Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Beauty and Fashion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Beauty and Fashion"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Beauty and Fashion 1. Fagretning Praktiske oplysninger Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag Grundforløb a. Uddannelsens formål... 4 b. Varighed... 4 c. Undervisningens tilrettelæggelse... 5 d. Opbygning... 5 e. Uddannelsens kompetencemål... 6 f. Fag... 6 g. Grundfag Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Evaluering og bedømmelse Ny mesterlære Uddannelser med adgangsbegrænsning Praktikcenter krav til optagelse Fagretning Fagretning Beauty & Fashion. Fagretningen har tilknytning til følgende hovedområder: Omsorg, sundhed og pædagogik Kontor, handel, forretningsservice Teknologi, byggeri, transport Fagretningen retter sig mod uddannelserne til: Frisør, Kosmetiker, Beklædningshåndværker og detailhandel. GF1 - Fashion & Beauty, august

2 2. Praktiske oplysninger Skolens navn: CPH WEST Institutionsnummer: CPH WESTs grundforløb 1, Fashion & Beauty, har adresse på: Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj og Glentevej 61, 2400 København NV. Afdelingens ledere i Ishøj: Kim Von Bülow Afdelingsleder tlf: Stephanie Halse Uddannelsesleder tlf: Afdelingens ledere i København NV: Lærke Rau Afdelingsleder tlf.: Aila Schou Hargbøl Afdelingsleder tlf.: Denne lokale undervisningsplan er udarbejdet efter bestemmelserne i: Lov om erhvervsuddannelser (LBK nr af 09/12/2014), Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) (BEK nr af 22/09/2014) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BKG nr. 262 af 20/03/2007) Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (BEK nr af 22/09/2014) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr. 41 af 16/01/2014) Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser (BKG nr. 539 af 19/06/1996) GF1 - Fashion & Beauty, august

3 Planen revideres løbende i forhold til evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisioner drøftes med de lokale uddannelsesudvalg og indarbejdes i elevplan. Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder uddannelsen efter den 1. august For at den enkelte elev til enhver tid får den mest muligt opdaterede uddannelse, er hovedreglen ved ændringer, at den nye uddannelsesplan er gældende. Hvis ændringen medfører, at eleven får ringere mulighed for at opnå den ønskede uddannelse, er den oprindelige plan gældende for eleven indtil eleven er færdiguddannet. Planens overordnede afsnit er tilgængelig på skolens hjemmeside. Øvrige (uddannelsesspecifikke) afsnit er tilgængelige i elevplan. 3. Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag Undervisere på grundforløbets første del arbejder ud fra LP-modellen (Læringsmiljø og pædagogisk analyse). LP-modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivselsog læringsproblemer i skolen. Læringsmiljøet Der arbejdes til stadighed fleksibelt med anvendelse af klasserumsundervisning og fleksible holddannelser kombineret med it-faciliteter og gruppeorganisering af undervisningen, samt en mere praktisk tilgang til kompetenceopfyldelsen i form af praktiske øvelser i dertil indrettede lokaler. Eleverne har en 37 timers arbejdsuge, hvoraf de 25 timer er tilrettelagt som lærerstyret undervisning i skoleåret De resterende timer foregår som selvstudie for eleverne. Undervisningsdifferentiering Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen tilrettelægges inden for grundforløbets rammer, således at undervisningen tilpasses elevens forudsætninger. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling. En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel: Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen. Opgavemængden og opgavetypen. Arbejdsmetoder og hjælpemidler. Elevindflydelse Lærerne i indgangen sørger at sikre elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at udforme sin egen uddannelses- og forløbsplan inden for de givne rammer. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, som eleven har behov for. Eleven har i de enkelte læringsaktiviteter mulighed for at vælge forskellige opgavetyper alt efter sine kompetencer. GF1 - Fashion & Beauty, august

4 Se også afsnittet EUD-afdelingens pædagogisk, didaktiske grundlag på niveau 1 for mere information. 4. Grundforløb 1 a. Uddannelsens formål Grundforløb 1 skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, opbygge modenhed og skabe grundlag for videreuddannelse. Styrke elevens bevidsthed om fremtidige valg og udfordringer I fokus er ungdomsuddannelsessigtet med plads til fællesskab, almen dannelse (herunder privatøkonomi, seksualundervisning, motion, sundhed og andre livskompetencer) På grundforløb 1 er der fokus på elevernes eksperimenterende og reflekterende praksis bl.a. for at understøtte elevens faglige nysgerrighed og motivation for læring Undervisningen bidrager til, at eleven opøver en generel metodisk tilgang til det at indlære nye arbejdsmetoder, skabe faglig dokumentation, anvende faglig kommunikation og at lære at planlægge en arbejdsproces - kunne vælge det rette materiale, det rigtige udstyr og den bedste metode i en konkret kontekst. Gennem helhedsorienteret og projektorganiseret undervisning skal de unge gradvist opbygge kompetencer og afklare det uddannelsesvalg, de skal træffe ved slutningen af 1. del. Eleverne arbejder med praktiske arbejdsopgaver inden for det hovedområde og den fagretning, de har valgt. Undervisningen er tilrettelagt med et stærkt holdfællesskab i et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø. For at sikre en bedre forståelse af uddannelsen som helhed og med sigte på en øget overgang fra grund- til hovedforløb, orienteres og vejledes eleverne om de forskellige uddannelsesmuligheder og veje. Vejledere og undervisere har fokus på at binde grundforløbet sammen med de herfor relevante hovedforløb. Optagelse: Adgangskrav: Mindst 02 i hhv. dansk og matematik ved fra 9. eller 10. klasse Herudover mulighed for optagelse via: Optagelsesprøve med samtale og helhedsvurdering Ved optagelse kompetencevurderes eleven indenfor de første 2 uger i elevens uddannelsesbog/uddannelsesplan. Denne revideres løbende. b. Varighed Grudforløbets første del varer 20 uger samlet set. Grundforløbets 1. del indeholder grundfaget dansk (niv. E/C afhængig af elevens niveau ved uddannelsesstart, 4 uger) og fagtyperne erhvervsfag (12 uger) og valgfag (4 uger). De første to uger i grundforløbets 1. del består af introducerende undervisning, erhvervsfag 1. Efter GF1 - Fashion & Beauty, august

5 de første to uger vælger eleven blandt de fagretninger CPH WEST udbyder. Eleverne får dog mulighed for at tilkendegive en ønsket fagretning allerede ved ansøgningen om optagelse. Støttefag Fag, der støtter elevens boglige og/eller praktiske læring. Undervisning for elever, der har svært ved at nå målene for et eller flere fag i grundforløbet. Talentfag Fag der giver elever mulighed for at fordybe sig i særlige faglige elementer og problemstillinger. Grundfag Dansk E/C. Engelsk E for elever der ønsker EUD Business. Erhvervsfag 3, niveau 2: Metodelære c. Undervisningens tilrettelæggelse Undervisningen er tilrettelagt helhedsorienteret og projektorganiseret. Eleverne arbejder med praktiske arbejdsopgaver inden for hovedområdet og den fagretning, de har valgt. Fagretningen består af en række projekter med tilhørende kursusfag, der understøtter det faglige indhold af projekterne. Undervisningen tager udgangspunkt i emner og problemstillinger på et grundlæggende niveau knyttet til den valgte fagretning. Undervisningen tilrettelægges på grundlag af faglige problemstillinger i et anvendelsesorienteret perspektiv. Undervisningen omfatter praktiske projekter, undersøgelser og øvelser, der skaber sammenhæng mellem og elevens fagretning. Undervisningen har fokus på elevens undersøgende og reflekterende praksis og støtte elevens indlæring på tværs af fag. Undervisningen medvirker til at styrke elevens afklaring af uddannelsesvalg. Undervisningen er tilrettelagt med fokus på elevernes undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og reflekterende praksis og støtte elevernes læring på tværs af fag. d. Opbygning GF1 - Fashion & Beauty, august

6 e. Uddannelsens kompetencemål Erhvervsfag 1 Erhvervsintroduktion Erhvervsfag 2 Arbejdspladskultur Praktikpladssøgning Samfund og sundhed. Erhvervsfag 3 Arbejdsplanlægning og samarbejde Faglig dokumentation Faglig kommunikation Innovation Metodelære niveau 2 Grundfag: Dansk og Engelsk Se side 8-11: Erhvervsfagenes kompetencemål Se side 11-: Grundfagenes kompetencemål Alle fag henholder sig til Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne : f. Fag Fag på fagretningen Beauty & Fashion: GF1 - Fashion & Beauty, august

7 Erhvervsfag 1 på GF1 2 uger Faglige mål Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion 2. Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en arbejdsproces. 3. Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i flere erhvervsfaglige uddannelser De 3 faglige mål indgår i følgende aktiviteter over 2 uger: Introduktion til Frisør: enkelt arbejdsopgave med fokus på arbejdsmiljø og ergonomi Introduktion til Beklædning: enkelt arbejdsopgave med fokus på bæredygtighed Introduktion til Kosmetiker: enkelt opgave med fokus på bæredygtighed og sikkerhed Introduktion til skolens øvrige fagretninger. Fag bedømmes ikke Projekt Fashion Week: (1 uge) Arbejdsplanlægning og samarbejde: Arbejdsplanlægning med følgende elementer som indhold. Eleven skal opnå forståelse for faglig refleksion og innovativ opgaveløsning inden for modens verden. Metodelære: Værkstedslære med følgende elementer som indhold. Grundlægende faglige teknikker som repræsenterer forskellige årtier inden for hår, make up og beklædning. Innovation: Stilhistorie, med følgende elementer som indhold: Stilperioder, livsstil, musik, årtier, stilikoner (Chanel, Vidal Sasoon osv.) Skal give eleverne en forståelse for det at være innovativ inden for modens verden i et historisk perspektiv. Samfund og sundhed: Kultur med følgende elementer som indhold. Livsstil, reklamer, kultur, samfund, sundhed, signal værdier i kulturen, kommunikation. Faglig dokumentation Portfolie. Faglig kommunikation integreret i erhvervsfagene. Der arbejdes i grupper, og disse præsenterer et færdigt produkt. Projekt Personlig branding: (1 uge) Metodelæren: Værkstedslære, med følgende elementer som indhold: Farvelære, personlig pleje og hygiejne, make up, personlig styling, sy, personlig klædelighed. Arbejdspladskultur: Livsstil, med følgende elementer som indhold: Idoler, reality stjerner, klædelighed, kropsudsmykning, signalværdier, hvilke signaler sender man ved en evt. jobsamtale, GF1 - Fashion & Beauty, august

8 selvforståelse. Eleven skal få en forståelse for begreberne konstruktiv feedback, som elev at være lavest i hierarkiet og ydmyghed, sat i perspektiv ved en jobsamtale. Samfund og sundhed: Sundhed, med følgende elementer som indhold: motion, kost, pleje, psykisk sundhed Praktikpladssøgning (fagligt mål 4 og 5 færdigt produkt / en ansøgning)) Personlig branding, med følgende elementer som indhold: Forståelse for netværksdannelse, CV, ansøgning. Faglig dokumentation Portfolie. Faglig kommunikation integreret i erhvervsfagene. Den enkelte elev arbejder selvstændigt. Produkt: ansøgning og CV. Projekt Mit forretningskoncept (min drømme praktikplads): (1 uge) Metodelære: Værkstedslæren, med følgende elementer som indhold: Arbejdsmiljø, praktisk arbejde inden for kosmetiker, frisør, beklædning, samarbejde, kvalitetssikring. Arbejdspladskultur: Økologi/bæredygtighed, med følgende elementer som indhold: Eleven skal opnå en forståelse for de økologiske og bæredygtige principper inden for fagretningen. Salg og service med følgende elementer som indhold: Kundebetjening, salgsmetoder, produkt kendskab. Innovation: Innovation, med følgende elementer som indhold: Ideudvikling, design, innovation. Besøg design museum. Samfund og sundhed: Samfund med følgende elementer som indhold: Skat, budget, løn, rettigheder, overenskomst, økonomi. Praktikpladssøgning fagligt mål 1, 2, 3, 5 og 6 (processen) Faglig dokumentation Portfolie. Faglig kommunikation integreret i erhvervsfagene. Der arbejdes i grupper. Produkt case koncept analyse fremlægges i power point. Projekt Modeshow (2 uger) Metodelære niveau 1 og 2: Værkstedslæren, med følgende elementer som indhold: Hudpleje, sy en hat eller taske, corsage, styling praktiske teknikker inden for fagretningen. Innovation: Innovation, med følgende elementer som indhold: Den praktiske tilgang til at lave et modeshow. (Lys, musik, dans, tidsplaner, osv.) GF1 - Fashion & Beauty, august

9 Arbejdspladskultur: Økologi/bæredygtighed med følgende elementer som indhold: Genbrugsmaterialer, grønne produkter, grøn teknologi. Arbejdsplanlægning og samarbejde: Organisationslæren, med følgende elementer som indhold: Samarbejde, organisation af processer, pressemeddelelse, program. Faglig dokumentation Portfolie. Faglig kommunikation integreret i erhvervsfagene. Der arbejdes i grupper. Gruppen kan vælge at arbejde med bæredygtighed, innovation eller begge emner til præsentation af deres modeshow. Erhvervsfag og faglige mål fordelt på projekterne; Erhvervsfag 3: Faglig dokumentation, niveau 1 Portfolie - integrér i alle erhvervsfagene og projekterne. Fagligt mål 1: forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, for eksempel følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning Fagligt mål 2: udarbejde relevant faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og lignende. Fagligt mål 3: dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater. Fagligt mål 4: evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater. (Eleverne udarbejder portfolio hen over hele GF1 som faglig dokumentation) Fashion Week: Erhvervsfag 2 Samfund og sundhed niveau 1 (Dannelsesfag). Faglig mål 2: Reflektere over egen rolle og indflydelse muligheder i samfundet. Faglig mål 3: Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen i virksomheder, herunder de sundheds - og miljømæssige aspekter. Erhvervsfag 3 Arbejdsplanlægning og samarbejde, niveau 1 Faglig mål 1: Planlægge, koordinerer og udfører en arbejdsproces. Faglig mål 4: Forklar forskellige typer af samarbejdsprocesser Faglig mål 5: Samarbejde med andre om løsning af opgaver. Erhvervsfag 3 Innovation, niveau 1 Faglig mål 1: Skelende mellem innovation og udvikling samt mellem forskellige typer af innovation. Faglig mål 2: Anvende innovative metoder i opgaveløsning. Erhvervsfag 3 Metodelæren niveau 1. Faglig mål 1: Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder der er mest hensigtsmæssige i en givende situation. Faglig mål 2: Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge. Faglig mål 4: Dokumenterer egne arbejdsprocesser og metoder. Faglig mål 5: Anvende evalueringsværktøjer. Erhvervsfag 3 faglig kommunikation niveau 1. GF1 - Fashion & Beauty, august

10 Faglig mål 1:Forstå og anvende faglige udtryk og begreber Faglig mål 2: Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til fagretningen. Personlig branding: Erhvervsfag 2 Arbejdspladskultur, niveau 1 (Dannelsesfag). Faglig mål 2: Anvende forståelse for samarbejde og samspils betydning i en arbejdsproces. Faglig mål 3: Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser. Faglig mål 4: Diskuterer arbejdspsykologiske emner og interkulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd. Faglig mål 5: Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver. Faglig mål 6: Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem den enkelte medarbejder og virksomheden. Erhvervsfag 2 samfund og sundhed, niveau 1 (Dannelsesfag). Faglig mål 2: Reflekter over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet. Faglig mål 5: forklare betydningen af faktorer, der påvirker den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder privatøkonomiske forhold og livstilsfaktorer som personlig hygiejne, kost og fysisk form. Faglig mål 6: Forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet. Erhvervsfag 2 Praktikpladssøgning, niveau 1 (Erkendelsesfag). Faglig mål 1: Beskrive forskellige typer af virksomheder og praktikmuligheder, herunder forskellige aftaleformer. Faglig mål 4: Anvende forskellige metoder og værktøjer til at dokumentere og formidle sine kompetencer ved skriftlige ansøgninger og mundtlige samtaler, herunder anvende obligatoriske it-værktøjer. Faglig mål 5: Anvende værktøjer til at opbygge netværk. Faglig mål 6: Evaluere egen praktikpladssøgning i forhold til uddannelsesønsker, egne kompetencer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Erhvervsfag 3 Metodelæren niveau 1. Faglig mål 1: Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder der er mest hensigtsmæssige i en given situation. Faglig mål 2: Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge. Faglig mål 4: Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder. Faglig mål 5: Anvende evalueringsværktøjer. Erhvervsfag 3 Faglig kommunikation, niveau 1 Faglig mål 1: Forstå og anvende faglige udtryk og begreber. Faglig mål 2: Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til fagretningen. Faglig mål 4: Vælge kommunikationsformer og metoder, der er tilpasset modtageren. Mit Drømmejob: Erhvervsfag 2 Arbejdspladskultur, niveau 1 (Dannelsesfag). Faglig mål 1: Anvende forståelse for hvordan en produktiv og inkluderende arbejdspladskultur kan skabes. Faglig mål 2: Anvende forståelse for samarbejde og samspils betydning i en arbejdsproces. Faglig mål 3: Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser. GF1 - Fashion & Beauty, august

11 Faglig mål 4: Diskuterer arbejdspsykologiske emner og interkulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd. Faglig mål 5: Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver. Faglig mål 6: Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem den enkelte medarbejder og virksomheden. Erhvervsfag 2 samfund og sundhed, niveau 1 (Dannelsesfag). Faglig mål 1: formidle og diskutere grundlægende samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Faglig mål 3: Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen i virksomhederne, herunder de sundheds- og miljømæssige aspekter. Faglig mål 4: Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system. Erhvervsfag 3 Innovation, niveau 1 Faglig mål 2: Anvende innovative metoder i opgaveløsning. Faglig mål 3: Anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af en praktisk opgave. Erhvervsfag 2 Praktikpladssøgning, niveau 1 (Erkendelsesfag) Faglig mål 1: Beskrive forskellige typer af virksomheder og praktikmuligheder, herunder forskellige aftaleformer Faglig mål 3: Lægge en målrettet plan for praktikpladssøgning. Faglig mål 6: Evaluere egen praktikpladssøgning i forhold til uddannelsesønsker, egne kompetencer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Erhvervsfag 3 Faglig kommunikation, niveau 1 Faglig mål 3: Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser. Faglig mål 4: Vælge kommunikationsformer og metoder, der er tilpasset modtageren. Erhvervsfag 3 Metodelæren, niveau 2 Faglig mål 1: Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation. Faglig mål 4: Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder. Faglig mål 5: Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen praktiske arbejdsproces. Modeshow: Erhvervsfag 3 Arbejdsplanlægning og samarbejde, niveau 1 Faglig mål 2: Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og metoder kan anvendes. Faglig mål 3: Anvende planlægningsværktøjer og metoder. Fagligt mål 6: fungere i forskellige samarbejdssituationer Erhvervsfag 3 Innovation, niveau 1: Faglig mål 2: Anvende innovative metoder i opgaveløsning. Faglig mål 3: Anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af en praktisk opgave. Erhvervsfag 3 Metodelære, niveau 1: Faglig mål 1: Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder der er mest hensigtsmæssige i en given situation. Faglig mål 2: Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge. GF1 - Fashion & Beauty, august

12 Faglig mål 3: Diskuterer forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet. Faglig mål 4: Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder. Faglig mål 5: Anvende evalueringsværktøjer. Erhvervsfag 3 Metodelære, niveau 2: Faglig mål 6: Indgå i en dialog om forskellige arbejdsmetoders anvendelighed i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. Faglig mål 7: Diskutere valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder. Erhvervsfag 2 Arbejdspladskultur, niveau 1 (Dannelsesfag): Faglig mål 1: Anvende forståelse for hvordan en produktiv og inkluderende arbejdspladskultur kan skabes. Faglig mål 3: Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser. Faglig mål 5: Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver. Erhvervsfag 3 Faglig kommunikation, niveau 1: Faglig mål 1: Forstå og anvende faglige udtryk og begreber. Faglig mål 2: Analysere, beskrive og kommunikere faglig forhold, der er relevante i forhold til fagretningen. g. Grundfag 9. Dansk I danskfaget arbejdes der i vidt omfang tværfagligt og faget indgår i de forskellige projekter. Herigennem vil du få styrket og udviklet dine danskfaglige og personlige kompetencer. Du vil ligeledes få styrket din evne til at kommunikere mundtlig og skriftligt, i forhold til at løse forskellige opgaver og tackle de udfordringer du kan støde på i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Der arbejdes med forskelligartede tekster og materiale, som har et bredt fokus på dit erhvervsvalg og din dagligdag. Du skal dokumentere dit arbejde i en arbejdsportfolio. Antal lektioner: 120 De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Kommunikation Niveau F 1. Eleven kan på grundlæggende niveau kommunikere i almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 2. Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre 3. Eleven kan anvende it Niveau E 1. Eleven kan kommunikere reflekteret i almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 2. Eleven kan kommunikere hensigtsmæssig i samarbejde og samvær med andre 3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, Niveau D 1. Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 2. Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation 3. Eleven kan vælge og Niveau C 1. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 2. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og forskellige former for kommunikation 3. Eleven kan vælge og anvende GF1 - Fashion & Beauty, august

13 og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling 4. Eleven kan skelne mellem virksomheders interne og eksterne kommunikation 5. Eleven kan demonstrere kendskab til sproglige normer i diverse kontekster, herunder det konkrete erhverv og elevens konkrete uddannelsesvalg informationssøgning og formidling 4. Eleven kan skelne mellem og reflektere over virksomheders interne og eksterne kommunikation 5. Eleven kan demonstrere viden og bevidsthed om sproglige normer i diverse kontekster, herunder det konkrete erhverv og elevens konkrete uddannelsesvalg anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling 4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation 5. Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse og samfund it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling 4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om virksomheders interne og eksterne kommunikation 5. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget Læsning Niveau F 1. Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for det konkrete erhverv og den konkrete uddannelse 3. Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse Niveau E 1. Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse og dagligdag 3. Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen Niveau D 1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende diskutere disse læsninger Niveau C 1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende indgå i kritisk dialog om denne læsning Fortolkning Niveau F 1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem læsning og diskussion af tekster 2. Eleven kan på et grundlæggende niveau analysere tekster med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen Niveau E 1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 2. Eleven kan iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen Niveau D 1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller 3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere tolkningen 4. Eleven kan reflektere over og vurdere tekster relateret Niveau C 1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller 3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse 4. Eleven kan metodisk GF1 - Fashion & Beauty, august

14 til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om sin vurdering 5. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse Fremstilling Niveau F Niveau E 1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til situationen 2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 3. Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sprog 4. Eleven kan anvende forskellige repræsentationsformer med relevans for den konkrete uddannelse 1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 3. Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sprog 4. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med direkte relevans for det konkrete erhverv og den konkrete uddannelse Niveau D 1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 3. Eleven kan sammenligne og gå i dialog i erhverv og uddannelse om egne og andres skriftlige produkter, herunder skriveformål, målgruppe, genre og sprog 4. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv og uddannelse Niveau C 1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation 2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 3. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og erhverv om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sproglig stil og grammatisk forståelse 4. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv, uddannelse og samfund 10. Valgfag Herunder støttefag og grundfag. Engelsk: Du vil igennem faget få udviklet din viden omkring sproget. Du vil lære at kommunikere hensigtsmæssigt i forskellige arbejdssituationer. Du vil i faget deltage aktivt i samtaler og diskutere forskellige emner. Du vil blive præsenteret for samfundsforhold og kultur i andre engelsktalende lande. I faget vil der blive lagt vægt på tale, samtale, læse, skrive og lytte. Du lære at uddybe og forklare forskellige stofområder på engelsk. Derudover vil der blive arbejdet med forskellige måder at præsentere forskellige emner. Antal lektioner: 120 GF1 - Fashion & Beauty, august

15 Faglige mål: Kommunikation Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau F 1. På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte afgrænsede emner, 2. på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte afgrænsede emner, 3. udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, 4. mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper, 5. referere og præsentere et forberedt stofområde, 6. deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner, 7. udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog tilpasset udvalgte emner, 8. anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede emner, tekster og situationer og 9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. Niveau E 1. Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte emner, 2. forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte emner, 3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, 4. redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper inden for erhverv, 5. redegøre for et forberedt stofområde, 6. deltage i samtaler og diskutere udvalgte emner, 7. udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset emner og kontekster, 8. anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte emner, tekster og situationer og 9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt. Niveau D 1. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner, 2. forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner, 3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt ordforråd inden for varierede emner, 4. redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i forskellige teksttyper, 5. redegøre for, forklare og uddybe et forberedt stofområde, 6. deltage aktivt i samtaler og diskutere alsidige emner, uddybe og kommentere et 7. udtrykke sig skriftligt med forberedt stofområde, præcision og i et 6. tage initiativ til og deltage sammenhængende sprog aktivt i samtaler og diskutere tilpasset alsidige emner og varierede og komplekse kontekster, emner i et sprog afpasset til 8. anvende, bearbejde og situation og kommentere viden og samtalemønster, informationer skriftligt inden 7. udtrykke sig skriftligt med for alsidige emner, tekster og situationer og 9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt med sikkerhed. Niveau C 1. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner. 2. forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner, 3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt og varieret ordforråd inden for varierede emner, genrer og situationer, 4. redegøre mundtligt for og forklare indholdet af alsidige og varierede tekster og teksttyper, 5. redegøre for, forklare, høj grad af præcision og i et sammenhængende sprog afpasset alsidige og komplekse emner og kontekster, 8. anvende, bearbejde og kommentere og analysere viden og informationer skriftligt inden for alsidige og varierede emner, tekster og situationer og 9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd, til at kommunikere med sikkerhed og variation mundtligt og skriftligt. Kommunikationsstrategier Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau F og E Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer, afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser, opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, Niveau D og C Vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer, vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser, anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og GF1 - Fashion & Beauty, august

16 stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. tekstproduktion og anvende informationer og kilder selvstændigt og kritisk. Sprogbrug Sprogtilegnelse Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau F Niveau E På grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner, udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer, tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig kommunikation følges og anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige og almene forhold. Anvende et præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner, udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer, 3. tale og skrive fremmedsproget, så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges og anvende væsentlige og grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medie i erhverv, uddannelse og samfund samt personlige og almene forhold. Niveau D Anvende et præcist og alsidigt ordforråd inden for relevante emner, udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et alsidigt ordforråd inden for varierede emner og kontekster, 3. tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med en høj grad af korrekt sprogbrug og anvende væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund samt almene og personlige forhold. Niveau C Anvende et præcist og varieret ordforråd inden for varierede relevante emner, udtale fremmedsproget klart, tydeligt, flydende og præcist med et alsidigt ordforråd inden for varierede og komplekse emner og kontekster, 3. tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med sans for korrekt og varieret sprogbrug og anvende og forklare væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund samt personlige og almene forhold. Kultur- og samfundsforhold Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau F Opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge, drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres kultur og identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Niveau E Niveau D Opnå og anvende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge, drage sammenligninger og genkende forskelle mellem egen kultur og andres kultur og anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Opnå, anvende og redegøre for viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge, drage sammenligninger og redegøre for forskelle mellem egen kultur og andres kultur og anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Niveau C Opnå, anvende og redegøre for og reflektere over viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund samt i personlige og almene sammenhænge, drage sammenligninger mellem egen kultur og andres kultur samt redegøre for og forklare disse forskelle og anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. GF1 - Fashion & Beauty, august

17 5. Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Kompetencevurdering Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. I praksis foregår dette ved at der med alle elever gennemføres en visitationssamtale inden grundforløbets påbegyndes med en studievejleder, som på baggrund af denne samtale afgør behovet for yderligere realkompetenceafklaring og eventuel merit. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første 2 uger. I samme forbindelse oprettes elevens individuelle uddannelsesplan i elevplan.dk. Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis: fritagelse for eksamen og/eller for undervisning, mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag, fag på højere niveau, særlig støtte, valgfag. Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning. 6. Evaluering og bedømmelse 6.1. Løbende evaluering Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål Afsluttende standpunktsbedømmelse Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. Erhvervsfagene bedømmes Bestået / Ikke bestået. Der henvises i øvrigt til skolens overordnede eksamensregler. 7. Ny mesterlære Der henvises til erhvervsuddannelsernes overordnede undervisningsplan på niveau Uddannelser med adgangsbegrænsning Der er adgangsbegrænsning på grundforløbets anden del på visse af de uddannelser som ligger under GF1, Fashion & Beauty, nemlig frisøruddannelsen og beklædningshåndværkeruddannelsen. Elever der ønsker at tage beklædningshåndværkereller frisøruddannelsen kan få adgang i kraft af en uddannelsesaftale med en GF1 - Fashion & Beauty, august

18 praktikvirksomhed, eller ved at søge om optagelse på en af uddannelsens kvotepladser. Ved udvælgelse af elever til kvotepladser ligges blandt andet vægt på om ansøgerne har søgt praktikplads, om de har deltaget i brobygningsforløb eller lignende, om de har været i relevant virksomhedspraktik eller lavet andre brancherelaterede aktiviteter. Der henvises til uddannelsens hjemmeside og/eller vejleder for råd og vejledning om ansøgning. Der er ikke adgangsbegrænsning på grundforløbets anden del for EUD Business og kosmetikeruddannelsen. 9. Praktikcenter krav til optagelse Elever der efter grundforløb 2 ikke opnår en uddannelsesaftale med en virksomhed, har mulighed for at gennemføre praktikuddannelsen i praktikcenter, såfremt dette udbydes. CPH WEST er praktikcenter for visse af de uddannelser der ligger inden for GF1, Fashion & Beauty, nemlig frisøruddannelsen, beklædningshåndværkeruddannelsen og detailhandelsuddannelsen. Krav til optagelse i praktikcenter Eleven skal kunne dokumentere, at denne har søgt ansættelse som elev indenfor de uddannelser som grundforløbet giver adgang til, at eleven har søgt ansættelse hos virksomheder med ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk og har søgt ansættelse som elev ved en beslægtet ungdomsuddannelse, hvor der er plads. Som udgangspunkt er det elevens eget ansvar at skaffe sig en praktikplads, og eleven skal tage passende initiativer i forbindelse hermed. Eleven skal være registreret på og skal under hele praktikcenterforløbet fortsat være aktiv (synlig) der. Elever skal opfylde EMMA-kriterierne for at kunne være i praktikcenter. For yderligere oplysninger og krav til optagelse, henvises der til den relevante erhvervsskole og dettes praktikcenter. GF1 - Fashion & Beauty, august

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Krop, Sundhed og Pleje

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Krop, Sundhed og Pleje Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Krop, Sundhed og Pleje 1. Fagretninger... 1 2. Praktiske oplysninger... 2 3. Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag... 3 4. Grundforløb 1... 4 a.

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Industriel Produktion og Design

Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Industriel Produktion og Design Lokal undervisningsplan, Grundforløb 1, Fagretning: Industriel Produktion og Design 1. Fagretning...1 2. Praktiske oplysninger...2 3. Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag...3 4. Grundforløb 1...3

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand

Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb. Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand Reformkonference 2015 Elevplan og de nye grundforløb Faglærer Kenn Rydiander Baes, Områdeleder Klaus Helstrand 29. august 2014 Workshop: Elevplan og de nye grundforløb Oplægget viser hvordan ZBC, har organiseret

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Kunst og æstetik, etik og mad, sensorik og kreativitet, komposition og anretning - på Kulturnatten. Varighed: Uge: 9 uger Formål: At kunne

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion GF Temaoversigt Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål uger Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion Our space - indtag boxen Skills.0 Erhvervsintroduktion Erhvervsintroduktion Generation

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Gældende fra august 2017 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan

Gældende fra august 2017 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan Gældende fra august 2017 LUP GF 1 Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan GF1 (LUP)... 2 Fagretning... 3 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 4 Optag, kompetencevurdering og godskrivning...

Læs mere

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse 3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering bedømmelse Fag/læringselement Faglige mål Niveau Evaluering feedback Receptionist Samarbejde om løsning af faglige opgaver. Dansk

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016 Prøvebestemmelser (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad 3 41-43

Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad 3 41-43 EUX FORLØB EUX.ERN. Kom godt i gang! () Kultur på tværs Branche og innovation Vild med mad Varighed/uge 2 uger 32, 33 7 34-40 3 41-43 7 + 1 44-50 + 51 Evt.VU/minipraktik = uge 46 Velkomst, introduktion,

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Udvikling og trivsel målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion ERHVERVSFAG Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion Bilag 19 Vejledende varighed 2,0 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til de erhvervsfaglige

Læs mere

August 2015 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan

August 2015 LUP GF 1. Lokal uddannelsesplan August 2015 LUP GF 1 Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan GF1 (LUP)... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering og godskrivning... 5 Din personlige

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 1. del. Fagretning: Sunde valg og livsstil Læringsaktiviteter Grundforløbets 1. del Fagretning: Sunde valg og livsstil målrettet social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 SOSU C s pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Bedømmelseskriterier Dansk

Bedømmelseskriterier Dansk Bedømmelseskriterier Dansk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DANSK NIVEAU E... 2 DANSK NIVEAU D... 5 DANSK NIVEAU C... 9 Gældende for

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

GF 1 - Bygge og anlæg

GF 1 - Bygge og anlæg Indledning Formål Formålet med denne beskrivelse er at vise et ideoplæg til forståelsen og arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med 1. del (GF 1) af de nye grundforløb i forbindelse med

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: juli 2015

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: juli 2015 Uddannelsesbog for grundforløbet GF1 Side: Side 20 af 45 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: juli 2015 Grundforløb 1 (GF1) Tema 0: erhvervsintro 2 uger Velkomst Introduktion til biblioteket Introduktion

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

GRUNDFORLØB. 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

GRUNDFORLØB. 1. og 2. del. Undervisningsministeriet GRUNDFORLØB Undervisningsministeriet 11. juni 2014 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Varighed: Uge: 44/47-50 = 4 uger Start: Mandag d. 16-11 Slut: Fredag d. 11-12

Varighed: Uge: 44/47-50 = 4 uger Start: Mandag d. 16-11 Slut: Fredag d. 11-12 Projektoplæg: Vild med mad Projektorganiseret, tværfagligt undervisningsforløb omhandlende kunst, billedanalyse, æstetik, forskellige kvalitetsparametre i relation til mad og fødevarer, faglig dokumentation

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Ikrafttrædelse August 2017 Udgave: Lokal undervisningsplan for Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 SOSU C s pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Dette tema skal også introducere til de fire andre indgange til erhvervsuddannelsessystemet.

Dette tema skal også introducere til de fire andre indgange til erhvervsuddannelsessystemet. EUX Velfærd GF1 Temaoversigt EUX GF1 - Tema 1: Godt du kom! Varighed: 2 uger Dette tema skal også introducere til de fire andre indgange til erhvervsuddannelsessystemet. Fag Mål Beskrivelse af mål Erhvervsintroduktion

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 1. Hotel- og Restaurantskolen

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 1. Hotel- og Restaurantskolen Den lokale undervisningsplan for grundforløb 1 Hotel- og Restaurantskolen 1 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500 Valby tlf.

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent GF2 mod social og sundhedshjælper og GF 2 mod social og sundhedsassistentuddannelsen består af 5 temaer af fire ugers varighed. TEMA 1 PÅ VEJ IND I SOSU

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan EUX Velfærd Grundforløb 1 Ikrafttrædelse: August 2017 Lokal undervisningsplan for EUX Velfærd Grundforløb 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Ikrafttrædelse August 2016 Udgave: Lokal undervisningsplan for Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 SOSU C s pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Bedømmelseskriterier Engelsk

Bedømmelseskriterier Engelsk Bedømmelseskriterier Engelsk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse ENGELSK NIVEAU F... 2 ENGELSK NIVEAU E... 5 ENGELSK NIVEAU D... 8 Gældende

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX)

Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Seksualitets- og sundhedsundervisning på erhvervsuddannelser (EUD/EUX) Workshop på National konference om Seksuel Sundhed i Danmark Nyborg Strand, 4. november 2015 Morten Emmerik Wøldike, projektleder,

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 1

Lokal Undervisnings- Plan. Grundforløb 1 Lokal Undervisnings- Plan gældende fra august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU Nykøbing Falster... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Undervisningssted... 2 1.3 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Grundforløb 2: Kosmetiker

Grundforløb 2: Kosmetiker Grundforløb 2: Kosmetiker Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en klinik. Du lærer at udføre kosmetiske behandlinger herunder kosmetisk ansigtsbehandling

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder.

Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1. Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb GF1: Projekt 1 LUP niveau 3 Titel Kort dækkende titel Arbejdsmarkedet og CSR - social ansvarlighed i virksomheder. Deltagere EUX GF 1 Præsentation af forløbet

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør

Undervisningsplan for grundforløb 2: Frisør CPH WEST, Glentevej 61, 2400 København NV. Grundforløb: Frisør Grundforløb: Frisør Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i en salon. Du får rutine i farvning af bryn og vipper samt i hårvask og hovedbundsmassage.

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 1 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 1 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human Valgfagskatalog Grundforløb 1 Human2Human Gældende for hold med start efter 1. august 2017 OM VALGFAGSKATALOGET... 3 1. BONUSFAG ENSOMHED... 4 2. BONUSFAG GANG I DEN... 6 3. BONUSFAG MESTER I KONFLIKTMÆGLING...

Læs mere

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Grundforløb 2 SOSU: Social- og sundhedshjælperuddannelse og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. april 2017 0 Indhold Generelt...

Læs mere

Lokal undervisningsplan, grundforløb 2 Detail, handel, event og kontor - Ballerup

Lokal undervisningsplan, grundforløb 2 Detail, handel, event og kontor - Ballerup Lokal undervisningsplan, grundforløb 2 Detail, handel, event og kontor - Ballerup 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Detail, handel, event og kontor - Ballerup... 2 2.3 Pædagogisk, didaktisk og metodisk

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1

Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensprojekt for dansk på grundforløb 1 Eksamensform Eksamen er mundtlig og varer 30 min incl. lodtrækning af eksamensopgave (dokumentation) og karaktervotering. Mindst 2 uger før du skal til eksamen,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

LUP GF 1 EUX. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret august 2016

LUP GF 1 EUX. Lokal uddannelsesplan. Gældende fra august Sidst revideret august 2016 Gældende fra august 2016 Sidst revideret august 2016 LUP GF 1 EUX Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan GF1 EUX (LUP)... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere