Så havde jeg kørt ud og vist dem den lille havfrue!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Så havde jeg kørt ud og vist dem den lille havfrue!"

Transkript

1 Så havde jeg kørt ud og vist dem den lille havfrue! Nanna Bøndergaard Butters, cand.mag. Integrationsvejleder Blågård Skole, BUF, København At blive anerkendt og brugt i forhold til ens barns læring i skolen I forbindelse med en forældreworkshop på Blågård Skole i 2010, hvor forældrene blev bedt om at fortælle om deres oplevelser og erfaringer med skole-hjemsamarbejdet, fortalte en far, at hans dreng lige havde haft et undervisningsforløb om H.C. Andersen, og han tilføjede, hvis jeg bare havde vidst det, så havde jeg kørt en tur i weekenden og vist dem Den lille havfrue på Langelinie. Rigtig mange forældre vil gerne støtte deres børn i den læring der foregår i skolen, men mange oplever også, at blive udfordret på tålmodighed og viden, når de skal hjælpe med lektier, eller forsøge at få barnet til at fortælle om hvad de har lavet i skolen i dag?. Faren i eksemplet her, har pakistansk baggrund og man kunne blive overrasket over, at han både kender H.C. Andersen, Den lille havfrue, og havde lyst til at tage sine børn med på weekendtur til Langelinie. Hans udsagn er interessant, fordi det på mange måder udfordrer forestillinger om tosprogede forældre som ressourcesvage og ikke interesserede i deres børns læring og skolegang 1. Udsagnet rokker ved diskurser præget af stereotypier, og peger frem mod en forståelse af, at tosprogede forældre har lige så forskellige forudsætninger for at støtte deres barns læreprocesser som danske forældre. Forældre møder skolen med forskellige forudsætninger, sprogligt, uddannelsesmæssigt, kulturelt, religiøst, socialt etc. I virkeligheden er det en simplificering alene at beskrive denne far med kategorien tosproget, måske taler han også flydende engelsk og er derfor flersproget, derudover kan han formentlig puttes ind i en række andre kategorier, måske er han håndværker eller akademiker, troende eller ikke-troende, mand, men feminist, vegetar og netflix bruger. Ser vi på forældrene på denne måde, er der ikke noget dem og os. Vi er alle forskelligt forskellige 2. Undervisningen og samarbejdet med hjemmene skal rumme denne mangfoldighed af forskellighed, og man må som lærer være nysgerrig på, hvordan de erfaringer som elever og forældre har, kan danne basis for og bruges i 1 LehmKuhl, Mirjam. Som har en anden hudfarve havde jeg nær sagt ik. Københavns Universitet, humanistisk fakultet, 2004, s. 107, 2 Sen, Amartya. Identitet og vold. Informations forlag 2007, s. 33 1

2 elevernes læreprocesser. Engelsk forskning peger på, at det er muligt at forbedre alle elevers skolefaglige præstationer og reducere den faglige ulighed i skolen ved hjælp af skolehjemsamarbejde, der er tilrettelagt således at alle forældre kan yde samme støtte til deres børns skolegang og at man gennem dette kan reducere forskellene mellem eleverne med ca. 30 % 3. Farens udsagn kan tolkes som en beklagelse over ikke at opleve, at de ressourcer han har, bliver anerkendt og brugt i forhold til hans barns læring i skolen. I tråd med dette udtrykte andre forældre til samme workshop at: det er godt når lærere er nysgerrige på deres elever og spørger til deres liv forældres viden om deres barn skal anerkendes og barnets viden om sig selv skal anerkendes til skole-hjemsamtalen burde lærerne spørge til, hvad forældrene har at fortælle, der har betydning for lærernes forståelse af barnet som elev der skal skabes en fælles forståelse mellem forældre og lærere af, hvad skolens opgave er, hvad skolens projekt er. Det er tydeligt at forældrene oplever at være i besiddelse af viden, der i højere grad kan anvendes til at styrke elevernes læreprocesser, ligesom de peger på, at elevernes viden om dem selv også skal anerkendes. Kom i gang med at bruge ressourcerne Forældrenes udsagn blev efterfølgende præsenteret for ledelse og lærere på skolen. Det gav anledning til at overveje hvordan lærernes planlægning af samarbejdet med forældre kunne finde sted. Efterfølgende afprøvede flere årgange nye måder at afholde forældremøder på, hvor præsentationer af årsplaner og envejskommunikation blev kasseret til fordel for læringsaktiviteter, der konkretiserede undervisningen og som elever og forældre sammen deltog i med efterfølgende dialog om processen. Der blev fx arrangere co-operative læringsforløb til forældremøder, fotomaraton for forældre, hvor forældres fotos efterfølgende blev analyseret af elever, læringscafeer hvor forældre og elever sammen løste matematiske opgaver etc. Man håbede med disse nye møder, at forældre, elever og skole i langt højere grad fik en fælles forståelse af, hvad eleverne laver i skolen, samt hvordan de lærer. Skolen var således i gang med at undersøge og udvikle på samarbejdet med hjemmene da den i 2011 blev koblet på projektet. Projektets mål var at sætte fokus på, hvordan alle forældres ressourcer kan blive af betydning for elevernes læreprocesser, herunder, 3 Nordahl, Thomas. Hjem og Skole, Hvordan skaber man et bedre samarbejde. Hans Reitzels Forlag 2008, s

3 hvordan forældre, der ikke behersker skolens forskellige fagsprog alligevel kan blive en ressource i forhold til indlæring af centrale faglige begreber og genrer fra undervisningen? Hvordan konkretiseres undervisningen for forældrene også selvom de ikke fysisk er til stede på skolen? Og hvordan kan dette understøtte at forældrene både kan få indsigt i og blive en ressource for den læring, der foregår i skolen? Projektets mål og delspørgsmål lå godt i tråd med de spørgsmål og refleksioner forældrenes svar på workshoppen havde givet anledning til blandt lærerne, og med den udvikling man ønskede på skolen. Forældreinddragelse på skema Selvom skolen således var godt på vej, var det stadig spredt fægtning, privat og individuelt, hvordan hvert enkelt årgangsteam udviklede på området. Det som projektet i særlig grad har bidraget til, har været en systematik for, hvordan lærerne i den didaktiske planlægning inddrager forældrene og de flersproglige ressourcer som en reel ressource for elevernes læring. Som et led i projektet blev lærerne i de tre klasser, der deltog i projektet, introduceret for et skema, der skulle hjælpe dem med at sætte både faglige og sproglige mål for undervisningsforløbene, samt sikre at forældrene blev inddraget i forløbet på måder, der bidrog til opfyldelsen af målene. SKEMA: Undervisningsindhold Mål for faget Sproglige mål Tiltag/handling Hvordan kan forældrene støtte op og i hvad? Fastholdelse Efterbehandling Evaluering Lærerne arbejdede herefter med skemaerne, beskrev hvordan de ville arbejde med de faglige og sproglige mål, og diskuterede hvilke tiltag/handlinger som skulle sættes i værk, hvor forældrene kunne støtte op om lærerprocesserne i skolen. 3

4 Sproglige mål og talelektier Skemaets fokus på de sproglige mål understøtter lærernes arbejde med at tænke i, at al læring også er sproglæring 4. Når der er sat sproglige mål, og eleverne er undervist i dem og har brugt dem, kan forældre tænkes ind, som samtalepartnere der giver eleverne mulighed for, at knytte deres hverdagserfaringer og hverdagssprog sammen med faglige undersøgelser og skolens fagsprog. Det er dette punkt, der i skemaet figurerer som tiltag/handling hvordan kan forældrene støtte op og i hvad. Tiltag/handlingerne blev tænkt i form af familieopgaver eller fagunderstøttende talelektier, som elever og forældre sammen skulle løse hjemme. Gennem dette punkt opfordres der til at forældrene, eller en betydningsfuld voksen, medvirker til at aktivere elevernes erfaringer gennem samtale om det eleverne er ved at lære. Gennem talelektierne får eleverne mulighed for på det sprog, der tales i hjemmet at reflektere over det de har lært i skolen, få nye og andre perspektiver på det lærte og at afprøve fagord i mundtlig tale. Hermed udvides den radius hvori eleverne bruger fagsproget 5. Lærerne planlægger helt konkret, hvad forældrene skal tale med deres børn om. Samtalen mellem forældre og elev skal tilrettelægges som en del af undervisningen af eleverne og organiseres således at dialogen efterfølgende kan bruges i undervisningen til at reflektere, perspektivere og udvide det faglige stof, der behandles. Opgaver, der kan tales om Under lærernes udfyldelse af skemaerne blev der talt om, hvilken slags opgaver, der kunne stilles, således at man undgik at opgaverne var sprogligt, socialt, kulturelt og etnisk sorterende, men derimod sikrede at alle forældres ressourcer kom i spil. Der blev talt om, at opgaverne skal tydeliggøre at hjemmene og forældrene kan være en ressource i forhold til den viden eleverne kan bringe med ind i undervisningen og at det skal fremgå tydeligt, at de svar som familien frembringer anerkendes og inddrages som noget berigende og positivt i undervisningen. Alle forældre, uanset baggrund skal kunne løse opgaverne. Opgaverne skal derfor bestå af autentiske spørgsmål 6, der ikke på forhånd er rigtige eller forkerte svar på. 4 Gibbons, Pauline. Læring gennem samtale lærer/elev- interaktioner med andetsprogselever. Unge pædagoger nr Ulla Kofoed: Forældresamarbejde med fokus på elevernes læring. Akademisk Forlag, Dysthe, Olga. Det flerstemmige klasserum. Århus: forlaget Klim,

5 I 2. klasse, der havde et forløb om havets dyr og fagbegreberne fødekæde og livsbetingelser, lavede lærerne bl.a. en opgave til talelektien, hvor eleverne skulle tale med forældrene om, hvad fra havet familien spiste. Da talen på et efterfølgende forældremøde faldt på, hvordan man brugte familiernes medbragte svar og overvejelser i undervisningen om begreberne fødekæde og livsbetingelser, sagde en mor: Jamen, hvad så når man ikke spiser fisk, men kun tang? Så kan de svar familien finder jo ikke bruges. Moren har delvist ret, idet tang ikke spiser andre dyr, men lærerne kunne så pege på, hvordan svaret tang netop kan give anledning til at tale om begrebet fødekæde, idet tang i nogle tilfælde vil være første led i fødekæden. Spørgsmål nr. 1 kunne godt være formuleret endnu mere åbent, fx som spiser I hjemme noget fra havet? eller kender I dyr, der lever i havet?, således at der også var taget højde for, at nogle familier kunne være vegetarer. Dette for at illustrere, hvor vigtigt det er, at opgaverne gennemtænkes og er åbne. Har man om demokrati i Danmark, kan opgaven fx være at tale hjemme om demokrati og hvilke andre styreformer familien kender, og komme med eksempler på, hvor forskellige styreformer findes/kommer til udtryk. Her er det vigtigt at det ikke er en konkurrence om hvem, der kan komme med flest eksempler, men at opgaven er tænkt sådan at elevernes læring om demokrati understøttes af samtalen med forældrene. Ligeledes er det vigtigt at opgaven forberedes i undervisningen. Det kan ikke være en forventning og forudsætning for at løse opgaven, at forældrene kender definitioner af demokrati eller andre styreformer. Det er ikke forældrene, der skal undervise eleverne i, hvad demokrati er. Eleverne skal være undervist i, hvad demokrati er inden, således at de kan forklare begrebet for forældrene og elever og forældre sammen kan undersøge begrebet i forhold til deres livserfaringer. Talelektierne skal bidrage til sproglig stilladsering og alle forældres ressourcer skal kunne komme i spil, således at der gives lige muligheder til forældrene for at støtte elevernes læring jvf. de tidligere nævnte engelske undersøgelser. Manglende skolesprog eller flersprogligt repertoire? Af projektets mål fremgår det, at forældres manglende skolesprog og danskkundskaber ofte betragtes som en hæmsko i forhold til forældrenes muligheder for at blive en ressource for elevernes læring. På Blågård skole er ca. 60% af eleverne kategoriseret som tosprogede elever og der tales mindst 42 forskellige sprog. Mange af eleverne og forældrene bruger mere end to sprog, nogle anvender disse på lige fod, andre forstår passivt flere sprog. Det er en præmis og en kæmpe ressource at flertallet af elever og forældre på Blågård Skole er flersprogede. Det kan diskuteres hvornår nogle præcist kan defineres som værende flersproget 7, men i forhold til at fremhæve og anvende forældre og elevers sproglige ressourcer giver det mening at anvende begrebet 7 Haugen, Einer. Blessings of Babel, Bilingualism and language planning, problems and pleasures. Contributions to the Sociology of Language , s,13.. 5

6 flersprogede. Det var et klart ønske fra skolen, at den sproglige og kulturelle diversitet skulle omtales og bruges som en ressource, hvilket gik godt i hak med at det var et klart mål for Forældre som ressource projektet at den sproglige diversitet skulle vendes til noget fagligt skærpende. Svar på flere sprog Besvarelserne af talelektierne har bl.a. givet anledning til at der i forskellige klasser blev talt om, hvad fisk, personkarakteristik, kommunikation, medier, fantasi, siderne på en trekant, gaver, det gode og det onde, procent, rabat og fradrag hedder på andre sprog. Eleverne har talt om emnerne på de sprog det faldt mest naturligt i familierne. Eleverne har på den måde haft mulighed for at bruge flere sprog i tilegnelsen af viden og koble semantiske tråde fra tidligere erfaringer til de faglige begreber. I nogle klasser har lærerne endvidere bedt eleverne om at undersøge hvad fagord og begreber hedder på flere sprog. Elever, hvis forældre taler arabisk, er kommet tilbage med svar på kinesisk, tysk og somali, fordi de enten har været nysgerrige på, hvad ordene hed på netop disse sprog, eller fordi deres ældre søskende eller venner taler netop disse sprog. Nogle undervisningsforløb har bevidst anvendt mangfoldigheden af sproglige ressourcer til at åbne for metasproglige overvejelser, hvor udtale, stavemåder, sætningskonstruktioner og ordsprog på forskellige sprog sammenlignes. Fx førte et forløb om ordsprog i 9. klasse til metasproglige overvejelser. Eleverne havde været hjemme og tale med forældrene om ordsprog på forskellige sprog og kom tilbage med ordsprog på engelsk, dansk, somali, arabisk, urdu, fransk, og tysk. Eleverne sammenlignede ligheder og diskuterede forskelle. De fandt bl.a. at det arabiske ordsprog En løgn kan gå fra Bagdad til Konstantinopel, mens sandheden leder efter sine sandaler har ligheder med ordsproget En fjer bliver hurtigt til fem høns, ved dets fokus på, hvor hurtig sladder går, men samtidig adskiller sig, ved at være løgn fra starten af, hvor fjeren derimod bliver til fem høns. 6

7 Ikke ét, men mange kulturelle tilhørsforhold Når man arbejder med inddragelse af forældre skal man være opmærksom på ikke at pådutte eleverne bestemte sprog eller kulturer de skal hjem og undersøge. I stedet skal der skabes åbne og legale muligheder for, at elevers og forældres mangfoldige erfaringsverdener kan komme i spil i undervisningen. Dette er vigtigt fordi man på denne måde undgår at pådutte, eller sågar spærre eleverne inde i ensidige kulturelle identiteter. Eleverne tilbydes i stedet åbninger i forhold til deres identitet, således at de hver især løbende kan definere deres kulturelle og sproglige tilhørsforhold. Dette giver eleverne muligheder for kontinuerligt at forhandle sig frem til nye identiteter, hvorved det undgås at fastfryse eleverne i bestemte identiteter 8. Derudover bliver elevernes faglige nysgerrighed og undersøgelser heller ikke afgrænset af ét bestemt tilhørsforhold og deres faglige og sproglige undersøgelser begrænses ikke af ét tilhørsforhold. Fx anvender eleverne ofte også deres sproglige repertoire fra sprog de undervises i, i skolen som fransk, tysk og engelsk, eller har været nysgerrige på klassekammeraters sprog og har derfor undersøgt dem ved hjælp af venners forældre. Helt centralt er det også, at elevers og forældres erfaringsverdner ikke bare kommer til at fungere som kulturel repræsentation af de eksotiske andre, der ser verden anderledes end den hvide europærer, eller som kulturelle kommentatorer. Det er positivt at det flerkulturelle ikke fejres med temauger eller i særskilte perioder i undervisningen, men at det i stedet betragtes og anvendes som en konstant ressource, der kan bruges til at perspektivere, nuancere og diskutere de faglige emner, det materiale og de begreber som klassen præsenteres for gennem undervisningen. Hvordan bliver talelektier til videnskabelse? Det helt centrale er, hvordan elevernes medbragte erfaringer og viden kvalificeres og bearbejdes i undervisningen, i forhold til de faglige mål. Kun hvis læreren formår at bringe elevernes erfaringer i spil i forhold til den faglige videnskabelse og dannelse af eleverne er de interessante i et videnstilegnelsesperspektiv 9. 8 Butters, B. Nanna & Bøndergaard, T. Jette: At gøre kultur i skolen Interkulturel praksis i historieundervisningen. Akademisk forlag 2010, s Kofoed, Ulla, Forældresamarbejde med fokus på elevernes læring. Akademisk Forlag. 2010, s. 26 ff,. Kofoed, Ulla. At knytte elevernes læring tæt sammen med skole-hjemsamarbejdet, I: Aamodt, S og Hauge, A.-M. (red.): Læring og trivsel skaber vi sammen. Om samarbejde med forældre i et flerkulturelt perspektiv, Oslo: Gyldendal Akademisk Buchardt, Mette & Fabrin, Liv. Interkulturel didaktik. Gyldendals Lærerbibliotek, 2012, s

8 Punktet Fastholdelse i skemaet er derfor vigtigt. Det sikrer at lærerne tænker i, hvordan den viden eleverne frembringer via talelektierne anvendes i undervisningen. I nedenstående eksempel, fra en 2. klasse, anvendes den viden eleverne har fået ved at tale med deres forældre om, hvad kommunikation er, og hvilke medier de kender derhjemme, til en klassesamtale og gruppearbejde om: Hvornår man bruger kommunikation? Kan kommunikation gå galt? Hvilke medier kender eleverne Sammenligninger af hvad ordene hedder på forskellige sprog. Sammenfald og forskelle. Metasproglige overvejelser i forhold til begreberne kommunikation og medier på forskellige sprog: Undervisningens indhold Præsentation af skolens profil. Fx gennem temadag på årgangen. Interviewe børn fra de andre klasser, der har prøvet at arbejde med nogle af de ting der via profiltanken er obligatoriske for de enkelte årgange. Lave en fælles præsentation, som eleverne kan vise hjemme, når de skal forklare deres forældre om profilskolen Mål for faget At eleverne kender til skolens profil. Sproglige mål Forstå begreberne kommunikat ion og medier. Tiltag/handling hvordan kan forældrene støtte op og i hvad? Hjemmeopgaverne kører 2 gange. Første hjemmeopgave: Tal med dine forældre om hvad kommunikation er. Hvilke medier kender I derhjemme? Hvad hedder kommunikation og medie på et andet sprog. Anden hjemmeopgave eller indslag til elev/forældreaften på skolen: (tilhørende evalueringen) Forklar dine forældre om skolens profil. Fastholdelse Hvordan samles elevernes erfaringer op? Hvornår bruger vi kommunikation? Kan kommunikation gå galt (og hvorfor)? Alle de medier vi kender op at hænge i klassen synliggørelse. Sammenligning af hvad ordene hedder på forskellige sprog. Er der sammenfald/noget der ligner hinanden? Evaluering Kan eleverne bruge begreberne kommunikation og medier, når de skal forklare deres forældre om skolens profil? 8

9 Konkretisering og fælles oplevelser Det gode ved familieopgaver eller talelektier er, at samtidig med at forældrenes livserfaringer og ressourcer anvendes til at understøtte elevernes læreprocesser, så får forældrene via opgaverne indblik i de læringsforløb som eleverne er igennem. Det kan med fordel yderligere understøttes af, at forældrene inviteres til at deltage i læreprocesserne fx på forældremøder, hvor undervisningsaktiviteter konkretiseres for forældrene, eller til undervisning, hvor eleverne evaluerer på, fremlægger eller viser produkter fra undervisningen. I skemaet ovenfor fremgår det fx at lærerne har tænkt i en elev/forældreaften, hvor emnet er skolens profil og den ene af talelektierne er knyttet an til denne aften. Lærerne tænker på denne måde i at organisere fælles oplevelser, hvor forældre og elever sammen behandler et fagligt emne. Et andet eksempel kunne være at et forløb om demokrati afsluttes med at forældre deltog i elevfremlæggelser, hvor den viden eleverne havde tilegnet sig gennem deres samtaler i hjemmene indgik. Endelig kan elevprodukter og logbog også bruges i forbindelse med at konkretisere undervisningsforløb og elevlæring for forældrene. Fx kunne der som afslutning på forløbet om demokrati udgives en lille bog, hvor eleverne beskriver deres læring om demokrati i Danmark. I en sådan bog kunne de eksempler på, hvor demokrati og andre styreformer findes/kommer til udtryk som klassen i løbet af undervisningsforløbet har fundet frem til, indgå for at understøtte og perspektivere elevernes læring om demokrati i Danmark. Dette kunne også fremgå af elevlogbøger, der kunne indgå som materiale i skole-hjemsamtaler. Fra projekt til hverdagspraksis Som tidligere nævnt var der allerede lærere på skolen, der arbejdede med forældreinddragelse i forhold til elevernes læring, samt sporadiske forsøg på at anvende de flersproglige ressourcer ind i undervisningen. Det centrale spørgsmål har derfor været, hvorledes arbejdet med bevidst flersproget undervisning og anvendelse af forældrenes ressourcer går fra at være enkeltstående begivenheder til en generel praksis. Som en del af projektet havde det pædagogiske personale på skolen en temadag, hvor emnet forældre som ressource blev behandlet. Der blev fortalt om teorierne bag, tidligere forskning på området og de aktioner som havde fundet sted i de tre deltagende klasser i projektet. Det pædagogiske personale blev herefter præsenteret for skemaerne og fik tid til at gå i gang med at udfylde dem, så de selv kunne komme i gang med at lave deres egne aktioner i klasserne. Lærerne i de tre projektklasser fungerede i denne proces som vejledere. Skemaerne har været en kæmpe støtte i forhold til at komme i gang med systematisk at tænke i sproglige mål og forældreinddragelse. Da lærerne i projektet første gang blev præsenteret for 9

10 skemaerne og havde arbejdet med dem, kom en af dem tilbage og sagde Er det bare det? Jeg troede det ville være svært. Nu bliver jeg næsten lidt flov over at jeg ikke selv har tænkt det tidligere. Lærerens udsagn er ikke enkeltstående og flere af lærerne har udtalt sig om, at de både synes det er nemt, sjovt og giver fagligt mening at arbejde på denne måde. Entusiasmen hos de lærere, der deltog i projektet og de gode historier om, hvordan stort set alle elever kommer tilbage med fagligt relevant input har gjort mange af skolens øvrige lærere nysgerrige på projektet. Derudover har skemaet bidraget til at overskueliggøre og systematisere den sproglige målsætning og forældreinddragelse. Selvom lærerne på skolen har intentioner om at videreføre de gode erfaringer, er det en udfordring i hverdagen at fastholde hinanden på, at det er sådan vi gør! Skolevirkeligheden, reform og nye arbejdstider rammer også Blågård Skole. Ledelsens opbakning og kontinuerlige italesættelse af de flersprogede forældre som en ressource for elevernes læreprocesser er en forudsætning for at de gode erfaringer fra projektet implementeres som hverdagspraksis på skolen. Erfaringerne med at det er godt at skabe en systematik for, hvordan der sættes sproglige mål, organiseres flersproget undervisning og arbejdes med talelektier har ført ledelsen til at fremsætte forslag om, at det skal være et krav at alle lærerårgangsteams skal beskrive i årsplaner, hvordan forældrene tænkes ind som ressource i forhold til elevernes læring. Håbet er at denne systematik sikrer at alle forældre til stadighed vil blive opfattet og brugt som en ressource for elevernes læring. Forhåbentlig betyder det at forældre på skolen i fremtiden føler sig anerkendt, oplever at de flersproglige ressourcer styrker læringen, og får mulighed for at understøtte deres børns læring fx ved at køre en weekendtur med ungerne for at vise dem den lille havfrue. 10

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet Lad minoritetsforældre være en del af deres børns læring Maria Neumann Larsen, lektor, Videreuddannelsen, Programmet Inklusion og Integration, Professionshøjskolen UCC Hvordan mon det er at være forældre

Læs mere

Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis

Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis Hvordan taler man om flersprogethed i skolen? Et blik på to skolers praksis Birgit Orluf, lektor ved Professionshøjskolen UCL og Maria Neumann Larsen, lektor ved Professionshøjskolen UCC Det er pinligt!

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Skole-hjemsamarbejde i praksis

Skole-hjemsamarbejde i praksis Skole-hjemsamarbejde i praksis Idéer og eksempler fra skole-hjemvejledere Forældrene er uhyre betydningsfulde for deres børns læring og udvikling, og den eneste empirisk underbyggede konklusion må være

Læs mere

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik

Treklang i læreruddannelsen - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik - Et udviklingsarbejde om det integrative samarbejde mellem pædagogiske fag, KLM, linjefag og praktik AF THOMAS THORNING (red.) METTE MOLBÆK, KRISTIAN HORSLUND, BIRGIT MADSEN, JESPER HUST 2 - Et udviklingsarbejde

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere