Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 436 Lokalplan 436 Toftegårdsparken HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning

2 KOMMUNEPLANEN er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne omrbder, veje osv. Kommuneplan for Hvidovre Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 18. september EN LOKALPLAN gælder for et enkelt omr8de og fastlægger mere detaljeret, hvordan omrbdet i fremtiden skal se ud, Lokalplanen skal overholde kommuneplanens bestemmelser. Planloven indeholder bestemmelser om kommunalbestyrelsens ret og pligt til at udarbejde lokalplaner. Disse bestemmelser skal sikre en sammenhæng med kommunens Øvrige planlægning. Kommunalbestyrelsen skal lægge alle lokalplanforslag frem til offentlig debat i mindst 8 u- ger dledes, at borgerne kan komme med kommentarer og ændringsforslag, inden lokalplsnen vedtages endeligt i kommunalbestyrelsen.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanomrddet 3 Lokalplanens formdl 5 Lokalplanens baggrund 5 Lokalplanens indhold 6 Lokalplanens forhold til anden planlægning 6 Ledningsanlæg 6 Offentlig fremlæggelse 7 LORALPLAN 436 Q 1 Lokalplanens omr8de og zonestatus Q 2 Lokalplanens form81 Q 3 Lokalplanomrddets anvendelse Q 4 Matrikulære forhold Q 5 Stier og parkering Q 6 Bebyggelse og legeredskaber Q 7 Beplantning, hegning og belysning Q 8 Belægning - Q 9 Terrænregulering Q 10 Ledningsdeklarationer Q 11 Ophavelse af lyste dokumenter Q 12 Lokalplanens retsvirkninger Vedtageisespdtegning Bilag Planbilag 1: Eksisterende matrikulære forhold april 1995 Planbilag 2: Eksisterende forhold, m. fremtidig belysning indtegnet. 1

4 Luftfoto af lokalplanområdet, fotograferet af L.L.O. i april

5 REDEGØRELSE Lokalplan 436 omfatter Toftegårdsparken, som er et Øst/vestgående parkstrøg, der går igennem Grundejerforeningen Toftegården samt igennem parcelhusområderne ved RudbØlvej og Ørumvej. Lokalplanens beliggenhed er vist på luftfotografiet side 2 og på planbilag 1., Lokalplanområdet, der er beliggende i byzone, omfatter et ca m2 stort område. Den del af parken, der ligger i Grundejerforeningen Toftegården, ejes af denne. Den Øvrige del af parken ejes af Hvidovre Kommune. -1- Lokalplanomridefs afgrænsning - Grundejerforeningen Toftegirden 3

6 Toftegårdsparken set fra Grønb ækvej mod vest. Toftegårdsparken set fra parkrummet mellem Langåvej og Lønborgvej mod vest. Toftegårdsparken set fra parkrummet mellem Ørumvej og Rudbølvej mod øst. 4

7 Det er lokalplanens form81 at bevare hele anlægget fra Langdvej i Øst til FrydenhØjstien i vest som park. Anlægget skal benyttes til rekreative formdl for omrddets beboere. Beplantningen, stien og karakteren af omrddet i det hele taget skal fastholdes. Det vil dog være muligt at anlægge legepladser, boldbane og lignende friluftsanlæg, i det omfang det ikke er til væsentlig gene for de omkringboende og efter nærmere godkendelse fra Grundejerforeningen ToftegBrden og kommunalbestyrelsen. Toftegdrdsparken blev anlagt i slutningen af 195O'erne. Parken blev planlagt som fælles friareal for de tilstødende parcelhusomrdder. Udstykningsplanen for Toftegdrden er fra 1949, udstykningerne omkring Ørumvej og RudbØlvej er planlagt lidt senere. Tofteg8rden var de første Br kun godkendt til sommerbeboelse, fordi der endnu ikke var kloakeret, men hensigten var, at omrddet skulle overgd til heldrsbebyggelse. Parken er anlagt som et grønt strøg igennem bebyggelsen. Syv villaveje gennemskærer anlægget, men den konsekvente og harmoniske beplantning af omrbdet samt stien i anlæggets sydlige kant sikrer, at anlægget virker som en helhed. Se den eksisterende plan for parken pd planbilag 2. Parken er anlagt som et rum afgrænset af granne hække (hovedsageiigt bestdende af liguster) mod syd og nord. PB trods af 7 vejgennembrydninger af parken samraenkædes dennes rum af de grbnne græsplæner. Parken er beplantet med grupper af traer og buske, hvis varierede sammensætning og placering er medvirkende til bdde at skabe intime rum samt lange Bbne forløb. Anvendelsen af disse enkle virkemidler betyder bl.a. her, at man ikke oplever parkens beskedne bredde. Pd den oprindelige udstykningsplan for Tofteghrden er der foruden beplantningen ogsd angivet, at der kan anlægges legeplads, festplads og "boldplads". 5

8 Nærværende lokalplan er udarbejdet efter Ønske fra Grundejerforeningen ToftegArden. Kommunalbestyrelsens ejendoms- og arealudvalg har besluttet, at matr.nr. lomy, som ejes af Hvidovre Kommune, skal indg8 i lokalplanen som en blivende del af parken. Kommunalbestyrelsen har besluttet at kalde det grønne anlæg for "Tofteg8rdsparken". IXIKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen fastholder den eksisterende karakter af beplantningen i parken. Desuden fastholdes stien i parkens sydlige kant, Lokalplanen giver mulighed for etablering af legepladser og boldbane og fastlægger enkle retningslinier for disse. Desuden indeholder lokalplanen bestemmelser om beplantning, hegn, belægning og belysning, IXIKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLA"1NG I Kommuneplan fremtræder Toftegkdsparken som en del af boligomrbdet, d.v.s. at der ingen særlige bestemmelser er for parken. Byplanvedtægt nr. A2, Glostrup Kommune fra 1967 fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser for Grundejerforeningen Tofteghrden og for udstykningerne omkring 0rumvej og RudbØlvej. Byplanvedtægten har ingen bestemmelser for det grønne anlaeg. I forhold til byplanvedtægtens bestemmelser eller mangel pb bestemmelser ville der kunne bygges boliger i det grønne anlæg. Byplanvedtægt nr. A2 vil blive aflyst for parken. En række ledningsanlæg er fremført under jorden i parken. Det drejer sig om dræn, kloakledninger, NESA \ \ el-kabler samt vandledninger. Der skal ved alle fremtidige anlægsarbejder tages hensyn til disse ledninger, og de deklarationer der m8tte være I tinglyst herom. 6

9 Lokalplanforslaget har været sendt til offentlig høring i perioden 24. maj 1995 til 2. august Der indkom i alt 8 tilbagemeldinger. PA baggrund af reaktionerne pd høringen er der foretaget enkelte rettelser i planen. De to vigtigste rettelser er, at der nu kun kan etableres boldbane i den bredeste del af parken, d.v.8. Øst for Borrisvej, og at 10.2, om at planen ikke er til hinder for nedlæggelse af nye ledninger, helt udgar. Ved den endelige vedtagelse genfremsattes følgende mindretalsudtalelser: Grupperne C, V og Z Ønskede de 4 kommunale grunde solgt med henblik pb bebyggelse eller forhandling med grundejerforeningerne om overdragelse af grundene pd betingelse af, at vedligeholdelse af hele arealet overtages af grundejerforeningerne. Gruppe T tilsluttede sig gruppe Vvs bemærknlnger. 7

10 8

11 LOKALPLAN 436 I medfør af lov om planlægning (1ovbekendtgØrelse nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes fø1- gende bestemmelser for det i 01 nævnte omrdde i Hvidovre Kommune. i IXIKALPLANENS OG ZONESTATUS LokalplanomrBdets afgrænsning fremgbr af planbilag 1. LokalplanomrBdet omfatter matr.nr. loki, AvedØre by, AvedØre med undtagelse af de 600 m2, der er beliggende Øst for Langdvej. Desuden omfattes matr.nr. 1Ome og lomy, begge AvedØre by, AvedØre, Lokalplanomrddet er beliggende i byzone Det er lokalplanens formdl: - at bevare Toftegardsparken som grønt omrhde for onddets beboere, - at fastholde parkens karakter, - at fastlægge rammerne for fremtidig beplantning, belysning og anlæg af legepladser og boldbane, - at aflyse byplanvedtægt nr. 2A for omrddet. Omrddet md kun anvendes til park med enkelte friluftsanlæg. 5 4 MATRIKuLæRE FORHOLD Matriklerne inden for lokalplanomr8det kan sammenlægges. 9

12 5 STIEROGPARKERING 5.1 Stien i Toftegbrdsparkens sydlige kant bevares som en 2,s m bred sti i hele parkens længde. 5.2 Der kan ikke anlægges yderligere stier. 5.3 Der kan ikke etableres parkeringspladser inden for 1okalplanomrAdet. Q 6 BBBYGGELSE OG LEGEREDSKABER 6.1 Der kan ikke etableres bebyggelse inden for lokalplanomrbdet bortset fra legehuse i forbindelse med etablering af legepladser. 6.2 Legehuse og legeredskaber skal sb vidt muligt udføres i træ og have en sbdan kvalitet og et sbdant udseende, som gør, at de kan indpasses i en park. Q 7 BEPLANTNING, HEGNING OG BELYSNING 7.1 Parkens helhedspræg, som er skabt ved samspillet imellem bbne plæner og Øer af træer og buskbeplantning, skal bevares. Se eksisterende forhold pb planbilag Ved fældning af træer og buske skal der nyplantes et tilsvarende omfang. 7.3 Hele parken skal af hensyn til helheden afgrænses af grønne hække i alle skel, der vender ud mod parken. Der ma ikke etableres plankeværk eller lignende. 7.4 Mindre anlæg til friluftsaktiviteter kan etableres, f.eks. legepladser. Boldbane kan etableres pcr et af for Borrisvej. Der skal for alle anlæg tages hensyn til parkens helhed og de omkringboende ved etablering af disse anlæg. De skal etableres mindst 5 m fra naboskel. 7.5 Der kan etableres belysning langs stien. Belysningen langs stien skal placeres nord for stien som angivet pb planbilag 2. Belysningen skal bestb af parklamper med en 1yspunktshØjde pb ca. 3,O m og en indbyrdes afstand pb ca. 20,O m. 10

13 Hvis de pdtænkte anlæg medfører væsentlige ændringer jf. Q 7.1 skal disse godkendes af kommunalbestyrelsen og kan forlanges indarbejdet i en samlet plan for parken eller dele af denne. BELEGNING Parkens "gulv" skal være græsplæner. Under legeredskaber kan der udlægges anden belægning, f.eks. barkflis. Grusstien i parkens sydlige kant kan tillades belagt med fliser eller asfalt efter nærmere aftale mellem Grundejerforeningen Toftegarden og Hvidovre Kommune. Belægning pb stier skal have fald væk fra naboe jendommene. T-ING Ber kan kun ske terrænregulering efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse LEDNINGSDEKLARATIONRR 10.1 Ingen anlægsarbejder m& iværksættes, fbrend det er undersøgt, om arbejdet er i overensstemmelse med de begrænsninger, der er i henhold til de til enhver tid gældende ledningsdeklarationer for el, vand, kloak, dræn m.v. Q 11 OPHIIVELSE AF LYSTE DOKUMENTER Byplanvedtægt nr. A2 Glostrup Kommune, vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. november 1966 og godkendt af Boligministeriet den 10. januar 1967 aflyses for den del af matr.nr. 10ki, der ligger vest for Langdvej samt for meitriklerne lorne, og 1Omy alle AvedØre by, AvedØre Deklaration om, at matr.nr. 1Ome skal indg8 i det grønne omrdde i udstykningen "Toftegarden", tinglyst den 25. november 1953 for ejendommen matr.nr. 1Ome AvedØre by, BrØndbyØster sogn, begæres aflyst. 11

14 12 u>kalplanens RETSVIRKNINGER NAr der er foretaget offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, ma der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i P12.2 og/eller Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. VideregAende afvigelser end omhandlet i kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En bestemmelse i lokalplanen, hvis indhold er fastlagt i overensstemmelse med en aftale med en statslig eller en regional myndighed, kan kun fraviges med den pagældende myndigheds samtykke. Vedtaget til offentlig fremlæggelse af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 16. maj 1995,/- Britta Christensen, borgmester direktør Endeligt vedtaget af Hvidovre Kommunalbestyrelse den 19. september 1995 / Britta Christensen, borgmester -3 1 Anders Thanning, direktør 12 J

15 Nærværende lokalplan begæres tinglyst pd matr. nr. 10ki AvedØre by, AvedØre med undtagelse af de 600 m2, der er beliggende Øst for Langdvej, samt matr.nr. lorne, og lomy, begge AvedØre by, AvedØre. Byplanvedtægt nr. A2 Glostrup Kommune, vedtaget af Glostrup kommunalbestyrelse den 14. november 1966 og godkendt af Boligministeriet den 10. januar 1967 aflyses for den del af matr.nr. loki, der ligger vest for Langbvej samt for matr.nr. 10me og lomy, alle AvedØre by, AvedØre. Deklaration om, at matr.nr. 10me skal indg8 i det grønne omrade i udstykningen "Toftegdrden", tinglyst den 25. november 1953 for matr.nr. 10me AvedØre by, BrØndbyØster, begæres aflyst. Retten i Hvidovre, Tinglysningsafdelingen: Lokalplan 436 Pdtegning pd byrde Vedr. matr.nr. lorne, AvedØre by, AvedØre Lyst den under nr. 520 PBtegning pb byrde Vedr. matr.nr. lomy, AvedØre by, AvedØre Lyst den under nr. 521 Pdtegning pd byrde Vedr. nr. 10ki Grund, AvedØre by, AvedØre Lyst den under nr. 519 Alene lyst f.s.v. ang. del af matr. nr. 10ki AVE Pbtegning pb byrde Vedr. matr.nr. lorne, Avedare by, AvedØre Lyst den under nr Aflyst af Tingbogen den Pbtegning pa byrde Vedr. matr. nr. lomy, AvedØre by, AvedØre Lyst den under 4223 Aflyst af Tingbogen den Pbtegning pb byrde Vedr. matr. nr. 10ki Grund, AvedØre by, AvedØre Lyst den under nr Aflyst f.s.v. ang. del af matr.nr. 10ki AVE 13

16 Deklaration PBtegning pb byrde Vedr. matr.nr. lorne, AvedØre by, AvedØre Lyst den under nr Aflyst af Tingbogen den PBtegning pb byrde lyst pantstiftende. Dkk 1000 Vedr. matr. nr. lorne, AvedØre by, AvedØre Lyst den under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Hvidovre den Sign. Lisbeth Johansen 14

17

18

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby

Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Lokalplan nr. 304 Tæt lave boliger ved Kildeagervej i Foldby Copyright Lorem ipsum marts 2007 April 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist INDLEDNING Gundsø Byråd har den 11. april 2001 endeligt vedtaget denne lokalplan for et lille boligområde, omfattende det gamle stuehus og en ny oldekolle-bebyggelsc ved Bistrup Ladegård i den østlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98

ULLERSLEV KOMMUNE. Lokaiplan nr. 98 ULLERSLEV KOMMUNE Lokaiplan nr. 98 For et boligområde i Ullerslev By 1999 : Ullerslev Kommune Lokalpian nr. 38 for et boligområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokaiplanen

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere