Byggeri og boligforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeri og boligforhold"

Transkript

1 Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Flest boliger i parcelhuse 1. januar 2006 var der boliger i Danmark, hvilket er en stigning på knap i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse, 38 pct. etageboliger, mens de resterende boliger findes i andre typer af bygninger. Lidt over halvdelen af de beboede boliger beboes af ejeren selv, mens 46 pct. er enten udlejnings- eller andelsboliger. Resten er uoplyst. Færre unge bor i en ejerbolig Kigger man nærmere på, hvordan befolkningen bor, viser det sig, at 60 pct. af alle personer bor i en ejerbolig. Der er tale om et fald på 3 pct. i forhold til Andelen af de årige, der bor i en ejerbolig, er faldet fra 62 til 48 pct. i samme periode. Derimod er andelen af personer over 64 år, der bor i ejerbolig, steget fra 47 pct. til 52 pct. Figur 1 Andelen af personer på 20 år og derover, der bor i en ejerbolig 80 Pct år år år år år 70 år + Mere plads til den enkelte Det gennemsnitlige antal kvadratmetre pr. beboer udgjorde 51,2 m² i Der er dog forskelle på, hvor mange kvadratmetre en beboer har til rådighed i ejer- og lejeboliger, hvor det i 2006 drejede sig om hhv. 54,4 og 46,8 m². Når der er blevet mere plads til den enkelte, skyldes det, at husstandene er blevet mindre samtidig med, at boligerne er blevet større. Den gennemsnitlige husstandsstørrelse er således faldet fra 2,5 personer i 1981 til 2,15 personer i 2006, og den gennemsnitlige boligstørrelse er i samme periode steget fra 106,4 m² til 113,1 m². Statistisk Årbog 2007 Byggeri og boligforhold 297

2 Byggeri og boligforhold 2. Opvarmning i boliger De fleste boliger er opvarmet med fjernvarme Siden 1981 er andelen af beboede boliger, der opvarmes med fjernvarme, steget fra 34 til 61 pct., mens andelen af boliger, der opvarmes med oliefyr, er faldet fra 53 til 16 pct. Naturgas, som blev introduceret i begyndelsen af 1980 erne, findes nu i ca. 14. pct. af boligerne. Fjernvarme er den mest udbredte opvarmningsform i såvel parcelhuse som etageboliger, hvor den opvarmer hhv. 41 og 87 pct. af de beboede boliger. Figur 2 Andet og uoplyst El Naturgas Oliefyr Fjernvarme Boliger fordelt efter varmeinstallation i perioden Pct Anm.: 1. januar. Se tabel Boligbestanden Ni ud af ti boliger opført efter 1900 Ni ud af ti af Danmarks 2,7 millioner boliger er opført efter Den største andel af boliger opført efter 1990 finder man i boliger i etageboligbebyggelse, hvor 8 pct. af samtlige etageboliger er opført efter De tilsvarende tal for parcelhuse og række-, kæde- og dobbelthuse er hhv. 6 og 2 pct. Figur 3 Bestanden af boliger fordelt efter opførelsesår. 1. januar Pct Se tabel Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2007

3 Byggeri og boligforhold 4. Byggevirksomhed Boligbyggeriet toppede i 1970 erne Ændrede familiemønstre og øget velstand resulterede i slutningen af 1960 erne og 1970 erne i en kraftig efterspørgsel efter boliger hovedsageligt parcelhuse. Antallet af fuldførte boliger kulminerede således i årene og toppede i 1973 med over fuldførte boliger. Figur 4 Fuldførte boliger 60 Tusinde Se tabel 295. Flest kvadratmetre til erhvervsformål siden 1980 Nedgangen i boligbyggeriet fra midten af 1970 erne slår også igennem, når byggeriet opgøres i fuldført samlet etageareal. Frem til 1980 blev der fuldført flere kvadratmetre om året til beboelse end til erhvervsformål. Men siden 1980 er billedet vendt, således at der siden er blevet fuldført flere kvadratmetre hvert år til erhvervsformål end til beboelse. Dog har stigningen i boligbyggeriet de senere år betydet, at antallet af kvadratmetre til beboelse kraftigt har nærmet sig omfanget af fuldført samlet etageareal til erhvervsbygninger. Figur 5 Fuldført byggeri, samlet etageareal (1.000 m 2 ) Samlet etageareal Beboelse Erhverv I alt Se tabel 294. Statistisk Årbog 2007 Byggeri og boligforhold 299

4 Byggeri og boligforhold 5. Bygningsbestanden Samlet etageareal steget med 15 pct. siden januar 2006 udgjorde det samlede etageareal 626,5 mio. m² heraf findes 48 pct. i bygninger til helårsbeboelse, 42 pct. i erhvervsbygninger og 9 pct. i bygninger til kultur- og fritidsformål. Mens beboelsesarealet er steget med 28 pct. siden 1990, er erhvervsarealet kun steget med 15 pct. 6. Bygge- og anlægsvirksomheds andel i samfundsøkonomien Værditilvækst Bygge- og anlægssektorens andel af den samlede økonomi (målt ved andel af bruttoværditilvæksten) har været markant faldende, siden andelen toppede i 1972 dog med et mindre opsving i midt-80 erne. Siden midten af 1990 erne har andelen været rimelig konstant, hvor sektorens andel af den samlede bruttoværditilvækst har ligget på ca. 5-6 pct. Beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren Bygge- og anlægssektorens andel af den samlede beskæftigelse har siden slutningen af 1960 erne udgjort en stadig mindre andel af den samlede beskæftigelse i landet. Siden beskæftigelsesandelen toppede i 1970 med 9,5 pct. af den samlede beskæftigelse, er andelen i 2005 faldet til 6,3 pct. 7. Byggebeskæftigelsens fordeling på aktivitet Stor stigning i byggebeskæftigelsen Byggebeskæftigelsen steg fra 2005 til I 2006 var der beskæftigede mod i 2005, svarende til en stigning på 6 pct. I 2006 var beskæftiget med reparationsarbejde, svarende til 34 pct. af den samlede byggebeskæftigelse. I 2000 var der ligeledes beskæftigede, hvilket især skyldtes december-stormen i 1999, svarende til 35 pct. Andelen af beskæftigede med reparationsarbejde var i 2003 faldet til , svarende til 33 pct. Flere beskæftigede med nybyggeri Der har været en stigning i antal beskæftigede med nybyggeri fra i 2005 til i Det svarer til, at beskæftigede med nybyggeri i 2006 udgør 27 pct. af den samlede byggebeskæftigelse mod 25 pct. i Flere beskæftigede med anlægsarbejde Antal beskæftigede med anlægsarbejde steg til i 2006 mod i Det svarer dog til et relativt fald, hvor andelen af beskæftigede med anlægsarbejde gik fra at udgøre 14,3 i 2005 til 14,2 pct. i Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2007

5 Byggeri og boligforhold Figur 6 Ikke på arbejde (sygdom mv.) Kontor arbejde Andet arbejde Anlægsarbejde Reparation og ombygning Nybyggeri og tilbygning Beskæftigelse i bygge- og anlæg fordelt på aktivitet Personer Anm.: Statistikken om byggebeskæftigelsen er blevet omlagt, så den nu omfatter hele bygge- og anlægssektoren. Omlægningen af statistikken har betydet en stigning i beskæftigelsesniveauet på 14 pct. i forhold til tidligere opgørelser. Årstallene er et simpelt gennemsnit af de kvartalsvise tællinger, hvor beskæftigelsen opgøres midt i kvartalet. Se tabel Byggeomkostningerne De samlede byggeomkostninger er steget I 2003 blev Reguleringsindekset for boligbyggeri erstattet af Byggeomkostningsindekset for boliger. Ud over indeks for boliger generelt udarbejdes der i det nye indeks også indeks for hhv. enfamiliehuse og etageboliger. De samlede byggeomkostninger er fra 1987 til 2006 steget med 84 pct. Materialeomkostningerne er i den samme periode steget med 77 pct. og arbejdsomkostningerne med 104 pct er det første år siden 1992, hvor materialeomkostningerne er steget mere end arbejdsomkostningerne. Årets stigning i alt er den højeste siden Figur 7 Byggeomkostningsindeks for boliger 120 Indeks, 1. kvt. 2003= Materialer 80 Arbejdsløn 60 I alt Anm.: Tallene fra 1987 og frem til og med 2002 stammer fra Reguleringsindekset for boligbyggeri, mens tallene for 2003 og frem stammer fra Byggeomkostningsindeks for boliger. Se tabel 299. Statistisk Årbog 2007 Byggeri og boligforhold 301

6 Tabel 293 Bygningsbestand januar Antal bygninger Bygningens varmeform Fjernvarme Centralvarme Ovne 2 Ingen el. uoplyst varmeinstallation Bygningernes bebyggede areal 3 Bygningernes samlede areal 4 tusinde m 2 Bygningsbestanden i alt Bygningernes hovedsagelige anvendelse Bygninger til beboelse i alt Parcelhuse og stuehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Andre bygninger til beboelse Bygninger til erhverv i alt Avls- og driftsbygninger Fabrikker, værksteder o.l Bygninger til administration (herunder off.adm.), handel, lib. erhverv Andre bygninger til erhverv Øvrige bygninger i alt Bygninger til institution, undervisning, kulturelle formål mv Sommerhuse Andre bygninger til fritidsformål Amter og kommuner Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Inkl. bygninger med uoplyst anvendelse, men ekskl. garager, carporte og udhuse. 2 Herunder også elpaneler. 3 Areal af stueetagen. 4 Arealet af samtlige etager, inkl. kælder, men ekskl. tagetageareal, der ikke kan udnyttes. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september Flere tal og oplysninger findes på 302 Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2007

7 Tabel 294 Byggevirksomhed Udstedte byggetilladelser Påbegyndt i Fuldført i tusinde m 2 Byggeri i hele landet, målt i etageareal Beboelsesbygninger Bygnings art Fritliggende enfamiliehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Øvrige bygninger Produktions- og administrationsbygninger mv Landbrug mv Fabrikker, værksteder mv El-, gas-, vand- & varmeværker Transport-, kommunikations- og garageanlæg Administration, handel, liberale erhverv Hoteller og servicevirksomheder i øvrigt Øvrige bygninger Bygninger til kulturelle formål samt institutioner Heraf: Bygninger til undervisning og forskning Hospitaler, sygehjem mv Bygninger i øvrigt Heraf: Sommerhuse Geografisk fordeling Hele landet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Anm.: Tallene er ikke korrigeret for forsinkelser. 1 Omfatter stuehuse og parcelhuse. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2007 Byggeri og boligforhold 303

8 Tabel 295 Boligbyggeri Udstedte byggetilladelser Påbegyndt i Fuldført i antal boliger Hele landet i alt Heraf: Til- og ombygninger Bygnings art Fritliggende enfamiliehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier Døgninstitutioner Øvrige bygninger Bygherreforhold Private bygherrer Boligforeninger Stat og kommune Geografisk fordeling Hele landet Københavns Kommune Frederiksbergs Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Omfatter stuehuse og parcelhuse. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar Flere tal og oplysninger findes på 304 Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2007

9 Tabel 296 Bygningernes samlede areal I alt 566,4 598,8 648,3 681,4 686,8 Bygninger til beboelse 293,8 305,4 326,9 341,5 344,5 Heraf: Parcelhuse 146,8 152,1 166,9 174,8 176,5 Række-, kæde- og dobbelthuse 22,9 27,1 31,7 35,1 35,8 Etageboligbebyggelse 85,8 87,9 92,5 96,8 97,6 Bygninger til erhverv 222,9 240,5 261,2 275,3 276,7 Heraf: Avls- og driftsbygninger til landbrug 121,7 126,3 130,7 134,3 134,6 Fabrikker og værksteder 41,7 46,3 52,2 55,2 55,3 Kontor, handel, lager og administration 43,5 50,0 57,9 63,9 64,9 Øvrige bygninger 49,7 52,8 60,2 64,7 65,7 Heraf: Kulturelle formål og institutioner 32,9 34,8 38,9 41,4 41,7 Sommerhuse 11,4 12,0 13,4 14,5 14,9 mio. m 2 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september Flere tal og oplysninger findes på Tabel 297 Gennemsnitligt areal af fuldførte boliger m 2 pr. bolig Helårsbeboelse i alt Stuehuse Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier antal boliger Fuldført boligbyggeri i alt Stuehuse til landbrugsejendomme Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboligbebyggelse Kollegier Øvrige boliger Anm.: Det gennemsnitlige areal af fuldførte boliger er beregnet alene på nybyggede boliger. 1 Opgørelsen omfatter kun nybyggede boliger. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj Flere tal og oplysninger findes på og bygv3 Statistisk Årbog 2007 Byggeri og boligforhold 305

10 Tabel 298 Omkostningsindeks for anlæg Gns Gns Gns =100 Veje 103,98 142,15 149,53 Jordarbejder mv. 105,07 140,10 145,88 Asfaltarbejder 103,60 146,10 153,65 Betonkonstruktioner 102,70 137,88 147,75 Jernkonstruktioner 101,68 142,52 155,55 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort februar Flere tal og oplysninger findes på Tabel 299 Byggeomkostningsindeks for boliger Sammenvejningsfaktorer Gns kvt. 2003=100 Gns Byggeomkostningsindeks for boliger i alt ,3 110,3 Jord- og betonarbejde ,6 110,0 Betonelementarbejde ,4 111,5 Murerarbejde ,0 111,1 Tømrerarbejde ,6 112,0 Snedkerarbejde ,5 101,9 Malerarbejde ,4 107,7 Vvs-arbejde ,8 116,2 El-arbejde ,2 112,1 Undergrund ,6 109,3 Råhus ,8 113,0 Bygningskomplettering ,6 109,1 Vvs-anlæg ,9 112,4 El- og mekaniske anlæg ,1 115,1 Bygningsinventar 67 98,9 99,2 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort marts Flere tal og oplysninger findes på 306 Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2007

11 Tabel 300 Beskæftigede ved bygge og anlæg Gns Gns Antal beskæftigede i alt Entreprenører mv Murermestre El-installatører Vvs-installatører Tømrermestre og bygningssnedkere Malermestre Glarmestre Anden bygge- og anlægsvirksomhed Offentlige virksomheder mv Anm.: I tabellen indgår også virksomheder med bygge- og anlægsaktivitet, som har hovedbranche uden for bygge- og anlægssektoren. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort januar Flere tal og oplysninger findes på Tabel 301 Befolkningens boligsituation 1. januar Beboede boliger Beboere Gennemsnitligt antal beboere pr. husstand 3,01 2,69 2,47 2,15 Personer pr. bolig pct. I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 1 beboer 16,0 23,7 27,9 38,3 2 beboere 27,4 29,5 31,6 33,1 3 beboere 20,9 18,5 16,1 11,7 4 beboere 18,9 16,7 16,5 11,5 5 eller flere beboere 16,8 11,6 7,9 5,4 Boligart I alt (inkl. uoplyst) 100,0 100,0 100,0 100,0 Husstande i: Stuehuse 12,4 9,8 7,8 4,6 Parcel-, række- og kædehuse 32,6 39,7 49,9 54,5 Etageboliger og kollegier 55,0 49,0 41,6 39,2 Andre boliger - 1,6 0,6 1,6 Udlejningsforhold I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Benyttet af ejer 44,9 46,9 54,6 51,3 Udlejet 55,1 53,1 44,1 46,3 Uoplyst - - 1,3 2,4 Installationsforhold: Andel af husstande med fjern- og centralvarme 47,0 84,0 91,3 93,7 Andel af husstande med eget bad 45,0 71,3 84,0 95,3 1 Ekskl. boliger i døgninstitutioner og sommerhuse. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni Flere tal og oplysninger findes på antal Statistisk Årbog 2007 Byggeri og boligforhold 307

12 Tabel 302 Boliger fordelt efter art, værelser m.m januar Boligens art Boliger i alt Heraf ejerlej- Parcel- og Række-, Etage- Kollegie- Andre ligheder stuehuse kæde- og boliger boliger boliger 1 dobbelthuse antal boliger Boliger i alt Antal værelser: 1 værelse værelser værelser værelser værelser værelser eller flere værelser Uoplyst Areal: 0-39 m m m m m m m m m Opførelsesperiode: Før Uoplyst Ejerforhold: Privatperson, A/S mv Almene boligselskaber Private andelsboligforeninger Offentlig myndighed Udlejningsforhold: Udlejet Benyttet af ejer Uoplyst samt ikke benyttet Installationsforhold: Toilet, centralvarme, bad Toilet, centralvarme uden bad Toilet uden centralvarme Uden toilet og uoplyst Inkl. uoplyst boligart. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september Flere tal og oplysninger findes på 308 Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2007

13 Tabel 303 Boliger regionalt fordelt efter boligens art januar Boligens art Parcel- og Række-, Etage- Kollegie- Andre stuehuse kæde- og boligbebyggelse boliger boliger 1 dobbelthuse antal boliger Boliger i alt Hele landet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Regionskommune Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Inkl. uoplyst boligforhold. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2007 Byggeri og boligforhold 309

14 Tabel 304 Boliger, husstande og personer fordelt efter boligens art januar Boliger Husstande Personer Gns. antal personer pr. husstand antal I alt ,15 Boligens art Stuehuse ,80 Parcelhuse ,61 Række-, kæde- og dobbelthuse ,94 Etageboliger ,69 Kollegieboliger ,24 Boliger i døgninstitutioner ,61 Fritidshuse ,80 Anden helårsbeboelse ,41 Uoplyst ,88 Anm.: Oplysningerne er baseret på en samkøring af bygnings- og boligregistret (BBR) og det centrale personregister (CPR). En husstand består af personer tilmeldt samme adresse i CPR. 1 Boligforhold oplyst for husstande og personer betyder, at samme adresse findes både i BBR og CPR, mens Uden boligforhold oplyst betyder, at den tilmeldte adresse for husstande og personer i CPR ikke findes i BBR, eller der ikke findes en boligenhed på adressen i BBR. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september Flere tal og oplysninger findes på bol4 og bol6 Tabel 305 Boliger fordelt efter varmeinstallation januar Olie Centralvarme fra eget anlæg med Natur gas Andet el. uoplyst I alt Ovne 1 Fjernvarme Ingen eller uoplyst varmeinstallation I alt antal boliger Boliger i alt Stuehuse Parcelhuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Kollegieboliger Andre boliger Inkl. elovne og elpaneler. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september Flere tal og oplysninger findes på 310 Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2007

15 Tabel 306 Husstande fordelt efter boligens art januar Boligens art Husstande i alt Parcel- og Række-, Etage Kollegie- Andre Udlejede Beboet stuehuse kæde- og boligbebyggelse boliger boliger 1 boliger af ejer dobbelthuse Heraf Husstande i alt Heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Husstande med en enlig mand i alt Heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Husstande med en enlig kvinde i alt Heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Husstande med et ægtepar i alt Heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Øvrige husstande med et par i alt Heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Husstande med voksne hjemmeboende børn i alt Heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Andre husstandstyper 2 I alt Heraf med: 0 børn barn børn eller flere børn Anm.: Tabellen omfatter kun husstande med oplyst boligforhold. Boligforhold oplyst for husstande og personer betyder, at samme adresse findes både i BBR og CPR, mens Uden boligforhold oplyst betyder, at den tilmeldte adresse for husstande og personer i CPR ikke findes i BBR, eller der ikke findes en boligenhed på adressen i BBR. Børn er defineret som ugifte, barnløse personer under 18 år, der bor på samme adresse som en af deres forældre. 1 Inkl. uoplyst boligart. 2 Husstane bestående af flere familier samt ikke hjemmeboende børn under 18 år. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2007 Byggeri og boligforhold 311

16 Tabel 307 Udlejede boliger fordelt efter forskellige kriterier Uden installationsmangler Med installationsmangler I alt 1. januar Hele landet Hovedstadsområdet Heraf København, Frederiksberg Hele landet Øvrige kommuner Hovedstadsområdet Heraf København, Frederiksberg Hele landet Øvrige kommuner Hovedstadsområdet Heraf København, Frederiksberg Øvrige kommuner antal udlejede boliger (tusinde) I alt udlejede boliger 1 078,6 458,2 219,9 620,5 81,1 45,9 37,7 35, ,7 504,1 257,6 655,6 Boligens art: Parcelhuse 72,3 9,6 0,9 62,6 4,8 0,8 0,2 4,0 77,1 10,5 1,0 66,6 Række-, kæde- og dobbelthuse 215,8 55,6 3,0 160,2 3,1 0,8 0,2 2,3 218,8 56,4 3,1 162,4 Etageboligbebyggelse 739,4 377,5 210,6 361,9 64,8 41,8 36,1 23,0 804,2 419,3 246,7 384,9 Kvadratmeterinterval: Under 40 m 2 58,0 25,4 11,4 32,6 13,0 4,9 3,3 8,1 71,0 30,3 14,7 40, m 2 171,7 88,2 53,2 83,5 26,2 16,8 14,1 9,4 197,9 105,0 67,2 92, m 2 349,2 150,3 73,2 198,9 22,1 13,4 11,7 8,7 371,3 163,8 84,9 207, m 2 303,2 122,3 47,6 181,0 11,2 6,6 5,4 4,6 314,4 128,8 53,0 185, m 2 108,8 40,9 18,0 67,9 4,0 2,2 1,8 1,8 112,8 43,1 19,9 69, m 2 54,2 21,2 11,1 33,0 2,7 1,5 1,1 1,2 56,9 22,6 12,3 34, m 2 17,0 5,6 3,4 11,4 0,7 0,3 0,2 0,4 17,7 5,9 3,6 11,8 200 m ,5 4,3 2,0 12,2 1,1 0,3 0,1 0,8 17,6 4,6 2,1 13,1 Ejerforhold: Privatperson o.l. 98,1 45,5 26,2 52,7 2,7 1,4 0,9 1,3 100,8 46,9 27,1 54,0 Alment boligselskab 153,5 28,1 12,8 125,4 25,3 6,6 4,0 18,7 178,8 34,7 16,7 144,1 Aktie- og anpartsselskab m.m. 482,6 202,7 55,4 279,9 6,4 3,2 2,1 3,2 489,0 205,9 57,5 283,1 Private andelsboligforeninger 92,3 30,8 19,8 61,5 11,4 5,1 4,1 6,3 103,7 35,9 23,9 67,8 Kommuner og stat 157,4 106,9 81,3 50,5 23,7 22,7 21,6 1,1 181,2 129,6 102,8 51,6 Udlejede ejerlejligheder 32,5 9,8 3,4 22,7 4,9 2,9 1,5 2,1 37,5 12,7 4,9 24,8 Andet eller uoplyst 62,0 34,3 21,1 27,7 6,6 4,2 3,6 2,5 68,6 38,5 24,7 30,2 Opførelsesperiode: Opført før år ,6 34,7 30,6 41,9 21,1 14,2 12,9 6,9 97,7 48,9 43,6 48, ,6 39,9 34,6 51,7 23,3 14,0 12,6 9,3 114,9 53,9 47,2 61, ,2 82,9 69,4 57,3 18,8 10,9 9,0 7,9 159,0 93,8 78,4 65, ,4 36,9 21,9 36,5 6,9 3,6 1,8 3,2 80,3 40,5 23,7 39, ,5 55,8 13,5 61,6 3,7 1,4 0,5 2,3 121,1 57,2 14,0 63, ,1 29,4 6,6 33,7 1,5 0,5 0,2 1,0 64,6 29,9 6,8 34, ,4 35,8 8,4 46,6 1,3 0,2 0,1 1,1 83,6 36,0 8,5 47, ,7 41,1 9,9 50,6 0,7 0,2 0,1 0,5 92,5 41,4 10,0 51, ,8 20,1 4,4 27,7 0,5 0,3 0,1 0,2 48,3 20,4 4,4 28, ,0 18,5 6,2 42,5 0,7 0,3 0,3 0,4 61,8 18,8 6,5 43, ,8 19,2 3,6 51,6 0,8 0,1 0,1 0,7 71,6 19,3 3,7 52, ,1 18,5 4,2 43,5 0,5 0,1 0,0 0,4 62,6 18,7 4,2 43, ,3 10,3 3,0 25,0 0,2 0,0 0,0 0,1 35,5 10,3 3,0 25, ,3 13,5 3,6 46,8 0,3 0,0 0,0 0,2 60,6 13,6 3,6 47,0 Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september Flere tal og oplysninger findes på 312 Byggeri og boligforhold Statistisk Årbog 2007

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2005 var der 2.633.886 boliger i Danmark. 40 pct. af boligerne er parcelhuse, 38 pct.

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2004 var der 2.561.306 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest parcelhuse 1. januar 2009 var der 2.735.486 boliger i Danmark, hvilket er en stigning på 25.189 i forhold til året før. 58 pct. af boligerne er enfamiliehuse,

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1 Danskernes boligforhold Flest enfamiliehuse 1. januar 2011 var der 2.745.458 boliger i Danmark, hvoraf 2.474.988 er beboede. 44 pct. af boligerne er enfamiliehuse, 39 pct. etageboliger,

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Flest boliger i parcelhuse Den 1. januar 2003 var der 2.540.908 helårsboliger i Danmark. 41 pct. af boligerne er parcelhuse, 40

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2001 af i alt 5.349.000 personer. Halvdelen

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold Byggeri og boligforhold 1. Danskernes boligforhold Byggeri og boligforhold Halvdelen af befolkningen bor i parcelhuse Danmarks befolkning bestod pr. 1. januar 2000 af i alt 5.330.000 personer. Halvdelen

Læs mere

BOLIGER OG BYGGERI, M.M.

BOLIGER OG BYGGERI, M.M. BOLIGER OG BYGGERI, M.M. I Odense Kommune findes der godt 9.00 boliger. Knap / af boligerne er parcelhuse, mens ca. procent er flerfamiliehuse og ca. procent er række, kæde eller dobbelthuse. Lidt over

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor April 2004 BYGGEVIRKSOMHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x Fortsat stor byggeaktivitet. x Godt 710.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Byggevirksomheden i Århus Kommune, 2004 Antallet af fuldførte boliger i 2004 udgjorde 1.800 boliger, hvilket er et fald på 183 i forhold til

Læs mere

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011

Maj Med kilde i Danmarks Statistik. Byggevirksomheden 1. kvartal 2011 Maj 0 Med kilde i Danmarks Statistik Byggevirksomheden. kvar 0 Det samlede påbegyndte etageareal er steget med 0 pct. i første kvar i 0 i forhold til første offentlig af samme kvar sidste år. Dette skyldes

Læs mere

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8.

Stigninger i det påbegyndte byggeri. Påbegyndt byggeri, estimeret og sæsonkorrigeret. Antal boliger / Tusinde kvm. 8. NYT FRA DANMARKS STATISTIK Byggevirksomheden. kvt. 0 Byggeri og boligforhold Nr. 5 0. maj 0 Stigninger i det påbegyndte byggeri Det samlede påbegyndte etageareal steg fra fjerde kvartal 0 til første kvartal

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2010 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2010 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 38 pct. i første kvartal 2010 sammenlignet

Læs mere

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale:

Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Maj 2009 Med kilde i Danmarks Statistik fremsendes vedhæftet følgende bilagsmateriale: Byggevirksomheden 1. kvartal 2009 Det samlede påbegyndte etageareal er faldet med 17 pct. i første kvartal 2009 i

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet

Konjunkturoversigt for byggeriet København, den 14. oktober 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet Af Camilla Vakgaard og Gunde Odgaard Dejligt at der er fremgang i byggebeskæftigelsen I BAT finder vi det særdeles glædeligt at bygge- og

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997 Nr. 3.02 August 1997 BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1997 x Knap 281.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1. juli 1997. Det er en fremgang på godt 57.000 m 2 eller 26 pct.

Læs mere

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998

BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998 Nr. 3.02 Sept. 1998 BYGGEVIRKSOMHEDEN ÅRHUS KOMMUNE 1. HALVÅR 1998 x Godt 256.000 m 2 etageareal er under opførelse i Århus Kommune pr. 1. juli 1998. Det er en tilbagegang på godt 24.000 m 2 eller 9 pct.

Læs mere

Boliger og byggeri - A.4

Boliger og byggeri - A.4 Boliger og byggeri - A.4 72 Boliger og byggeri Dwellings and construction Nr. (No.) Side (Page) Boliger og byggeri (tekst) Dwellings and construction (text) 73 Boliger Dwellings A 4.1 Boligforhold 1880-2002

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

NYT. Lidt dyrere at bygge bolig FRA DANMARKS STATISTIK. Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2011

NYT. Lidt dyrere at bygge bolig FRA DANMARKS STATISTIK. Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2011 NYT FRA DANMARKS STATISTIK boliger 1. kvt. 2011 Byggeri og boligforhold Nr. 294 24. juni 2011 Lidt dyrere at bygge bolig Det er blevet lidt dyrere at bygge boliger trods faldende omkostninger til håndværkere.

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Byggevirksomheden. Industri og Byggeri Erik Nielsen, tlf , e-post: Byggeri og boligforhold 187. Formål. Indhold.

Byggevirksomheden. Industri og Byggeri Erik Nielsen, tlf , e-post: Byggeri og boligforhold 187. Formål. Indhold. Byggeri og boligforhold 187 Byggevirksomheden Formål Statistikken over byggevirksomheden er en registerbaseret opgørelse over den aktuelle byggeaktivitet. Formålet og den primære anvendelse af statistikken

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Nordvestsjælland som forstad

Nordvestsjælland som forstad Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Nordvestsjælland som forstad Borgmester Jørn Sørensen, Holbæk Kommune Bykatalog - Nordvestsjælland - Ny Holbæk Kommune - Holbæk Kommune

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968

Kortbilag A. Udvidelse af forsyningsområde. EAN nr. 5798006606467 CVR nr. 30174968 Kortbilag A Udvidelse af forsyningsområde Kortbilag B Transmissionsledning Bilag C Berørte ejendomme (adresseliste) Holmstrupvej 1 Holmstrupvej 10 Holmstrupvej 11 Holmstrupvej 12 Holmstrupvej 13 Holmstrupvej

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, september 2011 Energieffektivitet og renovering i EU Hen over sommeren sendte Energistyrelsen et forslag fra EU Kommissionen i høring. Forslaget omhandler energieffektivisering

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger.

De tomme boliger. Dette notat vil på baggrund af tal fra Danmarks Statistik kigge lidt nærmere på de tomme boliger. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 21 Offentligt De tomme boliger Det faldende befolkningstal giver en række problemer og udfordringer for Lolland Kommune. Et af de vigtigste

Læs mere

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Energimærkning marts 2011. Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Energimærkning marts 2011 Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger Baggrund og formål Fremme energibesparelser og øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger 40 procent af

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre

Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Grundens vandforsyningsforhold registreres medmindre Bilag 1 Oplysninger, der skal registreres på de enkelte niveauer i BBR: Om den enkelte grund. Afløbsforhold Vandforsyning Grundens afløbsforhold registreres medmindre afløbsforholdene for de bygninger,

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 74 af 22/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2841650 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel - Sammenfatning af analyserapport Jonas Zangenberg Hansen, Peter Stephensen og Joachim Borg Kristensen April 213 Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR. Oplysninger om grunde Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Københavns Kommune Byens Anvendelse, BBR Postboks 416, 1504 København V Modtager:

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ SKOVLØKKEN 4, TEJN, 3770 ALLINGE Modtager:

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Skovstatistik SKOV5 Hugsten i skove og plantager i Danmark efter område og træsort. 2006 data forventes august 2007

Skovstatistik SKOV5 Hugsten i skove og plantager i Danmark efter område og træsort. 2006 data forventes august 2007 Befolkning Tabeller hvor referenceår 2006 bliver opdateret efter den gamle kommune- og amtsindelingen (før 2007) og efter den nye kommune- og regionsinddelingen (efter 2007) Folketal BEF1A Folketal pr.

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.456-459 af 28. september 2004.

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene

Tabelsæt 1 Datasæt indeholder oplysninger om flytninger i årene Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2017. Flytninger mellem danske

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Erhvervsparken 24 (vejkode: 382), 8882 Fårvang Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) BEK nr 1338 af 28/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2191 Senere

Læs mere

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG

Energikortlægning. Joakim Larsen, Energiplanlægger 27 JUNI 2014 HTKGG Energikortlægning Joakim Larsen, Energiplanlægger 1 Metode 2 Metode Filtrering 3 Filtrering Oplysninger pr adresse Geokode Bygningsklasse Bygningstype Opførelsesår Opvarmningsform og brændsel Tag- og vægtype

Læs mere

Datagrundlag. Anvendte registre

Datagrundlag. Anvendte registre Datagrundlag Anvendte registre Alle tabeller er baseret på de seneste tilgængelige tal inden for de enkelte statistikområder. Tallene bliver opdateret løbende i løbet af 2016. Flytninger mellem danske

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til BBR, eller hvis

Læs mere

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med.

Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk for, at byggeriet er lovligt i henhold til

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

AARHUS KOMMUNE BBR - EJENDOMSBESKATNINGEN. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE - EJENDOMSBESKATNINGEN KALKVÆRKSVEJ 10, POSTBOKS 539, 8100 AARHUS C Modtager:

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.05 Marts 2002 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1992-2002 x Pr. 1. januar 2002 er indbyggertallet i Århus Kommune på 288.837. På 10 år er kommunens befolkning

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ. Oplysninger om grunde VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VIBORG KOMMUNE, TEKNIK & MILJØ PRINSENS ALLE 5, 8800 VIBORG Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). (Anvendelseskode: 120) Samlet areal: 92 m2 Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken) -Medd-Data Ejendommens beliggenhed: Kommunenr./Ejendomsnr.: Aale Bygade 34A (Vejkode: ), 716 Tørring 766/17246 Oplysninger om grunde Adresse: Aale Bygade 34A (vejkode: 6), 716 Tørring Ejerforhold: Privatpersoner

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Borgerservice Ramsherred 5, 5700 Svendborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Boligudviklingen de seneste 10 år

Boligudviklingen de seneste 10 år de seneste 10 år Boligudviklingen i Odense Kommune I de seneste 10 år er der sket en befolkningsvækst i Odense kommune på ca. 6.000 indbyggere, og indbyggertallet er stagneret de senere år. Der bor ca.

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager:

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: ALBERTSLUND KOMMUNE BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender ALBERTSLUND KOMMUNE By Miljø og Beskæftigelse, 2620 Albertslund Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.:

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

BBR-meddelelse. Der er verserende byggesager på ejendommen. Ejer: Privat andelsboligforening

BBR-meddelelse. Der er verserende byggesager på ejendommen. Ejer: Privat andelsboligforening Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Andelsboligforeningen Fælleden: V/Henrik Larsen Bispehøjen 102 4300 Holbæk Ejerlav Holbæk Markjorder Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Der er verserende

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde

SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Oplysninger om grunde SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender SVENDBORG KOMMUNE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5, 2. sal, 5700 Svendborg Modtager:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AARHUS KOMMUNE BBR og Ejendomsskat, Miljø og Energi. Oplysninger om grunde AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AARHUS KOMMUNE og Ejendomsskat, Miljø og Energi GRØNDALSVEJ 1C, 8260 VIBY

Læs mere

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær

Oplysninger om grunde. Oplysninger om tekniske anlæg. Oplysninger om bygninger BBR. Modtager: Adresse: Houvej 22 (vejkode: 301), Estre, 5953 Tranekær Langeland kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Langeland kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 482

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110, hvor havvandsspejlet forventes at være steget med 0,9 meter.

Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110, hvor havvandsspejlet forventes at være steget med 0,9 meter. Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Cpr. Nr. Dato 15-11-2016 Navn Sagsbehandler Berørte boliger og borgere Stordige - Klimatilpasning Alle nedenstående opgørelser er foretaget for et fremtidigt scenarie i år 2110,

Læs mere

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen

Statistik til kommunal planlægning. 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen Statistik til kommunal planlægning 1.a Nøgletal på kommuner og nøgletal på boligområder v/heidi Lucas Rasmussen og Anita Saaby Rasmussen DST s standardprodukter: Brugerbetalte hyldevarer Opstår når flere

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Byggeri og boligforhold

Byggeri og boligforhold FLERE TAL Byggeri og boligforhold Konjunkturbarometer for bygge og anlæg Beskæftigede i bygge og anlæg Byggeomkostningsindeks Omkostningsindeks for anlæg Byggevirksomhed Boligbyggeri Boligtælling 1 Bygningsopgørelse

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde HØRSHOLM KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HØRSHOLM KOMMUNE ÅDALSPARKVEJ 2, 2970 HØRSHOLM Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 223 14054

Læs mere

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*)

2 TH 0 50/0/0 0/0 2/0 1/1 JA(E*) Silkeborg Kommune BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1, 8600 Silkeborg Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller

Ansøgning om reservation af udgiftsramme. OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6. Nøgletal, 9 tabeller Ansøgning om reservation af udgiftsramme OMRÅDEFORNYELSE I SUNDS Herning Kommune BILAG 6 Nøgletal, 9 tabeller Tabel 1. Antal personer med bopæl i området efter alder og herkomst 1. januar 2008-2012 1.

Læs mere

Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2008. 1. Sammenfatning. Byggeomkostningsindekset (1. januar 2006=100)

Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2008. 1. Sammenfatning. Byggeomkostningsindekset (1. januar 2006=100) Priser 2008:4 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2008 1. Sammenfatning Helårsstigning på 2,5 pct. Halvårsstigning på 0,8 pct. Udviklingen i Danmark De samlede byggeomkostninger steg med 2,5 pct. i perioden

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender Ikast-Brande Kommune Byggeafdelingen Centerparken 1, 7330 Brande Modtager: Kommune nr.:

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN. Oplysninger om grunde HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender HVIDOVRE KOMMUNE BY- OG TEKNIKFORVALTNINGEN HØVEDSTENSVEJ 45, 2650 HVIDOVRE

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER,

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, Nr. 1.01 Marts 1998 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1988-1998 x Pr. 1. januar 1998 er indbyggertallet i Århus Kommune på 282.137. På 10 år er kommunens befolkning steget med 9,3 %, svarende til 24.109 personer.

Læs mere

Nye anvendelseskoder for enheder

Nye anvendelseskoder for enheder Nye anvendelseskoder for enheder Nuværende koder (Under udfasning) Kort beskrivelse (Under udfasning) Nye koder Kort beskrivelse Enheder til helårsbeboelse 110 Stuehus til landbrugsejendom 110 Stuehus

Læs mere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere

Ejerforhold: Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender VEJEN KOMMUNE Teknik & Miljø () Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere