Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT BYPLANVEDTAKIT A 16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT BYPLANVEDTAKIT A 16"

Transkript

1 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT BYPLANVEDTAKIT A 16 OENOPTRYKT MAJ 1991

2 Byplanvedtægt nr. A 15 for et område i Avedrare, Hvidovre kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtprelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 9 1 nævnte område i Avedrare begrænset mod nord af Gammel Icage Landevej, mod syd af byplanvedtægt nr. A 7 (Avedrare Holme) og mod Øst af Avedøreholmen. Nærmerende byplanvedtægt afløser den for området hidtil gieldende byplanvedtægt nr. A 3, godkendt af boligministeriet den 8. december 1961, tinglyst den 7. februar Byplanvedtæbens område. 1. Omr&det begrænses som vist pa vedhæftede kortbilag nr, 1 og omfatter følgende matr.nr. af Avedøre by og sogn, Smørum herred, Hvidovre kommune: 5f 5e 5h 5k 51 5P 5 s 6e 6k 61 6m 6n 60 6P 69: 6 r 60 6u 6v 6 z 6 lo 6 1P 6 1% 6 nv 7 8 7f 7e 8 au 8 av 8ax 8aY 8 &B 8aæ 8a0 8 ba 8 bb 8 bc 8 bd 8 be 8 bf 8 bg 8bh 9 0 lo ks 9 P lo kt lo ku 9s 9 r lo kv 9 s lo lcc Y ky lo c vejareal lo kz lo d lo ka lo e lo k0, lo h lo la lo i lo Ib lo k lo IC,lo q lo Id lo t lo le lo u lo lf lo v lo lg lo x lo Ih 10 Y lo li lo z lo lk lo æ lo 11 lo 0 lo Im lo aa lo In lo kl lo lo lo lan lo lp lo kn lo lq. lo ko lo ir, lo kp lo mi lo kq lo mk lo kr lo ml

3 2 lo m 12 8 lo mn 12 h lo mo vejareal 12 k lo 0a b 12 t 11 h 12 u 11 i 12 x 11 k 12 Y 11 m n 12 ad 12 c 12 ai samt alle parceller, der efter den 1. august 1974 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 2. Området inddeles i feilgende delområder som vist på kortbilag nr. 1. Delområderna omfatter åben o (0 3) og offentlige formål ( lav boligbebyggelse (9 2), industriomåde Aben OK lav ~ boligbebyggelse. 2. A, OmrUete anvendelset 1. Inden for nedenstående matr.nr. må kun opf~res åben og lav boligbebyggelser 5f 5h i s 7 i 8 bc 8 bd 8 be 8 bf 8 bg 8 bh 9d 9 e 9f 9% 9h 91 9k m 9n 90 9P 9 s 9 r 98 lo d lo e lo h lo i lo k 10 s lo t lo u lo v lo x 10 Y lo 5 lo æ lo 0 lo aa lo M lo lun lo kn lo ko lo kp lo kq lo la. lo. ks lo kt lo ku lo kv lo la 10 i(y lo kz lo kæ lo kø lo la lo Ib lo IC lo Id lo le lo lf lo 1% lo Ih lo li lo Ik lo 11 lo Im lo In lo lo lo lp lo lq lo Ir lo mi lo mls lo ml

4 3 lo mm lo mn lo Oa 11 h 11 i 12. c 12 g 12 h 12 k t 12 u 12 x 12 Y ad Bebyggelsen skal bestå d fritliggende parcelhuse. P% hver ejendom m% kun indrettes eller opføres 4n bolig for en familie. 2. P% ejendommene udlagt til %ben og lav boligbebyggelse er det tilladt at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseshuse, n& virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og n& virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives p% en sådan m&de, at ejendommens karakter af parcelhus ikke forandres (herunder ved skiltning o.lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede p% den pågaldende ejendom. Der rnå inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, r0g, lugt, steij, rystelser eller ved sit udseende eller p& anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omboende. Der kan således ikke på ejendommene indrettes bebyggelse til eller ud- ØVBS handels-, vognmands-, f abriks-, værrkst eds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionat er eller klublejligheder eller drives lignende form for erhvervsmæssig udlejning. 3. Inden for området kan opføres transformerstationer til kva;rterets daglige forsyning, & de ikke har mere end 30 nf bebygget areal og ikke gives en hrajde mere end 3 m over terræn, og n%. de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. B. Udstykninqr 1. Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 700 n? eller med mindre facadelængde end 20 m. N b bebyggelsen opfares på grundlag af en af kommunalbestyrelsen pikendt og sikret bebyggelsesplan eller rammeplan for bebyggelsens placering, kan kommunalbestyrelsen tillade, at grundene udetykkes med en mindre størrelse end 700 a?, dog mindst I disse tilfælde kan kommunalbestyrelsen tillade, at facadelængden nedsættes til mindre end 20 m. Alle anførte grundstørrelser er eksklusive eksisterende og udlagt vejareal. En del af det fastsatte mindstegmuidazeal kan af kommunalbestyrelsen tillades udlagt som fælles opholds- og parkeringsazeal. 2. Ved koteletudstykninger skal grundens areal eksklusiv adgangevej dog mindst udpre 600 d.

5 4 C. Bebyggelsens omfang OR placerin6: 1. Vedrørende grundens udnyttelsesgrad henvises til byggelovens bestemmelser her om. 2. Bygningshø jden fastsættes til eet beboelseslag med eventuel udnyttet tap etage Industriområde. A. Områdets anvendelse: 1. Nedenstående matr.nr. må, med de i stk. 2 nævnte undtagelser, kun anvendes til erhvervsform%l: 6g 60 6u 6 it i5 i 6k 6P 6v 6 nv 15 k s 15 b 15 m 6 m 6 r 6 lo 15 g 6n 6 s 6 1P 15 h Der m% kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udprves mindre industri-, værksteds- og lagervirksomhed, samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der p% hver ejendom opføres eller indrettes een bolig for en til virksomheden knyttet person, sbom indehaver, bestyrer, portner eller lignende. 3. Der må p& ejendommene ikke drives nogen art af virksomhed, 8om ved atav, rag, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på asden &de efter komntuna.1bestyrelsens skøn er til ulempe for den omliggende bebyggelse. 4. Den for virksomheden nødvendige oplagring må ikke frembringe ubehageligt skue og skal under hensyn hertil så vidt muligt ske under tag. 5. Al oplagring på parcellerne, som er fabrikationen uvedkommende, tillades ikke. B. Udstykninq: 1. Ingen grund m& udstykkes i parceller mindre end 1200 uf, medmindre udetykningen foretages for sammenlægning med andet matrikelnummer. C. Bebymelsens omfang og placerinq: 1. Bygningernes rumfang må ikke pr. Bi nettogrundeseal og det

6 bebyggede areal m% ikke overstige 1/3 af nettogrundarealet (grundareal uden tillægsareal). Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terram, herunder eventuelle kviste, fremspring, skorstene m.v. Overdakkede arealer medregnes såvel i bebyggelsesgrad som rumfang. 2. mgninger m% ikke være mere end 2 etager høje, d.vvs. at der kan finde fabrikation sted i 2 etager, og at en eventuel kælderetage kan udnyttes til lager. Som etage medregnes dog kælder, hvis loft ligger mere end 1,25 m over terræn. 3. Intet punkt af en bygnings ydervægge eller tagflader m% dog være hævet mere m over det omgivende terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen. Laveste stuegulvskote skal være l,70 m. By+nger må iravrigt ikke gives en større hrajde, end der følger af bestemmelserne om bygningers højde- og afstandsforhold i byggelovens $ 34, stk. 1, og bygningsreglementets kap. 3, 1-3. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at en bygning eller dele ad' en bygning opføres i større højde end bestemt i 1. punktum, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. 4. Bygninger skal holdes 5,o m fra skel mod anden grund. 5. Som skærm mellem erhvervsbebyggelsen og institutionsområdet må 5 m bæltet i vestskellet af matr.nr. i5 g, i5 h, i5 i, i5 k og i5 m ingensinde benyttes til oplag eller lignende, men skal ved beplantning eller lignende efter kommunalbestyrelsens godkendelse gives et tiltalende udseende. 6. Alle ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller.lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lignende skal overholdes. Finder kommunalbestyrelsen, at s%ditnne arealer henligger i akaemmende, forsamt eller uordentlig tilstand kan der etilles hav om foranstaltninger, som bringer dette til ophør. *I *) Opmærksomheden henledes på byggelovens 6 32, stk. 3, der siger, at: "Ved bebyggelse, der helt eller delvis indrettes til erhvervsformål, skal der, n& ikke andet godkendes af bygningsmyndigheden, indrettes særlig opholde plads i det fri for de i virksomheden beskæftigede" OffentliRe formål. A. Områdets anvendelse: 1. Inden for byplanvedtagtens område forbeholdee matr.nr. 5 g, 5 1, 11 b, 11 k, 11 m, 11 n, 41 og 42 a til offentlige formål.

7 6 2. Matr.nr. 11 b, 11 k, 11 m og 11 p. forbeholdes til institutionsformal og lignt?+lie s% som plejehjem, kirke, børneinstitution og lignende.. Matr.nr. 41 forbeholdes til kloakpumpestation og matr.nr. 42 a som kanal. d. Matr.iir. 5 g og 5 1 forbeholdes som adgangsareal og lignende til vestvolden. B. Udstykning: 1. Ingen grund kan yderligere udstykkes, medmindre udstykningen foretages for samenlægning med andet matri kelnummer. C. BebygRelsens omfang op; placerina: 1. Inderi for matr.nr. 11 b, 11 k, :1 m og 11 n skal bebyggelser! opføres i henbid til en af kommuna1bestyr~:l sen godkendt bebyggelsesplan for hvert omra tc. L. Udnyt.+elsesgraden m% ikke overs+.iqe 0, Inden for matr.nr. 5 g og 5 1 kan kommunalbestyrelsen tillade opførelse af er. mindre kiosk eller lignende bygning. F :e 5. Vej- OR stiforhold. I. I efterfølgende tabel er vejene inden for området opstillet med en oversigt over de eksisterende vejbreiider og byggelinier samt angivet de af byplairen fastsatte vejbredder og r:yggelinier. Ve jnatn Nuværende anlægsbredde Numende by BPlinie Fremtidig anlægsbredde Fremtidig byggelini e Ave der e ho im en Engdal sve j Gammel Ksge Landevej *) He jreve j Klydeve j Mbve j Ryleve j St ran dskadeve j St rar,dvangen Ssvangsve j Torndalsve j ,oo m.m. 10,oo i vest siden 19 i 50 lo * O0 12, 5.0 lo, O 0 l0,00-l2,50 lo, 00-li,50

8 7 +)For Gammel &age Landevej gælder den til enhver tid af vejbestyrelsen (Ksbenhavns Amtskommune) pålagte byggelinie. 2. Alle veje og byggelinier er fastsat ud fra de ved vedtagtens stadfæstelse bestående matrikulære forhoid og skal udmåles fra vejens midtlinie. Såfremt der bliver tvivl om denne midtlinies beliggenhed, fastsættes midtlinien som middellinien mellem vejens skel. 3. Vejlukninm. 3.1 Strandvangen, Engdalsvej og Torndalsvej lukkes ved Ganm~el bge Landevej i henhold til bestemmelserne herom i vejlovgivningen. 3.2 IClydevej lukkes ved Strandvangen og Engdalsvej i henhold til bestemnelserne herom i vejlovgivningen. 3.3 Ssvangsvej afbrydes ved A-B som vist p& kortbilag nr. 1, i henhold til b+ stemmelserne herom i vejlovgivningen. 4. Stiforbindelser. 4.1 N&r %vangevej er afbrudt ved A-B udfrares den vestlige del som stillevej, det vil sige der kun tillades gennemgående trafik for fodgængere, cyklister og knallertkmere. 4.2 Ved EngdaSsvej udføres sti for fodgængere og cyklister under Gammel bge Landevej Fællesbest emmelser for byplanområdet Bebygeelsens ydre fremtræden Ingen form for skiltning og reklamering p& ejendoannene må finde sted. Denne ikke for ejendomme, hvorpå der af kommunelbestyrelsen i medf'ar af 0 3 er meddelt tilladelse til at udeve erhvervsvirksomhed, idet der p& sådanne ejendomme med kommumlbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde må finde skiltning og reklamering sted i det efter komamuial= bestyrelsens sbn sædvasllige omfang for virksomheder af den pkldende art. 2. Blanke eller reflekterende taepiaterialer må ikke anvendes. 3. Til udvendige bygningssider må iluce anvendes materialer, som efter koømunalbestyrelsens skein virkar skænunende Eksisterende bebyuuelee. Nærværende byplanvedtægt er ildre til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovligt gjorte *) Vejlukningerne gennemføres fbrst, & Vestre Strandvej f& krydsning. med G1. Kage Landevej og Avedøreholmen er afbrudt ved den kommeride motorvej.

9 brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibmrgtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted Påtaleret. 8 Påtaleret ifølge noemraerende byplanvedtægt har alene Hvidovre konmnuialbec styrelse Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtæerten. 1. Mindre betydende lempeleer a3 bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrnimes af kommunalbestyrelsen, såfremt kasakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres. Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og med efter reglerne om vedtagelse og edkendelse af nye byplaner. 2. Dispensation fra byggelinie ved offentlige veje kan kun meddeles efter forhandling med den efter ve jbestyrelsesloven kompetent e myndighed, jf. lovbekendtprelse nr af 9. december lo. Ophævelse af ældre bmlanvedtæbrt. Den under den 8. december 1961 af boligministeriet godkendte byplanvedtægt nr. A 3, tinglyst den 7. februar 1962, ophæves for de af nærværende byplanvedtægt omfattede ejendommes vedkommende. Således vedtaget af Hvidovre kommunelbestyrelae. HviQvre, den 19. november _r

10 9 8.kt. j.m. P 440/1/9-2 Foranstående byplanvedtægt godkendes i medfør af 6 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970, jfr. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 541 af 27. oktober 1975). Planstyrelsen d juni i976 P.D.V. sign. Erik Kriegsbaum arkitekt Indført i dagbogen den -5. juli i976 for Hvidovre retskreds. Lyst Det bemærkes, at matr.nr. lo mo er udg. og inddr. u/lo c og at matr.nr. lo c er udg. og inddr. u/43 ex hvorfor nærværende byplanvedtægt yderl. er lyst p& dette matr.nr. sign. Vagn Prusse Joensen dommerfuldmægtig sign. Nancy Hansen sign. K. Jørgensen

11

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie.

I7~~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. j~~i Vejle kommune. Teknisk forvaltning Oktober 198 OBS! Se rettelsesblad bagerst 0~ Lokalpian nr.92 for et område ved ørstedsgade, Østerbrogade, Windfeld-Hanséns Gade, Havnegade og Langelinie. I7~~ C

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere