AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012"

Transkript

1 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Orientering fra driftschefen 5. Godkendelse af driftsbudget og fremlæggelse af regnskab 6. Behandling af indkomne forslag: Forslag 1: Plantning af nye hække Forslag 2: Dispensation til hegn Forslag 3: Tilladelse til at holde hund eller kat Forslag 4: egen P-plads Forslag 5: tilladelse til at holde hund eller kat Forslag 6: tilladelse til at holde hund eller kat 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg: Carsten Groth-Rasmussen og Henrik Svendsen 8. Valg af suppleanter 9. Eventuelt ad 1) Carsten Groth-Rasmussen bød velkommen til afdelingsmøde i Baunevangen. Han præsenterede de tilstedeværende: forretningsfører Christen Mors fra Hvidovre Boligselskab kommende forretningsfører, John Gilbert Nielsen (Christen Mors fratræder sin stilling pr. 1.april). driftschef Henrik Rune Jensen økonomimedarbejder Khesraw Rye Nayebkhail fra KAB afdelingsbestyrelsen: Henrik Svendsen, John Rode, Rita Sjøberg Madsen, Birgit Bilstrup og Carsten Groth-Rasmussen Carsten Groth-Rasmussen skitserede, hvordan bestyrelsen havde konstitueret sig med et formandsudvalg bestående af 3 medlemmer. Han redegjorde desuden for, hvordan opgaverne overordnet set er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne: Henrik Svendsen, står for forhold vedrørende IT, TV og telefoni. John Rode, tager sig af spørgsmål omkring energi og affald og repræsenterer Baunevangen i fjernvarmeselskabet. Rita Sjøberg Madsen, står sammen med Henrik Svendsen for aktivitetsudvalget. Medlem af organisationsbestyrelssen. Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 1/10

2 Birgit Bilstrup, tager sig af spørgsmål omkring økonomi. Næstformand i organisationsbestyrelsen Carsten Groth-Rasmussen står for spørgsmål vedrørende den daglige drift og for samarbejdet med driftskontoret, samt kontakten til KAB. Medlem af organisationsbestyrelsen. Birgit Bilstrup blev valgt til dirigent og takkede for valget. Hun konstaterede, at indkaldelsen til afdelingsmødet, regnskab, indkomne forslag og dagsorden, alle var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med Hvidovre Boligselskabs vedtægter, og at afdelingsmødet således var beslutningsdygtigt. ad 2) Finn Dalhammer (driftsleder) og Gerd Wegener (driftslederassistent) blev valgt til stemmeudvalg, og Mette Nørgaard(ekstern) blev valgt til referent. ad 3) I forlængelse af bestyrelsens konstituering falder formandens beretning i flere dele. Carsten Groth-Rasmussens beretning: Årets største udfordring var skybruddet i juli. I Baunevangen stod 95 % af kældrene under vand, og især 2 blokke på M. Bechs Allé er udsatte ved fremtidige regnskyl. Den nødvendige renovering efter skybruddet er påbegyndt. Bestyrelsen fokuserer meget på, hvordan gentagelser kan undgås. De 2 blokke på M. Bechs Allé skal der hurtigt findes en løsning for men det skal der også for resten af Baunevangen. Hvidovre Kommune har givet tilsagn til, at Baunevangen kan tilsluttes til kommunens regnvandsafledning, og dette er en af de løsninger for afledning af regnvand, som afdelingsbestyrelsen arbejder på. Projektet omkring renovering af hoveddørene er i gang. Resultatet er pænt, og de sidste 38 hoveddøre bliver renoveret i løbet af foråret og sommeren. En væsentlig del af hoved- og kældertrapper er blevet renoveret. Arbejdet fortsætter i 12/13. Alle, ikke renoverede trapper, er bragt i sikkerhedsmæssig stand i efteråret. Fremover skal trapperne gennemgås årligt. I december blev der foretaget 1. års eftersyn af kælder- og kvistvindue. Eftersynet viste meget få mangler. Der har været en ændring af reglerne omkring placering af postkasserne. De nye regler har betydet, at postkasserne skulle flyttes. De gamle postkasser er i størst muligt omfang blevet genanvendt for at opnå en besparelse. Baunevangen og ældreboligerne har været uenige omkring opmåling af de grønne arealer. Opmålingen er vigtig, fordi fordelingen af arealet har betydning for fastsættelsen af ejendomsskatterne. Der verserer en sag mellem Baunevangen og ældreboligerne omkring opmålingen. Hvidovre Boligselskab/Baunevangen fastholder, at ældreboligernes areal udgør 4300 m2, mens ældreboligerne mener, at deres andel er mindre end 3000 m2. Afdelingsbestyrelsen har ud fra orginaltegningerne dokumenteret de 4300m2. Sagen er pt. til behandling i Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune. Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 2/10

3 Afdelingsbestyrelsen har i det forløbne år haft nogle indvendinger i forhold til samarbejdet med KAB. Der har været afholdt møder, hvor afdelingsbestyrelsen har foreholdt KAB sin kritik. Det er afdelingsbestyrelsens forventning/håb, at samarbejdet nu vil forløbe bedre. Mange beboere viser fortsat interesse for at renovere eget køkken og bad. Der udsendes snarest spørgeskemaer for at afdække behovet. Det nye driftsfællesskab mellem Hvidovreparken og Baunevangen forløber godt. En evaluering af bemandingen er foreløbig blevet udskudt, da arbejdsmængden i kølvandet på skybruddet har været stor. Carsten takkede, på afdelingsbestyrelsens vegne, personalet for deres indsats, ikke mindst indsatsen i månederne efter 2. juli. John Rodes beretning: Sagen om Baunevangens erstatning til EON (den tidligere fjernvarmecentral) for utidig ophævelse af samarbejdet er nu afsluttet. Erstatningssummen endte på Dette er en betydelig besparelse, da afdelingen ellers risikerede at skulle kompensere med op mod 3,3 mio. John repræsenterer afdelingsbestyrelsen hos Fjernvarme Nord under Hvidovre Fjernvarmeforsyning. Hvidovre Fjernvarmeforsyning er delt ind i 3 afdelinger, og i løbet af 2012 skal disse 3 afdelinger samles. Dermed skal også bestyrelserne samles. Afdelingsbestyrelsen vil arbejde på, at Hvidovre Boligselskab fortsat er repræsenteret i bestyrelsen efter sammenlægningen. Aflæsning af vandmålere kan nu foretages fra kældergangen, så beboerne ikke længere skal ulejliges. Beboerne har mulighed for at følge med i eget forbrug via målerne i kældergangen (informationsmateriale er uddelt). Udskiftning af målerne er finansieret af KAB, efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Der har været et godt samarbejde mellem ejendomskontoret og bestyrelsen, med henblik på kontrol af vandmålere, i forbindelse med afregning. KAB s energiafdeling vil fremover varetage aflæsningerne i samarbejde med ejendomskontoret. Dette vil ske med virkning fra udgangen af maj De seneste opgørelser over energiforbruget ser fine ud med nedgang i forbruget for både varmt vand, koldt vand og varme. Tallene for februar kan dog påvirke opgørelserne. Det var planlagt, at de såkaldt blinde rør (rørføringer, som ikke længere er i brug, og hvori der risikerer at udvikles bakterier) i kældergangene skulle findes og afvikles i Skybruddet forsinkede også dette arbejde. Samtidig afventede man, at boligernes vandmålere blev tilsluttet energimålerne i kældergangene. Der er nu efterisoleret i alt 16 gavle. Igen i år er der afsat kr. til at fortsætte arbejdet. Beboerne i boliger med efterisolerede gavle melder tilbage, at isoleringen har en meget positiv effekt. Hvidovreparken og Baunevangen er gået i gang med et samarbejde omkring håndteringen af afdelingernes affald. Dette sker både for at imødekomme Hvidovre Kommunes stadigt stigende krav til affaldssortering og for at gøre affaldssystemet mere tilgængeligt og miljørigtigt. Firmaet Miljø-Koncept har udarbejdet et forslag til affaldsprojektet. Kommunen har givet tilladelse til, at materialegården på Præstemosen (overfor kirken) udbygges. Det forventes, at der indkaldes til ekstraordinært beboermøde Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 3/10

4 for Baunevangen, Hvidovreparken og ældreboligerne i april/maj måned, så der på mødet kan træffes beslutning om affaldsprojektet. Rita Sjøberg Madsens beretning: Rita varetager Aktivitetsudvalget sammen med Henrik Svendsen. Beboerhuset har fået ny gulvbelægning. Under dette arbejde blev der konstateret en vandskade, som måtte udbedres. Da afdelingens vinduer blev udskiftet, blev der overskud til også at udskifte vinduer og døre i beboerhuset. Beboerhuset fremstår nu mere lyst, og problemerne med træk fra vinduerne er nu afhjulpet. Der arbejdes fortsat på at etablere en rampe til beboerhuset, men der er endnu ikke fundet en konkret løsning. Der er blevet anlagt rollatorparkering ved beboerhuset, der er plantet ny bøgehæk og indkøbt bænke, og senere på året bliver der lagt rullegræs. På legepladsen er der opsat net til basketball, og der er indkøbt ny sandkasse og små motorcykler. Da fritidshjemmet flyttede til skolen, tog de fodboldmålene med sig, og der skal derfor anskaffes nye mål. Petanquebanen er udstyret med nyt grus. Der er forsøgsvist indkøbt bord/bænk af genanvendt materiale. Der har været afholdt en skovtur til andelsbyen Nyvang. Fremover vil den slags ture blive placeret på en lørdag, så også beboere i arbejde har mulighed for at deltage. Der har været afholdt et månedligt café-arrangement med forskellige temaer (nabohjælp, julebanko, lokalhistorie m.fl.). Arrangementet er fast placeret på den første onsdag i måneden. Der har været tale om et forsøg. Fremmødet har desværre været ret begrænset, og hvis ikke flere beboere viser interesse for at deltage, bliver projektet skrinlagt. Der planlægges loppemarked i juni måned. Udvalget opfordrer til, at flere og især gerne yngre beboere deltager i arrangementer og i arbejdet. Henrik Svendsens beretning: ComX, som udbyder TV i Baunevangen, har kørt stabilt i det sidste års tid. Der er kommet lidt flere kanaler. Overgangen til digitalt TV-signal i januar gik rimelig gnidningsløst. I en periode leverede ComX både digitalt og analogt signal. ComX har besluttet, at alle skal kunne se TV2, uanset hvilken pakke man har valgt. Omkostningen vil være ca. 13 kr. pr. lejemål. Infokanalen informerer om driftsforstyrrelser. Der foregår en dialog om kommende IP-TV, HD med mere. Steen Garset styrer afdelingens hjemmeside, hvilket Henrik takkede ham for på afdelingsbestyrelsens vegne. Birgit Bilstrups beretning: Baunevangen er ejet af Hvidovre Boligselskab, men administreres af KAB. Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 4/10

5 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen sidder i organisationsbestyrelsen i Hvidovre Boligselskab, og Birgit beklæder posten som næstformand. Den stærke repræsentation giver en god indflydelse. Hvidovre Boligselskab afholder møder med kommunen og har i en vis udstrækning mulighed for at gøre brug af kommunens embedsværk. Der afholdes således møder med embedsmænd fra kommunen. Paradoksalt nok vil kommunen ikke diskutere kloakering, men henviser til Hvidovre Forsyning som er ejet af kommunen. Den foreløbige erfaring med møderne med embedsfolkene er således, at Baunevangen ikke får så stort et udbytte af møderne, som man kunne håbe. Efter beretningerne var der mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. I den forbindelse blev det foreslået, at det indkøbte bord/bænk-møbel blev fastgjort til underlaget. Der blev desuden gjort opmærksom på, at det link på Baunevangens hjemmeside, som kan anvendes ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen, var inaktivt. Afdelingsbestyrelsens fælles beretning blev taget til efterretning. ad 4) Driftschef Henrik Rune Jensen, orienterede om aktuelle forhold; Postkasser: Post Danmark har foreslået løsninger på spørgsmålet omkring postkasserne. Nye postkasser ville koste , mens den valgte model, hvor gamle postkasser genanvendes, beløb sig til Der er således opnået en besparelse på Skader efter skybrud: Skaderne på M. Bechs Allé efter skybruddet i juli er udbedrede, bortset fra kældergangene. Præstemosen varsles i uge 12 og 13 omkring udbedring af skaderne hér. Afledning af regnvand: Baunevangen ligger i et område, hvor afledning af større regnmængder er problematisk, og især 2 blokke på M. Bechs Allé er udsatte ved regnskyl. Samtidig har bebyggelsen et enstrenget system, hvor regnvand, spildevand og kloakvand blandes. Ved oversvømmelse er det således forurenet vand, der oversvømmes med. Det er økonomisk vanskeligt at udvide strengsystemet. Der arbejdes med forskellige løsningsmodeller til afhjælpning af problemet. En af de modeller, der er i spil, er at forsøge at opnå tilladelse til at koble sig på Hvidovre Forsynings regnvandsafledning. Antenne: ComX har, tilsyneladende gennem en årrække, ikke reguleret afgiften korrekt, og vi kan således forvente en restance. Vi kan derfor forvente en forhøjelse af brugerbetalingen. Indtil der er kommet en afklaring på situationen, fortsætter antennebidraget, på huslejeopkrævningen, dog med at udgøre de nuværende 137 kr.. Vedligeholdelsesmæssige udfordringer: Afdelingen skal i den kommende tid prioritere følgende vedligeholdelsesarbejder: kloakering og oversvømmelsessikring skorstene / inddækning af skorstene reparation / udskiftning af gamle Velux-vinduer Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 5/10

6 VVS-installationer i boliger, på fællesarealer og i terræn (udskiftning af vandledninger mv.) udvide isoleringsarbejdet, således at ikke blot gavle, men også lodrette loftsrum og skunke isoleres udskiftning af el-installationer ( gamle stofledninger). Efter orienteringen var der lejlighed til at stille spørgsmål. Hér blev der spurgt ind til, hvorfor den manglende regulering af afgiften som er ComX s forsømmelse kan have betydning for Baunevangens antenneforening? Henrik præciserede, at der forhandles om en løsning, hvor ComX påtager sig en del af udgiften. En beboer udtrykte desuden bekymring for, om det primære fokus vil være på de mest udsatte blokke, når der skal udtænkes løsninger og iværksættes tiltag til afledning af regnvand. Beboeren ønskede, at der tænkes i baner med at sikre hele bebyggelsen mod oversvømmelse. Endelig havde beboeren et løsningsforslag med anvendelse af dykpumper. Henrik Rune Jensen forsikrede om, at denne løsning også er en, som granskes nærmere. Han anerkendte endvidere, at der skal findes løsninger for hele bebyggelsen, da meget af vandet løber ned i Præstemosen, når der er regnskyl. Samtidig forventer Hvidovre Kommune, at nettet først er udbygget i En anden beboer gjorde opmærksom på, at de mest udsatte blokke ikke alene oplever problemerne i forbindelse med skybrud der mangler dræn/afledning ved alle regnskyl. Henrik forklarede, at undergrunden er meget vandholdig. Samtidig fungerer hverken tagbrønde eller drænrør optimalt. ad 5) Forretningsfører Christen Mors fra KAB gennemgik budgettet. En bolig på 90 m2 vil hvis budgettet vedtages opleve en huslejestigning på 395 kr. Lejeforhøjelsen dækker over, at der er budgetteret med udgifter for 9,8 mio. til næste år, mens der kun forventes 9,1 mio. i indtægter (primært huslejeindtægter). Huslejeindtægten forventes at blive lavere i det kommende budgetår. Udgiftsstigningerne forklaredes med, at forsikringerne stiger, at tilbagebetalingen af lån omkring vinduesudskiftninger og andre forbedringsarbejder stiger, samt at der er større udgifter til renovation og almindelig vedligeholdelse. Henrik Rune Jensen gennemgik de mest omkostningstunge af de planlagte vedligeholdelsesarbejder for kommende budgetår: hulmursisolering ( kr.) renovering af hovedtrapper ( kr.) reparation og opretning af hoved- og kældertrapper ( kr.) renovering af hoveddøre ( kr.) reparation af tagvinduer eller inddækning af tagvinduer ( kr.) udskiftning af trægulve ( kr.) forsøg på afhjælpning af oversvømmelse ( kr.) reparation af vandrør ( kr.) Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 6/10

7 driftsfællesskabet ( kr.) Den efterfølgende diskussion centrerede sig omkring de budgetterede huslejeindtægter. Der var en del usikkerhed omkring, hvorfor og hvordan de budgetterede indtægter kan falde fra et år til det næste. Samtidig var der tvivl om, hvor i budgettet de seneste lejeforhøjelser kan aflæses. Christen Mors redegjorde for, at man havde forsøgt at indarbejde lejeforhøjelserne i det tidligere budget. Khesraw (KAB s økonomimedarbejder) præciserede desuden, at der ikke var tale om et regnskab, men om et budget. Nogle beboere, samt et medlem af afdelingsbestyrelsen, var usikre på fremgangsmåden omkring opstillingen af budgettet. Det blev foreslået, at budgettet blev forkastet. Dirigenten foreslog, at KAB udarbejder en skriftlig opstilling, som redegør for, hvordan huslejeindtægterne er indregnet i budgettet. Derved kunne budgettet godkendes med forbehold. - og efterfølgende forkastes, hvis det gennemarbejdede materiale ikke kaster tilstrækkeligt lys over beregningsmodellerne. Christen Mors foreslog, at budgettet blev godkendt med forbehold, og at der indkaldes til nyt møde om en måneds tid. Herefter blev budgettet godkendt med forbehold med stemmerne 65 for og 23 imod. Til beboermødet var 51 lejemål repræsenteret, hvorfor der samlet kunne afgives 102 stemmer. En beboer udtrykte endvidere et ønske om, at der kom en tydeligere sammenhæng mellem materialet, som udleveres forud for afdelingsmødet og det materiale, som gennemgås på mødet. Herefter blev regnskabet for det forløbne budgetår gennemgået. I den periode har afdelingen haft udgifter for , mens indtægterne beløb sig til kr. Regnskabet viste således et overskud på kr. De væsentligste afvigelser i forhold til budgettet er, at ejendomsskatterne har været større ( kr.), der har været større udgifter til renholdelse / snerydning ( kr.), og at beboerudgifterne har været større end budgetteret ( kr.). En beboer udtrykte forundring over, at regnskabet for perioden 10/11 ikke var påtegnet af revisor, og at den periode, som begrebet budgetår dækker, var ændret. Christen Mors forklarede, at begge dele var fejl. ad 6) Der var indkommet 3 forslag om tilladelse til at holde hund eller kat. Dirigenten valgte at slå disse 3 forslag sammen, hvorfor afdelingsmødet i alt skulle behandle 4 forslag. 1. forslag: Plantning af nye hække Dirigenten præciserede, at hækkene falder ind under afdelingens havereglement. Havereglementet er vedtaget på afdelingsmødet i John fra afdelingsbestyrelsen forklarede, at det ifølge havereglementet er den enkelte beboer, der skal sørge for vedligeholdelse og udskiftning af hækkene. Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 7/10

8 Dirigenten gjorde opmærksom på, at der kan stilles ændringsforslag til havereglementet til næste afdelingsmøde. Forslagsstilleren anførte, at det er for omkostningstungt at skifte hækken ud, og at der eventuelt kan opnås en besparelse gennem fælles indkøb, når mange af afdelingens hække alligevel står for at skulle skiftes ud. Dirigenten opfordrede til, at beboeren stiller et konkret forslag med et overslag over udgifterne til næste afdelingsmøde. Alternativt kan forslagsstilleren udfærdige et ændringsforslag til havereglementet. Forslaget blev forkastet af dirigenten, da det ikke var udfærdiget som et ændringsforslag til havereglementet. En beboer opfordrede til, at driftsleder og driftslederassistent kunne være behjælpelig med plantning af hæk for de ældre beboere, som har svært ved selv at udføre arbejdet. 2. forslag: Dispensation til hegn Forslagsstilleren ønskede, at der blev etableret et hegn ved hendes egen grund. Dirigenten præciserede, at afdelingsmødet ikke kan tage stilling til forhold, som kun vedrører enkelte beboere afdelingsmødets ærinde er at opstille generelle retningslinjer. Afdelingsbestyrelsen anbefalede, at forslagsstilleren selv søger dispensation hos Hvidovre Kommune, da etablering af hegn er omfattet af lokalplanen. Denne fremgangsmåde skulle ifølge Teknisk Forvaltning, som afdelingsbestyrelsen har forhørt sig hos være den mest hensigtsmæssige. Endvidere har KAB's jurister har set på sagen, og personsager kan ikke behandles på afdelingsmødet. Forslagsstilleren udtrykte voldsom frustration over afdelingsbestyrelsens svar. Det var (efter drøftelse med Teknisk Forvaltning, Hvidovre Boligselskab, Hvidovre Kommune samt afdelingsbestyrelsen) forslagsstillerens opfattelse, at den valgte fremgangsmåde var den korrekte. Afdelingsbestyrelsen og dirigenten fastholdt sine argumenter, og forslaget blev således forkastet. 3. forslag: Egen P-plads En beboer havde stillet forslag om, at p-pladserne blev fordelt mellem beboerne. Forslagsstilleren var ikke selv mødt op. Forslaget blev problematiseret af de fremmødte beboere; Hvad gør man med gæster i bil, når alle pladser er nummererede? Har beboere fortrinsret til p-pladserne? Kommer man ikke til at have unødig lang vej til og fra sin bil, når man ikke længere kan tage den nærmeste p-plads? Hvordan sikrer man, at håndværkere har adgang til parkering, når de enkelte pladser er øremærkede til specifikke beboere? Hvordan administrerer man sådan en ordning? Og hvem skal håndhæve den? En beboer havde foretaget en optælling af ledige p-pladser på Baunevangens område på en søndag i kirketiden, hvor man turde formode, at de fleste beboere Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 8/10

9 var hjemme. Der var stadig tæt på 30 ledige pladser. Spørgsmålet var således, om der reelt er et problem med at finde parkeringsplads på området. Der blev opfordret til, at forslagsstilleren lavede et mere gennemarbejdet forslag, så der var noget konkret at tage stilling til. Herefter blev der foretaget afstemning. Forslaget blev forkastet, da kun 6 beboere stemte for forslaget. 4. forslag: Tilladelse til at holde hund eller kat Dirigenten udtrykte forståelse for, at nogle beboere var frustrerede over, at dette forslag ofte har været til behandling på afdelingsmøderne. Dirigenten forklarede, at det er i overensstemmelse med gældende regler, at et forslag skal behandles, hver gang det genfremsættes. Forslagsstillerne begrundede herefter kort deres forslag. Argumenterne tog især afsæt i betragtninger om, at husdyrhold øger livskvaliteten for dem, som holder dyr. Forslagsstillerne erklærede sig endvidere indforståede med, at husdyrhold i givet fald skal overholde visse regler. Dirigenten gjorde opmærksom på, at forslagsstillerne hvis de ønskede det - skulle kræve urafstemning, inden afdelingsmødet eventuelt stemte om forslaget. Ønske om urafstemning blev imidlertid ikke fremsat, og derfor kom forslaget til afstemning. Forslaget blev forkastet, da 27 beboere stemte for forslaget, mens en hulens masse stemte imod. ad 7) Birgit Bilstrup meddelte at hun trækker sig fra bestyrelsesarbejdet, hvorved der opstår en ledig plads i bestyrelsen. Ingen af de fremmødte beboere ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen. CarstenGroth-Rasmussen og Henrik Svendsen blev således genvalgt. ad 8) Ingen af de fremmødte beboere stillede op, og der blev derfor ikke valgt suppleanter til afdelingsbestyrelsen. ad 9) En beboer stillede spørgsmål til, hvorvidt man har taget højde for, at der var problemer med fremkommeligheden på de gamle kældertrapper, nu hvor der etableres nye i bebyggelsen? Finn Dalhammer fortalte, at fremgangsmåden ved etablering af de nye kældertrapper er, at trin og ramper tilpasses til både barnevogne, rollatorer mv. En beboer udtrykte irritation over, at postbudene cykler på gangstierne. Der blev udtrykt frustration over, at flere forslag var blevet afvist. Det blev efterspurgt, at afdelingsbestyrelsen vejleder beboerne i at strukturere deres forslag således, at de kan behandles på afdelingsmødet. Dirigenten bekendtgjorde, at afdelingsbestyrelsen gerne stiller sig til rådighed med råd og vejledning. Dette kræver imidlertid, at beboerne kontakter afdelingsbestyrelsen i god tid inden fristen for indkomne forslag. En beboer foreslog, at ejendomsfunktionærerne hjælper mere til med det praktiske arbejde i de situationer, hvor beboerne ikke selv kan udføre det. Afdelingsbestyrelsen Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 9/10

10 supplerede med en tilkendegivelse af, at man ville undersøge mulighederne for hjælp til hækplantning, evnt. gennem en rimelig egenbetaling. Mødet blev afsluttet kl.21:45. Referent: Mette Nørgaard København, d Formandsudvalg : Dirigent: Carsten Groth-Rasmussen Birgit Bilstrup Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 10/10

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2015-2016

Læs mere

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Repræsentantskabet anbefalede Morten Udsholt, ejendomschef i KAB, som blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Afholdt den: 23. marts 2011, kl. 19.00 i Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 71 stemmeberettigede beboere inkl. fuldmagter Repræsentantskab: Marie-Louise Kauman, (formand), Carsten Schiøler, Kaare

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere