Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG"

Transkript

1 Omprioritering Lb. Nr.SSU-OM-01 Fokusere på medicinforbrug i Rusmiddelcenter Udvalg: SSU Område: Misbrug Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Der kunne ligge en mulig besparelse i at fokusere mere snævert på substitutionsmedicin. Herudover kunne det overvejes at øge klienternes egenbetaling på ikke substitutionsmedicin. Substitutionsbehandling består i, at borgeren under vejledning behandles med substitutionslægemidler. Forud for behandlingen foregår en visitation af den enkelte borger. Herefter vurderer lægekonsulenten, om borgeren skal i substitutionsbehandling. Der træffes beslutning om dosis og lægemiddel. Der udarbejdes en medicinsk og social indsatsplan. Forslaget indebærer en større fokus på, om det er nødvendigt med medicinsk substitutionsbehandling. Udgift Nettovirkning Der kan komme egenbetaling på medicin

2 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-02 Reducere døgnforløb i Rusmiddelcenter Udvalg: SSU Område: Misbrug Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Der drøftes muligheder for at reducere brug af døgnforløb i Rusmiddelcentret. I indeværende år har der været få døgnforløb, men det er ikke sikkert, at det er tilfældet i Der vil fortsat fremadrettet være behov for, at nogle borgere kan bevilges døgnophold. Dette skal også ses i relation til kvalitetsstandard på stof- og alkoholbehandling, hvoraf det fremgår, at visitation til dag- og døgnophold er en mulighed for borgerne. Udgift Nettovirkning Forslaget vil medføre en væsentlig serviceforringelse for borgerne. Kvalitetsstandarden for stof og alkoholområdet skal muligvis revideres.

3 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-03 Lukke for 103 og 104 i juli måned Udvalg: SSU Område: Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Funktion: og (Forslag fra medarbejdere) Forslaget vedrører beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud, hvor det foreslås at områderne er lukket i juli måned og mellem jul og nytår. Ved at anvende tvungne lukkedage, kan der opnås en besparelse på ressourcer i forbindelse med personalets fravær. Al personalet pålægges hovedferie i juli måned. Beregningen er baseret på, at personalestaben kan reduceres med 1/12 svarende til én måneds bemanding. Beløbet angiver nettoeffekten, idet mange pladser sælges til andre kommuner, der naturligvis ikke skal betale for juli måned fremover. Forslaget indebærer et øget pres på botilbuddene, men det forudsættes at disse kan håndtere opgaven inden for den eksisterende ramme. Udgift Nettovirkning Serviceniveauet påvirkes ved at borgerne der er visiteret til 103 og 104 ikke kan benytte tilbuddet i juli måned.

4 Ved godkendelse af dette forslag tilpasses Servicedeklarationen for 103 og 104 i overensstemmelse hermed.

5 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-04 Justering af lønniveau ved bevilling af Borgerstyret personlig assistance SEL 96 Udvalg: SSU Område: Borgerstyret personlig assistance Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Justering af lønniveauet ved bevilling af BPA efter servicelovens 96. Der anvendes ikke i dag en lavere takst ved rådighedstimer om natten. En tilpasning af praksis forventes at kunne medføre en reduceret udgift til BPA. Udgift Nettovirkning

6 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-05 Gennemgang og tilpasning af serviceniveau Udvalg: SSU Område: Flere områder Funktion: XXXXXXX (Forslag fra medarbejdere) Gennemgang af tilbud og politisk fastsættelse af serviceniveau: Man bør gennemgå tilbuddene og vurdere kvaliteten af tilbuddene. Dog er det nødvendigt at vurdere tilbuddene ud fra tilbuddets egne præmisser, således at man ikke kommer til at sammenligne usammenlignelige tilbud (fx hvis man sammenligner to tilbud som har helt forskellig målgruppe). Samtidig forventes det at være nemmere at styre økonomisk, hvis politikerne vedtager et tydeligt serviceniveau for de forskellige områder og tilbud. Udgift Nettovirkning Gennemgang og tilpasning af serviceniveauer. At Social- og Sundhedsudvalget i løbet af 2017 vedtager nye serviceniveauer på tværs af tilbudsviften.

7 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-06 Reducere vikarbudget på Faxe-Kollegiet Udvalg: SSU Område: Midlertidige botilbud Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Der kan muligvis reduceres med kr. på Faxekollegiet ved at reducere vikarbudgettet. Udgift Nettovirkning Forslaget indebærer, at der vil opstå begrænsede perioder, hvor der ikke er personalemæssig dækning i kollegiet. Der vil i nødstilfælde være dækning fra personalet på P86, der ligger 500 m væk.

8 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-07 Revurderinger i forhold til servicelovens 85 Udvalg: SSU Område: Bostøtte (mentorkorps) Funktion: (Forslag fra ledelsen) Der sker løbende en revurdering af ydelserne i forhold til servicelovens 85. Der er gennem andet halvår 2015 og bliver gennem hele 2016 arbejdet med en professionalisering af sagsbehandlingen i forhold til ydelsesområdet, som forventes at give en effekt på kvaliteten af visiteringerne. Ved en styrket kvalitet forventes klare indsatsmål, således at der samlet ses kan iværksættes mere målrettede og dermed mindre omfattende og kortere forløb. Udgift Nettovirkning Forslaget påvirker ikke umiddelbart serviceniveauet.

9 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-08 Reduceret driftstilskud til Paraplyen Udvalg: SSU Område: Aktivitets- og samværstilbud Funktion: (forslag fra ledelsen) Værestedet Paraplyen modtager i kr. i driftstilskud fra Faxe Kommune. Dette tilskud foreslås over en årrække reduceret til ca kr. Baggrunden for forslaget er, at der med et årligt driftstilskud på ca kr. er midler til at have én fuldtidsansat medarbejder på værestedet. Udgift Nettovirkning

10 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-09 Øgede salgsindtægter på Rusmiddelcentret Udvalg: SSU Område: Misbrug Funktion: (Forslag fra ledelsen) Rusmiddelcentret sælger i dag ydelser til andre kommuner. Borgere fra andre kommuner modtager vejledning, rådgivning og behandling i Faxe Kommunes rusmiddelcenter. Denne aktivitet skønnes at være stigende og dermed er indtægterne også stigende. Udgift Indtægt Nettovirkning Forslaget påvirker ikke serviceniveauet. At der er et stigende salg som forudsat, og at salget vil udgøre en større relativ andel af den samlede aktivitet.

11 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-10 Færre visiteringer til SEL 103 (Beskyttet beskæftigelse) Udvalg: SSU Område: Beskyttet beskæftigelse Funktion: (Forslag fra ledelsen) Der har gennem flere år været arbejdet på at flytte handicappede fra beskyttet til ordinær beskæftigelse evt. under støttede vilkår som fx skånejob (løntilskudsjob til førtidspensionister). Derudover er der i takt med fleks- og førtidspensionsreformen for nogle år siden ikke længere den samme tilgang af nye førtidspensionister. Borgere der visiteres til ressourceforløb, fleksjob eller kontanthjælp står til rådighed for arbejdsmarkedet, og er som udgangspunkt ikke i målgruppen for beskyttet beskæftigelse. Forslaget ligger i forlængelse af Handicaprådets ønske om at vi i styrket omfang hjælper handicappede til en så normal tilværelse som mulig; herunder en tilknytning til arbejdsmarkedet. Budgettets nettovirkning afspejler, at der fortsat forventes at være udgifter forbundet ved en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Fx i form af virksomhedsmentor og/eller løntilskud. Udgift Nettovirkning

12 At der over tid findes beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

13 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-11 Styrket indsats i forhold til salg af ydelser fra P86 Udvalg: SSU Område: Midlertidige botilbud Funktion: (forslag fra ledelsen) Der er grundlæggende 2 måder at reducere nettoudgiften på. Enten at reducere udgifterne eller at øge indtægterne. I dette forslag indgår, at vi ved at øge salget af pladser til andre kommuner kan øge belægningsgraden, og dermed få en lavere enhedspris til gavn for såvel Faxe Kommune som for de kommuner, der i øvrigt anvender det socialpsykiatriske botilbud P86 i Faxe. Udgift Indtægt Nettovirkning Ingen At der kan realiseres en øget belægning, og at den øgede belægning sker ved salg af pladser til andre kommuner.

14 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-12 Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet (fra SSU, mentorkorps og dele af STU). Udvalg: SSU Område: Bostøtte og Særlig tilrettelagt uddannelse Funktion: , (Forslag fra ledelsen) Hvis aktiviteterne på ungeområdet samles på én matrikel fx på det tidligere seminarium vurderer ledelsen, at der kan genereres synergigevinster på Socialog Sundhedsudvalgets område på kr. årligt. Udgift Nettovirkning Ingen At der etableres et opgavefællesskab på én matrikel.

15 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-13 Egenbetaling for kørsel til dagcenter - 50 kroner Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget. Område: Dagcentre Funktion: Deloitte har, på baggrund af KL og Finansministeriets aftale om besparelser på området for kommunal befordring, i 2014, udarbejdet en rapport effektivisering af befordring i Faxe Kommune Deloittes rapport pegede dengang på forskellige besparelsespotentialer, blandt andet på en tilpasning af Faxe Kommunes serviceniveau til dagcenterkørsel i forhold til andre kommuner i regionen. I modsætning til mange andre kommuner, opkræver Faxe Kommune ikke egenbetaling for dagcenterkørsel. Det er undersøgt blandt to nærliggende kommuner, at de har vedtaget betaling for kørsel til dagcenter, og at betaling ligger på et niveau på 50 kroner pr. dag og derunder. Det foreslås derfor, at der til budget 2017 indføres egenbetaling for kørsel til de 49 visiterede tilbud på Grøndalscenteret, Dalgården og i Æblehaven. Budget til kørsel til dagcentrene udgør til budget ,381 mio.kr. Indtægtspotentialet beregnes på baggrund af en belægningsprocent på 75 %, og 250 åbningsdage årligt. Ved en egenbetaling på 50 kr. pr. borger pr. dag, kan opnås en besparelse på området på kr. årligt. Forslaget udelukker forslag SSU-OM-14 Udgift

16 Indtægt Nettovirkning For de borgere, som er visiteret til dagcenter flere dage om ugen, kan udgiften til kørsel få væsentlige konsekvenser for den enkelte borger. Egenbetalingen kan medføre, at borgeren ikke kommer i dagcenteret, men i stedet bliver i hjemmet og skal have hjælp fra plejen den pågældende dag. Det er ikke muligt at beregne den økonomiske konsekvens for den afledte effekt, idet der skal vurderes på den enkelte borgers visitering og ønske om fortsættelse i dagcenter. Det vil være muligt for den enkelte borger, at ansøge om pensionstillæg til at dække den øgede udgift til kørsel. Bevilling af pensionstillæg foretages ud fra en individuel konkret vurdering af den enkelte borger samlede økonomiske forhold.

17 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-14 Egenbetaling for kørsel til dagcenter kr. 100 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Dagcentre Funktion: Deloitte har, på baggrund af KL og Finansministeriets aftale om besparelser på området for kommunal befordring, i 2014 udarbejdet en rapport effektivisering af befordring i Faxe Kommune Deloittes rapport pegede dengang på forskellige besparelsespotentialer, blandt andet på en tilpasning af Faxe Kommunes serviceniveau til dagcenterkørsel i forhold til andre kommuner i regionen. I modsætning til mange andre kommuner opkræver Faxe Kommune ikke egenbetaling for dagcenterkørsel. Det er undersøgt blandt to nærliggende kommuner, at de har vedtaget betaling for kørsel til dagcenter, og at betaling ligger på et niveau på 50 kroner pr. dag og derunder. Det foreslås derfor, at der til budget 2017 indføres egenbetaling for kørsel til de 49 visiterede tilbud på Grøndalscenteret, Dalgården og i Æblehaven. Budget til kørsel til dagcentrene udgør til budget 2017, 2,381 mio.kr. Indtægtspotentialet beregnes på baggrund af en belægningsprocent på 75 %, og 250 åbningsdage årligt. Ved en egenbetaling på 100 kr. pr. borger pr. dag, kan opnås en besparelse på området på kr. årligt. Forslaget udelukker forslag SSU-OM-13 Udgift Indtægt Nettovirkning

18 For de borgere, som er visiteret til dagcenter flere dage om ugen, kan udgiften til kørsel få væsentlige konsekvenser for den enkelte borger. Den forholdsvis høje egenbetaling kan medføre at borgeren ikke kommer i dagcenteret, men i stedet bliver i hjemmet og skal have hjælp fra plejen den pågældende dag. Der er ikke foretaget økonomiske beregninger på denne afledte effekt. Det vil være muligt for den enkelte borger, at ansøge om pensionstillæg til at dække den øgede udgift til kørsel. Bevilling af pensionstillæg foretages ud fra en individuel konkret vurdering af den enkelte borger samlede økonomiske forhold.

19 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-15 Omstrukturering af køkken- og madproduktion på plejecentrene Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Køkken og madproduktion - plejecentre Funktion: Køkkenorganisationens område består i dag af 4 produktionskøkkener, beliggende på Frederiksgadecenteret, Hylleholt-, Solhave- og Lindevejscenteret. Dalby Ældrecenter, Grøndalscenter og plejecenteret på Tycho Brahes Vej har modtagekøkkener, som også er bemandet af køkkenorganisationens medarbejdere. Kongsted Ældrecenter og i Grøndalshusene har også modtagekøkkener, forskellen fra de andre modtagekøkkener er, at på Kongsted og i Grøndalshusene er det plejepersonalet, organiseret under plejecenterlederen, som forestår tilberedningen af de kolde måltider, samt færdigtilberedningen af den varme mad. Den varme mad til alle modtagekøkkener produceres i køkkenet på Frederiksgadecenteret, og bringes ud der fra Med dette forslag lægges op til, at køkkenet på Frederiksgadecenteret bliver et centralt produktionskøkken, som fremstiller den varme mad til alle plejecentrene. Maden køle-vakuumbehandles, og bringes ud til alle plejecentrene på faste dage. Alle køkkener på plejecentrene bliver, med dette forslag modtage-køkkener. På Frederiksgadecentret vil der også være modtagekøkkenfunktion, som vil være adskilt fra produktionskøkkenområdet. Dette betyder, at køkkenorganisationens personale fremover kun vil være ansat i produktionen på Frederiksgadecentret. Funktionen omkring tilberedning af den kolde mad samt tilberedning og anretning af den varme mad, omplaceres til personale, med reference til plejecenterlederne. For at opretholde den kostfaglige indsats og videreførelse af indholdet i ernæringsprojektet, er det vigtigt at fastholde kostfagligt uddannet personale, som kan varetage funktioner omkring egenkontrol, modtagelse af maden samt sparring og beregninger i forhold til ernæringsindsatser.

20 Med denne omstrukturering vil det være muligt at opnå besparelser i personaleressourcer indenfor køkkenområdet, idet erfaringen fra modtagekøkkenerne i Grøndalshusene og på Kongsted Ældrecenter viser, at man ved en sådan organisering opnår en bedre synergi både på plejecentret og indenfor køkkenområdet. Effektiviseringen opnås ved at opgaverne i forbindelse med måltiderne kan løses af alle medarbejdere på plejecentret. De små modtage- og produktionskøkkener, der i dag har ansat køkkenpersonale, skal selv dække ind for fridage, ferie og sygdom, denne konstruktion giver mange udfordringer på grund af manglende stordriftsfordel. Plejecentrenes budgetter forøges således, at der vil komme midler ud til centrene til varetagelse af opgaverne. Beregningen i forslaget tager udgangspunkt i, hvad der i dag fordeles til Grøndalshusene og Kongsted Ældrecenter. Lederen af køkkenorganisationen skal have ledelsesfunktionen i produktionskøkkenet i Frederiksgadecentret, samt konsulentfunktion overfor plejecentrene i forhold til fx tilberedningen af mad, ernæring og egenkontrol. Den administrative medarbejder vil fortsat varetage funktionerne omkring regningsbetaling, produktionsopgørelser og afregning til og med borgerne Ved omorganisering, driftsoptimering, og med drift af endnu et modtagekøkken, vil besparelsen i det kommunale tilskud kunne beregnes til 1,2 mio. kroner årligt. Udgift Nettovirkning Det forventes ikke, at forslaget får nogen konsekvens for service og kvalitet for borgerne i plejeboliger. Forslaget vil medføre opsigelser og eller overflytning af medarbejdere i køkkenorganisationen. Plejecenterlederne skal, hvis forslaget vedtages, ansætte ekstra personale til varetagelse af køkkenfunktionen. Det vil være muligt for køkkenorganisationens medarbejdere at søge stillingerne på lige fod med andre ansøgere. Det er dog op til den enkelte plejeleder på stedet, at vurdere hvorledes organiseringen af opgaven varetages bedst muligt.

21 Produktion af forplejning til møder i administrationen ligger i dag i køkkenet i Frederiksgadecentret. Konsekvensen af dette forslag er, at der ikke længere er plads til fremstilling af mødeforplejning til rådhus og administrationsbygninger i Frederiksgadecenteret, der skal findes alternativ løsning til denne opgave.

22 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-16 Flytning af pladser til visiterede borgere i dagcenter fra Æblehaven og Grøndalscenteret til Dalgården. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Dagcentre Funktion: Faxe Kommune tilbyder ophold i dagcenter til visiterede borgere, 3 steder i kommunen. På Grøndalscenteret, på Dalgården og i Æblehaven, som er en selvejende institution. Det foreslås at dagcenterfunktionen på Grøndalscenteret og i Æblehaven overflyttes til, og samles på Dalgården. Omstruktureringen vil få konsekvenser i form af mindre plads for det frivillige område på Dalgården. Modsat vil der på Grøndalscenteret kunne stilles mere plads til rådighed for den frivillige indsats. Ved at samle hele kommunens dagcenterfunktion til Dalgården, kan der opnås stordriftsfordele, som skønnes at kunne medføre reduktion i medarbejderstaben, svarende til 2 medarbejdere. Der er ikke beregnet eventuelle økonomiske konsekvenser på ændringer af kørslen til det visiterede tilbud. Der er således ikke udarbejdet tilbundsgående undersøgelser af kørselsomfanget og ændringer, som følge af at borgerne skal hentes i hele kommunen og køres til ét sted. Det er planen at der i løbet af 2017 skal udarbejdes en analyse, som belyser det faktiske fremmøde og muligheden for at kunne optimere området, således at udbuddet af pladser kan tilpasses det faktiske behov. Udgift Indtægt 0 Nettovirkning

23

24 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-17 Ophør af udekørende aktivitetsmedarbejdere Udvalg: Social og Sundhedsudvalget Område: plejecentre Funktion: På alle plejecentrene i Faxe Kommune udføres der aktiviteter for beboerne. Aktiviteterne varetages af flere forskellige kategorier af medarbejdere: Af plejepersonalet, som har sit daglige arbejde på centeret, Af medarbejdere ansat for midler fra den tidligere ældrepulje, 1 medarbejder pr. center Af 4 medarbejdere fra dagcentrene, som ugentligt kommer ud på plejecentrene. Sidstnævnte bevilling til aktiviteter på plejecentrene, blev indarbejdet i budget 2013 og 2014 som følge af budgetforliget til budget Det skønnes, at behovet for aktiviteter for borgere på plejecentrene, er dækket ind via plejepersonalet og medarbejdere fra ældrepuljen, de to kategorier af medarbejdere er faste og kendte på de enkelte centre. Der opleves god synergi i det fælles mål omkring tilbuddet til borgerne om aktiviteter. Det skønnes derfor at den aktivitet, der ydes fra de 4 medarbejdere som ugentligt kommer på centrene, kan ophøre. Udgift Nettovirkning

25 Ophør af aktiviteter fra de 4 medarbejdere skønnes ikke at få store konsekvenser for plejecentrene, idet det de to resterende medarbejdergrupper varetager opgaven i tæt samarbejde med borgerne og ledelsen på centeret.

26 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-18 Omlægning af funktionen for forebyggende hjemmebesøg Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Forebyggende hjemmebesøg Funktion: Faxe Kommune har ansat 2 forebyggelseskonsulenter til varetagelse af opgaver, omkring forebyggende hjemmebesøg jfr. servicelovens 79a. Forebyggende hjemmebesøg skal tilbydes til borgere der er bosiddende i kommunen, og som opfylder de i lovgivningen angivne kriterier. Målgruppen for forebyggende hjemmebesøg er, blandt andet borgere, i det år de fylder 75 år. For denne del af målgruppen, åbnes der i lovgivningen op, for større fleksibilitet end tidligere, f.eks kan der ske afholdelse af kollektive arrangementer i stedet for et individuelt. Såfremt borgeren ikke har mulighed for dette, skal der stadig tilbydes et individuelt besøg. Som udgangspunkt tilbydes der herefter ikke besøg før borgeren fylder 80 år. Kommunen skal endvidere tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen fra 65 til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Som led i budgetprocessen til budget 2017 har medarbejdersporet, foreslået, at de to forebyggelseskonsulenter, organisatorisk flyttes til sygeplejeenheden, derved opnås bedre synergi, som følge af samme uddannelse og funktion. Da borgeren vil kunne blive en fremtidig borger i sygeplejeregi, er det opfattelsen, at placering af forebyggelseskonsulenterne i sygeplejeenheden giver god mening. Men nævnte forslag giver ikke umiddelbart noget besparelsespotentiale, efter administrationens vurdering. Administrationen foreslår, som et alternativ til medarbejdersidens forslag, at forebyggelsesfunktionen omplaceres til enten rehabiliteringsteamet eller visitation pleje. Begrundelsen for dette er, at kommunerne har forpligtet sig til at yde forebyggende hjemmebesøg til målgruppen mellem 65 og 79 år, som er i særlig risikogruppe. Såfremt det skal være muligt at finde disse borgere, vil de blive synlige gennem visitation eller rehabiliteringsteamet, den forebyggende indsat kan således ydes i samme moment, som det øvrige behov for hjælp afdækkes.

27 Muligheden for at møde borgeren skønnes større på disse områder, idet det ikke er alle borgere som har kontakt til sygeplejeenheden. Ved denne omplacering vurderes det, at der kan reduceres med en medarbejder, idet der kan opnås stordriftsfordele. Udgift Nettovirkning Konsekvensen af forslaget, medfører opsigelse af en medarbejder, idet opgaven for en væsentlig del, fordeles til andre områder.

28 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-19 Reduktion af serviceniveau på praktisk hjælp rengøring Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Udekørende hjemmepleje Funktion: Som udgangspunkt er Faxe Kommunes serviceniveau for ydelsen rengøring i eget hjem hver 3. uge. Tildeling af rengøring vurderes ud fra en individuel konkret vurdering, og tildeles derfor efter den konkrete borger behov. Der er en stor del af de visiterede borgerne, som modtager rengøring langt oftere. Primo februar 2016, er 645 borgere visiteret til rengøring hver 3. uge, Serviceniveauet på rengøring hver 3. uge foreslås ændret til 4. uge. Det vil ikke være alle borgere som kan visiteres til et lavere serviceniveau. Det skønnes, at 66% af de 645 borgere der i dag er visiteret til rengøring hver 3. uge, kan omvisiteres til rengøring hver 4. uge. Udgift Nettovirkning Ved en ændring i serviceniveauet på rengøring, fra hver 3. uge til hver 4. uge, skal opmærksomheden henledes på, at det kan blive vanskeligere at opretholde et rimeligt niveau af god hygiejne i borgerens hjem. I værste fald, kan den dårligere hygiejnestandard i boligen medføre påvirkning i borgerens almene trivsel og helbredstilstand.

29 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-20 Reduktion af serviceniveau vask af tøj Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget. Område: Udekørende hjemmepleje Funktion: Faxe Kommunes serviceniveau på vask af tøj for borgere i eget hjem er 1 gang pr. uge. Der ydes hjælp til vask, ophængning og nedtagning af tøjet. Tildeling af tøjvask vurderes altid individuelt, ud fra en konkret vurdering og tildeles efter den konkrete borgers behov. Primo februar 2016, er 210 borgere visiteret til tøjvask 1 gang pr. uge. Serviceniveauet tøjvask hver uge, foreslås ændret til hver 2. uge. Det vil ikke være alle borgere, som kan visiteres til et lavere serviceniveau. Det skønnes, at 66% af borgerne kan omvisiteres, således at de kun modtager hjælp til tøjvask hver 2. uge. Udgift Nettovirkning Ved en ændring i serviceniveauet på tøjvask skal opmærksomheden henledes på, at det kan blive nødvendigt for borgeren at indkøbe ekstra tøj, således at der stadig er rent tøj til en periode over 2 uger i stedet for 1 uge.

30 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-21 Omlægning og flytning af akutpladser på Faxe Sundhedscenter Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Akutpladser Funktion: Faxe Kommunes 8 akutpladser på Faxe Sundhedscenter blev etablereret i oktober 2013, og har således været i drift nogle år, belægningsprocenten på pladserne har været lav, og har siden etableringen ligget på under 50%. Bevillingen til akutpladserne på Faxe Sundhedscenter udgør 1,9 mio.kr. i Center for Sundhed & Pleje foreslår derfor, at akutpladserne på Faxe Sundhedscenter nedlægges, men at funktionen (den specialiserede aflastning der i dag er på akutpladserne) kommer til at indgå som en del af det nye Rehabiliteringscenter på Grøndalscenteret. Der oprettes ikke flere fysiske pladser på Grøndalscenteret, når de otte pladser fra Sundhedscenteret nedlægges. Det er kun aktiviteten, der flyttes og indgår i Grøndalscenterets nuværende 18 pladser. Dette er muligt, idet det forventes, at der kan opnås stordriftsfordele af en sammenlægning. De 18 pladser kan udnyttes bedre, og der kan plejes flere borgere, af en relativt mindre personalegruppe, da disse ikke er blevet brugt optimalt på sundhedscenteret. Det vurderes, at der ikke kommer til at mangle aflastningspladser ved den foreslåede sammenlægning. Belægningsprocenten på de oprindelige aflastningspladser på plejecentrene var gennemsnitligt 80% og sammenholdt med belægningsprocenten på akutpladserne, vurderes det, at de 18 nye pladser er tiltrækkelige til at dække behovet for såvel almindelige aflastningspladser/rehabiliteringspladser som akutpladser. Andre kommuner har gjort lignende erfaringer, blandt andre Sorø og Greve. Her har man valgt samme løsningsforslag, med succes, som foreslås her. Med etableringen af Grøndalscenteret og integrering af akutpladserne på Grøndalscenteret, får Faxe Kommune et center, der kan varetage en bredere målgruppe af borgere. Personalegruppen vil primært bestå af social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker, der kan varetage såvel almindelige aflastningspladser/rehabiliteringspladser som akutpladser hele døgnet.

31 Forslaget medfører, at der fra budgettet på akutpladserne på Sundhedscenteret, overflyttes 0,8 mio.kr. til 2 ekstra nattevagter på Grøndalscenteret. Nettobesparelsen for overflytningen forventes derved at blive 1,1 mio.kr. Udgift Nettovirkning Forslaget medfører, at der skal ske opsigelser af medarbejdere tilknyttet akutpladserne på Faxe Sundhedscenter. Forslaget medfører ikke konsekvenser for andre områder

32 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-22 Lukning af dagcentre for visiterede borgere. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Dagcentre Funktion: Faxe Kommune tilbyder ophold i dagcenter på Grøndalscenteret, på Dalgården og i Æblehaven Dagcentrene er normeret til 49 visiterede borgere pr. dag. Pladserne er fordelt på Dalgården, som er demensdagcenter med 15 pladser, Grøndalscenteret med 16 pladser og Æblehaven med 18 pladser. Tilbuddet om dagcenter defineres som en kan-opgave hvilket betyder at lovgivningen ikke forpligter kommunen til at etablere et sådan tilbud. Det forslås, at nedlægge alle visiterede dagcenterpladser. Som en konsekvens af at tilbuddet bortfalder, er der en lang række borgere, som i stedet skal have bistand og pleje i eget hjem. Forslaget vil medføre, at samtlige borgere skal gennemgå en revisitering, hvor behovet for pleje og bistand skal vurderes på ny. Budgettet til dagcentrene på Grøndalscenter og på Dalgården udgør 6,53 mio. kr. Budget til Æblehavens visiterede borgere er vægtet til at udgøre 0,95 mio. kr. Skønnet for den afledte konsekvens for lukning af dagcentrene vil være forbundet med noget usikkerhed, idet der som tidligere bemærket, skal foretages revisitering af alle de omfattede borgere. For at kunne komme med et estimat på konsekvens af lukning forudsættes det, at der skal ydes 278 timer pr uge timer, som erstatning for ophold i dagcenteret. Nærværende forslag vil medføre at følgende forslag ikke er aktuelle: SSU-OM-13, SSU-OM-14 og SSU-OM-16.

33 Udgift Nettovirkning Lukning af dagcentrene kan medføre social isolation for mange borgere, som måske har ophold i dagcenteret som eneste kontakt med andre. Forslaget kan også få væsentligt konsekvens i de tilfælde, hvor ophold i demensdagcenter fungerer som aflastning for en ægtefælle. Konsekvenser kan her være, at det kan blive nødvendigt med en permanent plejebolig til den demente borger. Estimatet på 278 timer pr. uge er forbundet med stor usikkerhed.?

34 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-23 Fjernelse af driftstilskud til den Selvejende Institution Æblehaven åbent dagcenter. Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Dagcentre, selvejende institution Funktion: Den selvejende Institution Æblehaven i Faxe drives efter Lov om Social Service 84 og 79. Æblehaven tilbyder plads til visiterede borgere i dagcenter, åbent dagcenter og Café. Æblehaven modtager til alle funktioner 2,85 mio.kr. årligt i driftstilskud. Tilskuddet til at drive det visiterede tilbud udgør 0,95 mio. kr. Ved at nedlægge det åbne tilbud i Æblehaven og lukke huset ned, kan forventeligt opnås en besparelse på 1,765 mio.kr. Såfremt man lukker både visiterede pladser og åbne pladser, og huset ikke bruges til aktiviteter, vil der stadig skulle være et minimum af bevilling til afholdelse af udgifter til forsikringer, el og varme. Anslåede udgifter til dette på er et absolut minimum, der forudsætter at huset står tomt. Der er ikke fortaget faktiske beregninger på omkostninger til et tomgangshus. Såfremt Æblehaven skal drives som frivillighus, på vilkår som f.eks Oasen på Grøndalscenteret, vil der skulle foretages fornyet vurdering af det bevillingsmæssige behov, da der i givet fald skal afholdes udgifter til almindelig vedligeholdelse, øget opvarmning, rengøring mv. Nedlæggelse af de visiterede pladser i Æblehaven, indgår i forslag SSU-OM-22, og er således ikke omfattet i dette forslag. Udgift Nettovirkning

35

36 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-24 Nedlæggelse af funktionen netværksmedarbejdere og frivilligkoordinator Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: frivilligkoordination og udekørende hjemmepleje Funktion: Ældrepuljemidlerne der blev bevilget til Faxe Kommune indgår fra budget 2016 som bloktilskud med 6,2 mio.kr. Alle aktiviteter fra denne pulje er fortsat i den form, og med de aktiviteter, som blev besluttet i forbindelse med bevillingen fra ældrepuljen, fra Som led i reduktioner, foreslås det, at fjerne de to udekørende netværksmedarbejdere svarende til 0,65 mio.kr. og frivilligkoordinator til 0,35 mio.kr. Udgift Nettovirkning Forslaget kan medvirke, at isolerede borgere ikke længere kan blive fulgt til andre aktivitetstilbud. Frivillighedshuset på Dalgården har ikke længere nogen koordinator, som medvirker til etablering af yderligere frivillige aktiviteter.

37 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-25 Reduktion i aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Plejecentre Funktion: Ældrepuljemidlerne der blev bevilget til Faxe Kommune indgår fra budget 2016 som bloktilskud med 6,2 mio.kr. Alle aktiviteter fra denne pulje er fortsat i den form, og med de aktiviteter, som blev besluttet i forbindelse med bevillingen fra ældrepuljen, fra Som følge af fordelingen af midlerne, blev det besluttet at ansætte én aktivitetsmedarbejder på alle plejecentre. Som led i reduktioner, foreslås det, at reducere i normeringen på aktivitetsmedarbejderne på plejecentrene. Hvis dette forslag vedtages vil der fortsat blive leveret aktivitetstimer fra plejepersonalet og hvis forslag 17 ikke vedtages også fra 4 aktivitetsmedarbejdere samt fra aktivitetsmedarbejdere fra Ældrepuljen som reduceres i forhold til tidligere. Dette kan medføre at der ikke vil være en aktivitetsmedarbejder på alle plejecentrene. Alternativt kan vælges en løsning, hvor samtlige aktivitetsmedarbejdere reduceres i tid. Udgift Nettovirkning Det må påregnes at der ikke kan varetages samme aktivitetsniveau som tidligere.

38

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af

Læs mere

Drift - Reduktionsforslag UDVALG Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Drift - Reduktionsforslag UDVALG Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger Center for Familie, Social & Beskæftigelse Drift - Reduktionsforslag 2017-2020 (alle tal i 1.000 kr. og 2017 priser) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt Samtlige udvalg Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkning Center

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 26.02.2013 kl. 12:30 Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Brovst Jammerbugt Kommune Ældrerådet 26.02.2013 Punkter på åbent møde: 25. Budgettjek 2013 1 26. Eventuelt 3 Medlemmer:

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion

Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/03474 Dato: 25-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Sammenlægning af Centralkøkkenets madproduktion Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje

Center for Sundhed & Pleje Center for Sundhed & Pleje Fremtidig organisering på madserviceområdet 1. Indledning Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 6. marts at få foretaget en analyse af den fremtidige organisering

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2016 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2016 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Øvrige anlæg SSU-ØA-01 Ny Demensplan Udvalg: SSU / Center for Sundhed & Pleje Område: Tilbud til Ældre og Handicappede Funktion: 05.32.32 05.32.33 Baggrund BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG I 2014 var

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.

Der er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden.

Henvendelse om daghjem sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15.december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.5.1 DAGHJEM Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering, der har

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A. Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 4 Forsyningsforpligtigelsen på det sociale område Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016

Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016 Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Budget 2016 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 41 Sundhed 1 Driftsudgifter til Sundhedshus Toftlund 0,000 0,590 0,590 0,590

Læs mere

Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling

Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT BILAG 5 19. april 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1810557 Budget 2007 - Prioriteringsrum Revideret oversigt til andenbehandling Dette notat indeholder

Læs mere

Drift - reduktionsforslag

Drift - reduktionsforslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Favrskov Kommune Budget 2016 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. Udfyldes af forslagsstiller: Forslagets navn Fastfrysning af takst på hovedret. Navn på institution / forening mv. Favrskov Mad

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Social & Sundhedsudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Social & Sundhedsudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Social & Sundhedsudvalget -9.500-10.100-18.100-25.850 P7: Ældre & Handicapområdet -9.500-10.100-18.100-25.850

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008.

nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008. nordfyns kommune Forslag til køkkenstruktur fra 1. jan. 2008. Den 18. april 2007 Nordfyns Kommune Køkkenarbejdsgruppen Arbejdsgruppen består af: Seniorkonsulent Kurt Holmsted, formand Køkkenchef Lotte

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2

Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2 Reduktionsforslag for Handicappede Indhold Aflastningspladser egne virksomheder... 2 Ny tilgang af borgere til 107 erstattes af 85 med ændret tildelingskriterier... 4 Blegdammen 85 - støtte... 6 Ændring

Læs mere

Samlet rapport over gennemførte anmeldte og uanmeldte kommunale tilsyn i FAXE Kommune 2013

Samlet rapport over gennemførte anmeldte og uanmeldte kommunale tilsyn i FAXE Kommune 2013 I henhold til Tilsynspolitik Tilsyn og opfølgning med plejeområdet i Faxe Kommune 2012, er målet med kommunale tilsyn, at tilse, at borgerne får den hjælp, som de er visiteret til og derfor så har ret

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Styrelseslovens 41a gælder:

Styrelseslovens 41a gælder: TAKSTER I Styrelseslovens 41a gælder: Plejehjem obligatoriske ydelser Hjemmel: Lov om Social Service 192 Huslejen fastsættes efter de budgetterede driftsudgifter tillagt 10% af den seneste ejendomsvurdering.

Læs mere

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål

Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et længerevarende botilbud vil som udgangspunkt have følgende formål Kvalitetsstandard Længerevarende ophold i botilbud Servicelovens 108 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Samstyrken, Lunden og Socialpsykiatrien Godkendelse 19 april 2016 Udvalget

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10

FINANSIERINGSFORSLAG. Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer 1/10 FINANSIERINGSFORSLAG Bilag vedrørende finansieringsforslag til forvaltningens udfordringer Maj/juni 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Politiske finansieringsforslag vers. 4 1/10 Indhold Oversigt

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Socialudvalget Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn

Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Socialudvalget Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018 2019 2020 Prioritet 1 1 Ændring af aktivitetstilbud Tønder borgere 12,627-1,500-1,500-1,500-1,500

Læs mere

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr.

I RKSK regnskab 2014 vedr. friplejehjemmene har der været et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Marie Christiansen Emne Visitation til friplejebolig 2015 Afdeling Sundhed og Omsorg Administrationen Telefon 9974 1013 E-post marie.christiansen@rksk.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774

N OTAT. Den 20. november 2014. Sags ID: SAG-2013-06595 Dok.ID: 1872350. RIL@kl.dk Direkte 3370 3238 Mobil 3020 9774 N OTAT KL's spørgeskemaundersøgelse vedr. socia l- pædagogisk bistand til deltagelse i aktivit e- ter, ferie og udflugter for borgere på kommunale bosteder mv. 1. Indledning KL har på baggrund af dialog

Læs mere