Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering Kløveren, Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden"

Transkript

1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering Kløveren, Region Hovedstaden

2 Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg Formålet med det eksterne evalueringsbesøg Kort præsentation af tilbuddet Metode Konklusion... 5 Standard 1.1 Kommunikation... 5 Standard 1.2 Brugerinddragelse... 7 Standard 1.3 Individuelle planer... 9 Standard 2.1 Kompetenceudvikling Standard 2.2 Arbejdsmiljø Standard 2.3 Ledelse

3 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg Det eksterne evalueringsbesøg på 3Kløveren blev foretaget den 19. marts 2013 af surveyor Louise Madsen, Region Nordjylland og Anette Bjerkesmoen Olsen, Region Sjælland. Surveyors er underlagt regler for tavshedspligt. 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg Formålet med den eksterne evaluering i perioden er at foretage en vurdering af tilbuddets arbejde med de seks standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område med henblik på at sikre kontinuerlig læring og udvikling. Vurderingen vedrører tilbuddets arbejde på standardernes fire trin, som har fokus på om tilbuddet har beskrevet og implementeret fremgangsmåder for praksis på standardernes temaområder, og om tilbuddet løbende kvalitetsovervåger arbejdet, og fra dette afsæt justerer sin praksis for yderligere at udvikle kvaliteten. Det eksterne evalueringsbesøg er et øjebliksbillede af dialog, observationer og diverse skriftligt baggrundsmateriale, som tilvejebringes gennem en stringent dataindsamlingsproces. Dette øjebliksbillede sammenholdes med fastlagte kriterier til vurdering af de enkelte standarders opfyldelsesgrad. Den færdige rapport med surveyornes indstillinger forelægges et evalueringsnævn, der har til opgave at samstemme afgørelserne på tværs og dermed sikre en ensartet vurdering på tværs af tilbud. Det er dermed også nævnets rolle at lægge den linje, der ligger til grund for de vurderinger, der foretages på de eksterne evalueringsbesøg. Der tages forbehold for, at såvel surveyors som nævnsmedlemmer kan være inhabile i konkrete sager. Surveyorne evaluerer således ikke i egen region, ligesom nævnsmedlemmerne undlader at deltage i afgørelser vedrørende tilbud i egen region. 3. Kort præsentation af tilbuddet Lovgrundlag 3Kløverens lovgrundlag er Servicelovens 66, nr. 6. Målgruppe 3Kløveren er et botilbud til børn og unge mellem 0 og 18 år med varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne. Bolig og fællesarealer 3kløveren er fordelt på to matrikler: Åbjerggård som ligger i Frederikssund, og Margueritten som ligger i Snekkersten. På Margueritten bor børnene i grupper med 2-4 børn i hver. Margueritten er delt i 5 grupper. Blå, Grøn, Orange, Gul og Rød gruppe. Alle grupper har adgang til terrasse og have, og der er også en sansehave. Indenfor er der to aktivitetsrum, ligesom der forefindes børnehaverum, skolerum og et musikrum med kugleseng. I grupperne er der to badeværelser, og der er også adgang til boblebadekar. Alle grupperne har deres eget køkken og fem værelser, samt et fællesrum. På Åbjerggård bor børnene i grupper med 3-6 børn i hver. Åbjerggård er opdelt i tre huse: Bjerget, Åen og Dalen. Alle huse har adgang til terrasse og have, samt til en fælles legeplads. I administrationsbygningen er der et fællesrum hvor der bliver arrangeret fester mv., og hvor børnene og de unge kan spille WII. Alle tre huse er opbygget med 3

4 børnenes værelser, en stue og køkken. Desuden er der to badeværelser, og der er adgang til boblebadekar. Medarbejdersammensætning Der er i alt 70 ansatte på 3Kløveren. Antal pladser På 3Kløveren bor der i alt 28 børn og unge, fordelt med 14 børn på Margueritten og 14 børn på Åbjerggård. Der er derudover 2 aflastningspladser, der benyttes af 9 forskellige børn og unge. Særlige forhold Tilbuddet har gennem det seneste år været gennem en udfordrende periode med længerevarende sygdom i ledelsen. I oktober 2012 blev der ansat en ny forstander. 4. Metode Det eksterne evalueringsbesøg blev foretaget med afsæt i det vejledende dagsprogram og ved gennemførelse af de forskellige sessioner, metoder og kilder, som dér er angivet. Der blev foretaget ledelsesinterview med forstander, Mette Brunberg og afdelingsleder, Jytte Jørgensen. Der blev desuden foretaget medarbejderinterview med tre pædagoger fra tre forskellige huse. Der blev ikke foretaget beboerinterview, da det ikke skønnedes muligt at interviewe børnene grundet deres fysiske og psykiske handicaps. Surveyorteamet foretog rundgang på afdelingerne Bjerget og Åen på Åbjerggårdn. Surveyorteamet havde derudover følgende materiale til rådighed: Retningsgivende dokumenter for alle 6 standarder Tilbuddets hjemmeside 2 individuelle planer Dagbogsnotater Handleplansmødereferater ICF-konklusioner (mål/delmål) Skabelon til MUS Anonymiseret MUS-referat Anonymiseret individuel kompetenceudviklingsplan Introduktionsprogram for nye medarbejdere Skriftligt værdigrundlag for ledelsesteamet 2006 Seneste APV-handleplan Seneste trivselop Mentorordning for nyansat Referater fra MED-møde den 11. december 2012 Dagsorden til MED-møde marts 2013 Referat fra personalemøde 4. marts

5 5. Konklusion På baggrund af evalueringsbesøget på 3Kløveren, vurderes tilbuddets arbejde med standardernes fire trin at føre til følgende opfyldelsesgrad: Standard 1.1 Kommunikation: Ikke opfyldt Standard 1.2 Brugerinddragelse: Ikke opfyldt Standard 1.3 Individuelle planer: Ikke opfyldt Standard 2.1 Kompetenceudvikling: Ikke opfyldt Standard 2.2 Arbejdsmiljø: Ikke opfyldt Standard 2.3 Ledelse: Ikke opfyldt Vurderingen uddybes i det nedenstående: Standard 1.1 Kommunikation Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer retningslinjer for, hvordan viden om de enkeltes kommunikative ressourcer omsættes i daglig praksis på boformen retningslinjer for løbende evaluering og revidering af de enkeltes kommunikative afdækninger. Det er dog ikke de reviderede retningslinjer fra marts 2013, der forefindes. Man var fra tilbuddets side ikke opmærksomme på, at de nye retningslinjer var gældende fra 1. marts, da de først blev lagt på nettet medio marts. På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er helt opfyldt. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at afdækning af børnenes ressourcer og begrænsninger foretages ved hjælp af ICF. Derudover har 3Kløveren et godt samarbejde med skolen i forhold til, hvilke hjælpemidler og kommunikationsmetoder børnene har brug for. Alle medarbejdere kan Tegn Til Tale. Ledelsen fortæller, at kommunikation altid har været vægtet højt på 3Kløveren, så de oplever ikke, at standarden har haft betydning for kvaliteten. I interview med medarbejderne fremgår det, at afdækning af de kommunikative ressourcer foregår individuelt fra barn til barn. Afdækningen foregår i samarbejde med eksempelvis en talepædagog og andre samarbejdsparter dette fremgår af ICFafdækningen. Metodik og arbejdet med delmål fremgår af en aktivitetstavle i afdelingen. Medarbejderne fortæller, at der evalueres to gange årligt. Derudover er der et stort handleplansmøde og et opfølgningsmøde samt møder med skolen og møder med forældrene. Mødestrukturen er beskrevet i personalehåndbogen. 5

6 Ved dokumentgennemgangen fremgår det, at der foreligger fyldestgørende afdækning af kommunikation, herunder mål og delmål. Metoden er beskrevet i ICFafdækningen. Opfølgning fremgår af referater fra handleplansmøder, men gennemgangen af valgte mål og delmål fremgår ikke systematisk. Der foreligger referater fra handleplansmøder i papirform. Der er ikke dokumenteret systematisk i Bosted og dagbog, og der er ligeledes ingen notater om arbejdet med kommunikation. Ved rundgang observeres aktivitetstavle samt beskrivelser af børnenes kommunikationsformer samt kommunikationshjælpemidler. På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at der er klar indikation af, at der arbejdes systematisk med kommunikation det fremgår både i interview med ledelse og medarbejdere og ved rundgang. Surveyorne ser mangler i anvendelsen af elektronisk dokumentation, men der dokumenteres andre steder. Derfor vurderes kravene til standardens trin 2 til at være helt opfyldt. Standarden for kommunikation vurderes ikke opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om der foretages afdækning af kommunikative ressourcer i overensstemmelse med de foreliggende retningslinjer (indikator 3) om viden om den enkeltes kommunikative afdækning omsættes i den daglige praksis, så den gensidige kommunikation mellem den enkelte og medarbejderne fremmes (indikator 4) om afdækningerne af de kommunikative ressourcer evalueres og revideres (indikator 5). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Der foreligger ikke noget auditreferat, da det ikke er blevet udarbejdet på grund af længerevarende sygdom i ledelsen. Det fremgår dog af interviewet med ledelsen, at der er blevet afholdt audit. Ifølge ledelsen gav auditten ikke anledning til opmærksomhedspunkter i forhold til standarden. Ledelsen oplyser endvidere, at man agter at afholde audit i 2013, men den er ikke datofastlagt. På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 3 ikke er opfyldt, da der ikke foreligger dokumentation for, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning i overensstemmelse med kravene i standarden. Standarden for kommunikation vurderes ikke opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 6. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger ikke en plan for opfølgning og iværksættelse af kvalitetsforbedringer i overensstemmelse med indikator 6, og det er heller ikke planlagt at udarbejde en sådan plan. På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 4 ikke er opfyldt. 6

7 Samlet vurdering for standard 1.1 Kommunikation: Ikke opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at det er en vigtig del af arbejdet med kvalitetsmodellen at udføre hele kvalitetscirklen, herunder gennemførelse af audit og udarbejdelse af en opfølgende handleplan. Det er ikke tilstrækkeligt at kende og anvende standarderne. Ledelsen oplyser, at man agter at afholde audit i 2013, men den er ikke datofastlagt og der foreligger ikke andet materiale, der beskriver hvornår og hvordan man vil arbejde med standarden. På den baggrund vurderer surveyorne standarden til at være ikke opfyldt. Standard 1.2 Brugerinddragelse Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for, hvordan den enkeltes forudsætninger for indflydelse afdækkes retningslinjer for, hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de enkeltes forudsætninger for indflydelse. Det er dog ikke de reviderede retningslinjer fra marts 2013, der forefindes. Man var fra tilbuddets side ikke opmærksomme på, at de nye retningslinjer var gældende fra 1. marts, da de først blev lagt på nettet medio marts. På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er helt opfyldt. Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at afdækningen af forudsætninger for brugerinddragelse sker via ICF. Ledelsen oplyser, at der arbejdes med medindflydelse i dagligdagens nære ting, som f.eks. hvilken aktivitet beboeren ønsker at deltage i. Man har også arbejdet med brugerinddragelse på beboermøder. Der har endnu ikke været afholdt beboermøde i I interview med medarbejderne fremgår det, at beboernes forudsætninger for brugerinddragelse afdækkes via ICF. Udgangspunktet er, at hvert barn bliver så selvhjulpent som muligt. Der arbejdes ud fra, hvad børnene kan i forvejen. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger fyldestgørende afdækning af forudsætninger samt mål og delmål. Metoden fremgår af ICF. Opfølgning fremgår af referater fra handleplansmøder, men gennemgangen af valgte mål og delmål fremgår ikke systematisk. Der foreligger referater fra handleplansmøder i papirform. Der er ikke 7

8 dokumenteret systematisk i Bosted, og der er ingen notater om arbejdet med brugerinddragelse. Ved rundgang observeres ingen eksplicitte indikationer på brugerinddragelse. Medarbejderne i huset oplyser, at maden laves i huset, og at medarbejderne laver madplanen. Beboerne deltager ikke i beslutningen. På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 2 er helt opfyldt. Standarden for brugerinddragelse vurderes ikke opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om der foretages afdækning af den enkeltes forudsætninger for indflydelse i overensstemmelse med de foreliggende retningsgivende dokumenter (indikator 3) om den enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse så beboeren sikres størst mulig indflydelse på sit eget liv afklares og håndteres (indikator 4) om afdækningerne af beboernes forudsætninger for indflydelse evalueres og revideres i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 5). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Der foreligger ikke noget auditreferat, da det ikke er blevet udarbejdet på grund af længerevarende sygdom i ledelsen. Det fremgår dog af interviewet med ledelsen, at der er blevet afholdt audit. Ifølge ledelsen gav auditten ikke anledning til opmærksomhedspunkter i forhold til standarden. Ledelsen oplyser endvidere, at man agter at afholde audit i 2013, men den er ikke datofastlagt. På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 3 ikke er opfyldt, da der ikke foreligger dokumentation for, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning i overensstemmelse med kravene i standarden. Standarden for brugerinddragelse vurderes ikke opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 6. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger ikke en plan for opfølgning og iværksættelse af kvalitetsforbedringer i overensstemmelse med indikator 6, og det er heller ikke planlagt at udarbejde en sådan plan. På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 4 ikke er opfyldt. Samlet vurdering for standard 1.2 Brugerinddragelse: Ikke opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at det er en vigtig del af arbejdet med kvalitetsmodellen at udføre hele kvalitetscirklen, herunder gennemførelse af audit og udarbejdelse af en opfølgende handleplan. Det er ikke tilstrækkeligt at kende og anvende standarderne. Le- 8

9 delsen oplyser, at man agter at afholde audit i 2013, men den er ikke datofastlagt og der foreligger ikke andet materiale, der beskriver hvornår og hvordan man vil arbejde med standarden. På den baggrund vurderer surveyorne standarden til at være ikke opfyldt. Standard 1.3 Individuelle planer Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger lokalt udarbejdet retningsgivende dokument for arbejdet med individuelle planer. Dokumentet indeholder retningslinjer for, hvordan det sikres at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår i de individuelle planer retningslinjer, der sikrer, at arbejdet med at formulere mål og delmål og omsætte disse i konkrete aftaler om indsatser foregår i et samarbejde mellem relevante parter retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de individuelle planer. Det er dog ikke de reviderede retningslinjer fra marts 2013, der forefindes. Man var fra tilbuddets side ikke opmærksomme på, at de nye retningslinjer var gældende fra 1. marts, da de først blev lagt på nettet medio marts. På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er helt opfyldt. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at ICF danner grundlag for beboernes individuelle handleplan med mål og delmål. Mål og delmål evalueres hvert halve år. Hver beboer har et handleplansmøde samt et statusmøde hvert år. Det foregår i samarbejde med skolen. Der er afholdt audit, men referat forefindes ikke. Ledelsen oplyser, at planen laves af kontaktteamet/kontaktpersonen, men alle er inddraget. På handleplansmødet samarbejdes der med forældre, lærere og sagsbehandlere. I interview med medarbejderne fremgår det, at der ved indflytning afholdes et indflytningsmøde og et 3-måneders møde med sagsbehandler, forældre og repræsentanter for borgerens bopæl. ICF-planen/den individuelle plan ligger færdig efter 6 måneder. På 3-måneders mødet pejler de sig i retningen af, hvad der skal arbejdes med, men der udarbejdes ikke en endelig handleplan. ICF-planen udarbejdes af kontaktpersonen og gennemgås med resten af teamet i afdelingen. Ud fra ICF-planen udvælges et antal mål og delmål. Disse mål fremgår ikke altid af Bosted, men de fremgår i konklusionen på ICF-planen. Medarbejderne fortæller desuden, at de dokumenterer ønsker og behov i handleplansmødereferatet. Beboerne på 3Kløveren kan ikke udtrykke ønsker og behov verbalt, så medarbejderne skal kunne aflæse samt anvende deres kendskab til det enkelte barn. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger fyldestgørende afdækning af forudsætninger samt mål og delmål. Metoden fremgår af ICF. Opfølgning fremgår af referater fra handleplansmøder, men gennemgangen af valgte mål og delmål fremgår 9

10 ikke systematisk. Der foreligger referater fra handleplansmøder i papirform. Der er ikke dokumenteret systematisk i Bosted, men man arbejder på at udvikle det. Der foreligger desuden ikke dokumentation for en systematisk gennemgang af børnene på personalemøder. På baggrund af disse data vurderer surveyorne, kravene på standardens trin 2 er helt opfyldt. Standarden for individuelle planer vurderes ikke opfyldt på trin 3 som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om den enkeltes ønsker, mål og behov indgår i den individuelle plan i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) om den individuelle plan er udarbejdet i samarbejde med relevante parter (indikator 4) om mål og delmål omsættes i daglig praksis (indikator 5) om den individuelle plan er evalueret og eventuelt revideret i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 6). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Der foreligger ikke noget auditreferat, da det ikke er blevet udarbejdet på grund af længerevarende sygdom i ledelsen. Det fremgår dog af interviewet med ledelsen, at der er blevet afholdt audit. Ifølge ledelsen gav auditten ikke anledning til opmærksomhedspunkter i forhold til standarden. Ledelsen oplyser endvidere, at man agter at afholde audit i 2013, men den er ikke datofastlagt. På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 3 ikke er opfyldt, da der ikke foreligger dokumentation for, at tilbuddet har gennemført en kvalitetsovervågning i overensstemmelse med kravene i standarden. Standarden for individuelle planer vurderes ikke opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 7. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger ikke en plan for opfølgning og iværksættelse af kvalitetsforbedringer i overensstemmelse med indikator 7, og det er heller ikke planlagt at udarbejde en sådan plan. På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 4 ikke er opfyldt. Samlet vurdering for standard 1.3 Individuelle planer: Ikke opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at det er en vigtig del af arbejdet med kvalitetsmodellen at udføre hele kvalitetscirklen, herunder gennemførelse af audit og udarbejdelse af en opfølgende handleplan. Det er ikke tilstrækkeligt at kende og anvende standarderne. Le- 10

11 delsen oplyser, at man agter at afholde audit i 2013, men den er ikke datofastlagt og der foreligger ikke andet materiale, der beskriver hvornår og hvordan man vil arbejde med standarden. På den baggrund vurderer surveyorne standarden til at være ikke opfyldt. Standard 2.1 Kompetenceudvikling Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger retningsgivende dokument for arbejdet med kompetenceudvikling. Dokumentet indeholder retningslinjer for løbende afdækning af, hvilke kompetencer der skal være til stede for at boformen kan løse sine opgaver retningslinjer for, hvordan ledelse og medarbejdere i samarbejde arbejder med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer. Det er dog ikke de reviderede retningslinjer fra marts 2013, der forefindes. Man var fra tilbuddets side ikke opmærksomme på, at de nye retningslinjer var gældende fra 1. marts, da de først blev lagt på nettet medio marts. På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er helt opfyldt. Standarden for kompetenceudvikling vurderes delvist opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data. I interview med ledelsen fremgår det, at de arbejder meget med MUS og GRUS. Dette sker både i forhold til kompetencer og kompetencebehov i teams såvel som hos den enkelte medarbejder. Der er afholdt MUS, og der foreligger referat heraf. Der er ikke udarbejdet nogen kompetenceudviklingsplan hverken overordnet eller individuelt. Der afholdes både MUS og GRUS, men ikke så struktureret. Der samles op på MUS og GRUS på et møde senere på måneden. Ledelsen gør opmærksom på, at der er et fagligt ledelsesspor samt et personaleledelsesspor, som skal styrke den igangsatte udvikling. De fortæller desuden, at arbejdet på den overordnede kompetenceudviklingsplan skal påbegyndes. I interview med medarbejderne fremgår det, at det som ny medarbejder på 3Kløveren er vigtigt at kunne lære af det erfarne personale på stedet, fordi arbejdet med børnene kræver erfaring, tålmodighed og situationsfornemmelse. Medarbejderne fortæller derudover, at neuropædagogisk uddannelse bliver prioriteret højt. Medarbejderne har medindflydelse på kursusvalg og er medbesluttende i forhold til valget af uddannelse. Meget kursusbudget anvendes på et medicinkursus, som er obligatorisk. Medarbejderne fortæller, at der lige har været afholdt fælles temadag om etik. Der afholdes temadage for den samlede personalegruppe. Medarbejderne synes, at de interne kurser i huset giver større udbytte end enkeltmedarbejderes kurser ude i byen. Medarbejderne fortæller desuden, at der blev afholdt MUS i 2012, hvor der blev udarbejdet en individuel kompetenceudviklingsplan. 11

12 Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger MUS-GRUS skabelon for tilbuddet. Der foreligger ikke en skriftlig kompetenceudviklingsplan for tilbuddet. På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at der er kendskab til standarden og dens krav. Tilbuddet mangler dog at udarbejde en kompetenceudviklingsplan til afdækning af kompetencerne på tilbuddet, hvorfor trin 2 vurderes delvist opfyldt. Standarden for kompetenceudvikling vurderes ikke opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om der foreligger en afdækning af, hvilke kompetencer, der skal være til stede, for at boformen kan løse sine opgaver i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) Om ledelse og medarbejdere arbejder aktivt med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer, så medarbejderne kan levere en kvalificeret indsats (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Ledelsen oplyser, at der ikke er afholdt audit for de organisatoriske standarder i På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 3 ikke er opfyldt. Standarden for kompetenceudvikling vurderes ikke opfyldt på trin 4 der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger ingen plan for kvalitetsforbedringer, og der er heller ikke planlagt at udarbejde en. På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 4 ikke er opfyldt. Samlet vurdering for standard 2.1 Kompetenceudvikling: Ikke opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer standarden som ikke opfyldt, idet der er væsentlige mangler i forhold til trin 2 og at der ikke er afholdt audit eller lavet handleplan på trin 4. Ledelsen oplyser, at man agter at afholde audit i 2013, men den er ikke datofastlagt, og der foreligger ikke andet materiale, der beskriver hvornår og hvordan man vil arbejde med standarden. Standard 2.2 Arbejdsmiljø Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: 12

13 Der foreligger regionalt udarbejdet retningsgivende dokument med lokale tilføjelser for arbejdet med arbejdsmiljø. Dokumentet indeholder retningslinjer for, hvordan der arbejdes med de lovpligtige faser i en APV (Arbejds- PladsVurdering) retningslinjer for, hvordan der arbejdes med trivselsmålinger. Det er dog ikke de reviderede retningslinjer fra marts 2013, der forefindes. Fra tilbuddets side var man ikke opmærksomme på, at de nye retningslinjer var gældende fra 1. marts, da de først blev lagt på nettet medio marts. På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er helt opfyldt. Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at ledelsen gør sig overvejelser om, hvordan de sikrer et godt arbejdsmiljø. 3Kløveren er med i projekt 5i12, som er et sygefraværsprojekt i Region Hovedstaden. Her indgår temadage, som f.eks. omhandler psykisk arbejdsmiljø, kommunikation, teambuilding og hvad der driver medarbejderne i arbejdet. Der er lavet trivselsundersøgelse i 2011 og mini-trivselsundersøgelse i 2012, hvor der er handleplaner fra, og der er identificeret opmærksomhedspunkter. Der blev desuden foretaget APV i Ledelsen af tilbuddet er blevet omorganiseret således, at der er et fagligt ledelsesspor og et personaleledelsesspor, hvilket skal styrke den igangsatte udvikling. I interview med medarbejderne fremgår det, at en helt ny medarbejder føler, at arbejdsmiljøet er godt, og at det var en god start at være på etikkursus med de andre medarbejdere. På 3Kløveren har de en mentorordning, hvor man som ny følger en erfaren medarbejder i en uge. De andre medarbejdere føler også, at der er et godt arbejdsmiljø, men de har også arbejdet meget med det i projekt 5i12. Opfølgning i forhold til APV og trivselsundersøgelsen fungerer godt. Medarbejderne fortæller, at arbejdsmiljø er et fast punkt på dagsordnen. Hvis de oplever et arbejdsmiljøproblem, bliver det taget op på teammøderne, medmindre det er akut. Det er ligeledes muligt at kontakte arbejdsmiljørepræsentanten. Der bliver arbejdet meget bevidst på, at der skal være en åben kultur omkring arbejdsmiljø. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger APV fra 2011 samt en skriftlig handleplan. Surveyorne har ikke set trivselsundersøgelsen og handleplan på baggrund heraf, idet det ikke var muligt at tilgå det elektroniske system. Surveyorne så derfor kun et print af de overordnede indsatsområder, men det var ikke muligt at se, hvordan der konkret skulle arbejdes med områderne. På baggrund af ovenstående data vurderer surveyorne, at der arbejdes meget fokuseret og systematisk med arbejdsmiljøet. Kravene på standardens trin 2 er derfor helt opfyldt. 13

14 Standarden for arbejdsmiljø vurderes ikke opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om der er arbejdet med de lovpligtige faser i en APV i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter, så medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø udvikles (indikator 3). Om der er arbejdet med trivselsmålinger i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter, så det fremmer medarbejdernes trivsel (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Ledelsen oplyser, at der ikke er afholdt audit for de organisatoriske standarder i På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 3 ikke er opfyldt. Standarden for arbejdsmiljø vurderes ikke opfyldt på trin 4 der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger ingen plan for kvalitetsforbedringer, og der er heller ikke planlagt at udarbejde en. På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 4 ikke er opfyldt. Samlet vurdering for standard 2.2 Arbejdsmiljø: Ikke opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer standarden som ikke opfyldt, idet der ikke er afholdt audit eller lavet handleplan på trin 4. Ledelsen oplyser, at man agter at afholde audit i 2013, men den er ikke datofastlagt, og der foreligger ikke andet materiale, der beskriver hvornår og hvordan man vil arbejde med standarden. Standard 2.3 Ledelse Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger et lokalt udarbejdet retningsgivende dokument for arbejdet med ledelse. Dokumentet indeholder retningslinjer for, hvordan medarbejdere introduceres til boformens/institutionens værdier og deres betydning retningslinjer for, hvordan medarbejdere aktivt omsætter boformens/institutionens værdier i den konkrete faglige praksis. Det er dog ikke de reviderede retningslinjer fra marts 2013, der forefindes. Man var fra tiulbuddets side ikke opmærksomme på, at de nye retningslinjer var gældende fra 1. marts, da de først blev lagt på nettet medio marts. 14

15 På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er helt opfyldt. Standarden for ledelse vurderes delvist opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at de arbejder med overordnede værdier for 3Kløveren, som de er i gang med at revidere. De har haft et seminar, hvor de arbejdede med tilbuddets værdier, f.eks. etik mm. Dette seminar følges op i ledergruppen og i MED-regi. Ledelsen fortæller, at medarbejderne kender til tilbuddets værdier, men at det måske kniber med at formidle dem videre til nye medarbejdere. Der findes et introprogram samt et mentorprogram for nye medarbejdere. Ledelsen af tilbuddet er blevet omorganiseret, så der er et fagligt ledelsesspor og et personaleledelsesspor, hvilket skal styrke den igangsatte udvikling. I interview med medarbejderne fremgår det, at de er i færd med at udarbejde et nyt værdisæt. Medarbejderne kan ikke oplyse noget om det nuværende værdigrundlag, da der ikke arbejdes så bevidst med værdierne endnu. Nye medarbejdere bliver introduceret til værdierne og opgaverne i huset. Medarbejderne genkender dog ikke det tidligere værdigrundlag, da surveyorne foreviser dem det. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger et skriftligt værdigrundlag fra 2006 samt velkomstblad til 3Kløveren, hvor værdierne fremgår. Værdierne fremgår ligeledes på tilbuddets hjemmeside. Ved rundgang observeres en varm og hjemlig atmosfære samt medarbejdere, der omtaler børnene med respekt. På baggrund af disse data vurderer surveyorne, at medarbejderne ikke kender og anvender værdierne, idet de ikke kender det overordnede værdisæt. Der arbejdes dog helt sikkert med etik og værdibaseret ledelse i dagligdagen. Der er ligeledes målrettet arbejdet i gang med at introducere værdier og udarbejde et nyt værdisæt. Derfor vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 2 er delvist opfyldt. Standarden for ledelse vurderes ikke opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om medarbejderne introduceres til boformens værdier i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) om der løbende arbejdes med at omsætte boformens værdier i medarbejdernes konkrete faglige praksis (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Ledelsen oplyser, at der ikke er afholdt audit for de organisatoriske standarder i På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 3 ikke er opfyldt. 15

16 Standarden for ledelse vurderes ikke opfyldt på trin 4 der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger ingen plan for kvalitetsforbedringer, og der er heller ikke planlagt at udarbejde en. På den baggrund vurderer surveyorne, at kravene på standardens trin 4 ikke er opfyldt. Samlet vurdering for standard 2.3 Ledelse: Ikke opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer standarden som ikke opfyldt, idet der ikke er afholdt audit eller lavet handleplan på trin 4. Ledelsen oplyser, at man agter at afholde audit i 2013, men den er ikke datofastlagt, og der foreligger ikke andet materiale, der beskriver hvornår og hvordan man vil arbejde med standarden. 16

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

Tlf.: 7847 8600 E-mail: mail@holmstrupgaard.dk

Tlf.: 7847 8600 E-mail: mail@holmstrupgaard.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Holmstrupgård Udført den 22. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 01-06-2011

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere