Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten."

Transkript

1 Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg 4 3. Interne statslige overførsler Bogføring af interne statslige overførsler Anvendelsesområde for interne statslige overførsler 6 4. Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser Bogføring af internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser Anvendelsesområde for internt statsligt køb og salg Debitor og kreditorsamlekonti 9 5. Om overførsel af udgifter til løn og husleje mellem bevillinger Forøgelse af lønsumsloft i forbindelse med overførsel af administrationsbidrag mv Refusion af lønudgifter for udlånte medarbejdere Betaling af husleje og fordeling af huslejeudgifter 12

3 Side 3 af Indledning Fra 1. januar 2017 skal internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser bogføres på de særlige konti, der er oprettet hertil i statens kontoplan. Vejledningen indeholder en nærmere gennemgang af disse konti samt en beskrivelse af, hvad der er forskellen på de nye konti set vi forhold til de eksisterende konti for interne statslige overførsler og for almindeligt køb og salg mellem staten og den øvrige omverden. Statens nuværende kontoplan giver ikke umiddelbart mulighed for at udskille det interne køb og salg mellem statsinstitutioner set i forhold til statens køb og salg i relation til den øvrige omverden. Der er derfor fra 1. januar 2017 oprettet særskilte konti i statens kontoplan til bogføring af internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser i staten. I vejledningen er nærmere beskrevet, hvorledes de nye konti skal anvendes. Følgende emner behandles i den forbindelse: Hvad er forskellen mellem interne statslige overførsler, internt statsligt salg og et almindeligt salg Hvornår anvendes interne statslige overførsler Hvornår anvendes internt statsligt køb og salg Hvornår anvendes almindeligt køb og salg Hvordan anvendes debitor/kreditorsamlekontiene ved køb og salg Om overførsel mellem statsinstitutioner af udgifter til løn og husleje Vejledningen er opdelt på følgende kapitler. 1. Interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg 2. Bogføring og anvendelsesområde for interne statslige overførsler 3. Bogføring og anvendelsesområde for internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser 4. Overførsel af udgifter mellem bevillinger til henholdsvis løn og husleje

4 Side 4 af Interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg Interne statslige overførsler anvendes ved faste betalingsoverførsler, som er uafhængige af den leverede mængde og kvalitet. Internt statsligt køb og salg anvendes i situationer, hvor betalingen varierer i forhold til den leverede mængde og kvalitet. Kravet om variation er også opfyldt i situationer, hvor betalingen beregnes i forhold til en fast fordelingsnøgle, såfremt betalingen efterfølgende reguleres i forhold til det faktiske forbrug. I en række tilfælde foretages der i finansårets løb forskellige afregninger mellem statslige institutioner. Afregningerne kan skyldes almindeligt køb og salg mellem statsinstitutioner, men kan også være en følge af særlige bevillingsmæssige forudsætninger, hvor det fx er aftalt, at flere ministerier eller institutioner bidrager til finansieringen af en indsats, der er samlet et sted i finansloven, og hvor det er ønsket, at de enkelte ministeriers bidrag synliggøres under det pågældende ministerium. Endelig er der i Budgetvejledningen en række bevillingsbestemmelser, der forudsætter, at fx administrationsbidrag overføres ved interne statslige overførsler. Interne statslige overførsler kan også betragtes som ikke-aktivitetsafhængige finansieringsbidrag, idet der ikke er en direkte sammenhæng mellem den enkelte overførsel og en leveret ydelse, selvom der ofte vil være en omkostningsmæssig sammenhæng eller et aftalt bidrag. Anvendelse af interne statslige overførsler forudsætter en bevillingsmæssig hjemmel i bevillingslov eller Budgetvejledning, jf. den nærmere beskrivelse i kapitel 3. Interne statslige overførsler kan ikke anvendes, hvor det er aftalt, at en bevillingsforøgelse på en hovedkonto skal finansieres ved en nedsættelse på en anden hovedkonto. Sådanne bevillingsoverførsler skal optages på forslag til lov om tillægsbevilling som Overførsel mellem ministerområder eller Overførsel mellem hovedkonti. Den stigende anvendelse af koncernfælles funktioner inden for et ministerområde eller på tværs af staten øger omfanget af køb og salg mellem statsinstitutioner og har skabt et behov for særskilt registrering af interne statslige afregninger samt mellemværender. Der skal derfor ske særskilt registrering af forskellige former for internt statsligt køb og salg samt køb og salg i forhold til statsfinansierede selvejende institutioner, jf. den nærmere beskrivelse i kapitel 4. Der er enkelte fravigelser i forbindelse med udlån af medarbejdere og husleje, som er beskrevet i kapitel 5.

5 Side 5 af 13 Figur: Illustration af om en afregning skal bogføres som en intern statslig overførsel eller et internt statsligt køb/salg Afregninger mellem statsinstitutioner Er betalingen aktivitetsafhængig Udlån / 18.21(18.28) Refusion for udlånt medarbejder Modtages der en faktura Kioskkøb / 22.xx Udlæg Er det husleje Koncernfælles inden for et ministerområde Koncernfælles / Overførsel af administrationsbidrag fra IDV Koncernfælles på tværs af ministerområder Koncernfælles / Interne statslige overførsler / Overførsel af administrationsbidrag af tilskudsmidler Afregning til statsfinansieret selvejende Selvejende / Interne statslige overførsler fastlagt i bevillingslovene Internt statsligt køb/salg / 17.11

6 Side 6 af Interne statslige overførsler Kontiene for interne statslige overførsler anvendes ved faste betalingsoverførsler mellem bevillinger. Anvendelse af interne statslige overførsler forudsætter hjemmel i Budgetvejledningen eller bevillingslov. Interne statslige overførsler kan ikke anvendes til bevillingsoverførsler, der skal optages i tillægsbevillingsloven. For betalingsoverførsler i relation til fordeling af huslejeudgifter og fordeling af lønudgifter gælder særlige regler, som nærmere er gennemgået i kapitel Bogføring af interne statslige overførsler Interne statslige overførsler bogføres på følgende regnskabskonti: Interne statslige overførselsindtægter Interne statslige overførselsudgifter Registrering på kontiene skal aftales mellem parterne, således at det sikres, at de foretagne registreringer modsvarer hinanden. 3.2 Anvendelsesområde for interne statslige overførsler Det overordnede hovedprincip for anvendelse af interne statslige overførsler er, at kontiene anvendes ved betalingsoverførsler mellem institutioner i situationer, hvor der ikke kan opgøres en direkte sammenhæng mellem den foretagne betaling og den leverede ydelse. Interne statslige overførsler kan anvendes på følgende områder: 1. Ved overførsel af finansieringsbidrag 2. Ved overførsel af administrationsbidrag Finansieringsbidrag Kontiene kan anvendes i situationer, hvor der overføres finansieringsbidrag fra en institution til en anden. Der er som udgangspunkt tale om finansieringsbidrag, hvor betalingen er fastsat på forhånd i bevillingslovene, og hvor bidraget ikke reguleres i den aftalte bidragsperiode.

7 Side 7 af 13 Som eksempel herpå kan nævnes overførsel af finansieringsbidrag til Udenrigsministeriets vedrørende udsendelse af specialattacheer. Det kan også være i tilfælde, hvor det er aftalt, at flere bevillinger skal bidrage til finansieringen af en indsats, der i finansloven samles et sted, men hvor der er et ønske om, at de enkelte ministeriers bidrag synliggøres i finansloven. Interne statslige overførsler i form af finansieringsbidrag skal opfylde bevillingsformålet for den betalende bevilling, og vil som hovedregel fremgå af finansloven, men kan i særlige tilfælde være aftalt mellem den betalende og den modtagende myndighed i finansårets løb. Administrationsbidrag De interne statslige overførselskonti kan ligeledes anvendes i situationer, hvor der fra reservationsbevilling eller anden bevilling overføres administrationsbidrag til dækning af eventuelle administrationsudgifter i relation til administration af tilskudsordningen, jf. BV 2016, punkt og BV 2016, punkt Ligeledes anvendes kontiene i situationer, hvor der foretages overførsel af administrationsbidrag mellem indtægtsdækket virksomhed og den almindelige virksomhed, jf. BV 2016, punkt , og i forbindelse med tilskudsfinansierede aktiviteter og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, jf. BV 2016, punkt og Det overførte administrationsbidrag kan maksimalt svare til de faktiske administrationsomkostninger, idet det i bevillingslovene angivne beløb kan udgøre et loft. Hvis der er adgang til at anvende en del af det modtagne administrationsbidrag til løn, og den modtagende bevilling er omfattet af et lønsumsloft, skal regulering af lønsumsloftet ske i finanslov eller tillægsbevillingslov, jf. kapitel 5.

8 Side 8 af Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser Kontiene for internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser anvendes i interne køb- og salgssituationer mellem statsinstitutioner. Anvendelsen af kontiene forudsætter, at der foreligger en direkte modydelse til den foretagne betaling i form af en direkte sammenhæng mellem betalingen, og det man får leveret. Nedenfor er nærmere redegjort for bogføringen på kontiene samt deres anvendelsesområde. 4.1 Bogføring af internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser Internt statsligt køb og salg bogføres på følgende regnskabskonti: Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelse mellem statsinstitutioner Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser mellem statsinstitutioner Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser mellem statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser mellem statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner Internt statsligt salg af koncernfælles funktioner Internt statsligt køb af koncernfælles funktioner Kontiene er nye og skal anvendes med virkning fra 1. januar Kontiene anvendes udelukkende i relation til køb og salg internt i staten (inkl. de statsfinansierede selvejende institutioner), idet køb og salg mellem staten og den øvrige omverden bogføres på de almindelige konti for køb og salg. Konto 12.11/17.11 anvendes ved almindeligt køb og salg mellem statsinstitutioner, mens konto 12.12/17.12 anvendes ved køb og salg mellem statsinstitutioner og statsfinansierede selvejende institutioner. Konto 12.15/17.15 anvendes ved køb og salg af koncernfælles funktioner mellem statsinstitutioner. Kontiene anvendes både i relation til koncernfælles funkti-

9 Side 9 af 13 oner, der afregnes internt under de enkelte ministerområder og i relation til koncernfælles funktioner, der afregnes på tværs af ministerområderne. Som eksempel på koncernfællesfunktioner skal fremhæves betaling til SAM (ØSC), betaling til Statens IT samt betaling til Moderniseringsstyrelsen for anvendelse af Moderniseringsstyrelsens systemer. Kontiene skal ikke anvendes ved afregning af husleje med Bygningsstyrelsen, jf. også kapitel 5. Koncernfællesfunktioner omfatter typisk koncernfælles opgaver i relation til henholdsvis økonomi, HR, service og kommunikation. Internt statsligt salg giver ikke adgang til at overskride lønsumsloftet, med mindre en sådan hjemmel fremgår af de særlige bevillingsbestemmelser i finansloven. Justering af lønsumsloftet skal i givet fald optages i tillægsbevillingslovforslaget. 4.2 Anvendelsesområde for internt statsligt køb og salg Anvendelsen af kontiene for internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser forudsætter, at der foreligger en direkte modydelse til den foretagne betaling i form af en direkte sammenhæng mellem betalingen, og det man får leveret. Rent definitorisk er kravet om, at der skal foreligge en modydelse opfyldt, såfremt betalingen varierer i forhold til mængden og kvalitet af den leverede ydelse. Kravet om modydelse vil også være opfyldt i situationer hvor betalingen beregnes i forhold til en fast fordelingsnøgler, såfremt betalingen efterfølgende reguleres i forhold til det faktiske forbrug. Er der derimod tale om en fast betaling, der er uafhængig af leveret mængde og kvaliteten, så foreligger der ikke en egentlig modydelse. I disse tilfælde vil der derfor være tale om en intern statslig overførsel. Kontiene for internt statsligt køb og salg anvendes udelukkende i køb- og salgssituationer inder for staten eller mellem staten og de statsfinansierede selvejende institutioner. Gennemføres salget mellem statens og den øvrige omverden (fra en statsinstitution til kommuner og regioner, private virksomheder eller borgere), så skal salget bogføres på de almindelige købs- og salgskonti dvs. regnskabskontiene under standardkonto 11, 21 og Debitor og kreditorsamlekonti Ved køb og salg opstår et tilgodehavende eller en kortfristet gæld, der udlignes, når den endelige betaling foretages. Disse mellemværender bogføres på følgende konti: Debitorsamlekonto Kreditorsamlekonto

10 Side 10 af 13 Kontiene anvendes i dag både ved internt statsligt køb/salg og ved helt almindeligt køb/salg. Der vil i løbet af 2017 blive oprettet et særskilte sæt debitor/kreditorsamlekonti, der skal anvendes ved internt statsligt køb og salg. Oprettelsen af særskilte debitor/kreditorsamlekonti for internt statsligt køb og salg medfører, at de eksisterende debitor/kreditor registre under de enkelte statslige skal opsplittes på 2 særskilte registre. Moderniseringsstyrelsen vil udmelde særskilte retningslinjer herom i løbet af Indtil videre anvendes udelukkende de eksisterende debitorsamlekonti uanset om der er tale om et internt statsligt køb/salg eller om et køb/salg mellem statens og den øvrige omverden.

11 Side 11 af Om overførsel af udgifter til løn og husleje mellem bevillinger Overførsel af lønudgifter og huslejeudgifter mellem statsinstitutioner skal hverken håndteres som en intern statslig overførsel eller som et internt statsligt salg. Overførsel af lønudgifter i forbindelse med udlån af medarbejdere foretages på de særskilte regnskabskonti, der er oprettet hertil i statens kontoplan, mens overførsel af huslejeudgifter håndteres som en udlægsforretning mellem de berørte institutioner. De nærmere retningslinjer er nærmere beskrevet nedenfor. 5.1 Forøgelse af lønsumsloft i forbindelse med overførsel af administrationsbidrag mv. I tilfælde, hvor der i Budgetvejledningen eller finansloven er hjemmel til at forøge lønsumsloftet i forbindelse med fx overførsel af administrationsbidrag fra en reservationsbevilling, jf. kapitel 3, skal denne forøgelse af lønsumsloftet optages i forslag til lov om tillægsbevilling, hvis ændringen af lønsumsloftet ikke allerede har været indarbejdet i finansloven. 5.2 Refusion af lønudgifter for udlånte medarbejdere Ved udlån af medarbejdere fra en statsinstitution til en anden skal udlånsstyrelsen have refunderet den til udlånet knyttede merudgift, jf. BV 2016 punkt En sådan refusion af lønudgifter må imidlertid ikke bogføres via en intern statslig overførsel, men skal bogføres direkte på de lønkonti, der er indrettet til formålet, for derved at sikre, at lønudgiften har bevillingsmæssig effekt i den styrelse, hvor arbejdet er udført. Der anvendes følgende konti: Udbetalt lønrefusion for lånt personale Udbetalt lønrefusion, manuel Udlånte personer, refusion af udlånte personer Den nærmere anvendelse af de enkelte konti fremgår af statens kontoplan på ØAV.

12 Side 12 af Betaling af husleje og fordeling af huslejeudgifter Betaling af husleje til Bygningsstyrelsen betragtes ikke som internt køb og salg i staten og skal derfor opføres som en huslejeudgift i den enkelte institution. I nogle tilfælde er det på et ministerområde aftalt, at én institution betaler den samlede huslejeregning, og herefter fordeler regningen til de øvrige brugere af lokalerne. Det kan fx være en koncernfælles funktion eller én institution, hvor flere institutioner er placeret i samme bygning. Fordeles huslejeudgiften via en intern statslig overførsel vil det medføre, at den samlede huslejeudgift bogføres under den betalende institution, mens de øvrige brugere blot vil registrere en overførselsudgift. Herved bliver den bogførte huslejeudgift under den betalende institution alt for stor, mens der slet ikke vil fremtræde en huslejeudgift hos de øvrige brugere. For at sikre en korrekt registrering af huslejeudgiften er det derfor vigtigt, at fordeling af huslejeudgifter håndteres som en udlægsforretning, hvor huslejeudgiften reduceres hos den betalende institution i takt med at de øvrige brugere betaler deres andel af huslejeudgiften. Bogføringen er illustreret i nedenstående eksempel, hvor institution A betaler en samlede huslejeudgift på kr. og efterfølgende opkræver institution B s andel af udgiften på kr. Institution A: Bogfører egen andel af huslejeudgiften på huslejekontoen. Betaler samtidig den samlede regning og bogfører i den forbindelse sit udlæg for institution B. Bogføringen er følgende: Husleje = (debet) Udlæg = (debet) 63.xx Likviditet = (kredit) Institution B: Betaler sin andel af huslejeudgiften på baggrund af refusionsanmodning fra institution A. Bogføringen er følgende: Husleje = (debet) 63.xx Likviditet = (kredit) Når institution A modtager betalingen fra institution B udlignes udlægget i institution A.

13 modst.dk

Orienteringsmøde om årsafslutning 2016

Orienteringsmøde om årsafslutning 2016 Orienteringsmøde om årsafslutning 2016 15. November 2016 November 2016 DAGSORDEN 1. Velkomst 2. Tidsplan for årsafslutningen 3. Særlige fokusområder - Årsrapport og bevillingsafregning - Statslige garantiforpligtelser

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Om håndtering af tilsagnsordninger

Om håndtering af tilsagnsordninger Om håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet Oktober 2012 Version 1.1. Indhold 1 Indledning 4 1.1 Formål 4 1.2 Disposition 4 2 Bevillingsretlige bestemmelser vedrørende tilsagnsordninger 5 2.1

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Barselsfonden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Barselsfonden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barselsfonden 1999 1 CIRKULÆRE OM BARSELSFONDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Ansatte i staten mv. har som altovervejende hovedregel ret til fuld løn under barsels- og

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende

Notat. Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende Side 1 af 9 Notat 28. september 2012 ØKO/JBN Ny løsning for den regnskabsmæssige registrering af tilsagns tilhørende udbetalinger Ref.: Vejledning Håndtering af tilsagnsordninger på tilskudsområdet af

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser Om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser April 2012 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Disposition 3 2 Definitioner af forpligtelser 4 2.1 Hvad er en gældsforpligtelse? 4 2.2 Hvad

Læs mere

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Økonomistyrelsen, juli 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Tidsplan og proces... 3 3. Bevillinger omfattet af omkostningsreformen...

Læs mere

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger

Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER GENERELLE FÆLLESOMKOSTNINGER... 4 2.1 ANDRE TYPER AF FÆLLESOMKOSTNINGER... 5 2.2 PRINCIPPER TIL VURDERING

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter

Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter Retningslinier for foretagelse af primokorrektioner/ direkte statusposteringer efter 1.7.2001 Retningslinierne er udstedt med hjemmel i 25, stk. 3 i bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. (bekendtgørelse

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten Februar 2015 Indhold 0. Indledning 3 0.1 Baggrund 3 0.2 Vejledningens anvendelsesområde 4 0.3 Målgruppe 4 0.4 Opbygningen af vejledningen 4 0.5 Datagrundlag

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten. Februar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten. Februar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten Februar 2017 Indhold 0. Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Vejledningens anvendelsesområde... 4 0.3 Målgruppe... 4 0.4 Opbygningen af vejledningen... 4

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen)

OBS!!! Kontering af linjer skrevet med kursiv foretages først ved resultatdisponeringen (årsafslutningen) Nedenfor illustreres hvordan man skal kontere en række udvalgte indtægter og udgifter. Det drejer sig om optagelse af lån til anlæg, tilbagebetaling af lån, opsparing til anlægsarbejde, forbrug af anlægsopsparing

Læs mere

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017

3. Der ydes til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole: BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 BEK nr 1037 af 23/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 130.30C.031 Senere

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution

Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Kasse- og regnskabsgangen i Den selvejende institution Bogføring: Bogføringen varetages af klubbens kontorassistent Marianne Eriksen. Kontering foretages ligeledes af kontorassistenten og sker efter den

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem. Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J 2 0 1 3 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006 Vejledning om prisfastsættelse, maj 2006 2 Vejledning om prisfastsættelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Afgrænsning... 3 1.4 Læsevejledning... 3 2 Bevillingsregler og prisfastsættelse...

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

Bilag 2b. Konteringseksempler for de omflytninger og fejlrettelser, som skal foregå lokalt hos brugere af Navision Stat Dato:

Bilag 2b. Konteringseksempler for de omflytninger og fejlrettelser, som skal foregå lokalt hos brugere af Navision Stat Dato: Konteringseksempel 1) Rette fejl fra tidligere finansår på kortfristede beholdningskonti Eksempel 1.1) En kreditsaldo ultimo tidligere finansår er ved en fejl for høj. Der har været udgiftsført for meget

Læs mere

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER

UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER KONTRAKT UDREDNINGSPROJEKT VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE OFFENTLIGE STØTTE TIL MEDIER Mellem (Institutionens navn) og... (herefter kaldet tjenesteyderen) er dags dato indgået aftale om (tjenesteyderens) udførelse

Læs mere

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr.

TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. TRANSPORT- OG ENERGIMINISTERIET Den 2. februar 2006 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af Statsrevisorernes beretning nr. 18 2004 om revision af statsregnskabet for 2004 Statsrevisorerne

Læs mere

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Vejledning Depositum/forudbetalinger Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Moderniseringsstyrelsen, 11. februar 2013 Opdateret ift version af 18. januar 2013. Side 1 af 37 Vejledning om bevillingsafregning Indledning...

Læs mere

Instruks om forvaltede midler Sektion 3.7

Instruks om forvaltede midler Sektion 3.7 Grønlands Hjemmestyres enheder forvalter og administrerer midler, som ikke er optaget på finansloven. D.v.s. midler fra fonde, legater, donationer, indsamlinger, eksternt finansierede forskningsprojekter

Læs mere

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning

al dente vejledning Bogføring af sygesikringsafregning Bogføring af sygesikringsafregning Når man har lavet en månedsafregning i al dente, kommer det tilgodehavende til at stå i Åbne poster på regionen i Stamdata Debitorer. Vi har lavet en vejledning, til

Læs mere

Regelgrundlag for generelle fællesomkostninger. Maj 2017 August 2017

Regelgrundlag for generelle fællesomkostninger. Maj 2017 August 2017 Regelgrundlag for generelle fællesomkostninger Maj 2017 August 2017 FORORD I 2015 lancerede Moderniseringsstyrelsen et tværstatsligt krav om regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger gældende

Læs mere

Kommunernes Konteringsvejledning til Grønlands Selvstyres konti med virkning fra den 1. januar 2016

Kommunernes Konteringsvejledning til Grønlands Selvstyres konti med virkning fra den 1. januar 2016 Kommunernes Konteringsvejledning til Grønlands Selvstyres konti med virkning fra den 1. januar 2016 1. udgave Den centrale Regnskabsafdeling, Postboks 1039, 3900 Nuuk, tlf. 34 50 00, e-mail speciel@nanoq.gl

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011 Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Puljen til tilskud til naturfagsrenovering I dette notat beskrives proces

Læs mere

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget?

Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007. Hvad er et budget? Inspirationsnotat nr. 2c til arbejdet i MED-Hovedudvalg 30. marts 2007 Hvad er et budget? Hvad er et budget? Et budget er en oversigt over alle de forventede indtægter (hovedsagelig skatteindtægter) og

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Afgjort den 17. december 2015. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015.

Afgjort den 17. december 2015. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2015-16 Afgjort den 17. december 2015 55 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. København, den 14. december 2015. a. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark BEK nr 566 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

IT-Universitetets kontoplan og vejledning

IT-Universitetets kontoplan og vejledning IT-Universitetets kontoplan og vejledning Alle fakturaer skal, for at blive betalt, konteres. På grundlag af bogførte fakturaer m.v. kan der trækkes regnskabsrapporter fordelt på udgiftens art og underopdelt

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således:

Afstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens balancekonti i overensstemmelse med

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere