HSK - NYT Nr. 1 og 2 juli 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HSK - NYT Nr. 1 og 2 juli 2006"

Transkript

1 HSK - NYT Nr. 1 og 2 juli 2006 Siden sidst Af Gitte Lindeløv Den 18. april afholdte HSK sin årlige generalforsamling i Valby Medborgerhus. Desværre var der ikke mødt så mange medlemmer op, men vi havde alligevel et godt møde. Vi havde nogle gode diskussioner og den nye bestyrelse kom til at bestå af Gitte Lindeløv, der fik posten som formand og kasserer, Vivi Kløcker fik posten som næstformand, Julie Culmsee Pedersen blev ordinært bestyrelsesmedlem og René Ruby blev suppleant. Efter generalforsamlingen holdt fhv. landsdommer Holger Kallehauge oplæg om sit arbejde med udarbejdelse af FN s Handicapkonvention. Hans betydelige kendskab til menneskerettigheder, deltagelse i Menneskerettighedskommissionens arbejde i Geneve og mangeårige handicaparbejde på nordisk plan og i EU-sammenhæng er grundlaget for, at DSI har valgt Holger Kallehauge til at deltage i konventionsforhandlingerne. Inde i bladet kan der læses mere om FN s Handicapkonvention. HSK har, som I sikkert ved, fået nye og større lokaler på det nye KUA. I februar blev lokalerne indviet med et åbent hus arrangement, hvor vi havde inviteret både medlemmer og samarbejdspartnere. Mange af vores samarbejdspartnere kiggede ind, men desværre så vi ikke så mange medlemmer. Vi er utrolig glade for lokalerne og den megen plads vi har fået, har gjort det muligt, at vi kan arbejde flere på kontoret ad gangen. Med støtte fra Vanførefonden har vi fået mulighed for at give vores hjemmeside et nyt look og samtidig opdatere den. Desværre har vi haft nogle problemer med vores gamle webmaster, så vi har ikke kunnet få den nye hjemmeside op at køre på nettet. Forhåbentlig løses problemet snarligt. I dette nummer af HSK-Nyt har vi valgt at bringe nogle artikler, der beskæftiger sig med problematikken om unge med handicap og uddannelse. Vi lever i et samfund, der bliver mere og mere kompliceret, hvor der stilles store krav til et højt uddannelsesniveau. Hvis personer med handicap ikke skal sættes uden for samfundet, er det vigtigt, at disse også får en uddannelse og har mulighed for at honorere de krav, der stilles for at opnå en uddannelse. Som det fremgår af Esther Larsens artikel, er det ikke svært at forudse, hvem der bliver tabere i samfundet, hvis de ikke kan leve op til det høje uddannelseskrav. Det bliver mennesker uden eller næsten ingen uddannelse og dem, der er afhængige af offentlige ydelser, heriblandt mange mennesker med handicap. En undersøgelse foretaget af Center for Ligebehandling af Handicappede viser at mange unge med handicap forlader folkeskolen uden en fuld af-

2 gangsprøve. Helt op mod procent af elever med høre-, syns- eller bevægelseshandicap forlader folkeskolen uden at have aflagt afgangsprøve i fag som dansk, matematik, fremmedsprog og fysik. 44 % af de unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse, fortsætter ikke i uddannelsessystemet, men bliver ansat i et job med løntilskud. Noget tyder derfor på, at disse unge ikke kommer videre i uddannelsessystemet, og det er vigtigt at få klarhed over, hvorfor det er således. Som Esther Larsen skriver, har fokus for beskæftigelsesindsatsen for handicappede stort set været rettet mod arbejdsmarkedspolitikken, mens uddannelsespolitikken er blevet forsømt. Det er overordentlig vigtigt, at fokus nu rettes mod uddannelsespolitikken. At unge med handicap har problemer med folkeskolen og ungdomsuddannelserne afspejler sig på de videregående uddannelser, hvor Jakob Lange netop har skrevet, at der er for få handicappede på de videregående uddannelser. Denne gruppe vælger alt for ofte korte uddannelser og perspektivløse job med løntilskud, selv om tilskudsmulighederne til en bedre uddannelse er der. Ifølge Jakob Lange, er der rigtig gode muligheder gennem lovgivningen for, at handicappede kan få støtte til en videregående uddannelse. Alligevel støder han ofte på handicappede, som har måttet udkæmpe lange kampe med de sociale myndigheder for at få de hjælpemidler, de har behov for. Det skyldes sjældent dårlig vilje, men primært manglende viden blandt sagsbehandlere. Der bliver gjort meget for, at den fysiske tilgængelighed skal være optimal. Men desværre er det ikke tilstrækkeligt. Der er foretaget mange gode tiltag for at få handicappede gennem uddannelsessystemet, men noget tyder på, at der mangler viden om handicapforhold hos både sagsbehandlere, vejledere og undervisere. Ligeledes mangler mange unge overblik over deres muligheder for uddannelse. Der ligger en stor opgave forud for bl.a. HSK, der vil gøre meget for at være med til at ændre ovenstående problematik. Derfor har vi været glade for et netop afholdt møde med Esther Larsen i jobnetværket med studie- og jobkonsulenter, hvor vi har drøftet problematikken. Kontoret holder ferie og er tilbage mandag den 7. august. Alle ønskes en rigtig god sommer! Indhold i dette nummer Siden sidst FN-konventionen om handicaprettigheder Handicappede fanget i uddannelsesfælde En stærk fighter med et svagt syn Dansk it-politik svigter blinde Døve er sat uden for døren til jobmarkedet Excellent - det perfekte studiejob... Ung i job - DSI-Ungdom Politisk temadag - DSI-Ungdom HSK s nye website Handicap-Portalens brevkasse

3 En FN-konvention om handicaprettigheder er under udarbejdelse Dette indlæg, der har været bragt i Hjernesagen nr. 4 / 2005, har HSK fået tilladelse til at bringe af forfatteren og i en opdateret version Hvilke rettigheder har mennesker med handicap? Har vi de samme rettigheder som andre mennesker, eller er der forskel? At der gøres forskel ved de fleste af os vist, men skyldes det reglerne, eller er det et udslag af diskrimination i form af direkte eller indirekte negativ usaglig forskelsbehandling? Af fhv. Landsdommer og Formand for PTU Holger Kallehauge Gode handicapholdninger Det var sådanne spørgsmål, som ad åre førte frem til ønsket om, at noget bør gøres. Sådanne spørgsmål måtte omsættes i handlinger, og her var kampagner, der skulle skabe tolerance over for og bedre holdninger til mennesker med handicap, ikke nok. Gode handicapholdninger kan selvsagt ikke undværes. De er selve grundlaget for enhver accept og forståelse af, hvad en funktionsnedsættelse betyder. Gode holdninger er som god opdragelse - noget alle bør have og efterleve. Men som vi alle ved, kommer selv den bedste opdragelse desværre nu og da til kort, og så må der være noget andet, der kan træde i funktion - noget som ikke blot bygger på den enkeltes gode vilje og frivillige efterlevelse. Nogle bindende regler, som sætter grænser for, hvad der kan tolereres selv i et ellers frit og liberalt samfund. Handicaprettigheder I handicapbevægelsen opstod der derfor et ønske om egentlige rettigheder, der kan håndhæves, hvis de ikke bliver respekteret af andre, det være sig det offentlige eller private. I en del lande har man vedtaget en egentlig rettighedslovning på handicapområdet fx i USA og England. Vi har ikke en sådan lovgivning her i landet, hvor den hidtil ikke var været ønsket, ej heller af De Samvirkende Invalideorganisationer - DSI. DSI har altid ment, at ligestilling og inklusion er målet, og at lige muligheder er vejen frem. Det er også en god og rigtig handicappolitik, men spørgsmålet er imidlertid, om man ikke bør supplere ligebehandlingskrav med visse rettigheder. På centrale områder som tilgængelighed, uddannelse, arbejde, kultur- og fritidsliv kan vi ikke blive ved med at vente på, at det nok bliver bedre af sig selv, om ikke i denne dronnings tid så i den næstes. Når lige muligheder ikke manifesterer sig som reelle fremskridt år for år, men forbliver fjerne som et fatamorgana og ubestemte som festtaler - så må der indføres rettighedslovgivning og vedtages tidsfæstede mål, handlingsplaner og budgetter, der dækker omkostningerne. Det globale perspektiv Tænker man et øjeblik ikke kun på det land, vi selv lever i, men globalt, så springer navnlig to forhold straks én i øjnene. Nok er der meget som kan og bør gøres meget bedre her i landet - og helst

4 meget snart - men forholdene er langt ringere i mange andre lande. Det er det ene. Det andet er, at globale fremskridt vil kræve bindende regler på internationalt plan, dvs. en konvention. En konvention er en bindende aftale mellem en eller flere stater. Hvis handicappede skal hjælpes til at opnå lige muligheder på globalt plan, er et frivilligt regelsæt som FN s Standardregler om lige muligheder for mennesker med handicap vedtaget af FN s Generalforsamling i december 1993 ikke nok. Det viser erfaringerne. Det betyder ikke, at FN s Standardregler ikke har haft og har nogen betydning. De har både synliggjort problemerne og anvist de rette løsninger og har også resulteret i mange fremskridt, men det er igen med dem som med den gode vilje - den virker kun, når det passer os. Der er ingen retligt bindende pligter, ingen sanktioner og intet ansvar, hvis man ikke gør det rette. Og så frie og gode vilkår tåler kun få. En handicapkonvention Handicapbevægelsen har derfor siden 80 ernes begyndelse ønsket en FNkonvention om handicappedes grundlæggende rettigheder primært for at sikre respekt for og overholdelse af alle menneskerettigheder også i forhold til mennesker med handicap. Menneskerettighederne bygger på FN s Verdenserklæring fra Den er senere udbygget med 6 konventioner vedr. henholdsvis borgerlige og politiske rettigheder, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, forbud mod tortur og racisme samt kvinde og børnekonventionen. En konvention om handicappedes rettigheder skal slutte sig til denne gruppe af centrale menneskerettighedskonventioner som en tematisk konvention i lighed med kvinde- og børnekonventionen. De første forslag til at igangsætte arbejdet med en handicapkonvention blev fremsat af Italien og Sverige i , men de vandt ikke tilslutning. Arbejdet med en handicapkonvention blev igangsat på initiativ af Mexico i Men først i 2003 kom der rigtig gang i arbejdet, da FN vedtog at nedsætte en Ad Hoc Komité med det formål at udarbejde et konventionsudkast. Ad Hoc Komitéen har siden holdt to årlige møder hver af 2 ugers varighed. Den 7. samling sluttede i februar i år. Der foreligger nu et forslag, og store dele af teksten på de ca. 30 artikler er tæt på at være færdig, men der er stadig også mange uløste problemer. Det drejer sig bl.a. om definitioner/beskrivelser af begreber som handicap, diskrimination, rehabilitering og inklusiv uddannelse, om internationalt samarbejde samt det meget vigtige spørgsmål, hvordan traktatens overholdelse skal kontrolleres. Hvornår er konventionen klar? Det er det svært at give et klart svar på. Men selve teksten bliver formentlig færdig i løbet af Nogle vil måske undre sig over, at det skal tage så lang tid, men man skal huske, at kredsen, som forhandler, er meget stor - alle FN s 191 medlemslande, og at der så vidt muligt skal skabes enighed blandt alle deltagerne. I arbejdet med handicapkonventionen deltager ca. 130 lande og flere hundrede NGO er (Non-Governmental Organisations). Ved mange møder er der op til 500 delegater til stede i salen. Når teksten er forhandlet på plads, skal den underskrives og derefter vedtages af de underskrivende landes parlamenter (ratificeres), og først da kan konventionen træde i kraft dvs. 1-2 år efter at den endelige tekst foreligger. Tidshorisonten indtil ikrafttræden er nok 2009, hvis alt går godt. Hvilken betydning får konventionen? Globalt vil den få meget stor betydning. Anerkendelse og overholdelse af alle menneskerettigheder i forhold til menne-

5 sker med handicap vil være en revolution - ikke blot i udviklingslandene, men også i resten af verden. Afskaffelse af alle former for diskrimination, ret til selvbestemmelse, lige adgang til undervisning, uddannelse, arbejde, sundhed og rehabilitering, samt bedre tilgængelighed med mere. Det er det, konventionen skal føre til. Alle de borgerlige og politiske rettigheder som fx ret til hemmelig afstemning til alle valg, lige ret for loven og adgang til domstolene træder i kraft straks, hvorimod de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder som fx retten til fri skolegang, rehabilitering, hjælpemidler og arbejde skal realiseres progressivt i takt med de enkelte landes udvikling og økonomiske bæreevne. Konventionen skaber ikke fra den ene dag til den anden et himmerige på jorden for mennesker med handicap, men den gør det lysende klart, hvad målet er, og at vi har ret til at nå dette mål. Det er de til enhver tid siddende regeringer, som skylder os en god forklaring, hvis de konventionsbestemte rettigheder ikke bliver opfyldt her og nu. Handicappede skal ikke længere tigge og bede om noget, men kan kræve deres rettigheder respekteret. Det vil få stor betydning overalt, også her i landet. Selvom Danmark på mange områder er et godt land at leve i som handicappet, særlig når det gælder sociale ydelser, er der andre områder som fx tilgængelighed, rehabilitering og integration på arbejdsmarkedet samt forbud imod enhver form for diskrimination, hvor konventionen også vil få væsentlig betydning. Den danske delegation, som deltager i Ad Hoc Komiteens arbejde består af 3 medlemmer: Marianne Hoffmann fra Udenrigsministeriet, som er leder af delegationen, Frode Svendsen fra Socialministeriet og Holger Kallehauge, som repræsenterer DSI. Holger Kallehauge, som nu er fhv. landsdommer, har i mange år deltaget i FN s Generalforsamlinger, hvor han hvert år har afgivet et dansk handicapindlæg og tillige fungeret som rådgiver i handicapspørgsmål for Udenrigsministeriet. Hans betydelige kendskab til menneskerettigheder, deltagelse i Menneskerettighedskommissionens arbejde i Geneve og mangeårige handicaparbejde på nordisk plan og i EU-sammenhæng er grundlaget for, at DSI har valgt Holger Kallehauge til at deltage i konventionsforhandlingerne. Holger Kallehauge har skrevet ikke blot det første udkast til en konvention om handicappedes rettigheder, men har også sammen med andre skrevet flere senere konventionsforslag".

6 Handicappede fanget i uddannelsesfælde Med tilladelse af forfatteren og Kristelig Dagblad har HSK fået mulighed for at bringe nedenstående kronik, der har været bragt i Kristeligt Dagblad, 12. januar 2006 KRONIK: Hvis ikke mennesker med handicap skal blive de store tabere i spillet om det nye uddannelses- og vidensintensive arbejdsmarked, så er det nødvendigt at tage helt anderledes effektivt fat i handicappedes vilkår i uddannelsessystemet Af Formand for Det Centrale Handicapråd Ester Larsen Der er overalt et ganske massivt fokus på uddannelse og forskning. Det er udtryk for en erkendelse af, at vores fremtid som velfærdssamfund er uhyre afhængig af, om vi formår at omstrukturere vores arbejdsmarked, så det bæres af videnstunge virksomheder, der fremstiller produkter og tjenester med et meget højt vidensindhold. Vi kan allerede i dag registrere, at produktion, som kun kræver lavt uddannet arbejdskraft, i stort omfang flytter ud af Danmark til områder, hvor omkostningerne er væsentligt lavere end her. I kølvandet på globaliseringen udvikles en ny global arbejdsdeling, hvor vores små nicher er helt afhængige af meget specialiseret og højt uddannet arbejdskraft. Hvis ikke den enkelte og samfundet tilpasses de høje uddannelseskrav, der stilles til fremtidens arbejdskraft, vil det få alvorlige konsekvenser for vores velfærdssamfund. Det vil ikke alene betyde stor ledighed, men også manglende finansiering af velfærdsydelser. Det er ikke svært at forudse, hvem der vil blive tabere i den situation. Det bliver mennesker med ingen eller næsten ingen uddannelse og dem, der er afhængige af offentlige ydelser, heriblandt mange mennesker med handicap. Sammenholdes denne generelle samfundsudvikling med vores viden om, at handicappede i dag har et generelt lavere uddannelsesniveau end befolkningen som helhed, så er der for alvor grund til at råbe vagt i gevær. Hvis ikke mennesker med handicap skal blive de store tabere i spillet om det nye uddannelsesog vidensintensive arbejdsmarked, så er det nødvendigt at tage helt anderledes effektivt fat i handicappedes vilkår i uddannelsessystemet. Vi ved, at dårlig uddannelse fører til udstødelse fra arbejdsmarkedet, og vi ved, at et handicap forøger risikoen for marginalisering fra arbejdsmarkedet. Kombinationen af handicap og dårlig uddannelse er derfor den værst tænkelige marginaliseringscocktail, man kan forestille sig. Der er desværre meget, der tyder på, at vi ikke har vist rettidig omhu i forhold til uddannelsessystemet i almindelighed og folkeskolen i særdeleshed. Fokus for beskæftigelsesindsatsen for handicappede har stort set udelukkende været rettet mod arbejdsmarkedspolitikken, mens uddannelsespolitikken er blevet forsømt. Vi kan netop i år fejre 25-året for handicapforsorgens udlægning fra statslig særforsorg til amtsligt og kommunalt ansvar. Det betød, at den almindelige folkeskole gennem folkeskoleloven fik an-

7 svaret - også for handicappede elevers grundskoleuddannelse. Folkeskolen har siden særforsorgens udlægning bestemt arbejdet meget systematisk og målbevidst med en strategi, som omfatter alle undervisningspligtige elever. Det har manifesteret sig i folkeskolens regler om specialundervisning, i reglerne om specialpædagogisk bistand og i en lang række udviklings- og forsøgsaktiviteter, som er igangsat både på de enkelte skoler og i folkeskolen som helhed. På trods af dette fokus må det alligevel konstateres, at noget er gået skævt. Undersøgelser gennemført af blandt andet Center for Ligebehandling af Handicappede tyder på, at folkeskolen står med et ganske alvorligt problem i forhold til de normalt begavede elever med handicap, som vælger at følge den almindelige folkeskoleundervisning. En meget stor gruppe af disse elever forlader folkeskolen uden en fuld afgangsprøve. Helt op mod procent af eleverne med høre-, syns- eller bevægehandicap forlader folkeskolen uden at have aflagt afgangsprøve i fag som dansk, matematik, fremmedsprog og fysik. Problemets omfang varierer fra fag til fag og fra gruppe til gruppe, men bundlinjen viser, at alt for mange unge med et handicap kommer snublende ud af folkeskolen med det resultat, at de ikke har gyldig rejsehjemmel til det ungdomsuddannelsestog, der for alvor skulle sætte gang i deres karriere- og voksenliv. Det er alvorligt! Og problemets omfang vil blive yderligere tydeliggjort, nu hvor det bliver obligatorisk at aflægge afgangsprøve. Skal alle de elever, som hidtil "frivilligt" har afstået fra prøven, nu have dispensation? Nej, på ingen måde! Det er derfor helt nødvendigt, at vi meget systematisk og præcist får kortlagt årsagerne til, at så store grupper af handicappede elever ikke aflægger afgangsprøve. Hermed skabes vidensgrundlaget for, at der kan sikres de rette pædagogiske arbejdsmetoder, hjælpemidler, økonomiske ressourcer - og ikke mindst den nødvendige tid - så det undgås, at elever frasorteres på grund af deres praktiske indlæringsproblemer som følger af en funktionsnedsættelse. Det er totalt uacceptabelt, hvis folkeskolen foregøgles at være for alle, men i realiteten forestår en udskillelsesproces, hvor elever sorteres fra, blot fordi de er i kørestol, ikke kan se eller alene kan kommunikere via tegnsprog. Den sidstnævnte forudsætning - tiden - er der måske særlig grund til at opholde sig ved. Center for Ligebehandling af Handicappede har undersøgt bevægehandicappedes overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Undersøgelsen viser, at der er markant flere handicappede elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse, hvis de har en 10. eller 11. klasse som forudsætning. Der synes således at være en sammenhæng mellem den tid, eleven bruger i folkeskolen, og succesen i ungdomsuddannelsessystemet. Det drejer sig om personlig modenhed og givetvis også om, at nogle ganske enkelt skal bruge længere tid til at lære det, som elever uden handicap klarer på ni år. Årsagen kan være langsommere indlæring, men det kan slet og ret også skyldes, at elevens handicap i sig selv lægger beslag på så mange ressourcer, at det er umuligt at overkomme et fuldt pensum på den tid, som andre klarer det på. Det er formentlig ikke alle, der er opmærksomme på, hvor meget tid og hvor mange kræfter for eksempel et barn i kørestol må bruge på helt enkle hverdagsting som bad, påklædning, transport, fysioterapi for at holde kroppen ved lige med mere. Timerne og ressourcerne til skolen er helt enkelt færre for mange...

8 elever med handicap. Det bør medinddrages, når man aktuelt overvejer, hvordan 10. klasse skal udformes i fremtiden. Det er derfor Det Centrale Handicapråds opfordring, at man styrker muligheden for, at elever med handicap kan udvide deres grundskoleforløb, så det strækker sig over 10. og 11. klasse. Jeg har fokuseret meget på folkeskolen. Det skyldes ikke, at der ikke eksisterer problemer på de øvrige uddannelsesområder. Men det er grundlæggende vigtigt, at vi er sikre på, at folkeskolen er ekstremt opmærksom, når det gælder indsatsen over for handicappede elever. Hvis det fundament, der støbes i folkeskolen, ikke er solidt og velfunderet, så er det helt umuligt at rejse en bygning på det. De problemer, unge med handicap oplever i ungdoms- og videreuddannelserne og på arbejdsmarkedet, kan ikke grundlæggende løses, hvis der ikke er styr på folkeskolens tilbud. Regeringen har sat det mål, at 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse, og 50 procent en videregående uddannelse. Det er ambitiøse, men også helt nødvendige, målsætninger, som dog kan indfris, hvis unge med handicap tages med. Det forudsætter, at "fødekæden", som spænder over grundskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, er ubrudt. Men det forudsætter også viden om, hvad det er for faktorer, der er afgørende. Hvad er det, der fremmer, og hvad er det, der afsporer handicappedes gang gennem uddannelsessystemet? Det ved vi i virkeligheden uhyggeligt lidt om. Skal regeringens mål nås, må der gøres en alvorlig indsats for at fremme vidensog erfaringsindsamlingen samt forskningen inden for disse områder. Der er stort behov for meget mere viden om de barrierer, som får handicappede til at falde ud af uddannelsessystemet - og om, hvad der omvendt giver rygvind og bærer igennem.

9 En stærk fighter med et svagt syn Med tilladelse fra Djøf og forfatteren, bringes nedenstående artikel, som er bragt i DJØF Bladet nr Det kræver en usædvanlig viljestyrke at gennemføre en akademisk uddannelse, hvis man er blind. Men det er faktisk først, når kandidatgraden er erhvervet, at de virkelige problemer melder sig. For i en tid, hvor informationsstrømmen er eksploderet, og generalisterne i langt de fleste tilfælde er de foretrukne medarbejdere, er det for alvor blevet svært at være djøfer med et synshandicap Af Journalist Tine Santesson, Djøf Bladet John Heilbrunn var den første blinde dansker, der gik i en almindelig folkeskole. Siden fulgte gymnasiet og en juridisk kandidatgrad. Han har besøgt 60 forskellige lande. På et tidspunkt tog han til New York og startede et lydstudie, og for et par år siden var han en my fra at få et job i Verdensbanken i Washington. John Heilbrunn har haft en lang karriere forskellige steder i statsadministrationen, og i dag er han leder af Dansk Blindesamfunds Internationale afdeling. Han er ikke en klynker, og han piber ikke over, at taxaregningerne æder en meget stor del af hans løn og over, at han sætter liv og lemmer på spil, hver gang han begiver sig ud i de københavnske gader. For John Heilbrunn kan og skal fungere på lige vilkår med andre danskere. Men på trods af hans fightervilje og optimisme, bliver det sværere og sværere at holde trit på et arbejdsmarked, hvor omstillingsparathed er et mantra, og hvor utilgængelige hjemmesider og itsystemer hele tiden spænder ben. 'Det er stressende at se, hvordan man bliver siddende på en yderpost, mens alle de andre omstiller sig hele tiden. Der bliver ikke længere givet point for at være en solid person, der kan alt forfra og bagfra på sit felt. Du kan arbejde dig ihjel eller til dyb frustration, hvis du skal holde dig orienteret og læse alle de tidsskrifter og rapporter, som alle andre får læst,' siger John Heilbrunn. It-ekvilibrist Lige som alle andre skal han følge med i en verden, hvor informationskanalerne bliver flere og flere og informationsmængden bare stiger og stiger, men hvor tilgængeligheden for en mand som ham i mange tilfælde er umulig og i andre tilfælde meget tunge og langsommelige. Et eksempel: John Heilbrunn har for længst opgivet et abonnement på Weekendavisen, for som han siger, kan han ikke engang sidde på toilettet og læse avis. Nej for ham, betyder det nemlig, at han skal sætte sig ned og lytte de 12 kassettebånd igennem, som kommer dumpende gennem brevsprækken en gang om ugen. Som mange andre blinde er John Heilbrunn noget at en it-ekvilibrist, og han har selvfølgelig en computer, der kan snakke og udstyr, der kan hjælpe ham med at finde rundt på hjemmesider og i -verdenen. Men det er bare sådan, at en lang række hjemmesider og it-systemer er utilgængelige for blinde, fordi der ikke er tænkt handicaptilgængelighed ind fra start, fortæller han. For eksempel kan hans skærmlæser ikke klare

10 mange EU-hjemmesider og et hav af danske hjemmesider. Nu er det ikke sådan, at John Heilbrunn har givet op - langt fra, og han er da også sikker på, at han nok skal hænge i indtil, han engang skal pensioneres. Men det rykker i ham, hver gang han hører om en blind, der mister sit job, fordi han eller hun ikke kan følge med. Og han ærgrer sig over, at kun 40 procent af alle blinde unge ikke engang gennemfører en 9. klasses afgangseksamen i 70 erne var det 98 procent. Til gengæld vil han ikke tøve med at anbefale en ung blind at gå i gang med en videregående uddannelse i dag, og det gælder også jurastudiet. 'Jura er stadig en helt oplagt uddannelse, fordi det dybest set handler om at sætte sig ned og læse. Studiet er langt hen ad vejen det samme, men det er verdenen udenfor, der har ændret sig. I dag får du ikke mange chancer, så mit råd er, at man skal ruste sig til at arbejde meget hårdt, og så skal man være udstyret med en stor portion personlig power og selvtillid,' siger John Heilbrunn. Dansk it-politik svigter blinde Med tilladelse fra Djøf og forfatteren, bringes nedenstående artikel, som er bragt i DJØF Bladet nr Det er ikke bestemt ved lov, at danske it-systemer og hjemmesider skal være tilgængelige for blinde og andre handicappede, ligesom det er i USA og England. Og det er et stort problem, mener formanden for Dansk Blindesamfund, Jens Bromann, der er vidne til, at flere og flere blinde enten bliver fyret eller slet ikke kommer ind på arbejdsmarkedet, fordi de rent teknisk ikke kan manøvrere i mange danske virksomheders it-systemer Af Journalist Tine Santesson, Djøf Bladet I 60 erne havde to tredjedele af de blinde og svagsynede danskere i den arbejdsdygtige alder et job på normale vilkår. I dag er det kun femten procent, og det endda når man tæller skånejob og timelærer med, der har en begrænset arbejdstid. Så i en tid hvor mangfoldighed er et mantra og med en nær fremtid, hvor alt tyder på, at der bliver mangel på akademiske kompetencer, ekskluderer vi de blinde og svagsynede i stedet for at inkludere dem. Det siger formanden for Dansk Blindesamfund, juristen Jens Bromann, der kender til alt for mange eksempler på blinde, som enten bliver fyret eller slet ikke ansat, fordi it-systemerne ikke er indrettet, så de kan bruge dem. Årsag er ifølge Jens Bromann, en itpolitik, der ikke gør det lovpligtigt at sikre handicapvenlige it-systemer og hjemmesider. 'Sådan er det i USA, og sådan er det i England, men Danmark er ganske enkelt et uland på det område,' siger Jens Bromann. De blinde har både talende computere og systemer, der gør, at de kan manøvre rundt på hjemmesider og interne itsystemer. Hvis altså bare disse hjemme-

11 sider og systemer er gearet til de muligheder. Og det er der rigtig mange, der ikke er, siger Jens Bromann. Han peger på, at det har været meget svært at finde kandidater til Videnskabsministeriets årlige konkurrence 'Bedst på nettet', da det blev vedtaget, at tilgængelighed skulle være et af kriterierne for at kandidere. Tidligere sundhedsminister og venstrekvinde Ester Larsen, der er formand for Center for Ligebehandling af Handicappede, er også en varm fortaler for ved lov at sikre de handicappede ittilgængelighed. 'Vi prøver at fjerne de barrierer, der ligger i uddannelsessystemet, og så er det næsten ikke til at bære, hvis man kommer igennem og får et job men hurtigt mister det igen, fordi it-systemerne ikke er tilgængelige,' siger Ester Larsen, der selv er bekendt med en blind jurist, der blev sagt op, fordi han ikke kunne håndtere itsystemet. Lang og sej kamp Jens Bromann ved også godt, at det er en lang og sej kamp, der skal føres, for det første fejltrin blev allerede taget, dengang man indkøbte de første store offentlige it-systemer og ikke sørgede for at tænke tilgængelighed for handicappede ind. Det betyder, at mange i dag skal kaste mange penge i at få opgraderet deres it-system, hvis de har den gode vilje og ønsker, at handicappede også skal kunne bruge det. Men det betyder også, at mange netop ikke tænker tilgængeligheden ind, fordi det simpelthen er alt for dyrt. 'Den mursten, man havde købt, som var hele grundstenen i de offentlige itsystemer, var ikke handicapegnet. Jeg formoder, det er fordi, man ikke ville betale for det dengang. Hvis det samme var sket i USA, så var man blevet dømt ved forbundsdomstolen,' siger Jens Bromann. Han siger, at det er så brandærgerligt, at lige netop de blinde og svagsynede bliver hægtet af. De ved nemlig ofte enormt meget om it, da det i mange henseender kan lette den handicappedes dagligdag, hvis altså bare de bare teknisk set kan kommunikere med systemerne. 'Blinde har samme begavelsesniveau som andre. Men da langt de fleste er uden arbejde, betyder det, at der går rigtig mange velbegavede blinde rundt. Det vil sige, at en arbejdsgiver har en utrolig mulighed for at få et rigtigt godt hoved og en meget loyal medarbejder. Men hvis man ikke kan opererer med itsystemerne i virksomheden, så er man ikke længere en god medarbejder men en eller anden halvklumpe,' siger Jens Bromann. Ester Larsen siger, at Center for Ligebehandling maser meget på så de offentlige it-systemer i første omgang bliver tilgængelige. 'Det er et udviklingsarbejde ekstra, der skal gøres, men lige som så meget andet, så skal det bare gøres,' siger hun. DJØF Bladet har forsøgt at få Videnskabsminister Helge Sander til at svare på, hvorfor man ikke gør tilgængeligheden for handicappede obligatorisk ligesom i USA og England. Det har ikke været muligt at få ham i tale, men gennem hans informationschef, er han kommet med en længere udredning på, hvad der bliver gjort på området, men ikke med noget svar på, hvorfor man ikke gør som i USA og England. Helge Sander peger i stedet på, at Videnskabsministeriet blandt andet har udviklet en online-værktøjskasse, som indkøbere kan bruge, når de skal indkøbe it. 'Men hvem kender den og ved, at den ligger på Videnskabsministeriet hjemmeside? Og stadigvæk er det stadig anbefalinger og ikke krav,' siger Jens Bromann.

12 I svaret fra Helge Sander lyder det også, at Videnskabsministeriet i forbindelse med kommunalreformen generelt har anbefalet, at offentlige myndigheder tænker handicaptilgængelighed i deres itarkitektur. Ifølge Ester Larsen har det dog netop været oppe i Folketinget, om ittilgængelighed skal være et krav og ikke bare en anbefaling i forbindelse med de nye storkommuner, men spørgsmålet er stadig til behandling. Selv om Ester Larsen ikke forventer, at der lige nu og her kommer en lov om tilgængelighed, der gælder alle, så mener hun, der er lys forude. 'Vi er lidt optimistiske, fordi vi er på vej ind i en situation med arbejdsmangel, og der er lydhørheden som regel større,' siger hun. Jens Bromann håber, hun har ret, og der ikke går alt for lang tid, før der sker noget, for som han siger: 'Det er bare så ærgerligt at skulle sige til de unge, der har et synshandicap, at de må være tålmodige, for det bliver forhåbentlig bedre om ti-femten år.' Døve er sat uden for døren til jobmarkedet Med tilladelse fra såvel journalist som Politiken, har HSK fået mulighed for at bringe nedenstående artikel, der har været brag i Politiken 9. maj 2006 Ny undersøgelse viser, at hver anden døv eller hørehæmmet er arbejdsløs. Årsagen er lav uddannelse Af Journalist Kristina E. Young, Politiken Døve med en lav uddannelse mærker ikke i samme grad som normalt hørende danskere noget til den ellers rekordlave arbejdsløshed i Danmark. Ny rapport viser, at halvdelen af alle døve er arbejdsløse. Rapporten 'Døves Uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold', som analyseinstituttet Epinion i dag offentliggør, er udarbejdet for en række institutioner og foreninger, der arbejder med døve i Danmark.»Jeg synes, det er trist at konstatere, at det står så galt til. Det er første gang, vi har så omfattende en undersøgelse af døves beskæftigelsessituation. Jeg troede, at det så bedre ud i dag, hvor arbejdsløsheden generelt er faldet - men det er jo ikke tilfældet«, siger formanden for Danske Døves Landsforbund, Asger Bergmann, via mail. På Castberggård, der er et kursuscenter for døve og hørehæmmede, holdes der jobkurser for døve og hørehæmmede, der gerne vil i arbejde. Langt de fleste af dem har kun en folkeskoleuddannelse. Drømmen om et job En af kursisterne er 42-årige Irena Bocquet, der kommer fra Polen, men har boet i Danmark i 16 år. Hun forklarer ved

13 hjælp af tolk, hvorfor det er vigtig for hende at have et job.»hvis jeg kunne få et job, ville det betyde, at jeg kunne klare mig selv. Jeg har heller ikke lyst til at gå og dandere den«, siger Irena Bocquet, der oprindelig drømte om at blive socialpædagog eller stewardesse, men opgav begge drømme på grund af sit hørehandikap. I dag mener hun, det er mere realistisk at få et arbejde som hjemmehjælper eller som postmedarbejder. Fra Castberggårds hovedcenter i Hedensted oplever projektleder for Job- og Udviklingscenteret, Flemming Wang Jensen, at arbejdsgivere ofte ikke er klar over, hvilke muligheder der er for kommunikation mellem døve og arbejdsgivere og øvrige medarbejdere.»der hersker manglende viden om hjælpeforanstaltninger, og hvilken støtte man kan få til det. Ofte forbinder arbejdsgivere det at ansætte en døv med en omkostning, som ikke er der. Men man kan få hjælpemidler betalt af Arbejdsformidlingen eller af kommunen«, siger han. Det helt store problem i forhold til at få flere døve i arbejde er dog, ifølge Flemming Wang Jensen, at mange døve allerede som børn oplever manglende accept af deres hørehandikap.»mange bliver klientgjort allerede fra barnsben. Og manglen på anerkendelse af tegnsprog har en betydning for den måde, man møder verden på. For hvis man skal bryde igennem de barrierer, der er, så er det vigtigt med en formel anerkendelse af tegnsprog. Desuden er der mange forældre, der får afslag på tegnsprogskurser, og på den måde bliver de stigmatiseret allerede fra barnsben«. Flemming Wang Jensen mener desuden ikke, at skolesystemet er gearet til døve og hørehæmmede, fordi der ikke er et krav om, at lærere skal kunne tegnsprog, når de underviser døve og hørehæmmede. Og det er formand for Danske Døves Landsforbund, Asger Bergmann, enig i.»døves uddannelsesniveau skal hæves. Undersøgelsen viser, at døves uddannelsesniveau ligger langt under resten af befolkningens. Det starter allerede i skoletiden, hvor undersøgelsen tydeligt viser, at de børn, der ikke får taget folkeskolens afgangsprøver, har langt større risiko for at blive arbejdsløse senere hen. Tosproget undervisning - dvs. tegnsprog og dansk - er vejen frem. Derfor er det vigtigt at satse på at højne tegnsprogskompetencen hos de lærere og pædagoger, der arbejder med døve børn. Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem skolernes tegnsprogsfærdigheder og døves uddannelsesniveau«, siger Asger Bergmann. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken undervisningsminister Bertel Haarder (V) eller beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V). Fakta: Hver anden døv er arbejdsløs. 51 procent af alle døve mellem 18 og 65 år er ikke i arbejde. Til sammenligning er 78 procent af alle normalthørende danskere i arbejde. Årsagen til at så få døve er i arbejde er, ifølge rapporten 'Døves Uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold' fra analysefirmaet Epinion at halvdelen af alle døve mellem år ikke har en uddannelse efter folkeskole. Kun en tiendedel af landets omkring døve har gennemført en videregående uddannelse.

14 Annonce Excellent - Det perfekte studiejob... Bliv en del af et dynamisk team - og suppler dine studieindtægter! Excellent Denmark A/S er Danmarks største kundekontaktcenter med mere end 500 medarbejdere og vi bor centralt på Frederiksberg lige ved Metro og bus. Du kommer til at beskæftige dig med opsøgende telefonsalg for et stort forsikringsselskab, dvs. at du skal kontakte potentielle kunder over telefonen og tale med dem om muligheden for lønsikring og herefter booke et møde med dem og en af vores mange sælgere. Vi søger nye medarbejdere som: Elsker at tale i telefon Trives i et ungt og dynamisk miljø og er forandringsorienteret Kan arbejde min. 10 timer om ugen mandag - torsdag kl og lørdag kl Taler tydeligt dansk Er robust og ikke bange for at få afslag i telefonen Kan lide at blive målt og trives med at sælge og servicere Vi tilbyder: Ansættelse med fast grundløn på minimum 100 kr. i timen (dog er lønnen under oplæring og uddannelse kr. i timen) + tillæg og bonus Løn under sygdom Grundig oplæring i jobbet og coaching undervejs Gode og overskuelige systemer og værktøjer, der understøtter dit arbejde Et godt arbejdsmiljø og en sjov varierende hverdag med 500 fantastiske kollegaer Udvikling af dine evner og point til CV et Send en ansøgning og CV til allerede i dag! - Se mere på hjemmesiden eller kontakt rekrutteringschef Betinna Guldager på / Baggrund Det begyndte med Europas mest moderne kontaktcenter i Piteå, Sverige. I dag er Tradimus Excellent en europæisk koncern med 2400 medarbejdere. Vores kontaktcentre har udviklet sig til avancerede kompetence-centre, hvor nøglen til fremgang er et samspil mellem vores teknik og frem for alt vores medarbejdere. Med kontaktcenteret i København er vi i nærheden af vores opdragsgivere og kan tilbyde den bedst mulige kundekontakt. Det er vores mål at tydeliggøre betydningen af langsigtet planlægning og høj kvalitet i alle kundekontakter. Excellent er en af Nordens største outsourcingløsninger inden for kundeservice, telemarketing, On Site og automatiserede løsninger, som opfylder høje krav til kvaliteter og nytænkning. Blandt vores kunder er Electrolux, Magasin / Illum, Hewlett-Packard, TeliaSonera, Københavns Energi, 3 m.fl.

15 Sidste BAN VEJEN-kursus starter i august 2006 Af kursusleder Thomas Grønborg BAN VEJEN er et effektivt kursus for uddannede unge med handicap, som gerne vil i job. Hvorfor kan der være brug for et BAN VEJEN-kursus? På BAN VEJEN bliver kursisterne først og fremmest mødt som jobsøgende og først i anden række, som mennesker med handicap. På BAN VEJEN sætter vi fokus på mennesket, kompetencerne og den personlige retning i forhold til jobønsker. Vi ved nemlig, at mennesker med handicap, der har taget en uddannelse, rummer en masse resurser. Det kursusforløb vi har skabt er faktisk være guld værd for enhver jobsøgende. BAN VE- JEN er nemlig et professionelt og top tunet jobsøgningskursus, der tilmed har det ekstra, at kursisterne lærer hvordan man bedst muligt tackler det at have et handicap, når man vil i arbejde. Fordi dette element på BAN VEJEN er noget som de almindelige jobsøgningskurser ikke rummer, vil vi her belyse det lidt nærmere. At have et handicap og være arbejdssøgende kan som bekendt indebære nogle specielle udfordringer. Det kommer man ikke uden om. Det kræver for eksempel en ekstra indsats og særlig kunnen, at tackle og fjerne den støj der kan opstå i mødet med arbejdsgivere. Støj er her defineret som arbejdsgivers uvidenhed, usikkerhed, angst, modstand i mødet med den arbejdssøgende, som har et handicap. Nogle arbejdsgivere er for eksempel usikre i forhold til om mennesker med handicap kan begå sig socialt på virksomheden, om kunderne bliver skræmt væk, om de kan udføre arbejdet kompetent, om de har meget sygefravær, om virksomheden selv skal betale for kompensationsordninger og hjælpemidler etc. Arbejdsgivere ved ikke altid at mennesker med handicap i rigtig mange tilfælde vil være en solid arbejdskraft og gevinst for hele virksomheden. Dette er bevist på masser af arbejdspladser rundt omkring i landet. Men så længe det er støjen, der får lov at fylde, er det et problem, fordi den flytter fokus fra mennesket og de faglige kompetencer over på bekymringer omkring handicappet. Dette har som konsekvens, at mennesker med handicap nogle gange ikke kommer i betragtning til stillingerne på jobmarkedet.

16 Derfor gælder det om at minimere støjen. Jo mere den jobsøgende med handicap formår at eliminere eller mindske støjen, jo større er chancen for et ansættelsesforhold. Og det kan lade sig gøre at eliminere eller mindske støjen, men det kræver noget træning. Derfor arbejder vi meget med dette på BAN VEJEN. Men det at komme i arbejde handler ikke bare om at tackle ydre udfordringer, som for eksempel støj. Det kan også handle om at blive mere afklaret om, hvad det egentlig er man vil og kan. Det kan handle om at tage ejerskab på handicappet og erkende de særlige forhold, der kan gøre sig gældende, hvis man f.eks. sidder i kørestol og vil indenfor en branche, hvor tilgængeligheden er meget dårlig. I sådan et tilfælde handler det måske om ikke at gøre tingene sværere for sig selv og f.eks. udvide sit jobsøgningsområde. På kurset arbejder vi med: Personlig profilering Kompetenceafklaring Arbejdsmarkedsforståelse Afklaring af jobmuligheder og jobdrømme Afklaring af handicappets betydning, og muligheder for kompensationsordninger Jobsøgningsstrategier Skrivning af jobansøgninger og CV Præsentationsteknik og kropssprog Gennemslagskraft ved jobsamtaler og håndtering af støj (arbejdsgivers uvidenhed, usikkerhed, angst etc. overfor mennesker med handicap) Besøg af mennesker med handicap, som er kommet i job Besøg af repræsentanter for virksomheder Netværk Teambuilding (samarbejde og kommunikation i gruppen) Arbejdspladssituationsspil (træning af samarbejde, samspil og kommunikation på arbejdsplads) Praktik- og jobsøgning Personligt strækprojekt (kompetenceudvikling) Resultater af BAN VEJEN Efter erfaringerne med de to foregående kursushold ved vi at man som kursist kan forvente at øge chancerne for at komme i job, ved at få større tro på sig selv og tro på at det lykkes at kommer i job få indsigt i sine kompetencer og øjnene op for nye jobmuligheder opnå dybere forståelse af arbejdsmarked, handicap og kompensationsordninger blive effektiv til jobsøgning og bedre til at sælge sig selv ved jobsamtaler blive bedre til at netværke og opbygge nye netværk få en 3 måneders praktik på en relevant arbejdsplads, så der kommer mere på CV et Kurset var lige det der skulle til for at jeg fik mig taget sammen til at komme videre. Jeg var ligesom gået i stå, og selvom jeg egentlig godt ville, kunne jeg finde alle mulige undskyldninger for ikke at søge arbejde. Ban Vejen har været virkeligt motiverende, og det har givet mig en række gode redskaber til at promovere mig selv i job-

17 junglen. Men det bedste er, at det har hjulpet mig på vej til at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg vil. Mikkel Bundgaard Cand. Scient. i biologi, sidefag i filosofi (Mikkel deltog på kursushold 2 og er her citeret lige inden han startede i sin praktik) Status for kursushold 2 Kursisterne er i skrivende stund i slutningen af deres praktik og det bliver spændende at se om nogle ligesom på kursushold 1 bliver ansat på praktikstedet. I øvrigt nåede en af kursisterne på kursushold 2 aldrig komme i praktik, da han fik tilbud om ansættelse på en af de virksomheder, BAN VEJEN havde inviteret på besøg. Så vejen til job kan nogle gange være kortere, end man måske tror. Praktisk Info BAN VEJEN-kurset er gratis, det varer 6 måneder og kursister fra hele landet kan deltage. Undervisningen er opdelt i 5 moduler af 2-4 dages varighed, som bliver afviklet på kursusstederne Feriecenter Slettestrand og Kalundborg Vandrehjem. Kursushold 3, som er det sidste BAN VEJEN-kursus, starter den 14. august Ansøgningsfrist er den 28. juli. Yderligere information Du er velkommen til at kontakte kursusleder Thomas Grønborg på telefon: eller , samt Der kan læses mere om BAN VEJEN på Projekt "BAN VEJEN for dit fremtidige job" gennemføres af De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Invitation til at opnå indflydelse på fremtidens Danmark DSI-Ungdom og Muskelsvindsfondens Politikudvalg s inviterer til: Handicappolitisk temadag Lørdag 26. august 2006 på Musholm Bugt Feriecenter i Korsør Repræsentanter fra alle ungdomspartierne vil være til stede og deltage i en paneldebat.

18 Det hele starter kl. 12 med en let frokost og slutter med lidt skrub af mad ca. kl Har dette fanget din interesse så grib en ven under armen og kom. Vel mødt! Med venlig hilsen DSI- Ungdom og Muskelsvindfondens politikudvalg PS. Af hensyn til bestilling af mad mv., er tilmelding nødvendig: eller Der kan læses mere på HSK s nye hjemmeside Af Cand. jur. Lotte Pehrsson I HSK har vi, som Gitte Lindeløv omtaler i Siden sidst, længe ventet på at få vores nye hjemmeside op og kører. At få vores domæne overdraget til HSK, så vores nye webmaster kan uploade hjemmesiden, har været en lang og sej affære, som forhåbentlig er løst, når dette HSK- Nyt udkommer. Kig ind på og se - meget snart - vores nye og opdaterede look... Selv er vi meget glade for hjemmesidens nye udseende, der er meget dynamisk og lettere at bruge for os i hverdagen. Vi glæder os til at kunne præsentere dette site.

19 Handicap-Portalens brevkasse Få svar på dine handicap-spørgsmål Nu behøver du ikke længere brænde inde med et handicap-relateret spørgsmål På Handicap-Portalen.dk kan du få svar på alle dine spørgsmål i portalens brevkasse Brevkassen bliver bestyret af to brevkasse-redaktører Sara Lee Olsen og Dorthe Sloth Michelsen. Der er ingen grænser for, hvad du kan spørge om. Det kan være sig spørgsmål omkring hjælpemidler, seksualitet, hjælperordning m.v. Alle spørgsmål vil blive besvaret. Hvis svaret skønnes at have interesse for andre, vil det blive offentliggjort på Handicap-Portalen.dk. De 2 brevkasseredaktører Sara Lee Olsen er 30 år. Bor i København. Er uddannet bibliotekar og arbejder til dagligt på et advokatkontor i fleksjob. Hun har været tilknyttet Handicap-Portalens brevkasse siden november Dorthe Michelsen er 30 år. Bor i Hammel - 25 kilometer vest for Århus. Hun er uddannet socialrådgiver på den Sociale Højskole i Århus. Udover at besvare spørgsmål til Brevkassen arbejder hun i fleksjob som sagsbehandler i en kommune. Hvordan benyttes brevkassen? Hvis du sidder med et spørgsmål, kan du stille dit spørgsmål til Handicap-Portalen på mailen Vi offentliggør selvfølgelig hverken navn eller adresse, men du bedes dog oplyse navn og adresse til brevkassen, så vi kan besvare spørgsmålet. Vær opmærksom på, at brevkassen holder sommerferielukket i perioden 30. juni juli. Sara Lee Olsen, Brevkasseredaktør på Handicap-portalen.dk Redaktion af dette nummer af HSK-Nyt, Lotte Pehrsson Næste nummer forventes udsendt i september Indlæg kan sendes til: Handicappede Studerende & Kandidater - HSK Københavns Universitet, Njalsgade 130, lokale , 2300 København S Kontortid: Mandag, onsdag og fredag ml. kl. 10 og 12 Telefon: Girokonto Hjemmeside

HSK - NYT Nr. 2 og 3 november 2005

HSK - NYT Nr. 2 og 3 november 2005 HSK - NYT Nr. 2 og 3 november 2005 Siden sidst Af Gitte Lindeløv På Københavns Universitet har man lavet nogle omrokeringer, således at Det Samfundsvidenskabelige Fakultet nu består af Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

HSK - NYT Nr. 1 marts 2004

HSK - NYT Nr. 1 marts 2004 HSK - NYT Nr. 1 marts 2004 Siden sidst Af Gitte Lindeløv HSK afholder sin årlige generalforsamling fredag 16. april kl. 17.00-21.00 i Valby Medborgerhus. Generalforsamlingen vil blive indledt med et oplæg

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

FORORD 3 1 INDLEDNING 4 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 4 MINORITETSFORHANDLINGER 18

FORORD 3 1 INDLEDNING 4 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 4 MINORITETSFORHANDLINGER 18 FORORD 3 1 INDLEDNING 4 UNDERSØGELSENS BAGGRUND 4 DE GODE HISTORIER OM UNDERSØGELSEN 5 RAPPORTEN: INDHOLD OG SYNSVINKLER 5 DEL 1 ANALYSE 8 2 ARBEJDSLIV OG VEJE DERTIL 9 3 DRØMMENES DRIVKRAFT 12 SELVFØLGELIG

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Muskelkraft. Inklusion. i skolen. tema. side ii. BPA under pres side 35. information i refleksion i inspiration i 1/2013

Muskelkraft. Inklusion. i skolen. tema. side ii. BPA under pres side 35. information i refleksion i inspiration i 1/2013 Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2013 tema Inklusion t i skolen side ii BPA under pres side 35 5 NYT HANDICAPHUS PORTRÆT AF EN MEDLEMSGRUPPE De unge netværker og griner Foto: Rasmus

Læs mere

HSK - NYT Nr. 2 oktober 2004

HSK - NYT Nr. 2 oktober 2004 HSK - NYT Nr. 2 oktober 2004 Siden sidst Af Gitte Lindeløv I foråret deltog jeg i en temadag om Svage studerende og vejledning afholdt af Københavns Universitet. Selvom det viste sig, at gruppen af fysisk

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000

DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 DET CENTRALE HANDICAPRÅD ÅRSBERETNING 2000 Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Årsberetning 2000 Det Centrale Handicapråd Bredgade 25 Sankt Annæ Passage, opg. F, 4. sal 1260 København K Telefon:

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

HR-News. Det hele arbejdsmenneske Forudsætningen for et godt arbejdsliv

HR-News. Det hele arbejdsmenneske Forudsætningen for et godt arbejdsliv HR-News Det hele arbejdsmenneske Forudsætningen for et godt arbejdsliv Udvikling er at flytte grænser B.S. Christiansen er blevet kendt for at sige sin ærlige mening og ikke være bange for at stå ved den

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Flexicurity er også et valg

Flexicurity er også et valg Nr. 3 November 2007 1. årgang Flexicurity er også et valg Valg er mere end bare et kryds på en stemmeseddel. Meget tyder på at det danske erhvervsliv har valgt fleksjobberne fra. I hvert fald skriger virksomhederne

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7.

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7. Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2012 De svære valg, tema om ALS side 7 Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal side 46 5 Kort nyt 7 Tema om ALS Fokus på nogle af de svære ting

Læs mere

Downs syndrom. sikrer sikkerheden

Downs syndrom. sikrer sikkerheden ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7. nov. 2009 58. årgang Downs syndrom sikrer sikkerheden I USA kan man møde en person med udviklingshæmning, der arbejder i security i en stor international

Læs mere

TÆL TIL SOCIALRÅDGIVEREN. Drenge i Gellerup mentaliserer

TÆL TIL SOCIALRÅDGIVEREN. Drenge i Gellerup mentaliserer 05/13 SOCIALRÅDGIVEREN TÆL TIL 10 Drenge i Gellerup mentaliserer Dansen om dagpengene Hjørring: Er topledelsen ikke ansvarlig? Socialrådgivere hjælper immigranter TEKST XXXX XXXXXX SOCIALRÅDGIVEREN 05

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere