Bachelorspeciale om. Trimmet Byggeri. - Også værdiskabende for mindre virksomheder? Udarbejdet af Jesper Guldbæk Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorspeciale om. Trimmet Byggeri. - Også værdiskabende for mindre virksomheder? Udarbejdet af Jesper Guldbæk Nielsen"

Transkript

1 Bachelorspeciale om Trimmet Byggeri - Også værdiskabende for mindre virksomheder? Udarbejdet af studerende, 7. semester Teknologi & Business Aalborg April, 2014 Kopi

2 Titelblad Titel: Trimmet Byggeri Undertitel: - Også værdiskabende for mindre virksomheder? Forside: Rapporttype: Speciale med valgfrit emne Retning: Udførsel Forfatter: Urbansgade 19, 1. TH. 9000, Aalborg Institution: - Teknologi & Business Porthusgade , Aalborg - 7. semester Udarbejdet i tidsperioden: Uge 6-15, d Afleveringsdato: Mandag d kl. 12:00 Specialevejleder: Tonny Wulff Oplag: 2 stk. rapport i A4 format med tilhørende digital aflevering via. CD-ROM Antal anslag i hovedtekst: Side 1 af 71

3 Forord Jeg har i forbindelse med mit 6. semester, i efteråret 2013, været i praktik i en mindre entreprenørvirksomhed, og igennem dette forløb blev det tydeliggjort for mig, at der opstår en del spildtid i byggeprocessen grundet manglende eller dårlig planlægning og logistik, og samtidigt kan en manglende kommunikation og team -opfattelse mellem de samarbejdende entrepriser være med til at forværre disse. Jeg har derfor gennem det sidste halve år reflekteret en del over, hvordan dette spild kunne minimeres eller helt fjernes, og sammen med en voksende interesse gennem hele min uddannelse for emnet, har jeg haft et ønske om, at holde Lean Construction-tankegangen eller Trimmet Byggeri, som det danske udtryk lyder, op imod disse problemstillinger. Det siges, at 2/3 af arbejdstiden i byggeprocessen bruges på ikkeværdiskabende aktiviteter, hvilket efter min overbevisning skal og kan forbedres. Det forlyder fra flere af branchens store aktører, at denne Trimmet Byggeri-tankegang har kunnet skabe forbedring i deres processer, men det virker for mig som om, at branchens mindre virksomheder ikke har taget emnet til sig i samme omfang. Derfor ønsker jeg, at undersøge muligheden for en optimering af byggeprocessen for disse virksomheder ved hjælp af denne tankegang. Jeg vil i dette speciale gennemgå Trimmet Byggeri-tankegangen og de mange elementer, den indeholder. Hertil vil jeg koble erfaringer fra virksomheder, der allerede anvender konceptet, og ud fra disse vil jeg klarlægge fordele og ulemper. Igennem samtaler med fagfolk fra branchen vil jeg ligeledes tydeliggøre mulighederne for, at skabe værdi gennem Trimmet Byggeri, samt give mit bud på de forudsætninger, der bør være til stede i en virksomhed, før implementering kan lade sig gøre. Side 2 af 71

4 Jeg vil også benytte denne lejlighed til at takke følgende personer, der har hjulpet med tilblivelsen af dette speciale. Tonny Wulff Underviser v/ucn For engageret vejledning gennem hele processen. Max Rind Kristensen Medstuderende, 7. semester For sparring under hele skriveperioden. Poul Wulff Hansen Automationsingeniør For endelig korrekturlæsning. Samtidigt vil jeg gerne sige tak til følgende personer for deres tid samt udbytterige samtaler og brug af netværk: Mads Olsson Projektchef MT Højgaard, Aalborg Randi Muff Christensen Formand Lean Construction, Danmark Projektleder Forsvarets Bolig- og Etablissementstjeneste Jens Christiansen Proceskonsulent MT Højgaard, Jylland, Fyn og Norge Søren Visby Gravesen Projektleder HP-Byg, tidligere ansat ved Lund & Staun Tilbage er der blot at ønske læseren god læselyst Dato Side 3 af 71

5 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Forord... 2 Formål... 6 Læsevejledning... 7 Indledning... 8 Problemstilling... 9 Emneafgrænsning Begrebsdefinitioner Metode Del I Teoretisk redegørelse af Trimmet Byggeri Baggrunden for Trimmet Byggeri Lean og Lean Production Lean Construction og Trimmet Byggeri Tankegangen bag TFV-teorien Toyota Production System (TPS) Construction Physics Trimmede værktøjer Last Planner System Cyklogramplanlægning En bedre byggeproces Inddragelse af håndværkerne Den nye mellemleder Kick-Off-møder Del II Branchens meninger og erfaringer LC-DK s erfaringer med indførelse af Trimmet Byggeri Værdien ved anvendelse af Trimmet Byggeri Forudsætninger for brug af Trimmet Byggeri Udbredelsen af Trimmet Byggeri Side 4 af 71

6 Konklusion Perspektivering Litteratur- og kildefortegnelse Digital aflevering Bilagsoversigt Side 5 af 71

7 Formål I specialekataloget for foråret 2014 for bygningskonstruktøruddannelsen på Teknologi & Business står følgende om formålet med specialet: Specialernes læringsmål er, at kunne opnå viden og færdigheder indenfor et eller flere udvalgte områder indenfor professionsområdet og samtidig, at udvikle kompetence, som beskrevet i kvalifikationsrammen for videregående uddannelser. I samme katalog står ligeledes, at kvalifikationsrammen siger: Den studerende skal kunne identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen udvikle egen viden og færdigheder. Den studerende skal endvidere i løbet af uddannelsen kunne dokumentere kravet om formidlingsevne: Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere. Foruden dette har jeg personlige ønsker, der ligger til grund for emnevalget til dette speciale: Jeg ønsker, at stifte dybere bekendtskab med Lean-tankegangen, da jeg ser det som en vigtig viden, at erhverve sig med henblik på senere, at arbejde i den udførende del af byggebranchen, og samtidigt ser jeg det, som et spændende værktøj til, at optimere og forbedre flere processer i den daglige byggeledelse. Jeg ønsker, at opnå en forståelse indenfor brugen af Trimmet Byggeri, samt hvad det kræves, at håndtere denne tankegang, ligesom det undrer mig om det er muligt for alle virksomheder, at udnytte fordelene ved denne. Specialet er skrevet til personer med grundlæggende viden indenfor Lean Construction -tankegangen, og derfor er det også af overvejende betydning, at læseren allerede er bekendt med elementerne herfra, da disse ikke uddybes i videre grad. Jeg ser gerne, at specialet vil kunne fungere, som en motivation for mindre virksomheder til, at prøve kræfter med emnet. Samtidigt har jeg stræbt efter, at det kan fungere, som tillæg til andre rapporter, der beskriver og oplyser om udfordringer og fordele ved implementeringen af Trimmet Byggeri. Side 6 af 71

8 Læsevejledning I specialet vil kortere direkte citater være udført med kursiv skrift og samtidigt anført med [ ] omkring citatet. Det vil ligeledes være rykket ind ift. resten af rapporten. Længere direkte citater eller uddrag fra materiale vil kun være udført i kursiv skrift. Skulle der i et citat/uddrag findes irrelevant materiale, vil dette undlades til fordel for [ ]. Kilder er anført umiddelbart før eller efter citatet/uddraget. Desuden er de samlet bagerst i rapporten under Litteratur og kildefortegnelse. Forklaringer på organisationer eller fagord, som ikke vurderes, at være forståelige ift. målgruppen, udføres i fodnoten vha. [ 1 ]. Sådan vil kildehenvisning i forhold til illustrationer også være, at finde, hvis ikke de er anført direkte i figurteksten. Ligeledes vil der her blive refereret til uddybninger af andre kilder eller litteratur. Det er muligt, at finde relevante bilag bagerst i specialet jf. bilagsoversigten. Der vil henvises til det relevante bilag, når det ligger til grund for en udtalelse, uddrag, mening el. lign. 1 Her findes forklaringen på ordet eller organisationen. Ligesom kilder er uddybet her. Side 7 af 71

9 Indledning Den danske byggebranche får ofte kritik for ikke, at være effektiv nok og kigges der på tallene over arbejdsproduktiviteten fra i bygge- og anlægsbranchen (tab. 1 herunder), så tegner der sig et tydeligt billede af en branche, hvor produktiviteten er faldende, og har været det længe. I samme tabel er samtidigt indsat tallene for industrien, og her er udviklingen derimod helt anderledes. Denne branche udmærker sig med en overordnet stødt stigende kurve for produktiviteten. Tabel 1 - Udviklingen i arbejdsproduktivitet efter branche og tid Danmarks Statistik, Tabel Nat23, indeks (2005=100), 2005-priser kædede værdier 2 Denne sammenligning er blevet gjort utallige gange igennem de sidste år, og der skal selvfølgelig også ses på de to kurvers udgangspunkt, før der uddrages for meget fra dem, og derfor er det også vigtigt at nævne, at disse tal og branchernes forudsætninger skal ses på med kritiske øjne. Byggebranchen præges uden diskussion af projektbyggerier, hvor aktørerne er nødsaget til, at starte mere eller mindre forfra hver gang, hvilket skal forstås ved en ny lokalitet med dertilhørende forholdsvis ukendte 2 Dokumentation for statistikken kan nærstuderes under følgende hjemmeside: Side 8 af 71

10 og nye forhold samt forskellige udtryk dikteret fra omgivelserne. Samtidigt skal det medtages, at renoverings- og vedligeholdelsesarbejde i nogle tilfælde kan forekomme mere tidskrævende grundet manglende plads og viden om eksisterende forhold. I samme omgang skal det nævnes, at bygge- og anlægsarbejdet kan forstyrres af sæsonens og vejrets indblanding, hvilket utvivlsomt ikke påvirker arbejdet i en lukket produktionshal på samme måde. Modsat er industrien, lidt hårdt trukket op, kendetegnet ved masseproduktion på et samlebånd, hvor udgangspunktet hver gang er ens, og hvor ændringerne sker ved fra- eller tilvalg af ligeledes masseproducerede komponenter. Disse forbehold forsvarer byggeriets produktivitet med sværere forudsætninger i forhold til industriens, men de forklarer derimod ikke, hvorfor at produktiviteten er faldende for byggebranchen, og det er i denne sammenhæng, at det er spændende, at sammenligne de to brancher. Problemstilling Faldet af produktivitet kunne nemt være et resultat af den megen spildtid, som desværre findes i byggebranchen. I en rapport udført af BAT-kartellet omkring produktiviteten i byggeriet fremlægges det i hvert fald, at der er god grobund for, at optimere på byggeprocessen: Flere målinger af tidsforbruget på byggepladsen har samstemmende indikeret, at kun ca. 1/3 af tiden går til, at gennemføre direkte værdiskabende aktiviteter eller med andre ord til, at udføre de arbejdsoperationer, der vedrører montage af produkter og bygningsdele eller omdannelse af byggematerialer ved indbygning, bearbejdning mv. 3 I samme rapport fremgår det, at endnu 1/3 af tiden går til forberedende arbejder, som at skabe plads og fremskaffe materialer og materiel, eller at læse instruktioner og tegninger. Den sidste 1/3 del tid bruges på direkte spild ved at vente og være borte mv. Disse tal findes dokumenteret og præciseret i et afgangsprojekt fra en gruppe civilingeniørstuderende på Aalborg Universitet (fig. 1 herunder), men det skal nævnes, at det er deres bud på fordelingen af spild i branchen, hvilket jeg kun bruger til at illustrere og underbygge ovenstående påstand. Figur 1 - Fordeling af arbejdstiden på Produktion, Forberedelse og Spild 4 3 Produktivitet i byggeriet, s. 14. BAT-kartellet, november Jagten på spild, s. 78. Aalborg Universitet, Side 9 af 71

11 I industrien er det i mellemtiden bredt anerkendt at bruge Lean Production til at optimere produktionen ved at minimere eller helt fjerne ikke-værdiskabende aktiviteter. Et begreb byggebranchen gradvist de sidste år har fået øjnene op for, og derefter har taget til sig, samt udviklet til Lean Construction eller Trimmet Byggeri, som den danske version kaldes. Trimmet Byggeri er efterhånden en veletableret model hos flere af de store aktører, og det har samtidigt vist sig, at kunne skabe væsentlige resultater hos disse virksomheder. MT Højgaard, der var nogle af de første til at anvende Trimmet Byggeri herhjemme, beretter ligefrem om at kunne forkorte byggetiden med 20 pct., ligesom de har kunnet øge indtjeningen på deres egenproduktion med en dækningsgrad fra 5 pct. til 17 pct. NCC melder ligeledes om byggerier, der færdiggøres hurtigere, samt en halvering af fejl og mangler på trimmede projekter. 5 Ovenstående er imponerende resultater, men desværre er det ikke muligt ud fra artiklen at finde yderligere information omkring dem, for jeg vil mene, at selvom artiklen er fra 2008, så kan der stilles spørgsmålstegn ved, om disse tal er år gamle, hvor byggeprojekter med al respekt ikke var lige så effektive, som de er i dag, hvilket skal forstås ved udbredelsen af mange andre initiativer og produktionsteorier. Alene det, at ITværktøjerne indenfor byggebranchen har været i en rivende udvikling, mener jeg er nok til, at der må ses kritisk på disse tal. Jeg har i forbindelse med mit 6. semester, der blev brugt på praktik i en mindre entreprenørvirksomhed, selv stiftet bekendtskab med byggeprocesser, hvor der forekom spildtid på grund af mindre god eller manglende kommunikation, logistik eller planlægning. Håndværkere kunne blive flyttet rundt på projekter og derved ikke altid gøre deres arbejdsopgaver helt færdige med det samme. Der var også spild ved arbejdsopgaver, som ikke var færdiggjort, og derfor forsinkede andre entreprenørers arbejde. Andre gange kunne det skyldes, at der ikke var plads til at udføre en ønsket arbejdsopgave på det mest logiske sted, hvilket resulterede i, at materialer og materiel skulle flyttes unødvendigt rundt. Det kunne ligeledes være forårsaget af, at der ikke var tilstrækkeligt med materialer på pladsen til at udføre en opgave. Jeg er sikker på, at ovenstående er eksempler, der kan findes på alle pladser og virksomheder i større eller mindre udstrækning, men jeg er samtidigt også af den overbevisning, at der er potentiale for at minimere dette spild gennem en bedre planlægning og forbedring af byggeprocessens flow. Netop, som mange eksempler fra større virksomheder har vist det muligt gennem Trimmet Byggeri. Imens flere af de større virksomheder allerede har taget konceptet til sig og høstet frugten ved dette, er det mit indtryk, at der i mellemtiden er skabt en tendens til, at de mindre virksomheder med ringe udviklingskraft bliver tabt i opløbet. Dette understøttes af en rapport fra 2006, udført af SBi, omhandlende initiativer til bedre byggestyring for fagentreprenører 6 : Disse initiativer har især mobiliseret de større entreprenørvirksomheder, bl.a. i programmer som Lean Construction. Fælles for disse initiativer er, at de styres af og sigter på de store entreprenørvirksomheder med egen udviklingskapacitet. Der er derfor behov for en udvikling, som forsyner de mindre virksomheder med metoder og værktøjer, som styrker planlægning og styring af deres aktiviteter. 5 Ravn Thomsen, Jacob; Simonsen, Rolf: Resultaterne kan sagtens måles men bliver det alt for sjældent. I: Licitationen, 8. maj Byggestyring for fagentreprenører, s. 9. Statens Byggeforskningsinstitut, Side 10 af 71

12 Det leder mig derfor hen på rapportens overordnede problemformulering: Hvordan er det muligt at skabe værdi for mindre entreprenørvirksomheder gennem principperne fra Trimmet Byggeri, som det er set for de store og mellemstore virksomheder i branchen? For at kunne besvare dette spørgsmål, ser jeg det som nødvendigt at stille nogle underspørgsmål, som igennem rapporten vil fungere, som retningslinjer for min afgrænsning og fokusområder. Hvad er Trimmet Byggeri, og hvordan skiller det sig ud fra den byggeproces, vi kender som traditionel? Hvordan er branchens erfaringer med brugen af Trimmet Byggeri, og hvilke forudsætninger har vist sig, at skulle være til stede før implementering er muligt? Hvordan ser branchen på mulighederne for større værdi skabt gennem brugen af Trimmet Byggeri hos de mindre virksomheder? Hvordan ser branchen på det generelle kendskab til konceptet, og vil en større udbredelse gavne værdien? Emneafgrænsning Trimmet byggeri er et stort emne, der kan relatere til alle branchens aktører, og derfor er det heller ikke, set i lyset af den begrænsede tid og størrelse, der ligger som krav til rapporten, muligt for mig, at gå i dybden med alt. Jeg vil i denne rapport derfor kun koncentrere mig om den udførende del, hvilket teori og empiri ligeledes vil bære præg af. Hertil vil hoveddelen af min fokus ligge hos de mindre entreprenørvirksomheder, som umiddelbart ikke evner, at skabe udvikling for sig selv. Da det er selve værktøjerne og tankerne bag Trimmet Byggeri, der interesserer mig, samt hvordan dette kan optimere de mindre virksomheder, vil jeg i rapporten derfor ikke koncentrere mig om den konkrete økonomi bag. Begrebsdefinitioner Det er klart, at værdi er et bredt dækkende ord, og samtidigt er det som regel baseret på subjektive holdninger, hvorfor jeg ser mig nødsaget til, at uddybe min definition af ordet i forbindelsen med resten af problemformuleringen. Når jeg har valgt et så bredt ord, som værdi, så er det også fordi, at jeg gerne vil se bredt på fordelene ved Trimmet Byggeri, da jeg er af den overbevisning, at der kan være et stort udvalg af disse. Værdien ses i forhold til udførslen, og i denne sammenhæng som, at hente en økonomisk gevinst ved anvendelsen af Trimmet Byggeri, eller at kunne levere et bedre produkt til bygherren både, hvad angår mindre fejl og mangler og bedre kvalitet, men også med en mere tilfredsstillende byggeproces, samt et produkt, som bedre afspejler bygherres behov og ønsker. Ligeledes ser jeg en mulighed for en social eller menneskelig gevinst ved anvendelsen af Trimmet Byggeri. Jeg ser altså derfor begrebet værdi, som meget bredt dækkende, hvor alt, der kan give virksomheden eller brugerne af konceptet en fordel internt i organisationen, men også eksternt på en hel byggeproces, er inkluderet. Så længe det skaber en forbedring for anvenderen, ser jeg det, som værdigivende. Side 11 af 71

13 Metode Jeg har valgt at dele min rapport op i to dele. Den første del optræder, som en teoridel. Her vil jeg kort redegøre for begrebet Trimmet Byggeri, samt give en kort forklaring af, hvordan det er opstået. Samtidigt vil jeg forklare de vigtigste tanker og filosofier, som ligger til grund for konceptet, Herefter vil jeg give en gennemgang af de redskaber, der anvendes parallelt med Trimmet Byggeri, og som det, efter min mening, vil være muligt, at skabe værdi med gennem anvendelsen. Denne baggrundsviden vil jeg opnå gennem bøger, rapporter, artikler samt vejledninger, der beskriver emnet. Teoridelen fremstår stor, men det har været nødvendigt for mig, at komme hele vejen rundt om forståelsen af begrebet, tanker bag og tilhørende redskaber, hvad enten de er forholdsvis konkrete eller mere abstrakte menneskelige kvaliteter og værktøjer. Dette ser jeg, som et yderst nødvendigt forbehold for, at forstå hele konceptet og de muligheder, der ligger i anvendelsen af det. Anden del udføres, som en diskussion. Her vil jeg, gennem artikler og samtaler med fagfolk fra byggebranchen, analysere og vurdere mig frem til generelle holdninger og erfaringer, samt fordele og ulemper ved Trimmet Byggeri. Ligeledes vil jeg se på, hvordan branchen ser på kendskabet til konceptet, samt muligheder og forudsætninger for de mindre virksomheder gennem brugen af Trimmet Byggeri. Jeg har opstillet de virksomheder og personer, som jeg har haft samtaler med (tab. 2 herunder). Der er ligeledes givet en kort begrundelse for brugen af netop disse. Ønskes en yderligere uddybning af begrundelsen for brugen af disse fagfolk, henvises til de enkelte spørgsmålslister, der er at finde i Bilagsoversigten. MT Højgaard (Mads Olsson) (Jens Christiansen) Lund & Staun / HP-Byg (Søren Visby Gravesen) Randi Muff Christensen En stor virksomhed, der på baggrund af mange års brug af Trimmet Byggeri kan give et generelt billede samt bidrage med nyttig erfaring. Er mindre-/mellemstore virksomheder, der har erfaringer indenfor emnet, og de er derfor et godt sammenligningsgrundlag for andre virksomheder af samme størrelse. Er formand for Lean Construction-DK, og har derfor om nogen en finger på pulsen, hvorfor det vil være interessant, at høre om hendes meninger og synspunkter til emnet. Tabel 2 Overblik over virksomheder, hvor der er anvendt samtaler med personer fra. Efterfulgt af en begrundelse for virksomhedens eller personens anvendelse. Det har ikke været muligt, at opstøve en entreprenør med negativ erfaring på trods af forespørgsler hos alle personer, der er anvendt samtaler fra, og jeg har endda forsøgt mig hos flere kontakter fra deres netværk. I samtalen med en sådan virksomhed var intentionen, at kunne uddrage en mere pålidelig kritisk holdning til Trimmet Byggeri og anvendelsen af dette, hvor også evt. faldgruber ville kunne analyseres ud fra. Foruden ovenstående virksomheder var planlagt en samtale med entreprenørvirksomheden Palle W. Hansen, som ikke anvender konceptet, hvilket jeg ønskede, at bruge for at belyse baggrunden for, hvorfor virksomheder af denne størrelse afholder sig fra, at anvende konceptet. Jeg har vurderet, at værdien fra Side 12 af 71

14 denne samtale ikke ville kunne afspejle tiden og mængden af anslag, der kræves herfor, og jeg vil i stedet forsøge, at uddrage dette fra de andre samtaler. Side 13 af 71

15 Del I Teoretisk redegørelse af Trimmet Byggeri Jeg vil i denne del af rapporten give mig i kast med, at forklare den teoretiske del af Trimmet Byggeri. For at forstå baggrunden for tankegangen, vil jeg kort beskrive, hvorledes Trimmet Byggeri er opstået, samt hvordan det har udviklet sig videre til det koncept, der kendes i dag. Herefter vil jeg gennemgå flere vigtige filosofier og redskaber, der anvendes under emnet. 1.1 Baggrunden for Trimmet Byggeri Trimmet Byggeri er, som tidligere nævnt, en dansk fortolkning af det internationale Lean Construction, der igen kommer af begrebet Lean. I det følgende vil jeg forklare de grundlæggende træk ved disse begreber, hvor der i forbindelse med videreførelsen til byggeriet er kommet yderligere elementer til. Lean er et af de mest udbredte koncepter til moderne produktion i fremstillingsindustrien, og det har siden sin opdagelse i starten af 90 erne bredt sig videre til administration, skibsbygning og hospitalsdrift Lean og Lean Production Begrebet kom til efter, at have sammenlignet den japanske bilindustri med den europæiske og amerikanske, med henblik på, at klarlægge, hvordan japanerne kunne være væsentligt mere effektive i deres produktion. Det førte til udbredelsen af begrebet Lean i den vestlige verden. Bagrunden for Lean-begrebet findes i Toyota s Production System, men det er de færreste, som virkelig har sat sig ind i den tænkning, der ligger bag. Jeg vil kort komme ind på systemet og disse tanker senere i rapporten. De fem principper bag Lean Production, som fremstillingsindustrien har været i stand til at udnytte positivt er nævnt i en rapport 7 udført af SBi, hvor de beskriver nye samarbejdsformer og deres indvirkning på arbejdsmiljøet: Stop produktionslinjen når defekte produkter/komponenter opdages for herigennem, at sikre, at årsagen til fejl straks fjernes samt for, at sikre et pålideligt flow. Fastlæg værdier og behov ud fra kundens definition og behov og identificér værdikæden. dvs. de aktiviteter, der tilfører produktet værdi. Sørg for, at der er et forløbende flow i værdikæden ved, at fokusere på hele forsyningskæden. Indfør pull i produktionen i stedet for push - dvs. at kunden "trækker" værdier fra producenten efter behov frem for, at producenten "skubber" værdier ud på markedet. Stræb efter det perfekte: At levere et produkt, der opfylder kundens behov og forventninger til den aftalte tid og uden fejl. Det handler, som jeg ser det, altså grundlæggende om, at fastlægge behov og værdier ud fra kundens definition for derefter, at finde den produktionsvej eller kæde af processer, som tilfører det endelige produkt denne værdi. Når denne kæde med tilhørende forsyningskæder er synliggjort, skal alle processer og aktiviteter, der ikke direkte tilfører værdi, optimeres eller skæres væk. Samtidigt gælder det om, at holde processen og forsyningskæden i stadig bevægelse, da stilstand ikke tjener nogen fordel, tværtimod. Det opnås ved ikke, at producere noget før lige inden det skal indgå i den 7 På tværs af nye samarbejdskoncepter, s. 26. Statens Byggeforskningsinstitut, Side 14 af 71

16 videre produktion. I den forbindelse er det ligeledes vigtigt, at finde frem til evt. fejl og deres årsag, for derigennem, at sikre en pålidelig produktionslinje uden stop. Derudover skal der altid stræbes efter det perfekte ved aldrig, at stille sig tilfreds, hvilket kan opnås gennem større eller mindre optimeringer, da alle forbedringer giver et bedre slutprodukt og derved større værdi for kunden Lean Construction og Trimmet Byggeri The International Group of Lean Construction (IGLC) afholder sammen flere årlige konferencer. På de første af disse forsøgte de, at gennemtænke hele den traditionelle byggeproces, for derfra, at tilpasse og implementere begreber fra de japanske produktionsenheder til byggebranchens alsidighed. De væsentlige elementer i deres arbejde og fundamentet for Lean Construction er beskrevet i Håndbogen for Trimmet Byggeri, som 8 : Opfattelse af byggeprocessen, som skabelse af værdi for kunden gennem en proces, der trækker på en serie af operationer: Transformation-Flow-Value teorien (TFV). Udviklingen af en pull logistik for styringen af arbejdet på byggepladsen og af dets produktionsforudsætninger, som mandskab, materialer, materiel og information. Principperne kendes i dag, som Last Planner og de benyttes på alle projekter, der gennemføres efter leantænkningen. Udvikling af en ny forståelse af byggeledelse, hvor TFV teorien danner grundlaget. En begyndende udvikling af projekteringsprocessen, som skabelse af værdi gennem en læringsproces. En forståelse af byggeprocessen, leverancesystemet og bygherren, som komplekse dynamiske systemer. En begyndende ny tilgang til ledelse af mennesker i byggepladsens hverdag et nyt menneskesyn. Jeg anser det for vigtigt, at nævne, at Lean Construction ikke bygger direkte på Lean-tankegangen, da der er tale om, at nytænke byggeprocessen og dens styring på sine egne betingelser, men med inspiration fra andre generelle produktionsteorier samt direkte fra de japanske produktionsenheder. Der er dog flere fælles træk, når man sammenligner Lean Construction og Lean Production, hvilket er naturligt, da det trods alt er samme principper, der ligger bag. Det er stadig kundens værdier, som er i hovedsædet og, som bliver anskuet gennem en kæde af aktiviteter. Samtidigt snakkes der også i Lean Construction om pull-logistik, hvor der ikke produceres noget, før det skal bruges. Det nye er i mellemtiden forståelsen for behovet for en ny tilgang til byggeledelse, samt ledelse af mennesker, og at det er nødvendigt, at inddrage erfaringer i projekteringen, som ligeledes skal være en læringsproces mod, at finde frem til kundens værdier og behov. Samtidigt har det været nødvendigt, at forstå og acceptere, at byggeprocessen er et komplekst dynamisk system, fordi parterne, der indgår i den også er det. 8 Håndbog i Trimmet Byggeri, s. 26, version 2.1, januar Side 15 af 71

17 I Håndbogen 9 forklarer de begrebet Trimmet Byggeri således: Trimmet Byggeri er den danske fortolkning af det internationale begreb Lean Construction. I denne fortolkning er der sket en udbygning af begrebet og af den underliggende forståelse af byggeprocessens natur. Noget, der i manges opfattelse, har bragt dansk byggeri på forkant af den internationale udvikling af byggeprocessen. Trimmet Byggeri samler i dag en række tanker og begreber, der er udviklet og afprøvet gennem næsten tyve år ved forsøg og udviklingsprogrammer med fokus på byggeprocessen. Moderne forretningsbegreber, som Partnering, Supply Chain Management, stadig udvikling, samt samarbejde og Livslang Læring føjer sig i denne udvikling naturligt til begrebet produktion i byggeprocessen. Jeg vil ikke komme videre ind på de ovennævnte begreber, men blot konstatere, at, som jeg forstår det, er den danske version en viderebygning, hvor relevante erfaringer fra tidligere udviklingsinitiativer 10 også er inddraget, hvor de sammen med principperne fra Lean Construction udgør stammen bag. Hertil er så koblet flere initiativer, der har til opgave, at sikre et forbedret samarbejde mellem alle byggeprocessens parter. Et godt eksempel på inddragelsen af flere begreber er det treårige initiativ, der startede i 2003, ved navn BygSoL, som står for Samarbejde og Læring i Byggeriet, hvor der samles begreber som partnering der fokuserer på samarbejdet mellem bygherren og leveranceteamet, Lean Construction som har fokus på samarbejdet i leveranceteamet, og LOK-tankerne der kommer fra forsøget BygLOK, hvor der er arbejdet med samarbejdet i byggepladsens hverdag, og hvor fagbevægelsen og undervisningssystemet er blevet inddraget 11. Det er ret enestående, at det i Danmark er lykkedes, at skabe så bred en forståelse for udvikling i branchen. En udvikling, som strækker sig helt fra fagbevægelse og uddannelsessystem til de udførende og bygherrens organisation. Samtidigt ser jeg en voksende opfattelse af, at byggeprojekter bør udføres i samarbejde, som én samlet proces, og ikke, som en række processer eller entrepriser, som vi kender det fra den traditionelle tankegang. 9 Håndbog i Trimmet Byggeri, s. 24, version 2.1, januar Udviklingsinitiativer, der op gennem 1900-tallet var støttet af forskellige ministerier, men hvor den private branche senere har overtaget ansvaret for udviklingen i branchen. Udviklingen findes yderligere forklaret i bilag A. 11 Læst: d. 23. februar Side 16 af 71

18 1.2 Tankegangen bag Der ligger en større produktionsteoretisk udvikling til baggrund for tankerne med Trimmet Byggeri. I midten af 1800-tallet blev der set på produktion, som en række af transformationer, hvor emnet i produktionen voksede i værdi efter hver transformation, og det var derfor også logisk, at skulle produktionen effektiviseres, måtte det ske gennem en effektivisering af disse transformationer. Som følge af denne tid lå produktionerne hen med store lagre, lang gennemløbstid og dermed stor kapitalbinding. Holdningen for perioden er godt beskrevet med Henry Fords ord: Spild af tid er den værste form for spild, for man kan ikke se det. Spildt tid ligger ikke og flyder på fabriksgulvet. Det blev senere erkendt, at nogle transformationer kunne optimeres mere end andre og derfor opstod der flaskehalse. Løsningen måtte derfor være, at styre de mange forskellige emners vej gennem produktionen med stadig mere avanceret planlægnings- og analyseværktøjer, men desværre var resultaterne herfor begrænsede. Da Japan skulle genopbygge samfundet efter 2. verdenskrig, kom begrebet flow til, som resultatet af en ny forståelse af produktionsprocessen. Her blev der ikke sat gang i produktionsapparatet, før det foregående produkt var solgt, og et nyt skulle produceres Altså just-in-time Det er i denne sammenhæng, jeg mener, at Push- og Pull-logistik -begreberne bedst forklares, hvor der i den traditionelle Push-logistik skubbes emner videre, når de er klar til det så ventes der med Pull-logistik til, at aktiviteter er klar til, at trække emnerne videre. Den japanske produktionsrådgiver Shigeo Shengo fremhævede i denne periode, at, der var forskel på flow og operationer, hvor han mener, at flow er vejen gennem produktionen, mens operationerne er det, der udføres af mennesker og maskiner. Omkring 1970 erne kommer der en ny anskuelse af produktion til, hvor der bliver talt om, at produktet skal kunne afsættes, og derfor var det vigtigt, at emnet var af værdi for nogen eller omvendt, at kunden fik sine ønsker dækket gennem produktet TFV-teorien Eller Transformation-Flow-Value, som det fulde navn lyder, er en model, som foreslår, at samle alle tre tidligere nævnte produktionsanskuelser (tranformationer, flow og værdi) til et begreb. Modellen er visualiseret på næste side (fig. 3). Side 17 af 71

19 Figur 2 - TFV-modellen 12 Bogstaverne i pilene, som betegner Flow og Transformation i skaberens forståelse er et udtryk for Operationer-Proces-Værdi, hvor operationer er et mere praktisk begreb ift. byggeri, da det bedre omfavner alle indeholdte aktiviteter, som f.eks. transport og kontrol. Som jeg forstår det, forklares modellen altså ved, at værdien for kundens byggeri sker gennem omkostninger til nogle transformationer eller operationer, som derved skaber et work-flow af processer, der i sidste ende skal give den omtalte værdi til kunden Toyota Production System (TPS) Det er umuligt, at nævne Trimmet Byggeri uden, at tankerne ledes hen på Toyota, da deres produktionsfilosofier har været en væsentlig kilde til inspiration, og selvom, der er forskel på processen bag at bygge biler og huse, så er der draget mange erfaringer fra deres måde, at anskue flere ting på. I ønsket om, at nedbringe gennemløbstiden og lagrene, og dermed kapitalbindingen, er det essentielt, at nedbringe de ikke-værdiskabende aktiviteter, eller spildet, om man vil. Toyotas produktionschef Taiichi Ohno så rationelt på begrebet spild, som han kategoriserer under syv betegnelser: Overproduktion Venten Transport Overbearbejdning Lagre Bevægelse Fejl Disse betegnelser kan uden videre sagtens overføres til byggeri, men det er nok mere logisk, at se mere nuanceret på spild ligesom den japanske produktionsrådgiver Shigeo Shingo gjorde, hvilket skal forstås ved, at spild er noget, som ikke skaber værdi for slutproduktet, men heraf er noget måske nødvendigt spild, som ikke straks kan fjernes, hvilket der så efterfølgende må arbejdes på, at finde en løsning til, at fjerne eller minimere. Toyota tager samtidigt fat i hele værdikæden, hvor deres underleverandører påvirkes med samme tanker og principper, hvorfor hele produktionsapparatet optimeres og tilskyndes til forbedringer, samt til, at 12 Inspireret af: Håndbog i Trimmet Byggeri, s. 34, version 2.1, januar Side 18 af 71

20 levere et produkt med den ønskede værdi for det næste led i kæden, hvilket er det modsatte billede, der optræder i byggeriet, hvor hver enkelt entreprise opererer uafhængigt af de andre. Et andet kendt Toyota-begreb hedder Kaizen, hvilket kan oversættes til løbende forbedringer. Begrebet skal forstås, som små forbedringer, som de ansatte, gennem deres kreativitet og viden fra arbejdet på nederste niveau, alle kan foreslå. Forslagene indføres med det samme, hvis der på stedet er enighed om værdien. Generelt siger man hos Toyota, at enhver forbedring, som sparer 0,6 sekunder skal indføres Construction Physics Jeg vil i følgende afsnit forklare, hvordan denne teori gør op med den traditionelle måde, at betragte byggeprocessen på, og i stedet ser på den, som en kontinuerlig række af strømme. Construction Physics er en ny tilgang til byggeprocessen, og i stedet for, at se på byggeriet, som et isoleret projekt, hvor aktiviteterne stilles op enkeltvis med afhængigheder, men uden tanke på hvilke forudsætninger, der ligger til grund for den egentlige udførsel, som det ses med traditionel planlægning. Denne teori konstaterer i stedet, at der sideløbende bygges andre projekter, som også kræver bemanding, materiel og leverandører mv., hvorfor der selvfølgelig er nødt til, at planlægges ud fra dette grundlag. I stedet for kun, at koncentrere sig om foregående arbejde, som det ses med netværksplanlægning eller stavdiagrammer, så beskæftiger denne teori sig med mange forhold eller strømme, der sammen skaber et flow, og hvor alle spiller ind, men hvor én altid vil være den kritiske. Laura Koskela, som er finsk forsker, fremlægger i en afhandling syv strømme for byggeprocessen, som er illustreret herunder (fig. 3), og disse syv strømme er efterhånden blevet synonym med Lean Construction. Det skal dog siges, at der findes andre eksempler, hvor flere strømme er nævnt, men, at denne model er bredt anderkendt, da den giver den bedste praktiske forståelse. Figur 3 - De syv strømme Sylvest, Peter; Lean, 3. baggrund og tænkemåde, 4. værktøjer og anvendelse. I: Børsens Ledelseshåndbøger. 14 Inspireret af: Håndbog i Trimmet Byggeri, s. 52, version 2.1, januar Side 19 af 71

21 De syv strømme fremstår, som syv typer, og det vil altså sige, at der i realiteten typisk vil være mange flere alt efter størrelse og kompleksiteten af en byggesag, og udover dette kan flere af dem være vævet sammen og afhængige af hinanden, hvilket kan forklares ved, at informationerne for en aktivitet skal være til stede, før det er muligt, at bestille de rigtige materialer eller materiel til opgaven. Der er altså tale om, at se byggeprocessen i et nyt lys, som vist herunder (fig. 4) Figur 4 - Ny procesforståelse 15 I figuren ses, hvorledes byggeprocessen opfattes, som et flow, der formes af flere strømme, som igen kan formes af nye strømme, og i den sammenhæng kan hver strøm have en flaskehals, der vil tynge den samlede proces, men det er altid den kritiske strøm, som bestemmer hastigheden af flowet, hvorfor den største effekt også opnås ved, at optimere netop denne strøm, men hvor en optimering af de mindre kritiske strømme samtidigt vil bidrage til, at lette den kritiske. Det lyder enkelt, når det opstilles, som i figuren herover, men hele vores system, procedurer og praksis er baseret på den traditionelle forståelse, og derfor er en mental opstilling nødvendig. 15 Inspireret af: Håndbog i Trimmet Byggeri, s. 53, version 2.1, januar Side 20 af 71

22 1.3 Trimmede værktøjer Der er i det ovenstående afsnit forklaret om tankerne bag Trimmet Byggeri. De har været nødvendige, at kende for, at se byggeprocessen i et nyt lys, men en forståelse for tankerne sikrer ingen fremskridt i sig selv, og derfor vil jeg bruge følgende til, at forklare de mest kendte værktøjer indenfor Trimmet Byggeri. Først vil jeg fortælle om, hvordan planlægning og planer ses på under denne tankegang. Det er klart, at der er brug for en plan til, at vise hensigten med fremtiden, men da fremtiden eller i dette tilfælde en kompleks byggeproces, ikke er mulig, at spå om, vil en plan derfor ikke kunne være en præcis forudsigelse af dette, men vil derimod kun være en erklæring om et ønsket forløb. Derfor vælger Trimmet Byggeri, at se anderledes på det. Her laves planer i stedet til, at sætte en kurs samt til, at forstå den proces, som ligger forude i forbindelse med byggeriet. Planer er forudsat af to ting nemlig, at vi kender aktiviteternes rækkefølge samt deres præcise varighed, men da varigheden i virkeligheden ikke kendes helt præcist, vil der i mellemtiden opstå en del usikkerhed, og holdes denne usikkerhed op mod Koskelas syv strømme, så opstår et tydeligt billede af problemet. Hvis alle syv strømme tillægges en usikkerhed på 5 %, eller med andre ord 95 % leverancepålidelighed, der ifølge Håndbogen i Trimmet byggeri er et højt mål i industrien, så opstår en samlet usikkerhed på 30 %: 0,95 7 = 0,698 ~0.7 = 70 % leverancepålidelighed, og dermed 30 % usikkerhed. Godt nok kompenseres dette ved, at lægge ekstra tid ind i planen, men entreprenørerne er først klar, når de ifølge planen skal være det, derfor smides denne tidsreserve væk i sidste ende, og planen forlænges i sidste ende unødvendigt. Den danske fysiker Per Bak beskriver problemet med de traditionelle tidsplaner ret godt med sine ord: Sandsynligheden for, at der sker noget usandsynligt, er meget stor, fordi der er så meget usandsynligt, der kan ske Last Planner System Det ses i ovenstående, at det kan være et stort problem, at følge en tidsplan pga. de mange usikkerheder, der findes i aktiviteternes strømme. Derfor har Trimmet Byggeri-tankegangen gjort op med ideen om en detaljeret tidsplan, og erkender i stedet, at planer ikke følges, fordi de ikke kan følges. Som erstatning for dette har Lean Construction ifølge Anlægsteknik 2 16 taget et værktøj til sig, der var udtænkt til, at skulle styre de amerikanske byggepladser ud fra den erkendelse, at det er umuligt, at gennemføre en pålidelig og detaljeret planlægning før kort forinden aktiviteterne udføres. Her arbejdes med en hierarkisk nedbrydning af den traditionelle tidsplan i flere niveauer, hvilket er en konsekvens af, at informationerne gradvist bør detaljeres, som aktiviteterne udføres. Samtidigt flettes Trimmet Byggeri-tankegangen ind ved, at der fra den traditionelle planlægning kun fokuseres på aktiviteterne, til nu også, at tænke processen, eller det arbejdsforløb, der binderne aktiviteterne sammen, med ind. 16 Anlægsteknik 2, s Side 21 af 71

23 Jeg har opstillet elementerne i planlægningsmodellen herunder med en kort forklaring til (tab. 3), for bedst muligt, at illustrere denne nedbrydning. En nærmere uddybning kan findes under Bilagsoversigt. Fungerer, som overordnet aktivitetsplan for det samlede projekt fra programmering til aflevering og fastlægger projektets hovedterminer indgår typisk i kontrakten med bygherren. - Aftale med bygherre om det, der skal gøres. Har til formål, at fastlægge den ideelle byggeproces, dvs. fastlægge det ideelle flow af de enkelte aktiviteter. - Aftale mellem fagene om det, der bør gøres. Ifm. Denne planlægning belyses flere forhindringer, som derefter påføres en Forhindringsliste (Denne gennemgås også dybere under bilagene). Fungerer, som en rullende plan med en tidshorisont på 3-8 uger afhængigt af projektets omfang. Planen sikrer, at de arbejdsopgaver, der skal udføres i den nærmeste fremtid alle er sunde opgaver, dvs. at de kan gennemføres uden forhindringer. - Aftale mellem fagentreprenørerne om det, der kan(/må) gøres. Også kaldet arbejdsplan. Fungerer, som ugeplan for, hvilke aktiviteter, der gennemføres på byggepladsen. Kun opgaver, der kan gennemføres uden forhindringer, medtages i den ugentlige arbejdsplan. - Aftale mellem sjakkene om, hvad de vil gøre. Står for Procent af det Planlagte, der blev Udført. PPU er et meget simpelt værktøj, der udtrykker, hvor mange procent af sidste uges aktiviteter, der blev afsluttet tilfredsstillende. Fungerer også, som motivation til en bedre holdpræsentation, samt, som et måleværktøj for, at kortlægge resultaterne og flaskehalsene med henblik på stadig forbedring. - Aftalen om, hvad der skal gøres bedre. Tabel 3 - Last Planner System (LPS) Inspireret af: Anlægsteknik 2, s. 209, samt Håndbogen i Trimmet Byggeri, s , version 2.1, januar Side 22 af 71

24 En plan er en aftale Noget helt essentielt ved LPS er, at planen ikke må opfattes, som en ordre, som det i nogle tilfælde kendes fra den traditionelle planlægning, men i stedet skal den udfærdiges, som en aftale mellem ligeværdige parter, som en naturlig del af deres samarbejde, og dette er særligt vigtigt, fordi aftaler forpligter mere end ordrer. Denne ledelsesteori, der stammer fra Fernando Flores forståelse af virksomheden, som et samarbejde, har vundet stadig større indpas hos Trimmet Byggeri-tankegangen. Teorien er ment, som en dialog, hvor den ene part fremsætter et ønske, hvortil den anden stiller et tilbud, som så enten accepteres eller afvises af førsteparten. Essensen ligger i, at et tilsagn, man selv giver, er man mere tilbøjelig til, at overholde, og det handler egentligt om, at skabe ejerskab om opgaven, hvilket i sidste ende styrker planens pålidelighed. Proceslederen Med denne planlægningsmodel opstår samtidigt en ny rolle til byggeprocessen hverdag. Der findes selvfølgelig stadig projektlederen, som står for, at lede projektet gennem det kontraktmæssige, men til, at styre processen og produktionen, er det nødvendigt med en procesleder. Proceslederens opgave består i, at styre udarbejdelsen af procesplanen, hvor der sørges for, at alle kommer til og bidrager med deres del. Herudover ligger også ansvaret for, at koordinere periodeplanlægningen og ugeplanen, samt udarbejdelsen af PPU en, men også koordineringen af byggepladsindretningen og fordelingen af pladsen Cyklogramplanlægning Det fortrukne planlægningsværktøj i branchen er i dag Gantt-diagrammet, der med introduktionen af den digitale planlægning og det let anvendelige MS-Project har vundet større og større indtog. Cyklogramplanlægningen er i mellemtiden ikke noget nyt for byggeriet, men den er, som resultat af ovennævnte blevet glemt, hvilket sagtens kan ses, som følge af den tidligere så tunge og besværlige brug. Men sammen med en større udbredelse af software-programmer, der understøtter værktøjet, og til dels af arbejdet fra to medlemmer af IGLC, ses en relancering og stigning af anvendelsen af værktøjet i branchen. Af denne grund opfattes det ofte, som en del af Trimmet Byggeri. De ovenstående planlægningsværktøjer er baseret på samme analyser om, at finde aktiviteternes afhængigheder, men cyklogrammet tilføjer en ekstra dimension i den grafiske fremstilling ift. til stavdiagrammet nemlig lokalitet, hvilket åbner for nye muligheder, hvor der gennem denne ekstra dimension opnås en geografisk lokalisering af aktiviteterne. Trimmet Byggeri ser flere fordele med dette værktøj, da det netop forholder sig til et produkt, der står stille, og hvor produktionen flytter sig rundt på lokaliteter, som det er aktuelt med et byggeri, men samtidigt er der fokus på, at balancere aktiviteterne i forhold til produktionshastighed, arbejdsområder og kontinuitet, hvilket er med til, at sikre et bedre flow i processerne. Det kan stilles op som, at Ganttdiagrammer er aktivitetsbaseret, hvor cyklogrammer er lokalitetsbaseret. Med et cyklogram er det nemt, at konstatere, hvorvidt aktiviteterne udføres i et optimalt flow, og samtidigt er det enkelt, at finde de komplekse knudepunkter, hvor flere arbejder på sammen sted og tid. På næste side (fig. 5) findes et Gantt-diagram overført til et cyklogram, hvor disse uhensigtsmæssigheder straks optræder anskuelige. Side 23 af 71

25 Figur 5 Gantt-diagram overført til cyklogram 18 Det bliver i samme figur ligeledes synligt på hvilke tidspunkter, der forefindes en ineffektiv brug af tid og plads. For, at optimere dette, er det klart, at det handler om, at fordele aktiviteterne mere ligeligt, så de opnår et bedre flow, samt undgår kollision. Dette opnås ved, at linjerne ligger så tæt, som muligt og helst med den samme hældning, men med en stadig fokus på bemandingen. Herunder (fig. 6) er samme byggeri optimeret med et mere ens og bedre flow således, at kollisioner og døde perioder minimeres. Figur 6 - Samme byggeri, men optimeret cyklogram 19 Sammenlignes de to cyklogrammer, så er byggeperioden ikke reduceret, men der er på forhånd i stedet undgået flere problemstillinger, som i sidste ende nemt ville kunne forlænge byggeperioden, eller på samme baggrund tvinge entreprenørerne til fordyrende foranstaltninger for, at undgå disse forsinkelser. 18 Håndbog i Trimmet Byggeri, s. 123, version 2.1, januar Håndbog i Trimmet Byggeri, s. 123, version 2.1, januar Side 24 af 71

26 Det er klart, at da det anvendte Gantt-diagram ikke er kendt, er det selvfølgelig ikke muligt, at studere, hvorledes dette er sammenligneligt med en gennemsnitlig tidsplan, og derfor vil en sådan overførsel til cyklogram ikke med fornøden sikkerhed finde ligeså mange uhensigtsmæssigheder hos alle Ganttdiagrammer, men det kan i denne sammenhæng dog nævnes, at de problemstillinger, der uomtvisteligt forefindes på den første plan, er blevet mere tydelige med den lokalitets-dimension, der er opnået gennem cyklogrammet. 1.4 En bedre byggeproces Der er igennem de tidligere kapitler rettet fokus på tankegangen og filosofien bag Trimmet Byggeri, ligesom flere værktøjer under emnet er blevet forklaret, men en anden tilgangsvinkel til, at skabe værdi gennem Trimmet Byggeri er forbedring af samarbejdet og byggeprocessen gennem mere bløde værdier, hvorfor jeg vil benytte følgende afsnit til, at beskrive fokusområder, der kan have en positiv indvirkning på dette. På den 13. årlige konference i The Internal Group for Lean Construction blev det bl.a. sagt, at: Et perfekt byggeri gennem en utilfredsstillende proces, vil altid efterlade en utilfreds bygherre, mens et ikke helt tilfredsstillende byggeri leveret gennem en perfekt proces, vil give en langt gladere bygherre. 20 Det beviser i min optik, at der på dette område, ved, at skabe en proces, der ikke er tynget af konflikter og gnidninger, er en værdifuld fordel at høste - både ifm. Bygherres opfattelse, men ligeledes i dagligdagens samarbejde entrepriserne imellem Inddragelse af håndværkerne Danske håndværkere er veluddannede og kombineret med den vekselfordeling af skoleophold og virksomhedsophold, der kendetegner erhvervsuddannelserne, så de er samtidigt godt forberedt til, at deltage aktivt i byggeprocessen, men der gøres ikke altid brug af disse kompetencer og viden. LPS lægger op til, at sjakkene og formændene samarbejder, og dette samarbejde fører flere fordele med sig, hvilket skal forstås ved, at håndværkerne løser flere småproblemer på projektet uden, at inddrage mellemledere. Det er logisk i mine øjne, at de personer, der står med hammeren i hånden og udfører arbejdet, også har den største viden om de egentlige forhold, som sammenlagt med deres erfaring giver en unik kompetence til fri afbenyttelse for mellemlederen. Godt samarbejde og inddragelse af håndværkernes viden og erfaring giver en synergi, der tilsammen øger arbejdsressourcerne, hvilket ses ved, at = 5, hvilket også er et resultat af de øgede tilhørsforhold for håndværkerne, der gennem inddragelsen udbygger deres ejerskabsfølelse til projektet. Hvilket i sidste ende giver en større motivation og engagement lidt, som det ses med Flores forståelse af samarbejdet, hvor pålideligheden bag en aftale er større end ved en ordre. 20 Håndbog i Trimmet Byggeri, s. 63, version 2.1, januar Side 25 af 71

27 1.4.2 Den nye mellemleder For at initiere den ovenstående inddragelse af håndværkerne, der kræves ved implementering og anvendelse af Trimmet Byggeri, og hvor selvstyrende grupper og fokus på flow er vigtige, men med anvendelse af utraditionelle elementer, ser jeg det, som værende nødvendigt med fokus på mellemlederen. Helt overordnet så findes der i denne forståelse i mellemtiden to typer mellemledere, hvor der er dem, som kan overskue hele byggeprojektet i hovedet, og, som har styr på hver enkelt detalje, hvilket gør dem i stand til, at tage alle beslutninger herom. Samtidigt er der den type, som erkender, de ikke behøver at vide alt, og, som ikke er bange for, at involvere de udførende i processen. Tidligere var den første type mest anvendt med mere eller mindre succes alt efter mellemlederens kompetencer, men branchen får stadig mere fokus på den anden type, der har vist sig, at give bedre resultater og større arbejdsglæde hos ledere og håndværkere. Den anden type mellemleder kræver et individ, der er parat til, og, som magter, at omstille sig, da jobfunktionen ikke længere er bestående af den traditionelle uddelegering af ordrer, som bedrevidende, men i stedet bør rollen udfyldes, som en vejledende instruktør, der viser retningen for sine medarbejdere, og, som derudover stadig bevarer fokus på logistikfunktionen ift. LPS. Håndbogen beskriver denne type mellemleder med følgende udsagn (tab. 4 herunder): En type der har: Hans vigtigste sætninger: - Ro - Hvad synes du selv? - Overblik - Hvad skal jeg synes? - Evne til at motivere - Rygrad til, at delegere opgaver med viden om, at det kan gå galt - Styrke til, at acceptere at det går galt ind imellem, og så er det stadig mit bord Tabel 4 - Den nye mellemleder 21 - Jo, vi har jo det her, der skal laves nu, hvordan mener du, vi skal gribe det an? - Tjoo, jaahh, nææhh, nej hvis du virkelig mener det, så synes jeg, at vi skulle Kick-Off-møder En metode til, at øge motivationen og engagementet hos formænd og håndværkere kan være gennem Kick- Off-møder, hvor en kombination af oplæg, dialog og fysiske teambuilding-øvelser præger dagsordenen. Projektet samt værdigrundlaget og tankerne bag det gennemgås, hvilket bedst gøres med hjælp fra rådgiverne. Dette er med til, at oplyse og gøre håndværkerne bevidste herom, samt gøre dem til en del af dette værdigrundlag, hvorfor de også har større tilbøjelighed til, at få en ejerskabsfølelse til projektet. I de tilfælde, hvor projektet udføres i hovedentreprise eller en lignende model, hvor en ejer byggeprocessen, kan denne også stå for møderne, men med deres praktiske indgangsvinkel vil der typisk være mere fokus på processen og samarbejdet, end det er arkitektens vision og bygherres værdier, som optager programmet. 21 Håndbog i Trimmet Byggeri, s. 136, version 2.1, januar Side 26 af 71

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen

Mini projekt C201. Afleveret d. 30. april 2003. Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen. Jesper Linding Rikke Pedersen PROJEKTLEDELSE Mini projekt C201 Afleveret d. 30. april 2003 Udarbejdet af: Anne Svendsen Martin Thaarup Asger Bendtsen Jesper Linding Rikke Pedersen BROHUSET 1 Indledning En virksomheds struktur kan være

Læs mere

Byggeri som en Produktion

Byggeri som en Produktion Netværket for Ledelse i Byggeriet Byggeri som en Produktion 1. Februar 2012 Sven Bertelsen 1 Hvad er det? TP WIP / CT 2 Hvorfor? Byggeri er en produktion Vi fremstiller noget Vi tror det er noget særligt

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Projektledelse 6. semester

Projektledelse 6. semester Projektledelse 6. semester Trimmet Byggeproduktion Randi Muff Ebbesen Agenda Baggrund for forandring Aktuelle udviklingsinitiativer BYGiNORD BYGSOL Trimmet byggeproduktion Last planner Proceslederen Kollektivcentret

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

"Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv

Trimmet Byggeri - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Nettverkssamling Lean Shipbuilding/Lean Construction "Trimmet Byggeri" - Lean Construction og Last Planner fra et dansk perspektiv Pernille Walløe Bygherrerådgivning og projektledelse COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009

Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 VIA U.C. Campus Horsens Speciale 7. Semester - Benjamin Gjettermann Sand 30-11-2009 Vejleder: Birte Lyng Vestergaard TITELBLAD SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Birte Lyng Vestergaard FORFATTER: Benjamin Gjettermann

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Last Planner System i teori og praksis

Last Planner System i teori og praksis Last Planner System i teori og praksis Cathrine Engstrøm Afgangsprojekt 2011 Byggeledelse, 4. semester ved Institut for Mekanik & Produktion, Aalborg Universitet Titel: Last Planner System i teori og

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 12 December 2009

Nyhedsbrev Nr. 12 December 2009 Nyhedsbrev Nr. 12 Indhold: Inspiration til bedre byggeprocesser 2 Finland tur-retur 3 Mod skal forvandle drøm til virkelighed 4 Håndbogen opdateres 6 Kalender 7 Inspiration til bedre byggeprocesser Praktiske

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel

Gør virksomheden interaktiv. Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel Gør virksomheden interaktiv Et værktøj der giver strategidiskussionen en ny vinkel November 2004 FORFATTERE Udviklingschef

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst

Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002. Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Landbrugets Rådgivningscenter Scandinavian Congress Center 2002 Konferenceindlæg ved: Lektor, ingeniør Verner Markussen Vitus Bering CVU Øst Byggeprocessen Bygherre Rådgiver Entreprenør Det problemfyldte

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office

Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Sikkerhed og overblik for entreprenører Produktionsstyring med Vico Office Med BIM kan du spå om fremtiden, og forudse problemer på din byggesag En skarp pris og en vunden opgave, er langt fra ensbetydende

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere