AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012"

Transkript

1 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Orientering fra driftschefen 5. Godkendelse af driftsbudget og fremlæggelse af regnskab 6. Behandling af indkomne forslag: Forslag 1: Plantning af nye hække Forslag 2: Dispensation til hegn Forslag 3: Tilladelse til at holde hund eller kat Forslag 4: egen P-plads Forslag 5: tilladelse til at holde hund eller kat Forslag 6: tilladelse til at holde hund eller kat 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg: Carsten Groth-Rasmussen og Henrik Svendsen 8. Valg af suppleanter 9. Eventuelt ad 1) Carsten Groth-Rasmussen bød velkommen til afdelingsmøde i Baunevangen. Han præsenterede de tilstedeværende: forretningsfører Christen Mors fra Hvidovre Boligselskab kommende forretningsfører, John Gilbert Nielsen (Christen Mors fratræder sin stilling pr. 1.april). driftschef Henrik Rune Jensen økonomimedarbejder Khesraw Rye Nayebkhail fra KAB afdelingsbestyrelsen: Henrik Svendsen, John Rode, Rita Sjøberg Madsen, Birgit Bilstrup og Carsten Groth-Rasmussen Carsten Groth-Rasmussen skitserede, hvordan bestyrelsen havde konstitueret sig med et formandsudvalg bestående af 3 medlemmer. Han redegjorde desuden for, hvordan opgaverne overordnet set er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne: Henrik Svendsen, står for forhold vedrørende IT, TV og telefoni. John Rode, tager sig af spørgsmål omkring energi og affald og repræsenterer Baunevangen i fjernvarmeselskabet. Rita Sjøberg Madsen, står sammen med Henrik Svendsen for aktivitetsudvalget. Medlem af organisationsbestyrelssen. Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 1/10

2 Birgit Bilstrup, tager sig af spørgsmål omkring økonomi. Næstformand i organisationsbestyrelsen Carsten Groth-Rasmussen står for spørgsmål vedrørende den daglige drift og for samarbejdet med driftskontoret, samt kontakten til KAB. Medlem af organisationsbestyrelsen. Birgit Bilstrup blev valgt til dirigent og takkede for valget. Hun konstaterede, at indkaldelsen til afdelingsmødet, regnskab, indkomne forslag og dagsorden, alle var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med Hvidovre Boligselskabs vedtægter, og at afdelingsmødet således var beslutningsdygtigt. ad 2) Finn Dalhammer (driftsleder) og Gerd Wegener (driftslederassistent) blev valgt til stemmeudvalg, og Mette Nørgaard(ekstern) blev valgt til referent. ad 3) I forlængelse af bestyrelsens konstituering falder formandens beretning i flere dele. Carsten Groth-Rasmussens beretning: Årets største udfordring var skybruddet i juli. I Baunevangen stod 95 % af kældrene under vand, og især 2 blokke på M. Bechs Allé er udsatte ved fremtidige regnskyl. Den nødvendige renovering efter skybruddet er påbegyndt. Bestyrelsen fokuserer meget på, hvordan gentagelser kan undgås. De 2 blokke på M. Bechs Allé skal der hurtigt findes en løsning for men det skal der også for resten af Baunevangen. Hvidovre Kommune har givet tilsagn til, at Baunevangen kan tilsluttes til kommunens regnvandsafledning, og dette er en af de løsninger for afledning af regnvand, som afdelingsbestyrelsen arbejder på. Projektet omkring renovering af hoveddørene er i gang. Resultatet er pænt, og de sidste 38 hoveddøre bliver renoveret i løbet af foråret og sommeren. En væsentlig del af hoved- og kældertrapper er blevet renoveret. Arbejdet fortsætter i 12/13. Alle, ikke renoverede trapper, er bragt i sikkerhedsmæssig stand i efteråret. Fremover skal trapperne gennemgås årligt. I december blev der foretaget 1. års eftersyn af kælder- og kvistvindue. Eftersynet viste meget få mangler. Der har været en ændring af reglerne omkring placering af postkasserne. De nye regler har betydet, at postkasserne skulle flyttes. De gamle postkasser er i størst muligt omfang blevet genanvendt for at opnå en besparelse. Baunevangen og ældreboligerne har været uenige omkring opmåling af de grønne arealer. Opmålingen er vigtig, fordi fordelingen af arealet har betydning for fastsættelsen af ejendomsskatterne. Der verserer en sag mellem Baunevangen og ældreboligerne omkring opmålingen. Hvidovre Boligselskab/Baunevangen fastholder, at ældreboligernes areal udgør 4300 m2, mens ældreboligerne mener, at deres andel er mindre end 3000 m2. Afdelingsbestyrelsen har ud fra orginaltegningerne dokumenteret de 4300m2. Sagen er pt. til behandling i Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune. Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 2/10

3 Afdelingsbestyrelsen har i det forløbne år haft nogle indvendinger i forhold til samarbejdet med KAB. Der har været afholdt møder, hvor afdelingsbestyrelsen har foreholdt KAB sin kritik. Det er afdelingsbestyrelsens forventning/håb, at samarbejdet nu vil forløbe bedre. Mange beboere viser fortsat interesse for at renovere eget køkken og bad. Der udsendes snarest spørgeskemaer for at afdække behovet. Det nye driftsfællesskab mellem Hvidovreparken og Baunevangen forløber godt. En evaluering af bemandingen er foreløbig blevet udskudt, da arbejdsmængden i kølvandet på skybruddet har været stor. Carsten takkede, på afdelingsbestyrelsens vegne, personalet for deres indsats, ikke mindst indsatsen i månederne efter 2. juli. John Rodes beretning: Sagen om Baunevangens erstatning til EON (den tidligere fjernvarmecentral) for utidig ophævelse af samarbejdet er nu afsluttet. Erstatningssummen endte på Dette er en betydelig besparelse, da afdelingen ellers risikerede at skulle kompensere med op mod 3,3 mio. John repræsenterer afdelingsbestyrelsen hos Fjernvarme Nord under Hvidovre Fjernvarmeforsyning. Hvidovre Fjernvarmeforsyning er delt ind i 3 afdelinger, og i løbet af 2012 skal disse 3 afdelinger samles. Dermed skal også bestyrelserne samles. Afdelingsbestyrelsen vil arbejde på, at Hvidovre Boligselskab fortsat er repræsenteret i bestyrelsen efter sammenlægningen. Aflæsning af vandmålere kan nu foretages fra kældergangen, så beboerne ikke længere skal ulejliges. Beboerne har mulighed for at følge med i eget forbrug via målerne i kældergangen (informationsmateriale er uddelt). Udskiftning af målerne er finansieret af KAB, efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Der har været et godt samarbejde mellem ejendomskontoret og bestyrelsen, med henblik på kontrol af vandmålere, i forbindelse med afregning. KAB s energiafdeling vil fremover varetage aflæsningerne i samarbejde med ejendomskontoret. Dette vil ske med virkning fra udgangen af maj De seneste opgørelser over energiforbruget ser fine ud med nedgang i forbruget for både varmt vand, koldt vand og varme. Tallene for februar kan dog påvirke opgørelserne. Det var planlagt, at de såkaldt blinde rør (rørføringer, som ikke længere er i brug, og hvori der risikerer at udvikles bakterier) i kældergangene skulle findes og afvikles i Skybruddet forsinkede også dette arbejde. Samtidig afventede man, at boligernes vandmålere blev tilsluttet energimålerne i kældergangene. Der er nu efterisoleret i alt 16 gavle. Igen i år er der afsat kr. til at fortsætte arbejdet. Beboerne i boliger med efterisolerede gavle melder tilbage, at isoleringen har en meget positiv effekt. Hvidovreparken og Baunevangen er gået i gang med et samarbejde omkring håndteringen af afdelingernes affald. Dette sker både for at imødekomme Hvidovre Kommunes stadigt stigende krav til affaldssortering og for at gøre affaldssystemet mere tilgængeligt og miljørigtigt. Firmaet Miljø-Koncept har udarbejdet et forslag til affaldsprojektet. Kommunen har givet tilladelse til, at materialegården på Præstemosen (overfor kirken) udbygges. Det forventes, at der indkaldes til ekstraordinært beboermøde Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 3/10

4 for Baunevangen, Hvidovreparken og ældreboligerne i april/maj måned, så der på mødet kan træffes beslutning om affaldsprojektet. Rita Sjøberg Madsens beretning: Rita varetager Aktivitetsudvalget sammen med Henrik Svendsen. Beboerhuset har fået ny gulvbelægning. Under dette arbejde blev der konstateret en vandskade, som måtte udbedres. Da afdelingens vinduer blev udskiftet, blev der overskud til også at udskifte vinduer og døre i beboerhuset. Beboerhuset fremstår nu mere lyst, og problemerne med træk fra vinduerne er nu afhjulpet. Der arbejdes fortsat på at etablere en rampe til beboerhuset, men der er endnu ikke fundet en konkret løsning. Der er blevet anlagt rollatorparkering ved beboerhuset, der er plantet ny bøgehæk og indkøbt bænke, og senere på året bliver der lagt rullegræs. På legepladsen er der opsat net til basketball, og der er indkøbt ny sandkasse og små motorcykler. Da fritidshjemmet flyttede til skolen, tog de fodboldmålene med sig, og der skal derfor anskaffes nye mål. Petanquebanen er udstyret med nyt grus. Der er forsøgsvist indkøbt bord/bænk af genanvendt materiale. Der har været afholdt en skovtur til andelsbyen Nyvang. Fremover vil den slags ture blive placeret på en lørdag, så også beboere i arbejde har mulighed for at deltage. Der har været afholdt et månedligt café-arrangement med forskellige temaer (nabohjælp, julebanko, lokalhistorie m.fl.). Arrangementet er fast placeret på den første onsdag i måneden. Der har været tale om et forsøg. Fremmødet har desværre været ret begrænset, og hvis ikke flere beboere viser interesse for at deltage, bliver projektet skrinlagt. Der planlægges loppemarked i juni måned. Udvalget opfordrer til, at flere og især gerne yngre beboere deltager i arrangementer og i arbejdet. Henrik Svendsens beretning: ComX, som udbyder TV i Baunevangen, har kørt stabilt i det sidste års tid. Der er kommet lidt flere kanaler. Overgangen til digitalt TV-signal i januar gik rimelig gnidningsløst. I en periode leverede ComX både digitalt og analogt signal. ComX har besluttet, at alle skal kunne se TV2, uanset hvilken pakke man har valgt. Omkostningen vil være ca. 13 kr. pr. lejemål. Infokanalen informerer om driftsforstyrrelser. Der foregår en dialog om kommende IP-TV, HD med mere. Steen Garset styrer afdelingens hjemmeside, hvilket Henrik takkede ham for på afdelingsbestyrelsens vegne. Birgit Bilstrups beretning: Baunevangen er ejet af Hvidovre Boligselskab, men administreres af KAB. Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 4/10

5 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen sidder i organisationsbestyrelsen i Hvidovre Boligselskab, og Birgit beklæder posten som næstformand. Den stærke repræsentation giver en god indflydelse. Hvidovre Boligselskab afholder møder med kommunen og har i en vis udstrækning mulighed for at gøre brug af kommunens embedsværk. Der afholdes således møder med embedsmænd fra kommunen. Paradoksalt nok vil kommunen ikke diskutere kloakering, men henviser til Hvidovre Forsyning som er ejet af kommunen. Den foreløbige erfaring med møderne med embedsfolkene er således, at Baunevangen ikke får så stort et udbytte af møderne, som man kunne håbe. Efter beretningerne var der mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. I den forbindelse blev det foreslået, at det indkøbte bord/bænk-møbel blev fastgjort til underlaget. Der blev desuden gjort opmærksom på, at det link på Baunevangens hjemmeside, som kan anvendes ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen, var inaktivt. Afdelingsbestyrelsens fælles beretning blev taget til efterretning. ad 4) Driftschef Henrik Rune Jensen, orienterede om aktuelle forhold; Postkasser: Post Danmark har foreslået løsninger på spørgsmålet omkring postkasserne. Nye postkasser ville koste , mens den valgte model, hvor gamle postkasser genanvendes, beløb sig til Der er således opnået en besparelse på Skader efter skybrud: Skaderne på M. Bechs Allé efter skybruddet i juli er udbedrede, bortset fra kældergangene. Præstemosen varsles i uge 12 og 13 omkring udbedring af skaderne hér. Afledning af regnvand: Baunevangen ligger i et område, hvor afledning af større regnmængder er problematisk, og især 2 blokke på M. Bechs Allé er udsatte ved regnskyl. Samtidig har bebyggelsen et enstrenget system, hvor regnvand, spildevand og kloakvand blandes. Ved oversvømmelse er det således forurenet vand, der oversvømmes med. Det er økonomisk vanskeligt at udvide strengsystemet. Der arbejdes med forskellige løsningsmodeller til afhjælpning af problemet. En af de modeller, der er i spil, er at forsøge at opnå tilladelse til at koble sig på Hvidovre Forsynings regnvandsafledning. Antenne: ComX har, tilsyneladende gennem en årrække, ikke reguleret afgiften korrekt, og vi kan således forvente en restance. Vi kan derfor forvente en forhøjelse af brugerbetalingen. Indtil der er kommet en afklaring på situationen, fortsætter antennebidraget, på huslejeopkrævningen, dog med at udgøre de nuværende 137 kr.. Vedligeholdelsesmæssige udfordringer: Afdelingen skal i den kommende tid prioritere følgende vedligeholdelsesarbejder: kloakering og oversvømmelsessikring skorstene / inddækning af skorstene reparation / udskiftning af gamle Velux-vinduer Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 5/10

6 VVS-installationer i boliger, på fællesarealer og i terræn (udskiftning af vandledninger mv.) udvide isoleringsarbejdet, således at ikke blot gavle, men også lodrette loftsrum og skunke isoleres udskiftning af el-installationer ( gamle stofledninger). Efter orienteringen var der lejlighed til at stille spørgsmål. Hér blev der spurgt ind til, hvorfor den manglende regulering af afgiften som er ComX s forsømmelse kan have betydning for Baunevangens antenneforening? Henrik præciserede, at der forhandles om en løsning, hvor ComX påtager sig en del af udgiften. En beboer udtrykte desuden bekymring for, om det primære fokus vil være på de mest udsatte blokke, når der skal udtænkes løsninger og iværksættes tiltag til afledning af regnvand. Beboeren ønskede, at der tænkes i baner med at sikre hele bebyggelsen mod oversvømmelse. Endelig havde beboeren et løsningsforslag med anvendelse af dykpumper. Henrik Rune Jensen forsikrede om, at denne løsning også er en, som granskes nærmere. Han anerkendte endvidere, at der skal findes løsninger for hele bebyggelsen, da meget af vandet løber ned i Præstemosen, når der er regnskyl. Samtidig forventer Hvidovre Kommune, at nettet først er udbygget i En anden beboer gjorde opmærksom på, at de mest udsatte blokke ikke alene oplever problemerne i forbindelse med skybrud der mangler dræn/afledning ved alle regnskyl. Henrik forklarede, at undergrunden er meget vandholdig. Samtidig fungerer hverken tagbrønde eller drænrør optimalt. ad 5) Forretningsfører Christen Mors fra KAB gennemgik budgettet. En bolig på 90 m2 vil hvis budgettet vedtages opleve en huslejestigning på 395 kr. Lejeforhøjelsen dækker over, at der er budgetteret med udgifter for 9,8 mio. til næste år, mens der kun forventes 9,1 mio. i indtægter (primært huslejeindtægter). Huslejeindtægten forventes at blive lavere i det kommende budgetår. Udgiftsstigningerne forklaredes med, at forsikringerne stiger, at tilbagebetalingen af lån omkring vinduesudskiftninger og andre forbedringsarbejder stiger, samt at der er større udgifter til renovation og almindelig vedligeholdelse. Henrik Rune Jensen gennemgik de mest omkostningstunge af de planlagte vedligeholdelsesarbejder for kommende budgetår: hulmursisolering ( kr.) renovering af hovedtrapper ( kr.) reparation og opretning af hoved- og kældertrapper ( kr.) renovering af hoveddøre ( kr.) reparation af tagvinduer eller inddækning af tagvinduer ( kr.) udskiftning af trægulve ( kr.) forsøg på afhjælpning af oversvømmelse ( kr.) reparation af vandrør ( kr.) Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 6/10

7 driftsfællesskabet ( kr.) Den efterfølgende diskussion centrerede sig omkring de budgetterede huslejeindtægter. Der var en del usikkerhed omkring, hvorfor og hvordan de budgetterede indtægter kan falde fra et år til det næste. Samtidig var der tvivl om, hvor i budgettet de seneste lejeforhøjelser kan aflæses. Christen Mors redegjorde for, at man havde forsøgt at indarbejde lejeforhøjelserne i det tidligere budget. Khesraw (KAB s økonomimedarbejder) præciserede desuden, at der ikke var tale om et regnskab, men om et budget. Nogle beboere, samt et medlem af afdelingsbestyrelsen, var usikre på fremgangsmåden omkring opstillingen af budgettet. Det blev foreslået, at budgettet blev forkastet. Dirigenten foreslog, at KAB udarbejder en skriftlig opstilling, som redegør for, hvordan huslejeindtægterne er indregnet i budgettet. Derved kunne budgettet godkendes med forbehold. - og efterfølgende forkastes, hvis det gennemarbejdede materiale ikke kaster tilstrækkeligt lys over beregningsmodellerne. Christen Mors foreslog, at budgettet blev godkendt med forbehold, og at der indkaldes til nyt møde om en måneds tid. Herefter blev budgettet godkendt med forbehold med stemmerne 65 for og 23 imod. Til beboermødet var 51 lejemål repræsenteret, hvorfor der samlet kunne afgives 102 stemmer. En beboer udtrykte endvidere et ønske om, at der kom en tydeligere sammenhæng mellem materialet, som udleveres forud for afdelingsmødet og det materiale, som gennemgås på mødet. Herefter blev regnskabet for det forløbne budgetår gennemgået. I den periode har afdelingen haft udgifter for , mens indtægterne beløb sig til kr. Regnskabet viste således et overskud på kr. De væsentligste afvigelser i forhold til budgettet er, at ejendomsskatterne har været større ( kr.), der har været større udgifter til renholdelse / snerydning ( kr.), og at beboerudgifterne har været større end budgetteret ( kr.). En beboer udtrykte forundring over, at regnskabet for perioden 10/11 ikke var påtegnet af revisor, og at den periode, som begrebet budgetår dækker, var ændret. Christen Mors forklarede, at begge dele var fejl. ad 6) Der var indkommet 3 forslag om tilladelse til at holde hund eller kat. Dirigenten valgte at slå disse 3 forslag sammen, hvorfor afdelingsmødet i alt skulle behandle 4 forslag. 1. forslag: Plantning af nye hække Dirigenten præciserede, at hækkene falder ind under afdelingens havereglement. Havereglementet er vedtaget på afdelingsmødet i John fra afdelingsbestyrelsen forklarede, at det ifølge havereglementet er den enkelte beboer, der skal sørge for vedligeholdelse og udskiftning af hækkene. Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 7/10

8 Dirigenten gjorde opmærksom på, at der kan stilles ændringsforslag til havereglementet til næste afdelingsmøde. Forslagsstilleren anførte, at det er for omkostningstungt at skifte hækken ud, og at der eventuelt kan opnås en besparelse gennem fælles indkøb, når mange af afdelingens hække alligevel står for at skulle skiftes ud. Dirigenten opfordrede til, at beboeren stiller et konkret forslag med et overslag over udgifterne til næste afdelingsmøde. Alternativt kan forslagsstilleren udfærdige et ændringsforslag til havereglementet. Forslaget blev forkastet af dirigenten, da det ikke var udfærdiget som et ændringsforslag til havereglementet. En beboer opfordrede til, at driftsleder og driftslederassistent kunne være behjælpelig med plantning af hæk for de ældre beboere, som har svært ved selv at udføre arbejdet. 2. forslag: Dispensation til hegn Forslagsstilleren ønskede, at der blev etableret et hegn ved hendes egen grund. Dirigenten præciserede, at afdelingsmødet ikke kan tage stilling til forhold, som kun vedrører enkelte beboere afdelingsmødets ærinde er at opstille generelle retningslinjer. Afdelingsbestyrelsen anbefalede, at forslagsstilleren selv søger dispensation hos Hvidovre Kommune, da etablering af hegn er omfattet af lokalplanen. Denne fremgangsmåde skulle ifølge Teknisk Forvaltning, som afdelingsbestyrelsen har forhørt sig hos være den mest hensigtsmæssige. Endvidere har KAB's jurister har set på sagen, og personsager kan ikke behandles på afdelingsmødet. Forslagsstilleren udtrykte voldsom frustration over afdelingsbestyrelsens svar. Det var (efter drøftelse med Teknisk Forvaltning, Hvidovre Boligselskab, Hvidovre Kommune samt afdelingsbestyrelsen) forslagsstillerens opfattelse, at den valgte fremgangsmåde var den korrekte. Afdelingsbestyrelsen og dirigenten fastholdt sine argumenter, og forslaget blev således forkastet. 3. forslag: Egen P-plads En beboer havde stillet forslag om, at p-pladserne blev fordelt mellem beboerne. Forslagsstilleren var ikke selv mødt op. Forslaget blev problematiseret af de fremmødte beboere; Hvad gør man med gæster i bil, når alle pladser er nummererede? Har beboere fortrinsret til p-pladserne? Kommer man ikke til at have unødig lang vej til og fra sin bil, når man ikke længere kan tage den nærmeste p-plads? Hvordan sikrer man, at håndværkere har adgang til parkering, når de enkelte pladser er øremærkede til specifikke beboere? Hvordan administrerer man sådan en ordning? Og hvem skal håndhæve den? En beboer havde foretaget en optælling af ledige p-pladser på Baunevangens område på en søndag i kirketiden, hvor man turde formode, at de fleste beboere Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 8/10

9 var hjemme. Der var stadig tæt på 30 ledige pladser. Spørgsmålet var således, om der reelt er et problem med at finde parkeringsplads på området. Der blev opfordret til, at forslagsstilleren lavede et mere gennemarbejdet forslag, så der var noget konkret at tage stilling til. Herefter blev der foretaget afstemning. Forslaget blev forkastet, da kun 6 beboere stemte for forslaget. 4. forslag: Tilladelse til at holde hund eller kat Dirigenten udtrykte forståelse for, at nogle beboere var frustrerede over, at dette forslag ofte har været til behandling på afdelingsmøderne. Dirigenten forklarede, at det er i overensstemmelse med gældende regler, at et forslag skal behandles, hver gang det genfremsættes. Forslagsstillerne begrundede herefter kort deres forslag. Argumenterne tog især afsæt i betragtninger om, at husdyrhold øger livskvaliteten for dem, som holder dyr. Forslagsstillerne erklærede sig endvidere indforståede med, at husdyrhold i givet fald skal overholde visse regler. Dirigenten gjorde opmærksom på, at forslagsstillerne hvis de ønskede det - skulle kræve urafstemning, inden afdelingsmødet eventuelt stemte om forslaget. Ønske om urafstemning blev imidlertid ikke fremsat, og derfor kom forslaget til afstemning. Forslaget blev forkastet, da 27 beboere stemte for forslaget, mens en hulens masse stemte imod. ad 7) Birgit Bilstrup meddelte at hun trækker sig fra bestyrelsesarbejdet, hvorved der opstår en ledig plads i bestyrelsen. Ingen af de fremmødte beboere ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen. CarstenGroth-Rasmussen og Henrik Svendsen blev således genvalgt. ad 8) Ingen af de fremmødte beboere stillede op, og der blev derfor ikke valgt suppleanter til afdelingsbestyrelsen. ad 9) En beboer stillede spørgsmål til, hvorvidt man har taget højde for, at der var problemer med fremkommeligheden på de gamle kældertrapper, nu hvor der etableres nye i bebyggelsen? Finn Dalhammer fortalte, at fremgangsmåden ved etablering af de nye kældertrapper er, at trin og ramper tilpasses til både barnevogne, rollatorer mv. En beboer udtrykte irritation over, at postbudene cykler på gangstierne. Der blev udtrykt frustration over, at flere forslag var blevet afvist. Det blev efterspurgt, at afdelingsbestyrelsen vejleder beboerne i at strukturere deres forslag således, at de kan behandles på afdelingsmødet. Dirigenten bekendtgjorde, at afdelingsbestyrelsen gerne stiller sig til rådighed med råd og vejledning. Dette kræver imidlertid, at beboerne kontakter afdelingsbestyrelsen i god tid inden fristen for indkomne forslag. En beboer foreslog, at ejendomsfunktionærerne hjælper mere til med det praktiske arbejde i de situationer, hvor beboerne ikke selv kan udføre det. Afdelingsbestyrelsen Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 9/10

10 supplerede med en tilkendegivelse af, at man ville undersøge mulighederne for hjælp til hækplantning, evnt. gennem en rimelig egenbetaling. Mødet blev afsluttet kl.21:45. Referent: Mette Nørgaard København, d Formandsudvalg : Dirigent: Carsten Groth-Rasmussen Birgit Bilstrup Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 10/10

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2015-2016

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato: 10.12.2011 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014

Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Referat Baunevangens ordinære afdelingsmøde 12. marts 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 3. DECEMBER 2009 1. Valg af dirigent Henrik Berg blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen

Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Ordinært budgetmøde i Glostrup Vestergård I-IV den 24. februar 2015, kl. 19.00 i Restauranten, Glostrup Hallen Til stede: 56 lejemål, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen: Ronny

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for afdeling 16 Stoldal 10-56. Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen, inspektør Steen Nørgaard, inspektør Thomas Petersen, Karina

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Svendborg Andels-boligforening Afdeling 1 & 3 Ordinært afdelingsmøde Den 24. august 2015 Side nummer: 1 Til stede fra afdelingsbestyrelsen Torben Olsen Svend Muhlig Lars Kalmar Hansen Erik Rasmussen Sekretær

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Formand Michael Skonning bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det store fremmøde og Administrationen og Hovedbestyrelsen blev præsenteret.

Formand Michael Skonning bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det store fremmøde og Administrationen og Hovedbestyrelsen blev præsenteret. Formand Michael Skonning bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det store fremmøde og Administrationen og Hovedbestyrelsen blev præsenteret. 1. Valg af dirigent. Bo Sigismund blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 17. september 2014 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret Deltagere Fra afdelingen: 15 lejemål repræsenteret Gæster: Camilla Wikke fra Assembly

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S.

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Referat ordinær generalforsamling for E/F Øresund År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Mødt

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård

Afdelingsbudgetmødet. Afdelingsbestyrelsens. beretning for 2004/2005. d. 24.5.2005. FB - Højstensgård Afdelingsbestyrelsens beretning for 2004/2005 Afdelingsbudgetmødet d. 24.5.2005 FB - Højstensgård Indhold: Varmemålere og varmeforbrug... Fugtproblemer... Grønne områder/træfældning... Lokal-Tv... Personaleforhold...

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 10. oktober 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 17-03 Kirstinelund tirsdag den 25. september 2012 kl. 17.30 i Glassalen på Rugvængets Skole

Læs mere