DMO på fynsk. Udarbejdet for Udvikling. Concepts v/dorte Kiilerich og EHSB v/eskild Hansen, 19. maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DMO på fynsk. Udarbejdet for Udvikling. Concepts v/dorte Kiilerich og EHSB v/eskild Hansen, 19. maj 2014"

Transkript

1 Udarbejdet for Udvikling Fyn af Li- ving Concepts v/dorte Kiilerich og EHSB v/eskild Hansen, 19. maj 2014 DMO på fynsk Forretnings- og organisationsplan for Destination Fyn efter 2014

2 Justeret organisering sammenfattet i seks punkter Modellen helt kort I notatet præsenteres forslag til en justeret forretnings- og organisationsplan for det fælles turismearbejde på Fyn. Justeringerne kan implementeres med virkning fra og med Den grundlæggende idé bag den justerede forretnings- og organisationsplan er at rendyrke og forædle de kerneaktiviteter, der allerede ér etableret det fælles fynske turismearbejde: Turismeklynge, viden og evidens: I tæt samarbejde med erhvervet skabes et stærkt grundlag for fælles forretningsudvikling. Strategisk udvikling/fundraising: Det stærke grundlag danner grundlag for udvikling af markedsorienterede oplevelses- og forretningskoncepter og for tiltrækning af investeringer fra offentlig og privat side. Markedsføring/branding: Koncepterne bringes til markedet, resultaterne gøres op og danner grundlag for ny fælles forretningsudvikling. På den måde knytter kerneaktiviteterne sig sammen i en god cirkel, der skal måles på den værdi for turismen på Fyn, som indsatserne lykkes at skabe. 1. Erhvervets stemme: Indsatsen gennemføres i Destination Fyn, der med eget budget og egen styregruppe er en del af Udvikling Fyn. De turismevirksomheder, der medfinansierer den fælles fynske markedsføring, samles i en turismeklynge. 2. Evidens: Destination Fyn skaber og samler viden om udvikling i efterspørgsel og konkurrence, destinationens præstationer, initiativernes effekter o.a. 3. Markedsorienteret konceptudvikling: Destination Fyn har som kerneopgave, at formidle fynske oplevelseskoncepter til markedet via hjemmeside/bookingportal, presseture, kampagner, messer m.v. Destination Fyn kan facilitere og medvirke i udvikling af tematiserede koncepter (events, ruter, pakker, aktiviteter o.a.) men afvikler/producerer ikke disse. 4. Totalansvar: Destination Fyn har et strategisk og overordnet ansvar for gæsternes oplevelse af Fyn i sin helhed og for destinationen som et samlet, velkomponeret oplevelseslandskab. 5. Delegering: En lang række destinations-opgaver er uddelegeret til kommuner og andre partnere, der bedst og mest effektivt løfter opgaven. 6. Alle 10 kommuner: De fynske kommuner er alle med i Destination Fyn, men på forskelligt økonomisk niveau. 2

3 Indhold Indledning... 4 DEL 1. DE STORE LINIER Transformationsprocessen Ny finansieringsmodel Ny forretningsplan Ny organisationsplan DEL 2. UDDYBNING Brandplatform Hvad skal Fyn satse på? Lokal stolthed og engagement Erhvervsmæssig forankring Marketing og branding Klyngeudvikling Strategisk udvikling Temaer, fortællinger og aktiviteter Fremtidens turistinformation Virksomheds- og kompetenceudvikling Appendiks: Målepunkter for den fremtidige turismeindsats

4 Hvad er en destinationsorganisation (DMO)? Indledning Denne forretnings- og organisationsplan for Destination Fyn efter 2014 er udarbejdet som led i det igangværende EU-destinationsudviklingsprojekt, der skal skabe vækst i helårsturismen og øge gæsternes udbytte af at besøge Fyn, Langeland og Ærø bl.a. ved at sætte store og små, lokale og fælles fynske oplevelser ind i en samlet, attraktiv og tilgængelig helhed. Det er igangsat med en ambition om at skabe opbakning blandt alle 10 kommuner på Fyn til en fælles turismeindsats efter 2014, hvor EU-destinationsudviklingsprojektet udløber. Styregruppen for destinationsudviklingsprojektet (som også er styregruppe for markedsføringsindsatsen) har drøftet oplæg til planen på tre møder i foråret Herefter forankres forretnings- og organisationsplanen med input fra en dialogproces med de 10 fynske kommuner, som gennemføres af Udvikling Fyn i forsommeren. Efter sensommeren præsenteres resultaterne af arbejdet på en konference. Notatet bygger på en række analyser og drøftelser i projektet. Konklusioner og løsninger er udfoldet via interviews med styregruppens medlemmer, de fynske turistchefer m.v. Det er et særskilt formål med EUdestinationsudviklingsprojektet at etablere en Destination Management Organisations (DMO), der kan samle Destination Fyn. I hele Danmark har DMO-udvikling været prioriteret højt i de senere år. Organisering er imidlertid ikke målet i sig selv; det er jo bare et middel til at eksekvere alle de forskellige indsatser og aktiviteter, der indgår i moderne destinations- og turismeudvikling. Interessen for DMO er drives af et ønske om at skabe større værdi for gæster og partnere ved at professionalisere og effektivisere turismearbejdet. Det er en klar erkendelse i ind- og udland, at arbejdet med destinationsudvikling og driften af destinationsydelser skal forankres i en stabil og effektiv basisorganisation, hvis indsatsen skal lykkes. Destinationer er imidlertid åbne og komplekse værdisystemer, der kræver situationsbestemt helhedstænkning og samarbejde. For de fleste destinationer indebærer det blandt andet en stadig og vanskelig afvejning mellem det centrale og det decentrale; hvor meget skal løftes centralt i DMO en og hvor meget skal lægges ud i en netværks-organisation af lokale og kommercielle aktører? 4

5 Uanset den tætte dialog med Udviklings Fyn, styregruppen, turistcheferne og andre relevante aktører skal det understreges, at ansvaret for notatets observationer, konklusioner og anbefalinger helt og udelt hviler på konsulenterne. Vi har lyttet, lært, afvejet og forhandlet, men har til slut uddraget de konklusioner og anbefalinger, som vi mener bedst gavner og understøtter formålet. Det skal også understreges, at vi i arbejdet ikke har været en aktiv part i strategiprocessen i Udvikling Fyn. Udvikling Fyn har koordineret de to parallelle udviklingsprocesser, men processerne har været adskilt. God læselyst! Dorte Kiilerich og Eskild Hansen Hvad er en destinationsorganisation (DMO)? Fra litteraturen om destinationsudvikling er det en central pointe, at der både skal være helhedstænkning og fleksibilitet i opgaveløsningen: The DMO should not try to carry out all management functions itself, but should keep an overall eye on the situation. 1 En gængs definition af en DMO s kerneydelser omfatter: Organisation, marketing, service- og oplevelseskvalitet, information/research, menneskelige ressourcer, finansiering og venture capital, gæstestyring, ressourceudvikling og fundraising samt kriseberedskab. 2 1 Vanhove, 2005: The Economics of Tourism Destinations 2 Ritchie & Crouch, 2003: The Competitive Destination. 5

6 DEL 1. DE STORE LINIER 6

7 Strategiske bevægelser 1.1 Transformationsprocessen Udvikling Fyn samarbejdet var født med en række forventninger om en enstrenget, centralt ledet organisering, der udover at samordne og optimere indsatserne også var drevet af behovet og ønsket om strategiske forandringer, nye kompetencer, større ambitioner og et nyt udsyn på turismeområdet. Med denne forretnings- og organisationsplan anerkender vi, at etableringen af Udvikling Fyn var en storstilet og ambitiøs forandrings- og forankringsproces, som på kort tid har oparbejdet et meget konkret erfaringsgrundlag, som er denne plans grundlag for at fastholde og videreudvikle fremdriften i den fynske turisme. Planen forudsætter en nødvendig bevægelse i tilgangen til turismesamarbejdet på Fyn. For at 5 ejerkommuner kan blive til 10 ejerkommuner, er der brug for en forandring baseret på mange partneres ønske om en stærk og synlig Destination Fyn med det fælles brand Eventyret Fyn og styrken i et samlet fynsk turismeprodukt som omdrejningspunkt. Destinationen forventes ledet og udviklet af en samarbejdende, forretningsdrevet og kompetent DMO med et internationalt markedsfokus. Den nødvendige udvikling af det grundlag, Udvikling Fyn 1.0 var født med, til det nye grundlag for Destination Fyn indebærer en række strategiske bevægelser sammenfattet i tabellen til højre. Fra Politisk sammenlagt organisation Udvikling Fyn for alle Politisk uro Enstrenget organisation Naturligt monopol adfærd Fokus på geografi og kommunegrænser Forventningsskabelse og store ambitioner Fokus på lokal front office / turistformation Fokus på lokal produktudvikling Udvikling og drift af små og store events Til Kommerciel og partnerdrevet Destination Fyn for specialister Fokus på langsigtede rammebetingelser, mål og effektfulde indsatser En mere decentral og samarbejdende organisation med en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem det lokale og det fælles (Destination Fyn) Frivillig koncern adfærd, der inviterer til helhedstænkning og forpligtende partnerskabsaftaler Fokus på fælles målgrupper, værktøjer og indsatser. Faglige first movers. Forventningsindfrielse og resultater ved at være meget mere for prioriterede partnere. Fokus på destinationens sammenhængskraft via det fælles brand Eventyret Fyn og fælles digitale værktøjer overfor gæsterne Fokus på markedsrettet konceptudvikling og markedsføring af et fynsk værditilbud i et klyngesamarbejde Fokus på markedsrettet konceptudvikling og markedsføring af signatur events 7

8 1.2 Ny finansieringsmodel Det økonomiske grundlag for den fælles fynske turismeindsats ændres betydeligt med udgangen af 2014, hvor EU-destinationsudviklingsprojektet afsluttes. 8

9 De hidtidige finansieringsprincipper vil fra 1. januar 2015 blive radikalt forandret, idet EU-destinationsudviklingsprojektet afsluttes og fordi driften af turistinformation og lokal oplevelsesproduktion forventes overdraget fra Udvikling Fyn til de respektive ejerkommuner. Finansieringen foreslås derfor at bygge på følgende principper ideelt set fra og med 2015: Fortsat fælles Destinations Fyn indsats fra de 5 nuværende ejere kommuner. Aftalen indgås med moderselskabet Udvikling Fyn, men øremærkes Destination Fyn indsatsen. Der er tale om en Eventyret Fyn brand- og koncept rettighedsaftale på et gensidigt forpligtende samarbejdende niveau kaldet Sammenhængskraft. Fortsat fælles Destination Fyn indsats fra de 5 øvrige ejerkommuner. Aftalen indgås med moderselskabet Udvikling Fyn, men øremærkes Destination Fyn indsatsen. Der er tale om en Eventyret Fyn brand- og koncept rettighedsaftale på et gensidigt forpligtende samarbejdende niveau kaldet Synergi. Fortsat betydelige økonomiske bidrag til fælles markedsføring fra turisterhvervet, som inkluderer fælles indsatser på det danske og på de udenlandske markeder. Sammenhængskraft og synergi to niveauer af kommunal deltagelse Som beskrevet lægges der op til to niveauer af finansiel deltagelse i Destination Fyn for de fynske kommuner. Det mest ambitiøse og vidtgående niveau er Sammenhængskraft. Det løftes af de fem nuværende ejerkommuner, der ønsker at gå forrest i arbejdet med at fastholde og videreudvikle det fælles fynske turismearbejde. Det mindre ambitiøse niveau er Synergi. Det løftes af de øvrige fem ejerkommuner, der ønsker at være aktive medspillere i det fælles fynske turismearbejde. For både Sammenhængskraft og Synergi er omdrejningspunktet fælles: Det fælles fynske turismebrand og de fælles fynske oplevelsestårne. Finansiering andre destinationer Destination Bornholm: Til sammenligning kan det nævnes, at Destination Bornholm har et årligt budget på ca. 15 mio. kr. og et samlet turismeforbrug, der er ca. halvdelen af Fyns. Så et samlet budget på 30 mio. kr. for Destination Fyn matcher forholdsmæssigt det bornholmske niveau. VisitNordsjælland: En anden relevant reference på investeringsniveau i fht. turismeforbrug er samarbejdet mellem fem nordsjællandske kommuner, der tilsammen har et turismeforbrug svarende til ¾ af det fynske. Her er årsbudgettet på ca. 20 mio. kr. hidtil primært finansieret af kommunerne og af EU. Opregnet til Fyn svarer niveauet her til et årsbudget på ca. 25 mio. kr. men altså med en ret beskeden erhvervsmedfinansiering. 9

10 1.3 Ny forretningsplan Udvikling Fyn 2.0 Turismeindsatsen i Udvikling Fyn er for øjeblikket under revision som led i arbejdet med Udvikling Fyn 2.0. Afsættet er imidlertid udmærket sammenfattet i Eventyret Fyn Brandbook: Forudsætningen for at realisere potentialet er en klar, tydelig og meget attraktiv oplevelsesprofil, som gæsterne let og bekvemt kan booke og opleve. I Eventyret Fyn Brandbook er forudsætningen sammenfattet i følgende fem slag: Eventyret Fyn en fælles rammefortælling (vores uddrag og fremhævelse) Når du som gæst går ind i Eventyret Fyn, kommer du til et magisk sted. Det er en sindstilstand, hvor alt er muligt, og hvor det meste er inde for rækkevidde. Fyn er fyldt med små eventyrlige perler. Det er ikke kulisser skabt til et bevidstløst turistforbrug. Det er autentiske oplevelser. Ægte slotte. Smuk bølgende natur. En levende tradition for sejlads og skibsfart. Pulserende byer. På Fyn står oplevelserne i kø. De er samlet i fire fine tårne: Haven. Havet. Historien og H.C. A ndersens flotte tå Kilde: Eventyret Fyn Komme til øen Blive lidt længere på øen Bruge lidt flere penge, mens de er her Berette om deres eventyr til venner og bekendte Komme tilbage efter flere eventyr. Det kræver tæt og langsigtet samarbejde mellem de fynske turismeaktører og turismefremmeorganisationer at kunne udvikle og levere oplevelser, koncepter og pakker, som købestærke danske og udenlandske gæster finder værd at rejse efter. Det er fuldt muligt og vi er godt begyndt alene ved at ville samarbejde om noget, der er større end den enkelte private eller offentlige aktør. 10

11 Forretningsplanen indeholder, HVAD vi er enige om at samarbejde om og HVORDAN vi får det til at ske, så formålet om at udnytte Fyns potentiale bliver forløst. HVAD vi er enige om, er sammenfattet til højre. Forslag: Den fælles vision Fyn er Nordeuropas foretrukne destination for aktive livsnydere, der rejser efter følelsen af at opleve nye eventyr et autentisk sted, hvor der er trygt og hyggeligt. Fyns kvalitetsoplevelser langs kyster, i øhavet og i købstæderne er en ferie værd i en stor del af året. Det er her det sjove eventyr væk fra hverdagen begynder. Forslag - Den fælles mission Som netværksdestination markedsfører og udvikler vi i ét partnerdrevet klyngesamarbejde en klar oplevelsesprofil, der er målrettet et udvalgt og prioriteret segment - Aktive Livsnydere - så vi sammen fremstår som en attraktiv og synlig destination, det er værd at rejse efter. Forslag - Den fælles oplevelsesprofil for segmentet Aktive Livsnydere Naturen er Fyns største rekreative åndehul. I trækker stikket ud sammen og nyder udsigten over havet, tager på ø-hop med en af de små færger, nyder en vandretur langs ø-havsstien og sejler i kajak eller i smukke sejlskibe på hvalsafari. I tager på cykel- eller vandretur og træder tilbage i tid og besøger de fortryllende slotte og herregårde, der ånder af eventyr og århundrede gamle traditioner. I går på jagt efter autentiske oplevelser, besøger attraktioner og parker og udforsker kunst, kultur og shopping i de hyggelige købstæder. I fordyber jer i kulinariske oplevelser med fynske råvarer af den fineste kvalitet. I oplever charmerende bindingsværkshuse og et herligt kuperet landskab med frugthaver og levende hegn. I nyder hinandens selskab under en middag i maritim stemning på en af de mange havne og marinaer. Jeres overnatning er skab til, at I er sammen i jeres eget tempo. Et væld af nære oplevelser med kort afstand til alt. Eventyret Fyn venter på jer. 11

12 HVORDAN vi vil realisere de fynske potentialer er sammenfattet i følgende punkter: Aktive livsnydere Markedsstrategi Markedsstrategien er at satse på de målgrupper, markeder og sæsoner, som allerede ér prioriteret. Strategien er pragmatisk og skridt for skridt at iværksætte kampagner, journalistbesøg, messedeltagelse, onlinekommunikation m.v., der skaber maksimal forventet afkast. Udfordringen er at opbygge en pragmatisk marketing-indsats, der skaber målbare resultater og vinder opbakning. Der er ingen snuptagsløsninger, hvor én målgruppe, ét marked eller én sæson pludselig boomer. Det er det lange seje træk, risikospredning og gradvis fornyelse, det gælder. Fokus kan sammenfattes i følgende punkter: Tiltrække flere nye og købestærke gæster inden for segmentet Aktive Livsnydere på det danske hjemmemarked og i prioriterede nabolande så som Tyskland og Norge. Segmentet Aktive Livsnydere består af en nyudviklet fællesmængde fra 4 relevante målgrupper, som i forvejen er prioriteret for destinationen. Denne fællesmængde fremgår af illustrationen til højre. Fastholde fokus på hovedsæsonen. Forstærket fokus på at udvide sæsonen med skuldersæsonerne forår og efterår. Øge segmentets døgnforbrug under besøget. Øge det danske markeds antal overnatninger. Øge de udenlandske markeders antal overnatninger. Aktive livsnydere bruger vi i denne sammenhæng som en betegnelse for kombinationen af de fire motivbaserede målgrupper, der er prioriteret i brand platformen Eventyret Fyn. Som figuren illustrerer, skal målgrupperne bearbejdes i deres egen ret de er selvstændige trekanter. Men der er også et betydeligt overlap imellem målgrupperne; størstedelen af de aktive turister er fx samtidig en del af målgruppen Det Gode Liv. I figuren er det illustreret ved at trekanterne delvist er overlappende. 12

13 Produktstrategi Produktudviklingsopgaven er primært at iscenesætte, komponere og væve et stærkere og mere sammenhængende fynsk oplevelsestæppe. I den nuværende Destination Fyn konstruktion har Naturturisme I/S en særlig rolle som produktudvikler af Det sydfynske Øhav. Kulinarisk Sydfyn spiller også en vigtig samlende rolle. Og en række andre eksempler kunne nævnes. På kulturområdet er der behov for at oprette en parallel til Naturturisme. Med afsæt i de 6-8 stærkeste fynske museer. Med inspiration fra værktøjskassen i Naturturisme. Samt inspiration udefra fx fra museernes fælles udviklingsorganisation i København, Golden Days, der udvikler og producerer en vifte af formidlings- og oplevelseskoncepter. Frodige Fyn; magiske steder; ægte og eventyrlige perler Mange små oplevelser, men kun få er store nok til at trække gæster til øen. De magiske steder, de små eventyrlige perler, dét der ikke er skabt til et bevidstløst turistforbrug ; det autentiske og ægte. Dét er ét af de centrale observationer, der ligger til grund for målsætningen i Eventyret Fyn om at bundle tråde af fynske produkter omkring de fire tårne i Eventyret Fyn (havet, haven, historien og HC Andersen) via anker- eller hub-produkter, oplevelsesruter, begivenheder o.a. På event-området ligger det i den nye model for Destination Fyn, at afviklingen og produktion af events ikke længere skal løftes i Destination Fyn. Dét bør være et gennemgående princip i produktudviklingen, at den lægges ud til relevante partnere. Når fællesskabet i regi af Destination Fyn markedsfører og faciliterer udvikling af oplevelser bør det imidlertid altid ske med afsæt i det fælles brand Eventyret Fyn og de fælles fortællinger, som knyttes til brandet. I forbindelse med fortællinger, byer, events, steder, koncepter kan der løbende udvikles Co-brands. Her ligger en vigtig opgave for Destination på produktudviklingsområdet. 13

14 Forretningsplanen for Fyn anno 2015 har ambitiøse mål på vegne af destinationen. Selvom markeds- og produktstrategien som beskrevet handler om at tage mange små skridt frem mod målet, så lægges der med forretningsplanen op til en klar forandringsdagsorden med høje mål. Begrundelsen ér, at det hidtil kun i begrænset omfang er lykkedes at realisere målet om et attraktivt og synligt fælles fynsk værditilbud til turister, og at der derfor ligger et betydeligt uudnyttet potentiale for Fyn i at komme på omgangshøjde. Fyn ér tilbage i kampen, men der er stadig et stykke op til de bedste i feltet. Og kommer Fyn bare derop, er meget vundet ind. Forslag til vækstmål for turismen på Fyn frem mod 2020 Den fælles turismeindsats skal naturligvis bidrage til at skubbe ALLE de fynske nøgletal i den rigtige retning. Men der er nogle få nøgletal, som vi følger særlig opmærksomt, styrer efter og fejrer, når vi lykkes: Beskæftigelse: Målet er årsværk: I 2011 var der årsværk i de 9 omfattede kommuner; turismeandelen af den samlede beskæftigelse var 3,9 pct. mod 4,3 pct. på landsplan. Fyn skal indhente dette efterslæb og udvikle turismen til en egentlig erhvervsspecialisering med en andel af den samlede beskæftigelse, der ligger over landsgennemsnittet. Kernesegment: Målet er 1,5 mio. overnatninger i det gode liv: Fyn har med lige under 1 mio. overnatninger, hvad der svarer til 11 pct. af Danmarks overnatninger i målgruppen det gode liv; målet er at uddybe denne styrke. 3 Både fordi det i sig selv vil skabe fordele. Og fordi en stærkere position i det gode liv samtidig skal drive et løft i målgrupperne sjov, leg og læring, mødeturisme og aktiv ferie, der på Fyn i høj grad er bundet sammen med det gode liv i kombinations-segmentet Aktive Livsnydere. Internationalisering: Målet er 2 mia. kr. i internationalt turismeforbrug: I 2011 var det udenlandske turismeforbrug i de 9 omfattede kommuner på 1,2 mia. kr. svarende til 3,6 pct. af landets samlede udenlandske turismeforbrug. Fyns andel af turismeforbruget fra danske besøgende var til sammenligning på 7,1 pct. Også her er der et klart efterslæb, som Fyn skal have hentet ind. 3 Fyn har ca. ¼ mio. overnatninger i målgruppen Sjov, leg og læring. 14

15 1.4 Ny organisationsplan Hvor det i forretningsplanen for det nye Destination Fyn som beskrevet bare handler om at tage brandplatformen til sig og integrere de fremtidige bestræbelserne både målgruppemæssigtog på tværs af de fire produkttårne i et samlet fynsk værditilbud, så er forandringerne på organisationssiden i det nye Destination Fyn mere vidtgående. Det er nemlig i høj grad på organisationssiden, der har ligget barrierer for eksekveringen af en samlet fynsk turismeindsats. Som organisatorisk grundlag for Destination Fyn anbefaler vi følgende strukturer og principper: En justeret organisation ved navn Destination Fyn drevet som en strategisk forretningsenhed (division, datterselskab, foreningsbaseret forretningsenhed eller lignende med eget budget, dedikeret organisation og egen styregruppe) i Udvikling Fyn, hvor de deltagende kommuner hver udpeger ét medlem af styregruppen. Udøvelse af et overordnet og strategisk totalansvar for Fyn som turismedestination, men naturligvis ikke operationelt udførende på alle indsatsområder. Primært og forankret i basisorganisationen ansvar for støttefunktionerne: klyngeudvikling/videncenter, strategisk udvikling/fundraising, brand management/ markedsorienteret konceptudvikling. 15

16 I moderselskabet Udvikling Fyn henter Destination Fyn vigtige støttefunktioner i form af: Pleje af ejerkreds her under forhandling af basisbevilling (Destination Fyn får sin basisbevilling øremærket til turismeudvikling men formidlet i en samlet Udvikling Fyn-bevilling der forelægges politisk i én pakke ). Analyse-funktion m.v., der forestår indsamling, analyse og formidling af business intelligence for turismen såvel som for andre prioriterede fynske klynger. Økonomi- og administrationsfunktion (økonomistyring, styring af EU-projekter og lignende, IT, kontor, personaleledelsesrutiner, uddannelse/efteruddannelse m.v.). Sekundært, forankret i en netværksorganisation med ledelsen/styregruppen i Destination Fyn, de aktivt engagerede ejerkommuner (forankret i en embedsmandsgruppe ) samt de virksomheder, der finansierer markedsføringen (forankret i turismeklyngen) i en stærk, medledende rolle i forhold til: Fysisk planlægning, bykvalitet, naturbeskyttelse o.a. oplevelsesrum primært forankret i kommunerne, Information og lokale events o.a. oplevelser primært forankret i kommunerne, foreninger o.a. Natur- og kulturaktiviteter primært forankret i museer, naturvejledere o.a. kommunale institutioner Kompetenceudvikling primært forankret i Oplevelsernes Academy, erhvervsskoler, SDU o.a. 16

17 Udvikling, gennemførelse og formidling af events primært forankret i Odense & Co., Odense Sport & Event samt andre lokale hhv. temaspecifikke eventorganisationer. Virksomhedsudvikling primært forankret i lokal erhvervsservice og i Væksthuset Markedsføring af internationale kongresser primært forankret i Inspiring Denmark og i Destination Fyn når det gælder danske møder og konferencer. Markedsføring af ferieturisme primært forankret i Destination Fyn/det fynske kampagnesamarbejde. Etablere ét klyngesamarbejde med udgangspunkt i segmentet Aktive Livsnyders behov og ønsker til et feriemål og et rejsemål for mindre danske firmamøder bestående af de private virksomheder og offentlige oplevelsesattraktioner, der yder kontant medfinansiering til markedsføring af Destination Fyn. Formanden for klyngen bør være en af de toneangivende private erhvervsaktører og den samme person, som er formand for Destination Fyns styregruppe. Tydelig ansvarsfordeling i netværksorganisationen Ét af problemerne i den hidtidige organisering af det fælles fynske turismearbejde i Udvikling Fyn har været en uklar fordeling af ansvar, forpligtelser og beføjelser. I den nye organisering af turismearbejdet vil graden af delt ansvar blive søgt minimeret. Det indebærer ikke, at samarbejdet skal drosles ned. Tværtimod! Filosofien er nu, at Destination Fyn skal varetage få, kritiske processer med stor forventet værdi for turismeudviklingen og væksten på Fyn, mens andre aktiviteter og processer skal løftes af andre aktører, som kan levere opgaveløsningen hurtigere, bedre og billigere. Det gælder i særlig grad for den turistinformation og lokal oplevelsesproduktion, hvor det operative ansvar nu helt og udelt overføres til kommunalt niveau og hvor Destination Fyn yder støttefunktioner i form af brand platform, værktøjer m.v. 17

18 Aftalebaseret styring/overvågning af fynske partneres anvendelse af Destination Fyns brand platform (logo, booking og andre kampagneelementer, deltagelse i marketingkampagner, messer, journalistbesøg m.v.) via Brand Partner Agreements, der fastlægger rettigheder og pligter i samarbejdet mellem den enkelte partner og Destination Fyn. Indgåelse af særlige Brand Partner Agreements (i én version, såkaldt Sammenhængskraft, for de nuværende fem medlemskommuner og en anden version, såkaldt Synergi, for de fem øvrige kommuner). Illustrationen nedenfor viser sammenhængen mellem Destination Fyn som brand manager, involveringen af offentlige og private interessenter i den operative forretningsudvikling (embedsmandsgruppe hhv. turismeklynge) samt det udførende niveau, hvor DMO en virker gennem partnerskaber målrettet konkrete, afgrænsede indsatser. Organisationsdiagram På næste side er vist et forslag til organisationsdiagram for fremtidens Destination Fyn. Destination Fyn er en basis-struktur, der samler offentlige og private aktører om et helhedsansvar for turismen på Fyn. Destination Fyn er også en netværks-struktur, der uddelegerer/ medleder opgaver med betydning for den fælles turismeudvikling til udførelse dér, hvor kompetencen er størst. Opgaven og ansvaret følger forenklet sagt kompetencen. Som vist i diagrammet er der otte forskellige uddelegerede indsatser i Destination Fyn med forskellig organisatorisk forankring. Destination Fyn har især en aktiv rolle inden for events og marketing (danske møder samt ferieturisme). Stakeholders er forankret i styregruppen for Destination Fyn/Udvikling Fyn, i et embedsmandsnetværk med repræsentanter for de kommunale topledelser (direktionsniveau) samt i klyngen af turismevirksomheder, der medfinansierer markedsføring. Som tværgående ansvarsområder løfter Destination Fyn klyngeudvikling/videnopbygning, strategisk udvikling/fundraising samt brand management/markedsorienteret konceptudvikling. Eventyret Fyn (brand og Co-brands) ejes, udvikles og ledes af Destination Fyn, og ér delvist udviklet som led i destinationsudviklingsprojektet. Der forestår en stor mulighed i årene fremover at videreudvikle en lang række relevante Co-brands, som der er givet eksempler på i denne plan. 18

19 Organisationsdiagram for netværksorganisationen Destination Fyn inklusiv de erhvervs- og samfundsøkonomiske aktører og indsatser. En netværksbaseret destination med tydelig arbejdsdeling mellem produkt- og markedsorienteret konceptudvikling. Eller m.a.o. mellem udvikling af hhv. fælles goder (støttefunktioner) og klub-goder (primære værdiskabende aktiviteter). En decentral destinationsorganisation som er et selvstændigt strategisk indsatsområde i Udvikling Fyn med egen styregruppe og eget budget- og personaleansvar. Når det gælder samspillet mellem virksomheder er dette ikke prioriteret som et særskilt indsatsområde på linje med udvikling af den enkelte virksomhed, der fx vedrører generel ledelse, funktionsledelse her under personaleledelse, digitalisering, økonomistyring, salg m.v. Samspillet mellem virksomheder vil typisk ske med afsæt i konkrete projekter fx omkring oplevelsesruter, events eller lignende. Men det er også oplagt, at der i regi af klyngen kan etableres forskellige former for matchmaking, fælles forretningsudvikling m.v. Styring sker via gensidige partnerskabsaftaler/brand Partner Agreements. 19

20 I netværksorganisationen har Destination Fyn til opgave at forestå ledelse af helheden og styrke sammenhængskraften (via brand- og konceptrettighedsaftalerne, samarbejdsaftaler med turismeaktører om aktiviteter og indsatser, teambuilding, corporate kommunikation m.v.), opbygning af viden med kommerciel relevans og værdi samt tilrettelæggelse, koordinering og eksekvering af marketingindsatser. Organisationen Destination Fyn skal signalere et tydeligt erhvervsmæssigt fokus i sin gøre og laden. Dét ligger først og fremmest i funktionerne, der vedrører udvikling af klyngen så den understøtter de primære aktiviteter: Branding/markedsføring, kommunikation til interessenter og gæsterne, produkt- bundling, konceptudvikling og events. Online indsatsen er også en kerneaktivitet for så vidt angår muligheden for at skabe sammenhængskraft og slagkraft i destinationens samlede informations-håndtering. Driften af turistinformationer er lokalt forankret, men organisationen har i alle sine funktioner indsatser, der har til opgave at styrke fællesskabet omkring branded Eventyret Fyn. 20

21 DEL 2. UDDYBNING 21

22 Eventyret Fyn 2.1 Brandplatform Brand-platformen Eventyret Fyn prioriterer: Fire målgrupper i markedet; Det Gode Liv, Sjov, leg og læring, aktiv ferie og møder/konferencer. Kombinationen af disse målgrupper betegner vi som segmentet aktive livsnydere, som udgør fundamentet for samarbejdet om aktiviteter i klyngen. Fire tårne eller fortællinger i kommunikationen; Haven, Havet, Historien og HC Andersen. En række kampagne-elementer fra logo, designskabeloner o.a. visuel identitet til billeder, film, redaktionel tekst m.v. og egne medier/kanaler som fx oplevelsesbooking m.v. En konkret marketingplan, hvorefter prioriterede aktiviteter og indsatser prioriteres, gennemføres og evalueres. Det fynske turismeprodukt (dét brandingen formidler) omfatter: De kommercielle oplevelser og serviceydelser, som fynske turismevirksomheder formidler. De fælles goder i form at kultur, natur m.v., som museer, naturaktører o.a. primært offentlige aktører formidler. Forslag - De fire fortællinger bruges til Co-branding med Eventyret Fyn + Havet = Det Sydfynske øhav i Eventyret Fyn + Haven = Danmarks have i Eventyret Fyn + Historien = Østersøen omkring Eventyret Fyn + HC Andersen = HC Andersens Eventyret Fyn + Det gode liv = Smagen af Eventyret Fyn + Sjov, leg og læring = Magiens Eventyret Fyn + Aktiv natur = Tag på vandretur i Eventyret Fyn + Møder = Magiske mødesteder i Eventyret Fyn + Odense Zoo = Verdens mest eventyrelige Zoo finder du i Eventyret Fyn + Festival = Økologiske markedsdage på Eventyret Fyn + Odense = Odense ønsker velkommen til Eventyret Fyn + fødevarer = Vi spiser fynsk hele året i Eventyret Fyn + Svendborg = Øhavets hovedstad i Eventyret Fyn + Egeskov slot = Egeskov et levende slot i Eventyret Fyn + Velkommen = Lad eventyret begynde velkommen til Eventyret Fyn + farvel = Har du lyst til mere eventyr velkommen tilbage til eventyret Fyn 22

23 23

24 Brand- og konceptrettighedsaftale (Brand Partner Agreement) Destination Fyn indgår med de lokale turismefremmeorganisationer på Fyn (og bagved dem disses respektive ejerkommuner) en operativ brand- og konceptrettighedsaftale på et af to niveauer. Brand- og konceptrettighedsaftalen indgår tillige i den resultatkontrakt som Udvikling Fyn indgår med de respektive ejerkommuner. Dermed sikres det såvel politisk som fagligt operationelt, at der er en fælles strategisk målsætning om størst muligt samarbejde og størst mulig sammenhængskraft. Fagligt indhold i brand- og konceptrettighedsaftalerne 24

25 2.2 Hvad skal Fyn satse på? Et nyt strategisk perspektiv Der er 7 år til den faste forbindelse over Femern Bælt forventes åbnet i Det er én af grundene til, at der i den nye Vækstplan for dansk turisme gives særlig prioritet til udvikling af turismen ved Østersøen. Dänische Ostsee er fra 2014 fuldt implementeret i markedsføringen af Danmark i Tyskland som bærende identitet, der linker til den tyske østersøkyst; Østersøens Riviera. I Tyskland er Ostsee et endnu stærkere brand end Nordsee. Foruden markedsføring af Europa som et enestående rejsemål er bæredygtig og kvalitetsorienteret udvikling af turismen hovedmålet i EU s turismepolitik. I det nye Interregprogram Europæisk Territorialt Samarbejde Danmark- Tyskland lyder ét specifikt formål: Beskytte, fremme og udvikle programområdets kultur- og naturarv gennem udvikling af bæredygtig turisme. Også i et udviklingsperspektiv er der således spændende muligheder i Østersø-perspektivet, der foruden Danmark og Tyskland også kan omfatte Sydsverige, Polen og Baltikum. Der tegner sig således et nyt strategisk perspektiv i arbejdet med udvikling af turismen udenfor København og Vestkysten med målgrupperne: Det Gode Liv, Sjov leg og læring, Aktiv Natur og Mødesal i en Østersøudgave og med markederne Danmark, Tyskland og Norge som hovedprioritet. Fakta om den største målgruppe Det gode liv (DGL) DGL er med ca. 1/3 af alle kommercielle overnatninger den vigtigste målgruppe for Fyn. Vi ser DGLmålgruppen som nøglen til Fyn (jf. figuren; segmenteringen er fra Eventyret Fyn). Mødeturismen skaber uniqueness på produkter fra DGL. Sjov, leg og læring sælges ofte på flere af de samme produkter som det DGL værdsætter. Det aktive liv indlejres i vid udstrækning i DGL-målgruppens præferencer. Fokus på DGL udelukker ikke, at der også arbejdes med andre målgrupper. Men DGL udgør fundamentet i det nye tværgående segment Aktive Livsnydere og skal derfor have særlig prioritet. DGL-målgruppen er rejsende uden børn: Unge par, voksne par eller venner uden børn, der rejser sammen. De er livsnydere, der søger by-, natur og kulturoplevelser, inspiration og afslapning i rolige omgivelser. Kort fortalt; DGL er livsnydere, madelskere og naturfans! På tværs af 27 internationale markeder for dansk turisme udtrykker 42 % interesse for DGL. 6 % forbinder Danmark med ferietypen hvilket giver Danmark en 14. plads ud af 27 destinationer. De 6 % som forventer at besøge Danmark på en DGL-ferie, svarer til 5,2 mio. internationale turister. Nordtyskernes association til Danmark på denne ferietype er stærkere end til samme ferietype i hjemlandet Tyskland. 6 % af tyskerne vil tage til Danmark på ferie uden børn, hvilket svarer til 2,5 mio. tyske turister. Dermed kan vi konkludere at ud af potentialet på 5,2 mio. internationale DGL gæster til Danmark bidrager Tyskland alene med de 2,5 mio. 25

26 På et dybere niveau ligger der imidlertid også nogle væsentlige potentialer i at genopdage og genforene det danske og det tyske og derigennem skabe fornyet interesse for Fyn og Østersø-området i Tyskland. Der er stærke fortællinger i Tyskland om Vendere, Hansestæder, skibsfart m.v. med forbindelser til Østersøen, Bælthavet og Fyn, som vi kan give nyt indhold og perspektiv. Her ligger også en fundamental nyorientering, når vi i højere grad end hidtil ser os selv på Fyn med omverdenens øjne og bliver mere inviterende også i kulturel betydning. Dette indebærer konkret: At Fyn giver første prioritet til udvikling og markedsføring af oplevelser og serviceydelser målrettet det nye brede segment Aktive Livsnydere, som spydspids og omdrejningspunkt for fællesskabets indsatser. At Fyn i den internationale markedsbearbejdning giver første prioritet til markederne Tyskland og Norge samt det danske hjemmemarked, som er destinationens største. Naturligvis med løbende effektvurdering og evaluering af potentialer og resultater på alternative markeder. Disse er eksempelvis Sverige og Kina, der allerede bearbejdes. At Destination Fyn i de konkrete samarbejdsprojekter har en tydelig holdning til at virksomhederne må bære marketingomkostningen i større udstrækning på det danske hjemmemarked end i den internationale markedsbearbejdning, men hvor destinationen på fællesskabets vegne koordinere indsatser, brand-budskaber, værktøjer m.v. Fakta om Det gode liv (DGL), fortsat DGL målgruppen vægter følgende 10 valgkriterier højest, når de skal vælge destination: Værdi for pengene (64 %) Gode overnatningsforhold (60 %) Natur og landskaber (52 %) Venlig og imødekommende befolkning (51 %) Gode lokale fødevarer og restauranter (48 %) Strande og bademuligheder (47 %) Interessante byer (45 %) En tryg destination (44 %) Historiske og kulturelle attraktioner (43 %) Uformel atmosfære (37 %) Ser vi på kendskabet til danske landsdele og i særdeleshed Fyn og øerne, så har svenskerne det største kendskab (21 %), nordmændene det næststørste (20 %), tyskerne (12 %), briterne (5 %) og mindst Hollænderne med (3 %). Kilde: VDK, 2013: Brandmåling 26

27 At Fyn med denne prioritering af et bredt og købestærkt segment Aktive Livsnydere styrker produkter og oplevelser, som bidrager til en sæsonforlængelse, da 53% 4 af overnatningerne bliver foretaget udenfor højsæsonen. At Fyn udvikler en stærkere position inden for Aktive Livsnydere segmentet med afsæt i lokal stolthed/sense of place og fokus på det nye brand Eventyret Fyn funderet i de fire tematiske tårne: H.C. Andersen: Odense, H.C. Andersens Hus og nyt oplevelsescenter. Haven: Egeskov Slot det eneste levende slot i Danmark uden for Hovedstadsregionen med international klasse. Havet: Det Sydfynske Øhav verdens største oversvømmede istidslandskab og center for naturaktiviteter. Historien: Med Danehof og Nyborg Slot som kandidat til UNESCO s verdenskulturarvsliste. At Fyn allierer sig med østjyske, sjællandske og bornholmske aktører 5 (og i næste række tyske, svenske, polske og baltiske aktører) i et bredere Østersø-partnerskab. At Fyn offensivt overfor regionerne og regeringen tilbyder at løfte opgaven med at lede og koordinere udvikling af turismen ved Østersøen (den ene datter i det nye Dansk Kyst- og Naturturisme; Vestkystpartnerskabet er den anden, jf. Vækstplan for dansk turisme). 4 Statistikbanken 5 Destination Lillebælt, Destination Sønderjylland, Business Lolland Falster, Vordingborg Udviklingsselskab, VisitVestsjælland, VisitOdsherred og Destination Bornholm. Fyn er et stærkt kort i Tyskland, som det største internationale marked for Fyn som destination. Fyn har både geografisk og produktmæssigt en central position i den danske del af Østersøens Riviera, men Østjylland, Sjælland og Bornholm er også vigtige, når den danske del af Østersøen ses fra Tyskland: Hvad er Østersø-området kendt for i Tyskland? Fyn har 5 af 12 fyrtårne; Østjylland har 2, Sjælland har 3, Bornholm har 2 Kendskab Interesse Bornholm 60% 30% Sønderborg Slot 50% 23% Vikingeskibsmuseet 45% 21% Møns Klint 40% 27% Odense 37% 17% H.C. Andersens Hus 34% 11% Langeland 30% 11% Roskilde Domkirke 26% 11% Det Sydfynske Øhav 23% 12% Koldinghus 20% 8% Hammershus 14% 8% Ærø 14% 7% Kilde: VDK, 2011: Internationalt kendskab til danske attraktioner og seværdigheder Ovenstående er fyrtårne i et bredere sortiment af steder og oplevelser. På Fyn er oplevelsesbrandet Eventyret Fyn lagt fast med fokus på kultur- og naturturisme og med afsæt i de fire temaer: HC Andersen, haven, havet og historien. Fyn har således sat en 27

28 ramme for udvikling og markedsføring, der flugter med perspektivet i Østersø Rivieraen. 28

29 2.3 Lokal stolthed og engagement Lokalt engagement er en ressource På Fyn er det selvforståelsen, at lokale interesser og hensyn vejer tungere end andre steder og at der er en særlig fynsk kultur, som gør det vanskeligt at skabe fælles fodslag og tværkommunalt samarbejde. Af flere grunde (se oversigten til højre) er denne selvforståelse forkert. Lokalt engagement er en vigtig ressource og en legitim interesse på Fyn såvel som andre steder. Lokalt engagement gør det ikke alene Uanset ovenstående må det også konstateres, at konflikter og diskussioner om det lokale niveaus position og rolle i den fynske turismemodel i de senere år har fyldt uforholdsmæssigt meget i den fynske samtale om turismeudvikling og således i væsentligt omfang har skygget for andre centrale spørgsmål om prioritering af indsatsområder og konkretisering af arbejdsopgaver. Der er behov for at ændre denne italesættelse af samarbejdet og sætte andre aspekter og perspektiver i turismearbejdet stærkere i spil. Det indstilles på denne baggrund: At ambitionen om at skabe en enhedsorganisering af turistinformation og lokal oplevelsesudvikling i alle 10 kommuner og i regi af Udvikling Fyn skrinlægges. Det tværkommunale samarbejde på Fyn Udvikling Fyn er det mest vidtgående tværkommunale erhvervssamarbejde i Danmark. Selvom der nu sker en refokusering af samarbejdet bliver der ikke tale om at sænke ambitionsniveauet. På turismeområdet er det tværtimod intentionen, at skabe en ny model for fælles fynsk turismeudvikling, der kan få opbakning fra alle 10 fynske kommuner. Der er også på Fyn en række andre eksempler på tværkommunale samarbejder og projekter, der lykkes og har opbakning. Det sker sjældent uden sværdslag og kriser undervejs, men der ér skabt markante resultater i samarbejde inden for fx planlægning, naturudvikling, museumsvæsen, gastronomi, film, events m.v. Samarbejdet udbygges gradvist, hvor det giver mening og hvor der skabes resultater. Det afvikles eller omstruktureres, der hvor resultaterne ikke lever op til forventningerne. I alle egne af landet og også i udlandet er der en stærk, primær interesse for det lokale samfund. Turismen rører i høj grad og helt berettiget ved hjerteblodet i den lokale selvforståelse og vækker alle steder stærke følelser. Man kan ikke drive turismeudvikling uden at respektere og bygge på behovet for lokal identitet og stolthed. Der sker i disse år en markant udtynding af de geografiske områder uden for vækstcentrene. Udviklingen rammer alle dele af Fyn; Odense er trængt af de andre vækstcentre og yderområderne på Fyn er trængt af de motorvejsnære områder. Turismen ses som en faktor, der kan balancere udviklingen ved at styrke jobmulighederne for kortuddannede og skabe erhvervsmæssig aktivitet i yderområderne. Endvidere er bosætning og høj livskvalitet for borgerne og landliggere højt prioriteret. 29

30 At der i stedet indgås brand- og koncept rettighedsaftaler med de lokale turismefremmeorganisationer. Denne aftale kan indgås på to niveauer alt afhængig af den lokale organisations og ejerkommunens ønske om synergi og sammenhængskraft til fællesskabet i Destination Fyn og branded Eventyret Fyn. Som i en frivillig kæde etablerer Destination Fyn en brand- og konceptplatform med værktøjer til lokal brand- og konceptudvikling med tilhørende kvalitetskrav. Mulighederne for og rettighederne til at anvende disse aftales individuelt med de respektive 10 kommuner på Fyn. Destination Fyn påtager sig den strategiske brand- og koncept ejerrolle for Eventyret Fyn. Dermed påhviler der ikke Destination Fyn et ansvar eller en opgave for samordning og effektivisering i alle 10 kommuners turistinformationer. Der påhviler Destination Fyn et ansvar og en opgave for at sikre størst mulig brand- og konceptuel oplevelsesmæssig sammenhængskraft på tværs af offentlige og private aktører på Fyn. At indsatsen vedrørende markedsføring af Fyn som en attraktiv destination overfor det nye fælles segment Aktive Livsnydere på de internationale markeder primært gennemføres i tæt samarbejde mellem Klyngen Aktive Livsnydere og Foreningen til markedsføring af Syddanmark (FOMARS) samt VisitDenmark. Der ér i FOMARS skabt og i 2013 testet en samarbejdsstruktur, som inviterer kommuner og aktører til en fælles indsats. Destination Fyns markedsførings indsats til gennemførelse af aktiviteter vil blive matchet i forholdet 1:1. 30

31 At indsatsen vedrørende udvikling og markedsføring af Fyn som en attraktiv destination over for det nye fælles segment Aktive Livsnydere på det danske marked primært markedsføres i et koordineret samarbejde i Klyngen Aktive Livsnydere. Destination Fyns markedsførings indsats til gennemførelse af aktiviteter vil blive matchet i forholdet 1:10. At indsatserne og arbejdsopgaverne vedrørende udvikling og bearbejdning af det internationale møde-, konference- og kongresmarkedet fortsat varetages af Inspiring Denmark i et tæt samarbejde med klyngens medlemsvirksomheder. Destination Fyn vil her bl.a. yde lokal koordinering og sikre, at destinationens Co-brand på mødemarkedet Magiske mødesteder i Eventyret Fyn bliver formidlet og fortalt. Tilsvarende koordinerende og faciliterende rolle har Destination Fyn i forhold til klyngens indsatser på det danske møde- og konferencemarked med fokus på mindre firmamøder (typisk under pax), hvor Co-brandet har en stor berettigelse for erhvervsturismeaktørerne på Fyn. At eventindsatsen koncentreres om at tiltrække og konceptudvikle signatur events for branded Eventyret Fyn i samarbejde med natur- og kultur-aktører. At ambitionen om at udvikle Fyn til en egentlig krydstogtdestination skrinlægges, da erfaringerne med tiltrækning af krydstogtskibe har vist sig at resultere i et meget begrænset antal anløb til en enkelt havn på Fyn. 31

32 2.4 Erhvervsmæssig forankring En tydelig stemme til A-kæden af store/professionelle Det er en klar erfaring fra arbejdet i Destination Fyn, at erhvervslivet er kommet mere på banen og har fået en tydeligere stemme i det fynske turismearbejde. Der er skabt en samtale blandt en kreds af fynske flagskibsvirksomheder i turismen, der ikke kun handler om kortsigtet optimering, men om mere langsigtet, helhedsorienteret udvikling og vækst. Det er blandt de centrale erhvervsaktører en klar erkendelse, at det handler om at styrke helhedens attraktions- og gennemslagskraft til fordel for den enkelte. Bedre balancering af marked og politik Der er fra alle sider enighed om at videreføre og styrke den erhvervsmæssigt funderede samtale om turismen på Fyn og herigennem få skabt en bedre balance mellem det forretningsmæssige/kommercielle og det politiske/lokalpatriotiske. Destination Fyn har i den første fase i vid udstrækning været politisk initieret og drevet. Fremadrettet er der behov for en tydeligere overdragelse af ansvar og opmærksomhed til den kommercielle og professionelle side. Dog med den klare erkendelse, at turismearbejdet aldrig vil kunne drives på privat basis alene, grundet markedsfejl (store samfundsøkonomiske eksternaliteter). Men balancepunktet mellem marked og politik skal flyttes. En tydeligere rolle for erhvervet i turismearbejdet Organiseringen af turismearbejdet på Fyn ændres på flere punkter med henblik på at give erhvervet en tydeligere rolle: Viden med kommerciel relevans og værdi: Mere fokus på analyser, ekspertise, erfaringer m.v., som virksomhederne kan bruge i deres forretningsudvikling. Fælles aktiviteter med direkte kommerciel værdi: Fokus på primære aktiviteter rettet ud mod markedet, der trækker gæster og forretning ind til Fyn. Outsourcing af information, service, fælles goder, uddannelse og andre støttefunktioner: Tydelig ansvarsplacering af drift og udvikling af støttefunktioner til relevante aktører (turistbureau-kæde, kultur- og naturinstitutioner o.a.). Etablering af Destination Fyn som særskilt forretningsenhed med eget budget, egen styregruppe m.v., så turismeforretningen i Udvikling Fyn klart afgrænses. Etablering af en klynge af private turismevirksomheder med de stærkeste/dygtigste virksomheder i en ledende rolle. 32

33 En formaliseret fynsk ferie- og mødeturisme-klynge Med inspiration fra bl.a. Nordjylland (attraktionsklyngen Alletiders Nordjylland), Bornholm (Destination Bornholm) og København (bl.a. Cruise Copenhagen Network og Meetingplace Wonderful Copenhagen) indstilles det på denne baggrund: At der etableres en klynge af private fynske turismevirksomheder og interessenter med særlig styrke og professionalisme i forretningsaktiviteter primært målrettet segmentet Aktive livsnydere. At klyngen formaliseres i form af en forening (den lettest mulige administrative ramme, men med en markering af at nogle er inde og andre er ude ) og sekretariatsmæssigt forankres i Destination Fyn. Formanden for foreningen bør være en af de toneangivende private erhvervsaktører og den samme person, som er formand for Destination Fyns styregruppe. At klyngen ikke primært fungerer som en pengeopsamler, men som en opsamler af ledelsesmæssig opmærksomhed, engagement, ekspertise og kommunikation. Virksomhederne skal investere i branding, co-branding, værktøjer og aktiviteter, der skaber kendskab, præference og salg, ikke i medlemskontingent. At klyngen udadtil får/tager en rolle som talsmand for den fynske turisme og derigennem profilerer turismen som et professionelt erhverv. At klyngen indadtil i forhold til turismefremmesystemet får/tager en rolle som kravstiller og medspiller i forhold til at udvikle og skabe sammenhængskraften mellem markedsføring, produktudvikling og turistinformation. Klyngens afsæt og virke Klyngen er en forlængelse af styregruppen for EUdestinationsudviklingsprojektet hhv. det nuværende advisory board for Udvikling Fyn. Det er med andre ord en naturlig videreførelse og styrkelse af det samarbejde, der allerede ér udkrystalliseret og det engagement fra virksomhederne, der allerede er vakt. Klyngen kan men behøver ikke at have formelle beføjelser fx i fht. bestyrelsesudpegning i Udvikling Fyn. Men klyngen bør godkende de årlige marketingplaner ligesom lokale turismestrategier, strategier for tema- og aktivitetsudvikling m.v. kan og bør forelægges til udtalelse i klyngen. Modellen med en klynge af virksomheder inden for bestemte forretningsområder er nok bedst udviklet i Wonderful Copenhagen, hvor der er et tæt og tydeligt reguleret samspil mellem Wonderful Copenhagen (erhvervsdrivende fond) og klyngen/netværket som fx Meetingplace Wonderful Copenhagen (forening med begrænset ansvar). Det er afgørende, at klyngen etableres med en inderkreds af flagskibsvirksomheder (de største/dygtigste/mest nyskabende) inden for den tværgående fællesmænge i segmentet Aktive Livsnydere. Hvis klyngen skal rumme og repræsentere alle bliver det for diffust og vil ikke skabe værdi for de toneangivende virksomheder. Inderkredsen skal måske tælle virksomheder. Der ér etableret en uformel kreds af virksomheder inden for DGL målgruppen med deltagere. Denne kreds er et rigtig godt afsæt for klyngen. Dog er det også vigtigt at tænke virksomheder i relaterede brancher især landbrug/fødevarer men også fx uddannelse og udstyr med ind i klyngen. 33

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/2716 - BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere