Rosborg Gymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosborg Gymnasium og HF"

Transkript

1 Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler 8. Ekskursioner og studierejser 9. Interne prøver og eksamen 10. Oprykning til næste klassetrin 11. Sanktioner 12. Klagemulighed 13. Ikrafttræden 14. Revision

2 Nedenstående regler er fastsat efter høring i skolens bestyrelse, pædagogisk råd og elevråd. 1. Formål ne ved Rosborg Gymnasium og HF-kursus har som formål at støtte positive og studiefremmende omgangsformer på skolen og dermed at bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø. Reglerne skal således understøtte skolens værdier om Engagement Mangfoldighed Fornyelse 2. Orientering om reglerne Eleverne orienteres om reglernes indhold konsekvenser, hvis reglerne ikke overholdes Orienteringen sker på skolens hjemmeside som led i introkurset, og herudover vil ledelse, studievejledere og lærerteam/tutorer orientere om reglerne. Det er elevernes pligt at holde sig orienteret om reglerne. 3. Adfærdsregler Generelt har eleverne ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatningsansvar. Alle har pligt til at udvise hensynsfuld adfærd over for andre. Voldelig, truende eller anden utilbørlig optræden medfører sanktioner Ødelæggelse af skolens ejendom eller noget, der tilhører andre elever eller ansatte medfører erstatningspligt Ovenstående punkter gælder også på faglige ekskursioner, studieture og lignende Desuden gælder: Der må ikke spises eller indtages drikkevarer i undervisningslokalerne uden særlig tilladelse fx i forbindelse med varmt vejr, fødselsdage eller lignende. Man skal fjerne eget affald og bruge papirkurvene Man skal efterlade undervisningslokalerne i opryddet stand. Alle stole skal hænges op efter hvert modul. Man skal behandle skolens inventar, herunder it-udstyr, med omtanke Rygning er forbudt på Rosborg Gymnasium og HF. Rygning er ifølge loven ikke tilladt på matriklen og overtrædelse af forbuddet vil blive fulgt op med sanktioner. Rygeforbuddet gælder både tobak og e-cigaretter. 2

3 Mobiltelefoner, bærbare pc er og lignende må i undervisningstiden kun benyttes til undervisningsmæssige formål. Det er forbudt at lytte til musik i timerne og til eksamen uden særlig tilladelse Det er forbudt at møde påvirket af alkohol/stoffer til undervisning. Det er ligeledes forbudt at indtage alkohol og euforiserende stoffer på skolen Til fester og fredagscafeer kan der dog købes øl/vin Voldelig eller kriminel adfærd vil normalt medføre bortvisning 4. Fremmøde og aflevering af opgaver Eleverne har pligt til at møde til undervisningen herunder fællestimer, introforløb og andre aktiviteter, som er en del af undervisningen Eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver rettidigt, og besvarelserne skal med hensyn til omfang og indhold vise, at eleverne har gjort en indsats for at løse opgaven Elever, der ikke afleverer opgaver rettidigt kan blive indkaldt til skrivedage for at få deres afleveringer bragt ajour. Opgaver, som ikke afleveres efter at en elev har været indkaldt til skrivedag, vil blive betragtet som ikke-afleveret En besvarelse, der er afskrift af eller indeholder kopierede tekster uden kildeangivelse, anses for snyd og vil blive registreret som ikke-afleveret. Snyderi vil blive fulgt op med advarsler og sanktioner. Snyd ved prøver og eksamener medfører de sanktioner, som er fastsat af Undervisningsministeriet Eleverne har pligt til at deltage i interne prøver efter skolens anvisninger Eleverne har pligt til at deltage i faglige ekskursioner, studieture mv. (se dog punkt 8) 5. Tilstedeværelse Elevernes tilstedeværelse registreres i hvert undervisningsmodul Opgaveaflevering registreres ligeledes løbende Opgørelser over fravær og mangler med skriftlige opgaver foretages regelmæssigt, og eleverne bekendtgøres med opgørelsen via skolens intranet (Lectio) Fraværsopgørelse gælder normalt for et skoleår ad gangen Eleverne har pligt til at informere om sygdom eller andet fravær til skolen. Når de møder igen efter en kortere eller længere fraværsperiode, skal eleverne derfor i Lectio notere årsagen til fraværet. Ledelsen kan kræve aflevering af lægeerklæring. Den enkelte elevs tilstedeværelse følges løbende af lærerteam/tutorer, studievejledere og ledelse. Individuelle forhold afgør, hvornår der skrides ind mod fravær det er i den forbindelse afgørende, at der i Lectio foreligger dokumentation for årsager til fraværet (uddybende kommentarer under rubrikken fraværsårsag ) Ved fravær har eleven pligt til selv at følge med i klassens arbejde 3

4 Ved længerevarende sygdom vil skolen indenfor rammerne af det praktisk mulige hjælpe eleven med ekstra undervisning Ved langvarigt fravær, hvor det skønnes, at eleven ikke kan gennemføre uddannelsen på normal tid, kan skolen udmelde eleven Lægebesøg og lignende planlægges så vidt muligt uden for undervisningen Elever, der skal fritages helt eller delvist fra idrætsundervisningen i en periode over mere end 3 uger skal på Rosborgs forlangende møde med en lægeerklæring. Udgifter forbundet hermed afholdes af eleven. Køretimer og lignende planlægges uden for undervisningen En elev kan få tilladelse til at deltage i uddannelsesrelevante aktiviteter, uden at det medfører fraværsregistrering 6. Skoledagen - det daglige arbejde Den skemalagte undervisning ligger normalt mellem kl og kl Eleverne skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Skemaændringer, der forlænger den skemalagte skoledag, varsles normalt mindst en uge før. Ud over fremmøde har eleverne pligt til: At møde forberedt og deltage aktivt i undervisningen At udvise hensynsfuld adfærd over for andre elever og personale At være gode ambassadører for skolen i forbindelse med skolemæssige aktiviteter udenfor skolen 7. Undervisningsmidler Eleverne har pligt til at betale dele af undervisningsmidlerne (visse bøger, lommeregner og kopier) jfr. lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.) De øvrige bøger og undervisningsmidler stilles gratis til rådighed for eleverne på lånebasis på flg. vilkår: Alle lån af undervisningsmidler registreres på navn Der må ikke skrives i lånte bøger Alle lånte bøger skal afleveres på forlangende Ikke afleverede bøger og ødelagte bøger skal erstattes Afleveres de lånte bøger ikke efter en rykker, sendes sagen til inkasso 8. Ekskursioner og studierejser Det hører med til undervisningen, at man deltager i udadrettede aktiviteter Normalt er det en betingelse for afviklingen af ekskursioner og studierejser, at alle elever på holdet deltager Elever har egenbetaling til hytteture, ekskursioner og studierejser efter gældende regler 4

5 Til hver type aktivitet kan der være særlige vilkår, bl.a. af økonomisk art, som eleverne skal tilslutte sig på forhånd Når særlige forhold gør sig gældende, kan skolens ledelse fritage enkelte elever for deltagelse I forbindelse med ud af huset -aktiviteter gælder skolens almindelige studie- og ordensregler. Bemærk reglerne om adfærd, fremmøde og forsømmelser i punkterne 3, 4, 5 og 6 samt sanktioner under punkt 11. Indtagelse af alkohol på studieture og ekskursioner er ikke tilladt, undtagen i særlige tilfælde, fx ved en fælles middag eller ved tilsvarende begivenheder, og kun efter lærernes konkrete tilladelse og kun i begrænset omfang. Overtrædelse af alkoholforbuddet medfører sanktioner, enten i form af konkrete påbud på stedet eller hjemsendelse for egen regning. Jfr. kapitel 11. Ved udlandsekskursioner opfordres eleven selv eller dennes forældre til at sikre sig, at eleven er forsvarligt dækket mht. ulykkes, rejsegods, ansvars- og sygeforsikring. Ved ekskursioner, studieture eller andre aktiviteter uden for skolen, hvor elever opholder sig i mindre både eller i vandet skal eleverne bære redningsvest. Før en ekskursion eller studietur har eleverne pligt til at oplyse skolen, om der er særlige forhold af helbredsmæssig art, der skal tages hensyn til 9. Interne prøver og eksamen Der er mødepligt senest 15 minutter før starten på en skriftlig prøve Eleven har pligt til at sætte sig ind i reglerne for eksamen og til at deltage i skolens eksamensorientering Eksamenssnyd medfører bortvisning fra den konkrete eksamen, og eleven kan tidligst gennemføre eksamen i faget/faggruppen det følgende år 10. Oprykning til næste klassetrin Oprykning betinges af, at eleven har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen Oprykning betinges af, at større skriftlige opgaver såsom danskhistorieopgaven da-hi-opgaven (stx), den større skriftlige opgave SRO (stx), historieopgaven hi-opgaven (HF) er afleveret. Skolen kan nægte en elev oprykning, hvis eleven på baggrund af de standpunktskarakterer, der gives ved skoleårets slutning - har et gennemsnit på under 2,0 af de karakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning. ( Jfr. 9 i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser ) 5

6 11. Sanktioner Brud på skolens studie- og ordensregler kan påtales med en advarsel, hvori konsekvenserne af en gentagelse af forseelsen/fortsættelse af den påtalte adfærd bliver præciseret. Manglende studieaktivitet (fravær, passivitet, manglende opgaveaflevering) vil kunne medføre: aflæggelse af eksamen i alle fag, som afsluttes det pågældende år fortabelse retten til SU (Statens Uddannelsesstøtte). Hvis skolens ledelse afgør, at man ikke er studieaktiv, bliver SU'en stoppet fra måneden efter. SU-retten kan generhverves, når man på ny skønnes at være studieaktiv. udmeldelse eller bortvisning Overtrædelse af adfærdsreglerne (jfr. punkt 3) vil kunne medføre udelukkelse fra konkrete arrangementer udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 skoledage, der registreres som fravær på studieture og ekskursioner kan manglende fremmøde og dårlig opførsel over for rejseledsagere, værter på hoteller, eksterne vejledere, undervisere og andre, som bistår ved turen medføre en studieadministrativ advarsel og i gentagne og/eller grovere tilfælde medføre hjemsendelse for egen regning udmeldelse eller bortvisning Udmeldelse kan dog kun ske, efter eleven/forældre har haft mulighed for at udtale sig og har fået klagevejledning. En klage har ikke opsættende virkning, indtil endelig afgørelse foreligger. 12. Klagemulighed Elever og forældre, hvis eleven er under 18 år, kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med skolens studie- og ordensregler. Klagen skal indgives inden 2 uger efter meddelelsen og stiles til Undervisningsministeriet. Den afleveres skriftligt til rektor, der videresender klagen sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før videresendelse skal rektor give eleven eller forældrene mulighed for at kommentere rektors udtalelse indenfor 1 uges frist. Eventuelle kommentarer medsendes til ministeriet. 13. Ikrafttræden Disse studie- og ordensregler gælder fra 1. januar Revision ne revideres efter behov af Rosborgs ledelse og vedtages af Rosborgs bestyrelse 6

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere