ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:"

Transkript

1 FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION BYGGEPLADSTEGNINGER TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER EKSISTERENDE FORHOLD RISICI SOM FØLGE AF PROJEKTETS UDFORMNING...4 Støv...4 Brand...4 Høj byggeplads FÆLLESFORANSTALTNINGER...4 Færdselsarealer...4 Skurby og oplagsplads...4 Arbejdsområder (oprydning, afdækning, sikring)...4 Tekniske hjælpemidler...5 Vinterforanstaltninger ARBEJDSTID FORSYNINGER...6 Vand og afløb...6 El og belysning...6 Affaldshåndtering SIKKERHEDSUDSTYR...7 Mønttelefon...7 Førstehjælpsudstyr...7 Slukningsudstyr FÆLLES VELFÆRDSFORANSTALTNINGER...8 Bygherre: - 1 -

2 FB-S Fællesbetingelser Side: 2 af BYGGERIETS ORGANISATION Plan for sikkerhed og sundhed er udarbejdet af Peter Salomonsen, Jeudan Service er sikkerhedskoordinator og ansvarlig for planens endelige opstilling før byggeriets start og løbende ajourføring. Sikkerhedsorgansisation Bygherre Jeudan Per W. Hallgren Sikkerhedskoordinator Lars Hoffmann Mob.: Hovedentreprenør El-entreprenør VVS-entreprenør Maler Gulvmand Nedriver Tømrer Murer Der vil blive afholdt sikkerhedsmøder hver 14 dag på foranledning af sikkerhedskoordinatoren, som ligeledes udarbejder referat fra møderne. Referatet udsendes til samtlige hovedentreprenøren der herefter har pligt til at fremsende kopi af referatet til dennes underentreprenører. Ved ulykke eller en tæt på situation skal sikkerhedskoordinatoren orienteres, hvorefter vedkommende om nødvendigt indkalder til ekstraordinært sikkerhedsmøde. Samtlige dokumenter der er indeholdt i nærværende plan for sikkerhed og sundhed ajourføres og revideres af sikkerhedskoordinatoren. Som bilag vedlægges en oversigt over byggeriets organisation samt en adresse- og telefonliste som ajourføres efterhånden som alle aktører er kendte, eller der sker udskiftninger. Af denne vil endvidere fremgå hvilke person der er sikkerhedskoordinator, samt hvilke personer der er sikkerhedsrepræsentanter. Når der i sikkerhedsplanen er anført af en entreprenør etablerer en sikkerhedsforanstaltning, indeholder dette etablering, overvågelse, vedligeholdelse og fjernelse. BYGHERRE: A/B Schleppegrellsgade 9/ Ryesgade København N Byggepladskontor: Att.: Peter Salomonsen Jernholmen Hvidovre Tlf.: Fax: dk Mobil: Bygherre: - 2 -

3 FB-S Fællesbetingelser Side: 3 af BYGGEPLADSTEGNINGER Følgende tegninger er vedlagt denne sikkerhedsplan: - Byggepladsindretningen samt arbejdsområder fremgår heraf, og planerne ajourføres og detaljeres efter behov. 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER Tidsplan vil blive udarbejdet af byggelederen 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD Der er ikke planlagt arbejder i jord. Bygherre: - 3 -

4 FB-S Fællesbetingelser Side: 4 af RISICI SOM FØLGE AF PROJEKTETS UDFORMNING Støv De enkelte entreprenører er forpligtigede til i størst mulig omfang at undgå støvgener på byggepladsen f.eks. ved afspærring med støvtætte vægge eller ved vanding. Efter afslutning af særligt støvende arbejder skal den pågældende entreprenør, der har udført det støvende arbejde sørge for fjernelse af støv med støvsuger. Brand Samtlige arbejder skal udføres i overensstemmelse med Brandteknisk vejledning nr. 10, Varmt arbejde, (tagdækning, vinkelslibning og metalbearbejdning, svejsning, skæring, slibning, lodning m.v. udgivet af Dansk Brandteknisk Institut. Høj byggeplads Det præciseres at alle værn og afdækninger skal overvåges og retableres straks ved demontage. 6.0 FÆLLESFORANSTALTNINGER Samtlige entreprenører skal behandle de etablerede fællesforanstaltning således, at disse ikke lider unødig overlast. Færdselsarealer Adgang til byggepladsen sker fra Schleppegrelsgade Lastbilkørsel og anden tung transport må kun ske på de egentlige køreveje langs bebyggelsen, og efter aftale med byggeledelsen. Skurby og oplagsplads Skure og andet byggepladsmateriel placeres som anvist på byggepladsplanen og fjernes fra bebyggelsen senest 1 uge efter afleveringsforretningen. "Løse" materialer, stilladsdele og lign. placeres på anvist område efter aftale med byggeledelsen. Arbejdsområder (oprydning, afdækning, sikring) Det påhviler entreprenørerne dagligt at sikre oprydning og renholdelse af adgangsveje, arbejdssteder, skurplads og oplagsplads efter egne arbejder. Der må ikke efterlades håndværktøj, løse materialer og affald på stilladset og på terrænet ved fyraften. Hovedentreprenøren udpeger en ansvarlig person, der hver dag inden fyraften foretage en gennemgang af dagens arbejdsområder og sikrer, at oprydning, rengøring og afdækninger er udført, inden pladsen forlades. Entreprenørerne skal meddele sikkerhedskoordinatoren, hvem denne ansvarlige person er, som indfører dette i referat fra sikkerhedsmødet. Byggeledelsen kan afgøre, om affald er til gene, eller om renholdelse ikke er udført tilfredsstillende, og kan kræve forholdet bragt i orden uden udgift for bygherren. Bygherre: - 4 -

5 FB-S Fællesbetingelser Side: 5 af 8 Byggeledelsen er berettiget til selv at foranledige forholdet bragt i orden for den pågældende entreprenørs regning, ifald denne ved første påtale ikke lader arbejdet udføre. Enhver entreprenør der etablerer huller, udsparringer eller lign. der udgør en risiko for nedstyrtning eller andre skader, skal uopfordret etablere den fornødne afspærring/afdækning. Entreprenører der i forbindelse med udførelse af egne arbejder fjerner, eller ændrer afspærring/afdækning skal retablere denne. Rækværker ved tag langs råhusets facader etableres af tømrer. Entreprenørerne skal sikre, at bygningsdele såvel gamle som nye afskærmes forsvarligt således, at disse ikke beskadiges. Entreprenørerne er direkte ansvarlig for skader forvoldt af mangelfuld afskærmning og for vandskader m.v., der måtte opstå på grund af mangelfuld afdækning. Afskærmning skal udføres således, at den ikke blokerer flugtveje eller brandredningsåbninger. Tekniske hjælpemidler Placering af byggepladsudstyr på offentlige arealer skal godkendes af myndighederne og bygherren. De enkelte entreprenører planlægger selv omfanget af nødvendigt stillads samt tidsperiode for de enkelte stilladssektioners opstilling og den nødvendige udgift skal være medregnet for hele byggeperioden. Dette gælder ikke hovedstillads og hejs der er bygherreleverance. Stillads og hejs skal opfylde Arbejdstilsynets bestemmelser for opstilling og anvendelse, da dette er bygherre leverance, skal byggeledelsen informeres hvis der skal foretages ændringer eller lokale forstærkninger. Ved planlægning og opstilling af stillads skal følgende anvisning følges: Stilladsopstillingen skal give uhindret adgang til samtlige trapper og respektere almindelig færdsel ved og til bygningen. Stillads og hejs kan forankres i facader- og gavle efter nærmere aftale med bygherrens tilsyn. Facadestillads forsynes med bundskærm over indgangspartier. Ved demontering af stillads og hejs skal facader og gavle retableres. Hovedstillads samt materialehejs/stilladshejs er bygherreleverance og kan derfor benyttes af alle entreprenører såfremt disse benyttes korrekt. Entreprenørerne skal herudover etablere kraner og hejs til eget brug. Opstilling skal i det enkelte tilfælde aftales med byggeledelsen. Byggepladstavler indeholder ikke kapacitet til el-forsyning af eldrevne kraner, hejs og lignende. Entreprenøren skal i den forbindelse selv etablere tilstrækkeligt underlag for kraner og kørselsveje, således at der ikke sker sætninger af græsarealer, stier, køreveje, P-pladser m.v. Ved manuel håndtering af indbygningselementer skal dette ske under hensyntagen til elementers egenvægt, således at tilladelige personbelastninger ikke overskrides. Bygherre: - 5 -

6 FB-S Fællesbetingelser Side: 6 af 8 Ved anvendelse af kranbane skal T. Totalrenovering/byggeledelsen forudgenkende løftet, afspærringer skal efter løft straks genetableres. Vinterforanstaltninger Byggeriet skal i vinterperioden gennemføres som vinterbyggeri i overensstemmelse med Boligministeriets cirkulære af 11. november 1981 om byggeri i vinterperioden. De til enhver tid gældende overenskomstmæssige vinterforanstaltninger skal udføres, og udgifterne hertil skal være indregnet i tilbudssummen. Entreprenørerne skal medvirke ved planlægning og iværksættelse af udvidede vinterforanstaltninger i overensstemmelse med Boligministeriets cirkulære. Entreprenørerne bærer dog den fulde udgift til vinterforanstaltninger, der alene er nødvendiggjort af entreprenørens forsinkelse ud over godkendt tidsfristforlængelse eller ved ændringer i tidsplanen, som ikke er foranlediget af bygherren eller byggeledelsen. Ved indledningen til vinterperioden vil de nødvendige forhold blive gennemgået på sikkerhedsmødet og nærmere aftaler om etablering af vinterforanstaltninger vil blive indgået, hvorefter sikkerhedsplanen vil blive revideret. 7.0 ARBEJDSTID 8.0 FORSYNINGER Håndværkerne må kun opholde sig på byggepladsen og i skurene fra ½ time før til ½ time efter den effektive arbejdstid. Tilslutningssteder for vand, el og afløb fremgår af byggepladstegningen og aftales i øvrigt med byggeledelsen. Vand og afløb Bygherre etablerer fælles koldt vand som angivet på byggepladstegningen. Bygherre etablerer etablerer fælles afløbsinstallationer som angivet på byggepladstegningen. El og belysning Byggepladsinstallationer etableres af bygherre i det på byggepladsplanen angivne omfang. Til de på tegningen angivne fordelingstavler må max. tilsluttes brugsgenstande med den på tavlerne angivne max. effekt. Brugsgenstande med større effektbehov, end der er til rådighed i tavlen, kan efter aftale med byggeledelsen tilsluttes for den pågældende entreprenørs egen regning. Orienteringsbelysning af færdselsveje etableres af bygherre. I forbindelse med skurbyområdet etableres særskilt orienteringsbelysning af entreprise bygherre. Der påhviler de enkelte entreprenører at etablere elforsyning fra byggestrømstavlerne til egne arbejdsstrømstavler- og belysning i bygningen med henvisning til bestemmelserne i SBEi. Bygherre: - 6 -

7 FB-S Fællesbetingelser Side: 7 af 8 Hver entreprenør er ansvarlig for, at kravene i.h.t. DS 700, Arbejdstilsynets anvisninger og interne overenskomster er overholdt. Hver entreprenør er ansvarlig for, at brugsgenstande, der tilsluttes byggepladstavlerne, er i overensstemmelse med gældende regler. Affaldshåndtering Hver entreprenør skal selv sørge for bortskaffelse af følgende nedrevne materiale og bygningsdele: - Beton incl. evt. armering. (jord/beton/kloak) - Opgravet jord. (jord/beton/kloak) - Døre samt vinduer og rammer incl. glas. (tømrer/snedker) - Vand- og varmerør. (VVS) - Sanitetsporcelæn. (VVS) - El-armaturer. (El) - Kemisk affald /miljøfarligt affald. (Samme entreprenør som har indbragt materialet på byggepladsen) Der vil ikke blive etableret fælles containere, idet det påhviler den enkelte entreprenør at opstille, tømme og fjerne containere til eget affald. Indeholdt skal være nødvendigt antal tømninger i byggeperioden. Dette gælder udelukkende lukningsentreprenør. Øvrige entreprenører fjerner dagligt eget affald. Al affald i containere skal være sorteret i fraktioner: - Brændbart (træ, plast, pap) - Metal - Jord, sten, gips - Uspecificeret affald (excl. ovenstående dele) Ved fejlsortering af affald, vil den entreprenør der forårsager dette blive opkrævet de ekstraordinære udgifter, som dette eventuelt påfører bygherren. 9.0 SIKKERHEDSUDSTYR Mønttelefon Der etableres ikke mønttelefon på byggepladsen. Samtlige entreprenører skal have nødtelefon til egne folk. Placering heraf skal skiltes udvendigt på skurfaciliteter. Førstehjælpsudstyr Samtlige entreprenører skal have forbindingskasse og øjenskyllemiddel til egne folk. Placering heraf skal skiltes udvendigt på skurfaciliteter. Slukningsudstyr Der forefindes ikke fælles slukningsudstyr på byggepladsen, hvorfor hver enkelt entreprenør skal etablere nødvendigt slukningsudstyr tilpasset den pågældendes arbejdsopgaver. I den forbindelse, henledes opmærksomheden på områder i de eksisterende bygninger, der indeholder udtørret træ som f.eks. tagkonstruktion og bjælkelagskonstruktioner, hvor der skal udvises ekstra forsigtighed. Bygherre: - 7 -

8 FB-S Fællesbetingelser Side: 8 af FÆLLES VELFÆRDSFORANSTALTNINGER Bygherre stiller mandskabsfaciliteter til rådighed. Entreprenørerne opstiller for egen regning borde og stole. Entreprenørerne foretager selv rengøring af lokalerne samt vedligeholder den af bygherre udlagte beskyttelse af gulvet. Der etableres ikke fælles bade og omklædningsskur. Entreprenørerne skal selv etablere egne sanitets- og materialeskure, incl. alle nødvendige tilslutninger til fælles installationerne. Opstilling af sanitetsskure og materialeskure etc. skal ske i områderne markeret på byggepladsplan. Ingen former for alkohol må nydes på selve byggepladsen eller i skurene. Overholdes dette ikke, vil det medføre bortvisning fra pladsen. Ønsker entreprenørerne etablering af hegn og vagt, må dette arrangeres for egen regning efter nærmere aftale med byggeledelsen. Parkering for af- og pålæsning må ikke ske således, at denne er til gene for, eller udgør en risiko i forbindelse med arbejdets udførelse. Parkering af personbiler/arbejdsbiler må ikke finde sted på byggepladsen. Der skal under hele arbejdets udførelse, sikres bekvem og sikker adgang til alle indgangsdøre. Bygherre: - 8 -

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup

FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR 1. ALMEN ORIENTERING... 4 1.1. Byggeriets

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 4 Totalrådgiver: Dato: 16.10.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: 26-02-2014 Ingeniører:

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED

SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED TOTALRÅDGIVER COWI ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C. Denmark TEL +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.com SEPTEMBER 2014 PLAN FOR

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Fællesbetingelser. Juni 2013

Fællesbetingelser. Juni 2013 Fællesbetingelser Juni 2013 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Lyngby Entreprise A/S s almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører og -leverandører. Dette gælder

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN

E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN E J E R F O R E N I N GEN K L I N T E GAARDEN Renovering af bebyggelsen "Klintegaarden Betingelser og arbejdsbeskrivelse Sag 993444 J.nr. B0012-1-CHJ Udarb. CHJ Udg. 1 Kontrol - Dato 2000-03-10 Godk. CHJ

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere