Årsregnskabsmeddelelse 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2002"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse 2002 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S Rørvang Albertslund Tlf Fax CVR-nr side 1/16

2 5-årsoversigt Hovedtal: (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse Nettoomsætning 1.022, , , , ,0 Bruttoavance 261,5 276,9 326,1 376,1 379,0 Omkostninger (216,0) (231,8) (296,8) (331,6) (346,5) Resultat af primær drift 45,5 45,1 29,9 45,5 33,0 Finansielle poster, netto 10,9 11,3 6,3 5,6 7,5 Ordinært resultat før skat 56,4 56,4 36,2 51,1 40,5 Skat af årets resultat * (21,6) (17,8) (13,8) (17,2) (15,9) Årets resultat 34,8 38,6 22,4 33,9 24,6 Samlede aktiver * 534,1 567,7 809,5 752,4 733,0 Selskabskapital 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 Egenkapital * 317,9 347,5 359,2 381,9 395,1 Antal medarbejdere Nøgletal: Bruttoavance i % 25,6 24,9 24,6 24,9 26,5 Omkostningsgrad 21,1 20,9 22,4 21,9 24,2 Overskudsgrad 4,4 4,1 2,3 3,0 2,3 Afkastningsgrad 8,5 7,9 3,7 6,0 4,5 Egenkapitalforrentning 11,2 11,6 6,3 9,1 6,3 Soliditetsgrad 59,5 61,2 44,4 50,8 53,9 Indre værdi Børskurs ultimo året Price earning 6,6 6,2 9,8 5,9 8,3 Udbytte pr. 100 kr. aktie 18,0 20,0 20,0 22,0 22,0 Indtjening pr. 100 kr. aktie * Korrigeret for at opnå sammenlignelighed i forbindelse med ændret anvendt regnskabspraksis i 1998 og side 2/16

3 Bestyrelsen for Brødrene A & O Johansen A/S har på et møde d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for Koncernregnskabet omfatter Brødrene A & O Johansen A/S, filialen AO-MAVAB i Sverige, samt de 100% ejede datterselskaber AO Invest A/S, SEKO EL & VVS A/S, E-byg.com A/S, VVS NET A/S, El-torvet.com A/S og Vaga Tehnika Eesti OÜ i Estland. Resumé: I 2002 blev Brødrene A & O Johansen A/S omsætning på kr mio. kr. mod mio. kr. i Til trods for et fald i omsætningen steg bruttoavancen med 3 mio. kr. til i alt 379 mio. kr. Resultat før skat blev som forventet 40 mio. kr. Nettoresultat blev et overskud på 24 mio. kr. mod 34 mio. kr. i fjor. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 22 kr. pr. aktie. For 2003 forventer koncernen at realisere en omsætning på niveau med 2002 med et resultat før skat på ca. 45 mio. kr. LEDELSENS BERETNING AO s forretningsgrundlag Brødrene A & O Johansen A/S blev grundlagt i 1914 og noteret på Københavns Fondsbørs i Koncernen er en handelsvirksomhed, der med et bredt sortiment af tekniske installationsmaterialer henvender sig til følgende markeder: Det professionelle installationsmarked. Gør det selv-markedet. Koncernen har over kunder, som tilbydes et lagersortiment på mere end varevarianter. Det professionelle installationsmarked betjenes via et centrallager med 40 servicecentre i Danmark, to servicecentre i Sverige samt et servicecenter i Estland. Gør det selv-markedet forsynes fra et centrallager beliggende i Hvidovre. Kundestrukturen på det professionelle marked er væsentligt fragmenteret, hvor gør det selv-markedet er kendetegnet ved relativt få, store kunder. AO arbejder i et marked med få, store udbydere og er aktiv i Danmark, Skåne og Estland. I 2002 udgjorde den udenlandske omsætning mindre end 10% af koncernens samlede omsætning. AO-koncernen beskæftigede i alt 525 medarbejdere i side 3/16

4 Det professionelle installationsmarked Det professionelle marked for tekniske installationsmaterialer omfatter VVS-, EL- og VA-produkter samt VÆRKTØJ. Sortimentet udgør ca. 40% af omkostningerne ved et byggeri, og andelen er stigende. Ovennævnte marked kan inddeles i følgende segmenter: et for nybyggeri og et for ReMoVe (reparation, modernisering og vedligeholdelse). Gennem et effektivt lager- og distributionssystem er AO i stand til at varetage hurtige leverancer af tekniske installationsmaterialer til installatører, entreprenører, kloakmestre, kommuner, værker, offentlige institutioner samt industrien. Det samlede marked, distribueret gennem grossister, vurderes at udgøre ca. 9,5 mia. kr. i Danmark, ca. 1,0 mia. kr. i Skåne og ca. 0,5 mia. kr. i Estland. Gør det selv-markedet Gør det selv-markedet i Danmark betjenes gennem AO s datterselskab, SEKO EL & VVS A/S, med et teknisk sortiment, der omfatter el- og vvs-produkter. Selskabets primære kundegruppe er byggevaremarkeder, installatørbutikker samt øvrige detailhandelsvirksomheder. Ovennævnte marked, distribueret gennem grossister, vurderes at udgøre ca. 600 mio. kr. Vision og strategi Det er AO s vision at være den professionelle håndværkers foretrukne leverandør af tekniske installationsmaterialer til ReMoVe-markedet samt en af de foretrukne på projektmarkedet til nybyggeri. På gør det selv-markedet er det koncernens vision at være en af de foretrukne leverandører af el- og vvs-produkter. AO ønsker at skabe værditilvækst for sine kunder. Det er AO s strategi at udvikle, udnytte og udtrykke koncernens særpræg, der er baseret på AO s koncepter og kultur. Hovedkonceptet er one stop shopping, hvor kunderne tilbydes et komplet teknik-sortiment, herunder udlejning af værktøj. Konceptet understøttes af import og udvikling af egne sortimenter rettet mod både det professionelle marked og gør det selv-markedet. I den forbindelse deltager AO i et internationalt samarbejde gennem WIM (Wholesalers of Installation Material) og NORDIM A/S (Nordic Distributors of Installation Material), som er netværk af tilsvarende grossister i Europa. Målet med dette samarbejde er udveksling af relevant information samt indkøb til konkurrencedygtige priser. AO har udviklet en række IT-koncepter til at styrke kundernes konkurrenceevne og effektivisere deres forretningsgange: ebyg.com (brancheportal), MILOX (Den Intelligente Servicevogn), Atlantis (udstilling/beregning) og AO- Online. AO anser medarbejderne som sin vigtigste ressource. De tilbydes et omfattende videreuddannelsesprogram via AO- Skolen. Herudover har AO i samarbejde med udvalgte tekniske skoler tilrettelagt kurser, hvor vvs-medarbejdere oplæres i salg af el-produkter. Gennem fortsat uddannelse tilpasser medarbejderne sig markedets stadigt ændrede behov. Medarbejdernes produktkendskab, kundebetjening og formidling af koncernens budskaber baseres på viden og sikrer dermed troværdighed. Grundlaget for AO s konkurrenceevne er de ressourcer og den viden, som AO besidder, og som løbende videreudvikles. AO ønsker primært vækst gennem egen udvikling. Den økonomiske målsætning er: - over et par år at realisere et resultat før skat på 4-5% af omsætningen, under hensyntagen til markedssituationen - at fastholde en soliditetsgrad på minimum 40%. side 4/16

5 Årets aktiviteter Brødrene A & O Johansen A/S fusionerede den 1. januar 2002 med P.C.C. Eftf. A/S. I løbet af året blev der investeret betydelige beløb og ressourcer i at udvikle en fælles IT-platform, som blev implementeret den 1. november Dette har styrket teknik-konceptet med one stop shopping til gavn for koncernens kunder. Da yderligere integration er igangsat, er en segmentering på sortimentssiden ikke relevant for AO-koncernen. I AO-Hillerød blev afdelingens traditionelle sortiment udvidet med el-produkter primo I årets 2. kvartal blev el- og vvs-afdelingerne i Holbæk sammenlagt i et teknik-center efter ombygning af koncernens ejendom. I årets 3. og 4. kvartal blev sortimenterne i Greve, Nyborg, Fredericia og Ringsted suppleret med el-artikler, således at koncernens kundekreds i disse byer nu har adgang til et samlet teknik-sortiment. I Roskilde blev de eksisterende afdelinger med vvs- og el-produkter sammenlagt på en ny adresse, og afdelingen blev introduceret for kundekredsen den 14. januar For at imødekomme den tiltagende brancheglidning, hvor flere vvs-installatører autoriseres som kloakmestre, har virksomheden øget sit produktsortiment på de lokale servicecentre inden for VA-området. For yderligere at understøtte koncernens differerentieringsstrategi med one stop shopping har selskabet etableret en teknik-uddannelse, som skal sikre, at den enkelte medarbejder er rustet til at yde en optimal service i forbindelse med salg af koncernens samlede varesortiment. I løbet af året blev en ny og forbedret version af Den Intelligente Servicevogn introduceret, og konceptet ændrede navn til MILOX. Med udgangspunkt i kundernes behov blev et nyt koncept med udlejning af værktøj introduceret i Albertslund, og efterfølgende i Odense, med stor succes. I årets 2. halvår lanceredes ebyg.com, som er en brancheportal for virksomhedens kunder. Via ebyg.com kan kunderne indhente brancherelaterede oplysninger, som har relevans for den enkelte kundes arbejdssituation. Ultimo året har ca. 900 kunder tilmeldt sig dette koncept. E-byg.com er den overordnede portal for AO s koncepter: MILOX, Atlantis, AO-Online, Håndværkermærket samt værktøjsudlejning. Gennem ebyg.com kan kunderne også få adgang til AO s varekataloger. I januar 2003 købte Vaga Tehnika Eesti OÜ en grund på m 2, hvor der skal opføres en ny lager- og administrationsbygning til styrkelse af salgsindsatsen i Estland. I 2002 blev det besluttet at intensivere det internationale samarbejde. Som en konsekvens heraf blev WIM etableret og aktiviteterne i EUDIM B.V. nedlagt. SEKO EL & VVS A/S kunne ved udgangen af 1. kvartal 2002 tage en ny lagerhal på m 2 i brug til det udvidede sortiment. AO består af mennesker. For yderligere at fokusere på den enkelte medarbejders sundhed og velvære etablerede selskabet i årets første halvdel en sundhedsklinik med tilhørende motionsrum, hvilket understøtter AO-kulturen. Regnskabsberetning Årsrapporten for Brødrene A & O Johansen A/S for 2002 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D-virksomheder, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Som konsekvens af den nye årsregnskabslov er anvendt regnskabspraksis ændret på følgende område: Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på det tidspunkt, hvor udbyttet deklareres på den ordinære generalforsamling. Tidligere blev foreslået udbytte indregnet som en forpligtelse i årsregnskabet. side 5/16

6 Ændringerne i anvendt regnskabspraksis medfører, at egenkapitalen pr. 31. december 2002 forøges med tkr. ( tkr. pr. 31. december 2001), og kortfristede gældsforpligtelser reduceres tilsvarende. Ud over ovennævnte er koncern- og årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Koncernen Koncernens omsætning blev i ,0 mio. kr. mod 1.512,7 mio. kr. i 2001, svarende til et fald på 5,5%. Til trods herfor steg bruttoavancen med 2,9 mio. kr. til 379,0 mio. kr., svarende til 26,5% mod 24,9% i De samlede omkostninger steg med 4,5% til 346,5 mio. kr. Stigningen kan primært henføres til personaleomkostninger med 5,2 mio. kr., afskrivninger med 5,1 mio. kr. samt hensættelser til tab på debitorer på 4,1 mio. kr. Stigningen i afskrivninger skyldes primært ekstraordinære afskrivninger på edb-programmel i forbindelse med neddrosling af aktiviteterne i de elektroniske markedspladser. De øgede hensættelser til tab på debitorer afspejler de ændrede markedsvilkår. Resultatet før skat blev 40,5 mio. kr. mod 51,1 mio. kr. året før, hvilket er et fald på 20%. Årets effektive skatteprocent udgør 39,3% mod 33,8% i Stigningen skyldes hovedsagelig regulering af tidligere års skatteansættelser med 2,0 mio. kr. Resultatet efter skat udgør et overskud på 24,6 mio. kr. mod 33,9 mio. kr. året før. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne som senest meddelt i koncernens delårsrapport af 29. november Bestyrelsen finder på baggrund af de ændrede markedsvilkår samt de foretagne hensættelser og afskrivninger det realiserede resultat for tilfredsstillende. Bestyrelsen foreslår et udbytte for året på 22 kr. pr. aktie, hvilket er uændret i forhold til Koncernens aktiver blev 733,0 mio. kr. mod 752,4 mio. kr. i fjor, svarende til et fald på 2,6%. Selskabets likviditet blev påvirket positivt af driften med 59,2 mio. kr. mod 77,2 mio. kr. i Grundet markedsudviklingen blev det planlagte investeringsprogram på ca. 40 mio. kr. reduceret, og de samlede investeringer udgjorde i 2002 derfor 24,0 mio. kr. mod 21,6 mio. kr. året før. Som følge af provenu ved optagelse af realkreditlån på 59,3 mio. kr. andrager årets samlede nettolikviditetsvirkning 82,4 mio.kr. mod 44,2 mio. kr. i fjor. Koncernens egenkapital udgør ved årets udgang 395,1 mio. kr. mod 381,9 mio. kr. i 2001, svarende til en soliditet på 53,9%. Det professionelle marked Koncernens omsætning på det professionelle marked blev i ,7 mio. kr. mod 1.448,5 mio. kr. i 2001, svarende til et fald på 6,8%. Koncernens danske aktiviteter I Danmark blev omsætningen 1.270,0 mio. kr. mod 1.358,9 mio. kr. svarende til et fald på 6,6%. Det samlede teknik-marked vurderes at være reduceret med ca. 4%, mens faldet på vvs-markedet udgjorde 3,6%. Omsætningstilbagegangen i de danske aktiviteter skyldes et reduceret marked samt en bevidst ændring i kunde-, sortiments- og salgsmix, hvilket førte til en stigning i bruttoavance-procenten på 1,6%, således at bruttoavancen i kroner kun faldt med 2,1 mio. kr. i forhold til året før. Tilbagegangen var størst i VVS-, VA- samt værktøjsomsætningen, mens el-omsætningen har været stigende. side 6/16

7 Resultatet før skat i de danske aktiviteter udgjorde 33,5 mio. kr. mod 49,1 mio. kr. året før. Resultattilbagegangen skyldes primært større afskrivninger, øgede hensættelser til tab på debitorer samt en stigning i løn- og huslejeomkostninger. Koncernens udenlandske aktiviteter I de udenlandske aktiviteter udgjorde omsætningen 79,6 mio. kr. i 2002 mod 89,6 mio. kr. året før. Faldet skyldes, at omsætningen i 2001 var påvirket af en større enkeltstående ordre. Trods en omsætningstilbagegang i Skåne på 13,3% realiseredes en større bruttoavance samt et positivt resultat i 2002 mod et negativt resultat året før. I Estland var der en omsætningsfremgang på 4% med en højere dækningsgrad samt et positivt resultat til følge. Gør det selv-markedet SEKO EL & VVS A/S, med hovedsæde på Avedøre Holme i Hvidovre, betjener gør det selv-markedet med et sortiment bestående af el- og vvs-produkter. Omsætningen blev i 2002 øget med 16,1 mio. kr. til 79,7 mio. kr., svarende til en stigning på 25%. Bruttoavanceprocenten faldt som følge af den hårde konkurrence. Salgsfremgangen i SEKO EL & VVS A/S førte til et positivt resultat for Markedspladser De elektroniske markedspladser, VVS NET A/S og El-torvet.com A/S, der er datterselskaber af E-byg.com A/S, har arbejdet under vanskelige markedsforhold. Det samlede underskud på markedspladserne udgjorde i 2002 ca. 2,6 mio. kr. før skat, hvilket er i overensstemmelse med budgetterne. Med baggrund i markedsforholdene er markedspladsernes aktiviteter sat på vågeblus for Som følge heraf er det besluttet at nedskrive udviklingsomkostningerne til nul kroner. Dette har i 2002 øget afskrivningerne med 4,3 mio. kr. i moderselskabet. AO Invest A/S I første halvår 2002 gennemførtes en større ombygning af selskabets ejendom i Holbæk. Datterselskabet, AO Invest A/S, optog i september 2002 et realkreditlån på nominelt 60,8 mio. kr. Lånet er optaget mod sikkerhed i ejendommen, Rørvang 3, i Albertslund. Obligationerne blev solgt i december måned med en kursgevinst på 1,8 mio.kr. Resultatet i AO Invest A/S er i overensstemmelse med forventningerne. Forventninger til fremtiden Forventningerne til 2003 er først og fremmest præget af risiko for krigs- og terrorhandlinger samt usikkerheden på de internationale kapitalmarkeder. Dette medfører en afmatning på det danske marked til trods for den lave rente og det indgåede boligforlig. Det forventes derfor, at koncernens omsætning i 1. halvår 2003 vil ligge på et lavere niveau end i 2002 med en moderat vækst i 2. halvår. På ovennævnte baggrund er det ledelsens forventning, at koncernomsætningen i 2003 vil være på niveau med det foregående år med et resultat før skat på ca. 45 mio. kr. mod 40,5 mio. kr. i side 7/16

8 Særlige risici Finansielle risici Valutarisiko: Koncernens valutarisiko for danske aktiviteter er begrænset, idet omsætningen genereres i danske kroner, og varekøb primært foretages i danske kroner og euro. Udenlandske aktiviteter påvirkes ikke umiddelbart af valutakursudsving, idet indtægter og udgifter afregnes i lokal valuta. Ved omregning af resultatet af de udenlandske aktiviteter vil koncernen blive påvirket af ændringer i valutakurserne. Renterisiko: Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket omsættelige værdipapirer og likvide midler, er faldet fra 262,2 mio. kr. i 2001 til 238,2 mio. kr. i Med udgangspunkt i nettogælden vil en stigning på et procentpoint i det generelle renteniveau medføre en stigning i koncernens årlige renteomkostninger før skat på ca. 1,2 mio. kr. Kreditrisiko: Kreditgivningen sker ud fra en individuel vurdering af de enkelte kunder og deres økonomiske forhold. Koncernen vurderer ikke at have væsentlige kreditrisici ud over de for branchen gældende. Corporate governance Bestyrelsen har gennemgået anbefalingerne fra Nørby-udvalget. Bestyrelsen er positiv over for en række af anbefalingerne, som allerede er eller vil blive implementeret. Bestyrelsen har følgende særlige bemærkninger: 1) Stemmeretsbegrænsninger Fondsbørsintroduktionen er foretaget med en kombineret ejerstruktur af stamaktier og præferenceaktier. Dette har givet aktionærerne værdier over en længere årrække i form af fondsaktier og udbytte. Bestyrelsen ønsker at fastholde denne ejerstruktur, som bl.a. betyder, at en eventuel overtagelse af selskabet kun kan ske med stamaktionærernes accept. Stamaktierne kan ikke omsættes uden bestyrelsens godkendelse, medens præferenceaktierne er frit omsættelige, tilligemed at denne aktiegruppe er sikret et forlods kumulativt udbytte. 2) Dansk - engelsk Selskabet fortsætter indtil videre med alle oplysninger på dansk. 3) Kvartalsrapporter Selskabet begyndte med kvartalsrapporter i 3. kvartal 2002 og agter at fortsætte disse udsendelser. 4) Bestyrelse Med hensyn til sammensætning og størrelse anses den nuværende bestyrelse for at være i besiddelse af den nødvendige ekspertise til at træffe beslutninger og udøve kontrol. Såvel alder som faglig indsigt har været vurderet. Aldersgrænse og antal år i bestyrelse vil løbende blive vurderet, men giver ikke anledning til ændringer for nærværende. 5) Evaluering Nuværende samarbejde og arbejdsform anses for tilstrækkeligt. Miljøforhold Brødrene A & O Johansen A/S har været miljøcertificeret i henhold til DS/EN ISO siden 1999 for centrallageret og administrationen i Albertslund og siden 2001 for afdelingerne Vaga Teknik og Aquex i Vejle. Selskabets målsætning om genanvendelse af mere end 60% af den samlede affaldsmængde blev opfyldt i 2001 og fastholdt i I forbindelse med videreudvikling af selskabets miljøpolitik er der fastsat en målsætning om at reducere miljøbelastningen ved distribution af selskabets varer med minimum 5%. Selskabet forventer at opfylde denne målsætning i løbet af side 8/16

9 Aktionærinformation Udbytte Bestyrelsen foreslår, at udbyttet for året fastsættes til 22 kr. pr. aktie i lighed med Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital udgør tkr. Heraf er tkr. stamaktier og tkr. præferenceaktier. Hver stamaktie á kr. har 100 stemmer, mens hver præferenceaktie á 100 kr. har 1 stemme. Ud over forskellen i antallet af stemmer adskiller de to aktieklasser sig på følgende punkter: Stamaktierne er ikke omsætningspapirer, mens præferenceaktierne er noteret på Københavns Fondsbørs. Præferenceaktiekapitalen har ret til forlods kumulativt udbytte på 6%. I tilfælde af likvidation dækkes præferenceaktiekapitalen forud for stamaktiekapitalen. Aktionærsammensætningen fremgår nedenfor: Antal Antal Antal aktier - Kapital % Stemmer % stamaktier præferenceaktier nom. værdi Evoleska Holding AG Seerosenstrasse 20 CH-6362 Stansstad Schweiz ,2% 52,4% Lønmodtagernes Dyrtidsfond Danmark ,8% 7,3% Nordea-Gruppen Danmark ,1% 2,7% Øvrige navnenoterede aktier ,6% 19,5% Ikke navnenoterede aktier ,3% 12,8% I alt ekskl. egne aktier ,0% 94,7% Egne aktier ,0% 5,3% Total ,0% 100,0% Den øverste ledelses aktiebesiddelser i Brødrene A & O Johansen A/S ultimo december 2002 Ifølge Brødrene A & O Johansen A/S interne regler om handel med værdipapirer udstedt af Brødrene A & O Johansen A/S må medlemmer af selskabets bestyrelse, direktion og øvrige anført på selskabets insiderliste købe og sælge sådanne værdipapirer i en periode på fire uger efter, at der er offentliggjort års- eller delårsrapport. side 9/16

10 Samlet besiddelse af Fondskode: DK præferenceaktier i selskabet 4) Kursværdi 1) Bestyrelse 2) Direktion 2) + 3) + 4) Øvrige insidere 2) Samtlige insidere 2) Note: 1) Den beregnede kursværdi er baseret på slutkursen den 31. december 2002 på ) Opgørelsen indeholder oplysninger endvidere om de pågældende personers nærtståendes aktiebesiddelser. 3) Aktier ejet af personer, der både er medlemmer af bestyrelse og direktion, er medregnet som en del af direktionens aktiebeholdning. 4) Herudover ejer direktionen og de pågældende personers nærtstående stamaktier til en nominel værdi af kr ,- svarende til den samlede stamaktiekapital. Fondsbørsmeddelelser i januar 2002: Finanskalender for februar 2002: Årsregnskabsmeddelelse marts 2002 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 15. marts 2002: Ordinær generalforsamling. 18. marts 2002: Vedtægter. 29. april 2002: Årsrapport juli 2002: Meddelelse om nedjustering af resultatforventningerne for år august 2002: Halvårsrapport november 2002: Kvartalsrapport for 3. kvartal december 2002: Finanskalender for år december 2002: Løbende opgørelse af aktiebesiddelser. 30. december 2002: Kvartalsvis opgørelse af aktiebesiddelser. Finanskalender for februar 2003: Årsregnskabsmeddelelse for marts 2003: Generalforsamling i Brødrene A & O Johansen A/S afholdes kl på selskabets hovedkontor. 13. maj 2003: Delårsrapport for 1. kvartal august 2003: Delårsrapport for 1. halvår november 2003: Delårsrapport for kvartal side 10/16

11 Forslag til generalforsamling 1. Egne aktier På generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om bemyndigelse af selskabet til i perioden frem til den 1. maj 2004 at erhverve egne aktier inden for 10% af selskabets samlede aktiekapital til en kurs svarende til den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs +/-10%. 2. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår årets overskud tkr med tillæg af udbytte af egne aktier for tkr og kursregulering af tilknyttede virksomheder tkr. 83 og reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode tkr og overførsel fra forrige år tkr i alt til disposition tkr anvendt som følger: Udbytte, 22% af tkr tkr Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode tkr Overført til næste år tkr I alt tkr Det trykte regnskab forventes at foreligge den 17. marts Albertslund, den 21. februar 2003 Ivan Hermansen Bestyrelsesformand Niels A. Johansen Adm. direktør Kontaktpersoner: Niels A. Johansen/Bettina Winther Telefon: Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2003 side 11/16

12 Resultatopgørelse for 1. januar december (Alle beløb er i hele kr.) Moderselskab Koncern) ) 2002) 2001) ) ) Nettoomsætning ) ) ( ) ( ) Vareforbrug ( ) ( ) ( ) ) Bruttoavance ) ) ( ) 0) Andre driftsindtægter 415) 1.101) ) Bruttoresultat ) ) 1.( ) ( ) Eksterne omkostninger ( ) ( ) 1.( ) ( ) Personaleomkostninger ( ) ( ) Af- og nedskrivning af materielle 1...(26.549) (31.005) og immaterielle anlægsaktiver (39.116) (34.028)...(5.631) (8.952) Andre driftsomkostninger (9.834) (5.721)...( ) ( ) Driftsomkostninger i alt ( ) ( ) ) ) Resultat af primær drift ) )...(1.178) 1.432) Resultat før skat i tilknyttede virksomheder 0) 0) ) ) Finansielle indtægter ) )...(15.267) (12.772) Finansielle omkostninger (14.680) (15.599) ) ) Resultat før skat ) )...(17.260) (15.903) Skat af årets resultat (15.903) (17.260) ) ) Årets resultat ) ) Forslag til resultatsdisponering: ) ) Foreslået udbytte Henlæggelse til reserve for nettoopskrivning...(5.034) 8.157) efter den indre værdis metode ) 3.864) Overført overskud ) ) side 12/16

13 Balance pr. 31. December AKTIVER Moderselskab Koncern Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lejede lokaler Driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende selskabsskat og udskudt skat Andre tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt side 13/16

14 Balance pr. 31. december PASSIVER Moderselskab Koncern Egenkapital Virksomhedskapital Opskrivningshenlæggelse Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Øvrige reserver Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Langfristede gældsforpligtelser 0 0 Gæld til realkreditinstitutter Kortfristede gældsforpligtelser 0 0 Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Udbytte tidligere år Kortfristet gæld i alt Passiver i alt side 14/16

15 Egenkapitalopgørelse Moderselskab Koncern) 2001) 2002) 2002) 2001) ) ) Aktiekapital 1. januar ) ) 0) 0) Kapitalforhøjelse/-nedsættelse i årets løb 0) 0) ) ) Aktiekapital 31. december ) ) ) ) Opskrivningsfond 1. januar ) ) 0) 0) Bevægelser i årets løb 0) 0) ) ) Opskrivningsfond ) ) Nettoopskrivning efter 9.015) 3.981) den indre værdis metode 1. januar (5.034) 8.157) Overført fra resultatdisponering 0) 0) Nettoopskrivning efter 3.981) ) den indre værdis metode 31. december 0) 0) ) ) Andre reserver 1. januar ) ) 0) 0) Bevægelser i årets løb 0) 0) ) ) Andre reserver 31. december ) ) ) ) Overført resultat 1. januar ) ) ) 3.864) Overført fra resultatdisponering ) ) 994) 1.094) Udbytte egne aktier 1.094) 994) Valutakursregulering af (775) 83) tilknyttede virksomheder 83) (775) 0) 0) Nedskrivning egen aktier 0) 0) ) ) Overført resultat 31. december ) ) ) ) Foreslået udbytte 1. januar ) ) (10.406) (11.446) Betalt udbytte (11.446) (10.406) (994) (1.094) Udbytte vedrørende egne aktier (1.094) (994) ) ) Overført fra resultatdisponering ) ) ) ) Foreslået udbytte 31. december ) ) ) ) Egenkapital 31. december ) ) side 15/16

16 Pengestrømsopgørelse for koncernen 2002) 2001) Driftens likviditetsvirkning: Resultat af primær drift ) ) Finansielle poster, netto 7.503) 5.600) Ordinært resultat ) ) Afskrivninger: Immaterielle anlægsaktiver 5.276) 5.194) Materielle anlægsaktiver ) ) ) ) Omsætningsformue: Ændring debitorer ) ) Ændring andre tilgodehavender (1.214) (1.398) Ændring varelager 6.494) (623) Ændring vareleverandører (13.652) (25.775) Ændring anden kortfristet gæld (11.056) 5.973) (2.465) 3.807) Betalt selskabsskat (25.518) (10.872) Finansiering fra driften ) ) Investeringernes likviditetsvirkning Bygninger (6.922) (5.137) Lejede lokaler (777) (767) Driftsmateriel (16.272) (14.905) Køb af dattervirksomheder 0) (746) (23.971) (21.555) Finansieringens likviditetsvirkning Optagelse realkreditlån ) 0) Afdrag på langfristet gæld (831) (285) Betalt udbytte ekskl. udbytte egne aktier (11.446) (10.406) Valutakursregulering af tilknyttede selskaber 83) (775) ) (11.466) Årets likviditetsvirkning ) ) Likvider: Primo 3.011) 5.004) Ultimo ) (17.467) 3.011) 1.993) Bankgæld: Primo ) ) Ultimo ) (64.901) ) (46.198) Likviditetsdisponering (82.368) (44.205) side 16/16

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2003 I 2003 blev AO s omsætning på 1.510 mio. kr. mod 1.430 mio. kr. i 2002. Resultat før skat blev som forventet 50 mio. kr. mod 40 mio. kr. i 2002. Nettoresultat steg med 33 %

Læs mere

Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 2007 Brødrene A & O Johansen A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 4 RESUMÉ 5 LEDELSENS BERETNING 7 AO s forretningsgrundlag 7 Vision og strategi 7 Årets aktiviteter 8 Regnskabsberetning

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S 20 09 Årsrapport 2009 Brødrene A & O Johansen A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5-ÅRSOVERSIGT 6 RESUMÉ 8 LEDELSENS BERETNING 8 AO s forretningsgrundlag 8 Vision og strategi 8 Årets aktiviteter 10 Regnskabsberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ

ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ ÅRSRAPPORT 2001 VVS EL VA VÆRKTØJ INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE KORT OM AO....................................................... 4 5-ÅRSOVERSIGT.................................................... 6 ÅRSBERETNING.....................................................

Læs mere

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17

Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 20 13 Årsrapport 2013 Brødrene A & O Johansen A/S CVR-nr. 58 21 06 17 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT... 4 LEDELSENS BERETNING... 6 Året i hovedtræk... 6 Årets aktiviteter... 6 Forretningsgrundlag...

Læs mere

Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S

Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Årsrapport 2014 Brødrene A & O Johansen A/S ÅRSRAPPORT CVR-nr. 2014 58 21 06 117 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 5-ÅRSOVERSIGT FOR KONCERNEN... 4 LEDELSENS BERETNING... 5 Året i hovedtræk... 5 Årets

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Årsrapport 2005 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: +45 39 46 60 00 Telefax: +45 39 46 60 01 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk E-mail: info@dan-ejendomme.dk CVR-nr.: 21 33

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2006. Andersen & Martini A/S CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2006 CVR-nr. 15 31 37 14 Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger............................................ 3 Hoved- og nøgletal.............................................

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4 Årsrapport 2003/04 Årets resultat Resumé Resultatet efter skat steg med 11% til 11,3 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. i 2002/03, hvilket svarer til ledelsens forventninger efter 3. kvartal. Resultatet af primær

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

Årsrapport. sanistaal.com

Årsrapport. sanistaal.com Årsrapport 14 sanistaal.com SELSKAB Sanistål A/S Håndværkervej 14, 9000 Aalborg Danmark Telefon: 96 30 60 00 Hjemmeside: www.sanistaal.com E-mail: sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.: 42 99 78 11 Stiftet: 18.

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2012/2013

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2012/2013 BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12 Årsrapport 2012/2013 BRD. KLEE A /S Gadagervej 11 2620 Albertslund T 43 868 333 F 43 868 388 E klee@klee.dk www.klee.dk Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 24. marts 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 03/2004 20 sider i alt, heraf 4 sider bilag Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for SP Group

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere