeringer i implementering af en ny ITplatform med henblik på også fremadrettet at kunne tilbyde vore kunder moderne og tidssvarende produkter samt effektivt at kunne håndtere de udfordringer, der følger med de kommende Solvens II regler. Omkostningsprocenten vil derfor vanskeligt kunne nedbringes yderligere de kommende år. Samlet forventer vi et forsikringsteknisk resultat i 212 i niveauet 4,5 mio.kr. Forventningerne til investeringsafkastet for 212 er ganske usikre. Et meget lavt renteniveau og usikkerhed omkring holdbarheden af det igangværende økonomiske opsving vil præge de finansielle markeder. Med baggrund i et samlet forventet overskud efter skat for 212 på 11,5 mio.kr. forventes egenkapitalen ved udgangen af 212 at udgøre 27,2 mio.kr. Denne markante kapitalstyrke er vigtig for selskabet, idet den giver råderum til investeringer og sikkerhed for vore kunder. Selskabets bestyrelse har i 211 vedtaget en ny strategiplan, der rækker frem til 215. Strategiplanen tegner en spændende fremtid for Sønderjysk Forsikring. Vi forventer således også for 212 og de kommende år at fortsætte selskabets profilering og synliggørelse i hele aktivitetsområdet. Dette er vigtigt for os, således vi på bedst mulig vis understøtter vækstscenariet specielt i de områder af vort aktivitetsområde, hvor vi endnu ikke er så kendte, som vi gerne vil være. Trods en meget intensiv konkurrencesituation er det vor opfattelse, at vi på alle måder står godt rustet til at tage kampen om kunderne op. Vi ser frem til et spændende

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 211 for Sønderjysk Forsikring G/S. Bestyrelsen Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 211. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen henholdsvis selskabet kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Mogens Larsen, formand Leif Johnsen, næstformand Glenn Bernecker Sønderborg, den 28. marts 212 Jørgen Sørensen Direktionen Jens Chr. Christensen Lars Andersen, adm. direktør Jørgen Detlefsen /Jens Harck, underdirektør Lars Clausen

11 Den uafhængige revisors erklæringer Til de delegerede i Sønderjysk Forsikring G/S Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Sønderjysk Forsikring G/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 211. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 211 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Sønderborg, den 28. marts 212 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Dan Jespersen, statsaut. revisor Jon Midtgaard, statsaut. revisor 11

12 Resultat og totalindkomstopgørelse (i 1. kr.) Koncern Moderselskab Note Resultatopgørelse Præmieindtægter: Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r. i alt Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter: Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger: Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Forsikringsteknisk resultat

13 Koncern Moderselskab Note Indtægter af investeringsaktiver: Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Adm.omkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter Andre omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkost Opskrivning af domicilejendomme Skat vedrørende anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Årets totalindkomst

14 Balance (i 1. kr.) Koncern Moderselskab Note Aktiver Materielle aktiver: Driftsmidler Domicilejendomme Materielle aktiver i alt Investeringsaktiver: Investeringsejendomme 13 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender: Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hens. til forsikringskontrakter i alt Tilgodehavende hos forsikringstagere Tilgodehavende hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavende sambeskatningsbidrag Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andre aktiver: 1.24 Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Periodeafgrænsningsposter: Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

15 Koncern Moderselskab 211 Note Passiver Egenkapital: Grundfond Opskrivningshenlæggelser Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Andre henlæggelser Reserver i alt Overført overskud Egenkapital i alt Hensættelser m.m.: Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til forsikringskontrakter i alt Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld: Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt

16 Nørregade 39A, Haderslev Kystvej 2, Aabenraa Kongevej 38, Tønder Haderslevvej 121, Kolding Lokalt forankret i det sønderjyske Med hovedkontor i Sønderborg og filialer i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Kolding er vi meget tæt på vore kunder. Og netop nærheden er et meget væsentligt fundament i vore bestræbelser på at sikre, at vi lever op til de forventninger, vore kunder med rette kan have til os. Den personlige betjening er vort varemærke, der sammen med attraktive forsikringsløsninger skal bringe os tættere på målet om at blive det foretrukne forsikringsselskab i Syd og Sønderjylland. Vi glæder os til at byde både private, erhvervs og landbrugskunder velkommen enten på hovedkonteret eller i en af vore filialer.

17 Egenkapitalsforklaring (i 1. kr.) Sønderjysk Forsikring Grundfond Opskrivnings henlæggelser Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Andre henlæggelser Egenkapital i alt Egenkapital primo Periodens resultat Anden totalindkomst Egenkapital ultimo Periodens resultat Anden totalindkomst Egenkapital ultimo Koncern Egenkapital primo Periodens resultat Anden totalindkomst Egenkapital ultimo Periodens resultat Anden totalindkomst Egenkapital ultimo

18 Noter Note 1. Regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Sønderjysk Forsikring G/S er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 211, om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Årsrapporten er udarbejdet efter de samme retningslinier som sidste år. Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning omfatter omkostninger, som er forbundet med at erhverve og administrere selskabets bestand af forsikringskontrakter, herunder den hertil svarende andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkosninger, husleje, driftsomkostninger vedrørende domicilejendom, udgifter til kontorartikler og kontorhold samt af og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver. Præmieindtægt for egen regning Præmieindtægter for egen regning omfatter bruttopræmier reguleret for forskydning i præmiehensættelser, eksklusiv brancher tegnet på agenturbasis med fradrag af afgivne genforsikringspræmier. Posten bruttopræmie omfatter beløb, selskabet i regnskabsåret Indtægter fra tilknyttede og associerede virksomheder Indtægter fra tilknyttede og associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat samt andre værdireguleringer i de tilknyttede og associerede virksomheder. har modtaget eller har fået tilgode for direkte og indirekte forsik ringskontrakter, hvis forsikringsperiode er påbegyndt før regnskabsårets afslutning. Bruttopræmier opføres med fradrag af ristornerede præmiebeløb, bonus og præmierabatter, der ydes forsikringstagere uafhængigt af skadeforløbet, samt eksklusiv afgifter til offentlige myndigheder opkrævet sammen med præmierne. Renteindtægter og udbytter m.v. Renteindtægter og udbytter omfatter renter og lignende indtægter af obligationer, andre værdipapirer, udlån, indlån og tilgodehavender. Endvidere opføres under denne post udbytter af kapitalandele, medmindre beløbene henhører under posten Indtægter fra tilknyttede virksomheder eller posten Indtægter fra associerede virksomheder. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente for egen regning er opgjort som et beregnet afkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for egen regning. Som rente er anvendt den effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationsserier med en restløbetid på under 3 år. I det opgjorte beløb er fradraget den del af forøgelsen af hensættelserne, der kan henføres til diskontering. Kursreguleringer Kursreguleringer omfatter den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering, samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen. Undtaget herfra er værdireguleringer vedrørende tilknyttede og associerede virksomheder. Erstatningsudgifter for egen regning Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Af det samlede investeringsafkast overføres en beregnet andel til forsikringsdriften. Erstatningsudgifter for egen regning omfatter beløb, der i regnskabsåret er betalt for forsikringsskader, reguleret for ændring i erstatningshensættelser med fradrag af genforsikringsandele. Posten Udbetalte erstatninger omfatter interne og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af skader, udgifter til bekæmpelse og begrænsning af indtrufne skader samt øvrige direkte og indirekte Andre indtægter og omkostninger Andre indtægter omfatter provision for brancher tegnet på agenturbasis, samt omkostninger forbundet med indtegning af disse. omkostninger forbundet med behandlingen af indtrufne skader. Udbetalte erstatninger opføres efter fradrag af beløb, der er modtaget som følge af virksomhedens overtagelse af forsikrede værdier eller indtræden i forsikredes rettigheder ved erstatningens udbetaling. Endvidere indgår gevinst eller tab på afvikling af tidligere års erstatningshensættelser. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der indregnes i anden totalindkomst ellerdirekte på egenkapitalen.

19 Principper for indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsernes værdi kan måles pålideligt. Driftsmidler Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Driftsmidler afskrives lineært over den forventede brugstid på grundlag af kostprisen baseret på nedenstående vurdering af brugstiderne og scrapværdierne: og en scrapværdi på %. Afskrivningen indregnes i resultatopgørelsen. Stigninger i domicilejendommens omvurderede værdi indregnes i anden totalindkomst og overføres under posten Opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen, med mindre stigningen modsvarer en værdinedgang, der tidligere er indregnet i resultatopgørelsen. Fald i domicilejendommens omvurderede værdi indregnes i resultatopgørelsen, medmindre faldet modsvarer en værdistigning, der tidligere er indregnet i anden totalindkomst. I så fald indregnes værdifaldet i anden totalindkomst og overføres som en reduktion i Opskrivningshenlæggelser. Ejendomme, der besiddes med henblik på udlejning og ikke benyttes af koncernen i væsentligt omfang, klassificeres som investeringsejendomme. Brugstid Scrapværdi Edbanlæg, o.lign. 3 år % Inventar, biler m.v. 5 år % Investeringsejendomme måles til dagsværdi. Ændringer i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen. Dagsværdien for domicilejendomme og for investeringsejendomme fast sættes ved anvendelse af afkastmetoden og beregnes på baggrund af Leasingkontrakter ejendommens driftsafkast og et til ejendommen knyttet forrentningskrav. Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor selskabet har alle Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til selskabets andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige egenkapital ifølge den senest aflagte årsrapport. væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandel i associeret virksomhed måles til selskabets andel af den associerede virksomheds egenkapital ifølge de senest tilgængelige oplysninger. Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Finansielle investeringsaktiver Børsnoterede obligationer, investeringsforeningsandele og kapitalandele måles til dagsværdi ud fra lukkekursen på balancedagen og ind Grunde og bygninger Grunde og bygninger ejet af koncernen er opdelt i domicilejendomme og investeringsejendomme. Domicilejendomme måles til omvurderet værdi, som er dagsværdien på omvurderingstidspunktet med fradrag af efterfølgende akkumulerede afskrivninger og efterfølgende tab ved værdiforringelse. Domicilejendommene beliggende i Sønderborg og Kolding, der anvendes som kontor for forsikringsvirksomheden, afskrives lineært på regnes efter afregningsdato. Dagsværdien af udtrukne børsnoterede obligationer opgøres dog som nutidsværdien af obligationerne sædvanligvis kurs pari. Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien fastlægges ved hjælp af en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på balancedagen mellem uafhængige parter, der anlægger normale forretningsmæssige betragtninger. grundlag af den omvurderede værdi baseret på en brugstid på 5 år 19

20 Noter Note 1. Regnskabspraksis fortsat Genforsikringsandele Genforsikringens andel af de forsikringsmæssige hensættelser er opgjort som de beløb, som i henhold til indgåede genforsikrings Baseret på et væsentlighedskriterium foretages diskontering af de erstatningshensættelser, der vedrører ulykkesskader og motoransvarsskader. kontrakter, kan forventes modtaget fra genforsikringsselskaber. Skatteforpligtelser Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår, i det omfang den ikke er betalt, indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er betalt, større end den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, indregnes forskellen som et tilgodehavende. Hensættelsen til udskudt skat beregnes med 25% af alle midlertidige Præmiehensættelser Præmiehensættelserne udgør summen for hver enkelt bestand af forsikringer, der dækker samme risici af den for hver enkelt forsikringskontrakt beregnede andel af bruttopræmien, der svarer til den del af forsikringsperioden, der forløber efter balancedagen. Baseret på et væsentlighedskriterium foretages ingen diskontering af præmiehensættelserne. forskelle mellem regnskabs og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Er den midlertidige forskel negativ, og er det sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle betale i Gæld Gæld måles til dagsværdi, hvilket normalt svarer til den nominelle værdi ultimo året. anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder. Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de forventede erstatningsbeløb og omkostninger efter: En sagtilsag vurdering af hver enkelt anmeldt forsikringsbegivenhed. Et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været genstand for en sagtilsag vurdering. Koncernregnskab Årsrapporten for koncernen omfatter moderselskabet Sønderjysk Forsikring G/S, samt de tilknyttede selskaber Sønderjysk Ejendomme A/S og Sønderjysk Finans A/S. Koncernårsrapporten er udarbejdet ved sammenlægning af ensartede poster fra de enkelte selskabers resultatopgørelser og balancer. I disse tal er foretaget eliminering af udgifter, indtægter samt mellemværender og aktiebesiddelser selskaberne imellem. Et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balancedagen, men som er uanmeldte på balancetidspunktet. Udgangspunktet herfor er skader, der anmeldes inden udgangen af januar måned efter regnskabsårets udløb. Koncerninterne transaktioner Koncerninterne transaktioner består af leje af lokaler til moderselskabet til drift af forsikringsvirksomheden samt honorar for løsning af administrative ydelser. Afregning sker på markedsbaserede vilkår. Erstatningerne indeholder endvidere de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle afholde til direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med afvikling af erstatningsforpligtelserne. Ved opgørelsen af erstatningshensættelserne er der taget hensyn til de indtægter og omkostninger i forbindelse med overtagelse og realisation af aktiver og rettigheder, som selskabet opnår ret til ved erstatningernes udbetaling.

21 Note 2. 5 års oversigt Sønderjysk Forsikring Koncern Hovedtal (1. kr.) Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomk. i alt Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Invest.afkast efter forsikringstek. rente Resultat før skat Årets resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser i alt Egenkapital i alt Forsikringsaktiver i alt Aktiver i alt Nøgletal Sønderjysk Forsikring Koncern Bruttoerstatningsprocent 62,5% 72,8% 72,7% 64,8% 81,7% 62,5% 72,8% 72,7% 64,7% 81,6% Bruttoomkostningsprocent 2,% 21,3% 21,2% 21,2% 21,9% 2,% 21,4% 21,2% 21,2% 21,9% Resultat af genforsikring i procent 6,6% 6,1% 4,9% 9,6% 2,6% 6,6% 6,1% 5,% 9,6% 2,6% Combined ratio 89,1% 1,2% 98,9% 95,6% 16,1% 89,1% 1,2% 98,7% 95,5% 16,1% Operating ratio 88,1% 99,4% 97,7% 92,2% 12,3% 88,1% 99,4% 97,5% 92,1% 12,2% Relativt afløbsresultat 4,5% 5,1% 7,1% 1,3% 4,8% 4,5% 5,2% 7,1% 1,3% 4,8% Egenkapitalforrentn. før skat 16,% 11,3% 19,5% 4,3% 2,1% 16,4% 11,7% 19,8% 3,5% 1,8% Egenkapitalforrentn. efter skat 13,% 9,5% 16,2% 5,5% 2,2% 13,% 9,5% 16,2% 5,5% 2,2% Solvensdækning 5,7 5,5 5,7 5,1 5,7 21

22 Noter (i 1. kr.) Koncern Moderselskab Note 3. Bruttopræmier Bruttopræmier Agenturforretning: Arbejdsskade Bruttopræmier egne brancher Ændring i bruttopræmiehensættelse: Præmiehensættelse ultimo Præmiehensættelse primo Ændring i præmiehensættelse Bruttopræmier Præmieindtægtens fordeling på aktivitetsområder: Privat 31% Erhverv 15% Landbrug 4% Auto 39% Ulykke 11% I alt 1% Note 4. Udbetalte erstatninger Årets udbetalte erstatninger, direkte forretning Årets udbetalte erstatninger, indirekte forretning Udbetalte erstatninger i alt Note 5. Afløbsresultat Erstatningshensættelser primo Udbetalt erstatning vedrørende tidligere år Erstatningshensættelser ultimo Effekt af diskontering Afløbsresultat Genforsikringens andel af afløbsresultatet Afløbsresultat f.e.r

23 Koncern Moderselskab Note 6. Ændring i erstatningshensættelser Erstatningshensættelse ultimo, direkte forretning Erstatningshensættelse ultimo, indirekte forretning Erstatningshensættelse primo, direkte forretning Erstatningshensættelse primo, indirekte forretning Kursregulering som følge af ændret diskonteringssats Ændring som følge af diskontering Ændring i erstatningshensættelser Note 7. Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Genforsikringsandel af erstatningshensættelser ultimo Genforsikringsandel af erstatningshensættelser primo Ændring som følge af diskontering Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Skyldig reinstatement præmie ultimo Skyldig reinstatement præmie primo Ændring i skyldig reinstatement præmie Note 8. Resultat af afgiven forretning Genforsikringspræmie Ændring i skyldig reinstatement Genforsikringsandel af udbetalte skader Ændring i genforsikringsandel af erstatningshens. jf. note Resultat af afgiven forretning

24 Noter (i 1. kr.) Koncern Moderselskab Note 9. Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger: Provisioner m.v Andre erhvervelsesomkostninger Erhvervelsesomkostninger i alt Administrationsomkostninger: Administrationsomkostninger Afskrivninger m.m Administrationsomkostninger i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt ,4% 2,% Omkostningsprocent 2,% 21,3% 72,9 76,1 Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 76,1 72,9 Honorar til generalforsamlingsvalgt revision: Lovpligtig revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Personaleomkostninger: Løn Pension Andre udgifter til social sikring Lønsumsafgift Personaleomkostninger i alt Antal: Vederlag til bestyrelsen Vederlag til direktionen, inkl. fri bil Vederlag til ansatte med væsentlig indflydelse, inkl. fri bil Bestyrelsesvederlag pr. medlem Formand Mogens Larsen Næstformand Leif Johnsen Glenn Bernecker Jørgen Sørensen Jens Chr. Christensen Jørgen Detlefsen Lars Clausen Jens Bladt Uffe Sander Andersen Christian Dahl 19 Der er tale om faste vederlag. Der er ingen forpligtelser til at yde pension ud over hvad der indgår i det udbetalte vederlag.

25 Koncern Moderselskab Note 1. Kursreguleringer Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Investeringsejendomme 1.11 Ændring i anvendt diskonteringssats Kursreguleringer i alt Note 11. Driftsmidler Anskaffelsesværdi primo Afgang Tilgang Anskaffelsesværdi ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger på afhændede aktiver Akkumulerede afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo

26 Noter (i 1. kr.) Koncern Moderselskab Note 12. Domicil og investeringsejendomme Domicilejendomme: Omvurderet værdi primo Afgang + Tilgang Årets afskrivning Værdireguleringer, som i året er indregnet direkte i egenkapitalen Værdireguleringer, som i året er indregnet direkte i resultatopgørelsen Værdireguleringer i alt Omvurderet værdi ultimo Heraf ejendomsinteresser, hvori der drives forsikringsvirksomhed Ejendomsværdi ifølge offentlig vurdering Investeringsejendomme: Dagsværdi primo Afgang + Tilgang 31 8 Årets værdiregulering til dagsværdi Dagsværdi ultimo Ejendomsværdi ifølge offentlig vurdering Afkastprocent: Det vægtede gennemsnit af de afkastprocenter, der er lagt til grund ved fastsættelsen af de enkelte ejendommes dagsværdi, udgør 7,1% (21: 7,2%). Den højeste og laveste afkastprocent udgør henholdsvis 8,% og 6,8% (21 8,% og 6,5%). Det realiserede afkast udgør 7,%. Der har ikke været eksterne eksperter involveret i måling af domicil og investeringsejendomme.

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

At få hurtig hjælp, når du har brug for det. Dét kalder vi sønderjysk forsikring

At få hurtig hjælp, når du har brug for det. Dét kalder vi sønderjysk forsikring Årsrapport 2012 At få hurtig hjælp, når du har brug for det Dét kalder vi sønderjysk forsikring 2 Årsrapport 2012 Lokalt forankret i det sønderjyske Med hovedkontor i Sønderborg og filialer i Haderslev,

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Lokalt forankret i det sønderjyske

Lokalt forankret i det sønderjyske Halvårsrapport 2015 Lokalt forankret i det sønderjyske Med hovedkontor i Sønderborg og filialer i Haderslev, Aabenraa, Tønder og Kolding samt repræsentation i Esbjerg er vi meget tæt på vore kunder. Og

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedkontoret, Sønderborg. Årsrapport

Hovedkontoret, Sønderborg. Årsrapport Hovedkontoret, Sønderborg Årsrapport Regnskabsåret 29 Det tabte er mere end vundet tilbage i 29 Ovenpå et meget vanskeligt 28 med en meget omfattende finansiel og økonomisk krise, som vi stadig står midt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Halvårsrapport Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr

Halvårsrapport Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr Halvårsrapport 2017 Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J. CVR-nr. 35 99 27 15 Halvårsrapport 2017 Perioderapport: Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2017 Status

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere