SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM"

Transkript

1 SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

2 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB, AKTIVE TILBUD MV. MEN HVAD MED DE, DER HAR PROBLEMER UD OVER LEDIGHED? FX UNGE MED PSYKISKE PROBLEMER ELLER MISBRUG. HVORDAN VED VI, AT VI SKABER RESULTATER?

3 Karl Schmidt Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Syddanmark SÆT MÅL OGSÅ FOR DE SVAGESTE BORGERE Denne pjece handler om, hvordan man indfører resultatbaseret styring i jobcentre. Den viser, hvordan man kan opstille og arbejde med mål for de borgere, for hvem vejen til job er lang og snoet. Og den viser, hvordan man kan styre efter målene. Egentlig er resultatbaseret styring blot ét af mange tiltag, som ledelserne i landets jobcentre kan vælge for at skabe synlighed om resultaterne. Men dette koncept adskiller sig fra andre på ét centralt punkt: Resultatbaseret styring er ikke kun en sag for ledelsen. Tværtimod. Alle relevante medarbejdere i jobcenteret bliver involveret i udviklingen. Og de vil opleve, at effekterne af deres arbejde nemlig resultaterne for borgerne bliver mere synlige. Med styringsmodellen kan jobcentrene sikre, at alle fra sagsbehandler til øverste ledelse får fælles viden om indsatsen, resultaterne og borgernes fremdrift. Gevinsterne høstes kun gennem et vedvarende ledelsesmæssigt fokus på og vilje til at styre på resultater. Det fælles udgangspunkt for at skabe forandringer er en bærende værdi i den resultatbaserede styring. Der skabes ganske enkelt et helt nyt grundlag for læring på tværs af organisationen. Denne pjece bygger på et grundigt udviklingsarbejde krydret med konkrete erfaringer, man har gjort sig i jobcentrene i Esbjerg og Vejle. I begge jobcentre arbejder man på at udbrede resultatbaseret styring til en række af jobcenterets målgrupper. Pjecen er ment som en appetitvækker. Den giver ikke den fulde beskrivelse af, hvad et jobcenter skal gøre for at komme i gang. Gå eventuelt ind på Beskæftigelsesregion Syddanmarks hjemmeside, hvor der er en lang række supplerende informationer. Karl Schmidt Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Syddanmark 3

4 SKAB STRUKTUR OG PROGRESSION I ARBEJDET MED DE SVAGESTE Mange sagsbehandlere kender situationen: Man sidder med en borger, der har alle mulige problemer. Den er gal med helbredet, med motivationen til at arbejde, med forholdene hjemme og med økonomien. Måske er der tillige et misbrug og en ustabil psyke. Hvad gør man i forhold til sådan en borger? Slutmålet er det samme som for alle andre, nemlig job. Men det kan være ganske uoverskueligt, hvordan man når dertil. Hvad bør være fokus i samtalen? Hvor skal man tage fat i det omfattende kompleks af problemer? Hvad bør man tilbyde vedkommende? Og hvordan vurderer man som sagsbehandler og som ledelse, om borgeren gør fremskridt om tingene bevæger sig i den rigtige retning? Resultatbaseret styring er en metode til at skabe struktur om arbejdet med sådanne borgere. Med konceptet bliver man i jobcentret enige om, hvad det er, man som organisation gerne vil opnå med borgerne. Herefter tilrettelægges indsatsen efter disse mål, og der styres på progressionen. Mangel på progression giver anledning til, at man justerer og genovervejer indsatsen. Det er herved, at der opstår læring både på det taktiske og det praktiske niveau. De konkrete opgaver: Vælg grupper ud, opstil mål og foretag scoring Metoden går ud på, at man i det enkelte jobcenter arbejder struktureret med borgere på baggrund af en række beslutninger. Jobcenteret skal til en start vælge en eller flere målgrupper ud. Det kunne fx være sygedagpengemodtagere i match 2 eller unge kontanthjælpsmodtagere i match 2. I forhold til de valgte målgrupper træffer jobcenteret tre vigtige beslutninger. Den første er, hvilke resultater man vil søge at opnå i forhold til målgruppen hvad er det for forandringer, man gerne vil hjælpe borgerne med at skabe. Det langsigtede mål vil være det samme for alle, nemlig job eller uddannelse. Men for svage målgrupper er det mål langt væk. Og det er for lidt operationelt til, at man kan arbejde og styre efter det. Derfor opstiller jobcenteret delmål skridt på vejen som gør det muligt løbende at måle, om borgeren bevæger sig i den rigtige retning. Måske skal man fokusere på udviklingen i borgerens motivation til at arbejde, konflikthåndtering, personlige fremtræden eller omstillingsevne. 4

5 Den anden beslutning er, hvilken indsats man vil gøre for at bidrage til, at borgerne har succes med disse forandringer. Den tredje beslutning er, hvordan man vil måle, om den enkelte borger rent faktisk bevæger sig i den rigtige retning. Det sker ved, at sagsbehandleren til hver samtale giver borgeren en score i forhold til de mål, der er sat. Når det går fremad eller tilbage for borgeren, vil det fremgå af scoringen. Sagsbehandleren får på den måde et redskab til at følge med i virkningerne af indsatsen. De ledelsesmæssige opgaver: Skab synlighed og læring Resultatbaseret styring handler i høj grad om læring. Det handler om at udnytte det skabte grundlag til at samle systematisk op på, hvad der virker og hvad der ikke virker. Når sagsbehandleren sætter delmål for borgernes vej mod job og foretager en scoring, bliver det muligt at følge med i, om målene nås. Altså om indsatsen bringer borgeren i den rigtige retning. Resultatbaseret styring stiller på den måde ledelsen over for en ny og vigtig udfordring nemlig at følge op på, hvad der virker og ikke virker. Og justere jobcentrets praksis i lyset af det. Resultatbaseret styring er således meget andet og mere end tal, målinger og data. Resultatbaseret styring handler om at italesætte det faglige og dermed åbne op for den fælles læring. Og det handler om at udstikke ledelsesmæssige retningslinjer for, hvordan jobcentret via det skabte grundlag kan ændre dagligdagen, så organisationen som sådan arbejder i retning af det, der virker. Når målene for grupper af borgere er klart definerede og kendt af de ansatte vil det give de ansatte i jobcenteret et fælles sprog og en fælles tilgang til borgerne. Faglighed kan komme mere i fokus omdrejningspunktet bliver, hvad der skal komme ud af indsatsen. Men det er en ledelsesopgave at sikre, at det rent faktisk sker. Lederen vil kunne se, hvad der sker af fremskridt i de enkelte sagsbehandleres sagsstammer. Denne synlighed er et fundament for læring på tværs af organisationen. 5

6 Lonnie Roskvist Madsen Sagsbehandler Jobcenter Vejle Michael Petterson Jobcenterchef Jobcenter Vejle MÅLINGER MOTIVERER BORGERNE I VEJLE Siden årsskiftet har Jobcenter Vejle blandt andet brugt resultatbaseret styring i forhold sygedagpengemodtagere, der på grund af helbredet ikke kan vende tilbage til deres tidligere job. Jobcentret har valgt at måle på, hvor gode borgerne er til at omstille sig og finde nye jobmuligheder. I forhold til sygedagpengemodtagere drejer det sig om mødestabilitet, arbejdsidentitet, motivation, tillid, helbred og træningsaktiviteter. Ved samtalen spørger sagsbehandlerne ind til hver af de seks områder og giver på den baggrund borgeren en score fra 1 til 5. En score på 1 betyder, at det går rigtig skidt, mens 5 er topscore. Efter scoringen vurderer sagsbehandleren sammen med den sygemeldte de områder, hvor der er størst mulighed for udvikling. Og ved næste samtale følges der op på, om borgeren har rykket sig. Styrker borgerens ansvarlighed I sig selv er det ikke nyt, at jobcentret vurderer borgerne. Det nye består i, at det foregår struktureret, og at man som udgangspunkt viser borgerne, hvor på skalaen de ligger. Det styrker, ifølge sagsbehandler Lonnie Roskvist Madsen, både borgernes motivation og ansvarlighed betragteligt: Når jeg viser dem deres score, så retter de sig pludselig op i stolen og får lyst til at forbedre sig. De bliver agent i deres egen sag. Mange af dem betragter faktisk målingerne som et slags karaktersystem. Tidligere oplevede hun en tendens til, at borgeren indtog en mere passiv eller afventende rolle og havde forhåbninger til, at jobcentret skulle klare det hele for dem: Det tror jeg ikke, der kommer noget ud af. Med resultatbaseret styring får de og tager de langt mere ansvar for egen situation, siger Lonnie Madsen. 6

7 JEG KAN VIRKELIG ANBEFALE ANDRE JOBCENTRE AT GÅ I DENNE RETNING MICHAEL PETTERSON, JOBCENTERCHEF I VEJLE Det er ikke alle sygemeldte, der kan drage nytte af at se deres score. For eksempel kan det forvirre svage borgere med meget dårlige sprogkundskaber at blive indviet i resultaterne. I de tilfælde holder sagsbehandleren scoren for sig selv men det har stadig en funktion at foretage scoringen. Indberetningerne fra alle samtaler samles nemlig, så ledelsen kan følge med i, hvad der sker med de borgere, der er omfattet af konceptet. Ifølge jobcenterchef Michael Petterson er der tale om et særdeles brugbart koncept: Med resultatbaseret ledelse har jeg som chef fået viden om, hvordan 200 borgere flytter sig, mens de er hos os. Det vidste jeg ikke noget om før. Det giver rigtig mange muligheder for læring, at vi løbende kan vurdere, om vi gør det rigtige, siger Michael Petterson. Ifølge jobcenterchefen er den resultatbaserede styring blevet godt modtaget blandt de ansatte: Langt de fleste oplever, at det bliver synligt, hvor meget de faktisk rykker i deres arbejde. Og vi har nu et meget mere kvalificeret udgangspunkt for intern dialog og læring. Jeg kan virkelig anbefale andre jobcentre at gå i denne retning. Selv vil Jobcenter Vejle i løbet af 2011 udvide antallet af grupper, der er omfattet af den resultatbaserede styring. Målet er, at enhver borger, der er i jobcenteret mere end et halvt år, skal omfattes. Michael Pettersons forventning er, at man i løbet af 2011 når halvdelen af dette mål. 7

8 SÅDAN KOMMER MAN I GANG Jobcentre, der ønsker at komme i gang med resultatbaseret styring, kan med fordel følge en række trin. Det første og helt afgørende trin er en ledelsesmæssig vurdering af, om man har ressourcer og vilje til at gennemføre ændringen, og om organisationen er parat. Erfaringer viser, at ledelsesmæssigt fokus fra både beskæftigelseschef, jobcenterchef og teamledere er af stor betydning for, at projektet lykkes. Workshop Når der er truffet beslutning om at indføre resultatbaseret styring, vil et naturligt næste trin være at samle relevante medarbejdere til en workshop om de forandringer, man gerne vil opnå med den resultatbaserede styring. Deltagerne i workshoppen bør repræsentere alle niveauer i jobcenteret. Både fordi det giver det største grundlag for at indsamle input, men også fordi det er nødvendigt med en bred forankring i organisationen. Workshoppen kan både bruges til en række strategiske og praktiske forhold. De strategiske forhold handler i høj grad om, at organisationen skal kende formålet og den overordnede retning. Og om, at organisationen skal gøres parat til at tale om og udvikle faglighed i åbenhed. En bærende ide i resultatbaseret styring er således, at man skal lære af sine resultater og blive bedre. Men det kræver, at man kan tale åbent om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Og at man er åben over for at forandre sin praksis. Det kræver ofte en kulturændring. På workshoppen skal der træffes en række konkrete beslutninger. Den første er, hvilke målgrupper der skal omfattes. Man kan med fordel starte med mindre grupper i et pilotprojekt fx ikke-uddannelsesparate unge og senere udbrede metoden til andre grupper. Næste beslutning er, hvad det er for forandringer, man gerne vil skabe for disse målgrupper fx at få de unge rustet til at tage en uddannelse. I forlængelse af det skal man bestemme sig til, hvordan man vil måle fremdriften for den enkelte borger. Hvilke indikatorer vil man benytte? Det drejer sig om at skabe nogle helt konkrete mål fx mødestabilitet, samarbejdsvilje, privatøkonomisk orden som sagsbehandlere kan score borgerne på. De forandringer, man ønsker at skabe i samarbejde med borgeren, kræver en indsats 8

9 fra jobcenteret. Det næste centrale spørgsmål bliver derfor: Hvilken indsats skal vi tilbyde i jobcentret for at opnå de forandringer hos borgeren, vi ønsker? Endelig skal man på workshoppen blive enige om, hvordan data sagsbehandlernes score af borgerne, indsatser og borgernes progression skal registreres og ikke mindst anvendes i organisationen. System for dokumentation og it-understøttelse Brugen af de data, som sagsbehandlerne taster om borgeren, er helt central. Netop disse data resultater bliver et udgangspunkt for den fremtidige styring. Der skal derfor skabes et system for dokumentation. Systemet skal løbende kunne vise, hvordan borgerne scorer på de udvalgte indikatorer. Forskellige spørgsmål skal afklares: Hvem taster hvilke oplysninger? Hvordan skal de indsamles? Og hvordan skal de vises, så de fx kan danne basis for analyser og læring på tværs af organisationen? En sådant system kræver en it-understøtning. Man kan vælge at rapportere via et regneark, men der eksisterer også andre muligheder for at supplere de it-systemer, jobcentret har i forvejen. Se eksempler på registreringssystemer på Beskæftigelsesregion Syddanmarks hjemmeside under Regionale indsatsområder/performance Management Afklaring af formålet Der skal på tværs af organisationen skabes konsensus om, hvad formålet er med den påtænkte ændring. Samtidig skal der skabes fælles forståelse for, hvordan man skaber data, og hvordan man bruger dem på de forskellige niveauer i jobcentret. Herved opnår man større læring, viden og klarere retning i organisationen. Drift Tilbage står at sætte det i drift. Erfaringen er, at der kan gå relativt lang tid måneder eller måske et helt år fra den første workshop, til systemet rulles ud over for de første målgrupper. Spørg eventuelt i Beskæftigelsesregion Syddanmark, som vil kunne bidrage med yderligere oplysninger, erfaringer og kontakter til personer, der kan hjælpe. 9

10 Lise Plougmann Willer Jobcenterchef Jobcenter Esbjerg SCORE SKÆRPER SANSERNE I ESBJERG Jobcenter Esbjerg bruger resultatbaseret styring i forhold til a-dagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og kontantog starthjælpsmodtagere, der har været på ydelse i mere end et år. Sagsbehandleren har 13 forskellige fokuspunkter, som hun eller han kan vurdere borgerne i forhold til. Det drejer sig fx om privatøkonomi, netværk, misbrug, joberfaring og uddannelse. Sagsbehandlerne bruger udvalgte fokuspunkter til at skabe struktur om samtalen. Sammen med den enkelte borger vælger sagsbehandleren de to fokuspunkter, som er vigtigst at arbejde med fx misbrug og rod i økonomien. Disse fokuspunkter er så de centrale for kommende samtaler med borgeren. Ved hver samtale får borgeren en score fra 1 til 5. Når målene er nået eller er godt på vej til at blive det, vælger sagsbehandleren sammen med borgeren nye mål. Skaber forandringer Sagsbehandleren taster scoringen i et it-system, som også jobcenterets ledelse har adgang til. Derfor kan ledelsen følge med i, hvordan arbejdet med de svage borgere skrider frem. Ifølge jobcenterchef Lise Plougmann Willer bidrager denne metode til at skærpe sagsbehandlernes fokus i arbejdet: Vi er sat i verden for at skabe forandring for borgeren. Resultatbaseret styring hjælper til at sikre, at vi gør det i praksis. Det er et redskab til at skabe bevidsthed blandt medarbejderne om, at de skal levere dokumentation om borgerne, og at de skal bidrage til borgernes progression. 10

11 DET KAN MAN FÅ UD AF RESULTATBASERET STYRING Mulige plusser ved resultatbaseret styring er forskellige fra organisation til organisation. Der er dog nogle positive resultater, som må forventes at gå igen i mange organisationer: Medarbejdere og ledelse får et fælles engagement i, hvad der skal komme ud af indsatsen Medarbejdere får et fælles sprog og en fælles tilgang til borgerne Mål for borgerne og indsatsen bliver baseret på grundig og ensartet vurdering af relevante forhold Øget fokus på faglighed det centrale bliver, hvad der skal komme ud af indsatsen Ledelsen får større mulighed for at følge med i, hvad der rent faktisk sker i yderste led Evnen til at være klar og entydig i forhold til at bestille tilbud og projekter øges Organisationen kommer i langt højere grad til at bygge videre på og udbrede de ting, der virker 11

12 Pjecen er udgivet af Beskæftigelsesregion Syddanmark August 2011

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia.

Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret. Mobil: 2277 2226 E-mail: brian.poulsen@fredericia.dk Adresse: Gothersgade 44, 7000 Fredericia. Slutevaluering for Projekt MSSA (Misbrug, sociale forhold, sundhed og arbejdsmarked). - om helhedssyn og koordineret indsats i komplicerede enkeltsager - Brian Nygaard Poulsen Socialrådgiver Misbrugscentret

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere