EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16."

Transkript

1 EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 A-kassernes Samvirke/EØS-team 16. maj Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere håndbog dateret 14. juli Væsentlige indholdsmæssige ændringer er markeret med gult,. 1

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Ansøgning om PD U2, herunder udstedelse af dokumentet... 4 Gennemgang af ansøgningsblanketten... 4 Del A... 4 Del B Del C A-kassen træffer afgørelse Udfyldelse af PD U Udfyldelse af dokument U Udfyldelse af dokument U Udlevering af PD U2 og øvrige dokumenter til medlemmet Udbetaling af EØS-dagpenge I 3 måneders perioden Medlemmets tilmelding i det andet EØS-land Opgørelse af 7-dages-fristen Forlængelse af 7-dages-fristen Helligdage Tilmelding før attestens startdato Kontrolforanstaltninger og rådighed Kontrolforanstaltninger Rådighed Ferie i perioden med EØS-dagpenge Sygdom EU-sygesikringsbevis (det blå sygesikringskort) Arbejde Fuldtidsarbejde

3 Tidsbegrænset ansættelse Opsigelse af arbejde Deltidsarbejde Supplerende dagpenge i attestperioden Frigørelsesattest Selvstændig virksomhed Ophør af medlemskab i attestperioden Tilbagebetaling af EØS-dagpenge Efter hjemkomst Bevarelse af dagpengeretten efter PD U2-perioden Forlængelse af fristen for hjemvenden Bilag Geografisk anvendelsesområde af forordning (EØF) nr. 883/2004 om social sikring for vandrende arbejdstagere EØS-landene *) (dagpenge kan medbringes) Øvrige områder (dagpenge kan medbringes) Lande og områder, der ikke er omfattet af forordningen (dagpenge kan ikke medbringes) Bilag Oversigt over antal dage der vil være i PD U2-perioden Bilag Generel vejledning om arbejdssøgning i udlandet Bilag Godkendelsesbrev Bilag Skrivelse til den anden myndighed om SED U008 og U Bilag Statistikskema

4 Ansøgning om PD U2, herunder udstedelse af dokumentet Vi har vejledningspligt overfor et medlem, som påtænker arbejdssøgning i udlandet, jf. bekendtgørelsen om en a-kasses pligt til at vejlede m.v. Blanketten (EØS1) til brug for ansøgning om PD U2 findes på Arbejdsdirektoratets hjemmeside (Linkes hertil fra AK-Samvirkes hjemmeside). Jobcenteret kan tidligst udfylde deres del af ansøgningsblanketten fire uger før medlemmets afrejse. Vi skal derfor være opmærksomme på, at en ansøgning om PD U2 kræver en forholdsvis hurtig sagsbehandling, idet medlemmet så vidt muligt skal have modtaget svar på sin ansøgning i god tid inden afrejsen, dvs. ca. en uge før afrejse. Når vi modtager ansøgningen fra medlemmet, skal a-kassen ud fra oplysningerne på ansøgningsblanketten, sammenholdt med a-kassens egne oplysninger, vurdere om medlemmet opfylder betingelserne for at få PD U2. Det er os, der udbetaler EØS-dagpenge til medlemmet. Satsen svarer til medlemmets almindelige dagpengesats. Gennemgang af ansøgningsblanketten I det følgende gennemgås alle punkter til udfyldelse på ansøgningsblankettens del A og B. Del A Udfyldelse af Del A Del A udfyldes af medlemmet. Adresse i Danmark På afrejsedagen skal medlemmet have bopæl og ophold i Danmark. Dette skyldes, at medlemmet skal være dagpengeberettiget på afrejsedagen for at kunne bevare sin ret til dagpenge under arbejdssøgning i udlandet. Det er ikke et krav, at medlemmet har en folkeregisteradresse i Danmark. Det er tilstrækkeligt, at medlemmet har en kontaktadresse, som er kendt af Jobcenteret og os, for at medlemmet kan anses for at stå til rådighed. Statsborgerskab Medlemmet skal være omfattet af personkredsen i forordningen for at have ret til et PD U2. Medlemmet skal dermed som udgangspunkt være statsborger i et EØS-land. Dog har også konventionsflygtninge og statsløse bosat i et EØS-land under visse betingelser ret til et PD U2. Bemærk: Danmark har som følge af vores EU-forbehold i modsætning til de øvrig EØS-lande ikke tillempet 4

5 forordningen for 3. landes statsborgere, der har boet og arbejdet i et EØS-land. 3. landes statsborgere vil derfor ikke kunne få et PD U2. Hvilket EØS-land ønsker du at søge arbejde i PD U2 kan kun benyttes inden for EUs geografiske anvendelsesområde og i det omfang EØS-aftalelandene har tilsluttet sig forordningen. Herudover kan den benyttes i en række oversøiske områder. Der henvises til bilag 1 for en komplet oversigt over de omfattede lande samt de oversøiske områder Hvis et medlem ønsker at benytte PD U2 i flere lande inden for én dokumentperiode, skal medlemmet angive de nøjagtige datoer for, hvornår arbejdssøgningen påbegyndes i de enkelte lande. Der skal i dette tilfælde udstedes et PD U2 for hvert land. Nøjagtig afrejsedato fra Danmark Medlemmet skal angive en nøjagtig afrejsedato fra Danmark, så der kan tages stilling til, om medlemmet opfylder betingelserne for PD U2 på afrejsedagen, herunder om 4-ugers-kravet vil være opfyldt på afrejsedagen. Hvis medlemmet ikke opfylder 4-ugers-kravet på den ønskede afrejsedag, skal medlemmet oplyses om den tidligste dato for, hvornår medlemmet kan rejse. Medlemmet bedes samtidig om at ændre afrejsedagen til denne dato eller til en dato herefter. Hvis medlemmet ikke har angivet en afrejsedato, skal vi bede medlemmet om at oplyse en nøjagtig afrejsedato. Hvis medlemmet ønsker at ændre afrejsedatoen efter udstedelsen af PD U2, er udgangspunktet, at PD U2 en skal annulleres. Medlemmet skal søge på ny. Hvis afrejsedagen er en lørdag eller søndag, skal PD U2 først løbe fra om mandagen. 4-ugers-kravet skal dog være opfyldt på afrejsedagen, dvs. at hvis man fx ønsker at rejse lørdag den 29. i en måned, skal have været tilmeldt JC senest fredag den 1. i måneden. Har du tidligere fået et PD U2 eller en attest E 303 DK? Hvis medlemmet tidligere har benyttet et PD U2 (attest E 303), skal arbejdskravet på mindst 296 timer (for deltidsforsikrede mindst 148 timer) inden for 3 måneder/12 uger mellem to PD U2 er være opfyldt, før medlemmet har ret til et nyt PD U2 jf. EØS-bekendtgørelsen 16. Arbejde i udlandet kan bruges til opfyldelse af arbejdskravet (PD U1 eller utvetydig dokumentation i form af lønsedler eller lignende kræves). Der skal være tale om arbejde, som kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i arbejdsløshedsforsikringslovens 53, stk. 2. 5

6 Hvis medlemmet efter sidste PD U2 har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, anses arbejdskravet mellem to dokumenter for at være opfyldt, uanset om medlemmet har valgt at lade sig optage på ny i a-kassen som dimittend. Adresse i det andet EØS-land Det er ikke et krav, at medlemmet kender sin fremtidige adresse i det andet EØS-land inden afrejsen. Adressen kan oplyses senere. Det er derimod et krav, at medlemmet kan kontaktes i det EØS-land, hvor medlemmet ønsker at søge arbejde. Både i forhold til det pågældende lands kontrolforanstaltninger og de danske rådighedsreglers krav om, at kunne overtage arbejde med dags varsel. Arbejdsperiode Medlemmet skal her angive dato for start og ophør af det sidste arbejdsforhold, så der, sammenholdt med ansøgningsblankettens del B, kan tages stilling til, om medlemmet opfylder 4-ugers-kravet på afrejsedagen - og eventuelt om medlemmet opfylder arbejdskravet mellem to attester. 4-ugers-kravet 4-ugers-kravet opgøres som sammenlagt 4 ugers ledighed (28 dage) siden medlemmets sidste arbejdsforhold. 4-ugers-kravet skal opfyldes på ny efter hvert afsluttet arbejdsforhold. At der skal være tale om sammenlagt 4 ugers ledighed betyder, at der kan være kortere afbrydelser i ledighedsperioden, fx som følge af rådighedsbegrænsende barns sygdom. Der skal dog samlet set stadig være 4 ugers ledighed - fx 2 ugers ledighed før barns sygdom og 2 ugers ledighed efter barns sygdom. Ved kortere afbrydelser forstås samlet op til 5 dage. Se endvidere hertil nedenfor om dispensation for 4 ugers kravet, ved kortvarig sygdom. 4-ugers-kravet opgøres fra den første reelle ledighedsdag, dvs. dagen efter arbejdets ophør og dagen efter, at medlemmet ophører med at modtage løn, fratrædelsesgodtgørelse, feriepenge eller lignende fra arbejdsgiveren. 4-ugers-kravet skal være opfyldt senest dagen før afrejsedagen. Medlemmet skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcentret og stå fuldt til rådighed i 4 ugers perioden. Der kan godt udstedes en PD U2/attest E 303 uanset at medlemmet har fået en karantæne for selvforskyldt ledighed. Man kan dog ikke modtage EØSdagpenge i et antal timer, som svarer til den del af karantænen, som ikke er afviklet på afrejsedagen, jf. nedenfor om Medlemmet har selv sagt op for at rejse til udlandet at medlemmet ikke har afviklet overskydende timer på afrejsedagen. Man kan dog ikke modtage EØS-dagpenge i et antal timer, som svarer til de ikke afviklede overskydende timer Og 4 ugers perioden kan tilsvarende godt bestå af perioder, hvor medlemmet heller ikke har ret til dagpenge, som i en mellemperiode hvor medlemmet har afslået eller opsagt et arbejde for at rejse til udlandet, jf. nedenfor om Medlemmet har selv sagt op for at rejse til udlandet i karensperioden for dimittender eller 6

7 karensperioden på 3 uger for selvstændige i forbindelse med ophør af selvstændig virksomhed. Da der stilles krav om 4 ugers ledighed, vil arbejde i 4-ugers-perioden som udgangspunkt udløse et nyt 4- ugers-krav, og det er vigtigt, at medlemmet angiver alt arbejde uanset art og omfang, da det kan have indflydelse på medlemmets ret til dokumentet. Arbejde af kort varighed vil dog ikke afbryde 4-ugers-fristen. Ved kortvarigt arbejde skal i den sammenhæng forstås arbejde i maximalt 2 dage. Arbejde i mere end 2 dage afbryder 4-ugersperioden og 4-ugerskravet skal således først opfyldes på ny, når der foreligger arbejde i 3 dage eller flere i 4-ugers-perioden. Der henvises til rundskrivelse nr. 11/06. Fik du eller arbejdsgiveren tilskud til din løn Hvis medlemmets sidste arbejde har været arbejde med løntilskud, kan arbejdsperioden medregnes til opfyldelse af 4-ugers-kravet, såfremt medlemmet har været registreret som arbejdssøgende hos jobcentret og stået fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i perioden. I dette tilfælde vil medlemmet kunne rejse dagen efter arbejdet ophører, hvis arbejdsforholdet har haft mindst 4 ugers varighed, eller hvis arbejdsperioden sammenlagt med en ledighedsperiode forud for arbejdet udgør mindst 4 uger. Det skal dog bemærkes, at ophør i en jobplan kan medføre karantæne efter reglerne om selvforskyldt ledighed. Arbejde med løntilskud kan derimod ikke medgå til opfyldelse af arbejdskravet mellem to dokumenter. Årsag til arbejdsophør Hvis medlemmet har sagt sit arbejde op uden en gyldig grund, skal vi træffe afgørelse om selvforskyldt ledighed, jf. bekendtgørelsen om selvforskyldt ledighed. Ved selvforskyldt ledighed kan de 3 ugers karantæne efter arbejdsophøret medgå til opfyldelse af 4-ugerskravet, med mindre medlemmet kommer i mellemperiode, jf. rådighedsbekendtgørelsen 18 og nedenfor. Af EØS-vejledningen (punkt 30-46) fremgår, hvad der i øvrigt kan medgå til opfyldelse af 4-ugers-kravet, fx karensmåneden for dimittender og karensperioden for selvstændige. Medlemmet har selv sagt op for at rejse til udlandet Det er ikke en gyldig grund, hvis medlemmet har sagt sit arbejde op for at rejse til udlandet. Da medlemmet i dette tilfælde ikke kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark, kommer medlemmet i mellemperiode fra dagen efter arbejdsophøret og indtil afrejsen jf. bekendtgørelse om rådighed. Vi skal træffe afgørelse om mellemperiode og karantæne. Karantænen for selvforskyldt ledighed kan først afvikles fra PD U2s startdato. For medlemmer uden dispensationsmulighed fra 4-ugers-kravet, skal 4-ugers-kravet opfyldes i mellemperioden. 7

8 Mellemperioden skal derfor være af mindst 4 ugers varighed, før medlemmet kan rejse med et PD U2. Det er en forudsætning, at medlemmet er registreret som arbejdssøgende hos jobcentret, og at medlemmet kan formidles arbejde i mellemperioden (pga. 4-ugers-kravet). Dispensation fra 4-ugers-kravet Der er i en række tilfælde mulighed for, at vi kan dispensere fra 4-ugers-kravet. Vi skal være opmærksomme på, at dispensationen skal meddeles direktoratet på de særlige statistikskemaer for EØS-dagpenge, jf. Bilag 6. Ved dispensation fra 4-ugers-kravet skal de almindelige betingelser for ret til dagpenge stadig være opfyldt på afrejsedagen, jf. EØS-vejledningen (punkt 47-53). Hvis medlemmet opfylder betingelserne for at få dispensation fra 4-ugers-kravet, kan medlemmet tidligst rejse dagen efter, at medlemmet ophører med at modtage løn, fratrædelsesgodtgørelse, feriepenge eller lignende fra arbejdsgiveren. Hvis medlemmet selv har opsagt sit arbejde, og medlemmet har angivet et af nedenstående tilfælde som årsag til arbejdsophøret, kommer medlemmet i mellemperiode i en eventuel mellemliggende periode fra arbejdsophøret og indtil afrejsen. Ægtefælleflytning Efter bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed er det en gyldig grund, hvis medlemmet har opsagt sit arbejde i forbindelse med, at ægtefællen eller samleveren er flyttet for at overtage varigt arbejde (mere end 5 uger) eller påbegynde en uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Der kan dispenseres fra 4-ugers-kravet, hvis medlemmets opsigelse, i overensstemmelse med bekendtgørelsen, skyldes, at medlemmet ønsker at følge sin ægtefælle/samlever, som er flyttet til udlandet. Medlemmet skal dokumentere, at opsigelsen skyldes ægtefællens eller samleverens overtagelse af arbejde/påbegyndelse af uddannelse. Gyldig dokumentation kan være kopi af ansættelseskontrakt eller lignende, hvoraf datoen for påbegyndelse af arbejdet/uddannelsen fremgår, da medlemmets flytning skal ske inden for et år efter, at ægtefællen/samleveren er flyttet. Der stilles ikke krav om registrering som arbejdssøgende hos jobcentret, og om at medlemmet kan rejse dagen efter arbejdets ophør, såfremt de almindelige betingelser for ret til dagpenge er opfyldt. I en eventuel ledighedsperiode fra arbejdsophøret og indtil afrejsen anses medlemmet ikke for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og vil her være i mellemperiode. Vi skal træffe afgørelse om mellemperiode. Hvis der er tale om en samlevers overtagelse af arbejde/påbegyndelse af uddannelse, skal medlemmet desuden dokumentere, at de har (eller har haft) samme bopæl. Gyldig dokumentation kan være kopi af sygesikringsbeviser, bopælsattest, lejekontrakt eller lignende. Ansættelsessamtale Vi kan dispenseres fra 4-ugers-kravet, hvis medlemmet skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land. 8

9 Der skal være tale om en bestemt arbejdsgiver og en samtale om et konkret arbejde. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, hvis medlemmet fx skal til registreringssamtale hos et rekrutteringsbureau. Der skal være tidsmæssig sammenhæng mellem afrejsen og samtalen. Medlemmet kan derfor tidligst rejse 5 kalenderdage før samtalen. Der stilles ikke krav om registrering som arbejdssøgende hos jobcentret. Medlemmet skal dokumentere at skulle til samtale i det andet EØS-land. Gyldig dokumentation kan være kopi af et indkaldelsesbrev til samtale fra arbejdsgiveren, hvoraf datoen for samtalen fremgår. Dokumentationen skal endvidere kunne identificeres som værende fra arbejdsgiveren fx i form af brevhoved, mailadresse eller lignende. Det er ikke en gyldig grund, hvis medlemmet har sagt sit arbejde op, fordi medlemmet skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land. Vi skal derfor træffe afgørelse om karantæne og en eventuel mellemperiode. Statsborgerskab Der kan dispenseres fra en del af 4-ugers-kravet, hvis medlemmet er statsborger i det andet EØS-land. Der stilles krav om mindst en uges registrering som arbejdssøgende hos jobcentret. Det er ikke en gyldig grund, hvis medlemmet har sagt sit arbejde op for at rejse til sit hjemland. Vi skal derfor træffe afgørelse om karantæne og en eventuel mellemperiode. Påbegyndelse af arbejde i det andet EØS-land Der kan dispenseres fra 4-ugers-kravet, hvis medlemmet kan dokumentere at skulle påbegynde arbejde i det andet EØS-land, fx deltidsarbejde eller arbejde af kortere tids varighed. Det kan være en gyldig grund, hvis medlemmet har opsagt sit arbejde for at påbegynde andet varigt arbejde (over 5 uger). En forudsætning for, at medlemmet har en gyldig grund til arbejdsophøret er, at det arbejde, medlemmet overtager, er på samme eller højere ugentligt timetal, eller er af et omfang, der ikke kan give ret til supplerende dagpenge jf. bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed. Vi skal eventuelt træffe afgørelse om karantæne og mellemperiode. Der stilles ikke krav om registrering som arbejdssøgende hos jobcentret, og medlemmet kan rejse dagen efter arbejdets ophør, såfremt de almindelige betingelser for ret til dagpenge er opfyldt. PD U2 udstedes som vanligt for en periode på 3 måneder. Den gælder dog kun indtil medlemmet eventuelt bliver omfattet af det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring. Hvis arbejdets art og omfang berettiger til optagelse i det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring, skal medlemmet som udgangspunkt optages i det andet lands forsikring, hvorefter perioden med PD U2 anses for afbrudt. I Norden kan medlemmet dog vælge at forblive forsikret perioden i det land, der har udstedt PD U2, jf. punkt 65 i EØS-vejledningen. Sygdom af kortere varighed Der kan endvidere i særlige tilfælde dispenseres fra en del af 4-ugers-kravet, ved medlemmets egen eller barns rådighedsbegrænsende sygdom af kortere varighed. Ved kortere varighed forstås sammenlagt højst 3 9

10 dages varighed. 4-ugers-kravet anses altså ikke for afbrudt, selv om der inde i 4-ugers-perioden er sygdom af højst 3 dages varighed. Der stilles krav om registrering som arbejdssøgende hos jobcentret. Vær opmærksom på, at der her er tale om en dispensation, som skal indberettes på statistikskemaet til Arbejdsdirektoratet, jf. Bilag 6. Karantæne og mellemperiode Ved medlemmets egen opsigelse begrundet i tilfælde hvor der gives dispensation fra 4-ugers-kravet, vil medlemmet være i mellemperiode i en eventuel ledighedsperiode fra arbejdsophøret og indtil afrejsen, da medlemmet i den mellemliggende periode ikke kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af konkrete fremtidsplaner. Karantænen for selvforskyldt ledighed kan først afvikles fra tidspunktet, hvor årsagen til mellemperioden er bortfaldet, dvs. fra afrejsedagen, såfremt medlemmet tilmelder sig arbejdsformidlingen i udlandet inden for en frist på 7 dage (7-dages-fristen). Hvis medlemmet ikke tilmelder sig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land inden for 7-dages-fristen, kan karantænen først afvikles fra og med tilmeldingsdatoen. Karantænen afvikles således i perioden med PD U2, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Startdatoen på PD U2 vil være den dag medlemmet rejser (eller fra om mandagen, hvis afrejsedagen er lørdag eller søndag). Medlemmet vil dog først være berettiget til dagpenge fra den dato, hvor karantænen er afviklet. Eventuelle bemærkninger Medlemmet kan her angive, hvis der fx søges om dispensation fra 4-ugers-kravet. Del B Del B udfyldes af jobcenteret eller anden aktør. Hvis jobcenteret udfylder del B, mens sagen er udlagt til anden aktør, skal jobcenteret sikre sig, at oplysningerne er korrekte, inden jobcenteret underskriver del B. Del B kan tidligst udfyldes fire uger før afrejsen, da oplysningerne om eventuelt planlagt aktivering skal være opdaterede. Hvis del B er udfyldt før, skal vi som udgangspunkt bede medlemmet om at søge på ny. Del B skal udfyldes, hvis der ikke kan dispenseres fra 4-ugers-kravet, eller hvis der kun kan dispenseres fra en del af 4-ugers-kravet (statsborgerskab og sygdom af kortere varighed). Del B skal ikke udfyldes, hvis medlemmet opfylder en af betingelserne for dispensation fra hele 4-ugerskravet. Er medlemmet registreret som arbejdssøgende hos jobcentret Medlemmet skal være registreret som arbejdssøgende hos jobcentret og stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, med mindre medlemmet opfylder en af betingelserne for dispensation fra hele 4-ugers-kravet. 10

11 Hvis medlemmet er deltidsforsikret, skal a-kassen oplyse medlemmet om, at det andet EØS-land kan stille krav om, at medlemmet stiller sig til rådighed for fuldtidsarbejde i PD U2-perioden. Fra hvilken dato Jobcenteret skal her angive datoen for, hvornår medlemmet sidst har ladet sig registrere som arbejdssøgende hos jobcentret, så der kan tages stilling til, om medlemmet opfylder 4-ugers-kravet på afrejsedagen. Er der planlagt et tilbud for medlemmet på det ansøgte afrejsetidspunkt og 3 måneder frem Hvis der er planlagt aktivering for medlemmet, skal medlemmet følge tilbuddet. Det kan få konsekvenser for retten til dagpenge, hvis medlemmet ikke påbegynder eller afslår et tilbud efter en jobplan, jf. bekendtgørelsen om selvforskyldt ledighed. Hvis ja, fra hvilken dato Hvis der er et konkret tilbud, som begynder før eller samtidig med den anførte afrejsedato, kan PD U2 ikke udstedes. Hvis der er et konkret tilbud, som begynder efter den anførte afrejsedato, kan der kun udstedes en PD U2 til og med dagen før tilbuddet starter. Jobcenterets eventuelle bemærkninger Jobcenteret kan fx her oplyse, hvis medlemmet har afmeldt sig jobcenteret i forbindelse med ferieafholdelse og derefter har registreret sig som arbejdssøgende hos jobcentret igen. I tilfælde, hvor medlemmet har været afmeldt jobcenteret i en periode uden at have været i arbejde, kan jobcenteret oplyse om forrige datoer for registrering som arbejdssøgende hos jobcentret og afmelding hos jobcenteret med henblik på en sammenlagt opgørelse af 4-ugers-kravet. Medlemmet skal være berettiget til dagpenge på afrejsedatoen, hvilket bl.a. betyder, at medlemmet skal stå til rådighed og opholde sig i Danmark på afrejsedatoen. Hvis jobcenteret oplyser, at medlemmet afholder ferie i en periode, som slutter få dage før eller dagen før afrejsedagen, og medlemmet har opfyldt 4-ugers-kravet før ferieafholdelsen, skal a-kassen derfor bede medlemmet om at dokumentere udrejse fra Danmark på afrejsedagen. Bemærk: Ferie kan ikke indgå i opgørelsen af 4-ugers perioden og medlemmet må som udgangspunkt heller ikke afholde ferie i 4 ugers-perioden. Dog accepteres ferie i indtil 3 dage, svarende til hvad der er gældende for kortvarig sygdom, se hertil punkt 46 i EØS-vejledningen. Gyldig dokumentation kan være kopi af boarding pass, udskrift fra flyselskab, færgebillet, dokumentation for brug af medlemmets betalingskort i Danmark på afrejsedagen eller anden særlig dokumentation. Da der i disse tilfælde ofte ikke kan tages stilling til medlemmets ret til PD U2 inden afrejse, kan PD U2 først udstedes efter afrejse. Ansøgningen skal senest på afrejsedagen være modtaget enten hos jobcenteret eller hos os. Hvis ansøgningen først modtages efter afrejse, skal medlemmet have afslag på PD U2. 11

12 Del C Det er op til os selv, om vi vil udfylde del C i forbindelse med et medlems ansøgning om PD U2. A-kassen træffer afgørelse Hvis medlemmet ikke opfylder betingelserne for at få PD U2, skal a-kassen træffe afgørelse om afslag på EØS-dagpenge med klagevejledning til direktoratet. Hvis medlemmet opfylder betingelserne for at få PD U2, men der er forhold, som betyder, at medlemmet ikke vil være berettiget til EØS-dagpenge i hele 3-måneders-perioden, skal vi træffe afgørelse om forkortet periode med PD U2 og give medlemmet klagevejledning til direktoratet. Det kan fx være tilfældet, hvis det inden udstedelsen af PD U2 ligger fast, at medlemmet skal påbegynde uddannelse, aktivering eller lignende på et tidspunkt inde i perioden. Vi skal udstede PD U2, som udløber dagen før uddannelsen/aktiveringen påbegyndes, eller som udløber dagen før medlemmets dagpengeret ophører. Udfyldelse af PD U2 Beskrivelse af PD U2 PD U2 er et dokument, der er udstedt til medlemmet som dokumentation for, at medlemmet har fået bevilget arbejdssøgning i op til 3 måneder i det andet EØS-land, men med danske dagpenge. Dokumentet er til medlemmet og skal ikke afleveres til de udenlandske myndigheder. PD U2 udfærdiges på dansk. 1. PERSONOPLYSNINGER OM INDEHAVEREN 1.1 Personnummer Kvinde/Mand Her skrives medlemmets cpr.nr. og det krydses af, om medlemmet er kvinde eller mand. 1.2 Efternavn Efternavn 1.3 Fornavne Medlemmets fornavne 1.4 Fødenavn (**) Pigenavn UDFYLDES IKKE 1.5 Fødselsdato Fødselsdato 12

13 1.6 Nationalitet Medlemmets nationalitet 1.7 Fødested Fødested - UDFYLDES IKKE 2. PERIODER, FOR HVILKE DER KAN UDBETALES ARBEJDSLØSHEDSYDEL- SER AF DEN INSTITUTION, DER UDSTEDER DETTE DOKUMENT 2.1 Fra PD U2 ens startdato (første dag i 3 måneders perioden) til (dato) PD U2 ens slutdato (sidste dag i 3 måneders perioden) i maksimalt (dage) Antallet af dagpengedage i perioden se bilag senest 7 - dages fristens udløb 3. SUPPLERENDE OPLYSNINGER TIL INDEHAVEREN 3.2 Månedlig rapportering er forpligtet til Skal ikke afkrydses er ikke forpligtet til Sæt kryds 4. DEN INSTITUTION, SOM UDFYLDER DOKUMENTET Skal udfyldes med a-kassens kontaktoplysninger 4.5 Landekode Se oversigten over landekoder 4.6 Institutions-ID Skriv jeres id-nr som angivet i EESSI-kataloget (fx AD10) Husk stempel 13

14 Udfyldelse af dokument U008 Beskrivelse af SED U008 Oplysninger til det andet lands myndigheder om medlemmets ret til at tage sine dagpenge med i 3 måneder under jobsøgning i landet. Dokumentet udfærdiges på dansk (når den forefindes indtil da på engelsk) Det burde være tilstrækkeligt kun at videregive SED'ere til de udenlandske myndigheder, men hvis der vedlægges yderligere breve, skal de udfærdiges på engelsk. Document on Export Ret til EØS-dagpenge i medfør af artikel 64 Number of attachments Antal vedlagte bilag Date sent Afsendelsesdato Sending Institution: Country code Landekode udfyldes med DK Institution code Skriv jeres id nr. som angivet i EESSI-kataloget (fx AD10) Institution Name, Street, Town, Postal code, Region, Country; Phone, Fax, A-kassens navn, Gade, By, Postnr., (Region), Danmark, telefon, fax, e-post Receiving Institution Udfyldes af arbejdsformidlingen/myndigheden i det andet EØS-land 1. Case numbers 1.1 case number sending institution A-kassens journal- eller sagsnr. 1.2 case number receiving institution Sagsnr. i det andet land udfyldes af deres arbejdsformidling/myndighed 14

15 2. Person 2.1 Person Identifikation af den berettigede person Family Name Medlemmets efternavn Forenames Medlemmets fornavne Birth Date Medlemmets fødselsdato (dd.mm.åå) Sex Afkryds medlemmets køn Family name at Birth Efternavn ved fødsel. Udfyldes ikke Forenames at Birth Fornavne ved fødsel. Udfyldes ikke If you have the Personal Identification Number of the person, please fill in the following: Hvorvidt medlemmet har et personnummer: Sæt kryds i boksen og skriv medlemmets cpr.nr. ud for Hvis medlemmet har et personnummer i det andet EØS-land, skrives det ud for If you do not have the Personal Identification Number of the person, please fill in the following: Udfyldes ikke, da alle vores medlemmer har et cpr.nr. 3. Entitlement Om medlemmet har ret til EØS-dagpenge: Sæt kryds i yes 4. Last day of maximum period: Skriv slutdatoen for PD U2 (perioden med EØS-dagpenge) 5. Estimated end of entitlement Forventet slutdato for ydelse: Her anføres ligeledes slutdatoen for PD U2 (perioden med EØS-dagpenge) 7. Other circumstances Omstændigheder udover de under punkt 6 i dokumentet anførte forhold, der har betydning for retten til ydelser: Udfyldes ikke. Signature of the sending institution Dokumentet dateres, underskrives og stemples. 15

16 Udfyldelse af dokument U009 Beskrivelse af SED U009 Dokumentet er en bekræftelse på tilmelding til arbejdsformidlingen fra det land, hvor medlemmet søger arbejde. Dokumentet udstedes af myndigheden i det andet land, når der enten foreligger et PD U2 eller SED U008. Blanketten vil blive udfærdiget på det andet EØS-lands sprog. Som midlertidig procedure kan medlemmet eventuelt udstyres med dokumentet fra a-kassen, med henblik på, at medlemmet kan bringe dokumentationen for tilmeldingen med tilbage til den danske a-kasse. Til dette brug er der som Bilag 5 udarbejdet et følgebrev på engelsk. Benyttes denne procedure udarbejdes SED U009 ligeledes på engelsk. Det burde være tilstrækkeligt kun at videregive SED'ere til de udenlandske myndigheder, men hvis der vedlægges yderligere breve, skal de udfærdiges på engelsk. Notification Registration - Export: Underretning om registrering i forbindelse med EØS-dagpenge i medfør af artikel 64. Alle felter til og med punkt 2 udfyldes som de tilsvarende felter på SED U Date of registration Her skal den udenlandske arbejdsformidling/myndighed skrive datoen for medlemmets tilmelding. 4. Person's address Oplysning om medlemmets adresse i det andet EØS-land. Signature of the sending institution Dokumentet dateres, underskrives og stemples af arbejdsformidlingen/myndigheden i det andet EØS-land. Udlevering af PD U2 og øvrige dokumenter til medlemmet Hvis vi har modtaget ansøgningen om PD U2/attest E 303 i tilstrækkelig god tid fra medlemmet (dvs. 14 dage før afrejse), udstedes og sendes PD U2/E303 ca. 1 uge før medlemmets afrejsedato. Vi skal informere medlemmet om at returnere oplysningsskemaet i udfyldt stand efter tilmelding til arbejdsformidlingen i udlandet. PD U 2 sendes til medlemmet 16

17 A-kassen skal sende et brev til medlemmet. (Se bilag 4) PD U2 i 2 eksemplarer (1 ekstra eksemplar til den udenlandske myndighed for en sikkerheds skyld) Dokument U008 i to eksemplarer (den ene er til den udenlandske myndighed) Dokument U009 i to eksemplarer (den ene skal den udenlandske myndighed udfylde med oplysning om tilmeldingsdato den skal medlemmet sende til os) Generel vejledning Inden du rejser (se bilag 3) EØS-dagpengekort vedlægges eller alternativt henvises til elektroniske kort i godkendelsesbrevet. Evt. følgebrev til den udenlandske myndighed vedrørende U008 og U009. (Se bilag 5) Udbetaling af EØS-dagpenge EØS-dagpengene udbetales som almindelige dagpenge, men som en særlig ydelsesart. For at kunne udbetale EØS-dagpengene skal vi have modtaget dokument U009 med oplysning om tilmelding til arbejdsformidlingen i EØS-landet eller anden utvetydig dokumentation for tilmelding. Husk at tage højde for 7-dages-fristen. Udbetalingen sker på grundlag af det modtagne EØS-dagpengekort. I 3 måneders perioden Medlemmets tilmelding i det andet EØS-land Medlemmet skal tilmelde sig den offentlige arbejdsformidling i det andet EØS-land inden for 7 dage fra og med PD U2 s startdato for at kunne få dagpenge fra dokumentets start (7-dages-fristen). Hvis medlemmet tilmelder sig senere, kan medlemmet først modtage dagpenge fra tilmeldingsdatoen. Opgørelse af 7-dages-fristen 7-dages-fristen er 7 kalenderdage fra og med PD U2 s startdato. Hvis dokumentet starter en fredag, udløber fristen den næstkommende torsdag. Hvis PD U2 starter en mandag og fristen således udløber næstkommende søndag, sættes fristen til om mandagen (8 dage). Når vi modtager U009 fra myndigheden i det andet EØS-land (eller fra medlemmet), skal vi kontrollere, at medlemmet har tilmeldt sig inden for 7-dages-fristen. Forlængelse af 7-dages-fristen Efter anmodning fra medlemmet kan vi i undtagelsestilfælde afgøre, at 7-dages-fristen kan forlænges, hvis særlige omstændigheder i det andet EØS-land har bevirket, at medlemmet ikke har kunnet tilmelde sig inden for fristen, fx administrative problemer eller lukning af arbejdsformidlingen pga. helligdage. Medlemmet skal kunne dokumentere at være rejst rettidigt. Der henvises til EØS-vejledningen. 17

18 Hvis a-kassen ikke vurderer, at der er grundlag for at forlænge 7-dages-fristen, skal a-kassen træffe afgørelse om afslag på forlængelse af 7-dages-fristen med klagevejledning til direktoratet. Helligdage Hvis medlemmet oplyser, at 7-dages-fristen er overskredet pga. helligdag i det andet EØS-land, skal det dokumenteres at der er lukket på helligdagen. Fristen kan ikke forlænges med antallet af helligdage inden for 7-dages-fristen, men kun hvis sidste dag inden for fristen var en helligdag. Tilmeldingen anses for rettidig den næstkommende hverdag, og fristen kan forlænges til denne dag. En fortegnelse over landendes officielle helligdage findes i EU-Tidende : Her for Tilmelding før attestens startdato En for tidlig tilmelding vil i de fleste tilfælde betyde, at medlemmet ikke har ret til PD U2, da medlemmet ikke har opholdt sig i Danmark på afrejsedagen. A-kassen kan ikke udbetale EØS-dagpenge til medlemmet. Kontrolforanstaltninger og rådighed Kontrolforanstaltninger Når medlemmet benytter PD U2, er medlemmet underlagt de kontrolforanstaltninger, som gælder i det andet EØS-land jf. forordningen. Det betyder, at medlemmet skal leve op til de krav om registrering og kontrol, som arbejdsformidlingen i det andet land stiller til personer, for at de kan anses for at være jobsøgende i det pågældende land. Ved tilmeldingen kan der være krav om udfyldelse af omfattende spørgeskemaer til brug for arbejdsformidlingen, ligesom der kan være krav om henvendelse til forskellige andre offentlige myndigheder. Der kan fx også være krav om, at medlemmet skal kunne dokumentere at have en fast bopæl i landet. Så længe medlemmet er tilmeldt, kan myndigheden fx stille krav om, at medlemmet møder ugentligt op hos arbejdsformidlingen, eller underkaster sig lægelige undersøgelser. Rådighed Medlemmet står dog til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet EØS-land efter de danske rådighedsregler, jf. forordningen. Hvis vi får oplysninger fra den udenlandske myndighed om rådighedsproblemer, fx ved modtagelsen af en SED U010, skal vi herefter tage stilling til, om der fortsat kan udbetales EØS-dagpenge til medlemmet efter reglerne i rådighedsbekendtgørelsen. Ferie i perioden med EØS-dagpenge Medlemmet kan holde fri (ferie) for egen regning eller med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver i perioden. Der kan højst holdes sammenlagt 7 dages fri, jf. EØS-vejledningen pkt

19 Under ferieafholdelsen er medlemmet ikke berettiget til nogen ydelser hverken i form af EØS-dagpenge eller feriedagpenge. Medlemmet skal oplyse den udenlandske arbejdsformidling om ferien. Ved feriens start skal medlemmet oftest afmelde sig arbejdsformidlingen i det andet EØS-land, hvorved udbetalingen af dagpenge indstilles. Efter ferien skal medlemmet gentilmelde sig den udenlandske arbejdsformidling, hvorved udbetaling af EØS-dagpenge skal genoptages. Medlemmet skal oplyse os om ferieafholdelsen og angive perioden for ferien på EØS-dagpengekortet. Sygdom Hvis medlemmet bliver syg i attestperioden, skal udbetalingen af EØS-dagpenge indstilles. Medlemmet har ikke krav på EØS-dagpenge i den periode, medlemmet er syg. I stedet kan medlemmet få udbetalt sygedagpenge, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Medlemmet skal oplyses om, at man ved sygdom kan kontakte egen hjemkommune i Danmark eller myndighederne i arbejdssøgningslandet. Selv om attest E119 formelt set er afskaffet, bliver den alligevel udstedt af de fleste kommuner som tillempet attest til den nye forordning som bekræftelse af, at myndighederne i arbejdssøgningslandet vil modtage refusion fra de danske myndigheder. Medlemmet bør derfor inden udrejse søge at få udstedt en sådan attest fra kommunen. EU-sygesikringsbevis (det blå sygesikringskort) Det blå EU-sygesikringskort giver medlemmet ret til dækning af læge- og hospitalsomkostninger under sygdom i det andet EØS-land. Inden afrejse skal medlemmet kontakte sin bopælskommune for at få udstedt det blå sygesikringskort. Medlemmet kan bestille koret elektronisk via Borger.dk. Arbejde I de fleste andre EØS-lande bliver arbejdstagere automatisk omfattet af arbejdsløshedsforsikringen efter kort tids arbejde/en vis indtjening. Arbejdstagerne omfattes typisk ved, at arbejdsgiveren indbetaler et bidrag til forsikringen, hvilket kan fremgå af lønsedlen. Hvis medlemmet bliver omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land, ophører PD U2 (da medlemmet ikke må være dobbeltforsikret og derfor skal udmeldes af sin danske a-kasse). Medlemmet skal som udgangspunkt optages i det andet lands forsikring, hvis arbejdets art og omfang berettiger til optagelse i det andet lands forsikring. I Norden er der dog indgået aftale om, at medlemmet kan vælge at forblive forsikret i det PD U2- udstedende land i perioden, jf. EØS-vejledningen pkt

20 Fuldtidsarbejde Hvis medlemmet er startet i fuldtidsarbejde i perioden, skal udbetalingen af EØS-dagpenge indstilles. Medlemmet skal afmeldes arbejdsformidlingen i udlandet ved start af arbejdet og kan ikke modtage EØSdagpenge i perioden med arbejde. PD U2 en ophører ved medlemmets optagelse i det andet lands forsikring. Tidsbegrænset ansættelse Hvis medlemmet har fået tidsbegrænset heltidsbeskæftigelse, skal udbetalingen af EØS-dagpenge indstilles. Medlemmet skal afmeldes arbejdsformidlingen i udlandet ved start af arbejdet, og kan ikke modtage EØSdagpenge i perioden med arbejde. Udbetalingen af EØS-dagpenge kan genoptages, hvis medlemmet ikke er blevet omfattet af det andet lands forsikring efter ophør af arbejdet. Udbetalingen genoptages fra og med datoen for medlemmets gentilmelding til arbejdsformidlingen i det andet land. De almindelige regler om overskydende timer, selvforskyldt ledighed mv. gælder. Opsigelse af arbejde Hvis medlemmet uden gyldig grund opsiger sit arbejde i det andet EØS-land, inden medlemmet er blevet omfattet af landets forsikring, skal medlemmet gennemgå en effektiv karantæne, før udbetalingen af EØSdagpenge kan genoptages. Dette skyldes, at medlemmet står til rådighed i det andet EØS-land efter de danske rådighedsregler. Medlemmet får ikke karantæne, hvis medlemmet vælger at rejse hjem til Danmark, jf. bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 25. Deltidsarbejde Hvis medlemmet er startet i deltidsarbejde, kan der udbetales supplerende dagpenge efter reglerne i bekendtgørelsen om supplerende dagpenge, se nedenfor. Supplerende dagpenge i attestperioden Et medlem, som benytter PD U2 under arbejdssøgning i et andet EØS-land, står til rådighed for arbejdsmarkedet i det andet EØS-land efter de danske rådighedsregler. Det betyder, at medlemmet har ret til at modtage supplerende dagpenge i attestperioden efter reglerne i bekendtgørelsen om supplerende dagpenge. Medlemmet kan således modtage supplerende dagpenge i henhold til attesten, hvis medlemmet ikke har arbejdet mere end 29,6 timer inden for den samme uge. Det er dog en forudsætning for udbetaling af supplerende dagpenge i PD U2-perioden, at medlemmet ikke gennem deltidsarbejdet er blevet omfattet af det andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikring. Frigørelsesattest Medlemmet skal ikke kunne fremlægge en frigørelsesattest, da en frigørelsesattest er et ukendt begreb i de fleste lande. 20

21 Der ses derfor bort fra reglerne om frigørelsesattest. Selvstændig virksomhed Som udgangspunkt ophører PD U2, hvis medlemmet udøver selvstændig virksomhed. Det skyldes, at medlemmet ikke kan anses for at være arbejdssøgende og dermed ikke står til rådighed. PD U2 ophører, hvis medlemmet på baggrund af den selvstændige virksomhed lader sig omfatte af arbejdsløshedsforsikringen i det andet EØS-land. Der kan dog udbetales dagpenge i henhold til attesten, hvis den selvstændige virksomhed udøves som bibeskæftigelse. Retten til EØS-dagpenge er i så fald betinget af, at betingelserne i bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed er opfyldt. Medlemmet skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i normalt omfang som fuldtidsforsikret. Udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse medfører fradrag i EØS-dagpengene. Fradraget sker for den faktiske tid, medlemmet har forbrugt på samtlige arbejdsfunktioner knyttet til virksomhedsudøvelsen. Ophør af medlemskab i attestperioden Udbetalingen af dagpenge på en PD U2 er betinget af, at personen er medlem af en dansk arbejdsløshedskasse. Hvis medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse ophører i 3 måneders perioden (på grund af udmeldelse, kontingentrestance eller svigsslettelse), medfører det, at PD U2 ophører. Tilbagebetaling af EØS-dagpenge Følger de almindelige tilbagebetalingsregler. Efter hjemkomst Bevarelse af dagpengeretten efter PD U2-perioden Det følger af forordningen, at det er en betingelse for at bevare retten til dagpenge efter afslutning af PD U2-perioden, at medlemmet vender tilbage til Danmark senest den sidste dag i perioden. Et medlem anses for at være vendt tilbage den dag, medlemmet igen har registreret sig som arbejdssøgende hos jobcenteret. Ved digital registrering hos jobcenteret er det yderligere et krav, at medlemmet dokumenterer at være vendt tilbage til Danmark, fx i form af en flybillet. Hvis sidste dag i PD U2-perioden er en lørdag, søndag eller helligdag, er registreringen som arbejdssøgende hos jobcenteret rettidig den førstkommende hverdag. Et fuldtidsforsikret medlem, der ikke vender rettidigt tilbage til Danmark, skal opfylde et arbejdskrav på 296 timers arbejde inden for 12 uger/3 måneder for igen at kunne modtage dagpenge. For deltidsforsikrede er kravet 148 timer, jf. EØS-bekendtgørelsens

22 Arbejdskravet bortfalder, hvis medlemmet gennem en eventuel beskæftigelse i det andet EØS-land er blevet omfattet af landets forsikring. Medlemmet skal i dette tilfælde (gen)optages i a-kassen, jf. EØSbekendtgørelsen 2-5. Hvis medlemmet ikke er blevet omfattet af det andet EØS-lands forsikring og fortsat har opretholdt medlemskabet i den danske a-kasse, kan eventuelle arbejdstimer optjent i landet medregnes til opfyldelse af arbejdskravet. Tilsvarende kan arbejdstimer optjent i et land udenfor EØS-området medregnes til opfyldelse af arbejdskravet. Forlængelse af fristen for hjemvenden I visse tilfælde kan a-kassen imidlertid forlænge fristen for tilbagevenden til Danmark. Der henvises til EØSbekendtgørelsen. Medlemmet skal så vidt muligt have søgt om forlængelse af fristen inden PD U2's udløb. Fristen for hjemvenden kan forlænges i følgende tilfælde: Der foreligger dokumentation for, at medlemmet skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land Der foreligger dokumentation for, at medlemmet har været syg i umiddelbar tilknytning til PD U2 ens udløb Medlemmet er på barselsorlov på det tidspunkt, hvor PD U2 en udløber Der er uforudsigelige og undskyldelige omstændigheder i umiddelbar tilknytning til PD U2 ens udløb. Medlemmet skal lade sig registrere som arbejdssøgende hos jobcenteret senest dagen efter, at de uforudsigelige og undskyldelige omstændigheder ikke længere foreligger. Som undskyldelig omstændighed har direktoratet fx anerkendt, at Englandsfærgen lå underdrejet pga. stormvejr (eller vulkansky). 22

23 Bilag 1 Geografisk anvendelsesområde af forordning (EØF) nr. 883/2004 om social sikring for vandrende arbejdstagere EØS-landene *) (dagpenge kan medbringes) Belgien Bulgarien Cypern (syd) Danmark Estland Finland Frankrig Grækenland Irland Island Italien Letland Liechtenstein Litauen Luxembourg Malta Nederlandene Norge Polen Portugal Rumænien Schweiz *) Slovenien Slovakiet Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig *) Schweiz har indgået bilaterale aftaler med EØS-landene om anvendelse af forordning 883 med virkning fra **) Norge, Island og Liechtenstein har tiltrådt forordning 883/04 med virkning fra 1. juni Øvrige områder (dagpenge kan medbringes) Azorerne Guadeloupe Martinique Madeira Kanariske Øer Fransk Guyana Réunion Balearerne (Mallorca, Ibiza) Gibraltar Ceuta Melilla Shetlandsøerne Orkney Øerne Western Isles Hebriderne St. Martin Isle of Wight Ålandsøerne Lande og områder, der ikke er omfattet af forordningen (dagpenge kan ikke medbringes) Alderney Anguilla Antillerne (nederlandske) Arktiske territorier (franske) Aruba Britiske antarktiske territorier Britisk territorium i Indisk Ocean Cayman Islands Cypern (Nord) Falklandsøerne Fransk Polynesien Færøerne Grønland Guernsey Isle of Man Jersey Jomfruøerne Mayotte, Saint Pierre Miquelon Montserrat Ny Caledonien Pitcairn Sandwich øerne 23

24 Sct. Helena South Georgia Svalbard Turks & Caico Island Vatikanet Wallis & Futuna øerne Bilag 2 Oversigt over antal dage der vil være i PD U2-perioden Den måned attesten starter: Antal dage: Januar Afhænger af, hvor mange dage der er i måneden, samt hvilken ugedag pgl. rejser Februar Afhænger af, hvor mange dage der er i måneden, samt hvilken ugedag pgl. rejser Marts 66 April 65 Maj 66 Juni 66 Juli 66 August 66 September 65 Oktober 66 November 66 December Afhænger af, hvor mange dage der er i måneden, samt hvilken ugedag pgl. rejser Slutdatoen er én dato lavere end startdatoen (med mindre der er tale om forkortet PD U2-periode). Hvis PD U2 starter den 20. i en måned, vil den slutte den 19. tre måneder efter. Som hovedregel er der 66 dage i en PD U2-periode, hvis PD U2 starter og slutter på samme ugedag. Tilsvarende er der 65 dage i PD U2-periode, hvis PD U2's slutdato ligger på en ugedag før ugedagen for startdatoen, fx hvis PD U2 starter en mandag og slutter en søndag. 24

25 Bilag 3 Generel vejledning om arbejdssøgning i udlandet INDEN DU REJSER Denne vejledning gælder når du rejser til et andet EU-land med ret til EØS dagpenge i 3 måneder. Inden du tager af sted, skal du sørge for at få et EU-sygesikringsbevis (Det blå sygesikringskort). Kortet giver dig ret til at modtage lægehjælp mv., hvis du bliver syg i det andet land. Du kan få kortet ved i den kommune, hvor du bor eller via hjemmesiden Borger.dk Du bør også anmode din kommune om at udstede en attest E119. Denne attest bekræfter at du er berettiget til sygedagpenge og at myndighederne i arbejdssøgningslandet vil få refusion fra de danske myndigheder, hvis de udbetaler sygedagpenge. Har du ikke en attest E119 skal du kontakte din hjemkommune hvis du bliver syg, for at få sygedagpenge direkte fra dem. Du skal betale kontingent til a-kassen under opholdet. Det er en forudsætning for at få udbetalt dagpenge under jobsøgning i udlandet. Du skal også huske at udfylde dit sidste almindelige dagpengekort indtil afrejsedagen og sende det til os. Jobcentret får IKKE besked fra os om, hvilken dag du tager af sted. Du skal derfor selv give jobcentret besked om, at du rejser, så det kan blive registreret på jobcentret. Hvis du alligevel ikke ønsker at anvende din PD U2, skal du kontakte os og jobcentret og give besked om, at du ikke tager af sted. Hvis du ønsker at ændre din afrejsedato, skal du søge på ny. TILMELDING TIL ARBEJDSFORMIDLINGEN I DET ANDET LAND Når du kommer til det land, hvor du skal søge arbejde, skal du hurtigst muligt henvende dig på det lokale arbejdsformidlingskontor for at blive tilmeldt som arbejdssøgende. For at du kan modtage dagpenge i hele PD U2-perioden, skal du tilmelde dig senest 7 dage efter PD U2's startdato. Datoen fremgår af PD U2 ens punkt 2.3. Hvis du tilmelder dig efter denne dato, betyder det, at du først kan få dagpenge fra den dag, hvor du tilmelder dig. Hvis du ikke kan blive tilmeldt første gang, du henvender dig til arbejdsformidlingen i det andet land, er det vigtigt, at du får en bekræftelse fra de udenlandske myndigheder på, at du har henvendt dig for at blive tilmeldt. 25

26 HVILKEN YDELSE FÅR DU? Vi udbetaler dagpenge til dig i perioden. Ydelsen du får, svarer til dine dagpenge. EØS-dagpengekortene ser lidt anderledes ud end de almindelige dagpengekort. Pengene vil blive overført til din nemkonto. Hvis du får deltidsarbejde i perioden, skal du skrive timerne på dit EØS dagpengekort. Det skal bemærkes, at der kun kan udbetales supplerende dagpenge, hvis du ikke kan blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land (gælder dog ikke i Norden). RÅDIGHED Du skal følge de krav, den udenlandske myndighed stiller til arbejdssøgende. Det betyder, at du skal møde frem på de tidspunkter, som arbejdsformidlingen kræver. Hvis du udebliver, kan dette have betydning for din ret til udbetaling af dagpenge. Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i landet og være aktivt arbejdssøgende. Din rådighed bliver vurderet ud fra danske regler. HVIS DU IKKE FÅR ARBEJDE I DET ANDET LAND Den periode, hvor du kan modtage dagpenge i udlandet, kan ikke forlænges. (Danmark har besluttet, at man ikke vil udnytte muligheden, for at forlænge perioden med EØS-dagpenge i op til 6 måneder) Du skal huske at afmelde dig på arbejdsformidlingen i det andet land, inden du vender tilbage til Danmark. Du kan altid vælge at vende hjem midt i perioden, og du vil da være dagpengeberettiget i Danmark fra den dato, hvor du igen bliver tilmeldt jobcentret, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. For at kunne genindtræde i dagpengeretten i Danmark igen skal du møde på jobcentret i Danmark inden udløbet af perioden. I PD U2's punkt kan du se, hvornår du senest skal være tilmeldt. Hvis denne dag er en lørdag, en søndag eller en helligdag, kan du tilmelde dig jobcentret den førstkommende hverdag. Du har altså ikke 7 dage efter periodens udløb - som ved udrejsen - til at tilmelde dig, når du vender tilbage til Danmark. Du kan ikke få dagpenge for den eller de dage, du bruger til at rejse tilbage til Danmark, da du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark eller i det andet land. Konsekvensen af, at du ikke tilmelder dig jobcentret i Danmark, inden PD U2's udløb, er, at du mister retten til at modtage dagpenge, når du vender tilbage til Danmark. Du vil først kunne modtage dagpenge igen, når du har haft arbejde i Danmark. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du arbejde i mindst 296 timer inden for 12 26

27 uger/3 måneder. Hvis du er deltidsforsikret, skal du arbejde i mindst 148 timer inden for 12 uger/3 måneder. Vi kan i helt særlige tilfælde forlænge fristen for hjemvenden til Danmark. A-kassen kan f.eks. tillade, at du tilmelder dig efter PD U2's udløbsdato, hvis du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale i det andet land. Din hjemvenden kan endvidere udsættes, hvis du kan dokumentere, at du har været forhindret i at rejse på grund af sygdom. Du skal søge a-kassen om dispensation, inden PD U2 udløber. Du vil dog ikke kunne modtage dagpenge i udlandet ud over PD U2-perioden. Du vil heller ikke kunne genindtræde i dagpengeretten, når du kommer hjem, hvis du holder ferie i det andet land i forlængelse af PD U2-perioden. HVIS DU FÅR ARBEJDE I DET ANDET LAND Hvis du får arbejde i det land, du er rejst til, skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres dér. Du kan altså ikke vælge fortsat at være forsikret i Danmark. Det er meget vigtigt, at du får orden i dine forsikringsforhold, da det har betydning for din ret til at få dagpenge, når/hvis du kommer tilbage til Danmark (indenfor Norden kan du dog fortsætte med at forblive medlem i den danske a-kasse i hele perioden). Du skal ikke melde dig ud af a-kassen, før du er helt sikker på, at du er blevet omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det andet land. Du kan henvende dig til arbejdsløshedsforsikringsmyndigheden og få oplyst, om de modtager arbejdsløshedsforsikringsbidrag fra din arbejdsgiver. Det vil være en god idé at medbringe en lønseddel til myndigheden, så de kan se, hvor du er ansat. Visse ansættelsesforhold i udlandet giver dig ikke adgang til at blive arbejdsløshedsforsikret. Hvis du er helt sikker på, at du ikke kan blive forsikret i det andet land, kan du forblive medlem hos os. Du skal forsøge at få en skriftlig erklæring fra den udenlandske myndighed om, at du ikke kan blive arbejdsløshedsforsikret. Husk at tage erklæringen med tilbage til Danmark. Du kan altid henvende dig til os, hvis du er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre. Den anciennitet, du optjener i det andet land ved at være forsikret og arbejde dér, kan du overføre til Danmark, hvis den udenlandske myndighed bekræfter forsikrings- og arbejdsperioderne på et PD U1. Du kan henvende dig til myndigheden, inden du tager hjem, og bede dem om at udstede et PD U1. Hvis det ikke kan nås, inden du skal vende hjem, kan vi hjælpe dig med at indhente attesten, når du er kommet til Danmark. Du må ikke udskyde din hjemrejse fordi du venter på PD U1. Du må heller ikke udskyde at melde dig ind i a-kassen, når du kommer til Danmark, fordi du venter på PD U1. HVIS DU BLIVER ARBEJDSLØS I DET ANDET LAND, EFTER DU HAR HAFT ARBEJDE DÉR 27

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af

PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 24. juli 2015 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 18.

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 18. EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 A-kassernes Samvirke/EØS-team 18. november 2013 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere håndbog

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 3. januar 2014 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Rundskrivelse nr. 43/08

Rundskrivelse nr. 43/08 Rundskrivelse nr. 43/08 17. november 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ny udgave af E 303 - håndbog Vedlagt er en revideret udgave

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Ulla Nielsen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: September 2017 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004

Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004 Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. til EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. 883/2004 FORORD Denne vejledning knytter sig til kapitel 6 om arbejdsløshedsydelser

Læs mere

Du har den 2. maj 2014 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har den 2. maj 2014 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet Tommy Petersen (B) 13-05-2014 Sagsnr. 2014-0088314 Dokumentnr. 2014-0088314-1 Politikerspørgsmål om modersmålsundervisning Kære Tommy

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Feriedialyse. Retningslinjer for Region Syddanmark

Feriedialyse. Retningslinjer for Region Syddanmark Område: sundhedsstaben Udarbejdet af: Rikke Winther Strunge Afdeling: planlægning og udvikling E-mail: rikke.winther.strunge@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 13559 Telefon: 7663 1084 Dato: 09. juli 2007

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, februar 2014 Indhold Side Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 Optagelse i en dansk

Læs mere

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn

På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn På job i udlandet A-kasse-muligheder for medlemskab, dagpenge og efterløn A-kassen LH 6. udgave, december 2015 Indhold 2 Side 1. Arbejdsløshedsforsikring i Danmark... 4 1.1 Optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse...

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

DEL VIII - Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr.

DEL VIII - Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser mv. EFforordning om koordinering af sociale sikringsordninger nr. VEJ nr 9302 af 29/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Om at få efterløn i udlandet

Om at få efterløn i udlandet Om at få efterløn i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Overvejer du at tage til udlandet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv.m.v.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. KRAVET OM MEDLEMSPERIODE...3

Læs mere

Konklusion. I 2010 har styrelsen registeret at der er udstedt i alt dokumenter fordelt på 29 arbejdsløshedskasser.

Konklusion. I 2010 har styrelsen registeret at der er udstedt i alt dokumenter fordelt på 29 arbejdsløshedskasser. Notat Landemærket 11 DK-1119 København K Rapport over udstedte PD U2 i 2010 Tlf. +45 38 10 60 11 PD U2 1 (Personbåren dokument jobsøgning i andet EØS-land) udstedes til medlemmer af en arbejdsløshedskasse,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet

Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Om ret til efterløn efter arbejde eller forsikring i udlandet Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Eva Hansen og Mette Wiederholt Pedersen Illustration: Bob Katzenlson Dato: December 2011 Hvis

Læs mere

Udbetaling af efterløn

Udbetaling af efterløn Om Udbetaling af efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, marts 2014 Indhold Side 1. Forord 4 2. Udbetaling af efterløn 5 2.1 Efterlønskortet 5 2.1.1 Elektroniske kort 5 2.1.2 Efterlønskort 6 måneder

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Rundskrivelse nr. 88/03

Rundskrivelse nr. 88/03 Rundskrivelse nr. 88/03 19. december 2003 Social sikring ved udsendelse eller arbejde i flere EØS-lande Det er hovedreglen i artikel 13, stk. 2, litra a), i forordning (EØF) nr. 1408/71, at en lønmodtager

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge.

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Regler for registrering af.eu-domænenavne

Regler for registrering af.eu-domænenavne Regler for registrering af.eu-domænenavne 1/14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Definitioner... 3 Formål og anvendelsesområde... 3 1. Registranten skal afgøre, om vedkommende opfylder de generelle

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

PD U1 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med medregning af beskæftigelses- og forsikringsperioder PD U1

PD U1 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med medregning af beskæftigelses- og forsikringsperioder PD U1 PD U1 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med medregning af beskæftigelses- og forsikringsperioder PD U1 AK-Samvirke workshop maj 2010 Revideret 16. maj 2012 1 1 Opdateringsnote: Denne version

Læs mere

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed:

Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse. Trin 4 : Hvordan kan du anmelde din Ufrivillige Arbejdsløshed: Denne vejledning er vigtig at læse før udfyldelse af anmeldelse Trin 1: Kontrollér policen og betingelserne: Lifestyle Protection Kirkebierg Alle 86 b 2605 Brøndy Danmark Tel: +45 43 25 53 00 Fax: +45

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere