Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland 2009-2012"

Transkript

1 Slutevaluering for Kulturaftale Nordjylland Evaluering af de seks indsatsområder Børnekulturområdet Det har været en hovedmålsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle en overordnet strategi for det børnekulturelle område i regionen. Der er sikret en særdeles solid platform til at opfylde og udvikle dette mål gennem Kulturministeriets bevilling til Børns direkte møde med kunsten som en videreudvikling af den hidtidige nordjyske kunstordning 1/1 kunstner til 1/4 pris. I tilknytning til Kulturaftale Nordjyllands (KAN) fortsatte ansvar og engagement i øvrige regionale samarbejder på børnekulturområdet er der sikret en perspektivrig udviklingsstrategi for de kommende 3-4 år. Målsætningerne på børnekulturområdet kan videreudvikles gennem KAN s ansvar og engagement i dels en regional udviklingsstrategi, dels i en række regionale børnekulturelle samarbejder som f.eks. biografordningerne Med skolen i biografen, Rød stue i biografen, ungdomssymfoniorkestrene/orkesterskolen m.m. Dette kan f.eks. ske gennem samarbejdet i det regionale børnekulturelle netværk, samt via den samarbejdsplatform der er etableret med de nordjyske kulturskoler om et fælles ansvar for forankring og udvikling af en række børnekulturelle opgaver som Børns møde med kunsten (BMMK) samt TeaterTalentNord, Dansende børn m.m. Gennem realiseringen af den overordnede strategi på børnekulturområdet vil det være muligt at fastholde og udvikle børnekulturen som et særdeles synligt element i det nordjyske kulturliv også i en kommende kulturaftale. Med realiseringen af disse mål på børnekulturområdet, samt med overtagelsen af ansvaret for en række regionale samarbejder efter overgangsordningens ophør, vil Kulturaftale Nordjyllands status fra en ren udviklingsaftale ændre sig til også at omfatte en række driftsopgaver. Denne ændring vil det være vigtigt at tage højde for i forbindelse med udvikling af en ny kulturaftale for perioden fra Unge som kulturaktører og kulturbrugere Helt overordnet har det været et kriterium, at de unge inddrages som en kvalitativ kulturel ressource i landsdelens udvikling. De unge er blevet opfattet som en ressource, bl.a. i kraft af, at de har været med fra starten af realiseringen af projekterne, som deltagere i styregrupper og i det konkrete arbejde samt som konsulenter. De unge har selvstændigt planlagt og gennemført kulturelle arrangementer. Der har været en messe med de unges 1

2 rytmiske bands og musik altså vi har noget at sælge og dermed må det have værdi. Samlet for projekterne på ungeområdet må det siges, at ressourcetænkningen er slået i gennem - og at de unge magter at gribe muligheden og vise hvad de kan. Et andet indsatsområde har været, at de unge er primærmålgruppe for museer, teatre og andre kulturudbydere. Det har kun været tilfældet i et projekt og ikke med stor succes. Det er meget vanskeligt at skaffe de unge blot som publikum. De skal i stedet være engagerede i hele processen og setuppet. Til gengæld er de unges kulturforbrug og behov i høj grad blevet stimuleret, repræsenteret og facetteret i de udbudte kulturtilbud. Projekterne stimulerer de unge til mere altså animerer dem til at planlægge, opsøge og deltage i kultur. Rytmisk musik er naturligvis meget fremherskende, men andet har også fundet vej, eksempelvis; Spoken Word, stand up og forskellige etniske kulturer. Ligesom der har været avancerede kulturarrangementer langt ude på landet. Konkret har den største udfordring, som det fremgår, været at få de unge til at deltage i de projekter, som de voksne har initieret. Så den væsentligste læring er oplagt, at de unge selv skal tage initiativ, planlægge og gennemføre. Det tager tid at lade de unge tage teten, men det lønner sig. Vores erfaring er, at et projekt som UAK, der blot er en pulje (tilrettelagt af en styregruppe bestående bl.a. af unge), de unge kan søge, har været en genial måde at give de unge mulighed for selv at tage initiativ, planlægge og gennemføre og uden det kræver vanvittig mange ressourcer af vores etablerede system. Som følge af meget inddragende og ressourcetænkende arbejdsmetoder er der skabt bæredygtige netværk mellem unge, forvaltninger og andre samarbejdsparter, således at der er grobund for mere kultur for, med og af unge i Nordjylland. Talentudvikling Målrettede undervisningsforløb for børn og unge har udviklet kvalitet og skabt engagement. En samling af særlige aktiviteter og forløb for børn og unge i hele regionen har givet en god ressourceudnyttelse. Opbygning af netværk omkring særlige genrer har peget på en bedre ressourceudnyttelse ved samarbejde på tværs mellem foreninger og institutioner i hele regionen. Kontinuerlige aktiviteter, samspil og optræden har styrket samarbejde, kvalitet og engagement. En målrettet indsats omkring vejen fra øvelokalet til den store scene, har givet resultater. Stævner for talenter og med deltagelse af professionelle har styrket fødekæden og netværksdannelse. Talenternes gentagende konfrontation med et stort publikum har styrket deres udvikling og engagement. Det har sat tydelige spor, når det gælder rytmisk musik og drama. Flere unge talenter er gået videre på videregående uddannelser indenfor kulturområdet. Talenternes møde med de professionelle kunstnere har styrket de unges forståelse for betingelserne for at få en karriere som professionel kunstner. 2

3 De professionelles muligheder er forbedret ved opbyggelse af netværk. De igangsatte projekter har i et vist omfang givet yderligere beskæftigelse. Øget fokus på talentudvikling har styrket det faglige niveau på institutionerne. Det skal overvejes hvorledes, at der sker en erfaringsopsamling omkring udviklingen af talenter. De tværgående erfaringer kunne samles i KAN-regi. Aktiviteterne og tilbuddene har været indenfor musik, drama/teater og billedkunst. Udviklingen af talenter indenfor andre genrer er ikke blevet understøttet i denne forbindelse. Det gælder f.eks. talenter inden for områder som street-performance, dans, litteratur, medier, film m.m. Kreative alliancer Målsætningen om at udvikle et nyt/ekstra nordjysk arbejdsmarked for professionelle kunstnere og kulturinstitutioner er blevet opfyldt bl.a. ved, at der er skabt kulturpakker til brug for lokale kulturhuse, landsbyforeninger, forsamlingshuse m.fl. Kulturpakkernes indhold har været tilbud sammensat inden for børneteater, voksenteater, musik/koncerter, foredrag, teaterforestillinger mv. Alle arrangementer har involveret nordjyske kunstnere og kulturinstitutioner og har således givet disse mulighed for at skabe nye markeder både lokalt i landdistrikterne og blandt disse borgere. Endvidere er der skabt resultater i forhold til målsætningen om at skabe grundlag for et kompetenceløft til de nordjyske kunstnere gennem udvikling af nye uddannelsesmiljøer, værktøjer og markeder for brug af kunstneriske kompetencer. Konkret er der givet støtte til et pilotprojekt for etablering af et nyt udviklingsmiljø for komponister, sangskrivere, tekstforfattere, musikere, DJ s, producere og event-teknikkere. Aktiviteterne har bl.a. været deltagelse i co-writing, teambuilding, kurser og netværksdannelse. Samtidig er der skabt en professionel platform for afsætning af musik, lyddesign og soundbranding - som på sigt har potentiale til at blive et vækstområde for afsætning af kunst til erhvervslivet. Der har allerede været stor interesse fra erhvervslivet for aftagning af produkterne. På billedkunstsiden har der ligeledes været arbejdet med kompetenceudvikling for unge kunstnere i samarbejde med etablerede nordjyske kunstnere og uddannelsesinstitutioner. Udover de konkrete projekter støttet af kulturaftalen, har der i regi af Region Nordjylland og Nordjysk Vækstforum og i samarbejde med Aalborg Universitet været gennemført et ambitiøst fælles nordisk udviklingsprojekt på indsatsområdet nye samarbejdet mellem kunstnere og virksomheder. Kulturaftale Nordjylland har på den måde for såvel egne midler som erhvervs- og forskningsmidler taget godt fat i at forbedre rammebetingelserne for, at potentialet i kreative alliancer mellem kunst og erhverv kan udnyttes. Der er stadig lang vej før man kan sige, at de nordjyske kunstnere og virksomheder for alvor kan høste frugterne af et øget samarbejde, men en del forhindringer er fjernet. Det bliver den store udfordring i den kommende kulturaftale, at forsætte denne udvikling, således frugterne kan høstes i form af ny innovation og nye markeder for de nordjyske kunstnere m.fl. Kultur og Oplevelsesøkonomi 3

4 Der er blevet arbejdet intenst med målsætningen om at de nordjyske kunstnere, kulturinstitutioner og museer skal være kendetegnet ved nye måder at anvende digitale interaktive medier. Der har været vægt på at udvikle og implementere en fælles platform for brugergeneret indhold i forbindelse med museernes formidling af udstillinger og samlinger. Disse resultater og erfaringer bringes videre ved næste udviklingsfase, hvor der er fokus på bla. apps til smartphones. Der er således gjort værdifulde projektfaringer, der vil kunne udbredes til øvrige kulturintitutioner, attraktioner m.fl. i regionen. Også inden for film og nye medier har Kulturaftale Nordjylland været med til at sætte Nordjylland på landkortet gennem nye innovative samarbejder og kunstneriske satsning. Julekalendersatsningen på TV2 er den første filmproduktion 100 % on location i Nordjylland. Der har ligeledes været arbejdet med afledte oplevelsesøkonomiske initiativer og følgeprojekter, der anvender brandet fra julekalenderen i markedsføring og story-telling. Ligeledes er der opbygget værdifulde netværk og samarbejder mellem kunstnere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, hvor der har været afholdt en lang række arrangementer inkl. seminarer og workshops. Temaerne har spændt fra brugerdreven innovation i kulturinstitutioner til musik som redskab til udvikling og fornyelse. I tilknytning hertil forbindelse er der indsamlet best practice cases fra forskellige virksomheder. Det drejer sig om virksomheder, der bl.a. har udviklet oplevelsesbaseret forretningsudvikling inden for kultur, musik, wellness m.m. I forhold til kulturaftalen for den næste periode har Nordjylland en udfordring med at fastholde og videreudvikle de gode erfaringer, samarbejde og netværk indenfor kultur og oplevelsesøkonomi. En udfordring som er særlig stor set i lyset af, at projektmidlerne for det nordjyske oplevelsesnetværk "ApEx- center for anvendt oplevelsesøkonomi på Aalborg Universitet" med udgangen af 2011 er løbet ud. Kulturaftalens satsninger indenfor temaet Oplevelsesøkonomi har i høj grad bygget på et tæt samarbejde med netop ApEx, hvorfor det bliver afgørende fremover, at udvikle nye partnerskabsmodeller såvel indenfor den nordjyske region som nationalt med statsligt støttede oplevelsesnetværk og oplevelseszoner, herunder især INVIO " Innovationsnetværk for vidensbaseret oplevelsesøkonomi" med netop Aalborg Universitet, som tovholder. Kulturarvsklynge Nordjylland Det har været målsætningen i både denne og den foregående kulturaftale at tage udgangspunkt i det autentiske og den faglige og saglige kvalitet i formidlingen at udvikle et nyt paradigme for formidling af kultur, kunst og natur baseret på oplevelsesorientering og interaktive, digitale medier. At gøre museerne til drivkræfter for innovation, vækst og beskæftigelse i oplevelsesøkonomien i Nordjylland At gøre Nordjylland kendt nationalt og internationalt for sine anderledes, innovative oplevelsesbaserede kulturinstitutioner og museumsattraktioner Det har været en målsætning både i denne og i den foregående kulturaftale at udvikle projekter, som generelt set har haft fokus på den digitale formidling. Kulturarvsområdet har et væsentligt materiale, som på mange måder kan anvendes her, hvilket f.eks. afspejles i projekter som "Børglumbispen Stygge Krumpen" (udvikling af formidlingen af fortællingen 4

5 om Stygge Krumpen), "Fra hjemmevideo til Kulturarv" (digitalisering af videomateriale), Digital Migration (digitalisering af udvandrerarkivet). Senest har man med understøttelsen af projektet "iguide Digital kulturarvsguide" bevæget sig ind på APP-formidling. De projekter, som er blevet søsat indenfor kulturarvsområdet er alle blevet gennemført og man har som sideeffekt til projektindholdet også gennem disse projekter understøttet andre brancher i Nordjylland, eksempelvis gennem den digitale udvikling af produkter. På Kulturarvsområdet har en gruppe - Kulturarvsklyngen - bestående af interessenter fra Aalborg Universitet, museer og erhvervsliv, været vejledende i forhold til udvælgelsen af ansøgninger til midler fra KAN. Man har herfra anbefalet, at projekter så vidt muligt fik bevilget hele det ansøgte beløb for om muligt, at undgå, at projekterne går i stå som følge af forlængende ansøgningsrunder hos andre fonde. På Kulturarvsområdet ville man gerne i fremtidige KAN have fortsat den specielle fokus, som området har nydt i KAN indtil nu. Dette har vist sig ikke at være muligt, og man vil nu forsøge, så vidt muligt at passe projekterne ind i de temaer, som den kommende KAN fokuserer på. Vurdering af succesparametre Samarbejde og dialog: En vurdering af, om/hvordan samarbejdet og dialogen er udviklet mellem kulturregionens parter, institutionerne, ministeriet og øvrige samarbejdspartnere. Kulturregionens parter: Den største samarbejdsproblematik i kulturregionen synes at være regionens størrelse, der giver store fysiske afstande mellem samarbejdspartnerne. Samarbejdet er imidlertid med til at mindske afstanden, fordi parterne får viden om, hvad der sker i hele regionen og kan lade sig inspirere af hinanden. Dette arbejde ønsker vi selvfølgelig at videreudvikle. Som et nyt tiltag indførte Kulturaftale Nordjylland efter kommunalvalget et punkt på dagsordenen hos politisk ledelse, der hedder Siden sidst, hvor politikerne har mulighed for at fortælle om, hvad der sker på kulturområdet i deres kommune/region netop nu og hvor der dermed er mulighed for erfaringsudveksling mellem de forskellige medlemmer. Dette punkt på dagsordenen synes at have skabt mere erfaringsudveksling og interesse mellem politikerne og har givet dem et bedre indblik i hinandens politiske udfordringer på kulturområdet. Vi vil også fremadrettet igangsætte tiltag, der giver politikerne større viden om hinanden og flere muligheder for at samarbejde og erfaringsudveksle. I forlængelse af ovenstående blev der i 2011 nedsat en visionsgruppe bestående af både politikere og embedsmænd fra forskellige kommuner/region, som har arbejdet med udformningen af den kommende kulturaftale. Denne proces har i høj grad styrket dialogen og samarbejdet blandt politikere og embedsmænd og sat fokus på de muligheder kulturaftale samarbejdet rummer. 5

6 Samarbejdet omkring kulturaftalen har i den politiske og den administrative ledelse i høj grad omhandlet økonomi, dels i forbindelse med de ordinære bevillingsrunder, dels i forhold til opsamling efter den tidligere kulturaftale og dels i forhold til problematikken vedr. overgangsordningens ophør. Kulturregionen vil i oplæg til ny kulturaftale arbejde for at få et større fokus på kulturaftalens indhold, dens indsatsområder og effekterne af indsatsområderne. En af opgaverne i denne kulturaftale har været at finde ud af, hvad der skulle ske med de forskellige tværregionale kulturaktiviteter efter overgangsordningens ophør - og i denne proces har Kulturaftale Nordjylland formået at arbejde sammen omkring et fælles fokus på at ville bibeholde disse aktiviteter. Processen for dette arbejde har ikke alene sikret flere af aktiviteterne, men også givet oplevelsen af, at Kulturaftalen ikke kun er en samling af kommuner og region, men at vi er en samlet aktør, der kan gøre en forskel - og dette har i høj grad understreget værdien af samarbejdet. En central udfordring for kulturaftalesamarbejdet fremadrettet er at vedligeholde og videreudvikle ejerskabet til kulturaftalen for politikerne, så det fortsat er tydeligt, at det er en fordel for alle kommunerne at være en del af projektet om at udvikle hele Nordjylland på kulturområdet. Af denne grund har vi også tidligt nedsat en visionsgruppe bestående af både politikere og embedsmænd, for at sikre at det fra starten bliver muligt at komme til orde og sikre sig sit aftryk på den nye kulturaftale. Projekterne: På grund af kulturaftale Nordjyllands størrelse og det store antal projekter 1 har det været svært at holde løbende kontakt med alle projekter, der har fået bevilget midler fra Kulturaftalen, ligesom det har været en udfordring at nå at deltage i de arrangementer, projekterne har inviteret kulturaftalens repræsentanter til. Organiseringen med et antal temaer og dertilhørende temaansvarlige, der har til opgave at holde sig orienteret på det pågældende område og sikre tilsyn med de enkelte projekter har fungeret bedre på nogle områder end andre. Netop den organisering, hvor der sidder én person med en stor viden er utrolig skrøbelig i forhold til udskiftning på posterne. Dertil kommer, at det ikke har været muligt at forudse, hvor mange ansøgninger, der ville komme inden for hvert tema, hvorfor nogle temaområder har haft væsentligt mere at lave end andre. Projektlederne som samarbejdspartnere er af denne grund blevet perifere med den nuværende organisering, fordi kontakten for hovedpartens vedkommende har været i forbindelse med udbetaling af midler, indhentning af status, evaluering, regnskab mv. De steder, hvor det er lykkes at have en god kontakt med projekterne, har vi også fået projekterne til at spille sammen og danne netværk I den kommende kulturaftale vil vi gennemtænke organiseringen, så administrationen bliver lettere, så fokus bliver på indholdet - og så der bliver en mere ligelig fordeling af opgaverne kommunerne/regionen imellem. Vi ønsker overordnet set at involvere kommunerne og regionen mere i processen hen mod de ønskede effekter for kulturområdet. Herudover ønsker vi fremadrettet at bevæge os fra blot at være tilskudsgivere til i højere grad at være en administrativ støttefunktion for de enkelte 1 Der har under Kulturaftale Nordjylland været 57 projekter med forskellige størrelser, omfang og udbredelse, der har kørt i forskellige perioder med forskellig opmærksomhed og med inddragelse af mange forskellige partnere. Se den samlede liste over Kulturaftale Nordjylland s projekter på 6

7 projekter indenfor indsatsområderne. For at administrationen kan blive lettere, for at der kan komme mere fokus på indhold og mindre på økonomi, for at vi kan få en reel støttefunktion i de enkelte projekter og ikke mindst for at alle partnerne i kulturaftalen kan have et minimum kendskab til de enkelte projekter, fordrer det, at der er færre projekter i den samlede projektportefølje. 2 Andre kulturregioner: Kulturaftale Nordjyllands koordinator har i 2010 indgået i et samarbejde med de øvrige kulturregioners koordinatorer/kontaktpersoner, hvor vi i forbindelse med møder i Kulturministeriets administrative følgegruppe har mødtes med øvrige koordinatorer og kontaktpersoner for kulturaftaler. Dette forum har været meget konstruktivt i forhold til udveksling af erfaringer med projekter, med kulturaftalesamarbejdet generelt og især i forhold til best practice på det administrative område. I forhold til problematikken vedr. overgangsordningen ophør og konsekvenserne heraf har sekretariatet ligeledes været i kontakt med flere andre kulturregioner i forhold til sparring og inspiration i forhold til at løse problematikken. Der har desværre ikke været aktivitet i netværket siden 2010, men vi har brugt enkelte medlemmer til sparring i forbindelse med de indledende øvelser til ny kulturaftale. I en kommende kulturaftale vil vi fortsat søge samarbejde og erfaringsudveksling med andre kulturregioner. Kulturministeriet: Kulturregionen har deltaget i møder i Kulturministeriets administrative følgegruppe og i Kulturministeriets kulturpolitiske topmøde i 2009 og har her fået relevant information fra ministeriet og diverse styrelser, samt nyttige oplæg til debat. Koordinator oplever i det daglige en god kontakt både til kulturministeriet og til kulturministeriets koncerncenter / siden Kunststyrelsen / siden Kulturstyrelsen. Dog har der til tider været en relativ lang sagsbehandlingstid eksempelvis i forhold til at få de endelige bevillingsbreve samt udbetaling af bevilgede midler fra Puljen til kultur i hele landet. Kulturaftale Nordjylland er derfor positive over for udsigten til at ministerielle midler fremadrettet vil blive tilknyttet til et indsatsområde og ikke bevilget direkte til projekter. Der har ved nogle lejligheder været for korte frister på tilbagemelding til ministeriet ved forskellige forespørgsler. Vi anmoder derfor Kulturministeriet om at være opmærksomme på, at organiseringen omkring kulturaftalerne med en administrativ og en politisk styregruppe, der mødes forholdsvist få gange om året betyder, at der nødvendigvis må være minimum 3 mdr. svarfrist, for at vi kan nå at behandle forespørgsler fra ministeriet. 2 Med færre projekter menes der antalsmæssigt. Den økonomiske ramme for samarbejdet, vil blive den samme som i 2011 og Det betyder, at der lægges op til, at de enkelte projekter generelt er større og mere vidtrækkende, for derigennem også at opnå en større geografisk udbredelse - og i sidste ende en større effekt af arbejdet. 7

8 Ressourceudnyttelse: En vurdering af, om/hvordan der er sket en bedre udnyttelse af ressourcerne gennem kulturregionens koordinering og arbejdsdeling på kulturområdet i kulturregionen Den politiske virkelighed har ikke gjort det mindre vigtigt at prioritere ressourcerne inden for kulturområdet, og kulturregionens erfaring er, at vi ved at have en samarbejdsaftale får mere ud af de samlede ressourcer, men at der sandsynligvis kan gøres mere. Især i arbejdet med at finde frem til en løsning af de tværkommunale kulturaktiviteter med støtte på mindre end kr. efter overgangsordningens ophør, blev der skabt en bevidsthed i den nordjyske kulturaftale om, at der er opgaver, som vi løfter bedst i fællesskab. Denne bevidsthed skal selvfølgelig plejes og bruges i arbejdet fremover. Der er igangsat undersøgelser af, om der er interesse for at lave en pendant til den nordjyske kulturaftale på fritidsområdet i anerkendelse af at det er god ressourceudnyttelse at arbejde sammen på tværs af kommunerne. Vi ønsker overordnet set at få mest mulig kultur ud af de ressourcer, vi har i kulturregionen og derfor vil vi også fremadrettet gøre brug af de netværk af ressourcepersoner, som er opstået i kølvandet på forskellige satsninger indenfor Kulturaftalen (f.eks. på det rytmiske musikområde og indenfor børnekultur og kulturarv). Vi skal således bygge oven på de erfaringer, vi allerede har fra to kulturaftaler. Når projekter søsættes kan der således stilles spørgsmål som: Kunne der være andre relevante partnere, kunne der være andre arenaer, kunne der være andre behov andre steder osv. Kvalitet: En vurdering af, om/hvordan kvaliteten af de professionelle kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter er øget. Ud fra de enkelte projekters evalueringer kan vi se, at mange kulturaktører gennem vores støtte har fået et løft. Alene det at institutioner på tværs af regionen er begyndt at samarbejde gennem kulturaftaleprojekter, er med til at højne kvaliteten til gavn for alle involverede. Diskussionen i kulturregionen har ikke i så høj grad gået på, om der er kvalitet i de kulturaktiviteter vi understøtter, men hvad vi skal gøre for at sikre at kvalitetsaktiviteter, som eksempelvis TeaterTalentNord, Talentudvikling rytmisk musik keep on rocking samt gamle overgangsordningsprojekter som Brønderslev Forfatterskole, Ungdomssymfoniorkestrene, med Rød stue i biografen og flere andre projekter kan overleve efter de ikke længere støttes af kulturaftalen. Problemet med kvalitetsmåling i Kulturaftale Nordjylland er, at der ikke fra indgåelsen af kulturaftalen er nedskrevet, hvad man lægger i begrebet kvalitet eller hvilke parametre man vil bruge til at måle det. I en fremtidig kulturaftale skal vi være opmærksomme på dette problem. 8

9 Engagement: En vurdering af kulturregionens involvering i kulturlivet, herunder især spørgsmålet om øget synliggørelse og opprioritering, øget politisk fokus, øget aktivitet, øgede bevillinger m.v. Kendskabet til kulturaftalen i det nordjyske kulturliv må antages at være stor, da vi ved hver ansøgningsfrist har modtaget mange kvalificerede ansøgninger til projektpuljen. Ansøgningerne og bevillingerne fordeler sig bredt ud i regionen. Vi ser ofte, at bevillinger fra kulturaftalen er med til at generere flere midler til nordjyske kulturprojekter, da en bevilling fra kulturaftalen kan gøre det lettere for projekterne at opnå støtte fra andre puljer og fonde. Lokalt set er muligheden for synlighed for projekterne under kulturaftalen god, da der er forholdsvis nemt at få historier i de nordjyske medier. Problematikken kan dog ofte være, at projekterne ikke afsætter tilstrækkelige ressourcer til at gøre opmærksom på projektet. Hvis man ønsker at komme i den nationale presse kræver det, at der er afsat betydelige ressourcer til et mere omfattende pressearbejde. Det har været diskuteret, om man i en kommende kulturaftale skulle udbyde kurser i eksempelvis brug af sociale medier til projekter under kulturaftalen. Der kunne også være tale om temadage, hvor projekterne udveksler erfaringer med synliggørelse. Kulturaftale Nordjylland fik en ny politisk ledelse i foråret 2010, hvor der kun er få gengangere fra den tidligere politiske ledelse. Den nye politiske ledelse har fra starten taget kulturaftalen til sig og været engagerede i både at sikre en løsning på problematikken omkring, hvordan man kan redde de tværregionale kulturaktiviteter med rød stue i biografen, Ungdomssymfoniorkestrene og orkesterskolen samt Brønderslev Forfatterskole efter den 4-årige overgangsordning og i forhold til indgåelse af ny kulturaftale. Dette ejerskab til kulturaftalen søger vi at bibeholde og forstærke ved at inddrage det politiske niveau mest muligt i arbejdet hen imod en ny kulturaftale. Dispositionsfrihed: En vurdering af, om/hvordan kulturregionen har sat fokus på særlige lokale og/eller regionale målsætninger og resultater. Kulturregionen oplever stor dispositionsfrihed i og med, at vi har vores egen pulje, hvor vi bevilger midler ud fra vores egne kriterier, og i og med at Kulturministeriet har valgt at støtte op omkring en lang række af de projekter, vi har fremlagt for ministeriet. Vi har i kulturregionen mulighed for at støtte helt nyskabende projekter sideløbende med projekter, som måske ikke er nyskabende i storbyer, men alligevel kan være det, når de forekommer i udkantsområderne. På denne vis er Kulturaftalen med til at løfte det kulturelle niveau i hele regionen og ikke kun omkring de større byer. Dog ser Kulturaftale Nordjylland positivt på en fremtid, hvor ministerielle midler gives til kulturaftalens disposition indenfor fastsatte indsatsområder, da det giver den nordjyske kulturaftale endnu større dispositionsfrihed. 9

10 Armslængdehåndtering: En vurdering af, om/hvordan kulturregionen har sikret en balance mellem det politiske ansvar og den kulturfaglige og kunstneriske sagkundskab og frihed. Ansøgningerne til kulturaftalen bliver først behandlet af de temaansvarlige, som er embedsmænd med særlig indsigt og ekspertise inden for det pågældende indsatsområde, og som er forpligtet til at holde sig opdateret inden for den sidste nye viden på området. Herefter behandles ansøgningerne i administrativ ledelse og til sidst i politisk ledelse. Inden for Kulturarvsklynge Nordjylland er der dog et særligt forum, hvor der blandt andet sidder sagkundskab inden for kulturarvsområdet og bedømmer ansøgningerne. De øvrige indsatsområder har endvidere trukket andre fagpersoner ind, hvor det har været relevant f.eks. fra kulturskoler, ungdomsnetværk, eksterne konsulenter m.fl. Der er gennem Kulturaftale Nordjylland blevet stadig mere fokus på projekternes faglige indhold. I arbejdet frem mod en ny kulturaftale, vil vi udarbejde en ny organisering, hvor vi i højere grad gør brug af de ressourcepersoner, der sidder i kommunerne/regionen og i styrelserne til sparring vedr. projektidéer og til behandling af projektansøgninger. Opsamling og videregivelse af erfaringer: En vurdering af, om/hvordan der er sket en styrket erfaringsudveksling med det øvrige kulturliv i hele landet. Kulturaftale Nordjyllands sekretariat har udviklet og oprettet en database, hvor man alle Kulturaftale Nordjyllands projekter er registreret og al data omkring dem bliver opsamlet. Problemet med databasen er imidlertid, at det kun er sekretariatet, der kan tilgå den, hvilket giver lidt problemer i forhold til informationsdeling. Referater fra møder i Kulturaftalens politiske ledelse kan læses på kulturaftalens hjemmeside, hvor der også inden for den sidste halvdel af denne kulturaftale har været en bevægelse hen imod at offentliggøre andre nyheder. Hvis der i en ny kulturaftale kommer et væsentligt mindre antal projekter, kunne nyheder fra disse lægges på hjemmesiden. Som noget nyt valgte vi til årsmødet 2010 at lave en projektbazar, hvor udvalgte projekter kunne formidle deres projekt til årsmødedeltagerne. Denne form fungerede rigtig godt og gav ud over information om projekterne også projekterne mulighed for at networke internt. Kulturaftalen udsender pressemeddelelser efter hver bevillingsrunde og opfordrer også projekterne til at medtænke synlighed på alle niveauer i deres projekter. For at erfaringer fra projekter skal kunne bruges til noget, er det vores erfaring at de skal hæve sig fra projektniveau og op på indsatsniveau, hvor man ser på, hvilke metoder, der fungerer til hvilke målgrupper - frem for at viderefortælle det konkrete indhold af et enkeltprojekt. Med dette in mente har repræsentanter fra kulturaftalen deltaget i netværksmøder i eksempelvis Børnekulturens Netværk, hvor vi blandt andet har holdt oplæg om vores erfaringer med ungeprojekterne UAK og C-money. Vi ønsker selvsagt, at fortsætte med at præsentere vores erfaringer i de netværk, vi fremadrettet måtte blive en del af. 10

11 11

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner

1. Oplæg om oplevelseszoner og drøftelse af nordjysk tilkendegivelse vedr. disse Bilag: Oplæg - oplevelseszoner DAGSORDEN Møde i den politiske ledelse fredag den 4. april 2008 kl. 10-12 i Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 i kælderen Deltagere: Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel.

DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE. Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00 i Kulturhus Inside Dalvej 1, 8450 Hammel. Dato: 5. februar 2010 Reference: Johan Legarth Direkte telefon: 89594090 E-mail: jol@norddjurs.dk Journalnr.: 08 454 DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE Mødet afholdtes torsdag den 4. februar 2010 kl. 9.00

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Velkommen til Innovation X!

Velkommen til Innovation X! Velkommen til Innovation X! Innovation X Vi hjælper virksomheder til nytænkning og vækst Innovationsdag 27. januar 2011 I Nordjylland er vi en række organisationer, der hjælper virksomheder til at nytænke

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv

Animation Board Viborg. Koordinationsgruppe. Projektgruppe Erhverv Organisation: Animation i Viborg Kommune. Animation Board Viborg består af repræsentanter fra Byrådet og Direktionen i Viborg Kommune samt udvalgte repræsentanter, der repræsenterer animationsmiljøet herunder

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere