Tilsynsrapport Randers Kommune Social & Handicap. Perron 4. Anmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Randers Kommune Social & Handicap. Perron 4. Anmeldt tilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Social & Handicap Perron 4 Anmeldt tilsyn December

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Målgruppe, metode og resultater Faglige tilgange og metoder Dokumentation og resultater Beskæftigelsestilbud/ Aktivitets- og Samværstilbud Fuldt potentiale ift. Beskæftigelse eller Aktivitets- og Samvær Selvstændighed og relationer Sociale relationer og selvstændighed Medinddragelse og indflydelse Magtanvendelse og forebyggelse af overgreb Organisation og ledelse Ledelsens faglige kompetencer Den daglige drift samarbejde og kommunikation Kompetencer Kvalitets- og kompetenceudvikling Fysiske rammer Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Perron 4. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Perron 4 er, at det er et særdeles godt tilbud, der matcher målgruppens behov. Det er tilsynets, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er relevante, når det gælder målsætning og målgruppe. Det er tilsynets, at når det gælder pædagogiske metoder arbejdes der ud fra et fælles fagligt fundament, hvor metoderne f.eks. kan være neuropædagogik og relationsarbejde. Når det gælder rehabilitering, handler det om at kunne være i eget liv, og det er tilbuddets fornemmeste opgave at støtte borgerne i dette. De borgere, der er tilknyttet Perron 4 kan være anonyme, idet de er uvisiterede. Tilsynet erfarer, at de borgere som modtager medicin på stedet bliver registreret. Det er frivilligt for de øvrige borgere, om de ønsker at lade sig registrere. Når det gælder aktivitets- og samværstilbud er det tilsynets, at hverdagen på Perron 4 er kendetegnet ved gode og forskellige aktiviteter, der tilgodeser borgerens interesser og ønsker. I forhold til selvstændighed og relationer er det tilsynets, at medarbejderne er borgerne hjælpsomme i forhold til at indgå i sociale relationer og fælleskaber ved at tilbyde f.eks. fodboldstræning. Tilsynet vurderer, at sygeplejersken ledsager en del borgere til lægebesøg og behandling, idet de ellers ikke vil få det gjort. Det er tilsynets, at borgerne har formel indflydelse på Perron 4 via deltagelse i værestedsmøder. Tilsynet vurderer, at borgerne oplever, at medarbejderne lytter til deres ønsker og behov, og at de har den indflydelse på eget liv, i det omfang de ønsker sig. Det er tilsynets, at den pædagogiske indsats gør, at magtanvendelser samt gråzonetilfælde i stor udstrækning undgås på Perron 4. Tilsynet vurderer, at medarbejdere er undervist og vejledt i procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelse, samt at gråzoneeksempler drøftes kontinuerligt på medarbejdermøder. Det er tilsynets, at leder har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Medarbejderne modtager supervision ved ekstern superviser hver fjerde uge, og afdelingsleder sparrer med leder samt en områdeleder en gang om ugen. Det er tilsynets, at der er en stabil medarbejdergruppe med et lavt sygefravær på Perron 4. Der eksisterer et godt internt samarbejde på tilbuddet, som er kendetegnet ved en høj grad af loyalitet over for beslutninger. Det er tilsynets, at der er sammenhæng mellem medarbejderens kompetencer og målgruppens behov. Endelig er det tilsynets at lokalerne er egnet til målgruppen og anvendes på bedste vis. Leder bemærker dog, at der i cafeen kan være meget støj, idet der ofte er mange mennesker samt at der er brug for bedre ventilation. 2

4 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at leder tilkendegiver, at der i cafeen kan være meget støj, idet der ofte er mange mennesker, og at der er brug for bedre ventilation. Leder er i gang med at ansøge om disse forhold kan udbedres ved kommunen. Anbefalinger Tilsynet gav ikke anledning til anbefalinger. Anbefaling om påbud Tilsynet gav ingen anledning til anbefaling om påbud 2 Oplysninger Adresse Jernbanegade 4 D, Stuen, 8900, Randers C Leder Martin Nielsen og afdelingsleder Gine Nørager Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt dagtilbud. Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 104. Antal pladser 50 pladser ifølge tilbudsportal. Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er der ingen døgntakst idet Perron 4 er et uvisiteret værested uden takst. Målgruppebeskrivelse Perron 4 er et værested for mennesker med særlige sociale problemer som hjemløshed, psykiske problemer og ensomhed. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 8 ansatte, en sygeplejerske, en kok samt pædagoger. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den. 29. oktober 14, kl Deltagere i interviews Ledelse: Medarbejdere: Afdelingsleder Gine Nørager, uddannet ergoterapeut og ansat i 3 år. 3

5 Borgere: En sygeplejerske, ansat i ca. 2 år. En pædagog, ansat i ca. 3 år. Borger, været tilknyttet tilbuddet i en række år. Borger været tilknyttet tilbuddet i en række år. BDO blev vist rundt på stedet af: afdelingsleder. Tilsynsførende Rasmus Søland Jensen (Tilsynskonsulent) Heidi Pors Sørensen (Chefkonsulent, plejehjemsassistent, socialpædagog, supervisor og psykoterapeut) 4

6 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Afdelingsleder fortæller, at hun blev ansat for ca. 3 år siden. På dette tidspunkt var der behov for en udskiftning i medarbejdergruppen, hvorfor den første periode gik med, at afdelingsleder måtte afskedige fem ansatte for derefter at ansætte nye medarbejdere med en for målgruppen faglig relevant uddannelse. Der er sket en udvikling, hvor der nu er en øget faglighed og en kontinuitet i medarbejderstaben, som har haft god effekt i forhold til arbejdet med målgruppen. Det oplyses, at der kommer ca. 30 borgere hver dag til morgenmad, og borgere til frokost og aftensmad. Der er i alt tilknyttet ca. 250 borgere til Perron 4. Afdelingsleder oplyser, at en anden opgave var at gøre Perron 4 røgfrit - der blev etableret et udendørs rygeskur, hvor målgruppen ryger i dag. Det oplyses, at borgere der kommer på Perron 4 er uvisiterede og må møde op påvirkede, blot de ikke generer andre. Adspurgt om der har været formelle klager, oplyser afdelingsleder, at en borger klagede over de forandringer, der skete på Perron 4, dette blev der ifølge afdelingsleder taget hånd om. Tilsynet har noteret sig ovenstående og har ingen bemærkninger. 3.2 Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt om der har været tilsyn fra andre instanser, herunder Embedslæge, Arbejdstilsyn, Brandtilsyn eller Fødevaretilsyn, oplyser afdelingsleder, at der har været besøg fra Fødevaretilsyn, hvilket udløste en smiley. Det oplyses, at Arbejdstilsynet var på besøg i efteråret 2011, hvilket gav en anmærkning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, samt at der skulle laves et introduktionsprogram til nyansatte og vikarer. Derudover blev der givet en anmærkning om, at tilbuddet skulle være røgfrit. Ifølge afdelingsleder er der taget hånd om anmærkningerne igennem de sidste 3 år. Der er blevet lavet introduktionsprogram, tilbuddet er blevet røgfrit og i kraft af at medarbejderstaben i dag tæller faglige og kompetente medarbejdere, er det psykiske arbejdsmiljø velfungerende. Tilsynet har noteret sig afdelingsleders informationer og har ingen yderligere bemærkninger. 5

7 4 Målgruppe, metode og resultater. 4.1 Faglige tilgange og metoder. Afdelingsleder redegør for, at det i forhold til målgruppen er afgørende vigtigt, at der bliver arbejdet ud fra en relationsorienteret pædagogisk tilgang. Dette er yderligere vigtigt idet målgruppen er uvisiteret og således kommer frivilligt på Perron 4. Deres erfaring er, at borgeren dukker ikke op, hvis relationen til borgeren ikke ordentlig. Tilbuddet vigtigste opgave er at yde støtte til, at borgeren tager ansvar for eget liv samt skabe bedre livsvilkår, socialt samvær og et tilbud om aktiviteter. Når det gælder rehabilitering kan det være en udfordring, idet medarbejderne ofte ikke kender til borgerens udgangspunkt, da de er uvisiterede og dermed kan komme og gå efter behov. Erfaringen er, at først på måneden er der en del borgere de ikke ser, idet de har fået penge og anvender dem på misbrug, mens der sidst på måneden dukker flere op blandt andet for at få et måltid mad. Ifølge afdelingsleder handler rehabilitering om at kunne være i eget liv, og det er tilbuddets fornemste opgave at støtte borgerene i dette. Borgerne er ofte påvirkede, når de opholder sig på tilbuddet, men ifølge afdelingsleder er dette ikke til stor gene, idet målgruppen er meget rummelig over for hinanden. Medarbejderne fortæller, at de arbejder ud fra de små skridts metode; ofte kan det være en stor sejr for en borger bare at komme på stedet. Det kan være meget svært at lave aftale med borgerne, idet de ofte ikke ved, om borgerne kan komme dagen efter eller er så påvirket, at vedkommende ikke magter at komme. Ifølge medarbejderne anvender de en medfølelsesfokuseret tilgang, hvor de anvender empati, nysgerrighed og indlevelse i mødet med borgerne. Det er af stor vigtighed, at borgerne føler sig trygge hos medarbejderne, således at de tør komme med deres problemstillinger. Medarbejderne ledsager ofte borgere til læge, sygehus og i mødet med det kommunale system, idet borgeren ellers ikke vil komme af sted til eksempelvis kræftbehandling. Medarbejderne fortæller, at de også arbejder ud fra den neuropædagogiske tilgang, som medarbejderne er undervist i. Medarbejderne fremhæver den didaktiske relationsmodel, som kan være svær at anvende, idet borgeren er anonyme og uvisiterede, men tankeskemaet i den didaktiske relationsmodel omhandler, hvad medarbejderne ved, og hvad de ikke ved, hvilket er et brugbart redskab i hverdagen. Derfor er det ifølge medarbejderne vigtigt at møde borgeren i nuet og være nysgerrige på det, de ikke ved. Målet med at opnå mere viden om borgerne er at opnå en større indsigt i, hvad det er som gør, at borger har sit misbrug for derefter at prøve at hjælpe borger med sine udfordringer. Det er tilsynets, at tilbuddets faglige tilgange og metoder er relevante, når det gælder målsætning og målgruppe. Det er tilsynets, at når det gælder pædagogiske metoder arbejdes der ud fra et fælles fagligt fundament, hvor metoderne f.eks. kan være neuropædagogik og relations arbejde. Tilsynet vurderer, at når det gælder rehabilitering handler det om at kunne være i eget liv, og det er tilbuddets fornemste opgave at støtte borgerne i dette 6

8 4.2 Dokumentation og resultater Afdelingsleder redegør for, at Perron 4 er et værested, hvor borgerne kan være anonyme og kommer uvisiterede, derfor laves der ikke pædagogiske planer for borgerne. Medarbejderne fortæller, at deres opgave er at tilbyde borgerne støtte til at varetage eget liv, men at der ikke dokumenteres omkring mål/delmål. De borgere som modtager medicin på tilbuddet skal opgive deres cpr nummer og bliver registret i bostedsystemet. Det er op til de øvrige borgere, om de ønsker at blive registret i tilbuddets registersystem Borgerne forklarer, at de taler med medarbejderne, hvis de har problemer, eller de skal have hjælp til at læse breve eller ledsagelse til sygehusbehandlinger. Det er tilsynets, at borgerne som er tilknyttet Perron 4 kan være anonyme, idet de er uvisiterede. Tilsynet vurderer, at de borgere som modtager medicin på stedet bliver registreret, det er frivilligt for de øvrige borgere, om de ønsker at lade sig registrer. 5 Beskæftigelsestilbud/ Aktivitets- og Samværstilbud 5.1 Fuldt potentiale ift. Beskæftigelse eller Aktivitets- og Samvær Idet borgerne er uvisiterede, bliver der ikke opstillet mål for den enkelte borger. Medarbejdende oplyser, at der er en aktivitetsgruppe, hvor der arrangeres ture og lignende, og Perron 4 opfordrer endvidere borgerne til at melde sig til SAM, som tilbyder mange aktiviteter. To til tre gange om ugen er der aktiviteter såsom bowling, ridning, svømning, meditation, gocarts og afspænding. Det oplyses, at medarbejderne opkræver et depositum, når borger tilmelder sig en aktivitet, som borger så får tilbage, når vedkommende møder op til aktiviteten. Det har ifølge medarbejder den effekt. at der bliver et større fremmøde, idet borgerene har betalt for det. Tilsynet observerer under rundvisningen et kreativt lokale, hvor der er mulighed for at udføre kreative opgaver såsom at sy tasker. Derudover er der en del tøj og sko, som afdelingsleder fortæller gives til de borgere, som har behov for dette. I fælles lokalet på Perron 4 sidder der borgere og spiser deres mad, og i køkkenet står en medarbejder og serverer maden. Udenfor står der et par hunde, som afventer deres ejermand kommer ud igen. Borgerne fortæller, at deres hverdag har forandret sig, efter at de kommer på tilbuddet. Den ene borger fortæller, at vedkommende har fået indhold i sit liv, idet hun hver dag kommer på Perron 4 og blandt andet har til opgave at sy og reparer tøj for de borgere, som har behov for dette. 7

9 Når det gælder aktiviteter, så fortæller borgerne, at der er et tilpas udbud af aktiviteter, den ene borger fortæller, at han deltager i fodboldtræning og derved opnår kammeratskab med andre borgere. Borger sætter stor pris på, at han har et tilholdssted, idet han har flyttet rundt i mange år. Borgerne fortæller fint og detaljeret omkring de kreative ting, som de laver. Ligesom de også fortæller, at de tager på ture, eller man kan få hjælp til kontakt med det offentlige eller lægebesøg. Det er tilsynets, at hverdagen på Perron 4 er kendetegnet ved gode og forskellige aktiviteter, der tilgodeser borgerens interesser og ønsker. 6 Selvstændighed og relationer. 6.1 Sociale relationer og selvstændighed Idet borgerne er uvisiterede, bliver der ikke opstillet mål for den enkelte borger. Leder oplyser, at nogle borgere kommer for at få fred og være et sted i trygge rammer, mens andre gerne vil deltage i aktiviteter, hvis overskuddet er til det. Der er tilknyttet ca. 250 borgere til værestedet, og en typisk dag dukker mellem borgere op i løbet af dagen. Medarbejderne fortæller, at alt arbejde med borgerne begynder med at skabe den gode relation. Et mål er endvidere at være borgeren hjælpsom i at indgå i sociale relationer og fælleskaber. Her er det medarbejders erfaring, at det kan være en fordel, at de agerer bindeled i kommunikationen mellem borgerne, idet nogle borgere ikke tager initiativ til kontakt med andre. Medarbejder oplyser, at han træner fodbold med borgere fra Perron 4 samt med beboere fra det nærliggende botilbud for målgruppen. Det er medarbejders erfaring, at han gennem denne træning opnår gode relationer til borgerne, som han kan anvende hjemme på Perron 4. Igennem træningen opnår borgerene kendskab til hinanden, som i nogle tilfælde kan udvikle sig til at de besøger hinanden. Sygplejersken fortæller, at der kan gå meget lang tid før nogle borgere tør kontakte hende for en snak eller en eller anden form for behandling. Det er derfor af stor betydning, at sygplejersken er afventende og opsøgende i kontakten med borgerne for dermed at vise, at hun vil dem, og f.eks. ikke har fordomme over deres valg i livet. Sygeplejersken oplyser, at officielt har sygeplejeklinikken åbent fra 10-12, men da borgerne ikke hænger sig meget i tidspunker er det sygeplejerens erfaring, at hun åbner klinikken efter behov, hvis det kan lade sig gøre. Sygeplejersken udleverer medicin til de borgere, som ønsker dette, har lægekontakt for mange borgere og ledsager en del borgere til behandling, idet de ellers ikke vil få det gjort. Sygeplejersken fremhæver, at de borgere som modtager medicin på stedet skal registreres med cpr nummer i bostedsystemet, mens de øvrige borgere selv bestemmer, om de ønsker at blive registreret i deres elektroniske system. Det er tilsynets, at medarbejderne er borgerne hjælpsomme i for- 8

10 hold til at indgå i sociale relationer og fælleskaber ved f.eks. at tilbyde fodbold træning. Tilsynet vurderer, at sygeplejersken ledsager en del borgere til lægebesøg og behandling, idet de ellers ikke vil få det gjort selvstændigt. 6.2 Medinddragelse og indflydelse Medarbejderne fortæller, at der er en borger som har formel indflydelse idet vedkommende som sidder i udsatterådet, som er et politisk organ. Det oplyses, at de afholder værestedsmøder en gang om måneden med deltagelse af ca borgere. Der hænger en postkasse i fælleslokalet, hvor borgerne kan komme ønsker, forslag mm. i. Møderne varsles et par dage inden de afholdes, idet det på denne måde kan fasholde borgerne i at komme. Et punkt på dagsorden kan f.eks. være, at borgerne ikke må handle og fixe lige foran værestedet, idet der kommer andre borgere forbi. Der er demokratisk proces på disse møder, så hvis der skal stemmes om et emne, er det flertallet som vinder. Medarbejderne fortæller, at der er en brugervagtgruppe, som har brugervagt hver anden søndag. Der er 6 brugerfrivillige og 3 andre frivillige tilknyttet Perron 4. Derudover er der en Aktivitetsgruppe, som er på 4 brugere og 2 medarbejdere, som arrangerer aktiviteter. Borgerne fortæller, at de deltager til brugermøderne og de fortæller, at de eksempelvis taler om fællesregler på Perron 4, og man kan ønske forskellige aktiviteter. Den ene borger fortæller også, at hun er brugerfrivillig og møder op hver anden søndag, hvor hun har til opgave at være med til at lave og servere mad for borgerne. Borgeren fremhæver, at det er med til at hun syntes, at hun bliver betydningsfuld og har noget at stå op til. Borgerne fortæller samstemmende, at de oplever, at medarbejderne lytter til deres ønsker og behov, og at de har den indflydelse på eget liv, i det omfang som de ønsker det. Det er tilsynets, at borgerne har formel indflydelse på Perron 4 via deltagelse i værestedsmøder. Tilsynet vurderer, at borgerne oplever, at medarbejderne lytter til deres ønsker og behov, og at de har den indflydelse på eget liv, i det omfang som de ønsker sig. 6.3 Magtanvendelse og forebyggelse af overgreb Leder oplyser, at der ikke forekommer magtanvendelser på Perron 4. Som udgangspunkt skal politiet tilkaldes, hvis der opstår vold, men det er meget længe siden, der har været behov for dette. Leder oplyser, at for år tilbage herskede en del vold på stedet, hvorfor der blev iværksat uddannelse til medarbejderne omkring konflikthåndtering. Medarbejderne fik nogle redskaber og et fælles sprog og kan i dag således italesætte principper som at lave muren, hvor medarbejderne kan stille sig 9

11 sammen meget tæt og derved udvise enighed og autoritet. Derudover har Perron 4 udformet deres egen kvalitetsstandard således, at både medarbejdere og målgruppe er bevidste om, at medarbejderne ikke udøver nogen form for magt. Medarbejderne fortæller, at de arbejder forebyggende i forhold til konflikthåndtering, og at der således ikke forekommer egentlige magtanvendelser. Medarbejderne er bekendte med procedurer og retningslinjer i forhold til magtanvendelsescirkulæret. Adspurgt til gråzoner oplyser medarbejderne, at de ikke er i tvivl de kender godt grænsedragningen mellem gråzonerne og magtanvendelser. Endelig oplyser medarbejderne, at gråzonetilfælde drøftes, når de opstår samt på medarbejdermøder. Det er tilsynets, at den pædagogiske indsats gør, at magtanvendelser samt gråzonetilfælde undgås på Perron 4. Tilsynet vurderer, at medarbejdere er undervist og vejledt i procedurer og retningslinjer vedrørende magtanvendelse, samt at gråzoneeksempler drøftes kontinuerligt på medarbejdermøder. 7 Organisation og ledelse. 7.1 Ledelsens faglige kompetencer Afdelingsleder er uddannet ergoterapeut og har en stor erfaring ift. det socialpsykiatriske område - er pt. i gang med lederuddannelse. Afdelingsleder oplyser, at der er ekstern supervision med sagssupervision hver fjerde uge. Leder deltager i sparring med sin leder og en anden områdeleder en gang om ugen. Medarbejderne oplyser, at deres leder er klædt godt på til jobbet og har mange gode tiltag. En medarbejder tilkendegiver, at idet deres leder brænder så meget for sit job, medarbejdere og målgruppen kan han blive bekymret for, om hun passer på sig selv. Det er tilsynets, at leder har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Tilsynet vurderer, at medarbejderne modtager supervision ved ekstern superviser hver fjerde uge, samt at afdelingsleder sparrer med leder og en områdeleder en gang om ugen. 7.2 Den daglige drift samarbejde og kommunikation Leder oplyser, at der er en stabil medarbejdergruppe med et lavt sygefravær. Der er sygefraværspolitik, og de følger kommunens generelle politik på dette område. Adspurgt oplyser leder, at der anvendes vikarer på tilbuddet. Der er tilknyttet 4 vikarer, som har et indgående kendskab til målgruppen. 10

12 Leder fortæller, at de afholder medarbejdermøde en gang om måneden af 3 timer. Medarbejderne fortæller, at de har godt internt samarbejde, hvor der hersker en god stemning, og at de som medarbejdergruppe generelt trives. Adspurgt til om de har en god indbyrdes kommunikation, så fortæller medarbejderne, at de bruger ofte hinanden til sparring i hverdagen, hvilket ligeledes sker hver morgen, hvor der er et kort møde, hvor dagens indhold gennemgås. En medarbejder fremhæver, at når der er truffet aftale om en beslutning er alle medarbejdere loyale over den beslutning, der er truffet. Adspurgt til hvor de får deres informationer fra, og om de får nok information, så fortæller medarbejderne, at der er et generelt højt informativt niveau fra deres leder. Medarbejderne fortæller desuden, at de har en meget lydhør ledelse, hvilket de sætter pris på. Det er tilsynets, at der er en stabil medarbejdergruppe med et lavt sygefravær på Perron 4. Det er tilsynets, at der på tilbuddet er et godt internt samarbejde, som er kendetegnet ved en høj grad af loyalitet over for beslutninger. 8 Kompetencer Kvalitets- og kompetenceudvikling Leder oplyser, at medarbejderne har de kompetencer, der skal til for at matche målgruppens behov. Der afholdes MUS samtaler, og der tilbydes temadage, når behovet opstår for at tilføre medarbejdergruppen øget faglig viden Leder fremhæver, at medarbejderstaben faglig er meget kompetent, og det er nu tid til, at de arbejder med Randers Kommunes værdigrundlag, for derved at omsætte det lokalt til Perron 4. Afdelingsleder fortæller, at Perron 4 er blevet udtaget til at være med i et pilotprojekt omkring livs-mestring kaldet lær at tackle. Pilotprojektet skal blandt andet bidrage til at mindske social ulighed i sundhed blandt målgruppen som besøger Perron 4. En af metoderne er, at borgerne skal blive bedre i stand til at lære at tackle kronisk sygdom. Medarbejderne fortæller, at de føler sig klædt på til arbejdet med målgruppen. Det faktum at alle har viden, når det gælder den neuropædagogiske tilgang, samt at der arbejdes ud fra et fælles værdigrundlag, skaber et fælles fagligt fundament. Det er tilsynets, at der er sammenhæng mellem medarbejderens kompetencer og målgruppens behov. 11

13 9 Fysiske rammer. Tilbuddet er beliggende i Randers by. Åbningstider: Alle dage i ugen fra kl mandag til fredag og 9-14 i weekenden. Der holdes lukket en dag om året den 1.januar. Der er en cafe med tilhørende køkken, hvor der produceres måltider. Derudover er der et lokale, som er lejet i en nærliggende bygning, som anvendes til kreative formål. Der er en sygplejeklinik tilknyttet Perron 4, ligesom der udenfor står en Tandlægebus kaldet Børsterne, som er et mobilt og gratis tilbud om tandlægebehandling til socialt udsatte over 25 år. I kælderen er et billiardrum og et vaskerum, hvor borgeren fra Perron 4 kan komme og opholde sig efter aftale. Leder fremhæver, at der i cafeen kan være meget støj, idet der ofte er mange mennesker, ligesom leder også oplever, at der er brug for bedre ventilation. Leder er i gang med at ansøge om disse forhold kan udbedres ved kommunen. Borgerne fortæller omkring de fysiske rammer, at de er glade for fælleslokalerne og stedets beliggenhed. Den ene borger fremhæver, at idet han bor i den nærliggende bolig, er det let for ham at komme i Perron 4. Tilsynet observerer under rundvisningen, at lokalerne er målrettet indrettet mod den aktivitet, som der skal foregå i rummet kreative tiltag, og borde hvor der kan indtages måltider og der kan være socialt samvær mm. Lokalerne fremstår ryddelige og fint rengjorte og med en hyggelig atmosfære. Det er tilsynets, at lokalerne er egnet til målgruppen og anvendes på bedste vis. Tilsynet bemærker, at leder tilkendegiver, at der i cafeen kan være meget støj, idet der ofte er mange mennesker, og der er også behov for bedre ventilation. 10 Øvrige udfordringer Adspurgt om der eksisterer øvrige udfordringer, end de allerede beskrevne, oplyser afdelingsleder, at det gør der ikke. Tilsynet har ingen bemærkninger. 12

14 11 Formål og metode 11.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med XX Kommune ikke i BDO s tilsyn Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 13

15 11.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere/brugere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor der er forhold enten af positiv eller negativ art, men hvor det alene er vejledende for tilbuddet. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der skal arbejdes videre med et givent punkt, eksempelvis hvis der ikke er udarbejdet politikker eller nødvendige retningslinjer. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale kommunen at give stedet påbud, hvis der er tale om alvorlige forhold, eksempelvis hvis lovregler ikke er tilstrækkelig efterlevet, eller hvis der ikke er handlet på tidligere anbefalinger, og der ikke er særlige grunde hertil. 14

16 12 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 15

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Center for Beskæftigelse og Rehabilitering

Center for Beskæftigelse og Rehabilitering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Center for Beskæftigelse og Rehabilitering (CBR). Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Frøgård Allé Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Svaneparken Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Rosengården Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE TILSYNSRAPPORT LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn i Lucernevejens

Læs mere

Tilsynsrapport. Billund Kommune. Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 1

Tilsynsrapport. Billund Kommune. Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 1 Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 1 Uanmeldt tilsyn Oktober 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune Center for specialundervisning for voksne

Tilsynsrapport Randers Kommune Center for specialundervisning for voksne INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Center for specialundervisning for voksne (CSV) Anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Ladegården. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Ladegården Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Frilandsvej Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Bofællesskabet Østermarken 8-10

Bofællesskabet Østermarken 8-10 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østermarken 8-10 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Under Elmen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Under Elmen Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Lindebakken Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK h INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Randers Kommune Lucernevejens Børnehave Uanmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset

Halsnæs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Uanmeldt tilsyn, Drosthuset Juli Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Drosthuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING D Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Drosthuset Uanmeldt tilsyn Juli 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Lunden Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere