Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009"

Transkript

1 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne udpeger kommuneplanen arealer til beskyttelsesområde for landskabs-, natur- og kulturværdier. Inden for beskyttelsesområderne udpeges områder, hvor særlige hensyn skal varetages. Uafhængigt af beskyttelsesområderne udpeger kommuneplanen arealer til grønne kiler, som indgår i den regionale grønne struktur i hovedstadsområdet. Desuden udpeger kommuneplanen skovrejsningsområder og særligt værdifulde landbrugsområder. Der hører særlige retningslinier til hver af de udpegede områdetyper. Landskabs-, natur- og kulturværdier i landområderne Beskyttelsesområder Kommuneplanen udpeger beskyttelsesområder for landskabs-, natur-, og kulturværdier. I specifikke situationer skal de særlige interesser, der ligger til grund for udpegningen af beskyttelsesområderne, afvejes konkret. En beskrivelse af interesserne findes samlet i databasen Beskyt- GIS. Tilstanden og arealanvendelsen i beskyttelsesområderne må kun ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en samlet konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer. Ændringer kan ske som led i forbedring af områdernes landskabs-, natur- og kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan. Kommuneplan

2 I beskyttelsesområder må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og placering af ren jord. Bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområder skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed for forbedring af landskabs-, natur- og kulturværdierne. Stier, veje og hegn skal så vidt muligt bevares. Inden for beskyttelsesområder skal der i forbindelse med etablering af intensivt husdyrhold, der kræver vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for landskabs-, natur- og kulturværdierne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse eller om fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden eller anlægget ikke påvirker områdernes særlige værdier negativt. Inden for beskyttelsesområder skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for oplevelse og forståelse af landskabs-, natur- og kulturværdierne. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der er særligt sårbare. EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder Staten har udpeget EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder. Inden for disse områder må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer. Spredningskorridorer Kommuneplanen udpegede spredningskorridorer for dyr og planter. Der må ikke foretages ændringer, som overskærer spredningskorridorer, reducerer eller i øvrigt forringer spredningskorridorers biologiske værdi, uden at der sikres kompenserende foranstaltninger. Spredningsmulighederne for vilde planter og dyr skal søges øget gennem forbedring af eksisterende eller etablering af nye naturområder. 2 Furesø Kommune

3 Afgrænsede kirkeomgivelser Inden for de i kommuneplanen afgrænsede kirkeomgivelser ved Kr. Værløse og Farum kirker må byggeri, anlæg og skovplantning ikke gennemføres, hvis det forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø. Det øvrige landområde I det øvrige landområde uden for de udpegede beskyttelsesområder skal naturområder og småbiotoper samt landskabelige og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper. Nyt byggeri skal tilpasses den lokale byggeskik. Stier, veje og hegn skal så vidt muligt bevares. I landsbyerne Kr. Værløse, Stavnsholt og Bregnerød skal de karakteristiske bygninger og oprindelige træk tilstræbes bevaret, og sammenhængen med kulturhistoriske træk i de omgivende dyrkningsflader skal opretholdes. Lavbundsarealer Kommuneplanen udpeger lavbundsarealer både inden for beskyttelsesområder og i det øvrige landområde. På lavbundsarealer skal byggeri og anlæg så vidt muligt undgås. Eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer, at et lavbundsareal i fremtiden kan genetableres som vådområde eller eng. Der kan gennemføres undersøgelser og projekter og etableres vådområde. Bundsmose og Bringe Mose er udpeget som lavbundsareal, der skal kunne genoprettes til vådområder for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet jf. Vandmiljøplan II. Kommuneplan

4 Grønne kiler og friluftsanlæg Kommuneplanen udpeger grønne kiler, som udgør en del af den regionale grønne struktur i hovedstadsregionen. Der skelnes mellem indre grønne kiler og ydre grønne kiler. Fælles for alle grønne kiler De grønne kiler udpeges til overvejende almen, ikke bymæssig rekreativ anvendelse med mulighed for landbrugsmæssig anvendelse. I forbindelse med administration af anden lovgivning skal der i afvejningen med andre arealanvendelsesinteresser lægges særlig vægt på at sikre de grønne kilers rekreative funktion. Åbne, ubebyggede arealer i byzone, der indgår i de grønne kiler, skal friholdes for bymæssig bebyggelse. Øvrige arealer skal forblive i landzone. De grønne kiler skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til bymæssige formål - herunder bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål - samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttel- 4 Furesø Kommune

5 se af områderne til almene, rekreative formål. Ved etablering eller udvidelse af intensivt husdyrhold, der kræver vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), skal der foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for friluftsinteresserne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse eller om fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden ikke er til gene for den rekreative oplevelse og benyttelse af områderne. De grønne kiler skal friholdes for vindmøller samt nye anlæg og ændret arealanvendelse, som kan medføre væsentlige miljøgener, der forringer den rekreative anvendelse og oplevelse. Befolkningens adgang til de grønne kiler skal opretholdes og forbedres. Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg skal støj, belysning, bygninger og anlæg begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne. I de grønne kiler kan der etableres støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmu- Kommuneplan

6 ligheder, når det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg. I støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv. Naturskoler, fritidscentre, besøgsgårde og tilsvarende begrænsede bygningsanlæg kan etableres eller indrettes i eksisterende bygninger i de grønne kiler, når anvendelsen efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Der kan etableres primitive teltpladser, hvis det efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne. Indre grønne kiler I de indre grønne kiler gælder foruden ovenstående fælles retningslinier for alle de grønne kiler følgende: De indre grønne kiler skal friholdes for yderligere etablering og udvidelse af store areal- og bygningskrævende anlæg til fritidsformål, herunder anlæg som har en lukket karakter i forhold til almen brug. Støjende friluftsanlæg må kun placeres, hvor der er tale om allerede støjbelastede arealer, der ikke kan støjbeskyttes. Ydre grønne kiler I de ydre grønne kiler gælder foruden ovenstående fælles retningslinier for alle de grønne kiler følgende: I de ydre grønne kiler kan areal- og bygningskrævende friluftsanlæg placeres eller udvides under hensyntagen til stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. Flyvestation Værløse udpeges til støttepunkt for kultur og friluftsliv. Der kan indrettes aktiviteter til kulturelle formål og fritidsformål og erhverv i tilknytning hertil i eksisterende bygninger i det til formålet afgrænsede område på Flyvestationen I de ydre grønne kiler skal støjende friluftsanlæg i videst muligt omfang undgås, men i givet fald placeres således, at de ikke påvirker EF-fuglebeskyttelsesområder og EF-habitatområder og i fornødent omfang støjbeskyttes. På Flyvestation Værløse kan der ikke etableres støjende friluftsanlæg. Anlæg i søerne Der kan ikke etableres nye anlæg til sejlads i Farum Sø og Furesø. 6 Furesø Kommune

7 Skovrejsning Kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket De udpegede skovrejsningsområder (positivområderne) ønskes tilplantet med skov. Inden for de områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområderne) må der ikke plantes skov. Inden for det øvrige landområde (neutralområderne) kan der plantes skov. Kommuneplan

8 Landbrug De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål. I det omfang landbrugsarealer inddrages til byformål, tekniske og rekreative anlæg mv. skal der i videst muligt omfang tages hensyn til landbrugsmæssige forhold, såsom de berørte ejendommes arrondering, investeringsniveau og størrelse samt mulighederne for jordfordeling. Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse som f.eks. boliger og rekreative anlæg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til de nye boliger og rekreative anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår. Inden for Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) (jf. kort) søges landbrugsdriften ekstensiveret via frivillige aftaler og dertil hørende tilskudsordning til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. 8 Furesø Kommune

Principper for by- og landområdet. Det kystnære byområde. Den grønne struktur

Principper for by- og landområdet. Det kystnære byområde. Den grønne struktur Efter kommunens overtagelse af ansvaret for en række områder, der tidligere blev varetaget af amterne, skal de relevante retningslinjer for regionplan 2005 overføres til kommuneplanen. Det gælder de retningslinjer

Læs mere

Kap Biologiske Interesser

Kap Biologiske Interesser Kap. 3.4. Biologiske Interesser Planmål - Køge Kommune vil: Sikre og forbedre naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder i et sammenhængende Grønt Danmarkskort, hvor i indgår

Læs mere

Natur og Landskab oplæg til temadrøftelse

Natur og Landskab oplæg til temadrøftelse Natur og Landskab oplæg til temadrøftelse 1. Hvor står vi? Værdier i landområderne 1.1 Landskabsværdier 1.2 Geologiske værdier 1.3 Biologiske værdier 1.4 Kulturhistoriske værdier 1.5 Friluftsinteresser

Læs mere

Kommentar Kommuneplan 2014. Arealerne er allerede i Kommuneplan 2006 overført til Byområdet. Aflyses. Ikke HTK-relevant. Områder uden for HTK.

Kommentar Kommuneplan 2014. Arealerne er allerede i Kommuneplan 2006 overført til Byområdet. Aflyses. Ikke HTK-relevant. Områder uden for HTK. Endelig oversigt over retningslinjer i Regionplan 2005 der afløses af Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2010 Kommuneplan 2014 HTK-relevant Videreført og evt justeret i Kommuneplan 2014 Intet af HTK relevans

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 Kort Kort 1: Den tidligere udstrækning af den økologiske forbindelse

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Kommuneplan 2014-2026 Høje-Taastrup Kommune. Bilag 2 Ekstra oplysninger

Kommuneplan 2014-2026 Høje-Taastrup Kommune. Bilag 2 Ekstra oplysninger Kommuneplan 2014-2026 Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Ekstra oplysninger Kommuneplan 2014-2026, for Høje-Taastrup Kommune Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 16.09.2014 Planen

Læs mere

26. nov. 2013. Se mere på www.htk.dk/hoering 532/708

26. nov. 2013. Se mere på www.htk.dk/hoering 532/708 Kommuneplan 2014-2026, FORSLAG for Høje-Taastrup Kommune Forslaget til Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 22.10.2013 Forslaget er offentliggjort d. 26.11.2013 Ansvarshavende

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

26. nov Se mere på 486/708

26. nov Se mere på  486/708 Kommuneplan 2014-2026, FORSLAG for Høje-Taastrup Kommune Forslaget til Kommuneplan 2014-2026 er vedtaget af Høje-Taastrup Kommunes byråd d. 22.10.2013 Forslaget er offentliggjort d. 26.11.2013 Ansvarshavende

Læs mere

5. Rammeområderne for Det Åbne Land

5. Rammeområderne for Det Åbne Land 5. rne for Det Åbne Land Planområde tematiseret på anvendelse Fælles friareal og rekreativ anvendelse Jordbrug Servicefunktioner Teknisk anlæg Åben/lav boligbebyggelse Byggeforhold 5B13, KILDEBRØNDE LANDSBY

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning øst for Klokkerholm Hellevadvej 45.

VVM-screening af skovrejsning øst for Klokkerholm Hellevadvej 45. VVM-screening af skovrejsning øst for Klokkerholm Hellevadvej 45. VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Hellevadvej 45, Hjallerup - Høring vedr. skovrejsning Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge. 6. oktober 2017 Sagsnr. NMK-31-02110 KlageID: 120790 CATCA AFGØRELSE i klagesag om landzonetilladelse til udstykning af ejendom i Køge Kommune Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre

Læs mere

Baggrundsnotat til Byrådet. Friluftsområder til Kommuneplan 2014

Baggrundsnotat til Byrådet. Friluftsområder til Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret 27-04-2012 Baggrundsnotat til Byrådet. Friluftsområder til Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11 a, stk 1,nr 9 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

St Darum, Gl Darumvej 9

St Darum, Gl Darumvej 9 i Kommuneplan 2010-2022 St Darum, Gl Darumvej 9 November 2013 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 04-11-2013 at offentliggøre Forslag til Ændring 2013.55 i Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Grønt Danmarkskort og potentiel natur Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter

Læs mere

DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf Kgs. Lyngby Telefon: ,

DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf Kgs. Lyngby Telefon: , DN Lyngby-Taarbæk Formand: Hans Nielsen, Kastanievej 4 B, st. mf. 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 30 57 42 17, e-mail: hans@nielsen.mail.dk Dato: 7. februar 2019 Planklagenævnet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Fynsk Naturråd. 2. møde 15. marts 2018 Kriterier for udpegning mv.

Fynsk Naturråd. 2. møde 15. marts 2018 Kriterier for udpegning mv. Fynsk Naturråd 2. møde 15. marts 2018 Kriterier for udpegning mv. Dagsorden 15:00 Velkomst 15:15 Godkendelse af referat 15:30 Oplæg om fælleskommunalt forarbejde 16:15 Diskussion af kriterier for udpegning

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Landzonetilladelse. Landzonetilladelse til shelters, overdækninger og rollespilsaktiviteter på Ballerupvej 83, 3500 Værløse

Landzonetilladelse. Landzonetilladelse til shelters, overdækninger og rollespilsaktiviteter på Ballerupvej 83, 3500 Værløse Landzonetilladelse Landzonetilladelse til shelters, overdækninger og rollespilsaktiviteter på Ballerupvej 83, 3500 Værløse Rollespilsfabrikken har den 2. januar 2019 søgt om tilladelse til opstilling af

Læs mere

ALLERØD KOMMUNEPLAN 2017

ALLERØD KOMMUNEPLAN 2017 ALLERØD KOMMUNEPLAN 2017 Enghaven Baunesvinget Ørnevang Parkvej/Elmevej Boligområder Nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2017 Enghaven Baunesvinget Parkvej/Elmevej Ørnevang Langkæret Langkæret 1.2.1

Læs mere

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april.

Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. 15.4.2013 Ændringer i kommuneplanen på baggrund af beslutninger i PLU april. Nye formuleringer/ændringer i forslag til Kommuneplan 2013 efter PLU-mødet den 2. april 2013 Der indarbejdes mulighed for at

Læs mere

Planlægningen og landbruget. Det åbne land, biogas og landbrugsbygninger

Planlægningen og landbruget. Det åbne land, biogas og landbrugsbygninger Planlægningen og landbruget Det åbne land, biogas og landbrugsbygninger Det åbne land Kommunerne varetager mange interesser i det åbne land Lovgrundlaget er Lov om Planlægning, specifikt beskrevet i 11a

Læs mere

Baggrundsrapport Fælles introduktion

Baggrundsrapport Fælles introduktion F Baggrundsrapport Fælles introduktion Dialogprojekt om forlængelse af de grønne kiler 2014 Baggrundsrapporten er udarbejdet af Naturstyrelsen i dialog med Roskilde-, Høje-Taastrup-, Køge-, Solrød- og

Læs mere

Allerød Kommune. Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød. Høringssvar Ideoplæg til Råstofplan 2016

Allerød Kommune. Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød. Høringssvar Ideoplæg til Råstofplan 2016 Allerød Kommune Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Åbningstider Mandag-Tirsdag 10-14 Onsdag lukket Torsdag 10-18 Fredag 10-12 Høringssvar Ideoplæg til Råstofplan

Læs mere

Udpegninger i kommuneplanen

Udpegninger i kommuneplanen Udpegninger i kommuneplanen hvad er hensigten og hvordan virker de? Lone Søderkvist Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning Hvad er udpegninger og hvad er formålet generelt? Afgrænsning af landområder

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Torben Andersen Strandalleen 1A, 3 sal nr Helsingør. Mail :

Torben Andersen Strandalleen 1A, 3 sal nr Helsingør. Mail : Torben Andersen Strandalleen 1A, 3 sal nr. 5. 3000 Helsingør. Mail : 1932ta@gmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om det åbne land

Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om det åbne land Solrød Kommune byrådet Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om det åbne land Det åbne lands planlægning og administration Højspændingsanlæg Havdrup Mose Køer ved Nordmarksvej Stranden FORSLAG 1 Forslag til

Læs mere

3. Oplevelse og fritid. Retningslinjer og Redegørelse

3. Oplevelse og fritid. Retningslinjer og Redegørelse og 3. Oplevelse og fritid 3.1 Sommerhusområder og kolonihaver 3.2 Rekreative stier 3.3 Rekreative kiler og zoner 3.4. Friluftsanlæg 157 3.1 Sommerhusområder og kolonihaver 3.1 Sommerhusområder og kolonihaver

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fritid...2/35

Indholdsfortegnelse Fritid...2/35 Indholdsfortegnelse Fritid...2/35 Idræts og friluftsanlæg...4/35 Bemærkninger til retningslinjer...7/35 Baggrund for retningslinjer...11/35 Koloni og nyttehaver...15/35 Bemærkninger til retningslinjer...16/35

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en hestehytte

Landzonetilladelse til opførelse af en hestehytte Rasmus Flink, Mikkel Damgaard Behandlingsskolerne A/S På vegne af Juuls Skoleejendomme A/S Sendt d.d. via e-mail Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Vand Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 41

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 41 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 41 Boliger i Åsum Ændring af kommuneplanområde 3 Åsum, Seden, Bullerup, Agedrup Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød 10. november 2017 Sagsnr. NMK-31-01963 KlageID:100430 MAS-NH AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød Allerød Kommune

Læs mere

På den baggrund har administrationen vurderet det juridiske grundlag for opstilling af et solcelleanlæg på 200 ha i Nylandsmose.

På den baggrund har administrationen vurderet det juridiske grundlag for opstilling af et solcelleanlæg på 200 ha i Nylandsmose. Notat om solcelleanlæg i lavbundsarealer I foråret 2018 har administrationen behandlet en ansøgning fra Gavnø Gods om opstilling af et solcelleanlæg på godsets arealer. I den forbindelse blev det meddelt

Læs mere

Hvad er Grønt Danmarkskort?

Hvad er Grønt Danmarkskort? Hvad er Grønt Danmarkskort? Kommunerne skal jf. planlovens 11a stk. 2. foretage en række udpegninger i kommuneplanen, som skal sikre sammenhæng i naturen på tværs af kommunegrænser. Samlet vil disse udpegninger

Læs mere

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed

VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed VVM-screening af skovrejsning VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Hou Engvej 66, Asaa - Ansøgning om tilskud til skovrejsning - SVANA-335-05292 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om det åbne land. Det åbne lands planlægning og administration

Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om det åbne land. Det åbne lands planlægning og administration SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Kommuneplan 2013-2025 Temahæfte om det åbne land Det åbne lands planlægning og administration 1 Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet af Solrød Kommune, Teknik og Miljø, og vedtaget

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG 7. Hyldager Bakker 2019

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG 7. Hyldager Bakker 2019 FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG 7 Hyldager Bakker 2019 + 1 Forslag til Kommuneplantillæg 7 Redegørelse Efter planloven kan Kommunalbestyrelsen godkende en lokalplan, hvis den er i overensstemmelse med kommuneplanen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

(&# )# "#$%&*+##&%&#%&!! #!- %&%##!!#&#%$&!%#$+ &%,111#$%&%!,%&!! 2%& Side 1

(&# )# #$%&*+##&%&#%&!! #!- %&%##!!#&#%$&!%#$+ &%,111#$%&%!,%&!! 2%& Side 1 !"#$%&'"#$%&% (&# )# "#$%&*+##&%&#%&!!,-#&&#&%,&#.#,$+& #!- *+#/%#!&%,&#$#$+& -#%#0##&,#$+#%#!! #0#&&!%-#&-## *+#/%#$!&#%&!!,-%$ %&%##!!#&#%$&!%#$+ &##!-&,#& &%,111#$%&%!,%&!! $$&%#&*&###2,111#$%&%34*&5

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af potentielt vådområde ved St. Vejle Å

Screeningsskema til vurdering af potentielt vådområde ved St. Vejle Å Screeningsskema til vurdering af potentielt vådområde ved St. Vejle Å NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af Notat om forslag til ændringer i udpegninger

Læs mere

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast- Kommune ønsker ophævet Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a 1knr Bymønster.1 Byområdernes nye roller

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screeningsafgørelse om miljøvurderingspligt Lokalplanforslag nr. 657 I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lov nr. 448

Læs mere

Randers - Neder Hornbæk

Randers - Neder Hornbæk Randers - Neder Hornbæk Opsummering af høringssvar 5) Det foreslås at matr. 5e, Neder Hornbæk ændrer anvendelse til boligområde i kommuneplanen. (se kort) 18) Det foreslås at den vestlige del af matr.

Læs mere

Landbrugsejendomme i Halsnæs Kommune 2-10 ha ha ha Over 70 ha I alt Antal landbrugsejendomme Landbrugsejendommenes

Landbrugsejendomme i Halsnæs Kommune 2-10 ha ha ha Over 70 ha I alt Antal landbrugsejendomme Landbrugsejendommenes Kapitel 5.7 Jordbrug Mål: Byrådet vil sikre landbrugets erhvervsøkonomiske interesser ved at udpege særligt værdifulde landbrugsområder og områder til store husdyrbrugunder hensyntagen til natur- og miljømæssige

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Miljøvurdering af lokalplan Screening afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplanforslag nr. 629 Planens indhold Den eksisterende lokalplan, nr. 58 Gadstrup Erhvervspark,

Læs mere

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver

Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver Screeningsskema til vurdering af sommerhuse og kolonihaver NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Miljøscreeningen er gennemført på baggrund af notat om sommerhuse, doknr. 7101/13 udarbejdet af Linda

Læs mere

Det åbne land og udviklingen af landdistrikterne

Det åbne land og udviklingen af landdistrikterne Natur og landskab Kalundborg Kommune rummer mange unikke og varierede naturområder, hvoraf nogle er beskyttede af internationale regelsæt som f.eks. fuglebeskyttelsesområderne ved Saltbæk Vig og Tissø.

Læs mere

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig?

Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Skal byrådet tillade en vindmøllepark i Koster Vig? Hvad siger Kommuneplan 2009 21, Hovedstruktur og retningslinjer? 7.2 Kystnærhedszonen (s. 51, KP09, bind 1) Mål (s 51, KP09, bind 1) Kysternes benyttelse

Læs mere

RESUME. Den gældende lokalplan muliggør op til i alt 5 boliger med lodrette lejlighedsskel i den eksisterende bygning.

RESUME. Den gældende lokalplan muliggør op til i alt 5 boliger med lodrette lejlighedsskel i den eksisterende bygning. Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan 595.3 for Boliger i pibefabrikken, Naurbjerg landsby, med tilhørende tillæg nr. 2 til Solrød Kommuneplan 2017 Sagsbehandler: spn Dato: 02.05.2018, revideret

Læs mere

Dagsorden Velkomst v/marie Stærke Gennemgang af Forslag til Kommuneplan Pause Spørgsmål og diskussion 21.

Dagsorden Velkomst v/marie Stærke Gennemgang af Forslag til Kommuneplan Pause Spørgsmål og diskussion 21. Forslag Dagsorden 19.00 Velkomst v/marie Stærke 19.05 Gennemgang af Forslag til Kommuneplan 2017 19.45 Pause 20.00 Spørgsmål og diskussion 21.00 Afrunding Kommuneplan 2017 Kommuneplanen er bindende for

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

UDVIKLINGSOMRÅDER. Bilag til Fremtidens Frederikssund Frederikssund Kommunes planstrategi for

UDVIKLINGSOMRÅDER. Bilag til Fremtidens Frederikssund Frederikssund Kommunes planstrategi for UDVIKLINGSOMRÅDER Bilag til Fremtidens Frederikssund Frederikssund Kommunes planstrategi for 2019-2023 Indhold Baggrund 3 Udlæg af udviklingsområder 4 Gerlev Skalleværk 5 Jægerspris 6 Skibby 7 Skuldelev

Læs mere

Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup

Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup Ændring 2007.9 i Kommuneplan 2006-2018 Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup Juni 2009 Esbjerg Kommune Ændring 2007.9 side 2 Kommunelplan 2006-2018 Ændring 2007.9 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

UDVIKLINGSOMRÅDER. Bilag til Fremtidens Frederikssund Frederikssund Kommunes planstrategi for

UDVIKLINGSOMRÅDER. Bilag til Fremtidens Frederikssund Frederikssund Kommunes planstrategi for UDVIKLINGSOMRÅDER Bilag til Fremtidens Frederikssund Frederikssund Kommunes planstrategi for 2019-2023 Indhold Baggrund 3 Udlæg af udviklingsområder 4 Gerlev Skalleværk 5 Jægerspris 6 Skibby 7 Skuldelev

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 8.007 for teknisk anlæg i Mou K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 14. december 2015

Læs mere

Ændring side 2 Kommuneplan

Ændring side 2 Kommuneplan Ændring 2015.30 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2015.30 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 16-09-2015 Forslag til Ændring 2015.30 i kommuneplan 2014-2026, Ribe Øst, Udvidelse af jordbrugsområde.

Læs mere

Lokalplan nr. 118 for Kvinderup Dato: 06. august 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 118 for Kvinderup Dato: 06. august 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LOV nr 425 af 18/05/2016) Lokalplan nr. 118 for Kvinderup Dato: 06. august 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Læs mere

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder 7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder Redegørelse BOKS: Hvad er et lavbundsområde? Lavbundsområder er typisk tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger og fjordarme, som nu

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af container på Revlen Køge

Landzonetilladelse til opstilling af container på Revlen Køge Returadresse: Køge Kommune, Planafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen Landzonetilladelse til opstilling af container på Revlen 1 4600 Køge Der er den 18. maj 2019

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16 REVISION AF SKOVREJSNINGSTEMA OMKRING HOLMEHAVE OG BORREBY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16 REVISION AF SKOVREJSNINGSTEMA OMKRING HOLMEHAVE OG BORREBY KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 16 REVISION AF SKOVREJSNINGSTEMA OMKRING HOLMEHAVE OG BORREBY Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 Revision af skovrejsningstema i områderne omkring Holmehave og Borreby kildepladser

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Baggrundsnotat om friluftsanlæg til Kommuneplan 2014

Baggrundsnotat om friluftsanlæg til Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret 10-04-2012 Baggrundsnotat om friluftsanlæg til Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11 a, stk. 1 nr. 9 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Du har 18. december 2017 søgt om lovliggørende tilladelse til en allerede opført garage med brændeskur på ejendommen

Du har 18. december 2017 søgt om lovliggørende tilladelse til en allerede opført garage med brændeskur på ejendommen Sendt til ejer PLAN OG ÅBEN LAND Dato: 5. december 2018 Sagsb.: Else Marie Nørgaard Sagsnr.: 18/47790 Dir.tlf.: 72 36 48 38 E-mail: emn@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har 18. december 2017 søgt om lovliggørende

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag To nye grønne kiler i hovedstaden Indkaldelse af ideer og forslag 9. marts - 4. maj 2015 To nye grønne kiler i hovedstaden - Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning og den videre planlægning af

Læs mere

Retningslinjer for terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen i Silkeborg Kommune

Retningslinjer for terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen i Silkeborg Kommune Retningslinjer for terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen i Silkeborg Kommune Retningslinjer for terrænregulering indenfor sø- og åbeskyttelseslinjen i Silkeborg Kommune Dispensation til

Læs mere

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser 1. udgave november 2002 Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser - 2-1. Indledning Den 31. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændrede planlovsbestemmelser. Det indebærer,

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Odense Letbane 1. etape

Odense Letbane 1. etape 1 Forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Letbane 1. etape 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på delvis lovliggørende landzonetilladelse til etablering af en vold på Gl. Kollerødvej, Allerød

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på delvis lovliggørende landzonetilladelse til etablering af en vold på Gl. Kollerødvej, Allerød 5.april 2019 Sagsnr.: 18/09690 Klagenr.: 1000052 LUA AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på delvis lovliggørende landzonetilladelse til etablering af en vold på Gl. Kollerødvej, Allerød Allerød

Læs mere

SKOVOMRÅDER. Skov Større by Hovedvandskel. Figur 4.3 Skovområder SKOVREJSNINGSOMRÅDER OG OMRÅDER HVOR SKOVTIL- PLANTNING ER UØNSKET

SKOVOMRÅDER. Skov Større by Hovedvandskel. Figur 4.3 Skovområder SKOVREJSNINGSOMRÅDER OG OMRÅDER HVOR SKOVTIL- PLANTNING ER UØNSKET 20 Skov Godt 11 % af Danmark er dækket af skov, men der er stor forskel på amternes andel af skovarealerne. I Århus Amt udgør skovarealet ca. 70.000 ha, hvilket svarer til godt 15 % af amtets areal. Arealet

Læs mere

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer.

Område Arealet er på ca. 0,4 ha. Arealet ligger i byzone, men bruges i dag til juletræer. SCREENING FOR MILJØVURDERING Ophævelse af lokalplan nr. 3.6 Baggrund og formål Det eksisterende erhvervsareal i Ravnkilde er ved at være solgt. Der er dog et markareal vest og nord for det eksisterende

Læs mere

Det åbne land i kommuneplanen

Det åbne land i kommuneplanen Det åbne land i kommuneplanen Mai-Britt Helle Jensen Faaborg-Midtfyn Kommune Nye temaer i Kommuneplanen Benyttelse Byudvikling Arealanvendelse i kystnærhedszonen Landbrugsområder der Skovrejsning Tekniske

Læs mere

Tjæreborg By, Boligområde nord for Hulvejen

Tjæreborg By, Boligområde nord for Hulvejen Ændring 2010.3 i Kommuneplan 2010-2022 Tjæreborg By, Boligområde nord for Hulvejen Juni 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.3 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.3 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018 Bilag 1 Screeningsskema Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 14. maj 2018 Kommuneplantillæg nr. 8 Ishøj Kommune har igangsat udarbejdelsen af et lokalplanforslag

Læs mere

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej Forslag til Ændring 2011.23 i Kommuneplan 2010-2022 Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej December 2011 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2011.23 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2011.23

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Vejledning om Skovloven 10 Undtagelser fra kravet om træbevoksning

Vejledning om Skovloven 10 Undtagelser fra kravet om træbevoksning Dette notat er senest ændret den 9. april 2014. Vejledning om Skovloven 10 Undtagelser fra kravet om træbevoksning Indhold: 1. Nødvendigt for skovdriften 2. Fredning 3. Marker og klitter 4. Åbne naturarealer

Læs mere