At tale om menneskene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At tale om menneskene"

Transkript

1 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET At tale om menneskene Line Baagø-Rasmussen Cille Naerbout Nr. 222/2007 Projekt- & Karrierevejledningen

2 Projekt- & Karrierevejledningens Rapportserie Nr. 222/2007 At tale om menneskene Line Baagø-Rasmussen & Cille Naerbout ISSN: ISBN: Se øvrige udgivelser i rapportserien og foretag bestillinger direkte på Projekt- & Karrierevejledningens hjemmeside. Projekt- & Karrierevejledningen Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Center for Sundhed og Samfund Øster Farimagsgade København K

3 At tale om menneskene Hovedopgave ved Sociologisk Institut Københavns Universitet Maj 2007 Line Baagø-Rasmussen og Cille Naerbout Eksamensnumre: 1306 & 1310 Vejleder: Jeff Geertsen Smidt

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Disposition Integration Dannelsen af parallelsamfund Den bureaukratiske fremmede Os og dem Dannelsen af sammenhængskraft Anerkendelse Det sociologiske fundament Sociologisk teori og diskursteori Det diskursive univers Diskursbegrebet Ideologi og objektivitet Dannelsen af identitet og diskursive grænser Subjektet Diskursiv identitetsdannelse Konflikter mellem identiteter Diskurs som ressource Roller Undersøgelsens præmisser Analyse Regeringens integrationsdiskurs Indsamling af empiri Konsekvenser Tidsperioder Empirisk overblik Diskursteoretisk analysestrategi Diskursens objekt Ideologierne Arbejdsdeling Danmark som et homogent land Islams uforenelighed med danske værdier Integrationsdiskursens nodalpunkt Interviewanalyse Informant-kriterier Konsekvenser af informantkriterier Udformning af interviewguide Transskriptionsstrategi Diskurspsykologisk analysestrategi Informantanalyse...41

5 7.3 Analyse opsamling Sociologiske konsekvenser Sociologiske metabetragtninger Konklusion Perspektivering Litteraturliste...60 Bilag I...61 Bilag II...62 Bilag III...64 Transskriptionsoversigt: Interview 1 (Peter) Interview 2 (Henrik) Interview 3 (Morten) Interview 3 (Imam Abdul Wahid Pedersen)

6 1. Indledning Mennesker taler med hinanden; og de taler om hinanden og til hinanden. Mennesker hører på hvad andre mennesker siger og funderer over dét, der bliver sagt. Og de danner sig en opfattelse af hvordan tingene og ordene hænger sammen. Ordene danner billeder i den menneskelige bevidsthed, når vi lytter, når vi læser, eller når vi taler. Mennesker bruger ordene, bruger sproget, til at forstå andre mennesker og til at forstå den verden, der omgiver dem. Alle kender følelsen af glæde når nogen fortæller os, at vi er søde; og vi kender følelsen af at blive kede, når nogen fortæller os det modsatte. Det gør vi fordi ordene og sproget påvirker. Det har oftest stor betydning hvem ordene kommer fra, og ikke mindst hvilke ord som bruges. Valget af ordene, og valget af deres indbyrdes rækkefølge, er en kunst: En talekunst, som kaldes retorik; Dét at kunne formidle et stof, mundtligt eller skriftligt, så det vinder gehør 1. Denne kunst har især vundet indpas i den politiske arena, hvor netop kampen om gehør synes stadig mere intens. Politik handler om samfundet, og politikerne taler om visioner for samfundet. I Danmark har disse visioner på de seneste særligt handlet om integration. Og vel at mærke om integrationen af flygtninge og indvandrere. Disse visioner italesættes som aldrig før, og de italesættes mere og mere; og medierne viderebringer visionerne fra politikerne til befolkningen. På denne måde dannes der billeder og opfattelser af flygtningene og af indvandrerne i samfundet. Det er hvad disse billeder og disse opfattelser gør, som er fokus for denne undersøgelse. For at blive integreret i det danske samfund, skal man have opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab. Flygtninge og indvandrere, som har opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab, søges således integreret i det danske samfund. Ved regeringsskiftet i 2001 danner partierne Venstre og Konservativt Folkeparti regering og får sit parlamentariske grundlag fra Dansk Folkeparti. Samtidigt får Danmark for første gang et Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration og en dertilhørende integrationsminister. Dermed er der nu i Danmark, eksplicit formuleret en politik med en intention om at integrere en særlig gruppe i samfundet. Regeringen har, med andre ord, dannet en integrationsdiskurs. Ud fra denne diskurs, dannes nogle objektive kendsgerninger eller ideologier i forhold til opfattelsen af flygtninge og indvandrere. De forståelser, som ligger i ideologierne, er med til at placere flygtninge og indvandrere i det danske samfund og de tildeles dermed en identitet i det danske samfund. Intentionen med denne tildeling af identitet er at skabe en succesfuld integration i det danske samfund og hermed bliver det relevant at undersøge hvilke 1 Politikens Nudansk Ordbog

7 konsekvenser tildelingen af identiteter får for integrationsprocessen. Herunder om den intenderede konsekvens opnås. Med afsæt i ovenstående, ønsker vi at undersøge regeringens og dennes støtteparti, Dansk Folkepartis, italesættelse af flygtninge og indvandrere i Danmark. Herunder hvilke konsekvenser denne italesættelse har for integrationen af flygtninge og indvandrere i Danmark. Således bliver vores problemformulering som følger: Hvilke ideologier indeholder regeringens integrationsdiskurs, vedrørende flygtninge og indvandrere, som den kommer til udtryk i medierne i Danmark? Hvilke identiteter konstruerer regeringens integrationsdiskurs? Hvilke konsekvenser får konstruktionen af disse identiteter for integrationen af flygtninge og indvandrere i Danmark? Kommentarer: - Når vi taler om, at regeringens integrationsdiskurs kommer til udtryk i medierne er vi klar over, at medierne ikke er en neutral aktør. Her fokuseres på det faktum, at den politiske diskurs som medierne udtrykker, er den, der når ud til befolkningen i højere grad end folketingsdebatter og partiprogrammer mv. De skrevne medier udgøres af presseklip fra Dansk Flygtningehjælps pressearkiv. - Begrundelsen for at inddrage Dansk Folkeparti er, at regeringen får langt de fleste tiltag gennemført via Dansk Folkepartis mandater, hvorfor Dansk Folkeparti har spillet en særdeles central rolle i dansk politik siden regeringsskiftet i I undersøgelsen benævnes flygtninge og indvandrere således: flygtninge/indvandrere. Vi inkluderer flygtninge i denne benævnelse, da de ofte aldrig får mulighed for at vende hjem, men får opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab og bliver i Danmark.

8 2. Disposition I forhold til vores problemformulering kan vi fastslå tre fokuspunkter, som skal belyses gennem undersøgelsen. Det første er, hvilke ideologier, der indeholdes i regeringens integrationsdiskurs, det næste er hvilke identiteter som skabes af denne diskurs, og det sidste er hvilke konsekvenser disse identiteter har for integrationen af flygtninge/indvandrere i Danmark. For at undersøge disse tre fokuspunkter finder vi det nødvendigt at bringe to niveauer i spil, som vi benævner: - Et strukturelt systemniveau - Et individuelt handlingsniveau Når vi undersøger det første fokuspunkt, opererer vi på det strukturelle systemniveau, hvorved vi kortlægger ideologierne i regeringens integrationsdiskurs. Når dette er gjort kan vi undersøge hvilke identiteter disse ideologier skaber. Denne manøvre forbinder det strukturelle systemniveau med det individuelle handlingsniveau. Hvilke konsekvenser konstruktionen af disse identiteter får for integrationsprocessen, undersøger vi på det individuelle handlingsniveau. Herefter ser vi på hvilken betydning disse konsekvenser har på det strukturelle systemniveau. Det skal understreges, at forholdet mellem de to niveauer er dialektisk. Undersøgelsens overordnede genstandsfelt er integration, hvorfor vi indledningsvis vil redegøre for hvorledes begrebet kan forstås og anvendes indenfor sociologien. Denne redegørelse foretager vi med udgangspunkt i Emile Durkheims teori. Dette gør vi idet hans teori om integration i samfundet, kan udgøre afsættet for en sociologisk ramme, hvormed vi kan undersøge vores problemformulering. Ved at udvide Durkheims begreb om integration opstiller vi et sociologisk fundament, som kan belyse vores empiri. For videre at belyse problemstillingen diskursanalytisk, inddrager vi diskursteorien, som den præsenteres af Ernesto Laclau og Chantal Mouffe, samt Jonathan Potter og Margaret Wetherells diskurspsykologiske teori. For at afdække ideologierne i regeringens integrationsdiskurs foretager vi en diskursteoretisk analyse af presseklip, hvorunder vi undersøger de identiteter som ideologierne konstruerer. De konsekvenser dannelsen af disse identiteter får, undersøger vi ved at foretage en diskurspsykologisk analyse af vores interviews.

9 Herefter foretages en opsamling hvor resultaterne fra diskursanalysen sammenstilles med det teoretiske fundament. Vi sammenstiller således vores sociologiske ramme med en diskursanalytisk for at kunne operationalisere og belyse problemformuleringen. Opsamlingen leder til en konklusion hvorefter vi foretager en uddybende perspektivering i forhold til analysen. 3. Integration Integrationsbegrebet er som nævnt et centralt element i undersøgelsen. Der findes imidlertid mange måder hvorpå begrebet kan defineres og operationaliseres, hvorfor vi finder det obligatorisk at udrede en opfattelse af begrebet, som understøtter besvarelsen af denne undersøgelses problemformulering. Vi tager hermed udgangspunkt i Emile Durkheims samfundsteori, som introducerer integrationsbegrebet for første gang i den sociologiske tradition. Durkheim taler om samfundet som en organisme, hvori samfundsindividerne kan integreres på forskellig vis. I det følgende redegør vi for hvordan vi tolker Durkheims integrationsopfattelse, som omhandlende hvordan moraliteten sikrer den sociale sammenhængskraft. Vi kan ved at tage udgangspunkt i denne tolkning belyse vores problemformulering. I det følgende redegøres nærmere for dette. Durkheims teori er empirisk funderet idet han undersøger moraliteten ved at se på det han kalder sociale fakta. Sociale fakta udgør samfundet, og det er ved at undersøge disse, at Durkheim udleder viden angående moraliteten og dens tilstand i samfundet. Sociale fakta har en række karakteristika: De udgør sociale strukturer, kulturelle normer og værdier. De udøver tvang på individet i alle aspekter af det sociale liv. De skal behandles som ting og skal studeres empirisk. De er generelle og er derfor ikke bundet til det enkelte individ. De er sui generis, hvilket betyder, at samfundet er mere end blot summen af individer. De kan kun forklares af andre sociale fakta (Ritzer 2003: 73). Disse karakteristika bliver konstituerende for Durkheims individforståelse. Individet må hele tiden forstås i forhold til samfundet. De sociale fakta udøver, i kraft af sui generis, tvang over individet og regulerer det ved hjælp af normer og værdier. Herunder skelner Durkheim mellem materielle og immaterielle fakta:

10 Materielle fakta direkte observerbare fænomener 2 Immaterielle fakta moralske kræfter 3 Idet de immaterielle fakta ikke er bundet til individets bevidsthed, kommer de kun til udtryk når individerne indgår i social interaktion. Individets bevidsthed kan således anskues, som medium for de immaterielle fakta. Herved bliver den sociale interaktion underlagt samfundets normer og værdier, og det sociale konstitueres i interaktionen mellem individer. Derfor må interaktionen, og ikke individet alene, studeres hvis man ønsker at undersøge samfundet (Ritzer 2003: 74-75). I sin bog Om den sociale arbejdsdeling beskæftiger Durkheim sig med en analyse af moralitetens forandring i udviklingen fra den segmentere til den organiserede samfundstype, og til disse samfundstyper knytter han to bevidsthedsformer, idet han anser menneskets bevidsthed som værende inddelt i to dele: Den ene del udgøres af den kollektive bevidsthed, som deles af hele samfundet, og den anden udgør den individuelle bevidsthed, som indeholder individets særtræk. Den kollektive bevidsthed er således stærkere og mere dominerende end den enkeltes. I hans teori om arbejdsdelingen, betyder en overvægt af den kollektive bevidsthed, at samfundet er segmentært og en overvægt af den individuelle bevidsthed, at vi befinder os i det organiserede samfund (Durkheim 2000: 120). Til disse bevidsthedsformer knytter sig to former for solidaritet, mekanisk og organisk solidaritet. Den mekaniske solidaritet opstår i kraft af lighedspunkter (ressemblances) mellem individerne (Durkheim 2000: 120), mens den organiske opstår når individerne bliver gensidigt afhængige på grund af specialiseringen i arbejdsdelingen (Durkheim 2000: 216). Ved at se på et givent samfunds sociale interaktionsmønster kan vi karakterisere om det er præget af lighedspunkter eller specialisering, og deraf hvilken solidaritetsform som er dominerende. Durkheim knytter solidaritet an til moral: Man kan sige, at moral er alt det, som er en kilde til solidaritet, alt det, som tvinger mennesket til at regne med de andre, at indrette sine bevægelser efter noget andet end tilskyndelse fra egen egoisme (Durkheim 2000: 351). Således kan vi udlede, at samfundets moral er den kraft, som sikrer, at individernes handlinger er solidariske. Solidariteten opstår som nævnt i kraft af enten lighedspunkter eller gensidig afhængighed (specialisering) mellem individerne. Af ovenstående citat fremgår det imidlertid, at moralen er kilden til 2 For eksempel arkitektur. 3 For eksempel love, værdier og kultur.

11 solidaritet, hvorfor moralen må være tilstede, før der kan opstå solidaritet i samfundet. Det vil sige, at moralen ligger til grund for, at individerne integreres på en sådan måde, at der skabes sammenhængskraft (solidaritet) 4. I vores forståelse af Durkheim må vi altså tage udgangspunkt i hvordan den sociale interaktion foregår, herunder om den er præget af solidariske handlinger, for at kunne anskueliggøre om der eksisterer social sammenhængskraft i samfundet. Samfundstyperne er således præget af en særlig social praksis, som vi definerer ud fra hvilken social interaktionsform, bevidsthedsform og solidaritetsform, som præger et givet samfund 5. I og med at disse elementer antager karakter af at være sociale fakta, bliver den sociale praksis en social fakta. Den sociale praksis får hermed, blandt andet, karakter af at være tvingende for individet. Med andre ord kan vi sige at den sociale praksis subjektiverer individet. Durkheim mener som nævnt, at den organiserede samfundstype er præget af en overvægt af den individuelle bevidsthed, hvorved den kollektive tildeles mindre betydning. En opfattelse som Talcott Parsons tager op til revision, og som vi finder gunstig i forhold til at opnå forståelse for de strukturer, som skaber værdifællesskaber i det moderne samfund 6. Parsons understreger, at den kollektive bevidsthed også besidder en central funktion i det organiserede samfund. Han mener, at den kollektive bevidsthed bliver nødvendig for at konstituere enhed i diversiteten, som bliver fremtrædende i det moderne samfund, hvor lighedspunkterne mellem individerne erstattes med en specialisering i form af arbejdsdelingen (Parsons 1967: 5). Heraf kan vi udlede, at det er nødvendigt med en over-individuel kollektiv bevidsthed (et værdifællesskab) i dette specialiserede samfund, for at kunne interagere meningsfuldt. Dette må betyde, at den kollektive bevidsthed skal kunne skabe enhed også i det organiserede samfund, hvilket vil sige, at den må indeholde en fælles overbevisning blandt individerne, som formår at påminde dem om, at de er en del af en større helhed, og hermed sikre, at de interagerer solidarisk. Dette således at sammenhængskraften bevares; selv i et samfund præget af forskellighed. Som medie for den kollektive bevidsthed inddrager vi sproget. Durkheim definerer selv sproget som en social fakta, der i sin egenskab af dette bliver konstituerende for samfundet. Sproget kendetegnes således ved at skulle studeres empirisk, være eksternt og tvingende i forhold til individet og kun at kunne forklares ud fra andre sociale fakta (Ritzer 2003: 74). Denne opfattelse af sproget sætter det i en central position når vi skal forklare hvorledes det strukturelle systemniveau kan sættes i forhold til det individuelle 4 Der skal her gøres opmærksom på, at Durkheim er uklar hvad angår forholdet mellem moralitet og solidaritet. Ovenstående er hermed udtryk for vores tolkning. 5 Det organiserede samfund er eksempelvis præget af: gensidig afhængighed, individuel bevidsthed og organisk solidaritet. 6 Med moderne samfund, menes der her den Durkheimske forståelse, hvorunder det moderne samfund defineres som organiseret.

12 handlingsniveau. Sproget eksisterer på det strukturelle plan og tages samtidigt i brug på det individuelle plan, hvorved det strukturelle element kan anskueliggøres i individernes interaktion. Endvidere definerer vi sproget som værende i stand til at indtage både en immateriel og materiel karakter; en opfattelse vi vender tilbage til senere 7. Af ovenstående kan vi hermed udlede, at sproget får en helt central funktion for den sociale praksis, idet de begge er sociale fakta og hermed kun kan forklares af hinanden. Sproget må således hele tiden forstås i tilknytning til den sociale praksis. Vi kan hermed fastslå, at det sociale altid må være sprogligt formidlet. Ovenstående udredning af Durkheims integrationsopfattelse giver os nogle teoretiske redskaber hvormed vi kan udforske vores problemformulering: Integration som social sammenhængskraft Social praksis som en social fakta Sproget som en social fakta Med afsæt i disse punkter vil vi i det følgende vise hvordan vi ved yderligere at udvide Durkheims integrations- og moralitetsbegreb, kan modernisere logikkerne for den integrationsproces han beskriver, og anvende dem i vores undersøgelse. I og med, at Durkheim ønsker at studere moraliteten i samfundet, ønsker han at studere noget immaterielt, hvilket betyder, at han i udgangspunktet må tage fat i noget materielt, som genstand for sit studie (Ritzer 2003: 75). Før vi går videre med en metodisk operationalisering af denne opfattelse, må vi tage endnu et par skridt for at tydeliggøre integrationsbegrebet. Den opfattelse af integrationsprocessen, som vi har redegjort for ovenfor, konstituerer grundlaget for de mekanismer vi ønsker at trække på i denne undersøgelse. Objekterne for Durkheims integrationsopfattelse omhandler imidlertid individer, som i forvejen befinder sig indenfor samfundets rammer. Da vi, som det fremgår af problemformuleringen, ønsker at tale om integrationen af nogle udefrakommende individer, finder vi det nødvendigt at udvide hans forståelse til også at omfatte integrationen af fremmedelementer i samfundet 8. Durkheim udvider selv begrebet en anelse når han omtaler, at det er let for et individ, som besidder lighedspunkter, der ligner kollektivets, at blive integreret når samfundet er præget af den mekaniske solidaritet. Derimod er det sværere for et individ at blive integreret i den organiske solidaritet på grund af arbejdsdelingen, fordi dette 7 Durkheim definerer ikke selv sproget indenfor hans opdeling i materielle og immaterielle fakta, men indikerer blot at sproget har en central position i samfundet. 8 Dette var ikke en virkelighed for Durkheim i det franske samfund i slutningen af 1800-tallet (Haste 2000: 7) og han kan derfor, med god grund, ikke tage stilling til og inkludere denne nutidige problematik i sin teori.

13 forstyrrer den allerede fastsatte fordeling af arbejdet og ændrer relationerne. Derfor vil et sådant samfund modsætte sig en sådan indtrængen 9 (Durkheim 2000: ). Denne udvidelse kræver således et større fokus på moralitetsbegrebet, idet sammenhængskraften bliver sværere at sikre når samfundets kollektive bevidsthed møder en fremmed kollektiv bevidsthed. Det fordres hermed, i tråd med Parsons, at den kollektive bevidsthed må rumme en mulighed for at kunne inkludere diversitet, i form af fremmede kollektive bevidstheder. Således udvider vi Durkheims integrationsopfattelse til også at kunne omfatte integrationen af fremmede kollektive bevidstheder. Tager vi udgangspunkt i mødet mellem forskellige kollektive bevidstheder, bliver det nødvendigt at kunne anskueliggøre forskellighed. Det vores udvidelse hermed implicerer, er en inddragelse af et etnicitetsbegreb i forhold til integrationen af fremmede kollektive bevidstheder. Etnicitetsbegrebet kan i første omgang defineres som et begreb, der søger at klassificere mennesker og grupperelationer (Eriksen 1997: 34). Vi kan sige, at etnicitetsbegrebet konstitueres i det øjeblik forskellige kollektive bevidstheder mødes. Det handler om at opdele mennesker i forskellige kulturelt adskilte grupper og deraf markere deres indbyrdes relationer (Eriksen 1997: 34). Det skal understreges, at vi ønsker at knytte etnicitetsbegrebet an til Durkheims forståelse af integration, som en proces der gør dele til en helhed. Til nuancering af denne integrationsopfattelse benytter vi Charlotte Hamburgers forståelse af integration. Ifølge Hamburger bør man afholde sig fra at benytte integrationsbegrebet, som en samlebetegnelse for forskellige integrationsstrategier (Hamburger 1990: 306-7) og hun definerer to integrationsstrategier: en pluralistisk strategi og en smeltedigel strategi. Hun adskiller dem ved at påpege, at smeltedigelen kræver en konsensus i samfundet om, at man blander kulturerne til ukendelighed, og ikke bevarer særtræk ved de enkelte kulturer, det vil sige danner en ny fælleskultur. Derimod tillader den pluralistiske integration, at de forskellige kulturer bevarer deres særtræk, men sammen skaber et flerkulturelt samfund. Denne fællesbasis skal så harmonere med de forskellige kulturer (Hamburger 1990: 309). Hamburger beskriver også begrebet assimilation, som omhandler det samme; at gøre noget til en helhed, men herunder at gøre det fremmede element lig med kulturen/etniciteten i modtagerkulturen (Hamburger 1990: 307). Det afkræves af den enkelte fremmede at blive som resten af samfundet, hvorfor Hamburger mener, at den ikke er identisk med integrationsstrategierne, men blot beslægtet (Hamburger 1990:307). Da vi ikke kan udelukke, at assimilation kan sikre sammenhængskraften i et givent samfund, definerer vi imidlertid disse tre betragtninger, som strategier, der kan integrere individerne. Den sidste strategi 9 Dette betyder ikke, at man her kan se kimen til en ny forståelse af integration hos Durkheim; blot at selve integrationen i det pågældende samfund kan blive forstyrret hvis det konfronteres med udefrakommende dele som kan passe ind i integrationsprocessen.

14 Hamburger nævner er segregation. En strategi, som står i skarpest kontrast til de tre andre, da den ikke søger at forene, men derimod at adskille (Hamburger 1990: 307), hvorved der dannes parallelsamfund. Det vil sige, at de udefrakommende elementer ikke bliver en del af samfundet, men danner et samfund i samfundet. Vi kan nu opstille ovenstående i følgende model: Kollektiv ny/basis bevidsthed (begge inkl.) Dansk kollektiv bevidsthed Fremmed Kollektiv bevidsthed Samfund B A Samfund Dansk kollektiv bevidsthed Fremmed kollektiv bevidsthed Figur 1 Samfund Som det fremgår af figur 1 kan mødet med en fremmed kollektiv bevidsthed give to udfald. Det første udfald (A) er et eksempel på segregation, som adskiller den danske kollektive bevidsthed og den fremmede kollektive bevidsthed, hvorved der opstår parallelsamfund. Ved det andet udfald (B) nedbrydes grænserne mellem den danske og den fremmede kollektive bevidsthed enten ved dannelsen af en ny/basis fælles kollektiv bevidsthed (smeltedigel eller pluralisme) eller ved bevarelsen af den oprindelige (assimilation). Det afgørende for de to udfald bliver således om sammenhængskraften sikres eller ej, i forhold til hvorvidt tvangsudøvelsen fra de sociale fakta sikrer, at moraliteten opretholdes. En vigtig pointe her er, at en fejlslagen assimilation kan udmunde i segregation. Dette hvis de fremmede modsætter sig en tvangsassimilering, hvorved de ikke integreres, men danner parallelsamfund. I forlængelse af dette, er det relevant at påpege muligheden for, at integrationsprocessen kan udvikle sig patologisk (Durkheim 2000: 315). Et eksempel på dette, finder vi hos Durkheim, når han omtaler hvordan en påtvungen arbejdsdeling kan forårsage, at samfundets sammenhængskraft svækkes. Den påtvungne arbejdsdeling er karakteriseret ved, at individerne i samfundet påtvinges opgaver, som ikke er

15 acceptable for dem (Durkheim 2000: 333). Dette sygdomstræk betyder, at adgangen til de forskellige positioner i arbejdsdelingen ikke er spontan og ydet efter merit, men i stedet tildelt efter for eksempel arvesystemet. Spontaniteten fastlåses og hindrer udviklingen af den organiske solidaritet, hvilket forårsager at sammenhængskraften langsomt nedbrydes. Muligheden for at kæmpe om de forskellige pladser i arbejdsdelingen er hermed ikke lige. Det er derfor vigtigt, at reguleringen af samfundet sikrer en lighed i kampens ydre vilkår (Durkheim 2000: ). Den tvungne arbejdsdeling kan lede til en patologisk tilstand, som Durkheim betegner anomi, som er udtryk for, at individet ikke føler sig integreret i samfundet og derfor isoleres (Ritzer 2004: 85). Denne tilstand uddyber Parsons yderligere i sin udlægning af Durkheims anomi-begreb, hvori han beskriver hvordan en uoverensstemmelse mellem individets forventninger og formåen skaber anomi. Anomien opstår idet individet faktisk besidder midlerne til at opnå sine mål, men disse mål ikke kan integreres meningsfuldt i samfundets institutionaliserede forventninger og normer, hvorved individet disintegreres, da det ikke kan realisere sine mål (Parsons 1967: 27). Disse patologiske træk bliver således udtryk for en krise i sammenhængskraften. Med udgangspunkt i ovenstående kan vi sige, at dannelsen af parallelsamfund, kan karakteriseres som et patologisk træk i samfundet, idet sammenhængskraften og deraf integrationen ikke sikres. Denne tilstand bunder ofte i en opdeling af os og dem, der bidrager til opretholdelsen af parallelsamfundet. En problemstilling, som kan uddybes ved at inddrage Ulrich Becks og Zygmunt Baumans perspektiver på samme problematik. Vi udvider således det før omtalte segregationsbegreb til at indeholde disse perspektiver. 3.1 Dannelsen af parallelsamfund (Udfald A) Vi inddrager først Ulrich Becks teori om konstruktionen af den fremmede i den refleksive modernitet. Beck tager udgangspunkt i globaliseringen, som en faktor, der har konsekvenser for nationalstaten. Han teoretiserer om samfundet på det vi kalder et strukturelt systemniveau, og ser hermed på de mere strukturelle processer i samfundet, som kan forårsage dannelsen af parallelsamfund. Derefter uddyber vi den omtalte distinktion med Zygmunt Baumans samfundsteori. Bauman beskriver, på et generelt plan, hvordan identitetsdannelsen afhænger af gruppetilhørsforhold, og bevæger sig i forhold til Beck på et mere interaktionistisk orienteret niveau, hvorfor han til at afdække hvordan dannelsen af parallelsamfund foregår på det individuelle handlingsniveau. Herunder hvordan os og dem skabes i et samfund med svækket sammenhængskraft.

16 3.1.1 Den bureaukratiske fremmede Beck tager afsæt i begrebet fremmed (stranger). Han påpeger, at begrebet indeholder en stor ambivalens og deraf frustration, både for den, som ønsker at nogle individer karakteriseres som fremmede, men også for disse fremmede selv, fordi de befinder sig i et spændingsfelt når det kommer til identitetsdannelsen (Beck 1998: 125). Dette spændingsfelt opstår ligeledes på grund af en kategorisammenblanding af fremmed og udlænding, og disse skal der, ifølge Beck, skelnes imellem. Udlændingen er klar over hvor han hører til når han besøger/er i vore samfund, hvorimod den fremmede er fra vores eget samfund (Beck 1998: 126). I den refleksive modernitet opløses alle gruppetilhørsforhold og erstattes af individualismen. Globaliseringen medfører, at alle fremmedgøres og løsnes fra deres rødder, da det refleksive individ befinder sig i mange forskellige samfund; de er blevet mobile (Beck 1998: ). Dette efterlader ikke begrebet fremmed uden indhold, men resulterer i stedet en politisering af sikkerhedsspørgsmål. Fordi det fremmede bliver mere og mere synligt i dagligdagen, genopliver det tabuernes tid (Beck 1998: 134). Fokuseringen medfører fremkomsten af the strong state, som skal forhindre inficeringen fra fremmedheden i at undergrave samfundet (Beck 1998: 136). Med andre ord kan vi sige, at den nationalstatslige kollektive bevidsthed trues af fremmede kollektive bevidstheder. The strong state forsvarer sig ved at konstruere fremmed som et bureaukratisk begreb, som gør termerne flygtning, indvandrer, asylansøger osv. svære at adskille (Beck 1998: 135). Frygten betyder, at fundamentale rettigheder overtrædes for at sikre sikkerheden, hvilket medfører, at staten bliver en sikkerhedsstat, som betragter hver enkel borger som en potentiel risiko, og derfor indskrænkes friheden lidt efter lidt. Frygten er skabt af staten, men har fået tag i befolkningen og den støtter derfor sikkerhedsstaten (Beck 1998: 136). Konstruktionen er blevet dobbeltpolitiseret: for det første bliver spørgsmålet om sikkerhed politiseret, hvilket mobiliserer civilsamfundets kontrolinstrumenter 10 og den stærke stat. For det andet erstatter den bureaukratiske fremmede den kulturelle fremmede. Beck mener hermed, at opfattelsen om kulturel forskellighed bliver omdannet til en opfattelse, der udgøres af fjende-stereotyper, som skal legitimere styrkelsen af den forsvarsmæssige sikkerhed og den beskyttende stat (Beck 1998: 139). Beck beskriver hermed hvordan dannelsen af fjende-stereotyper er en forsvarsmekanisme for staten i den refleksive modernitet. Globaliseringen trænger sig på og truer med at opløse det nationalstatslige sammenhold, hvorunder det kan siges, at globaliseringen bliver en trussel for samfundets sammenhængskraft; det vil sige en patologisk trussel, som nationalstaten søger at modarbejde ved at danne fjende-stereotyper. 10 Disse kontrolinstrumenter kan for eksempel være en øget mistro blandt samfundsindividerne og en øget frygt for at naboen er et trusselselement.

17 Vi kan af ovenstående redegørelse for Becks teori om den fremmede udlede, at dannelsen af parallelsamfund sker med udgangspunkt i globaliseringen: Globaliseringen truer nationalstatens kollektive bevidsthed, og som forsvar danner nationalstaten den bureaukratiske fremmede. En forsvarsmekanisme, som bidrager til dannelsen af parallelsamfund, idet den forårsager at nationalstaten lukker sig om sig selv og dermed bliver mindre modtagelig for at indoptage andre kulturer. Med dette har vi et teoretisk redskab, som kan tematisere hvordan parallelsamfund dannes på det strukturelle systemniveau. Ved at inddrage Baumans teori om os og dem, ser vi i det følgende på, hvordan individerne tager Becks bureaukratiske fremmede til sig i identitetsdannelsen. Vi benytter herunder Baumans teori til at anskueliggøre hvordan samfundet grupperes når sammenhængskraften trues, og derved hvordan parallelsamfund dannes på det individuelle handlingsniveau Os og dem Hos Bauman er det nødvendigt for en gruppes identitet og sammenhørighed at positionere sig i forhold til noget andet, og der kan derfor ikke dannes et os uden et tilhørende modsætning dem (Bauman et al.2003: 34, 47). Vi kan således sige at os og dem er udtryk for to forskellige kollektive bevidstheder. Individet skaber sin identitet ved hjælp af referencegrupper 11, idet denne gruppes normer og værdier søges efterlevet. Referencegrupperne opstår når individet tillægger dem signifikans (Bauman et al.2003: 40-41). Tilhørsforholdet til én gruppe forudsætter, at andre tilhørsforhold umuliggøres og herunder inddrager Bauman betydningen af sociale distancer; jo større afstanden er til andre mennesker, desto mere typificeret er vores viden om disse. Det samme gælder vores reaktioner mod dem (Bauman et al.2003: 45-46). Dette medvirker til, at der i individets verdensbillede opstår distinktioner mellem os og dem: Osgruppen er den gruppe, som individet føler, at det tilhører og forstår, mens demgruppen er en gruppe, som individet ikke har adgang til og ikke ønsker at tilhøre. Opfattelsen af gruppen er vag og fragmentarisk og ofte præget af frygt. De to grupper har begge en mistanke om, at den modsatte gruppe ikke forstår dem og nærer begge en frygt for hinanden (Bauman et al.2003: 47). Medlemmerne af individets egengruppe (osgruppen) bliver derfor karakteriseret som in-group, og medlemmerne af fremmedgruppen (demgruppen) som out-group. Her nævner Bauman nationalstaten som et eksempel på egengruppen (Bauman et al.2003: 47), og følger vi dette, kan vi karakterisere egengruppen, som 11 Den normative referencegruppe kan for eksempel være familie, venner osv. Denne gruppe sætter de efterstræbelige normer for individet, uden, at det eller gruppen er nærværende i hver enkelt interaktion. Tilhørsforholdet til denne gruppe forudsætter en vis grad af samtykke, da gruppen evaluerer individets adfærd. Den komparative referencegruppe er ude for individets rækkevidde, og relationen er derfor ensidig, da denne gruppe ikke ænser individet og deraf ikke sanktionerer og belønner dets opførelse (Bauman et al.2003: 40-41).

18 en kollektiv bevidsthed, der ifølge Beck er truet af globaliseringen. Truslen gør, at egengruppen, som forsvar, konstruerer en fremmedgruppe. Bauman påpeger gruppetænkningens ambivalens, da denne behøver frygten for det fremmede for at kunne føle sig tryg (Bauman et al.2003: 47-48). Idealet for gruppen er at skabe solidaritet, og dermed samhørighed. Vi-følelsen, som opstår på baggrund af samhørighed dækker også over gruppens interne differentiering, og appellerer til følelsen af enhed; en følelse som især bliver vigtig når gruppen føler sig truet (Bauman et al.2003: 48). En fremmedgruppe kan på den måde benyttes til at skabe loyalitet overfor egengruppen. Dette ved hjælp af en renselsesproces, som afviser alt det, som er i modstrid med egengruppens idealer, som falsk eller irrelevant. Det bliver en forestilling præget af fordomme, der umuliggør en positiv tilkendegivelse overfor nogle af fremmedgruppens værdier og normer (Bauman et al.2003: 49). En øget tilstrømning af outsidere, kan virke truende på den etablerede gruppe. Selve tilstrømningen vil også påvirke den etablerede gruppes sociale orden og forårsage spændinger, hvilket kan medføre en trang fra den etablerede gruppes side, til at forsvare den traditionelle levevis (Bauman et al. 2003: 50). Dette kan udmønte sig i at egengruppen forsøger at genoprette status quo ved at gøre livet svært for fremmedgruppen (Bauman et al.2003: 57) Vi kan nu sige, at befolkningen udgør en kollektiv bevidsthed, der, i mødet med fremmede kollektive bevidstheder, som en forsvarsmekanisme danner et skræmmebillede for at beskytte sammenhængskraften indadtil i egengruppen. Hermed har vi dannet et begrebssæt til forklaring af dannelsen af parallelsamfund både på det strukturelle system og individuelle handlingsniveau. I det følgende vender vi tilbage til udfald B, som omhandler hvordan sammenhængskraften sikres i samfundet. 3.2 Dannelsen af sammenhængskraft (udfald B) Udfald B kan, som nævnt, opstå på baggrund af tre forskellige integrationsstrategier; en smeltedigel-, pluralistisk- og assimilatorisk strategi. Alle tre strategier søger at gøre samfundet til en helhed. Dog adskiller den assimilatoriske strategi sig som nævnt fra de to andre, idet den, i udgangspunktet, ikke er solidarisk. Assimilation foregår med henblik på at gøre det fremmede lig majoriteten, og hermed ikke på fælles præmisser. Det kræves af individet, at det opgiver sin egen identitet til fordel for en anden, hvilket øger sandsynligheden for en svækkelse af sammenhængskraften og hermed dannelsen af parallelsamfund. I det følgende undersøger vi ud fra Axel Honneths anerkendelsesteori hvilke mekanismer, som kan sikre sammenhængskraften. Honneth beskæftiger sig ligesom Durkheim med moralitet i samfundet og

19 opererer med samfundets moralske grammatik. I modsætning til Durkheim tager han imidlertid individets ontologiske behov, som udgangspunkt, i stedet for samfundet. Honneth definerer solidariteten, som et moderne samfundsudtryk, der udtrykker interaktionsforholdet mellem individer. Solidariteten skal gennem gensidig værdsættelse sikre samhørighed i samfundet (Honneth 2006: 172). Honneth tager udgangspunkt i hændelser, som krænker individet, og hermed samfundets samhørighed. Med udgangspunkt i disse krænkelser, formulerer han et anerkendelsesbegreb, med hvilket det bliver muligt at analysere solidariteten i samfundet og deraf pege på de eventuelle patologiske tilstande, som vi omtalte tidligere i dette kapitel. Anerkendelsesbegrebet er hermed et nyttigt analytisk redskab for vores problemformulering Anerkendelse Honneth fokuserer på individets behov for ontologisk sikkerhed i form af anerkendelse fra samfundet og dets konkrete interaktionspartnere. Således skal samfundet ifølge Honneth sikre lige mulighedsbetingelser for at individet kan indgå i kampen om anerkendelse. Det betyder, at samfundet i udgangspunktet må sikre, at individerne har lige muligheder for at opnå anerkendelse. Anerkendelsen kan opnås i de tre følgende sfærer: kærlighedssfæren, den retslige sfære og solidaritetssfæren, som opbygger subjektets selvforhold med hensyn til henholdsvis selvtillid, selvrespekt og selvværd. Subjektet opnår følelsen af social værdsættelse, og deraf selvværd, når samfundet udtrykker en tillid til de personlige egenskaber, der anerkendes som værdifulde af de øvrige samfundsmedlemmer (Honneth 2006: 172). De tre anerkendelsesformer fordrer således subjektets tryghed i samfundet, ved at sikre en følelse af anerkendelse for dets individualitet og personlige evner. I det følgende redegøres nærmere for den retslige og solidariske sfære 12. Den retslige anerkendelsessfære anerkender subjekterne gennem deres ligeværdige pligter og rettigheder, således, at subjektet føler sig, og behandles som værende, på lige fod med resten af samfundet. Dette indebærer, at subjektet anerkender samfundets normative værdier, således at det er i stand til at behandle andre efter samme normative målestok. Tildelingen af rettigheder og pligter symboliserer subjekternes tilhørsforhold til fællesskabet, og deres indbyrdes anerkendelse af hinanden, som moralsk kapable personer (Honneth 2006: ). Dette betyder, at subjektet anerkendes som et autonomt subjekt, der kan orientere sig efter de moralske standarder i samfundet, hvilket fører til selvrespekt (Honneth 2006: ). Vi kan heraf udlede, at det er nødvendigt, at individet for at blive 12 Den følelsesmæssige anerkendelsesform (kærlighedssfæren) undlades her, idet den ikke har relevans for denne undersøgelse, da vi ikke kan udtale os om den på grundlag af vores empiri.

20 anerkendelsesberettiget i den retslige sfære også selv må anerkende de samfundsmæssige normer og værdier, som kendetegner det samfund individet befinder sig eller indtræder i. Således forudsættes det at individet ved indtrædelse i et givent samfund, først må anerkende de moralske normer og værdier i samfundet, før det bliver berettiget til anerkendelsen. Den solidariske sfære giver subjektet selvværd, når samfundet anerkender dets personlige karakteristika som værdifulde for fællesskabet (Honneth 2006: 165, 168), og det er denne sfære, som danner rammerne for den individuelle frihedsudfoldelse, så længe den foregår inden for de retslige rammer. Denne solidaritet udspringer af det Durkheim kalder den organiske solidaritet, hvor subjekterne ikke er samhørige på grund af lighedspunkter, men gensidigt komplementerer hinanden i arbejdsdelingen (Honneth 2006: 164). Opfyldelsen af disse sfærer afgør ifølge Honneth, om samfundet er moralsk og deraf retfærdigt. Opfyldelsen sikrer subjektets mulighed for at kunne indgå i kampen for anerkendelse. For at kunne anskueliggøre om opfyldelsen lykkes, tager han udgangspunkt i om individet krænkes i de tre anerkendelsessfærer. Honneth mener, at krænkelserne er universelle, i og med at svigt kan forekomme i alle kulturer. I enhver kultur opstår der former for ringeagt, som nægter de pågældende subjekter anerkendelse, hvilket fører til en svækkelse af deres identitet (Honneth 2006: 175). Krænkelsen af den retslige sfære medfører, at subjektet ikke beregnes som moralsk tilregnelig, og derfor krænkes dets rettigheder (Honneth 2006: ). Subjektet tillægges ingen moralsk kapacitet, og inkluderes derfor ikke i samfundets moralske udvikling. I den solidariske sfære, krænkes et subjekt eller en gruppes selvværd hvis de nedværdiges, og deres bidrag til samfundet og dets udvikling ikke regnes for noget (Honneth 2006: ). Dette medfører en følelse af skam, og subjektets handlemuligheder indsnævres (Honneth 2006: 183). Den indignation, som krænkelserne fører til, kan også kaste samfundet ud i en kamp hvor gruppen forsøger at omdefinere anerkendelsesnormerne. Honneths anerkendelsesbegreb giver os hermed et teoretisk redskab til at anskueliggøre sammenhængskraftens tilstand. I og med, at Honneth mener, at de tre anerkendelsessfærer må opfyldes både på et samfundsmæssigt og individuelt plan, kan vi benytte hans teori både på det strukturelle systemniveau samt det individuelle handlingsniveau. I det følgende foretages en opsamling af centrale begreber i vores sociologiske fundament for undersøgelsen.

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Roskilde Universitet Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: Semester: Hus: Projekttitel: Projektvejleder: Gruppenr.: 2013 3. semester 19.2 ARBEJD!

Læs mere

Jeg har hiv, hiv har ikke mig

Jeg har hiv, hiv har ikke mig DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg har hiv, hiv har ikke mig En undersøgelse af identitetsudvikling og anerkendelsesmuligheder blandt unge hivsmittede i Danmark Sisse Liv Lauesen

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu!

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! En kvalitativ undersøgelse af unge kriminelles selvopfattelse Line Græsted Jensen &

Læs mere

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd Side0 Side1 Side2 Jonathan Elkær Nielsen 2011 Studienummer 35675 Vejledere Charlotte Grum (Psykologi) og Klaus Rasborg (Socialvidenskab) Integreret speciale i Psykologi og Socialvidenskab Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Ind under huden. en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Afsluttende rapport Projekt 1.

Ind under huden. en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Afsluttende rapport Projekt 1. Afsluttende rapport Projekt 1.3 Ind under huden en diskursanalyse om mentorskaber i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse Rapporten er udarbejdet af: Barbara Day Birte Kaiser Lone Nordskov Nielsen

Læs mere

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken

Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen og Nokken Emil Alenius Bosrup Thea Krøyer Sune Fredskild Roskilde Universitet 2011 2 Praksis, tilhørsforhold og sted - et casestudie af Sluseholmen

Læs mere

Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet.

Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet. Stine Frydendal Nielsen Institut for Idræt, marts 2009 Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet.

Læs mere

INTEGRATION I DANMARK

INTEGRATION I DANMARK INTEGRATION I DANMARK Kan du sige: Rødgrød med fløde? Roskilde Universitet - 2. semesters projekt Gruppe 9: Caroline Mikkelsen, Kristine Falk Olsen, Millie Cammilla Weng & Stine Bjørnstrup Andersen Vejleder:

Læs mere

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Opgave: Professionsbachelor i læreruddannelsen Navn: Maria Berg Sørensen () Afleveringsdato: 22.12.2011 Uddannelsesinstitution: Institut for Skole og

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR?

ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? ET SPØRGSMÅL OM KULTUR? Rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm Et spørgsmål om kultur - rundt om mødet mellem den professionelle og etniske minoriteter Jens Skovholm

Læs mere

Ph.d.-afhandling Fortællinger fra et sted

Ph.d.-afhandling Fortællinger fra et sted Ph.d.-afhandling Fortællinger fra et sted Fortællinger fra et sted Ph.d.-afhandling Birgitte Mazanti By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2002 Titel Fortællinger fra et sted Undertitel Ph.d.-afhandling

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere