Os og dem - en kritisk diskursanalyse af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Os og dem - en kritisk diskursanalyse af"

Transkript

1 Os og dem - en kritisk diskursanalyse af indvandrerdebatten i udvalgte danske medier i nyere tid - Kandidatafhandling - Af: Ana Ilinca Mihai Cand. ling. merc. - Translatør & Tolk Vejleder: Jon Milner Institut for Internationale Kultur og Kommunikationsstudier Juli 2011 Copenhagen Business School Antal NS: 72,8 Antal typeenheder:

2 Us and Them a Critical Discourse Analysis of the Current Debate about Immigrants in Two Significant Danish Newspapers - Master s Thesis- Abstract During the last 50 years, Denmark has changed a lot, due to the increased globalisation, the country s membership of the European Union, and also the amplified immigration. In the 1960 s, Denmark had an upturn in the economy and it resulted in a scarcity of labour. People form several countries, such as Turkey, Pakistan and the Former Republic of Yugoslavia were invited to work in the country, as guest workers. Some of them returned home after a period, but most of them stayed. Later, more people immigrated to Denmark and today, almost 10 per cent of Denmark s population is represented by immigrants and their descendants. This means that there is an increased attention on this issue, both on the political stage, but also in the media. The main goal of this thesis is to find out how the two Danish newspapers, Ekstra Bladet and Politiken are dealing with the debate on immigrants. Another important aspiration is to find out which consequences this debate might have for the society. The theoretical framework for this thesis is based on critical discourse analysis, with a focus on the method used by the British scholar, Norman Fairclough. His three - dimensional conception of discourse is used as the basis for the analysis. Further, the thesis also draws on the French philosopher Michel Foucault and his views on power/knowledge, subject and truth. The method used in the thesis is a qualitative research method, where the focus is on the analysis of five newspaper articles. Three of them were published by the Danish tabloid newspaper, Ekstra Bladet, and the other two are two feature articles published by Politiken. 1

3 The analysis of the five articles shows that, on one side, the articles written in Ekstra Bladet are very negative in their description of immigrants. Words such as: they, them, Muslims, strangers are used for a description of the foreigners, while the Danes are referred to as we, us, or the Danes. This continuous division into two separate groups, us and them, results in a marginalisation of the ethnic minorities, not only in the media, but also in the society. On the other side, the analysis concludes that Politiken is much more positive when it deals with the issue of immigrants. The two feature articles do not focus on a division into us vs. them, but, on the contrary, the immigrants are viewed as a part of the Danish society. Moreover, they are a part of the debate, by participating in it. Furthermore, the negative description of the immigrants in the Danish media might have several negative consequences for the society. One of them is that immigrants will never become fully integrated in the Danish society, as long as they are not included in the community by the media, and as long as they are constantly referred to by using words such as the others or the strangers. Another consequence of this negativity in the media is that, the Danish population only gets a very blurred and misleading picture of immigrants and therefore becomes frightened of them. Nevertheless, by including the immigrants into the society and into the debate, and by gaining an insight into new cultures, and developing a better understanding of others, the Danish society could develop further, and become more homogeneous, rather then a society divided into several ethnic groups. Denmark will be a better place to live in, for everybody. But this is only possible by trying to put oneself in the shoes of the other, and trying to see if us and them could maybe become a common we. 2

4 Indholdsfortegnelse Forord..4 1.Indledning Problemformulering Metodiske og teoretiske overvejelser Empiri og afgrænsning Afhandlingens struktur..9 2.Metodiske overvejelser Teoretisk grundlag Intro Poststrukturalisme Hegemoni Michel Foucault og viljen til sandhed Magt/viden, subjekt og sandhed Diskurs & diskursanalyse Norman Fairclough & kritisk diskursanalyse Faircloughs tredimensionelle model Nogle foreløbige konklusioner Analyse Intro Analytisk eksempel 1: Danskerne og de fremmede, Ekstra Bladet, Analytisk eksempel 2: Sæt dem i lejre, Ekstra Bladet, Analytisk eksempel 3: Ekstra Bladet og de fremmede, Ekstra Bladet, Analytisk eksempel 4: Den hvide norms privilegier og forventninger, Politiken, Analytisk eksempel 5: Debat: Jeg vil nødig tale om racisme - - men når mit eget samfund fostrer racisme mod folk som mig, ser jeg ingen vej uden om. En appel til venstrefløjen. Politiken, Social praksis Nogle foreløbige konklusioner Konklusion.75 Bibliografi 81 Oversigt over bilag 85 3

5 Forord Idéen til denne kandidatafhandling er opstået for et par år siden, efter en samtale med et nyt bekendtskab. Efter en høflig præsentation af vores navne, stillede hun følgende spørgsmål til mig: Hvor kommer du så fra? Jeg svarede, at jeg er født i Rumænien, hvorefter det næste spørgsmål blev: Nå, dvs. at du er sigøjner, ikke? Denne samtale har sat dybe spor i mig, fordi fra den dag har jeg forstået, at vores virkelighedsopfattelse i meget høj grad er konstrueret af medierne. Hvis medierne fremstiller en bestemt emne på en bestemt måde, får de os til at tænke på en måde, frem for en anden. Hvis for eksempel en bestemt befolkningsgruppe er fremstillet meget negativ i medierne, kan det få konsekvenser for hvordan vi, som mediebrugere, opfatter denne gruppe. Derfor mener jeg, at det er meget interessant at finde ud af, hvordan de danske medier fremstiller indvandrerne, og hvilke konsekvenser denne beskrivelse kunne have for samfundet. Jeg vil gerne bruge denne mulighed for at takke min vejleder Jon Milner for kyndig vejledning og konstruktiv kritik gennem hele forløbet. Det har været en meget interessant og belærende proces. Desuden vil jeg gerne takke min familie, både den i Bukarest og den i Aarhus, for deres tålmodighed. Og til sidst en speciel tak til min far, Valentin jeg ville ikke have været her uden dig! 4

6 1. Indledning Be the change that you want to see in the world. (Mahatma Gandhi) I løbet af min tid i Danmark de seneste 12 år er jeg blevet opmærksom på mediernes rolle og stigende magt i samfundet. De fleste mennesker i verden bruger medierne til at få kendskab til det, der sker omkring dem. Vi ser eller læser en historie og får dermed et indblik i, hvad der sker i samfundet. Men spørgsmålet er, om vi kan stole fuldt ud på, hvad vi læser. Er mediernes historier og synspunkter altid sande? Hvis de ikke er, har det så konsekvenser for vores samfund? Man kunne også spørge sig selv på en mere filosofisk måde, hvad er Sandhed? Findes den, eller er den bare en illusion? De sidste år har Danmark ændret sig meget. Globalisering og Danmarks medlemskab af Den Europæiske Union har ført til en øget indvandring og dermed en ændring i befolkningssammensætningen, og i dag er cirka 10 procent af Danmarks befolkning indvandrere eller efterkommere af indvandrere. 1 Derfor har emner som indvandring og integration fået en særlig fokus i de danske medier. Samtidig interesserer danske politikere og vælgere sig også for emnet, så hele indvandrerdebatten fylder ret meget i Danmark i dag. I de seneste år har der været en del forskning på området. Blandt dem der har beskæftiget sig med indvandrerproblematikken, er professor Lise Togeby. En af konklusionerne i hendes undersøgelse er, at hver gang der sættes fokus på de negative historier om indvandrere i medierne, så bliver befolkningen også mere bekymret for situationen. 2 Samtidig påpeger hun, at de negative historier er bedre mediestof, end de positive historier er. 3 1 Kilde: nyidanmark.dk. Hentet den Ifølge Lise Tøgeby i Politiken, : Selvgjorte nyheder. Artikel downloadet fra Infomedia den Lise Togeby i Politiken, : De fremmede som mediekampagne, af D.H. Sørensen. Artikel downloadet fra Infomedia

7 En anden der har undersøgt indvandrernes forhold i det danske samfund er M.U. Necef, adjunkt i indvandrerforskning fra Odense Universitet. Han har bl.a. konkluderet, at Danmark er et fjendtligt, racistisk og diskriminerende land, med meget lidt tolerance overfor indvandrere. 4 På grund af emnets aktualitet og væsentlighed og også ud fra personlig interesse mener jeg, at det er oplagt at lave en dybdegående undersøgelse af indvandrerdiskurserne i medierne. Jeg vil på denne måde bidrage til forskningen på området, og jeg vil samtidig sætte fokus på debatten. I denne afhandling vil jeg derfor søge at finde svar på følgende spørgsmål: 1.1. Problemformulering hvordan fremstilles indvandrerne i udvalgte danske medier, og, ud fra denne fremstilling, vil jeg desuden prøve at finde ud af, hvilke konsekvenser denne fremstilling kunne have for samfundet i det hele taget? 1.2. Metodiske og teoretiske overvejelser Min hovedinteresse er at søge at finde et svar på de ovenstående spørgsmål ved først og fremmest at fokusere på den sproglige udformning af L. Togeby funderer sine udsagn på sin undersøgelse af indvandrerdebatten i medierne fra 1970 til 1995, som kan læses i bogen I syv sind fra M.U. Necef i Politiken, :Indvandrere reguleres ud af arbejdsmarkedet. Artikel downloadet fra Infomedia den

8 indvandrerdebatten og dernæst få et indblik i det samfundsmæssige perspektiv. Derfor vil afhandlingens teoretiske og metodiske udgangspunkt trække primært på kritisk diskursanalyse. I min undersøgelse vil jeg bruge den kritiske diskursanalytiker Norman Faircloughs teori, hvor han kombinerer lingvistisk analyse med en bredere social teori. Han har udviklet en tredimensionel model, hvor en given diskurs analyseres ud fra tre forskellige vinkler: som tekst, som diskursiv praksis og som social praksis. Denne tredimensionelle vinkel vil jeg anvende i min analyse af indvandrerdebatten, fordi den giver et bredt perspektiv. Samtidig vil jeg have in mente det faktum, at Fairclough er inspireret af bl.a. den franske filosof Michel Foucault og hans tilgang til diskursanalyse. Derfor vil jeg i min afhandling også inddrage Michel Foucault og hans syn på magt/viden, subjekt og sandhed. Disse begreber uddybes i kapitel Empiri og afgrænsning For at kunne danne mig et reelt billede af indvandrerdebatten i de danske medier vil jeg analysere fem artikler fra to forskellige danske aviser, som er skrevet i løbet af de sidste år. Da mit fokus vil ligge på den lingvistiske analyse, mener jeg, at det er nødvendigt at udvælge et par tekster, som er relevante i forhold til mit emne, som kan analyseres grundigt, og som samtidig viser et bredt billede af debatten. Det betyder, at jeg bliver nødt til at fravælge nogle artikler. Jeg har valgt at beskæftige mig med artikler skrevet i Ekstra Bladet og Politiken, fordi disse to aviser repræsenterer to meget forskellige holdninger i Danmark inden for indvandrerdebatten. De to aviser beskrives yderligere i kapitel 2. Der er skrevet utallige artikler om indvandrere og flygtninge i de ovennævnte to danske aviser de seneste år, og en dybtgående analyse af dem alle ville måske tage lige så mange år. Jeg har derfor valgt at afgrænse mit empiriske 7

9 materiale, da kritisk diskursanalyse ikke giver mulighed for at arbejde med et stort empirisk materiale, og fordi det vil det være umuligt i en afhandling af denne art. Derfor har jeg brugt den kvalitative metode til at finde mit kildemateriale, og min fokus ligger på fem forskellige artikler. De viser en lille, men repræsentativ del af det store billede. Artiklerne er valgt ud fra forskellige kriterier. Jeg har valgt at starte med tre artikler fra Ekstra Bladet. To af dem fokuserer på indvandrerdebatten, som den så ud i 1997, da Ekstra Bladet lancerede kampagnen De fremmede, og en af artiklerne er fra år 2000, men indgik også i den nævnte kampagne. Analysen fortsætter med to artikler fra Politiken, der fokuserer på indvandrerdebatten i dag, dvs. fra hhv og For at vise en anderledes måde at fremstille problematikken på end fra en journalists side, er de to artikler fra Politiken ikke skrevet af journalister, men af to personer, som giver udtryk for deres holdninger ved at skrive en kronik. Jeg har valgt at medtage disse to artikler, da jeg mener, at de også udgør et vigtigt bidrag til debatten. Der er en del usikkerheder forbundet med den anvendte metode, og dem er jeg indforstået med. Jeg er selvfølgelig klar over, at en analyse af et par artikler i to danske aviser ikke viser hele billedet i hele den danske presse, men i min research har jeg læst mange andre artikler og har derfor valgt at fokusere på dem, der på en eller anden måde er repræsentative. Fokusset ligger derfor både på artikler skrevet i 1997 og 2000, men også på artikler fra 2010 og 2011, for at vise et bredt billede af debatten. Jeg er godt klar over, at hvis man selv vælger empirien, er man mere eller mindre subjektiv i sine valg. Men jeg har valgt empirien ud fra de ovennævnte kriterier og ikke ud fra mine egne meninger eller overbevisninger. Ved at vælge den nævnte empiri og analysemetode forventer jeg ikke at finde frem til en konklusion, som er endegyldig eller bedre, end en anden analyse af andre artikler fra andre aviser ville være. Jeg vil blot analysere en lille del af, hvad aviserne vælger at frembringe og håber på den måde at sætte en ekstra brik i det store puslespil, som denne debat er. Selvom hele problematikken slet 8

10 ikke kan beskrives som enten sort eller hvid, og selvom man ikke kan drage konklusioner ud fra få tilfælde, så vil denne afhandling forhåbentlig bidrage til debatten og sætte nogle ting i perspektiv. Som Michel Foucault selv sagde, findes der ikke nogen endegyldig sandhed. Derfor vil jeg heller ikke prøve på at finde den, for hvis man graver dybt nok ned i historien, finder man en tom grav (Heede 2004: 14) Afhandlingens struktur I kapitel 2 beskriver jeg den anvendte metode efterfulgt af en diskussion af metodens usikkerheder. I kapitel 3 beskriver og diskuterer jeg vil opgavens teoretiske ramme. Jeg introducerer begreberne poststrukturalisme og hegemoni, og bagefter giver jeg et overblik over Michel Foucault og hans syn på magt/viden, subjekt og sandhed. Efterfølgende introducerer jeg begreberne diskurs og diskursanalyse, samt Norman Fairclough og hans tredimensionelle model for diskurs. I slutningen af kapitlet drager jeg nogle foreløbige konklusioner. I kapitel 4 undersøger jeg de fem udvalgte artikler ved hjælp af den kritiske diskursanalyse. Artiklerne bliver analyseret i den samme rækkefølge som de blev udgivet i, dvs. at jeg først analyserer de artikler, der blev udgivet af Ekstra Bladet i 1997 og 2000 og derefter analyserer jeg de to kronikker, som blev udgivet af Politiken i henholdsvis 2010 og Til sidst diskuteres et par af de vigtigste pointer i kapitlet. I slutningen af afhandlingen, i kapitel 5 konkluderer jeg på de vigtigste resultater, og jeg giver også svaret på problemformuleringen. 9

11 2. Metodiske overvejelser I dette kapitel redegør jeg for den anvendte metode, i forsøget på at finde et svar på problemformuleringen. Jeg præsenterer først empirien og dernæst den anvendte søgemetode. Til sidst i kapitlet reflekterer jeg over de mulige usikkerheder, der kunne være forbundet med den valgte metode. Min interesse og mit fokus ligger på indvandrerdebatten i de danske medier. Jeg har valgt at fokusere på avismediet, fordi undersøgelsen først og fremmest koncentreres på den skriftlige udformning af debatten, og fordi avisartikler er mere tilgængelige end for eksempel tv-udsendelser. Analysen koncentrer sig som nævnt i indledningen om fem forskellige artikler, som er udgivet af de to landdækkende danske dagblade, Ekstra Bladet og Politiken. De to aviser blev valgt fordi, de viser to forskellige holdninger i debatten, samtidig med at de er to af de mest læste danske aviser. Ekstra Bladet har jeg valgt af to grunde. For det første fordi avisen, ifølge Gallup 5, med ca læsere hver dag, er den mest læste tabloidavis i Danmark. For det andet fordi Ekstra Bladet selv, ved at frembringe en kampagne, der handlede om indvandrere og flygtninge, har valgt at fokusere på indvandrerdebatten. Derfor er Ekstra Bladet meget relevant at anvende i denne opgave. Politiken er til gengæld valgt, fordi den er en af de mest læste danske aviser, med læsere om dagen 6, og fordi den prøver at forholde sig neutralt til indvandrerdebatten. Politiken kalder sig selv Den levende avis og vil gerne være upartisk, kritisk, korrekt og uafhængig i sine artikler: Politikens journalistik skal være kritisk, saglig, korrekt og fair. Og Politiken viser i sin 5 Ifølge Hentet den Ifølge Sidst set den

12 journalistik respekt for menneskers privatliv, race, nationalitet, religion og livssyn. 7 Tidsmæssigt omhandler artiklerne forskellige perioder. Jeg valgte at begynde min udvælgelse med et par artikler fra 1997, hvor Ekstra Bladet lancerede den famøse kampagne med titlen De fremmede. Tidspunktet er valgt, netop fordi der denne årgang var et meget stort fokus på indvandrere i medierne. Artiklerne er meget relevante i min undersøgelse, fordi de handler om indvandrere og flygtninge. Den første artikel har titlen Danskerne og de fremmede 8, den anden artikel har titlen Sæt dem i lejre 9. Den første artikel er valgt, fordi den er meget relevant ud fra opgavens fokus, da den handler om danskere og fremmede. Den anden er interessant, fordi den frembringer en læserbrevsskribents meninger om flygtningeproblematikken. En anden artikel, som jeg synes er relevant i min undersøgelse, er også udgivet af Ekstra Bladet, men først i år Denne artikel er udgivet under titlen Ekstra Bladet og de fremmede 10. Artiklen er valgt, fordi den også fokuserer på de fremmede på næsten samme måde, som den første artikel gør det. Her er titlen lidt anderledes, men i indhold og sprogbrug er den meget lig den første artikel, selvom den er skrevet tre år efter, hvilket er meget interessant, synes jeg. Til sidst har jeg valgt to kronikker, udgivet af Politiken i henholdsvis 2010 og 2011 for også at vise nutidens fremstillinger af problematikken. Samtidig har disse to artikler en anderledes vinkel på indvandrere, som vil blive uddybet på et senere tidspunkt. Den første har titlen Den hvide norms privilegier og forventninger 11, og den anden har titlen Debat: Jeg vil nødig tale om racisme 7 Ifølge Hentet den Bilag 1 9 Bilag 2 10 Bilag 3 11 Bilag 4 11

13 men når mit eget samfund fostrer racisme mod folk som mig, ser jeg ingen vej uden om. En appel til venstrefløjen 12. Empiriindsamlingen fandt sted fra oktober 2010 til marts Jeg benyttede databasen InfoMedia i min søgning, som jeg fik adgang til via CBS bibliotek. Jeg har i første omgang søgt artikler der blev udgivet af Ekstra Bladet og Politiken efter den 1. januar 1997, og har brugt søgeord som: indvandrer*, flygtning*, udlænding*, islam*, kristendom*, nationalisme*, fremmed*, andengenerationsindvandrer*. Denne søgning resulterede i en meget stor mængde materiale, ca artikler i første omgang. Da et sådan antal artikler ville være umuligt at analysere i en opgave af denne art, var jeg nødt til at sortere artiklerne flere gange. Derfor har jeg kun søgt efter artikler skrevet i Ekstra Bladet efter den 1. januar 1997 og har valgt at læse ca. to hundrede artikler, der handlede om fremmede, indvandrere eller flygtninge. Mange artikler handler om bestemte personer eller sager, og dem har jeg valgt fra. Desuden er der mange, der handler om bestemte politiske partier, og dem har jeg ligeledes valgt at udelukke fra denne undersøgelse. Så valget faldt til sidst på de tre ovennævnte artikler, som er meget repræsentative for debatten, fordi de handler om indvandrere og flygtninge, samtidig med at de også sammenligner dem med de etniske danskere. Efterfølgende har jeg søgt kronikker skrevet i Politiken i løbet af de sidste par år, dvs , og har valgt at læse alle de kronikker, der var interessante mht. mit emne, dvs. kronikker som handler om indvandrere, og som har en ny eller anderledes vinkel på emnet. Jeg har orienteret mig i ca. et hundrede kronikker, og valget faldt på de to ovennævnte kronikker, da de viser et nuanceret billede af debatten. I analysen af de fem artikler har jeg udvalgt forskellige ord eller begreber, som jeg synes ville være interessante ud fra afhandlingens problemstilling. 12 Bilag 5 12

14 I denne afhandling benytter jeg som tidligere nævnt den kritiske diskursanalyse udviklet af Norman Fairclough, både som teori og metode. Hans tilgang til diskursanalyse er meget anvendelig i min analyse, fordi den inddrager både lingvistiske og samfundsmæssige perspektiver. En nærmere beskrivelse af den følger i afsnit 3.5. Opgaven er opbygget ved hjælp af en kvalitativ metode og består som tidligere nævnt af fem avisartikler. Det ideelle scenarie ville være at kunne analysere alle avisartikler, der blev skrevet i Danmark siden gæstearbejderne blev inviteret hertil i 1960 erne, men desværre er dette umuligt i en opgave af denne art. Det må jeg overlade til nogle andre eller til et andet tidspunkt. Den kvalitative metode er valgt, fordi opgaven benytter den kritiske diskursanalyse, og den giver derfor ikke mulighed for at arbejde med et stort materiale. Dette kan både være en fordel, men også en ulempe. Fordelen er, at hvis man kun har forholdsvis lidt materiale, kan man analysere det i dybden, men ulempen er, at man må fravælge alt andet materiale, som måske kunne have været interessant. Af andre usikkerheder, der er forbundet med metoden, vil jeg gerne nævne nogle flere eksempler: for det første kan man ikke drage konklusioner om hele billedet i danske medier ud fra to aviser, for det andet kan fem artikler ikke give et meget bredt billede af debatten, og for det tredje kan udvælgelsen være alt for subjektiv. Men jeg har prøvet at forholde mig objektivt til materialet, som enhver forsker bør gøre. Jeg har valgt forskellige artikler, som er skrevet på forskellige tidspunkter, men som er relevante og interessante i forhold til emnet. Selvom de fem artikler ikke viser hele debatten i Danmark, kan man gennem dem få et indtryk af en del af debatten, og det er meget vigtigt, synes jeg. Denne del afspejler avisernes synspunkter på netop det tidspunkt, de bliver udgivet, og de bidrager samtidig til debatten. Så derfor 13

15 synes jeg, at de er meget relevante for at kunne få et indtryk om mediernes fremstilling af indvandrere i nyere tid. Efter denne introduktion til afhandlingens undersøgelsesmetode vil jeg i næste kapitel gøre rede for afhandlingens teoretiske ramme. 3. Teoretisk grundlag Den intellektuelle skal ikke fungere som»hjernen bagved«, der fra skrivebordet definerer»den sande revolution«, men teorien skal indgå som redskab blandt en række andre i kampen. (Heede 2004: 45) 3.1. Intro 14

16 I dette kapitel vil jeg redegøre for opgavens teoretiske baggrund. Først vil jeg introducere vidensparadigmen poststrukturalismen og hegemonibegrebet, og dernæst vil jeg præsentere Michel Foucault og hans syn på magt/viden, subjekt og sandhed. Efterfølgende vil jeg redegøre for den kritiske diskursanalyse udviklet af Norman Fairclough, og jeg vil præsentere den tredimensionelle diskursive begrebsliggørelse, som han opererer med. Til sidst forsøger jeg at finde nogle foreløbige konklusioner ud fra de udvalgte teorier, og samtidig prøver jeg at forholde mig lidt kritisk over for dem Poststrukturalisme I denne afhandling inddrager jeg den kritiske diskursanalyse som et hovedredskab. Diskursanalysen trækker på strukturalistisk og poststrukturalistisk sprogfilosofi, og derfor vil jeg her kort redegøre for begreberne. Poststrukturalismen er en sprogfilosofi, der opstod i 1960 erne i Frankrig, og som hævder, at vores adgang til virkeligheden altid går gennem sproget (Jørgensen & Phillips 1999: 17). Her har sproget en aktiv rolle og ses som en aktivitet, der skaber mening. Samtidig er det vigtigt at forstå, at denne mening er flertydig og ukomplet (Stormhøj 2006: 16). Poststrukturalismen har rødder i strukturalismen, som blev udviklet af den schweiziske lingvist Ferdinand de Saussure. Han skelner mellem to niveauer i sproget, som på fransk betegnes som langue og parole. Langue er sprogets struktur, dvs. de tegn, der giver hinanden betydning, og som er uforanderlige. Parole er til gengæld den konkrete sprogbrug. Saussure mener, at tegnene ikke får deres betydning af virkeligheden, men af hinanden, i et netværk. Samtidig har et tegn en individuel værdi ved at være forskelligt fra andre tegn. Verden får betydning gennem sociale praksisser, hvor ting forbindes med bestemte tegn (Jørgensen & Phillips 1999: 19). 15

17 I det poststrukturalistiske syn, derimod, er der ikke mere en skarp grænse mellem langue og parole. Sproget opfattes ikke længere som en uforanderlig struktur, så betydningerne kan aldrig fastholdes. Tegnene får stadigvæk mening ved at være forskellige fra andre tegn, men det, de er forskellige fra, kan forandres, alt efter hvilken forbindelse de bruges i. Sprogets struktur, eller langue, skabes, reproduceres og forandres, netop i den konkrete anvendelse af sproget. Sproget er struktureret i mønstrer eller diskurser, og betydningerne skifter fra diskurs til diskurs. Disse diskursive mønstre vedligeholdes og forandres i diskursive praksisser. Vedligeholdelsen og forandringen af mønstrene skal derfor søges i de konkrete kontekster, hvor sproget sættes i spil. Samtidig ses sproget som en maskine der repræsenterer den sociale verden. Sproget er en aktivitet, som er betydningsskabende og virkelighedskonstituerende. Sagt med andre ord, diskursen er historisk kontingent, og virkeligheden er derfor diskursivt konstitueret. Desuden konstitueres virkeligheden gennem en bestemt sprogbrug i bestemte sammenhænge (Stormhøj 2006: 35). Samtidig er der altid en diskursiv kamp mellem flere diskurser, der gerne vil opnå hegemoni Hegemoni Hegemoni betegner kampen omkring foranderlige forhold mellem klasser og grupper. Man kan etablere hegemoni ved at skabe alliancer og etablere ens egen ideologi, frem for andres. Dette sker gennem strategiske kampe, hvor de andre afvæbnes eller interpelleres (Fairclough 1992: 92). Hegemony is leadership as much as domination across the economic, political, cultural and ideological domains of society. [ ] Hegemony is a focus 16

18 of constant struggle around points of greatest instability between classes and blocs, to construct or sustain or fracture alliances and relations of domination/subordination, which takes economic, political and ideological forms (Fairclough 1992: 92). Fairclough trækker i denne sammenhæng på Gramscis 13 hegemonibegreb, der består i, at enhver udøver af en diskurs indgår i en kamp om at få mest mulig indflydelse på den herskende diskurs i samfundet. Denne kamp fortsætter konstant og er en dynamisk proces, hvor udfaldet altid vil være midlertidigt og åben for forandring. Hegemoni er aldrig stabilt. Kampen for at opnå hegemoni kan foregå flere forskellige steder, og ikke kun på den politiske scene, men for eksempel også i familien eller i skolen. Men også her har de dominerende grupper magt over for de andre, underordnede grupper (Fairclough 1992: 94). Samtidig, selvom folk ikke er bevidste, er modstand mulig. Derfor er hegemoni ikke kun et udtryk for dominans. Ifølge Fairclough kan hegemonibegrebet hjælpe os med at analysere, hvordan diskursiv praksis indgår i en større social praksis, hvor magtrelationer indgår i. Et aspekt af den hegemoniske kamp er den diskursive praksis, som bidrager til reproduktionen og transformationen af den diskursorden, den indgår i og hermed af de eksisterende magtrelationer (Fairclough 1992: 95). Hegemonibegrebet er således central i en diskursanalyse, fordi det kan give et billede af, hvilke diskurser der har en større magt i samfundet Michel Foucault og viljen til sandhed Jeg er sikkert ikke den eneste der skriver for ikke længere at have noget ansigt. Spørg mig ikke hvem jeg er og forlang ikke at jeg skal forblive 13 Antonio Gramsci ( ) italiensk tænker, kendt for sin (videre)udvikling af hegemonibegrebet, ifølge sidst set juni

19 den samme; det er en folkeregistermoral, den styrer vores papirer. Fri os fra den, når den handler om at skrive. (Foucault 1972: 17) Michel Foucault har været en af de mest skelsættende filosoffer og idéhistorikere. Hans værker har haft en enorm indflydelse på vores opfattelse af samfundet, menneskerne og ikke mindst, magten. Foucault vil ikke selv klassificeres som hverken strukturalist, poststrukturalist, modernist, marxist eller freudianer. Han ser derimod sig selv som samtidsdiagnostiker og etnolog, og hans fokusområder er den vestlige kulturs diskurser, rationalitet og de officielle præmisser for vores tænkning (Heede 2004: 9-10). Foucault prøver via sit arbejde at vise, at vores hidtidige forestillinger om sandheden om mennesket ikke gælder mere. Gennem en omfattende beskrivelse af bl.a. straffens historie og af samfundets behandling af forskellige grupper af mennesker, der på en eller anden måde er stemplet af samfundet som unormale, som de gale, de syge, de kriminelle eller de perverse prøver Foucault at bevise, at alt dette er historiske konstruktioner. I modsætning til strukturalisterne, som fokuserer på eksistensen af tidløse strukturer, beskæftiger Foucault sig med de historiske forudsætninger for vidensproduktion, tænkning, osv. (Heede 2004: 55). Selvom Foucault ikke ville indrømme at tilhøre nogle bestemte ismer, så er hans arbejde anset for at være både strukturalistisk og poststrukturalistisk. Denne afhandling fokuserer på mediernes fremstilling af indvandrere i Danmark, og Foucaults teori er relevant i denne forbindelse, fordi han var bl.a. interesseret i magten, og i hvordan den kommer til udtryk via samfundets behandling af forskellige marginaliserede grupper, som de kriminelle, de syge, de gale, osv.. Jeg vil i min opgave undersøge om nutidens indvandrere i Danmark, måske ikke er de samme mennesker som Foucaults gale, syge, og kriminelle, eller om de bare fremstilles eller behandles på den måde af 18

20 medierne. Og hvis det er tilfældet, så kunne man prøve at udforske de samfundsmæssige konsekvenser, som denne fremstilling måtte have. Mere om det vil blive uddybet i kapitel Magt/viden, subjekt og sandhed Forholdet mellem magt og viden er meget centralt hos Foucault. Magt findes i enhver social relation. Enhver relation er dermed en magtrelation. Samtidig er magt decentreret. Den er spredt over forskellige sociale praksisser og er fordelt på alle niveauer i alle domæner af det sociale liv. Magt producerer altid modmagt, men hvis den ikke fornys og omdefineres, fører den tilbage til magten. Det betyder, at livet er en kamp mellem magt og modmagt (Foucault 1975: 14). Samtidig tilhører magten ikke en bestemt klasse i samfundet og den bruges ikke til at undertrykke andre grupper med. Magten virker på den anden side ikke blot som en pligt eller et forbud for dem, som»ikke har den«. Den omringer dem, går via dem og igennem dem (Foucault 1975: 41). Endvidere kunne man også bruge Dag Heedes fortolkning og konkludere, at magten findes der, hvor der findes mennesker (Heede 2004: 40). Ifølge Foucault dominerer statens institutioner i dag befolkningen på samme måde, som fortidens kirker gjorde det. Kirkens magt, som var både religiøs og politisk, kalder Foucault for pastoralmagt. Han beskriver den bl.a. som: [ ] this form of power cannot be exercised without knowing the inside of people s minds, without exploring their souls, without making them reveal their innermost secrets. It implies a knowledge of the conscience and an ability to direct it (Foucault 1982: 214). Hvor pastoralmagten fokuserede på menigheden og synderne, er disse i dag erstattet af samfundet og det enkelte individ. Pastoralmagten udvikles til 19

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Diskursteori, kommunikation, og udvikling

Diskursteori, kommunikation, og udvikling Diskursteori, kommunikation, og udvikling Program Introduktion til diskursteori og kommunikation som understøtter og skaber forandring CMM Coordinated management of meaning Forandringsteori som udviklingsredskab

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Pressen og indvandrerdebatten

Pressen og indvandrerdebatten Pressen og indvandrerdebatten Af Fadel Juanmiry 2012 Studienummer: 46419 Roskilde Universitet Vejleder Linea Nielsen 3. semester projekt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning / Motivation.3 2. Problemfelt.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine

2.0 Mediedækning. Mediedækning Fortællingen Anne- Helene og Tine 2.0 Mediedækning Der er skrevet rigtig meget om angst, og derfor har det været nødvendigt for os at afgrænse vores søgning om emnet virkelig meget for at kunne overskue materialet. Vi har taget udgangspunkt

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

En kritisk diskursanalyse af fænomenet hjemmefødsler

En kritisk diskursanalyse af fænomenet hjemmefødsler En kritisk diskursanalyse af fænomenet hjemmefødsler Lisa Løebekken, 46478 Sundhedsfremme, K1 Kristine Meno Høgh, 53774 Vejleder: Rashmi Singla My Sofie Stavnsholt Mogensen, 44067 Roskilde Universitet

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Vivi Schultz Grønvold Diskursanalyse og Kalaaleq Bachelor projekt Vinter 2007

Vivi Schultz Grønvold Diskursanalyse og Kalaaleq Bachelor projekt Vinter 2007 Indhold 1. Indledning.. 2 2. Kalaaleq.. 2 3. Teori. 5 3.1 Diskurs analysens tre tilgange... 6 3.2. Diskursteori 7 3.3 Kritisk diskursanalyse. 14 3.4 Diskurspsykologi 16 4. Metode 17 4.1 Procedure og data..

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg

Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg Middelfart d. 13.8 2013. V/ Jesper Lai Knudsen og Martin Oksbjerg Jeg er ikke en særlig god underviser!!! Historier eller hændelser der understøtter den historie om mig selv. Min egen fortælling og andres

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS

TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN. Den bedst tjenende. Vækst og bæredygtighed. virksomhed GYLDENDAL BUSINESS TINA MONBERG MED MARIE KRAUL OG GITTE LARSEN Den bedst tjenende virksomhed Vækst og bæredygtighed GYLDENDAL BUSINESS Indhold Forord 9 DEL I: Riv siloerne ned 15 Kapitel 1: Isoleret i siloer 17 Jan Carlzon:

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program

At positionere sig som vejleder. Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014. Dagens program At positionere sig som vejleder Vejlederuddannelsen, Skole- og dagtilbudsafdelingen, 2013-2014 Dagens program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20: Oplæg om diskurs og positionering

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

Hvad siger vi med vores reklamer?

Hvad siger vi med vores reklamer? Institut for Markedsøkonomi Kandidatafhandling CM(Markedsøkonomi) Vejleder: Erik Kloppenborg Madsen Forfatter: Jacob Lumby Jensen Hvad siger vi med vores reklamer? En kritisk diskursanalyse og vurdering

Læs mere

- fra sandhed til overskud

- fra sandhed til overskud Nye veje mellem universiteter og erhvervsliv - fra sandhed til overskud Et projekt af Rasmus Bergmann & Peter Andersen Vejleder Rasmus Bie-Olsen Offentlig Administration (OA1) RUC Efterår 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere