Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012"

Transkript

1 Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland Evaluering af de seks indsatsområder Børnekulturområdet Det har været en hovedmålsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle en overordnet strategi for det børnekulturelle område i regionen. Der er sikret en særdeles solid platform til at opfylde og udvikle dette mål gennem Kulturministeriets bevilling til Børns direkte møde med kunsten som en videreudvikling af den hidtidige nordjyske kunstordning 1/1 kunstner til 1/4 pris. I tilknytning til Kulturaftale Nordjyllands (KAN) fortsatte ansvar og engagement i øvrige regionale samarbejder på børnekulturområdet er der sikret en perspektivrig udviklingsstrategi for de kommende 3-4 år. Målsætningerne på børnekulturområdet kan videreudvikles gennem KAN s ansvar og engagement i dels en regional udviklingsstrategi, dels i en række regionale børnekulturelle samarbejder som f.eks. biografordningerne Med skolen i biografen, Rød stue i biografen, ungdomssymfoniorkestrene/orkesterskolen m.m. Dette kan f.eks. ske gennem samarbejdet i det regionale børnekulturelle netværk, samt via den samarbejdsplatform der er etableret med de nordjyske kulturskoler om et fælles ansvar for forankring og udvikling af en række børnekulturelle opgaver som Børns møde med kunsten (BMMK) samt TeaterTalentNord, Dansende børn m.m. Gennem realiseringen af den overordnede strategi på børnekulturområdet vil det være muligt at fastholde og udvikle børnekulturen som et særdeles synligt element i det nordjyske kulturliv også i en kommende kulturaftale. Med realiseringen af disse mål på børnekulturområdet, samt med overtagelsen af ansvaret for en række regionale samarbejder efter overgangsordningens ophør, vil Kulturaftale Nordjyllands status fra en ren udviklingsaftale ændre sig til også at omfatte en række driftsopgaver. Denne ændring vil det være vigtigt at tage højde for i forbindelse med udvikling af en ny kulturaftale for perioden fra Unge som kulturaktører og kulturbrugere Helt overordnet har det været et kriterium, at de unge inddrages som en kvalitativ kulturel ressource i landsdelens udvikling. De unge er blevet opfattet som en ressource, bl.a. i kraft af, at de har været med fra starten af realiseringen af projekterne, som deltagere i styregrupper og i det konkrete arbejde samt som konsulenter. De unge har selvstændigt planlagt og gennemført kulturelle arrangementer. Der har været en messe med de unges 1

2 rytmiske bands og musik altså vi har noget at sælge og dermed må det have værdi. Samlet for projekterne på ungeområdet må det siges, at ressourcetænkningen er slået i gennem - og at de unge magter at gribe muligheden og vise hvad de kan. Et andet indsatsområde har været, at de unge er primærmålgruppe for museer, teatre og andre kulturudbydere. Det har kun været tilfældet i et projekt og ikke med stor succes. Det er meget vanskeligt at skaffe de unge blot som publikum. De skal i stedet være engagerede i hele processen og setuppet. Til gengæld er de unges kulturforbrug og behov i høj grad blevet stimuleret, repræsenteret og facetteret i de udbudte kulturtilbud. Projekterne stimulerer de unge til mere altså animerer dem til at planlægge, opsøge og deltage i kultur. Rytmisk musik er naturligvis meget fremherskende, men andet har også fundet vej, eksempelvis; Spoken Word, stand up og forskellige etniske kulturer. Ligesom der har været avancerede kulturarrangementer langt ude på landet. Konkret har den største udfordring, som det fremgår, været at få de unge til at deltage i de projekter, som de voksne har initieret. Så den væsentligste læring er oplagt, at de unge selv skal tage initiativ, planlægge og gennemføre. Det tager tid at lade de unge tage teten, men det lønner sig. Vores erfaring er, at et projekt som UAK, der blot er en pulje (tilrettelagt af en styregruppe bestående bl.a. af unge), de unge kan søge, har været en genial måde at give de unge mulighed for selv at tage initiativ, planlægge og gennemføre og uden det kræver vanvittig mange ressourcer af vores etablerede system. Som følge af meget inddragende og ressourcetænkende arbejdsmetoder er der skabt bæredygtige netværk mellem unge, forvaltninger og andre samarbejdsparter, således at der er grobund for mere kultur for, med og af unge i Nordjylland. Talentudvikling Målrettede undervisningsforløb for børn og unge har udviklet kvalitet og skabt engagement. En samling af særlige aktiviteter og forløb for børn og unge i hele regionen har givet en god ressourceudnyttelse. Opbygning af netværk omkring særlige genrer har peget på en bedre ressourceudnyttelse ved samarbejde på tværs mellem foreninger og institutioner i hele regionen. Kontinuerlige aktiviteter, samspil og optræden har styrket samarbejde, kvalitet og engagement. En målrettet indsats omkring vejen fra øvelokalet til den store scene, har givet resultater. Stævner for talenter og med deltagelse af professionelle har styrket fødekæden og netværksdannelse. Talenternes gentagende konfrontation med et stort publikum har styrket deres udvikling og engagement. Det har sat tydelige spor, når det gælder rytmisk musik og drama. Flere unge talenter er gået videre på videregående uddannelser indenfor kulturområdet. Talenternes møde med de professionelle kunstnere har styrket de unges forståelse for betingelserne for at få en karriere som professionel kunstner. 2

3 De professionelles muligheder er forbedret ved opbyggelse af netværk. De igangsatte projekter har i et vist omfang givet yderligere beskæftigelse. Øget fokus på talentudvikling har styrket det faglige niveau på institutionerne. Det skal overvejes hvorledes, at der sker en erfaringsopsamling omkring udviklingen af talenter. De tværgående erfaringer kunne samles i KAN-regi. Aktiviteterne og tilbuddene har været indenfor musik, drama/teater og billedkunst. Udviklingen af talenter indenfor andre genrer er ikke blevet understøttet i denne forbindelse. Det gælder f.eks. talenter inden for områder som street-performance, dans, litteratur, medier, film m.m. Kreative alliancer Målsætningen om at udvikle et nyt/ekstra nordjysk arbejdsmarked for professionelle kunstnere og kulturinstitutioner er blevet opfyldt bl.a. ved, at der er skabt kulturpakker til brug for lokale kulturhuse, landsbyforeninger, forsamlingshuse m.fl. Kulturpakkernes indhold har været tilbud sammensat inden for børneteater, voksenteater, musik/koncerter, foredrag, teaterforestillinger mv. Alle arrangementer har involveret nordjyske kunstnere og kulturinstitutioner og har således givet disse mulighed for at skabe nye markeder både lokalt i landdistrikterne og blandt disse borgere. Endvidere er der skabt resultater i forhold til målsætningen om at skabe grundlag for et kompetenceløft til de nordjyske kunstnere gennem udvikling af nye uddannelsesmiljøer, værktøjer og markeder for brug af kunstneriske kompetencer. Konkret er der givet støtte til et pilotprojekt for etablering af et nyt udviklingsmiljø for komponister, sangskrivere, tekstforfattere, musikere, DJ s, producere og event-teknikkere. Aktiviteterne har bl.a. været deltagelse i co-writing, teambuilding, kurser og netværksdannelse. Samtidig er der skabt en professionel platform for afsætning af musik, lyddesign og soundbranding - som på sigt har potentiale til at blive et vækstområde for afsætning af kunst til erhvervslivet. Der har allerede været stor interesse fra erhvervslivet for aftagning af produkterne. På billedkunstsiden har der ligeledes været arbejdet med kompetenceudvikling for unge kunstnere i samarbejde med etablerede nordjyske kunstnere og uddannelsesinstitutioner. Udover de konkrete projekter støttet af kulturaftalen, har der i regi af Region Nordjylland og Nordjysk Vækstforum og i samarbejde med Aalborg Universitet været gennemført et ambitiøst fælles nordisk udviklingsprojekt på indsatsområdet nye samarbejdet mellem kunstnere og virksomheder. Kulturaftale Nordjylland har på den måde for såvel egne midler som erhvervs- og forskningsmidler taget godt fat i at forbedre rammebetingelserne for, at potentialet i kreative alliancer mellem kunst og erhverv kan udnyttes. Der er stadig lang vej før man kan sige, at de nordjyske kunstnere og virksomheder for alvor kan høste frugterne af et øget samarbejde, men en del forhindringer er fjernet. Det bliver den store udfordring i den kommende kulturaftale, at forsætte denne udvikling, således frugterne kan høstes i form af ny innovation og nye markeder for de nordjyske kunstnere m.fl. Kultur og Oplevelsesøkonomi 3

4 Der er blevet arbejdet intenst med målsætningen om at de nordjyske kunstnere, kulturinstitutioner og museer skal være kendetegnet ved nye måder at anvende digitale interaktive medier. Der har været vægt på at udvikle og implementere en fælles platform for brugergeneret indhold i forbindelse med museernes formidling af udstillinger og samlinger. Disse resultater og erfaringer bringes videre ved næste udviklingsfase, hvor der er fokus på bla. apps til smartphones. Der er således gjort værdifulde projektfaringer, der vil kunne udbredes til øvrige kulturintitutioner, attraktioner m.fl. i regionen. Også inden for film og nye medier har Kulturaftale Nordjylland været med til at sætte Nordjylland på landkortet gennem nye innovative samarbejder og kunstneriske satsning. Julekalendersatsningen på TV2 er den første filmproduktion 100 % on location i Nordjylland. Der har ligeledes været arbejdet med afledte oplevelsesøkonomiske initiativer og følgeprojekter, der anvender brandet fra julekalenderen i markedsføring og story-telling. Ligeledes er der opbygget værdifulde netværk og samarbejder mellem kunstnere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, hvor der har været afholdt en lang række arrangementer inkl. seminarer og workshops. Temaerne har spændt fra brugerdreven innovation i kulturinstitutioner til musik som redskab til udvikling og fornyelse. I tilknytning hertil forbindelse er der indsamlet best practice cases fra forskellige virksomheder. Det drejer sig om virksomheder, der bl.a. har udviklet oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for kultur, musik, wellness m.m. I forhold til kulturaftalen for den næste periode har Nordjylland en udfordring med at fastholde og videreudvikle de gode erfaringer, samarbejde og netværk indenfor kultur og oplevelsesøkonomi. En udfordring som er særlig stor set i lyset af, at projektmidlerne for det nordjyske oplevelsesnetværk "ApEx- center for anvendt oplevelsesøkonomi på Aalborg Universitet" med udgangen af 2011 er løbet ud. Kulturaftalens satsninger indenfor temaet Oplevelsesøkonomi har i høj grad bygget på et tæt samarbejde med netop ApEx, hvorfor det bliver afgørende fremover, at udvikle nye partnerskabsmodeller såvel indenfor den nordjyske region som nationalt med statsligt støttede oplevelsesnetværk og oplevelseszoner, herunder især INVIO " Innovationsnetværk for vidensbaseret oplevelsesøkonomi" med netop Aalborg Universitet, som tovholder. Kulturarvsklynge Nordjylland Det har været målsætningen i både denne og den foregående kulturaftale at tage udgangspunkt i det autentiske og den faglige og saglige kvalitet i formidlingen at udvikle et nyt paradigme for formidling af kultur, kunst og natur baseret på oplevelsesorientering og interaktive, digitale medier. At gøre museerne til drivkræfter for innovation, vækst og beskæftigelse i oplevelsesøkonomien i Nordjylland At gøre Nordjylland kendt nationalt og internationalt for sine anderledes, innovative oplevelsesbaserede kulturinstitutioner og museumsattraktioner Det har været en målsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle projekter, som generelt set har haft fokus på den digitale formidling. Kulturarvsområdet har et væsentligt materiale, som på mange måder kan anvendes her, hvilket f.eks. afspejles i projekter som "Børglumbispen Stygge Krumpen" (udvikling af formidlingen af fortællingen 4

5 om Stygge Krumpen), "Fra hjemmevideo til Kulturarv" (digitalisering af videomateriale), Digital Migration (digitalisering af udvandrerarkivet). Senest har man med understøttelsen af projektet "iguide Digital kulturarvsguide" bevæget sig ind på APP-formidling. De projekter, som er blevet søsat indenfor kulturarvsområdet er alle blevet gennemført og man har som sideeffekt til projektindholdet også gennem disse projekter understøttet andre brancher i Nordjylland, eksempelvis gennem den digitale udvikling af produkter. På Kulturarvsområdet har en gruppe - Kulturarvsklyngen - bestående af interessenter fra Aalborg Universitet, museer og erhvervsliv, været vejledende i forhold til udvælgelsen af ansøgninger til midler fra KAN. Man har herfra anbefalet, at projekter så vidt muligt fik bevilget hele det ansøgte beløb for om muligt, at undgå, at projekterne går i stå som følge af forlængende ansøgningsrunder hos andre fonde. På Kulturarvsområdet ville man gerne i fremtidige KAN have fortsat den specielle fokus, som området har nydt i KAN indtil nu. Dette har vist sig ikke at være muligt, og man vil nu forsøge, så vidt muligt at passe projekterne ind i de temaer, som den kommende KAN fokuserer på. Vurdering af succesparametre Samarbejde og dialog: En vurdering af, om/hvordan samarbejdet og dialogen er udviklet mellem kulturregionens parter, institutionerne, ministeriet og øvrige samarbejdspartnere. Kulturregionens parter: Den største samarbejdsproblematik i kulturregionen synes at være regionens størrelse, der giver store fysiske afstande mellem samarbejdspartnerne. Samarbejdet er imidlertid med til at mindske afstanden, fordi parterne får viden om, hvad der sker i hele regionen og kan lade sig inspirere af hinanden. Dette arbejde ønsker vi selvfølgelig at videreudvikle. Som et nyt tiltag indførte Kulturaftale Nordjylland efter kommunalvalget et punkt på dagsordenen hos politisk ledelse, der hedder Siden sidst, hvor politikerne har mulighed for at fortælle om, hvad der sker på kulturområdet i deres kommune/region netop nu og hvor der dermed er mulighed for erfaringsudveksling mellem de forskellige medlemmer. Dette punkt på dagsordenen synes at have skabt mere erfaringsudveksling og interesse mellem politikerne og har givet dem et bedre indblik i hinandens politiske udfordringer på kulturområdet. Vi vil også fremadrettet igangsætte tiltag, der giver politikerne større viden om hinanden og flere muligheder for at samarbejde og erfaringsudveksle. I forlængelse af ovenstående blev der i 2011 nedsat en visionsgruppe bestående af både politikere og embedsmænd fra forskellige kommuner/region, som har arbejdet med udformningen af den kommende kulturaftale. Denne proces har i høj grad styrket dialogen og samarbejdet blandt politikere og embedsmænd og sat fokus på de muligheder kulturaftale samarbejdet rummer. 5

6 Samarbejdet omkring kulturaftalen har i den politiske og den administrative ledelse i høj grad omhandlet økonomi, dels i forbindelse med de ordinære bevillingsrunder, dels i forhold til opsamling efter den tidligere kulturaftale og dels i forhold til problematikken vedr. overgangsordningens ophør. Kulturregionen vil i oplæg til ny kulturaftale arbejde for at få et større fokus på kulturaftalens indhold, dens indsatsområder og effekterne af indsatsområderne. En af opgaverne i denne kulturaftale har været at finde ud af, hvad der skulle ske med de forskellige tværregionale kulturaktiviteter efter overgangsordningens ophør - og i denne proces har Kulturaftale Nordjylland formået at arbejde sammen omkring et fælles fokus på at ville bibeholde disse aktiviteter. Processen for dette arbejde har ikke alene sikret flere af aktiviteterne, men også givet oplevelsen af, at Kulturaftalen ikke kun er en samling af kommuner og region, men at vi er en samlet aktør, der kan gøre en forskel - og dette har i høj grad understreget værdien af samarbejdet. En central udfordring for kulturaftalesamarbejdet fremadrettet er at vedligeholde og videreudvikle ejerskabet til kulturaftalen for politikerne, så det fortsat er tydeligt, at det er en fordel for alle kommunerne at være en del af projektet om at udvikle hele Nordjylland på kulturområdet. Af denne grund har vi også tidligt nedsat en visionsgruppe bestående af både politikere og embedsmænd, for at sikre at det fra starten bliver muligt at komme til orde og sikre sig sit aftryk på den nye kulturaftale. Projekterne: På grund af kulturaftale Nordjyllands størrelse og det store antal projekter 1 har det været svært at holde løbende kontakt med alle projekter, der har fået bevilget midler fra Kulturaftalen, ligesom det har været en udfordring at nå at deltage i de arrangementer, projekterne har inviteret kulturaftalens repræsentanter til. Organiseringen med et antal temaer og dertilhørende temaansvarlige, der har til opgave at holde sig orienteret på det pågældende område og sikre tilsyn med de enkelte projekter har fungeret bedre på nogle områder end andre. Netop den organisering, hvor der sidder én person med en stor viden er utrolig skrøbelig i forhold til udskiftning på posterne. Dertil kommer, at det ikke har været muligt at forudse, hvor mange ansøgninger, der ville komme inden for hvert tema, hvorfor nogle temaområder har haft væsentligt mere at lave end andre. Projektlederne som samarbejdspartnere er af denne grund blevet perifere med den nuværende organisering, fordi kontakten for hovedpartens vedkommende har været i forbindelse med udbetaling af midler, indhentning af status, evaluering, regnskab mv. De steder, hvor det er lykkes at have en god kontakt med projekterne, har vi også fået projekterne til at spille sammen og danne netværk I den kommende kulturaftale vil vi gennemtænke organiseringen, så administrationen bliver lettere, så fokus bliver på indholdet - og så der bliver en mere ligelig fordeling af opgaverne kommunerne/regionen imellem. Vi ønsker overordnet set at involvere kommunerne og regionen mere i processen hen mod de ønskede effekter for kulturområdet. Herudover ønsker vi fremadrettet at bevæge os fra blot at være tilskudsgivere til i højere grad at være en administrativ støttefunktion for de enkelte 1 Der har under Kulturaftale Nordjylland været 57 projekter med forskellige størrelser, omfang og udbredelse, der har kørt i forskellige perioder med forskellig opmærksomhed og med inddragelse af mange forskellige partnere. Se den samlede liste over Kulturaftale Nordjylland s projekter på 6

7 projekter indenfor indsatsområderne. For at administrationen kan blive lettere, for at der kan komme mere fokus på indhold og mindre på økonomi, for at vi kan få en reel støttefunktion i de enkelte projekter og ikke mindst for at alle partnerne i kulturaftalen kan have et minimum kendskab til de enkelte projekter, fordrer det, at der er færre projekter i den samlede projektportefølje. 2 Andre kulturregioner: Kulturaftale Nordjyllands koordinator har i 2010 indgået i et samarbejde med de øvrige kulturregioners koordinatorer/kontaktpersoner, hvor vi i forbindelse med møder i Kulturministeriets administrative følgegruppe har mødtes med øvrige koordinatorer og kontaktpersoner for kulturaftaler. Dette forum har været meget konstruktivt i forhold til udveksling af erfaringer med projekter, med kulturaftalesamarbejdet generelt og især i forhold til best practice på det administrative område. I forhold til problematikken vedr. overgangsordningen ophør og konsekvenserne heraf har sekretariatet ligeledes været i kontakt med flere andre kulturregioner i forhold til sparring og inspiration i forhold til at løse problematikken. Der har desværre ikke været aktivitet i netværket siden 2010, men vi har brugt enkelte medlemmer til sparring i forbindelse med de indledende øvelser til ny kulturaftale. I en kommende kulturaftale vil vi fortsat søge samarbejde og erfaringsudveksling med andre kulturregioner. Kulturministeriet: Kulturregionen har deltaget i møder i Kulturministeriets administrative følgegruppe og i Kulturministeriets kulturpolitiske topmøde i 2009 og har her fået relevant information fra ministeriet og diverse styrelser, samt nyttige oplæg til debat. Koordinator oplever i det daglige en god kontakt både til kulturministeriet og til kulturministeriets koncerncenter / siden Kunststyrelsen / siden Kulturstyrelsen. Dog har der til tider været en relativ lang sagsbehandlingstid eksempelvis i forhold til at få de endelige bevillingsbreve samt udbetaling af bevilgede midler fra Puljen til kultur i hele landet. Kulturaftale Nordjylland er derfor positive over for udsigten til at ministerielle midler fremadrettet vil blive tilknyttet til et indsatsområde og ikke bevilget direkte til projekter. Der har ved nogle lejligheder været for korte frister på tilbagemelding til ministeriet ved forskellige forespørgsler. Vi anmoder derfor Kulturministeriet om at være opmærksomme på, at organiseringen omkring kulturaftalerne med en administrativ og en politisk styregruppe, der mødes forholdsvist få gange om året betyder, at der nødvendigvis må være minimum 3 mdr. svarfrist, for at vi kan nå at behandle forespørgsler fra ministeriet. 2 Med færre projekter menes der antalsmæssigt. Den økonomiske ramme for samarbejdet, vil blive den samme som i 2011 og Det betyder, at der lægges op til, at de enkelte projekter generelt er større og mere vidtrækkende, for derigennem også at opnå en større geografisk udbredelse - og i sidste ende en større effekt af arbejdet. 7

8 Ressourceudnyttelse: En vurdering af, om/hvordan der er sket en bedre udnyttelse af ressourcerne gennem kulturregionens koordinering og arbejdsdeling på kulturområdet i kulturregionen Den politiske virkelighed har ikke gjort det mindre vigtigt at prioritere ressourcerne inden for kulturområdet, og kulturregionens erfaring er, at vi ved at have en samarbejdsaftale får mere ud af de samlede ressourcer, men at der sandsynligvis kan gøres mere. Især i arbejdet med at finde frem til en løsning af de tværkommunale kulturaktiviteter med støtte på mindre end kr. efter overgangsordningens ophør, blev der skabt en bevidsthed i den nordjyske kulturaftale om, at der er opgaver, som vi løfter bedst i fællesskab. Denne bevidsthed skal selvfølgelig plejes og bruges i arbejdet fremover. Der er igangsat undersøgelser af, om der er interesse for at lave en pendant til den nordjyske kulturaftale på fritidsområdet i anerkendelse af at det er god ressourceudnyttelse at arbejde sammen på tværs af kommunerne. Vi ønsker overordnet set at få mest mulig kultur ud af de ressourcer, vi har i kulturregionen og derfor vil vi også fremadrettet gøre brug af de netværk af ressourcepersoner, som er opstået i kølvandet på forskellige satsninger indenfor Kulturaftalen (f.eks. på det rytmiske musikområde og indenfor børnekultur og kulturarv). Vi skal således bygge oven på de erfaringer, vi allerede har fra to kulturaftaler. Når projekter søsættes kan der således stilles spørgsmål som: Kunne der være andre relevante partnere, kunne der være andre arenaer, kunne der være andre behov andre steder osv. Kvalitet: En vurdering af, om/hvordan kvaliteten af de professionelle kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter er øget. Ud fra de enkelte projekters evalueringer kan vi se, at mange kulturaktører gennem vores støtte har fået et løft. Alene det at institutioner på tværs af regionen er begyndt at samarbejde gennem kulturaftaleprojekter, er med til at højne kvaliteten til gavn for alle involverede. Diskussionen i kulturregionen har ikke i så høj grad gået på, om der er kvalitet i de kulturaktiviteter vi understøtter, men hvad vi skal gøre for at sikre at kvalitetsaktiviteter, som eksempelvis TeaterTalentNord, Talentudvikling rytmisk musik keep on rocking samt gamle overgangsordningsprojekter som Brønderslev Forfatterskole, Ungdomssymfoniorkestrene, med Rød stue i biografen og flere andre projekter kan overleve efter de ikke længere støttes af kulturaftalen. Problemet med kvalitetsmåling i Kulturaftale Nordjylland er, at der ikke fra indgåelsen af kulturaftalen er nedskrevet, hvad man lægger i begrebet kvalitet eller hvilke parametre man vil bruge til at måle det. I en fremtidig kulturaftale skal vi være opmærksomme på dette problem. 8

9 Engagement: En vurdering af kulturregionens involvering i kulturlivet, herunder især spørgsmålet om øget synliggørelse og opprioritering, øget politisk fokus, øget aktivitet, øgede bevillinger m.v. Kendskabet til kulturaftalen i det nordjyske kulturliv må antages at være stor, da vi ved hver ansøgningsfrist har modtaget mange kvalificerede ansøgninger til projektpuljen. Ansøgningerne og bevillingerne fordeler sig bredt ud i regionen. Vi ser ofte, at bevillinger fra kulturaftalen er med til at generere flere midler til nordjyske kulturprojekter, da en bevilling fra kulturaftalen kan gøre det lettere for projekterne at opnå støtte fra andre puljer og fonde. Lokalt set er muligheden for synlighed for projekterne under kulturaftalen god, da der er forholdsvis nemt at få historier i de nordjyske medier. Problematikken kan dog ofte være, at projekterne ikke afsætter tilstrækkelige ressourcer til at gøre opmærksom på projektet. Hvis man ønsker at komme i den nationale presse kræver det, at der er afsat betydelige ressourcer til et mere omfattende pressearbejde. Det har været diskuteret, om man i en kommende kulturaftale skulle udbyde kurser i eksempelvis brug af sociale medier til projekter under kulturaftalen. Der kunne også være tale om temadage, hvor projekterne udveksler erfaringer med synliggørelse. Kulturaftale Nordjylland fik en ny politisk ledelse i foråret 2010, hvor der kun er få gengangere fra den tidligere politiske ledelse. Den nye politiske ledelse har fra starten taget kulturaftalen til sig og været engagerede i både at sikre en løsning på problematikken omkring, hvordan man kan redde de tværregionale kulturaktiviteter med rød stue i biografen, Ungdomssymfoniorkestrene og orkesterskolen samt Brønderslev Forfatterskole efter den 4-årige overgangsordning og i forhold til indgåelse af ny kulturaftale. Dette ejerskab til kulturaftalen søger vi at bibeholde og forstærke ved at inddrage det politiske niveau mest muligt i arbejdet hen imod en ny kulturaftale. Dispositionsfrihed: En vurdering af, om/hvordan kulturregionen har sat fokus på særlige lokale og/eller regionale målsætninger og resultater. Kulturregionen oplever stor dispositionsfrihed i og med, at vi har vores egen pulje, hvor vi bevilger midler ud fra vores egne kriterier, og i og med at Kulturministeriet har valgt at støtte op omkring en lang række af de projekter, vi har fremlagt for ministeriet. Vi har i kulturregionen mulighed for at støtte helt nyskabende projekter sideløbende med projekter, som måske ikke er nyskabende i storbyer, men alligevel kan være det, når de forekommer i udkantsområderne. På denne vis er Kulturaftalen med til at løfte det kulturelle niveau i hele regionen og ikke kun omkring de større byer. Dog ser Kulturaftale Nordjylland positivt på en fremtid, hvor ministerielle midler gives til kulturaftalens disposition indenfor fastsatte indsatsområder, da det giver den nordjyske kulturaftale endnu større dispositionsfrihed. 9

10 Armslængdehåndtering: En vurdering af, om/hvordan kulturregionen har sikret en balance mellem det politiske ansvar og den kulturfaglige og kunstneriske sagkundskab og frihed. Ansøgningerne til kulturaftalen bliver først behandlet af de temaansvarlige, som er embedsmænd med særlig indsigt og ekspertise inden for det pågældende indsatsområde, og som er forpligtet til at holde sig opdateret inden for den sidste nye viden på området. Herefter behandles ansøgningerne i administrativ ledelse og til sidst i politisk ledelse. Inden for Kulturarvsklynge Nordjylland er der dog et særligt forum, hvor der blandt andet sidder sagkundskab inden for kulturarvsområdet og bedømmer ansøgningerne. De øvrige indsatsområder har endvidere trukket andre fagpersoner ind, hvor det har været relevant f.eks. fra kulturskoler, ungdomsnetværk, eksterne konsulenter m.fl. Der er gennem Kulturaftale Nordjylland blevet stadig mere fokus på projekternes faglige indhold. I arbejdet frem mod en ny kulturaftale, vil vi udarbejde en ny organisering, hvor vi i højere grad gør brug af de ressourcepersoner, der sidder i kommunerne/regionen og i styrelserne til sparring vedr. projektidéer og til behandling af projektansøgninger. Opsamling og videregivelse af erfaringer: En vurdering af, om/hvordan der er sket en styrket erfaringsudveksling med det øvrige kulturliv i hele landet. Kulturaftale Nordjyllands sekretariat har udviklet og oprettet en database, hvor man alle Kulturaftale Nordjyllands projekter er registreret og al data omkring dem bliver opsamlet. Problemet med databasen er imidlertid, at det kun er sekretariatet, der kan tilgå den, hvilket giver lidt problemer i forhold til informationsdeling. Referater fra møder i Kulturaftalens politiske ledelse kan læses på kulturaftalens hjemmeside, hvor der også inden for den sidste halvdel af denne kulturaftale har været en bevægelse hen imod at offentliggøre andre nyheder. Hvis der i en ny kulturaftale kommer et væsentligt mindre antal projekter, kunne nyheder fra disse lægges på hjemmesiden. Som noget nyt valgte vi til årsmødet 2010 at lave en projektbazar, hvor udvalgte projekter kunne formidle deres projekt til årsmødedeltagerne. Denne form fungerede rigtig godt og gav ud over information om projekterne også projekterne mulighed for at networke internt. Kulturaftalen udsender pressemeddelelser efter hver bevillingsrunde og opfordrer også projekterne til at medtænke synlighed på alle niveauer i deres projekter. For at erfaringer fra projekter skal kunne bruges til noget, er det vores erfaring at de skal hæve sig fra projektniveau og op på indsatsniveau, hvor man ser på, hvilke metoder, der fungerer til hvilke målgrupper - frem for at viderefortælle det konkrete indhold af et enkeltprojekt. Med dette in mente har repræsentanter fra kulturaftalen deltaget i netværksmøder i eksempelvis Børnekulturens Netværk, hvor vi blandt andet har holdt oplæg om vores erfaringer med ungeprojekterne UAK og C-money. Vi ønsker selvsagt, at fortsætte med at præsentere vores erfaringer i de netværk, vi fremadrettet måtte blive en del af. 10

11 11

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

Budget 2014 (udarbejdet efter budgetter vedtaget i kulturaftaleteksten) Korrigeret budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016

Budget 2014 (udarbejdet efter budgetter vedtaget i kulturaftaleteksten) Korrigeret budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler fra tidligere år 650.500 240.000 240.000 650.500 240.000 240.000 2012-37 Playform 190.000 2009-22 CreaBiz Vendsyssel 40.000 2009-1 UAK 40.000 2010-23 Platform4 in

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kreative Børn. projektstatus 2012

Kreative Børn. projektstatus 2012 Kreative Børn projektstatus 2012 Indhold KMØ Ramme* Mål* Afsættet* Delprojekter/aktiviteter* Laboratorier: udvikling af workshops. Afvikling af workshops i skoler (-og dagtilbud) Viden og erfaringsopsamling/deling

Læs mere

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland

Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Børnekulturen i kommuner og region - en nøgle til velfærd og udvikling i Nordjylland Fortsat udvikling af børnekulturen i Region Nordjylland Kursus for de 11 kommuner i Kulturaftale Nordjylland Program:

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Oplægget blev drøftet. Det er vigtigt, at der både på første og andet møde indgår 2-3 konkrete gode eksempler.

Oplægget blev drøftet. Det er vigtigt, at der både på første og andet møde indgår 2-3 konkrete gode eksempler. REFERAT Møde i den politiske ledelse torsdag den 22. maj 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Mungo Park TeaterBattle Status 2014

Mungo Park TeaterBattle Status 2014 Mungo Park TeaterBattle Status 2014 KMØ Mungo Park TeaterBattle er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd

De levende kulturbyer. Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd De levende kulturbyer Kulturaftale 2016-2017 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjysk Vækstbånd EKSPERIMENTARIUM FOR KULTUREL BYUDVIKLING OG UNGEKULTUR Kulturaftale 2016-2017 Kulturministeriet

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014 Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 20112014 Tirsdag d. 9. marts kl. 16.0020.30 på spillestedet Posten, Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C. Nye ideer ny energi Det fynske kultursamarbejde

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf.

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf. Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Side 1 Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Indholdsfortegnelse Udvalget for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland (USMUN)...3

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag 2016

Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler fra tidligere år 320.000 0 320.000 0 2009-22 CreaBiz Vendsyssel 40.000 40.000 0 0 2009-1 UAK 40.000 40.000 0 0 2010-41

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund

NOTAT. Kultur og Fritidscenter. 4. oktober 2011. Kulturaftale for KulturMetropolØresund Kultur og Fritidscenter NOTAT 4. oktober 2011 Sagsbehandler: John Romlund Telefon: 43 57 71 10 Email: jrk@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: 201101872 Dokument 1 - jrk Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge

Deltag i modelforsøg. Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge Deltag i modelforsøg Vær med til at udvikle nye modeller og metoder til arbejdet med kunst og kultur for, med og af unge 2 Det nye modelforsøg er Børnekulturens Netværks konkrete strategi for at styrke

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Afsluttende evaluering af Kulturaftale Nordjylland 2005-2008. - til Kulturministeriet, de nordjyske kommuner og Region Nordjylland

Afsluttende evaluering af Kulturaftale Nordjylland 2005-2008. - til Kulturministeriet, de nordjyske kommuner og Region Nordjylland Afsluttende evaluering af Kulturaftale Nordjylland 2005-2008 - til Kulturministeriet, de nordjyske kommuner og Region Nordjylland Godkendt i politisk ledelse for Kulturaftale Nordjylland den 25. august

Læs mere

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013

Silkeborg Kommunes Kulturpolitik Handleplan 2013 Silkeborg Kommunes Kulturpolitik 2013-2016 Handleplan 2013 Kultur- og Fritidsafdelingen Silkeborg Kommune 1 Indhold En attraktiv kommune... 3 Idékatalog med handlemuligheder... 3 Årlige handleplaner for

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra mødet den 05.09.12 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 05.09.12 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. december kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

KulturKANten budget og regnskab. Side 1 af 13

KulturKANten budget og regnskab. Side 1 af 13 Side 1 af 13 Indtægter Budget note Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler bevilget til projekter i 2012 eller før 2.274.138,30 2.274.138,30 I alt 2.274.138,30 2.274.138,30 Midler til tilbagebetaling til

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Forord. Indledning. Kulturregion Storstrøm havde som primære mål:

Forord. Indledning. Kulturregion Storstrøm havde som primære mål: Forord I denne rapport præsenteres resultater af evalueringen af Kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Storstrøm bestående af Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns og Vordingborg

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM

STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM STATUS 2015 KULTURREGION ØSTJYSK VÆKSTBÅND ET KULTURELT EKSPERIMENTARIUM Kulturministeriet har siden 2008 indgået i et kulturregionalt samarbejde med kommunerne Horsens, Silkeborg og Viborg kaldet Kulturregion

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen

NOTAT. Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen NOTAT Politisk rammesætning af børne- og ungdomskulturen Fokusgruppen afleverer dette notat med henblik på en overordnet, politisk rammesætning af en fortsat udvikling af børne- og ungdomskulturen i Thisted

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Nordjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Nordjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12 Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Nordjylland for perioden 01.01.09 til 31.12.12 J.Nr.2004-12257 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler

Læs mere

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati. Sagsnr.: 2010/08109 Dato:

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati. Sagsnr.: 2010/08109 Dato: Økonomi og Analyse Notat Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati Sagsnr.: 2010/08109 Dato: 03-08-2010 Sag: Kultur, Fritid og Nærdemokrati - resultatkrav 2011 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01. Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.09 til 31.12.11 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Ansøgning om støtte til Kulturmødet 2014

Ansøgning om støtte til Kulturmødet 2014 Ansøgning om støtte til Kulturmødet 2014 Hermed ansøges KulturKANten om tilskud på 250.000 kr. som bidrag til at gennemføre Kulturmødet 2014. Arrangementet understøtter betydelige dele af KulturKANtens

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere