AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012"

Transkript

1 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Orientering fra driftschefen 5. Godkendelse af driftsbudget og fremlæggelse af regnskab 6. Behandling af indkomne forslag: Forslag 1: Plantning af nye hække Forslag 2: Dispensation til hegn Forslag 3: Tilladelse til at holde hund eller kat Forslag 4: egen P-plads Forslag 5: tilladelse til at holde hund eller kat Forslag 6: tilladelse til at holde hund eller kat 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen. På valg: Carsten Groth-Rasmussen og Henrik Svendsen 8. Valg af suppleanter 9. Eventuelt ad 1) Carsten Groth-Rasmussen bød velkommen til afdelingsmøde i Baunevangen. Han præsenterede de tilstedeværende: forretningsfører Christen Mors fra Hvidovre Boligselskab kommende forretningsfører, John Gilbert Nielsen (Christen Mors fratræder sin stilling pr. 1.april). driftschef Henrik Rune Jensen økonomimedarbejder Khesraw Rye Nayebkhail fra KAB afdelingsbestyrelsen: Henrik Svendsen, John Rode, Rita Sjøberg Madsen, Birgit Bilstrup og Carsten Groth-Rasmussen Carsten Groth-Rasmussen skitserede, hvordan bestyrelsen havde konstitueret sig med et formandsudvalg bestående af 3 medlemmer. Han redegjorde desuden for, hvordan opgaverne overordnet set er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne: Henrik Svendsen, står for forhold vedrørende IT, TV og telefoni. John Rode, tager sig af spørgsmål omkring energi og affald og repræsenterer Baunevangen i fjernvarmeselskabet. Rita Sjøberg Madsen, står sammen med Henrik Svendsen for aktivitetsudvalget. Medlem af organisationsbestyrelssen. Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 1/10

2 Birgit Bilstrup, tager sig af spørgsmål omkring økonomi. Næstformand i organisationsbestyrelsen Carsten Groth-Rasmussen står for spørgsmål vedrørende den daglige drift og for samarbejdet med driftskontoret, samt kontakten til KAB. Medlem af organisationsbestyrelsen. Birgit Bilstrup blev valgt til dirigent og takkede for valget. Hun konstaterede, at indkaldelsen til afdelingsmødet, regnskab, indkomne forslag og dagsorden, alle var udsendt rettidigt og i overensstemmelse med Hvidovre Boligselskabs vedtægter, og at afdelingsmødet således var beslutningsdygtigt. ad 2) Finn Dalhammer (driftsleder) og Gerd Wegener (driftslederassistent) blev valgt til stemmeudvalg, og Mette Nørgaard(ekstern) blev valgt til referent. ad 3) I forlængelse af bestyrelsens konstituering falder formandens beretning i flere dele. Carsten Groth-Rasmussens beretning: Årets største udfordring var skybruddet i juli. I Baunevangen stod 95 % af kældrene under vand, og især 2 blokke på M. Bechs Allé er udsatte ved fremtidige regnskyl. Den nødvendige renovering efter skybruddet er påbegyndt. Bestyrelsen fokuserer meget på, hvordan gentagelser kan undgås. De 2 blokke på M. Bechs Allé skal der hurtigt findes en løsning for men det skal der også for resten af Baunevangen. Hvidovre Kommune har givet tilsagn til, at Baunevangen kan tilsluttes til kommunens regnvandsafledning, og dette er en af de løsninger for afledning af regnvand, som afdelingsbestyrelsen arbejder på. Projektet omkring renovering af hoveddørene er i gang. Resultatet er pænt, og de sidste 38 hoveddøre bliver renoveret i løbet af foråret og sommeren. En væsentlig del af hoved- og kældertrapper er blevet renoveret. Arbejdet fortsætter i 12/13. Alle, ikke renoverede trapper, er bragt i sikkerhedsmæssig stand i efteråret. Fremover skal trapperne gennemgås årligt. I december blev der foretaget 1. års eftersyn af kælder- og kvistvindue. Eftersynet viste meget få mangler. Der har været en ændring af reglerne omkring placering af postkasserne. De nye regler har betydet, at postkasserne skulle flyttes. De gamle postkasser er i størst muligt omfang blevet genanvendt for at opnå en besparelse. Baunevangen og ældreboligerne har været uenige omkring opmåling af de grønne arealer. Opmålingen er vigtig, fordi fordelingen af arealet har betydning for fastsættelsen af ejendomsskatterne. Der verserer en sag mellem Baunevangen og ældreboligerne omkring opmålingen. Hvidovre Boligselskab/Baunevangen fastholder, at ældreboligernes areal udgør 4300 m2, mens ældreboligerne mener, at deres andel er mindre end 3000 m2. Afdelingsbestyrelsen har ud fra orginaltegningerne dokumenteret de 4300m2. Sagen er pt. til behandling i Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune. Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 2/10

3 Afdelingsbestyrelsen har i det forløbne år haft nogle indvendinger i forhold til samarbejdet med KAB. Der har været afholdt møder, hvor afdelingsbestyrelsen har foreholdt KAB sin kritik. Det er afdelingsbestyrelsens forventning/håb, at samarbejdet nu vil forløbe bedre. Mange beboere viser fortsat interesse for at renovere eget køkken og bad. Der udsendes snarest spørgeskemaer for at afdække behovet. Det nye driftsfællesskab mellem Hvidovreparken og Baunevangen forløber godt. En evaluering af bemandingen er foreløbig blevet udskudt, da arbejdsmængden i kølvandet på skybruddet har været stor. Carsten takkede, på afdelingsbestyrelsens vegne, personalet for deres indsats, ikke mindst indsatsen i månederne efter 2. juli. John Rodes beretning: Sagen om Baunevangens erstatning til EON (den tidligere fjernvarmecentral) for utidig ophævelse af samarbejdet er nu afsluttet. Erstatningssummen endte på Dette er en betydelig besparelse, da afdelingen ellers risikerede at skulle kompensere med op mod 3,3 mio. John repræsenterer afdelingsbestyrelsen hos Fjernvarme Nord under Hvidovre Fjernvarmeforsyning. Hvidovre Fjernvarmeforsyning er delt ind i 3 afdelinger, og i løbet af 2012 skal disse 3 afdelinger samles. Dermed skal også bestyrelserne samles. Afdelingsbestyrelsen vil arbejde på, at Hvidovre Boligselskab fortsat er repræsenteret i bestyrelsen efter sammenlægningen. Aflæsning af vandmålere kan nu foretages fra kældergangen, så beboerne ikke længere skal ulejliges. Beboerne har mulighed for at følge med i eget forbrug via målerne i kældergangen (informationsmateriale er uddelt). Udskiftning af målerne er finansieret af KAB, efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Der har været et godt samarbejde mellem ejendomskontoret og bestyrelsen, med henblik på kontrol af vandmålere, i forbindelse med afregning. KAB s energiafdeling vil fremover varetage aflæsningerne i samarbejde med ejendomskontoret. Dette vil ske med virkning fra udgangen af maj De seneste opgørelser over energiforbruget ser fine ud med nedgang i forbruget for både varmt vand, koldt vand og varme. Tallene for februar kan dog påvirke opgørelserne. Det var planlagt, at de såkaldt blinde rør (rørføringer, som ikke længere er i brug, og hvori der risikerer at udvikles bakterier) i kældergangene skulle findes og afvikles i Skybruddet forsinkede også dette arbejde. Samtidig afventede man, at boligernes vandmålere blev tilsluttet energimålerne i kældergangene. Der er nu efterisoleret i alt 16 gavle. Igen i år er der afsat kr. til at fortsætte arbejdet. Beboerne i boliger med efterisolerede gavle melder tilbage, at isoleringen har en meget positiv effekt. Hvidovreparken og Baunevangen er gået i gang med et samarbejde omkring håndteringen af afdelingernes affald. Dette sker både for at imødekomme Hvidovre Kommunes stadigt stigende krav til affaldssortering og for at gøre affaldssystemet mere tilgængeligt og miljørigtigt. Firmaet Miljø-Koncept har udarbejdet et forslag til affaldsprojektet. Kommunen har givet tilladelse til, at materialegården på Præstemosen (overfor kirken) udbygges. Det forventes, at der indkaldes til ekstraordinært beboermøde Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 3/10

4 for Baunevangen, Hvidovreparken og ældreboligerne i april/maj måned, så der på mødet kan træffes beslutning om affaldsprojektet. Rita Sjøberg Madsens beretning: Rita varetager Aktivitetsudvalget sammen med Henrik Svendsen. Beboerhuset har fået ny gulvbelægning. Under dette arbejde blev der konstateret en vandskade, som måtte udbedres. Da afdelingens vinduer blev udskiftet, blev der overskud til også at udskifte vinduer og døre i beboerhuset. Beboerhuset fremstår nu mere lyst, og problemerne med træk fra vinduerne er nu afhjulpet. Der arbejdes fortsat på at etablere en rampe til beboerhuset, men der er endnu ikke fundet en konkret løsning. Der er blevet anlagt rollatorparkering ved beboerhuset, der er plantet ny bøgehæk og indkøbt bænke, og senere på året bliver der lagt rullegræs. På legepladsen er der opsat net til basketball, og der er indkøbt ny sandkasse og små motorcykler. Da fritidshjemmet flyttede til skolen, tog de fodboldmålene med sig, og der skal derfor anskaffes nye mål. Petanquebanen er udstyret med nyt grus. Der er forsøgsvist indkøbt bord/bænk af genanvendt materiale. Der har været afholdt en skovtur til andelsbyen Nyvang. Fremover vil den slags ture blive placeret på en lørdag, så også beboere i arbejde har mulighed for at deltage. Der har været afholdt et månedligt café-arrangement med forskellige temaer (nabohjælp, julebanko, lokalhistorie m.fl.). Arrangementet er fast placeret på den første onsdag i måneden. Der har været tale om et forsøg. Fremmødet har desværre været ret begrænset, og hvis ikke flere beboere viser interesse for at deltage, bliver projektet skrinlagt. Der planlægges loppemarked i juni måned. Udvalget opfordrer til, at flere og især gerne yngre beboere deltager i arrangementer og i arbejdet. Henrik Svendsens beretning: ComX, som udbyder TV i Baunevangen, har kørt stabilt i det sidste års tid. Der er kommet lidt flere kanaler. Overgangen til digitalt TV-signal i januar gik rimelig gnidningsløst. I en periode leverede ComX både digitalt og analogt signal. ComX har besluttet, at alle skal kunne se TV2, uanset hvilken pakke man har valgt. Omkostningen vil være ca. 13 kr. pr. lejemål. Infokanalen informerer om driftsforstyrrelser. Der foregår en dialog om kommende IP-TV, HD med mere. Steen Garset styrer afdelingens hjemmeside, hvilket Henrik takkede ham for på afdelingsbestyrelsens vegne. Birgit Bilstrups beretning: Baunevangen er ejet af Hvidovre Boligselskab, men administreres af KAB. Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 4/10

5 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen sidder i organisationsbestyrelsen i Hvidovre Boligselskab, og Birgit beklæder posten som næstformand. Den stærke repræsentation giver en god indflydelse. Hvidovre Boligselskab afholder møder med kommunen og har i en vis udstrækning mulighed for at gøre brug af kommunens embedsværk. Der afholdes således møder med embedsmænd fra kommunen. Paradoksalt nok vil kommunen ikke diskutere kloakering, men henviser til Hvidovre Forsyning som er ejet af kommunen. Den foreløbige erfaring med møderne med embedsfolkene er således, at Baunevangen ikke får så stort et udbytte af møderne, som man kunne håbe. Efter beretningerne var der mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. I den forbindelse blev det foreslået, at det indkøbte bord/bænk-møbel blev fastgjort til underlaget. Der blev desuden gjort opmærksom på, at det link på Baunevangens hjemmeside, som kan anvendes ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen, var inaktivt. Afdelingsbestyrelsens fælles beretning blev taget til efterretning. ad 4) Driftschef Henrik Rune Jensen, orienterede om aktuelle forhold; Postkasser: Post Danmark har foreslået løsninger på spørgsmålet omkring postkasserne. Nye postkasser ville koste , mens den valgte model, hvor gamle postkasser genanvendes, beløb sig til Der er således opnået en besparelse på Skader efter skybrud: Skaderne på M. Bechs Allé efter skybruddet i juli er udbedrede, bortset fra kældergangene. Præstemosen varsles i uge 12 og 13 omkring udbedring af skaderne hér. Afledning af regnvand: Baunevangen ligger i et område, hvor afledning af større regnmængder er problematisk, og især 2 blokke på M. Bechs Allé er udsatte ved regnskyl. Samtidig har bebyggelsen et enstrenget system, hvor regnvand, spildevand og kloakvand blandes. Ved oversvømmelse er det således forurenet vand, der oversvømmes med. Det er økonomisk vanskeligt at udvide strengsystemet. Der arbejdes med forskellige løsningsmodeller til afhjælpning af problemet. En af de modeller, der er i spil, er at forsøge at opnå tilladelse til at koble sig på Hvidovre Forsynings regnvandsafledning. Antenne: ComX har, tilsyneladende gennem en årrække, ikke reguleret afgiften korrekt, og vi kan således forvente en restance. Vi kan derfor forvente en forhøjelse af brugerbetalingen. Indtil der er kommet en afklaring på situationen, fortsætter antennebidraget, på huslejeopkrævningen, dog med at udgøre de nuværende 137 kr.. Vedligeholdelsesmæssige udfordringer: Afdelingen skal i den kommende tid prioritere følgende vedligeholdelsesarbejder: kloakering og oversvømmelsessikring skorstene / inddækning af skorstene reparation / udskiftning af gamle Velux-vinduer Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 5/10

6 VVS-installationer i boliger, på fællesarealer og i terræn (udskiftning af vandledninger mv.) udvide isoleringsarbejdet, således at ikke blot gavle, men også lodrette loftsrum og skunke isoleres udskiftning af el-installationer ( gamle stofledninger). Efter orienteringen var der lejlighed til at stille spørgsmål. Hér blev der spurgt ind til, hvorfor den manglende regulering af afgiften som er ComX s forsømmelse kan have betydning for Baunevangens antenneforening? Henrik præciserede, at der forhandles om en løsning, hvor ComX påtager sig en del af udgiften. En beboer udtrykte desuden bekymring for, om det primære fokus vil være på de mest udsatte blokke, når der skal udtænkes løsninger og iværksættes tiltag til afledning af regnvand. Beboeren ønskede, at der tænkes i baner med at sikre hele bebyggelsen mod oversvømmelse. Endelig havde beboeren et løsningsforslag med anvendelse af dykpumper. Henrik Rune Jensen forsikrede om, at denne løsning også er en, som granskes nærmere. Han anerkendte endvidere, at der skal findes løsninger for hele bebyggelsen, da meget af vandet løber ned i Præstemosen, når der er regnskyl. Samtidig forventer Hvidovre Kommune, at nettet først er udbygget i En anden beboer gjorde opmærksom på, at de mest udsatte blokke ikke alene oplever problemerne i forbindelse med skybrud der mangler dræn/afledning ved alle regnskyl. Henrik forklarede, at undergrunden er meget vandholdig. Samtidig fungerer hverken tagbrønde eller drænrør optimalt. ad 5) Forretningsfører Christen Mors fra KAB gennemgik budgettet. En bolig på 90 m2 vil hvis budgettet vedtages opleve en huslejestigning på 395 kr. Lejeforhøjelsen dækker over, at der er budgetteret med udgifter for 9,8 mio. til næste år, mens der kun forventes 9,1 mio. i indtægter (primært huslejeindtægter). Huslejeindtægten forventes at blive lavere i det kommende budgetår. Udgiftsstigningerne forklaredes med, at forsikringerne stiger, at tilbagebetalingen af lån omkring vinduesudskiftninger og andre forbedringsarbejder stiger, samt at der er større udgifter til renovation og almindelig vedligeholdelse. Henrik Rune Jensen gennemgik de mest omkostningstunge af de planlagte vedligeholdelsesarbejder for kommende budgetår: hulmursisolering ( kr.) renovering af hovedtrapper ( kr.) reparation og opretning af hoved- og kældertrapper ( kr.) renovering af hoveddøre ( kr.) reparation af tagvinduer eller inddækning af tagvinduer ( kr.) udskiftning af trægulve ( kr.) forsøg på afhjælpning af oversvømmelse ( kr.) reparation af vandrør ( kr.) Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 6/10

7 driftsfællesskabet ( kr.) Den efterfølgende diskussion centrerede sig omkring de budgetterede huslejeindtægter. Der var en del usikkerhed omkring, hvorfor og hvordan de budgetterede indtægter kan falde fra et år til det næste. Samtidig var der tvivl om, hvor i budgettet de seneste lejeforhøjelser kan aflæses. Christen Mors redegjorde for, at man havde forsøgt at indarbejde lejeforhøjelserne i det tidligere budget. Khesraw (KAB s økonomimedarbejder) præciserede desuden, at der ikke var tale om et regnskab, men om et budget. Nogle beboere, samt et medlem af afdelingsbestyrelsen, var usikre på fremgangsmåden omkring opstillingen af budgettet. Det blev foreslået, at budgettet blev forkastet. Dirigenten foreslog, at KAB udarbejder en skriftlig opstilling, som redegør for, hvordan huslejeindtægterne er indregnet i budgettet. Derved kunne budgettet godkendes med forbehold. - og efterfølgende forkastes, hvis det gennemarbejdede materiale ikke kaster tilstrækkeligt lys over beregningsmodellerne. Christen Mors foreslog, at budgettet blev godkendt med forbehold, og at der indkaldes til nyt møde om en måneds tid. Herefter blev budgettet godkendt med forbehold med stemmerne 65 for og 23 imod. Til beboermødet var 51 lejemål repræsenteret, hvorfor der samlet kunne afgives 102 stemmer. En beboer udtrykte endvidere et ønske om, at der kom en tydeligere sammenhæng mellem materialet, som udleveres forud for afdelingsmødet og det materiale, som gennemgås på mødet. Herefter blev regnskabet for det forløbne budgetår gennemgået. I den periode har afdelingen haft udgifter for , mens indtægterne beløb sig til kr. Regnskabet viste således et overskud på kr. De væsentligste afvigelser i forhold til budgettet er, at ejendomsskatterne har været større ( kr.), der har været større udgifter til renholdelse / snerydning ( kr.), og at beboerudgifterne har været større end budgetteret ( kr.). En beboer udtrykte forundring over, at regnskabet for perioden 10/11 ikke var påtegnet af revisor, og at den periode, som begrebet budgetår dækker, var ændret. Christen Mors forklarede, at begge dele var fejl. ad 6) Der var indkommet 3 forslag om tilladelse til at holde hund eller kat. Dirigenten valgte at slå disse 3 forslag sammen, hvorfor afdelingsmødet i alt skulle behandle 4 forslag. 1. forslag: Plantning af nye hække Dirigenten præciserede, at hækkene falder ind under afdelingens havereglement. Havereglementet er vedtaget på afdelingsmødet i John fra afdelingsbestyrelsen forklarede, at det ifølge havereglementet er den enkelte beboer, der skal sørge for vedligeholdelse og udskiftning af hækkene. Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 7/10

8 Dirigenten gjorde opmærksom på, at der kan stilles ændringsforslag til havereglementet til næste afdelingsmøde. Forslagsstilleren anførte, at det er for omkostningstungt at skifte hækken ud, og at der eventuelt kan opnås en besparelse gennem fælles indkøb, når mange af afdelingens hække alligevel står for at skulle skiftes ud. Dirigenten opfordrede til, at beboeren stiller et konkret forslag med et overslag over udgifterne til næste afdelingsmøde. Alternativt kan forslagsstilleren udfærdige et ændringsforslag til havereglementet. Forslaget blev forkastet af dirigenten, da det ikke var udfærdiget som et ændringsforslag til havereglementet. En beboer opfordrede til, at driftsleder og driftslederassistent kunne være behjælpelig med plantning af hæk for de ældre beboere, som har svært ved selv at udføre arbejdet. 2. forslag: Dispensation til hegn Forslagsstilleren ønskede, at der blev etableret et hegn ved hendes egen grund. Dirigenten præciserede, at afdelingsmødet ikke kan tage stilling til forhold, som kun vedrører enkelte beboere afdelingsmødets ærinde er at opstille generelle retningslinjer. Afdelingsbestyrelsen anbefalede, at forslagsstilleren selv søger dispensation hos Hvidovre Kommune, da etablering af hegn er omfattet af lokalplanen. Denne fremgangsmåde skulle ifølge Teknisk Forvaltning, som afdelingsbestyrelsen har forhørt sig hos være den mest hensigtsmæssige. Endvidere har KAB's jurister har set på sagen, og personsager kan ikke behandles på afdelingsmødet. Forslagsstilleren udtrykte voldsom frustration over afdelingsbestyrelsens svar. Det var (efter drøftelse med Teknisk Forvaltning, Hvidovre Boligselskab, Hvidovre Kommune samt afdelingsbestyrelsen) forslagsstillerens opfattelse, at den valgte fremgangsmåde var den korrekte. Afdelingsbestyrelsen og dirigenten fastholdt sine argumenter, og forslaget blev således forkastet. 3. forslag: Egen P-plads En beboer havde stillet forslag om, at p-pladserne blev fordelt mellem beboerne. Forslagsstilleren var ikke selv mødt op. Forslaget blev problematiseret af de fremmødte beboere; Hvad gør man med gæster i bil, når alle pladser er nummererede? Har beboere fortrinsret til p-pladserne? Kommer man ikke til at have unødig lang vej til og fra sin bil, når man ikke længere kan tage den nærmeste p-plads? Hvordan sikrer man, at håndværkere har adgang til parkering, når de enkelte pladser er øremærkede til specifikke beboere? Hvordan administrerer man sådan en ordning? Og hvem skal håndhæve den? En beboer havde foretaget en optælling af ledige p-pladser på Baunevangens område på en søndag i kirketiden, hvor man turde formode, at de fleste beboere Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 8/10

9 var hjemme. Der var stadig tæt på 30 ledige pladser. Spørgsmålet var således, om der reelt er et problem med at finde parkeringsplads på området. Der blev opfordret til, at forslagsstilleren lavede et mere gennemarbejdet forslag, så der var noget konkret at tage stilling til. Herefter blev der foretaget afstemning. Forslaget blev forkastet, da kun 6 beboere stemte for forslaget. 4. forslag: Tilladelse til at holde hund eller kat Dirigenten udtrykte forståelse for, at nogle beboere var frustrerede over, at dette forslag ofte har været til behandling på afdelingsmøderne. Dirigenten forklarede, at det er i overensstemmelse med gældende regler, at et forslag skal behandles, hver gang det genfremsættes. Forslagsstillerne begrundede herefter kort deres forslag. Argumenterne tog især afsæt i betragtninger om, at husdyrhold øger livskvaliteten for dem, som holder dyr. Forslagsstillerne erklærede sig endvidere indforståede med, at husdyrhold i givet fald skal overholde visse regler. Dirigenten gjorde opmærksom på, at forslagsstillerne hvis de ønskede det - skulle kræve urafstemning, inden afdelingsmødet eventuelt stemte om forslaget. Ønske om urafstemning blev imidlertid ikke fremsat, og derfor kom forslaget til afstemning. Forslaget blev forkastet, da 27 beboere stemte for forslaget, mens en hulens masse stemte imod. ad 7) Birgit Bilstrup meddelte at hun trækker sig fra bestyrelsesarbejdet, hvorved der opstår en ledig plads i bestyrelsen. Ingen af de fremmødte beboere ønskede at stille op til afdelingsbestyrelsen. CarstenGroth-Rasmussen og Henrik Svendsen blev således genvalgt. ad 8) Ingen af de fremmødte beboere stillede op, og der blev derfor ikke valgt suppleanter til afdelingsbestyrelsen. ad 9) En beboer stillede spørgsmål til, hvorvidt man har taget højde for, at der var problemer med fremkommeligheden på de gamle kældertrapper, nu hvor der etableres nye i bebyggelsen? Finn Dalhammer fortalte, at fremgangsmåden ved etablering af de nye kældertrapper er, at trin og ramper tilpasses til både barnevogne, rollatorer mv. En beboer udtrykte irritation over, at postbudene cykler på gangstierne. Der blev udtrykt frustration over, at flere forslag var blevet afvist. Det blev efterspurgt, at afdelingsbestyrelsen vejleder beboerne i at strukturere deres forslag således, at de kan behandles på afdelingsmødet. Dirigenten bekendtgjorde, at afdelingsbestyrelsen gerne stiller sig til rådighed med råd og vejledning. Dette kræver imidlertid, at beboerne kontakter afdelingsbestyrelsen i god tid inden fristen for indkomne forslag. En beboer foreslog, at ejendomsfunktionærerne hjælper mere til med det praktiske arbejde i de situationer, hvor beboerne ikke selv kan udføre det. Afdelingsbestyrelsen Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 9/10

10 supplerede med en tilkendegivelse af, at man ville undersøge mulighederne for hjælp til hækplantning, evnt. gennem en rimelig egenbetaling. Mødet blev afsluttet kl.21:45. Referent: Mette Nørgaard København, d Formandsudvalg : Dirigent: Carsten Groth-Rasmussen Birgit Bilstrup Baunevangen: Hvidovre Boligselskab 10/10

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 9. marts 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Referat Repræsentantskabsmøde torsdag den 29. november 2012, kl. 19.00 i Hvidovreparkens selskabslokaler, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Annette Ploug Pihl, Birgit Bilstrup, Carsten Groth-Rasmussen,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 5. marts 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2015-2016

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 10

AAB Silkeborg Afdeling 10 AAB Silkeborg Afdeling 10 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt 17. august 2016 kl. 19.00 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Teknisk afdeling: Administration: 11 husstande repræsenteret

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009

Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009 Referat af beboermøde tirsdag den 1. september 2009 med følgende dagsorden: 1. a) Valg af dirigent. b) Valg af 4 stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde for a) Foreningen.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet

Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Sydkystens Boligselskab Afdelingsbestyrelsen Snebærhegnet Referat af Afdelingsmøde d. 26. september 2016 i Snebærhegnet. Deltager: Driftschef Michael Christensen, økonomimedarbejder Anne Brønnum KAB. Henrik

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 10. september 2013

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 10. september 2013 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato: 10.12.2011 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 22. november 2011, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 12. september 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 19. september 2012 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 89 Kildebjerg onsdag den 11. september 2013 Tilstede: 23 husstande Afdelingsbestyrelsen: Selskabsbestyrelsen: Else Christensen (formand) Lene Hansen (bestyrelsesm.) Administrationen

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset.

Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj. Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Til boligtagerne Den 14. maj 2014 Afdeling 9 - Eghøj Referat af ordinært afdelingsmøde 23. april 2014 i beboerhuset. Dagsorden: 0. Velkomst Afdelingsbestyrelsesformand Torben Sandgreen bød velkommen til

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Østerhøj Mødedato: Onsdag den 13. september 2010 Sted: Fælleshuset, Østerhøj Bygade 73A Deltagere: Afdelingsbestyrelsen for Østerhøj, Steen Jørgensen og

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. februar 2011, kl. 17.00 i Skårupvejs Grønne Fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. februar 2011, kl. 17.00 i Skårupvejs Grønne Fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre #JobInfo Criteria=Hbs1# Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 10. februar 2011, kl. 17.00 i Skårupvejs Grønne Fælleshus, Skårupvej 136, Hvidovre Indholdsfortegnelse Sager til behandling:...3 1. Referat

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072

Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Referat fra ordinært afdelingsmøde Afdeling 1-6071/1-6072 Hørgården 1 og 2 Mødedato: 13. oktober 2011 Sted: Aktivitetshuset, Amagerfælledvej 73 Fremmødte husstande: 36 lejemål fra Hørgården 1 og 24 lejemål

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Skolevangen I

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Skolevangen I Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-30 Skolevangen I Dato 1. september 2015 Sted Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj Deltagere Fra afdelingen: 22 Fra fsb: Svend-Erik Munck, Steen Søndergaard

Læs mere

O R D I N Æ R T A F D E L I N G S M Ø D E T I R S D A G D. 1 6. S E P T E M B E R 2 0 1 4

O R D I N Æ R T A F D E L I N G S M Ø D E T I R S D A G D. 1 6. S E P T E M B E R 2 0 1 4 BRØNDBYERNES ANDELSBOLIGFORENING AFD. 3 O R D I N Æ R T A F D E L I N G S M Ø D E T I R S D A G D. 1 6. S E P T E M B E R 2 0 1 4 Stemmeberettigede lejemål mødt 45 Stemmer i alt mødt 90 1A VALG AF DIRIGENT

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Information fra Afdelingsbestyrelsen

Information fra Afdelingsbestyrelsen . Administrator: Dansk almennyttigt Boligselskab Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg Tlf. 7732 0000. Fax 7732 0001 Information fra Afdelingsbestyrelsen 21-01-2015 Referat af ordinært afdelingsmøde 21. januar

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Pkt. 3 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Formanden får ordet og fremlægger orientering fra afdelingsbestyrelsen, der har følgende hovedpunkter:

Pkt. 3 Orientering fra afdelingsbestyrelsen Formanden får ordet og fremlægger orientering fra afdelingsbestyrelsen, der har følgende hovedpunkter: Afdelingsmøde i Jyllandshuse 29. april 2014 Afholdt den: 24. april 2014 kl. 19:00 i beboerlokalet, Ålekistevej 101 Til stede: Bjørn Ginmann (SLA Landskabsarkitekter), Kåre Press-Kristensen (Ecocon Miljø

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Svendborg Andels-boligforening Afdeling 1 & 3 Ordinært afdelingsmøde Den 24. august 2015 Side nummer: 1 Til stede fra afdelingsbestyrelsen Torben Olsen Svend Muhlig Lars Kalmar Hansen Erik Rasmussen Sekretær

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016

Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Afdelingsmøde afd. 1 Højgade og Højvang, den 13. april 2016 Deltagere: 13 beboere fra 11 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere